Verkort. jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort. jaarverslag"

Transcriptie

1 Verkort jaarverslag 2014 In dit verkort jaarverslag 2014 Voorwoord Kerncijfers 2014: Pensioenfonds in vogelvlucht De beleggingen Beheerste uitvoeringskosten Toeslagen Goed pensioenfondsbestuur, verantwoording en toezicht Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Ontwikkelingen in 2015

2 Voorwoord Balans De uitdagingen binnen de pensioenwereld zijn zeer divers. Het gaat om financiële stabiliteit voor de pensioenvoorziening van collega s, alert zijn op allerhande wijzigingen vanuit juridische of financiële hoek, rekening houden met de diverse belangen van verschillende doelgroepen in het fonds, voldoen aan de eisen van de verschillende toezichthouders en continu zoeken naar de balans tussen risico en rendement onder andere vanwege de aanhoudend lage rente die het ons lastig maakt. Verder is en blijft het een uitdaging om alle ontwikkelingen rondom het fonds op een duidelijke en transparante manier aan alle belanghebbenden te communiceren. In 2014 kwamen al deze thema s langs en in dit verslag laten we deze de revue passeren. Kort samengevat was 2014 een goed jaar voor ons fonds, we hebben de toegenomen verplichtingen vanwege de lage rente goed kunnen compenseren met het resultaat van de beleggingen. Aan het eind van het jaar is een kleine indexatie aan de gepensioneerde en premievrije deelnemers toegekend. Actieve deelnemers hebben dankzij de aanvullende toeslag gefinancierd uit de toeslagreserve actieven (Tra) de volledige toeslag gekregen. We vinden het van groot belang om zo veel mogelijk collega s en oud collega s te betrekken bij ons pensioenfonds. Daarom zijn we erg verheugd met de volle zalen die we zien bij presentaties over pensioen. Het is geen makkelijke materie en deze verkorte versie van ons jaarverslag is met name bedoeld om de informatie uit het jaarverslag laagdrempelig en beknopter aan te bieden. Aan het begin van 2014 hebben we onze website vernieuwd en sindsdien werken we toe naar gelaagdheid in de communicatie: korte samenvatting van de hoofdlijnen (laag 1), teksten met wat meer diepgang voor de geïnteresseerden (laag 2) en de volledige formele documenten (laag 3). Daarbij gaan we meer dan voorheen onderscheid maken in de toegankelijkheid en doelgerichtheid van informatie. In juni 2015 wordt het Pensioendashboard, een tool die beschikbaar komt via de nieuwe website van DEPF, gelanceerd. Met behulp van het Pensioendashboard kunnen de deelnemers van DEPF de persoonlijke pensioensituatie doorrekenen en de te verwachten inkomsten na pensionering vergelijken met de te verwachten uitgaven. Gelukkig zijn we nog steeds een heel stabiel, weer iets groeiend, fonds. Als bestuur doen we aan zelfevaluatie, houden we regelmatig workshops om onze kennis op peil te houden en er wordt levendig met elkaar gediscussieerd. Daarnaast houden we onze ogen en oren open voor de wereld om ons heen en nemen de aanbevelingen van onze toezichthouders ter harte. We nodigen iedereen uit dit verkorte jaarverslag te lezen. Meer informatie is beschikbaar via de nieuwe website, waarop ook het volledige jaarverslag te vinden is. Quirijn Ligtenstein, voorzitter Emmeke Spoorenberg, secretaris Quirijn Ligtenstein Emmeke Spoorenberg Verkort Jaarverslag2014

3 Inhoudsopgave Voorwoord Kerncijfers 2014: Pensioenfonds in vogelvlucht De beleggingen Beheerste uitvoeringskosten Toeslagen Goed pensioenfondsbestuur, verantwoording en toezicht De visitatiecommissie stelt zich voor Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Ontwikkelingen in 2015 Als je door de informatie in dit verkorte jaarverslag wordt geprikkeld om je verder te verdiepen in financiële details of het beleid van het pensioenfonds, dan kan je bij die onderwerpen doorlinken naar het jaarverslag. Ook is op onze website een pdf met het volledige jaarverslag over 2014 beschikbaar. Alle bedragen in dit verkorte jaarverslag zijn in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld. Verkort Jaarverslag2014 3

4 Kerncijfers 2014: Pensioenfonds in vogelvlucht Aantallen deelnemers Deelnemers die pensioen opbouwen (actieven): Deelnemers die premievrije rechten hebben (slapers): Pensioengerechtigden: Per 1 januari 2014 zijn er ruim 800 actieve deelnemers bijgekomen, namelijk de collega s die tot eind 2013 pensioen bij een verzekeraar (Delta Lloyd of Zwitserleven) opbouwden. Na toetreding van deze groep hebben, eind 2014, totaal personen pensioenaanspraken bij DEPF. Uitkeringen en premies Omdat DEPF een rijp pensioenfonds is, zijn de pensioenuitkeringen op jaarbasis een stuk hoger dan de jaarpremie. Dit betekent dat regelmatig onttrekkingen aan de beleggingen worden gedaan en beschikbaarheid van liquiditeiten hoge prioriteit heeft. Pensioenuitkeringen: 58 Premie middelloonregeling: 22 De premie middelloonregeling is bedoeld voor de nieuwe pensioenopbouw in 2014 en deze is kostendekkend. Er was in 2014 geen herstelpremie van toepassing. Vermogen in onze regelingen Totaal belegde DEPF eind 2014 ruim Een grote verantwoordelijkheid, waarbij door het bestuur en de beleggingscommissie veel aandacht wordt besteed aan het maken van een juiste afweging tussen rendement, risico, complexiteit en kosten. Voor de verschillende regelingen gelden de volgende vermogens: - Middelloonregeling (inclusief overgangsregeling en vroegere regelingen): Toeslagreserve actieven (hierna: TRA): 49 De TRA is een bestemde reserve met als doel het kunnen verlenen van aanvullende toeslagen voor de deelnemers die pensioen opbouwen. Dit in het kader van een overgangsregeling van 2011 tot en met De voorziening voor pensioenverplichtingen in onze regelingen De pensioenverplichtingen in de middelloonregeling geven weer wat DEPF nu in kas moet hebben om alle toekomstige kasstromen te kunnen uitbetalen. De hoogte van de verplichting wordt gebaseerd op de opgebouwde pensioenrechten, de rente en de overlevingsgrondslagen van het pensioenfonds. Hoe lager de rente, hoe meer DEPF nu in kas moet hebben om aan de toekomstige pensioenuitkeringen te voldoen. Door de gedaalde rente zijn de pensioen-verplichtingen in de middelloonregeling gestegen en zijn per eind 2014 uitgekomen op totaal Resultaat DEPF heeft in 2014 per saldo een winst geboekt van 25. De gedaalde rente had een stijging van de voorziening met 212 tot gevolg en het verschil tussen het behaalde- en benodigde rendement was 249. Aan de lastenkant waren de kosten van de toeslagverlening (10) de grootste post. Deze 4 Verkort Jaarverslag2014

5 kosten zijn voor ongeveer de helft uit de TRA gefi- Aan het einde van het boekjaar 2014 werd het nancierd. lopende herstelplan wettelijk afgesloten; nieuwe wetgeving per 2015 zal leiden tot een nieuw her- Is onze algemene reserve voldoende in relatie tot wettelijke eisen? stelplan. Het minimaal vereist eigen vermogen was per eind 2014 gelijk aan 60 (dekkingsgraad 104,2%). Het wettelijke normen een gezond fonds mogen noemen Meer informatie over het bovenstaande? bedroeg 196. Meer informatie vind je in het volledige vereist eigen vermogen waarbij we ons volgens de jaarverslag: Door het positieve resultaat in 2014 steeg het aanwe- - Kerncijfers, pagina 7 zig eigen vermogen naar 169 per eind 2014 (dek- - Premiebeleid, pagina 25 kingsgraad 111,8%). - Resultaten, financiële positie We voldoen dus ruim aan de minimum eis, maar kwa- en herstelplan, pagina men nog 27 lager uit dan het vereist eigen vermogen. Verkort Jaarverslag

6 De beleggingen Overzicht beleggingen middelloonregeling: Beleggingen voor risico pensioenfonds Rendement In 2014 Waarde Per Matching portefeuille 25,2% 974 Return portefeuille 13,2% 637 Divers 1-1,2% 2 Totaal 18,8% Voor een uitleg van de Matching portefeuille en Return portefeuille: zie Woordenboek op onze website. Overzicht beleggingen Toeslagreserve actieven Beleggingen TRA Rendement In 2014 Waarde Per Totaal 9,7% 49 We hebben in 2014 enkele wijzigingen in de Matching portefeuille doorgevoerd: a. De benchmark van het discretionaire mandaat in langlopende staatsleningen in Euro kernlanden is aangepast. Deze bestond tot mei 2014 uit de drie landen Duitsland (45%), Frankrijk (45%) en Nederland (10%), waarbij de wegingen op basis van marktwaarde werden vastgesteld en maandelijks rebalancing (passief) werd uitgevoerd. De nieuwe benchmark kent twee extra eurolanden met een voldoende hoge rating: België en Oostenrijk. De wegingen tussen de vijf landen zijn vast: Frankrijk 30%, Nederland, België en Oostenrijk elk 20% en Duitsland 10%. b. In het vierde kwartaal van 2014 is Hypotheken als nieuwe categorie aan de Matching portefeuille toegevoegd, met een belang van 5% van de totale portefeuille. Het belang van renteinstrumenten en staatsleningen is verlaagd van 36% naar 31%. Voor de invulling hiervan hebben we een zorgvuldig selectieproces doorlopen. Gekozen is voor het Dutch Mortgage Fund (DMF) van Aegon Asset Management (AeAM). c. De afdekking van het renterisico werd verhoogd door het eerste punt en verlaagd door het tweede punt. Het afdekkingsniveau heeft medio 2014 tijdelijk iets boven het maximum van de bandbreedte (55%) gelegen, maar was eind 2014 weer op het strategisch gewicht (50%). 1 Cash, deposito s, derivaten, valuta afdekking 6 Verkort Jaarverslag2014

7 Aanpassingen in 2014 in de Return portefeuille en SRI screening In 2014 zijn geen aanpassingen in de Return portefeuille doorgevoerd. In de portefeuille aandelen ontwikkelde markten wordt rekening gehouden met een SRI uitsluitingenlijst op basis van de volgende criteria: - Bedrijven die zich niet houden aan VN Global Compact - Producenten van clustermunitie - Producenten van landmijnen - Producenten van nucleaire wapensystemen en componenten - Producenten van biologische/chemische wapensystemen en componenten - Bedrijven die betrokken zijn in controversiële activiteiten die door Sustainalytics in de categorie very severe worden geplaatst op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsrechten of governance. Deze lijst wordt ieder kwartaal gescreend door Sustainalytics en de lijst wordt op basis hiervan geactualiseerd, in de portefeuilles verwerkt en op de website van het pensioenfonds gepubliceerd. In 2014 heeft dit er toe geleid dat er 4 ondernemingen aan de lijst zijn toegevoegd en 4 ondernemingen zijn verwijderd. Meer weten over de beleggingen? Informatie kan je vinden in het volledige jaarverslag. Vermogensbeheer en performance, hoofdstuk 1.10 (pagina 28-36) en de toelichting op de balans (pagina 64-68). Verkort Jaarverslag2014 7

8 Beheerste uitvoeringskosten Voor het vermogensbeheer zijn de volgende kosten als percentage van het belegd vermogen in het jaarverslag vermeld: - het beheer van de beleggingen: 0,16% (bedrag 2,3); - overige kosten, waaronder transactiekosten: 0,08% (bedrag 1,2). Voor de pensioenuitvoeringskosten (inclusief administratie, communicatie, advies, audit, toezicht, bestuur, opleidingen etcetera) is een bedrag ad 1,5 in het jaarverslag vermeld. Deze kosten kunnen worden gerelateerd aan het totaal aantal deelnemers en zijn gemiddeld 150,- per deelnemer. Voor de slapers worden niet veel werkzaamheden uitgevoerd. Daarom is het voor goede vergelijkingen ook gebruikelijk de kosten te relateren aan het aantal actieven en pensioengerechtigden. Als we de uitvoeringskosten op die manier vaststellen dan komen we gemiddeld uit op 234,- per deelnemer. Uiteraard kunnen kosten niet los worden gezien van de resultaten en/of kwaliteit van de dienstverlening. 8 Verkort Jaarverslag2014

9 Toeslagen Voor het verlenen van toeslagen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve deelnemers enerzijds en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inactieven) anderzijds. Zie hoofdstuk 1.9 (pagina 26) voor meer informatie. In december 2014 heeft het bestuur als volgt besloten over de toeslagen per 1 januari 2015: Voor inactieven: Maatstaf CPI afgeleid per oktober 2014: 0,90% Toepassing interne richtlijn o.b.v. dekkingsgraad: 113,6%; besluit 0,3% toeslag Voor actieven: Maatstaf loonindex 2014: 2,00% Toepassing interne richtlijn basis o.b.v. dekkingsgraad 113,6%; basistoeslag 0,72% Toepassing interne richtlijn aanvullend o.b.v de Leidraad Actieven Toeslag (LAT): > 120% volledige toeslag; aanvullende toeslag 1,28% Bij het besluit om de aanvullende toeslag volledig toe te kennen is getoetst dat het herstel niet wordt vertraagd en bovendien hoeven we geen aanvullende maatregelen te treffen. Verkort Jaarverslag2014 9

10 Goed pensioenfonds bestuur, verantwoording en toezicht Het bestuur bestaat uit acht leden. De statuten bepalen dat hiervan vier voorgedragen zijn door de onderneming (hierna: KDE), twee voorgedragen zijn door de ondernemingsraad (hierna: OR) en twee gekozen zijn door de gepensioneerden. De zittingstermijn bedraagt vier jaar. Hieronder kan je de wisselingen in het bestuur in 2014 en de bestuurssamenstelling per 31 december 2014 zien. in de bestuurssamenstelling hadden we in 2014 te maken met twee wisselingen: Caroline Carriére verliet de onderneming en heeft het bestuur per medio mei 2014 verlaten. Haar plek is ingevuld door Barbara van Berkesteijn, die eveneens de functie van voorzitter van de PFG commissie van Caroline heeft overgenomen. Daarnaast nam Roel Burema per 1 juli 2014 afscheid van het bestuur in verband met zijn pensionering. Deze opengevallen bestuurszetel werd ingevuld door Emmeke Spoorenberg, die eind 2014 ook de functie van waarnemend secretaris op zich heeft genomen. Emmeke had eerder al het voorzitterschap van de commissie Communicatie van Roel Burema overgenomen. Het bestuur bestond per eind 2014 uit de volgende acht personen: Bestuursleden, voorgedragen door de onderneming (tussen haakjes het jaar einde zittingstermijn) - De heer drs. Leo Burgers (2017) - De heer Gerrit van Breukelen, plaatsvervangend voorzitter bestuur (2015) - Mevrouw mr. Barbara van Berkesteijn (2018) - De heer drs. Joris van de Rijt, secretaris bestuur (2016) Bestuursleden, voorgedragen door de Ondernemingsraad (OR) - Mevrouw ir. Emmeke Spoorenberg waarnemend secretaris bestuur (2017) - De heer Klaas Meindertsma, aanspreekpunt Integraal Risicomanagement (2015) Bestuursleden, gekozen door de gepensioneerden - De heer Sytze Meerema (2016) - De heer Quirijn Ligtenstein, voorzitter bestuur (2018) De wijze waarop zorgvuldige besluitvorming en evenwichtige belangenafweging geregeld wordt verder toegelicht in paragraaf 1.4 van het jaarverslag (pagina 16). Wat anderen vinden van de wijze waarop het bestuur opereert en hoe de financiele positie van het fonds beoordeeld wordt is terug te lezen in diverse verslagen en verklaringen in het volledige jaarverslag:. Compliance officer: paragraaf 1.13 (pagina 44). Visitatiecommissie: paragraaf 1.14 (pagina 45);. Verantwoordingsorgaan: paragraaf 1.15 (pagina 49). Actuariële verklaring van de actuaris: paragraaf 3.4 (pagina 96). Controleverklaring van de onafhankelijk accountant: paragraaf 3.5 (pagina 98) Ieder jaar geven we in het verkort jaarverslag een toelichting op een van deze beoordelingen. Dit jaar is dat de verklaring van de Visitatiecommissie. 10 Verkort Jaarverslag2014

11 De visitatiecommissie stelt zich voor Wij zijn Dick Wenting, Henk-Jan Strang en Jaco Groenewoud. Sinds 2008 vormen wij samen de visitatiecommissie van Douwe Egberts Pensioenfonds. Wij zijn wel een commissie van het pensioenfonds, maar persoonlijk hebben wij verder geen binding met het fonds. Dat is ook de bedoeling, omdat wij ons vanuit onze functie onafhankelijk moeten opstellen. Wij zijn namelijk toezichthouder van het fonds en geven een onafhankelijke beoordeling van het functioneren van het bestuur. Jaco Groenewoud (37 jaar) Henk-Jan Strang (49 jaar) Dick Wenting (70 jaar) Als visitatiecommissie voeren wij niet alleen toezicht uit bij het Douwe Egberts Pensioenfonds. Onder de naam ToezichtOpMaat doen wij ook toezichtswerk bij veel andere pensioenfondsen. Door dit werk, maar ook door andere werkzaamheden in de pensioensector, kennen wij de pensioensector van binnen en van buiten. Wij hebben inmiddels de derde visitatie bij dit pensioenfonds afgerond. Een visitatie voeren wij uit door veel stukken te lezen, zoals de notulen van bestuursvergaderingen. Ook hebben wij gesprekken met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, het bestuursbureau, de accountant en de actuaris. Op deze manier krijgen wij vanuit verschillende invalshoeken een beeld hoe het bestuur zijn werk doet. Op basis van wat we gelezen en gehoord hebben maken we een rapport, waarin we schrijven hoe wij vinden dat het bestuur functioneert. Daar waar nodig doen we aanbevelingen om het (nog) beter te doen. Wat houdt intern toezicht precies in? De wet vraagt pensioenfondsen een vorm van intern toezicht te organiseren. Dit kan op verschillende manieren. Douwe Egberts Pensioenfonds heeft gekozen voor een jaarlijkse visitatie door een visitatiecommissie. Een belangrijke taak van ons is om in de gaten te houden dat het bestuur zorgvuldig beleid voert. Het gaat er hierbij om of bij belangrijke keuzes over bijvoorbeeld waarin belegd wordt alle voors en tegens op een goede manier worden afgewogen. Ook is belangrijk dat het bestuur bij zijn keuzes rekening houdt met iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is. Dit zijn de mensen die nog pensioen opbouwen en de gepensioneerden; Verkort Jaarverslag

12 maar ook met de oud-deelnemers, die een deel van hun pensioen bij het fonds hebben staan en natuurlijk de werkgever, die een belangrijk deel van de premie betaalt. Onze taak is het om er op toe te zien dat de keuzes aan al deze belanghebbenden uit te leggen zijn, en het bestuur deze ook daadwerkelijk uitlegt. Tenslotte beoordelen wij of het bestuur goed omgaat met de risico s die het fonds loopt. Het bestuur moet zich ervan bewust zijn, wat op het pensioenfonds kan afkomen. Dit voorkomt dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Het niet goed inschatten van risico s kan veel geld kosten, en daardoor uiteindelijk een negatief effect hebben op de hoogte van het pensioen. Het is belangrijk dat het bestuur begrijpt welke risico s spelen en zo nodig maatregelen neemt om risico s te verkleinen. Wat zijn de belangrijkste conclusies van de visitatiecommissie over 2014? Als visitatiecommissie zijn wij terugkijkend op het jaar 2014 tevreden over de manier waarop het bestuur het beleid opstelt en uitvoert. De aansturing van het pensioenfonds gebeurt op een professionele manier. Uit de notulen blijken duidelijk de afwegingen die het bestuur maakt. Ook is er een open gesprek over de gemaakte keuzes en het beleid met het verantwoordingsorgaan. Er wordt goed rekening gehouden met wat belangrijk is voor de verschillende betrokkenen bij het pensioenfonds. Dit jaar sprongen de verbeteringen in het communicatiebeleid er voor ons in positieve zin uit. De communicatie was altijd al prima, maar recent is de vernieuwde website gelanceerd. Hierop is een persoonlijke digitale omgeving te vinden, waar iedereen zijn eigen pensioensituatie kan bekijken. Hierdoor is deze belangrijke informatie altijd beschikbaar. Ook heeft het fonds de grip op de belangrijkste risico s verbeterd. Eén bestuurslid en een medewerker van het bestuursbureau sturen het risicomanagement aan. Wij hebben het bestuur aangeraden een duidelijk einddoel te definiëren voor het beheersen van de risico s. Voor een uitgebreidere weergave van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen verwijzen wij u naar het gewone jaarverslag. Ook is het mogelijk om bij het bestuur het hele visitatierapport op te vragen. Als u nog vragen heeft over het intern toezicht bij uw pensioenfonds, dan staan wij u graag te woord. 12 Verkort Jaarverslag2014

13 Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Onze communicatiedoelen en de middelen die we daarbij inzetten leggen we vast in een communicatieplan. Daarbij worden steeds meer digitale middelen ingezet, zoals de vernieuwde website met de persoonlijke Mijnomgeving. In juni 2015 zal de vernieuwde pensioenplanner het Pensioendashboard in gebruik worden genomen. In 2014 is veel tijd besteed aan de communicatie rond de nieuwe 67-pensioenregeling, met de mogelijkheid tot deeltijdpensioen en inkoop van het AOW-gat. Daarnaast zijn de Diensten collega s vanaf 1 januari 2014 deelnemer geworden aan de C&T pensioenregeling en hebben we aandacht besteed aan de transitie van de Beschikbare premie regeling naar ABN AMRO Pensioenen. Naast algemene presentaties en een Informatiebulletin, is een groot aantal mailingen verzonden, zodat iedereen op de hoogte is van de wijzigingen. Om het groeiende aantal collega s die geen Nederlands lezen ook goed te kunnen informeren, heeft DEPF in 2014 de Engelstalige communicatie verder uitgebouwd. De belangrijkste documenten met pensioeninformatie worden in het Engels vertaald en op de website geplaatst, er is een Engelstalige hoek met pensioeninformatie op de website beschikbaar en de digitale nieuwsbrief is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. DEPF gaat dit in 2015 verder uitbouwen en professionaliseren. We vragen met enige regelmaat de mening van onze deelnemers over een belangrijk onderwerp. Met name de voorbereiding van de uitvraag naar de risicohouding en risicodraagvlak (die samen de risicobereidheid van de deelnemers bepalen) is een relevante activiteit in dit kader. Deze is in februari 2014 uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet, maar er is altijd nog ruimte voor verbetering. Pensioenmaterie zal lastig blijven en individuele begeleiding blijft noodzakelijk. De mogelijkheid om vragen te stellen bij een deskundige medewerker van de Pensioendesk, het voeren van een individueel pensioengesprek en de mogelijkheid om een (indicatieve) pensioenberekening op te vragen zullen wij vanuit DEPF in de toekomst zeker blijven aanbieden. Meer informatie over onze communicatie is te vinden in paragraaf 1.12 (pagina 39) van het jaarverslag. Verkort Jaarverslag

14 Ontwikkelingen in 2015 In paragraaf 1.5 en 1.16 van het jaarverslag worden de externe ontwikkelingen en interne voornemens voor 2015 toegelicht. Als je op de hoogte wilt blijven: volg onze (digitale) nieuwsbrieven. Je kunt je abonneren via het aanmeldformulier op de homepage van 14 Verkort Jaarverslag 2014

15 colofon Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT Het verkort jaarverslag is een uitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Auteurs: Elvin van den Hoek, Michiel Kok Redactie: Commissie communicatie Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

16

2013 g versla t Jaar Verkor

2013 g versla t Jaar Verkor 2013 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2013. Het jaar 2013

Nadere informatie

jaarverslag Verkort Je leest het verkort jaarverslag 2015 van Douwe Egberts Pensioenfonds (hierna: DEPF).

jaarverslag Verkort Je leest het verkort jaarverslag 2015 van Douwe Egberts Pensioenfonds (hierna: DEPF). Verkort jaarverslag 2015 Je leest het verkort jaarverslag 2015 van Douwe Egberts Pensioenfonds (hierna: DEPF). Hierin vind je informatie over de financiële positie van het pensioenfonds en de belangrijkste

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

2012 g versla t Jaar Verkor

2012 g versla t Jaar Verkor 2012 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we u een verkort jaarverslag aan. U vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2012. Het jaar 2012 was

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Financiële cijfers over de eerste vijf maanden van 2016

NieuwsbriefPensioen. Financiële cijfers over de eerste vijf maanden van 2016 NR 32 juli 2016 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Financiële cijfers over de eerste vijf maanden van 2016 Jaarverslag & Verkort jaarverslag 2015 Kijk naar je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) op

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare premieregeling Over op IBAN

NieuwsbriefPensioen. Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare premieregeling Over op IBAN 23 NR Juni 2013 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: 100 jaar: gefeliciteerd! Bestuurswisseling Wat vindt u ervan? Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014 NR 28 februari 2015 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Impact van nieuwe financiële spelregels op de dekkingsgraad per 1 januari 2015 Voorlopige financiële cijfers 2014 Jubileum Toeslagbesluit 1

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Ontwikkeling van de financiële positie tot en met januari 2016

NieuwsbriefPensioen. Ontwikkeling van de financiële positie tot en met januari 2016 NR 31 maart 2016 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Ontwikkeling van de financiële positie Veelgestelde vragen en antwoorden Nieuw in het Verantwoordingsorgaan: Sonja Hörters Beoogd bestuurslid:

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Het jaarverslag 2015 samengevat

Het jaarverslag 2015 samengevat Het jaarverslag 2015 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.785 Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 213 gepensioneerden. Van de overige deelnemers bouwen 923 werknemers

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Eerste kwartaal 2015 in vogelvlucht en een update van de financiële positie

NieuwsbriefPensioen. Eerste kwartaal 2015 in vogelvlucht en een update van de financiële positie NR 29 juni 2015 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Eerste kwartaal 2015 in vogelvlucht en een update van de financiële positie Herstelplan 2015 Toelichting aanpassingen 2015 pensioenregeling Het

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland 2010 Verkort jaarverslag In dit verkort jaarverslag 2010 kunt u kennis nemen van de volgende onderwerpen: 1. Voorwoord van de voorzitter en secretaris: 2010 was opnieuw een turbulent jaar! 2. Interne organisatie

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Presentatie, aanvullend op het gezamenlijke Informatiebulletin van KDE en DEPF November 2013 L.G. van den Hoek 1 Pensioen aanpassen: wie doet

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014. HR Nederland

Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014. HR Nederland Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014 HR Nederland Najaar 2013 Wat verandert er op 1 januari 2014? Alle deelnemers in het Diensten-pensioen gaan vanaf 01/01/2014 deelnemen in de C&T-regeling,

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK Amsterdam, 31 mei 2011 Agenda 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 1 oktober

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Verkort Jaarverslag 2011 - verkort jaarverslag 2011 - In dit verkort jaarverslag 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voorwoord: we gaan andere tijden tegemoet! Wie zorgt

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie