Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:"

Transcriptie

1 De volgende onderwerpen worden behandeld: Inleiding Hoe wordt een extern bestand ingelezen Algemene informatie Inlezen als ASCII-bestand Inlezen als XML-bestand Recordindelingen Voorbeeld import relatie Voorbeeld import journaalpost

2 Inleiding: CASH kan op een flexibele wijze allerlei gegevens inlezen die door andere pakketten worden aangeleverd. Alle gegevens die men via het toetsenbord in CASH kan invoeren, kunnen als extern bestand worden ingelezen. Gegevens die bij elkaar horen worden gezien als 'records'. De waarden binnen zo'n record worden gezien als 'rubrieken'. Zo kan een artikelrecord opgebouwd zijn uit een artikelcode, omschrijving, prijs en btw-code. Of een klant (of relatie-) record uit een klantnummer, naam, adres, woonplaats, etc. Hoewel het mogelijk is om alle gegevens (alle records) binnen een CASH-administratie als extern bestand in te lezen komt het in de praktijk voornamelijk voor dat import geschiedt op basis van stamgegevens, journaalposten of nog te factureren factuurregels. Voor het inlezen van factuurregels wordt verwezen naar record 440. Na het inlezen van één of meerdere factuurregels kan met de functie 'factureren' van de module CASH Facturering gekozen worden voor het laten afdrukken c.q. mailen van de factuur / facturen, inclusief het doorboeken naar de grootboek- en debiteurenadministratie. Van belang is nog het volgende: omdat er gecontroleerd wordt op het aanwezig zijn van stamgegevens dient u deze als niet aanwezig in de administratie eerst te importeren. Dus eerst de relatiegegevens en grootboekrekeningen inlezen voordat er op deze stamgegevens kan worden geboekt.

3 Hoe wordt een extern bestand ingelezen: 1. Via [Financieel] -> [Import/export/conversies]-> [Import van gegevens]-> [ASCII(CASHformaat)]. Of: 2. Vanaf de command line Deze optie biedt de mogelijkheid om rechtstreeks een ASCII-bestand in CASH-formaat in een administratie in te lezen. De commandoregel voor een dergelijke actie ziet er als volgt uit: cash fdemocash aextern.mut (LINUX-versie) cashwin fdemocash aextern.mut (Windows-versie) Achter de a wordt de naam van het externe bestand vermeld. Indien het inlezen van externe bestanden via de command-line-opties geschiedt, kan het gewenst zijn om daar een datum- of valutaconversie te laten plaatsvinden. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden toegevoegd: 1. y2: geeft aan dat datumconversie 2 dient plaats te vinden: in plaats van JJMMDD, staat er DDMMJJ in het bestand. 2. nusd: geeft aan dat valutaconversie naar USD dient plaats te vinden. Dit gebeurt op basis van de actuele koers die in de administratie aanwezig is. Voorbeeld: Om een ASCII-bestand extern.asc in te lezen in administratie democash met valutaconversie naar USD: cashwin fdemocash nusd aextern.asc LET OP: de valutaconversie vindt uitsluitend plaats bij de 301-regels (=boekregels). 3) Via een bestand met extensie.upd. Als er een bestand voorkomt met de naam XXXXCASH.UPD (waarbij XXXX staat voor de administratiecode) in de map met de CASH-administratie, wordt dit bestand automatisch ingelezen op het moment dat de eerste gebruiker de volgende keer de administratie benadert. Daarna wordt het bestand verwijderd.

4 Algemene informatie: U dient met de volgende punten rekening te houden: Als er fouten worden geconstateerd, dan wordt een bestand geproduceerd waarvan de naam gelijk is aan de naam van het te importeren bestand met als extensie err. In het foutenbestand zijn de regels aanwezig die niet zijn verwerkt. Tevens wordt aangegeven welke fouten zijn geconstateerd. Zowel het toevoegen als het wijzigen van bestaande waarden is mogelijk (behalve voor 301-records = boekregels). Rubrieken die zijn aangegeven als verplicht (voorzien van *) moeten binnen het gegeven aanwezig zijn. Is een numerieke rubriek te lang, dan wordt dit als een fout gezien. Is een tekstuele rubriek te lang, dan wordt de inhoud afgekapt. In een numerieke rubriek mag de punt of komma als scheidingsteken voor decimalen worden gebruikt. Wordt er geen punt of komma gebruikt, dan wordt de rubriek tot het maximaal aantal decimalen opgevuld, dus als wordt aangeboden als een rubriek met 2 decimalen, dan wordt dit gezien als 1234,56. Worden er in een regel fouten geconstateerd, dan wordt die gehele regel niet verwerkt, maar weggeschreven naar het foutenbestand met als extensie.err. Voor uitleg over de rubrieken wordt verwezen naar de helptekst van de betreffende onderhoudsfuncties. In het onderstaande overzicht wordt voor elke gegevenssoort de indeling getoond. Per rubriek wordt achtereenvolgens het rubrieksnummer, de naam, het soort en de maximale lengte weergegeven. Het soort kan één van de volgende mogelijkheden bevatten: S Hoofdletters L Hoofdletters en/of kleine letters D Datum (JJMMDD) N Numerieke waarde (alleen cijfers) Y4 Boekperiode (JJPP) Y2 Boekjaar (JJ) I Rekenwaarde met decimalen en voor of na een minteken.

5 Inlezen als ASCII-bestand: De rubrieken van een enkel record staan op één afzonderlijke regel. Iedere regel begint altijd met het recordnummer. Het eerste teken na het recordnummer wordt gezien als het scheidingsteken, aanbevolen wordt het pipeteken ( ), of in ieder geval een teken dat niet in de waarde van de rubrieken kan voorkomen. De rubrieken zelf worden altijd voorafgegaan door het rubrieksnummer, gevolgd door het = teken en de waarde van de rubriek. Een regel wordt afgesloten door de karakters CR (ASCII 13) en/of LF (ASCII 10), oftewel Enter. Inlezen als XML-bestand: Het bestand dient te beginnen met de tag <cash> en te eindigen met de tag </cash>. Ieder record dient te beginnen met de tag <recordnummer> en te eindigen met de tag </recordnummer>. Iedere rubriek dient te beginnen met de tag <rubrieksnummer> en te eindigen met de tag </rubrieksnummer>. De structuur is dus als volgt: <CASH> <recordnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> etc... </recordnummer> etc... </CASH> Voorbeeld om relatie in te lezen: <CASH> <R101> <F101>123456</F101> <F103>Accountantskantoor P. Jansen</F103> <F104>De heer P. Jansen>/F104> <F105>Dorpstraat 123</F105> <F107>3554 ET RIJNSWOUDE</F107> </R101> </CASH>

6 Een XML-bestand kan op dezelfde manier worden ingelezen als een ASCII-bestand. De software detecteert zelf welk formaat wordt aangeboden. De recordindelingen: De velden met een '*' zijn verplicht CASH Financieel: 0101 Relatie 0101 Relatienr S6 * 0102 Zoeknaam S Naam L35 * 0104 Tav L Adres L Faxnummer S Pc+plaats S35 * 0108 Telefoonnr S Invoerdatum D Bank/IBAN S Betaaldagen I Selectie 1 S Selectie 2 S Opmerking L OB-nummer S Aant kopie I Kortings % I5, Krbep verk. S OB verkoop S Postadres L Pc+plaats S Landnaam S Land ISO S Kred limiet I10, Aanhef L Betaaltekst L Taalcode S Valutacode S3

7 0131 Opmerking 2 L Opmerking 3 L Opmerking 4 L Opmerking 5 L Opmerking 6 L Opmerking 7 L Opmerking 8 L Opmerking 9 L Opmerking10 L Zoekveld 1 S Zoekveld 2 S Actiedatum D Pers.code S Welke actie L Trefwoord S Trefwoord 2 S Trefwoord 3 S Trefwoord 4 S Trefwoord 5 S Trefwoord 6 S Trefwoord 7 S Trefwoord 8 S Trefwoord 9 S Trefwoord10 S Bet kort dg I Krbep % I4, Bet kort % I4, Gbrek verk. S Code plaats S Code land S Eigenschap. S BIC-code S Bank rekeningnr S Bank naam S Bank adres S Bank woonplaats S Postcode S7

8 0971 Landcode ISO S adres L Bank/IBAN S Website L OB inkoop S Automat. aanhef L Factuur srt S XML Form S Gbrek ink. S Zoeknamen S Naam-2 L Mobielnr N G-bedrag % I5, Mandaatgegevens incasso 0101 Relatienr S Machtiging N Kenmerk L Bank/IBAN S Datum van ondertekening D 1844 Soort incasso S Frequentie S Gewijzigd deb S Oude kenmerk L Oude IBAN S Type incasso N Bedrijfsnaam L Incassant ID S Gewijzigd cred S Vorige incassodatum D 1855 Actief S BIC-code S grootboekrekening 0201 Grootboekrekening S6 * 0202 Zoeknaam S10

9 0203 Omschrijving L30 * 0204 Soort rekening S1 * 0205 Balanscode activa N Balanscode passiva N Code aantal S Code geblokkeerd S Code verdichten S Code kostenplaats S Code aangifte OB (N) S Code OB-tarief S Code ICT-listing S Statistiekcode CBS N Code aangifte OB (E) S Code aangifte OB (B) S Code mineralenbalans S Gewicht per stuk I8, Gewicht N per 1000kg I6, Gewicht P per 1000kg I6, Gewicht K per 1000kg I6, Exploitatiecode S Expl regelcode 1 S Expl regelcode 2 S Expl regelcode 3 S Expl regelcode 4 S Expl regelcode 5 S Expl regelcode 6 S Subadministratie S Kostenplaats S Gbrek transitoria S Regel aangifte OB69 S Bank/gironr N Exploitatiecode S Soort verkoop S Balanscode activa N Balanscode passiva N4

10 0209 grootboekrekening (vreemde taal) 0201 Grootboekrekening S6 * 0981 Taalcode S3 * 0202 Zoeknaam S Omschrijving L budget 0211 Boekjaar Y2 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Jaarbudget I12, Budget periode 01 I12, Budget periode 02 I12, Budget periode 03 I12, Budget periode 04 I12, Budget periode 05 I12, Budget periode 06 I12, Budget periode 07 I12, Budget periode 08 I12, Budget periode 09 I12, Budget periode 10 I12, Budget periode 11 I12, Budget periode 12 I12, Budget periode 13 I12, Exploitatiecode 0261 Exploitatiecode S Omschrijving L Subtotaal S Subniveau 1 S Subniveau 2 S Subniveau 3 S grootboekmutatie 0301 Boekperiode (jjpp) Y Boekdatum D6 * 0901 Dagboekcode S6 *

11 0303 Stuknummer N6 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Relatienr N6 (alleen op debiteuren/crediteuren) 0309 Factuurnummer N6 (idem) 0305 Aantal I12, Omschrijving L Bedrag I12,2 * 0310 Boekperiode grootbk Y Valutabedrag I12, Projectcode S Werksoortcode S Valutacode S Subadministratie S Kenmerk. S Bank/gironr N Afwijkende naam L Afwijkende plaats S Betaaldagen I Omschrijving 2 L Banknr telebank N Betalingskenmerk S ABC-levering S periodieke boeking 0331 Regelnummer N5 * 0901 Dagboekcode S6 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Relatienr N Aantal I12, Omschrijving L Bedrag I12,2 * 0701 code subadministratie 0701 Subadministratie S6 * 0702 Omschrijving L30 *

12 0703 Naam kenmerk L Validatie S Subadministratie kenmerken 0711 Kenmerk S13 * 0997 Omschrijving L59 * 0901 dagboek 0901 Dagboekcode S6 * 0902 Dagboeknaam L30 * 0903 Dagboeksoort S1 * 0904 Eigenschappen S Grootboekrekening S Kostenplaats S Bank/gironr N Valutacode S Gbrek verw bijdrage S kostenplaats 0911 Kostenplaats S3 * 0912 Omschrijving L30 * 0208 Code geblokkeerd S balanscode 0921 Balanscode N4 * 0922 Omschrijving L28 * 0981 taalcode 0981 Taalcode S3 * 0982 Omschrijving L20 * 0983 valutacode 0983 Valutacode S3 * 0984 Omschrijving L Koers 1 EUR (6 dec) I10,6 * 0987 Gbrek balans herw db S Gbrek result herw db S6

13 0989 Gbrek balans herw cr S Gbrek result herw cr S Factuur symbool L Valutacode (ISO) S3 CASH Facturering: Met ingang van de B-versie zijn het 422-record (factureren op basis van een verwijziging naar een artikel-stamgegeven) en het 432-record (factureren op basis van vrije teksten) vervangen door het 440-record. Oude koppelingen die gemaakt zijn op basis van het 422- en 432-record kunnen wel gewoon gebruikt blijven, want deze worden bij import automatisch geconverteerd naar 440-records. Voor nieuwe koppelingen wordt aangeraden het 440- record te gebruiken factuurregel (cash fact) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 1490 Volgnummer N3 * 0451 Artikelcode S Omschrijving L Aantal (2 decimalen) I9,2 * 0455 Prijs I9,2 * 0442 Code OB-tarief S Code soort prijs S Korting % (2 decimalen) I5, Grootboekrekening S Kostenplaats S Periodecode S Aantal maanden N Vervaldatum D Einddatum D Datum D Vrije veld (vervallen) L ABC-levering S B2B-diensten S1

14 0422 artikelregel (cash fact) (oude versie ivm compatibiliteit) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 0451 Artikelcode S10 * 0420 Afwijkend bedrag I12, Aantal (2 decimalen) I9,2 * 0422 Periodecode S Vervaldatum D Extra tekst L Einddatum D Datum D Kortingcode S Vrije veld L ABC-levering S tekstregel (cash fact) (oude versie ivm compatibiliteit) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 0431 Tekstcode S10 * (bijv. volgnummer) 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Bedrag I12,2 * 0201 Grootboekrekening S Kostenplaats S Periodecode S Vervaldatum D Aantal (2 decimalen) I9, Einddatum D Datum D Kortingcode S Vrije veld L BPM-bedrag kenteken I12, Datum deel 1 D ABC-levering S Code OB-tarief S Code soort prijs S1

15 0450 artikelcodes (cash fact) 0451 Artikelcode S10 * 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Bedrag I12,2 * 0201 Grootboekrekening S Kostenplaats S Kortingcode S Inkoopprijs I9, Gbrek ink waarde S Gewicht (3 dec.) I9, Code OB-tarief S Code soort prijs S buitenlandse omschrijving (cash fact) 0451 Artikelcode S10 * 0981 Taalcode S3 * 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Grootboekrekening S Code OB-tarief S1 CASH Relatie Module (CRM): 0103 notitie 0101 Relatienr N6 * 0161 Datum D6 * 0162 Tijd N Tekst1 L Tekst2 L Tekst3 L Tekst4 L Tekst5 L Tekst6 L50

16 0169 Notitiesoort S Actiedatum D Pers.code S6 * 0147 Documentsoort S Volgnummer N Actie door S Vrij veld 1 S Vrij veld 2 S Contactpers. N Contactpersoon L Onderwerp S Nr.vervolgnotitie N Volgnummer (tijd) N Document filenaam L medewerker 0142 Pers.code S6 * 0150 Omschrijving L30 * 0200 Afdeling S Code geblokkeerd S adres L Toegangsniveau N Wachtwoord S contactpersonen 0101 Relatienr N6 * 0140 Volgnummer N3 * 0103 Naam L35 * 0105 Adres L Pc + plaats S Telefoonnr S Faxnummer S Mobiele telefoon S Functie S10 * 0127 Aanhef L adres L72

17 0106 soort functie 0145 Functie S10 * 0146 Omschrijving L30 * 0150 trefwoord ` 0151 Trefwoord S10 * 0150 Omschrijving L30 * 0160 memo relatie 0101 Relatienr N6 * 0660 Regel-1 L Regel-2 L Regel-3 L Regel-4 L Regel-5 L Regel-6 L Regel-7 L Regel-8 L Regel-9 L Regel10 L soort notitie 0169 Notitiesoort S4 * 0150 Omschrijving L30 * 0200 afdeling 0200 Afdeling S6 * 0150 Omschrijving L30 * 0250 onderwerp 0250 Onderwerp S10 * 0150 Omschrijving L30 * 0163 Tekst1 L Tekst2 L Tekst3 L Tekst4 L Tekst5 L50

18 0168 Tekst6 L agenda 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D6 * 1181 Begintijd N Eindtijd N Netto tijd N Activiteit S Opmerking L Relatienr S Maandnummer (JJMM) Y4 CASH Projecten: 0501 project 0501 Projectcode S6 * 0502 Omschrijving L30 * 0503 Zoeknaam S Projectsoort S Code verdichting S Histo verwijderd t/m Y Code afw tarief S Status S Projectgroep S Reserve (1) L Reserve (2) L Reserve (3) L Reserve (4) L Kenmerk (1) S Kenmerk (2) S Kenmerk (3) S Kenmerk (4) S Gbrek omzet S Kolomnummer N Fact omschrijving 1 L Fact omschrijving 2 L Fact omschrijving 3 L40

19 0564 Fact omschrijving 4 L Fact omschrijving 5 L Fact omschrijving 6 L Fact omschrijving 7 L Fact omschrijving 8 L Fact omschrijving 9 L Fact omschrijving 10 L Relatienr S6 * 0911 Kostenplaats S Termijnbedrag I12, Periodecode S Vervaldatum D Einddatum D projectbudget 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0541 Medewerkercode S6 * 0211 Boekjaar Y2 * 0221 Jaarbudget I12, Budget periode 01 I12, Budget periode 02 I12, Budget periode 03 I12, Budget periode 04 I12, Budget periode 05 I12, Budget periode 06 I12, Budget periode 07 I12, Budget periode 08 I 12, Budget periode 09 I 12, Budget periode 10 I 12, Budget periode 11 I 12, Budget periode 12 I 12, Budget periode 13 I 12, projectgroep 0511 Projectgroep S6 * 0512 Omschrijving L30 *

20 0521 werksoort 0521 Werksoortcode S6 * 0522 Factuurtekst L40 * 0523 Soort werksoort S Standaardtarief I8, Kostprijstarief I8, Code geblokkeerd S Opslagperc I8, Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S OB-code (vervallen) S Code OB-tarief S Code soort prijs S tarieven 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0541 Medewerkercode S6 * Standaardtarief I8,2 * 0535 Gbrek omzet S medewerker 0541 Medewerkercode S6 * 0542 Factuurtekst L40 * 0543 Functie L Startdatum D Einddatum D Norm uren I5, Relatienr S Standaardtarief I8, Kostprijstarief I8, Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S Kostenplaats S3

21 0142 Pers.code S projectmutatie 0541 Medewerkercode S6 * 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0556 Boekstuknummer N6 * 0551 Datum D6 * 0552 Aantal I6,2 * 0553 Aantal nondecl I6, Afwijkend tarief I8, Kostprijstarief I 8, Omschrijving L Boekperiode Y Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S6 CASH Personeel: 1120 arbeidsverleden 0142 Pers.code S6 * 1054 Datum in dienst D Datum uit dienst D Bedrijfsnaam L Bedrijfsadres L Bedrijfsplaats L Functie L Referentie L opleidingen/cursussen 0142 Pers.code S6 * 1140 Datum D Einddatum D Opleiding/cursus L Diploma/Certif. S Toelichting L35

22 1150 beoordelings-/functioneringsgesprekken 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D Beoordelingscode S Besproken L Afspraken L Opmerking L Datum volgend gesprk D bedrijfsauto's 1160 Kenteken bedryfsauto S6 * 1161 Merk/type L Cataloguswaarde I Bouwjaar I Soort verzekering S Verzekeringspremie/jaar I9, Relatienummer verzekeraar N Leaseauto S Leaseperiode in maanden I Einddatum leasecontract D Relatienummer lease-mij N Datum laatste OH-beurt D KM-stand laatste OH-beurt I KM-stand per 1 januari jl I agenda 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D6 * 1181 Begintijd N Eindtijd N Netto tijd N Activiteit S Opmerking L Relatienr N Maandnummer (JJMM) Y4

23 Voorbeeld van het importeren van relaties, het 101-record Het recordnummer geeft het soort record aan: 101 is een relatierecord. De afzonderlijke velden volgen erna. Alle velden hebben betrekking op deze relatie. Niet alle velden zijn verplicht, er mogen velden worden toegevoegd. Het aanbevolen scheidingsteken is (het pipe-teken) = =BOESE 103=Boese & Zn. 104=P. Boese 105=Steenweg =B-2400 GENT 113=Aktief 108= = =rose =Belgie Het voorbeeld toont de relatie in CASH na het importeren van de bovenstaande regel.

24 Voorbeeld van het importeren van journaalposten, het 301-record Het recordnummer geeft het soort record aan: 301 is een grootboekmutatie. De afzonderlijke velden volgen erna. Alle velden hebben betrekking op deze boekregel. De dagboekcode, stuknummer en boekdatum zijn verplicht. Een relatienummer en een factuurnummer zijn alleen verplicht in een boeking op de grootboekrekening debiteuren/crediteuren zoals deze zijn gedefinïeerd in de Administratieparameters. De bedragen moeten zonder decimaalteken, dus voluit, in het bestand staan. Het aanbevolen scheidingsteken is (het pipe-teken). Een niet sluitend boekstuk wordt automatisch tegen geboekt op de tegenrekening van het dagboek of indien deze niet aanwezig is, op de grootboekrekening Uitzoeken uit de functie Instellen administratiegegevens. Het is niet toegestaan om boekregels aan een bestaand boekstuk toe te voegen. Deze boekingen worden geweigerd en vermeld in het foutenbestand met als extensie.'err' Indien een boekregel geen datum bevat wordt de systeemdatum ingevuld. Indien een boekregel geen boekperiode bevat wordt deze afgeleid uit de boekdatum. Alle boekregels in hetzelfde stuknummer krijgen altijd de boekdatum en periode uit de eerste boekregel. Vreemde valuta In een dagboek met een vaste valutacode worden alleen boekregels ingelezen die dezelfde valutacode hebben. Andere valutacodes worden geweigerd. In een dagboek zonder vaste valutacode mogen boekstukken worden ingelezen die een afwijkende valutacode hebben, behalve als het een dagboek van het soort Kas, bank of giro betreft. In een dagboek zonder vaste valutacode worden alle boekregels verondersteld dezelfde valutacode te hebben. Boekregels met afwijkende valutacodes krijgen de waarde van de eerste boekregel. De koers van het boekstuk wordt bepaald op basis van de bij de valutacode gedefinieerde koers. Indien een vreemde-valuta boekstuk wordt ingelezen dienen de bedragen in deze valuta te zijn gesteld!

25 BTW-boekingen Bij het importeren van een OB-boeking waarbij het heffingsbedrag verplicht is, dient dit bedrag te zijn ingevuld in het veld 305 (aantal). Wordt dit veld niet gevuld dan wordt het heffingsbedrag berekend aan de hand van het OB-bedrag en het geldende percentage. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen. Bij OB-boekingen waar het bedrag nihil is, bijvoorbeeld bij leveringen binnen de EU, dan is het wel noodzakelijk dat het heffingsbedrag correct wordt ingevuld.

26 = = = =VERKI 201= = = =Div. werkzaamheden 307= = = = =VERKI 201= =Diverse werkzaamheden 307= = = = =VERKI 201= =Diverse werkzaamheden 307= = Het voorbeeld toont de journaalpost van de debiteurboeking na het inlezen van het record met de debiteurenboeking.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

CASH Financieel. Algemeen

CASH Financieel. Algemeen CASH Financieel Algemeen Instellen Functie eigenschappen Als u de nieuwe functie eigenschap A invult, dan worden ALLE overzichtsfuncties direct getoond, zonder op volgende set of alle gegevens te klikken.

Nadere informatie

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a,

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel Versie B07a d.d. 5 november 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07).

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De logistieke modules.

De logistieke modules. De logistieke modules. Beschrijving CASHWin versie CASH.A04 (releasedatum 16 september 2009) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Voorraad. 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel CASH Algemeen Gebruikers instellingen via het hoofdmenu van CASH. De gebruiker instellingen, zoals u ze gewend bent te doen in CASH Setup, kunnen vanaf nu rechtstreeks in CASH worden gedaan. U kiest in

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008)

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) zijn er vragen? lees deze handleiding bezoek www.dolfijn.biz mail naar dolfijn@dolfijn.biz

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47 GEBRUIKERSHANDLEIDING Queen 5.47 Colofon Samensteller : Quadrant Automatisering BV Uitgave : Quadrant Software BV Het auteursrecht op het computerprogramma Queen berust bij Quadrant Automatisering BV te

Nadere informatie

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen...

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... XCount Handleiding Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... 13 Kasboeking 1/3...14 Kasboeking 2/3...16

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie