In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt."

Transcriptie

1 Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode toegevoegd. In adressen op etiketten en facturen wordt de landnaam die hoort bij deze ISOcode onderdrukt In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Gbrek afr versch EMU Het veld Gbrek afr versch EMU is komen te vervallen. Logo Dit veld is toegevoegd. Het logo wordt gebruikt bovenaan de overzichten. Indien hier niets is ingevuld, wordt het logo gebruikt wat in de CASH setup is ingevuld. Zijn beide niet ingevuld, wordt een standaard logo van CASH gebruikt. Het formaat van het logo moet 100x60 pixels zijn. Verslagperiode t/m Het veld Verslagperiode t/m (JJPP) is toegevoegd. In deze rubriek kan de periode worden ingegeven die op een bepaald moment dient als 'verslagperiode'. Deze waarde wordt als default gepresenteerd in alle periodieke overzichten die een 't/m boekperiode' vragen. Over het algemeen is het handig om hier een waarde in te geven die gelijk is aan de laatste periode van het vorige jaar. Afsluiten periode/jaar Afsluiten periode/jaar Deze functie sluit naast de periode automatisch ook alle dagboeken in deze periode af, waardoor de functie Afsluiten alle dagboeken overbodig is geworden. Voordat er wordt afgesloten wordt naast de controle of het resultaat is overgeboekt ook een controle uitgevoerd of de saldibalans in evenwicht is. Export afgesl. dagboeken Deze functie neemt voortaan ook de exploitatiecodes mee in het bestand. Algemeen Renteberekening grootboeksaldi Als de 'van gbrek' gelijk is aan de 'tot gbrek' en deze grootboekrekening heeft een subadministratie dan wordt ook gevraagd om het kenmerk. Als hier een kenmerk wordt ingevuld, dan worden alleen de posten van dit kenmerk meegenomen. Posten, geboekt via dagboeksoort V (vjp's) worden voortaan niet meer meegenomen. Functie eigenschappen Toegevoegd is een extra eigenschap t.b.v. alle overzichtsfuncties: D Deze functie is Displayonly, men kan niet printen, niet exporteren naar Excel of de browser.

2 Betalingsverkeer Inlezen bankafschriften Voordat deze functie gestart kan worden dient u eerst de benodigde gegevens met functie Instellen bankafschriften in te vullen. Bij het inlezen van bankafschriften wordt voortaan een melding gegeven als het volgende stuknummer in het bankbestand niet direct aansluit achter het laatst aanwezige stuknummer in het bankboek. Instellen bankafschriften Met deze nieuwe functie worden de vaste gegevens van een bepaald bankformaat vastgelegd. Als u bankafschriften van meerdere banken wilt inlezen, kunt u daardoor makkelijk switchen van het ene naar het andere formaat. Instellen betalingskenmerken Met deze nieuwe functie kan een tabel worden onderhouden waarmee u een banknummer en een betalingskenmerk koppelt aan een grootboekrekening plus eventueel een kostenplaats. Het matchen vindt plaats voor alle andere pogingen om uit het betalingskenmerk een bestemming voor de boeking te vinden (bijv. factuurnummer etc). De controles worden uitgevoerd in de volgorde van het volgnummer. Het banknummer mag leeg blijven, als het banknummer in de boeking ook leeg is. De testwaarde moet gevuld zijn en kan (een deel van) de tekst bevatten van hetgeen ergens in het betalingskenmerk vermeld staat. De grootboekrekening is verplicht. De speciale grootboekrekeningen zijn niet toegestaan (zoals debiteuren, crediteuren, etc). De tabel wordt opnieuw genummerd als de functie wordt gestart met 10 oplopend zodat makkelijk nieuwe regels kunnen worden toegevoegd. Selectie betaaladvies op relatienummer In de kolom 'betaaladvies' wordt voortaan een vreemde valuta omgerekend naar de laatst bekende koers. Daardoor gaan ook de functies die een betaalopdracht afdrukken cq. het bestand aanmaken goed. Indien D (deelbetaling) en er is geen buitenlandse bank (Clieop03 bestand) en het bedrag is in vreemde valuta dan is deelbetaling voortaan niet meer toegestaan. Bankgegevens buitenland Deze functie kan niet worden gestart als er een kort (10-cijferig) bank-nummer is ingegeven of een NL-IBAN-nummer. dus wel als er een buitenlands IBAN-nummer is opgegeven Consolidatie Instellen consolidatie parameters M.i.v. boekjaar Dit veld is toegevoegd voor de module consolidatie en geeft aan voor de OB en/of VPB vanaf welk boekjaar de rechtspersoon deel uitmaakt van de holding. Deze rubriek behoeft niet te worden ingevuld indien de rechtspersoon altijd moet worden meegeteld. T/m boekjaar Dit veld is toegevoegd voor de module consolidatie en geeft aan voor de OB en/of VPB vanaf welk boekjaar de rechtspersoon geen deel meer uitmaakt van de holding. Deze rubriek behoeft niet te worden ingevuld indien de rechtspersoon altijd moet worden meegeteld. Crediteurenparameters Instellen crediteurenparameters

3 De velden Tekstregel 1 t/m 5 t.b.v. de BGC formulieren zijn vervallen. CRM Onderhoud contactpersonen In deze functie is het veld Opmerking toegevoegd. Instellen parameters verkeer Deze functie is toegevoegd als functietoets F3 onder Instellen parameters CRM. Aanmaken mailing Deze functie vervangt de functie Vervaardigen mailing. Met deze functie kunnen de instellingen voor meerdere mailings worden vastgelegd. De instellingen worden opgeslagen voor een volgend gebruik. Het instellen van het etiket kan worden vastgelegd met functietoets F3 Etiket. Het instellen van de aan te maken notities kan met functietoets F4 Notitie. Na het verwerken met F7 wordt een venster getoond dat het aantal verwerkte adressen weergeeft. Tekst Dit nieuwe veld vervangt de oude zes notitie regels. Het aantal tekens in het tekst-blok is vergroot naar 4000 tekens. U kunt nu de tekst achter elkaar doortikken. Onderhoud trefwoorden Het veld omschrijving is voortaan verplicht in te vullen. Er is een veld 'ingangsdatum' toegevoegd. Dit wordt automatisch met de systeemdatum gevuld bij de aanmaak van een nieuw trefwoord. Wijzigen is niet mogelijk. Debiteurenparameters Instellen debiteurenparameters Veld bestandsnaam is toegevoegd t.b.v. de naam die tijdens het aanmaken van het incassobestand aan het bestand wordt gegeven. Standaard is de naam van het bestand Clieop03. Dit geldt zowel voor betaalbestanden als incassobestanden. Om overschrijving van bestanden te voorkomen kan hier een afwijkende naam worden opgegeven. Facturering Periodecode Het veld Periodecode is uitgebreid met een extra keuze Z (aantal maanden) tbv periodieke factuurregels. Indien gekozen wordt voor de keuze Z moet ook, een zelf te bepalen, aantal maanden worden opgegeven. Aantal maanden Het veld Aantal maanden is toegevoegd en is alleen van belang in combinatie met Periodecode Z. Het betreft het aantal maanden dat gefactureerd zal gaan worden. Factuur srt Dit veld is uitgebreid met een extra mogelijkheid "E-PDF". De factuur kan per worden verzonden in PDF-formaat. Dit formaat is geschikt om door de ontvanger te laten afdrukken op zijn eigen printer. Als u kiest voor keuze 'X' of 'E' is het noodzakelijk dat u eerst uw eigen NAW en gegevens vastlegt met functie Instellen administratieparameters / F3. U kunt alleen voor 'X' of 'E' kiezen als het adres van de ontvanger is ingevuld.

4 G-bedrag % (2 dec.) Het veld G-bedrag % is toegevoegd, hier kan voor de relatie een percentage worden opgegeven en 'overruled' de in de parameters opgegeven waarde. Met het percentage kunt u sturen welk deel van het factuurbedrag in elementcode GBEDRAG wordt opgenomen, zodat u dit apart zichtbaar kunt maken op de factuur. Factuurhistorie (kort) Deze functie is toegevoegd en geeft een verkort overzicht van de factuurhistorie die in de administratie aanwezig is. Van hieruit kan direct een kopie factuur worden afgedrukt. Instellen parameters 1 (algemeen) In deze functie is de eigenschap H niet meer van toepassing en wordt genegeerd, er wordt nu altijd historie van de facturen opgebouwd. De eigenschap X is toegevoegd waarmee je de opbouw van historische facturen kan voorkomen. G-bedrag % (2 dec.) Het veld G-bedrag % is toegevoegd, hier kan een voor deze administratie geldend percentage worden opgegeven voor het deel van de verzonden factuur dat op een G-rekening moet worden betaald. Met dit percentage kunt u sturen welk deel van het factuurbedrag in elementcode GBEDRAG wordt opgenomen, zodat u dit apart zichtbaar kunt maken op de factuur. Afdrukken van een factuur Met periodecode Z en de rubriek aantal maanden kan voortaan een periode worden gekozen van een aantal maanden naar keuze. BPM-berekening De BPM-berekening is aangepast aan de nieuwe tabellen. Financiële mutaties Dagboeken De functie onderhoud dagboeken valt uiteen in meerdere functies per dagboeksoort namelijk: Beginbalans Inkomende facturen Uitgaande facturen Kas/bank/giro Memoriaal Vjp's (voorafgaande journaal posten) Dagboeken Het dagboeksaldo boven in het scherm wordt voortaan getoond t/m het gekozen boekjaar. Mutaties in volgende jaren tellen dus niet meer mee. Dagboekcode As er gevraagd wordt om een dagboekcode memoriaal (bij afschrijvingen, verdeelsleutels etc) wordt OBBOEK voortaan niet meer getoond. In de mutatieregel wordt voortaan vastgelegd of er over de omzet- of kostenboeking btw is geboekt. Financiële overzichten

5 Serie-overzichten Deze functie vervangt functie Afdrukken serie overzichten. Hiermee kunnen meerdere Serie-overzichten worden voorgedefinieerd. Winst & Verlies overzicht Deze functie is hernoemd van Exploitatieoverzicht naar Winst & Verlies overzicht. In deze functie de vraag kostpl. uitsplitsen opgenomen (J/N), indien deze vraag met Ja wordt beantwoordt wordt er een extra vraag gesteld van t/m kostenplaats. Hiermee is de aparte functie voor Exploitatieoverzicht per kostenplaats S0443 vervallen. Grootboekoverzicht In dit overzicht zijn de volgende kolommen opgenomen: relatienummer/projectcode/subadministatie, factuurnummer/werksoort/kenmerk en de kolom OB%. Maatwerkoverzichten In deze functie zijn 2 extra vragen opgenomen namelijk, Vjp-selectie 0 = Vjp-posten worden getoond 1 = Vjp-posten worden niet getoond 2 = Alleen de Vjp-posten worden getoond Gbrek uitsplitsen J/N Hiermee kunnen de afzonderlijke grootboekrekeningen per regel worden uitgesplitst. Met de keuze J wordt overal waar getotaliseerd wordt per regel gedetailleerd weergegeven. Dit is handig als het maatwerkoverzicht getallen oplevert die u niet kunt plaatsen, en u de saldi van de gbrek's wilt zien. Om dat te bereiken moest u de instellingen aanpassen en daarna weer terugzetten. Winst & Verlies overzicht De functies Exploitatieoverz en Exploitatieoverz per kpl zijn samengevoegd. De kpl-vragen worden alleen gesteld als er kostenplaatsen gedefinieerd zijn. Formulieren Item-code Dit veld is vervallen. Inhoud Dit veld is gewijzigd en kan een of meerdere elementen bevatten, indien gewenst gescheiden door een ; (punt-komma). De elementen worden samengevoegd tot een tekst die wordt geplaatst op de ingegeven combinatie van regel- en kolomnummer. Elementen Afhankelijk van licentie Facturering, Projecten, of Voorraad wordt de vraag Soort formulier gesteld. Importeren rtf document Met deze nieuwe functie kan een bestand met een formulier lay-out in rtf-formaat worden ingelezen en worden omgezet naar het formaat van CASH. U maakt de lay-out (soort en grootte van het lettertype, tekst wel of niet vet, enz.) van het formulier met Word en bewaart dit als rtf-bestand. Handmatige invoer is derhalve niet meer nodig.

6 Import en Export Instellen BTW-codes E-port Dit is een nieuwe functie tbv vastleggen en onderhouden van de btw codes voor het importeren van een E-port formaat. Hiermee kunnen BTW code 0 t/m Btw code 9 zoals deze in het branchepakket worden gehanteerd worden gecodeerd. Aanmaken Auditfile XML Deze functie is uitgebreid zodat ook de beginbalans van het betreffende boekjaar wordt weggeschreven. De rubriek 'leadcode' werd onjuist in de Auditfile opgenomen. Dit is nu verholpen. Aanmaken synchronisatie De afschrijvingsgegevens worden voortaan ook in het bestand meegenomen. Overzichten algemeen Overzicht rekeningschema In deze functie is in het overzicht de kolom subadm code opgenomen. Overzicht dagboekcodes In deze functie is in het overzicht de kolom Dagbk E-port opgenomen. Overzicht relatiestatistiek In deze functie wordt de vraag Van T/m boekperiode bepaald door het jaartal van de verslagperiode. Indien leeg wordt uitgegaan van de huidige boekperiode zoals ingesteld in de functie Instellen administratie gegevens. Debiteuren/Crediteuren overzichten Historisch Overzicht In deze functie wordt de vraag: Van T/m boekperiode bepaald door het jaartal van de verslagperiode. Overzicht openst. facturen (historie) In deze functie is de vraag Van boekperiode vervallen. De vraag T/m periode wordt nu default gevuld met de huidige periode en indien gevuld wordt de verslagperiode gebruikt. Periodieke boekingen Onderhoud periodieke boekingen Deze functie vervangt voor een beter overzicht de oude functie Onderhoud periodieke boekingen. Nu zijn per dagboek alle journaalposten gegroepeerd en in het scherm zichtbaar. Personeel Mobielnr Dit veld is toegevoegd voor het vermelden van het mobiele telefoonnummer (alleen cijfers). Tonen med.uit dienst Nieuwe parameter personeel, waarmee aangegeven kan worden, of medewerkers, die uit

7 dienst zijn (de datum uit dienst is dan ingevuld) al dan niet op de overzichten moeten worden getoond. Overzicht privé-gebruik (OB) Deze functie maakt op basis van het auto-gebruik een overzicht met de berekening van de af te dragen OB over het prive-gebruik in een bepaald jaar. Dit op basis van het jaartal, het bijtellingspercentage en het btw-percentage. Projecten Controle boekstuknr Het veld Controle boekstuknummer mag niet meer worden gewijzigd als er uren zijn geboekt. Eigenschappen In dit veld is een extra eigenschap X opgenomen waardoor tijdens de invoer van projectmutaties de tarieven van de medewerkers niet worden getoond. Overzicht onderh werk (mutaties) Bij de volgorde op Werksoort wordt nu ook per werksoortcode het saldo getoond. Relaties Deze functie vervangt de volgende functies : Onderhoud relaties Opvragen per relatie Onderhoud relaties (op relatienr CRM) Opvragen relatie (op zoeknaam CRM) Opvragen relatie (op relatienr CRM) Onderhoud factuurregels (Facturering) Factuurhistorie per relatie (Facturering) Onderhoud factuurregels (Facturering periodiek) Zoeknamen Het veld zoeknamen is uitgebreid tot 63 cijfers/letters en vervangt veld Zoeknaam en veld Zoeknaam. Het mag maximaal tien door spaties gescheiden zoeknamen bevatten van ieder maximaal 10 tekens lang, om de relatie terug te zoeken op (bijvoorbeeld) verkorte naam van het bedrijf of van de contactpersoon of de vorige naam van het bedrijf, of ieder door u gewenste afkorting of codering. Alle waarden worden middels een index gepresenteerd, met andere woorden de gebruikte zoeknamen komen allemaal op alfabetische volgorde door elkaar beschikbaar. Naam-2 Dit veld is toegevoegd. Hiermee kan een vervolgnaam van de relatie, of de naam van de afdeling worden opgeven. Land ISO Het veld is toegevoegd omdat op steeds meer plaatsen de ingave van de ISO-landcode verplicht wordt gesteld. Wij adviseren dan ook om de rubriek 'Landnaam' niet meer te gebruiken en in plaats daarvoor te kiezen voor de juiste landcode uit de ISO-tabel. Mobielnr Dit veld is toegevoegd. Hiermee kan een mobiel nummer van de relatie worden opgeven.

8 Verdeelsleutels Onderhoud verdeelsleutels Deze functie vervangt de functie Onderhoud periodieke boekingen. Per groep worden nu de journaalposten ingevoerd. Cash Setup De menustructuur van de SETUP is ook aan de nieuwe versie aangepast. De rubriek sneltoetsen in de functie Onderhoud gebruikersprofielen is gewijzigd in Favorieten. Deze rubriek wordt automatisch gevuld indien het icoon Toevoegen aan favorieten wordt gebruikt. In de gebruikersprofielen zijn de volgende eigenschappen toegevoegd: L Met deze eigenschap worden er letters voor de velden gezet, zodat door ingave van deze letter het veld actief wordt. M Met deze eigenschap wordt geen matrix op de overzichten afgedrukt. O Met deze eigenschap worden overzichten op de printer niet in kleur afgedrukt. E Met deze eigenschap worden er geen overzichten afgedrukt of geëxporteerd naar Exel of de browser U Er wordt voor deze gebruiker niet gecontroleerd of er updates aanwezig zijn. H Deze gebruiker mag vanuit financiële overzichten doorklikken en de betreffende boeking aanpassen.

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 Versie 5.50.02, januari 2014 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.50 ten opzichte

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006)

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006) Handleiding Splash KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken TeamManager (versie 18-12-2006) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding.... 3 Ophalen en installeren van de Software.... 4 Standaard installatie

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Release notes Handel & Logistiek versie 8.0

Release notes Handel & Logistiek versie 8.0 Er is zoals u inmiddels al van ons gewend bent weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen zoals het integraal doorvoeren van langere NAW gegevens en een nieuwe e- mailingmodule

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Handleiding PSU Adressenbeheer V5

Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Pagina 2 Beginnen met adressenbeheer U kunt zonder meer beginnen met adressen in te voeren. Er zijn echter een aantal zakan die u beter

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie