Inleiding pag. 2. Hoe wordt een extern bestand ingelezen pag. 2. Algemene informatie pag. 3. Inlezen als ASCII-bestand pag. 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding pag. 2. Hoe wordt een extern bestand ingelezen pag. 2. Algemene informatie pag. 3. Inlezen als ASCII-bestand pag. 3"

Transcriptie

1 Recordindeling CASH INHOUDSOPGAVE IMPORT VAN GEGEVENS Inleiding pag. 2 Hoe wordt een extern bestand ingelezen pag. 2 Algemene informatie pag. 3 Inlezen als ASCII-bestand pag. 3 Inlezen als XML-bestand pag. 4 Recordindeling -Financieel pag. 4 -Facturering pag. 8 -Relatiebeheer pag. 9 -Projecten pag. 13 -Personeel pag. 15 Voorbeeld import relatie pag. 16 Voorbeeld import journaalpost pag. 18 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

2 Inleiding: CASH kan op een flexibele wijze allerlei door andere pakketten aangeleverde gegevens lezen en verwerken. Dat houdt in dat de gebruiker in principe op twee manieren de gegevens kan verzorgen: handmatig invoeren via CASH of aanbieden in de vorm van een extern bestand. Gegevens die bij elkaar horen worden gezien als 'records'. De waarden binnen zo'n record worden gezien als 'rubrieken'. Zo kan een artikelrecord opgebouwd zijn uit een artikelcode, omschrijving, prijs en btw-code. Of een klant (of relatie-) record uit een klantnummer, naam, adres, woonplaats, etc. Hoewel het in principe mogelijk is om alle gegevens (alle records) binnen een CASHadministratie als extern bestand in te lezen komt het in de praktijk voornamelijk voor dat import geschiedt op basis van stamgegevens, journaalposten of nog te factureren factuurregels. Als het gaat om import van journaalposten dan zijn binnen CASH, naast de hier beschreven optie, nog meerdere mogelijkheden aanwezig. Raadpleeg hiervoor de documentatie van CASH. Voor het inlezen van factuurregels wordt verwezen naar record 440. Na het inlezen van één of meerdere factuurregels kan met de functie 'factureren' van de module CASH Facturering gekozen worden voor het daadwerkelijk laten afdrukken c.q. mailen van de factuur / facturen, inclusief het doorboeken hiervan als journaalpost naar de grootboek- en debiteurenadministratie. Van belang is nog het volgende: omdat er gecontroleerd wordt op het aanwezig zijn van stamgegevens dient u deze indien nog niet aanwezig in de administratie eerst te importeren. Dus eerst de relatiegegevens en grootboekrekeningen inlezen voordat er op deze stamgegevens kan worden geboekt. Hoe wordt een extern bestand ingelezen: Via [Financieel][import/export/conversies][import ASCII-bestand][ASCII(CASHformaat)]. Vanaf de command line Deze optie biedt de mogelijkheid om rechtstreeks een ASCII-bestand in het eigen CASH-formaat in een administratie in te lezen. De commandoregel voor een dergelijke actie ziet er als volgt uit: cash fdemocash aextern.mut (LINUX-versie) cashwin fdemocash aextern.mut (Windows-versie) Achter de a wordt de naam van het externe bestand vermeld. Indien het inlezen van externe bestanden via de commandline-opties geschiedt, kan het gewenst zijn om daar een datum- of valutaconversie te laten plaatsvinden. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden toegevoegd: y2 geeft aan dat datumconversie 2 dient plaats te vinden: in plaats van JJMMDD, staat er DDMMJJ in het bestand. nusd geeft aan dat valutaconversie naar USD dient plaats te vinden. Dit gebeurt op basis van de actuele koers die in de administratie aanwezig is. Voorbeeld Om een ASCII-bestand extern.asc in te lezen in administratie democash met valutaconversie naar USD: cashwin fdemocash nusd aextern.asc LET OP: de valutaconversie vindt uitsluitend plaats bij de 301-regels (boekregels). Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

3 Via een bestand met extensie.upd. Als er een bestand voorkomt met de naam XXXXCASH.UPD (waarbij XXXX staat voor de administratiecode) in de map waarin de CASH-administratie staat, wordt dit bestand automatisch ingelezen op het moment dat de eerste gebruiker de volgende keer de administratie benadert. Daarna wordt het bestand verwijderd. Algemene informatie: U dient met de volgende punten rekening te houden: Als er fouten worden geconstateerd, dan wordt een bestand geproduceerd waarvan de naam gelijk is aan de naam van het te importeren bestand met als extensie err. In het foutenbestand zijn de regels aanwezig die niet zijn verwerkt. Tevens wordt aangegeven welke fouten zijn geconstateerd. Zowel het toevoegen als het wijzigen van bestaande waarden is mogelijk (behalve voor 301-records ofwel boekregels). Rubrieken die zijn aangegeven als verplicht (voorzien van een *) moeten binnen het gegeven aanwezig zijn. Is een numerieke rubriek te lang, dan wordt dit als een fout gezien. Is een tekstuele rubriek te lang, dan wordt de inhoud afgekapt. In een numerieke rubriek mag de punt of komma als scheidingsteken voor decimalen worden gebruikt. Wordt er geen punt of komma gebruikt, dan wordt de rubriek tot het maximaal aantal decimalen opgevuld, dus als wordt aangeboden als een rubriek met 2 decimalen, dan wordt dit gezien als 1234,56. Worden er in een regel fouten geconstateerd, dan wordt die gehele regel niet verwerkt, maar weggeschreven naar het foutenbestand met als extensie.err. Voor uitleg over de rubrieken wordt verwezen naar de helptekst van de betreffende onderhoudsfuncties. In het onderstaande overzicht wordt voor elke gegevenssoort de indeling getoond. Per rubriek wordt achtereenvolgens het rubrieksnummer, de naam, het soort en de maximale lengte weergegeven. Het soort kan één van de volgende mogelijkheden bevatten: S Hoofdletters L Hoofdletters en/of kleine letters D Datum (JJMMDD) N Numerieke waarde (alleen cijfers) Y4 Boekperiode (JJPP) Y2 Boekjaar (JJ) I Rekenwaarde met decimalen en voor of na een minteken. Als de rubriek gevolgd wordt door een (*) dan is deze rubriek verplicht. Inlezen als ASCII-bestand: De rubrieken van een enkel record staan op één afzonderlijke regel, zie voorbeeld pag Iedere regel begint altijd met het recordnummer. Het eerste teken na het recordnummer wordt gezien als het scheidingsteken, aanbevolen wordt het pipeteken, of in ieder geval een teken dat niet in de waarde van de rubrieken kan voorkomen. De rubrieken zelf worden altijd voorafgegaan door het rubrieksnummer, gevolgd door het = teken en de waarde van de rubriek. Een regel wordt afgesloten door de karakters CR (ASCII 13) en/of LF (ASCII 10), oftewel Enter. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

4 Inlezen als XML-bestand: Het bestand dient te beginnen met de tag <cash> en te eindigen met de tag </cash>. Ieder record dient te beginnen met de tag <recordnummer> en te eindigen met de tag </recordnummer>. Iedere rubriek dient te beginnen met de tag <rubrieksnummer> en te eindigen met de tag </rubrieksnummer>. De structuur is dus als volgt: <CASH> <recordnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> etc... </recordnummer> etc... </CASH> Voorbeeld om relatie in te lezen: <CASH> <R101> <F101>123456</F101> <F103>Accountantskantoor P. Jansen</F103> <F104>De heer P. Jansen>/F104> <F105>Dorpstraat 123</F105> <F107>3554 ET RIJNSWOUDE</F107> </R101> </CASH> Een XML-bestand kan op dezelfde manier worden ingelezen als een ASCII-bestand. De software detecteert zelf welk formaat wordt aangeboden. De recordindeling: De velden met een '*' zijn verplicht Financieel: 0101 Relatie 0101 Relatienr S6 * 0102 Zoeknaam S Naam L35 * 0104 Tav L Adres L Faxnummer S Pc+plaats S35 * 0108 Telefoonnr S Invoerdatum D Bank/IBAN S Betaaldagen I Filler 1 lang S Selectie 1 S Selectie 2 S Opmerking L OB-nummer S Aant kopie I Kortings % I5, Krbep verk. S1 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

5 0122 OB verkoop S Postadres L Pc+plaats S Landnaam S Land ISO S Kred limiet I10, Aanhef L Betaaltekst L Taalcode S Valutacode S Opmerking 2 L Opmerking 3 L Opmerking 4 L Opmerking 5 L Opmerking 6 L Opmerking 7 L Opmerking 8 L Opmerking 9 L Opmerking10 L Zoekveld 1 S Zoekveld 2 S Actiedatum D Pers.code S Welke actie L Trefwoord S Trefwoord 2 S Trefwoord 3 S Trefwoord 4 S Trefwoord 5 S Trefwoord 6 S Trefwoord 7 S Trefwoord 8 S Trefwoord 9 S Trefwoord10 S Bet kort dg I Krbep % I4, Bet kort % I4, Gbrek verk. S Code plaats S Code land S Eigenschap. S BIC-code S Bank rekeningnr S Bank naam S Bank adres S Bank woonplaats S Postcode S Landcode ISO S adres L Bank/IBAN S Website L OB inkoop S Automat. aanhef L Factuur srt S XML Form S Gbrek ink. S Zoeknamen S Naam-2 L Mobielnr N G-bedrag % I5,2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

6 0201 grootboekrekening 0201 Grootboekrekening S6 * 0202 Zoeknaam S Omschrijving L30 * 0204 Soort rekening S1 * 0205 Balanscode activa N Balanscode passiva N Code aantal S Code geblokkeerd S Code verdichten S Code kostenplaats S Code aangifte OB (N) S Code OB-tarief S Code ICT-listing S Statistiekcode CBS N Code aangifte OB (E) S Code aangifte OB (B) S Code mineralenbalans S Gewicht per stuk I8, Gewicht N per 1000kg I6, Gewicht P per 1000kg I6, Gewicht K per 1000kg I6, Exploitatiecode S Expl regelcode 1 S Expl regelcode 2 S Expl regelcode 3 S Expl regelcode 4 S Expl regelcode 5 S Expl regelcode 6 S Subadministratie S Kostenplaats S Gbrek transitoria S Regel aangifte OB69 S Bank/gironr N Exploitatiecode S Soort verkoop S Balanscode activa N Balanscode passiva N grootboekrekening (vreemde taal) 0201 Grootboekrekening S6 * 0981 Taalcode S3 * 0202 Zoeknaam S Omschrijving L budget 0211 Boekjaar Y2 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Jaarbudget I12, Budget periode 01 I12, Budget periode 02 I12, Budget periode 03 I12, Budget periode 04 I12, Budget periode 05 I12, Budget periode 06 I12, Budget periode 07 I12, Budget periode 08 I12, Budget periode 09 I12, Budget periode 10 I12, Budget periode 11 I12,2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

7 0233 Budget periode 12 I12, Budget periode 13 I12, Exploitatiecode 0261 Exploitatiecode S Omschrijving L Subtotaal S Subniveau 1 S Subniveau 2 S Subniveau 3 S grootboekmutatie 0301 Boekperiode (jjpp) Y Boekdatum D6 * 0901 Dagboekcode S6 * 0303 Stuknummer N6 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Relatienr N Factuurnummer N Aantal I12, Omschrijving L Bedrag I12,2 * 0310 Boekperiode grootbk Y Valutabedrag I12, Projectcode S Werksoortcode S Valutacode S Subadministratie S Kenmerk. S Bank/gironr N Afwijkende naam L Afwijkende plaats S Betaaldagen I Omschrijving 2 L Vrij veld 1 S Vrij veld 2 S Vrij veld 3 S Vrij veld 4 S Banknr telebank N Betalingskenmerk S ABC-levering S1 (zie voorbeeld van het importeren van journaalposten ) 0331 periodieke boeking 0331 Regelnummer N5 * 0901 Dagboekcode S6 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Relatienr N Aantal I12, Omschrijving L Bedrag I12,2 * 0701 code subadministratie 0701 Subadministratie S6 * 0702 Omschrijving L30 * 0703 Naam kenmerk L Validatie S9 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

8 0731 Subadministratie kenmerken 0711 Kenmerk S13 * 0997 Omschrijving L59 * 0901 dagboek 0901 Dagboekcode S6 * 0902 Dagboeknaam L30 * 0903 Dagboeksoort S1 * 0904 Eigenschappen S Grootboekrekening S Kostenplaats S Bank/gironr N Valutacode S Gbrek verw bijdrage S kostenplaats 0911 Kostenplaats S3 * 0912 Omschrijving L30 * 0208 Code geblokkeerd S balanscode 0921 Balanscode N4 * 0922 Omschrijving L28 * 0981 taalcode 0981 Taalcode S3 * 0982 Omschrijving L20 * 0983 valutacode 0983 Valutacode S3 * 0984 Omschrijving L Koers 1 EUR (6 dec) I10,6 * 0987 Gbrek balans herw db S Gbrek result herw db S Gbrek balans herw cr S Gbrek result herw cr S Factuur symbool L Valutacode (ISO) S3 CASH FACTURERING: Met ingang van de B-versie zijn het 422-record (factureren op basis van een verwijziging naar een artikel-stamgegeven) en het 432-record (factureren op basis van vrije teksten) vervangen door het 440-record. Oude koppelingen die gemaakt zijn op basis van het 422- en 432-record kunnen wel gewoon gebruikt blijven, want deze worden bij import automatisch geconverteerd naar 440-records. Voor nieuwe koppelingen wordt aangeraden het 440-record te gebruiken factuurregel (cash fact) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 1490 Volgnummer N3 * 0451 Artikelcode S Omschrijving L Aantal (2 decimalen) I9,2 * 0455 Prijs I9,2 * 0442 Code OB-tarief S Code soort prijs S Korting % (2 decimalen) I5, Grootboekrekening S6 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

9 0911 Kostenplaats S Periodecode S Aantal maanden N Vervaldatum D Einddatum D Datum D Vrije veld L ABC-levering S B2B-diensten S artikelregel (cash fact) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 0451 Artikelcode S10 * 0420 Afwijkend bedrag I12, Aantal (2 decimalen) I9,2 * 0422 Periodecode S Vervaldatum D Extra tekst L Einddatum D Datum D Kortingcode S Vrije veld L ABC-levering S tekstregel (cash fact) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 0431 Tekstcode S10 * (bijv. volgnummer) 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Bedrag I12,2 * 0201 Grootboekrekening S Kostenplaats S Periodecode S Vervaldatum D Aantal (2 decimalen) I9, Einddatum D Datum D Kortingcode S Vrije veld L BPM-bedrag kenteken I12, Datum deel 1 D ABC-levering S Code OB-tarief S Code soort prijs S artikelcodes (cash fact) 0451 Artikelcode S10 * 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Bedrag I12,2 * 0201 Grootboekrekening S Kostenplaats S Kortingcode S Inkoopprijs I9, Gbrek ink waarde S Gewicht (3 dec.) I9, Code OB-tarief S1 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

10 0443 Code soort prijs S buitenlandse omschrijving (cash fact) 0451 Artikelcode S10 * 0981 Taalcode S3 * 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Grootboekrekening S Code OB-tarief S1 CASH RELATIE MODULE (CRM): 0103 notitie 0101 Relatienr N6 * 0161 Datum D6 * 0162 Tijd N Tekst1 L Tekst2 L Tekst3 L Tekst4 L Tekst5 L Tekst6 L Notitiesoort S Actiedatum D Pers.code S6 * 0147 Documentsoort S Volgnummer N Actie door S Vrij veld 1 S Vrij veld 2 S Contactpers. N Contactpersoon L Onderwerp S Nr.vervolgnotitie N Volgnummer (tijd) N Document filenaam L medewerker 0142 Pers.code S6 * 0150 Omschrijving L30 * 0200 Afdeling S Code geblokkeerd S adres L Toegangsniveau N Wachtwoord S10 (extra velden cash personeel): 1001 Zoeknaam S Naam L Roepnaam S adres thuis L Relatienr N Functie S Mobiele telefoon S Landcode (ISO) S Geb.datum (ddmmjjjj) N Identificatienr. S Geslacht S Burgelijke staat S1 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

11 1026 SoFi-nummer N Naam partner L Geb.datum partner D Aantal kinderen N Soort rijbewijs S Rijbewijsnummer L Rijbewijs afgegeven D Contact noodgevallen L Tel.nr. noodgevallen S No-claim% auto I8, Rijbewijs geldig tot D Identif. geldig tot D Intern telefoonnr S Ing.datum spaarloon D Spaarloon/periode I10, Ing.datum kinderopv. D WG-bydr.kinderopvang I10, WN-bydr.kinderopvang I10, Ing.datum PC-priver. D Maanden PC-privereg. I Contractvorm S Datum einde proeftyd D Datum einde contract D Opzegtermijn in mnd N Datum in dienst D Datum uit dienst D Verlofdagen/jaar I5, Verlofuren/jaar I5, VUT-dagen/jaar I5, VUT-uren/jaar I5, Ov. verlofdagen/jaar I5, Extra rubriek 1 L Extra rubriek 2 L Extra rubriek 3 L Extra rubriek 4 L Extra rubriek 5 L Extra rubriek 6 L Uren vorig jaar I5, Betalingsperiode S Bruto sal/periode I12, Aant uren/periode I6, Aantal uren/dag I4, Aantal dagen/week I3, Bruto jaarsalaris I12, Bruto uurtarief I7, Salarisschaal S Bedrag loonh.korting I12, Vakantietoeslag % I5, Bedrag reisk.verg. I10, Bedrag onk.verg. I10, Bedrag PC-prive reg. I10, Bedrag kinderopvang I10, Bedrag spaarloon I10, Bedrag overige verg. I10, Ziekenfonds S Naam ZKV/ZFW verz. L Bedrag pensioenpr. I10, Naam pensioenverz. L Polisnr. pensioenvz. L WN-bijdr.pensioenpr. I10, Bedrag ZKV-verz. I10,2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

12 1096 Bedrag levensloopreg I10, WN-bijdrage ZKV I10, Bedrag ANW-verz I10, Bedrag WAO-hiaat vz. I10, Factuurtekst L Kenteken bedryfsauto S Werkdagen S Maandag begintijd N Maandag eindtijd N Dinsdag begintijd N Dinsdag eindtijd N Woensdag begintijd N Woensdag eindtijd N Donderdag begintijd N Donderdag eindtijd N Vrijdag begintijd N Vrijdag eindtijd N Zaterdag begintijd N Zaterdag eindtijd N Zondag begintijd N Zondag eindtijd N Overwerk% 1 I5, Overwerk% 2 I5, Overwerk% 3 I5, Overwerk% 4 I5, Overwerk% 5 I5, Overwerk% 6 I5, Extra rubriek 1 L Extra rubriek 2 L Extra rubriek 3 L Extra rubriek 4 L Extra rubriek 5 L Extra rubriek 6 L Ov. verlofuren/jaar I5, Code land S contactpersonen 0101 Relatienr N6 * 0140 Volgnummer N3 * 0103 Naam L35 * 0105 Adres L Pc + plaats S Telefoonnr S Faxnummer S Mobiele telefoon S Functie S10 * 0127 Aanhef L adres L soort functie 0145 Functie S10 * 0146 Omschrijving L30 * 0150 trefwoord ` 0151 Trefwoord S10 * 0150 Omschrijving L30 * 0160 memo relatie 0101 Relatienr N6 * 0660 Regel-1 L Regel-2 L60 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

13 0662 Regel-3 L Regel-4 L Regel-5 L Regel-6 L Regel-7 L Regel-8 L Regel-9 L Regel10 L soort notitie 0169 Notitiesoort S4 * 0150 Omschrijving L30 * 0200 afdeling 0200 Afdeling S6 * 0150 Omschrijving L30 * 0250 onderwerp 0250 Onderwerp S10 * 0150 Omschrijving L30 * 0163 Tekst1 L Tekst2 L Tekst3 L Tekst4 L Tekst5 L Tekst6 L agenda 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D6 * 1181 Begintijd N Eindtijd N Netto tijd N Activiteit S Opmerking L Relatienr S Maandnummer (JJMM) Y4 CASH PROJECTEN: 0501 project 0501 Projectcode S6 * 0502 Omschrijving L30 * 0503 Zoeknaam S Projectsoort S Code verdichting S Histo verwijderd t/m Y Code afw tarief S Status S Projectgroep S Reserve (1) L Reserve (2) L Reserve (3) L Reserve (4) L Kenmerk (1) S Kenmerk (2) S Kenmerk (3) S Kenmerk (4) S Gbrek omzet S Kolomnummer N2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

14 0561 Fact omschrijving 1 L Fact omschrijving 2 L Fact omschrijving 3 L Fact omschrijving 4 L Fact omschrijving 5 L Fact omschrijving 6 L Fact omschrijving 7 L Fact omschrijving 8 L Fact omschrijving 9 L Fact omschrijving 10 L Relatienr S6 * 0911 Kostenplaats S Termijnbedrag I12, Periodecode S Vervaldatum D Einddatum D projectbudget 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0541 Medewerkercode S6 * 0211 Boekjaar Y2 * 0221 Jaarbudget I12, Budget periode 01 I12, Budget periode 02 I12, Budget periode 03 I12, Budget periode 04 I12, Budget periode 05 I12, Budget periode 06 I12, Budget periode 07 I12, Budget periode 08 I 12, Budget periode 09 I 12, Budget periode 10 I 12, Budget periode 11 I 12, Budget periode 12 I 12, Budget periode 13 I 12, projectgroep 0511 Projectgroep S6 * 0512 Omschrijving L30 * 0521 werksoort 0521 Werksoortcode S6 * 0522 Factuurtekst L40 * 0523 Soort werksoort S Standaardtarief I8, Kostprijstarief I8, Code geblokkeerd S Opslagperc I8, Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S OB-code (vervallen) S Code OB-tarief S Code soort prijs S tarieven 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0541 Medewerkercode S6 * Standaardtarief I8,2 * Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

15 0535 Gbrek omzet S medewerker 0541 Medewerkercode S6 * 0542 Factuurtekst L40 * 0543 Functie L Startdatum D Einddatum D Norm uren I5, Relatienr S Standaardtarief I8, Kostprijstarief I8, Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S Kostenplaats S Pers.code S projectmutatie 0541 Medewerkercode S6 * 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0556 Boekstuknummer N6 * 0551 Datum D6 * 0552 Aantal I6,2 * 0553 Aantal nondecl I6, Afwijkend tarief I8, Kostprijstarief I 8, Omschrijving L Boekperiode Y Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S6 CASH PERSONEEL: 1120 arbeidsverleden 0142 Pers.code S6 * 1054 Datum in dienst D Datum uit dienst D Bedrijfsnaam L Bedrijfsadres L Bedrijfsplaats L Functie L Referentie L opleidingen/cursussen 0142 Pers.code S6 * 1140 Datum D Einddatum D Opleiding/cursus L Diploma/Certif. S Toelichting L beoordelings-/functioneringsgesprekken 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D Beoordelingscode S Besproken L Afspraken L Opmerking L30 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

16 1154 Datum volgend gesprk D bedrijfsauto's 1160 Kenteken bedryfsauto S6 * 1161 Merk/type L Cataloguswaarde I Bouwjaar I Soort verzekering S Verzekeringspremie/jaar I9, Relatienummer verzekeraar N Leaseauto S Leaseperiode in maanden I Einddatum leasecontract D Relatienummer lease-mij N Datum laatste OH-beurt D KM-stand laatste OH-beurt I KM-stand per 1 januari jl I agenda 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D6 * 1181 Begintijd N Eindtijd N Netto tijd N Activiteit S Opmerking L Relatienr N Maandnummer (JJMM) Y4 Voorbeeld van het importeren van relaties, het 101-record Het recordnummer geeft het soort record aan: 101 is een relatierecord. De afzonderlijke velden volgen erna. Alle velden hebben betrekking op deze relatie. Niet alle velden zijn verplicht, er mogen velden worden toegevoegd. Het aanbevolen scheidingsteken is (het pipe-teken) = =BOESE 103=Boese & Zn. 104=P. Boese 105=Steenweg =B-2400 GENT 113=Aktief 108= = =rose =Belgie Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

17 Het voorbeeld toont de relatie in CASH na het importeren van de bovenstaande regel. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

18 Voorbeeld van het importeren van journaalposten, het 301-record Algemeen Het recordnummer geeft het soort record aan: 301 is een grootboekmutatie. De afzonderlijke velden volgen erna. Alle velden hebben betrekking op deze boekregel. De dagboekcode en stuknummer zijn verplicht. Een relatienummer en een factuurnummer zijn alleen verplicht in een boeking op de grootboekrekening debiteuren/crediteuren zoals deze staan gedefinïeerd in de Administratieparameters. De bedragen moeten zonder decimaalteken, dus voluit, in het bestand staan. Het aanbevolen scheidingsteken is (het pipe-teken). Een niet sluitend boekstuk wordt automatisch tegengeboekt op de tegenrekening van het dagboek of indien deze niet aanwezig is, op de grootboekrekening uitzoeken uit de functie Instellen administratiegegevens. Het is niet toegestaan om boekregels aan een bestaand boekstuk toe te voegen. Deze boekingen worden geweigerd en vermeld in het foutenbestand met als extensie.'err' Indien een boekregel geen datum bevat wordt de systeemdatum ingevuld. Indien een boekregel geen boekperiode bevat wordt deze afgeleid uit de boekdatum. Alle boekregels in hetzelfde stuknummer krijgen altijd de boekdatum en periode uit de eerste boekregel. Vreemde valuta In een dagboek met een vaste valutacode worden alleen boekregels ingelezen die dezelfde valutacode hebben. Andere valutacodes worden geweigerd. In een dagboek zonder vaste valutacode mogen boekstukken worden ingelezen die een afwijkende valutacode hebben, behalve als het een dagboek van het soort Kas, bank of giro betreft. In een dagboek zonder vaste valutacode worden alle boekregels verondersteld dezelfde valutacode te hebben. Boekregels met afwijkende valutacodes krijgen de waarde van de eerste boekregel. De koers van het boekstuk wordt bepaald op basis van de bij de valutacode gedefinieerde koers. Indien een vreemde-valuta boekstuk wordt ingelezen dienen de bedragen in deze valuta te zijn gesteld! BTW-boekingen Bij het importeren van een OB-boeking waarbij het heffingsbedrag verplicht is, dient dit bedrag te zijn ingevuld in het veld 305 (aantal). Wordt dit veld niet gevuld dan wordt het heffingsbedrag berekend aan de hand van het OB-bedrag en het geldende percentage. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen. Bij OB-boekingen waar het bedrag nihil is, bijvoorbeeld bij leveringen binnen de EU, dan is het wel noodzakelijk dat het heffingsbedrag correct wordt ingevuld. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

19 = = = =VERKI 201= = = =Div. werkzaamheden 307= = = = =VERKI 201= =Diverse werkzaamheden 307= = = = =VERKI 201= =Diverse werkzaamheden 307= = Het voorbeeld toont de journaalpost van de debiteurboeking na het inlezen van het record met de debiteurenboeking. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: De volgende onderwerpen worden behandeld: Inleiding Hoe wordt een extern bestand ingelezen Algemene informatie Inlezen als ASCII-bestand Inlezen als XML-bestand Recordindelingen Voorbeeld import relatie

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Projecten. 4. Programmawijzigingen

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

CASH Financieel. Algemeen

CASH Financieel. Algemeen CASH Financieel Algemeen Instellen Functie eigenschappen Als u de nieuwe functie eigenschap A invult, dan worden ALLE overzichtsfuncties direct getoond, zonder op volgende set of alle gegevens te klikken.

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista Handleiding Assistance LITE 2007 Versie 3.0 Voor Windows 2000 / XP / Vista Assistance LITE handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a,

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Nieuw in CASHWin met ingang van versie A09:

Nieuw in CASHWin met ingang van versie A09: Versie A09, 2 mei 2011 Nieuw in CASHWin met ingang van versie A09: Introductie CASH Webservices CASH Hosting wordt CASH Webservices CASH Webservices biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten

Nadere informatie

De logistieke modules.

De logistieke modules. De logistieke modules. Beschrijving CASHWin versie CASH.A04 (releasedatum 16 september 2009) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Voorraad. 4. Wijzigingen

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel Versie B07a d.d. 5 november 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07).

Nadere informatie

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 Algemeen Overzichten: Voortaan worden PDF overzichten liggend aangemaakt (landscape). Dat geeft een veel beter leesbaar overzicht, maar kost eventueel extra papier

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen?

Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen? Inhoud Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond Het concept Auditfile Compressie en beveiliging Heeft u nog vragen? Bestandsformaat Technische beschrijving van de Auditfile

Nadere informatie

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen...

Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... XCount Handleiding Inhoudsopgave XCount... 6 Welkom... 8 Inleiding... 9 Boekhouden... 10 Sneltoetsen... 11 Direct aan de slag... 12 Voorbeeld Kasboekingen... 13 Kasboeking 1/3...14 Kasboeking 2/3...16

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47 GEBRUIKERSHANDLEIDING Queen 5.47 Colofon Samensteller : Quadrant Automatisering BV Uitgave : Quadrant Software BV Het auteursrecht op het computerprogramma Queen berust bij Quadrant Automatisering BV te

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Rel. 90-10 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE Facturatie HANDLEIDING - ver. 9.0 04 1/60

Rel. 90-10 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE Facturatie HANDLEIDING - ver. 9.0 04 1/60 Facturatie Handleiding Maak facturen, leveringsbonnen en rappels en neem de facturen automatisch op in de boekhouding. Maak ook e-invoices en verstuur die direct naar uw klant. Rel. 90-10 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE

Nadere informatie

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008)

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) zijn er vragen? lees deze handleiding bezoek www.dolfijn.biz mail naar dolfijn@dolfijn.biz

Nadere informatie