Inleiding pag. 2. Hoe wordt een extern bestand ingelezen pag. 2. Algemene informatie pag. 3. Inlezen als ASCII-bestand pag. 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding pag. 2. Hoe wordt een extern bestand ingelezen pag. 2. Algemene informatie pag. 3. Inlezen als ASCII-bestand pag. 3"

Transcriptie

1 Recordindeling CASH INHOUDSOPGAVE IMPORT VAN GEGEVENS Inleiding pag. 2 Hoe wordt een extern bestand ingelezen pag. 2 Algemene informatie pag. 3 Inlezen als ASCII-bestand pag. 3 Inlezen als XML-bestand pag. 4 Recordindeling -Financieel pag. 4 -Facturering pag. 8 -Relatiebeheer pag. 9 -Projecten pag. 13 -Personeel pag. 15 Voorbeeld import relatie pag. 16 Voorbeeld import journaalpost pag. 18 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

2 Inleiding: CASH kan op een flexibele wijze allerlei door andere pakketten aangeleverde gegevens lezen en verwerken. Dat houdt in dat de gebruiker in principe op twee manieren de gegevens kan verzorgen: handmatig invoeren via CASH of aanbieden in de vorm van een extern bestand. Gegevens die bij elkaar horen worden gezien als 'records'. De waarden binnen zo'n record worden gezien als 'rubrieken'. Zo kan een artikelrecord opgebouwd zijn uit een artikelcode, omschrijving, prijs en btw-code. Of een klant (of relatie-) record uit een klantnummer, naam, adres, woonplaats, etc. Hoewel het in principe mogelijk is om alle gegevens (alle records) binnen een CASHadministratie als extern bestand in te lezen komt het in de praktijk voornamelijk voor dat import geschiedt op basis van stamgegevens, journaalposten of nog te factureren factuurregels. Als het gaat om import van journaalposten dan zijn binnen CASH, naast de hier beschreven optie, nog meerdere mogelijkheden aanwezig. Raadpleeg hiervoor de documentatie van CASH. Voor het inlezen van factuurregels wordt verwezen naar record 440. Na het inlezen van één of meerdere factuurregels kan met de functie 'factureren' van de module CASH Facturering gekozen worden voor het daadwerkelijk laten afdrukken c.q. mailen van de factuur / facturen, inclusief het doorboeken hiervan als journaalpost naar de grootboek- en debiteurenadministratie. Van belang is nog het volgende: omdat er gecontroleerd wordt op het aanwezig zijn van stamgegevens dient u deze indien nog niet aanwezig in de administratie eerst te importeren. Dus eerst de relatiegegevens en grootboekrekeningen inlezen voordat er op deze stamgegevens kan worden geboekt. Hoe wordt een extern bestand ingelezen: Via [Financieel][import/export/conversies][import ASCII-bestand][ASCII(CASHformaat)]. Vanaf de command line Deze optie biedt de mogelijkheid om rechtstreeks een ASCII-bestand in het eigen CASH-formaat in een administratie in te lezen. De commandoregel voor een dergelijke actie ziet er als volgt uit: cash fdemocash aextern.mut (LINUX-versie) cashwin fdemocash aextern.mut (Windows-versie) Achter de a wordt de naam van het externe bestand vermeld. Indien het inlezen van externe bestanden via de commandline-opties geschiedt, kan het gewenst zijn om daar een datum- of valutaconversie te laten plaatsvinden. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden toegevoegd: y2 geeft aan dat datumconversie 2 dient plaats te vinden: in plaats van JJMMDD, staat er DDMMJJ in het bestand. nusd geeft aan dat valutaconversie naar USD dient plaats te vinden. Dit gebeurt op basis van de actuele koers die in de administratie aanwezig is. Voorbeeld Om een ASCII-bestand extern.asc in te lezen in administratie democash met valutaconversie naar USD: cashwin fdemocash nusd aextern.asc LET OP: de valutaconversie vindt uitsluitend plaats bij de 301-regels (boekregels). Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

3 Via een bestand met extensie.upd. Als er een bestand voorkomt met de naam XXXXCASH.UPD (waarbij XXXX staat voor de administratiecode) in de map waarin de CASH-administratie staat, wordt dit bestand automatisch ingelezen op het moment dat de eerste gebruiker de volgende keer de administratie benadert. Daarna wordt het bestand verwijderd. Algemene informatie: U dient met de volgende punten rekening te houden: Als er fouten worden geconstateerd, dan wordt een bestand geproduceerd waarvan de naam gelijk is aan de naam van het te importeren bestand met als extensie err. In het foutenbestand zijn de regels aanwezig die niet zijn verwerkt. Tevens wordt aangegeven welke fouten zijn geconstateerd. Zowel het toevoegen als het wijzigen van bestaande waarden is mogelijk (behalve voor 301-records ofwel boekregels). Rubrieken die zijn aangegeven als verplicht (voorzien van een *) moeten binnen het gegeven aanwezig zijn. Is een numerieke rubriek te lang, dan wordt dit als een fout gezien. Is een tekstuele rubriek te lang, dan wordt de inhoud afgekapt. In een numerieke rubriek mag de punt of komma als scheidingsteken voor decimalen worden gebruikt. Wordt er geen punt of komma gebruikt, dan wordt de rubriek tot het maximaal aantal decimalen opgevuld, dus als wordt aangeboden als een rubriek met 2 decimalen, dan wordt dit gezien als 1234,56. Worden er in een regel fouten geconstateerd, dan wordt die gehele regel niet verwerkt, maar weggeschreven naar het foutenbestand met als extensie.err. Voor uitleg over de rubrieken wordt verwezen naar de helptekst van de betreffende onderhoudsfuncties. In het onderstaande overzicht wordt voor elke gegevenssoort de indeling getoond. Per rubriek wordt achtereenvolgens het rubrieksnummer, de naam, het soort en de maximale lengte weergegeven. Het soort kan één van de volgende mogelijkheden bevatten: S Hoofdletters L Hoofdletters en/of kleine letters D Datum (JJMMDD) N Numerieke waarde (alleen cijfers) Y4 Boekperiode (JJPP) Y2 Boekjaar (JJ) I Rekenwaarde met decimalen en voor of na een minteken. Als de rubriek gevolgd wordt door een (*) dan is deze rubriek verplicht. Inlezen als ASCII-bestand: De rubrieken van een enkel record staan op één afzonderlijke regel, zie voorbeeld pag Iedere regel begint altijd met het recordnummer. Het eerste teken na het recordnummer wordt gezien als het scheidingsteken, aanbevolen wordt het pipeteken, of in ieder geval een teken dat niet in de waarde van de rubrieken kan voorkomen. De rubrieken zelf worden altijd voorafgegaan door het rubrieksnummer, gevolgd door het = teken en de waarde van de rubriek. Een regel wordt afgesloten door de karakters CR (ASCII 13) en/of LF (ASCII 10), oftewel Enter. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

4 Inlezen als XML-bestand: Het bestand dient te beginnen met de tag <cash> en te eindigen met de tag </cash>. Ieder record dient te beginnen met de tag <recordnummer> en te eindigen met de tag </recordnummer>. Iedere rubriek dient te beginnen met de tag <rubrieksnummer> en te eindigen met de tag </rubrieksnummer>. De structuur is dus als volgt: <CASH> <recordnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> <rubrieksnummer>inhoud</rubrieksnummer> etc... </recordnummer> etc... </CASH> Voorbeeld om relatie in te lezen: <CASH> <R101> <F101>123456</F101> <F103>Accountantskantoor P. Jansen</F103> <F104>De heer P. Jansen>/F104> <F105>Dorpstraat 123</F105> <F107>3554 ET RIJNSWOUDE</F107> </R101> </CASH> Een XML-bestand kan op dezelfde manier worden ingelezen als een ASCII-bestand. De software detecteert zelf welk formaat wordt aangeboden. De recordindeling: De velden met een '*' zijn verplicht Financieel: 0101 Relatie 0101 Relatienr S6 * 0102 Zoeknaam S Naam L35 * 0104 Tav L Adres L Faxnummer S Pc+plaats S35 * 0108 Telefoonnr S Invoerdatum D Bank/IBAN S Betaaldagen I Filler 1 lang S Selectie 1 S Selectie 2 S Opmerking L OB-nummer S Aant kopie I Kortings % I5, Krbep verk. S1 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

5 0122 OB verkoop S Postadres L Pc+plaats S Landnaam S Land ISO S Kred limiet I10, Aanhef L Betaaltekst L Taalcode S Valutacode S Opmerking 2 L Opmerking 3 L Opmerking 4 L Opmerking 5 L Opmerking 6 L Opmerking 7 L Opmerking 8 L Opmerking 9 L Opmerking10 L Zoekveld 1 S Zoekveld 2 S Actiedatum D Pers.code S Welke actie L Trefwoord S Trefwoord 2 S Trefwoord 3 S Trefwoord 4 S Trefwoord 5 S Trefwoord 6 S Trefwoord 7 S Trefwoord 8 S Trefwoord 9 S Trefwoord10 S Bet kort dg I Krbep % I4, Bet kort % I4, Gbrek verk. S Code plaats S Code land S Eigenschap. S BIC-code S Bank rekeningnr S Bank naam S Bank adres S Bank woonplaats S Postcode S Landcode ISO S adres L Bank/IBAN S Website L OB inkoop S Automat. aanhef L Factuur srt S XML Form S Gbrek ink. S Zoeknamen S Naam-2 L Mobielnr N G-bedrag % I5,2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

6 0201 grootboekrekening 0201 Grootboekrekening S6 * 0202 Zoeknaam S Omschrijving L30 * 0204 Soort rekening S1 * 0205 Balanscode activa N Balanscode passiva N Code aantal S Code geblokkeerd S Code verdichten S Code kostenplaats S Code aangifte OB (N) S Code OB-tarief S Code ICT-listing S Statistiekcode CBS N Code aangifte OB (E) S Code aangifte OB (B) S Code mineralenbalans S Gewicht per stuk I8, Gewicht N per 1000kg I6, Gewicht P per 1000kg I6, Gewicht K per 1000kg I6, Exploitatiecode S Expl regelcode 1 S Expl regelcode 2 S Expl regelcode 3 S Expl regelcode 4 S Expl regelcode 5 S Expl regelcode 6 S Subadministratie S Kostenplaats S Gbrek transitoria S Regel aangifte OB69 S Bank/gironr N Exploitatiecode S Soort verkoop S Balanscode activa N Balanscode passiva N grootboekrekening (vreemde taal) 0201 Grootboekrekening S6 * 0981 Taalcode S3 * 0202 Zoeknaam S Omschrijving L budget 0211 Boekjaar Y2 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Jaarbudget I12, Budget periode 01 I12, Budget periode 02 I12, Budget periode 03 I12, Budget periode 04 I12, Budget periode 05 I12, Budget periode 06 I12, Budget periode 07 I12, Budget periode 08 I12, Budget periode 09 I12, Budget periode 10 I12, Budget periode 11 I12,2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

7 0233 Budget periode 12 I12, Budget periode 13 I12, Exploitatiecode 0261 Exploitatiecode S Omschrijving L Subtotaal S Subniveau 1 S Subniveau 2 S Subniveau 3 S grootboekmutatie 0301 Boekperiode (jjpp) Y Boekdatum D6 * 0901 Dagboekcode S6 * 0303 Stuknummer N6 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Relatienr N Factuurnummer N Aantal I12, Omschrijving L Bedrag I12,2 * 0310 Boekperiode grootbk Y Valutabedrag I12, Projectcode S Werksoortcode S Valutacode S Subadministratie S Kenmerk. S Bank/gironr N Afwijkende naam L Afwijkende plaats S Betaaldagen I Omschrijving 2 L Vrij veld 1 S Vrij veld 2 S Vrij veld 3 S Vrij veld 4 S Banknr telebank N Betalingskenmerk S ABC-levering S1 (zie voorbeeld van het importeren van journaalposten ) 0331 periodieke boeking 0331 Regelnummer N5 * 0901 Dagboekcode S6 * 0201 Grootboekrekening S6 * 0911 Kostenplaats S Relatienr N Aantal I12, Omschrijving L Bedrag I12,2 * 0701 code subadministratie 0701 Subadministratie S6 * 0702 Omschrijving L30 * 0703 Naam kenmerk L Validatie S9 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

8 0731 Subadministratie kenmerken 0711 Kenmerk S13 * 0997 Omschrijving L59 * 0901 dagboek 0901 Dagboekcode S6 * 0902 Dagboeknaam L30 * 0903 Dagboeksoort S1 * 0904 Eigenschappen S Grootboekrekening S Kostenplaats S Bank/gironr N Valutacode S Gbrek verw bijdrage S kostenplaats 0911 Kostenplaats S3 * 0912 Omschrijving L30 * 0208 Code geblokkeerd S balanscode 0921 Balanscode N4 * 0922 Omschrijving L28 * 0981 taalcode 0981 Taalcode S3 * 0982 Omschrijving L20 * 0983 valutacode 0983 Valutacode S3 * 0984 Omschrijving L Koers 1 EUR (6 dec) I10,6 * 0987 Gbrek balans herw db S Gbrek result herw db S Gbrek balans herw cr S Gbrek result herw cr S Factuur symbool L Valutacode (ISO) S3 CASH FACTURERING: Met ingang van de B-versie zijn het 422-record (factureren op basis van een verwijziging naar een artikel-stamgegeven) en het 432-record (factureren op basis van vrije teksten) vervangen door het 440-record. Oude koppelingen die gemaakt zijn op basis van het 422- en 432-record kunnen wel gewoon gebruikt blijven, want deze worden bij import automatisch geconverteerd naar 440-records. Voor nieuwe koppelingen wordt aangeraden het 440-record te gebruiken factuurregel (cash fact) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 1490 Volgnummer N3 * 0451 Artikelcode S Omschrijving L Aantal (2 decimalen) I9,2 * 0455 Prijs I9,2 * 0442 Code OB-tarief S Code soort prijs S Korting % (2 decimalen) I5, Grootboekrekening S6 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

9 0911 Kostenplaats S Periodecode S Aantal maanden N Vervaldatum D Einddatum D Datum D Vrije veld L ABC-levering S B2B-diensten S artikelregel (cash fact) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 0451 Artikelcode S10 * 0420 Afwijkend bedrag I12, Aantal (2 decimalen) I9,2 * 0422 Periodecode S Vervaldatum D Extra tekst L Einddatum D Datum D Kortingcode S Vrije veld L ABC-levering S tekstregel (cash fact) 0101 Relatienr N6 * 0425 Orderreferentie S6 * 0431 Tekstcode S10 * (bijv. volgnummer) 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Bedrag I12,2 * 0201 Grootboekrekening S Kostenplaats S Periodecode S Vervaldatum D Aantal (2 decimalen) I9, Einddatum D Datum D Kortingcode S Vrije veld L BPM-bedrag kenteken I12, Datum deel 1 D ABC-levering S Code OB-tarief S Code soort prijs S artikelcodes (cash fact) 0451 Artikelcode S10 * 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Bedrag I12,2 * 0201 Grootboekrekening S Kostenplaats S Kortingcode S Inkoopprijs I9, Gbrek ink waarde S Gewicht (3 dec.) I9, Code OB-tarief S1 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

10 0443 Code soort prijs S buitenlandse omschrijving (cash fact) 0451 Artikelcode S10 * 0981 Taalcode S3 * 0452 Omschrijving 1 L40 * 0453 Omschrijving 2 L Omschrijving 3 L Grootboekrekening S Code OB-tarief S1 CASH RELATIE MODULE (CRM): 0103 notitie 0101 Relatienr N6 * 0161 Datum D6 * 0162 Tijd N Tekst1 L Tekst2 L Tekst3 L Tekst4 L Tekst5 L Tekst6 L Notitiesoort S Actiedatum D Pers.code S6 * 0147 Documentsoort S Volgnummer N Actie door S Vrij veld 1 S Vrij veld 2 S Contactpers. N Contactpersoon L Onderwerp S Nr.vervolgnotitie N Volgnummer (tijd) N Document filenaam L medewerker 0142 Pers.code S6 * 0150 Omschrijving L30 * 0200 Afdeling S Code geblokkeerd S adres L Toegangsniveau N Wachtwoord S10 (extra velden cash personeel): 1001 Zoeknaam S Naam L Roepnaam S adres thuis L Relatienr N Functie S Mobiele telefoon S Landcode (ISO) S Geb.datum (ddmmjjjj) N Identificatienr. S Geslacht S Burgelijke staat S1 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

11 1026 SoFi-nummer N Naam partner L Geb.datum partner D Aantal kinderen N Soort rijbewijs S Rijbewijsnummer L Rijbewijs afgegeven D Contact noodgevallen L Tel.nr. noodgevallen S No-claim% auto I8, Rijbewijs geldig tot D Identif. geldig tot D Intern telefoonnr S Ing.datum spaarloon D Spaarloon/periode I10, Ing.datum kinderopv. D WG-bydr.kinderopvang I10, WN-bydr.kinderopvang I10, Ing.datum PC-priver. D Maanden PC-privereg. I Contractvorm S Datum einde proeftyd D Datum einde contract D Opzegtermijn in mnd N Datum in dienst D Datum uit dienst D Verlofdagen/jaar I5, Verlofuren/jaar I5, VUT-dagen/jaar I5, VUT-uren/jaar I5, Ov. verlofdagen/jaar I5, Extra rubriek 1 L Extra rubriek 2 L Extra rubriek 3 L Extra rubriek 4 L Extra rubriek 5 L Extra rubriek 6 L Uren vorig jaar I5, Betalingsperiode S Bruto sal/periode I12, Aant uren/periode I6, Aantal uren/dag I4, Aantal dagen/week I3, Bruto jaarsalaris I12, Bruto uurtarief I7, Salarisschaal S Bedrag loonh.korting I12, Vakantietoeslag % I5, Bedrag reisk.verg. I10, Bedrag onk.verg. I10, Bedrag PC-prive reg. I10, Bedrag kinderopvang I10, Bedrag spaarloon I10, Bedrag overige verg. I10, Ziekenfonds S Naam ZKV/ZFW verz. L Bedrag pensioenpr. I10, Naam pensioenverz. L Polisnr. pensioenvz. L WN-bijdr.pensioenpr. I10, Bedrag ZKV-verz. I10,2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

12 1096 Bedrag levensloopreg I10, WN-bijdrage ZKV I10, Bedrag ANW-verz I10, Bedrag WAO-hiaat vz. I10, Factuurtekst L Kenteken bedryfsauto S Werkdagen S Maandag begintijd N Maandag eindtijd N Dinsdag begintijd N Dinsdag eindtijd N Woensdag begintijd N Woensdag eindtijd N Donderdag begintijd N Donderdag eindtijd N Vrijdag begintijd N Vrijdag eindtijd N Zaterdag begintijd N Zaterdag eindtijd N Zondag begintijd N Zondag eindtijd N Overwerk% 1 I5, Overwerk% 2 I5, Overwerk% 3 I5, Overwerk% 4 I5, Overwerk% 5 I5, Overwerk% 6 I5, Extra rubriek 1 L Extra rubriek 2 L Extra rubriek 3 L Extra rubriek 4 L Extra rubriek 5 L Extra rubriek 6 L Ov. verlofuren/jaar I5, Code land S contactpersonen 0101 Relatienr N6 * 0140 Volgnummer N3 * 0103 Naam L35 * 0105 Adres L Pc + plaats S Telefoonnr S Faxnummer S Mobiele telefoon S Functie S10 * 0127 Aanhef L adres L soort functie 0145 Functie S10 * 0146 Omschrijving L30 * 0150 trefwoord ` 0151 Trefwoord S10 * 0150 Omschrijving L30 * 0160 memo relatie 0101 Relatienr N6 * 0660 Regel-1 L Regel-2 L60 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

13 0662 Regel-3 L Regel-4 L Regel-5 L Regel-6 L Regel-7 L Regel-8 L Regel-9 L Regel10 L soort notitie 0169 Notitiesoort S4 * 0150 Omschrijving L30 * 0200 afdeling 0200 Afdeling S6 * 0150 Omschrijving L30 * 0250 onderwerp 0250 Onderwerp S10 * 0150 Omschrijving L30 * 0163 Tekst1 L Tekst2 L Tekst3 L Tekst4 L Tekst5 L Tekst6 L agenda 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D6 * 1181 Begintijd N Eindtijd N Netto tijd N Activiteit S Opmerking L Relatienr S Maandnummer (JJMM) Y4 CASH PROJECTEN: 0501 project 0501 Projectcode S6 * 0502 Omschrijving L30 * 0503 Zoeknaam S Projectsoort S Code verdichting S Histo verwijderd t/m Y Code afw tarief S Status S Projectgroep S Reserve (1) L Reserve (2) L Reserve (3) L Reserve (4) L Kenmerk (1) S Kenmerk (2) S Kenmerk (3) S Kenmerk (4) S Gbrek omzet S Kolomnummer N2 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

14 0561 Fact omschrijving 1 L Fact omschrijving 2 L Fact omschrijving 3 L Fact omschrijving 4 L Fact omschrijving 5 L Fact omschrijving 6 L Fact omschrijving 7 L Fact omschrijving 8 L Fact omschrijving 9 L Fact omschrijving 10 L Relatienr S6 * 0911 Kostenplaats S Termijnbedrag I12, Periodecode S Vervaldatum D Einddatum D projectbudget 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0541 Medewerkercode S6 * 0211 Boekjaar Y2 * 0221 Jaarbudget I12, Budget periode 01 I12, Budget periode 02 I12, Budget periode 03 I12, Budget periode 04 I12, Budget periode 05 I12, Budget periode 06 I12, Budget periode 07 I12, Budget periode 08 I 12, Budget periode 09 I 12, Budget periode 10 I 12, Budget periode 11 I 12, Budget periode 12 I 12, Budget periode 13 I 12, projectgroep 0511 Projectgroep S6 * 0512 Omschrijving L30 * 0521 werksoort 0521 Werksoortcode S6 * 0522 Factuurtekst L40 * 0523 Soort werksoort S Standaardtarief I8, Kostprijstarief I8, Code geblokkeerd S Opslagperc I8, Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S OB-code (vervallen) S Code OB-tarief S Code soort prijs S tarieven 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0541 Medewerkercode S6 * Standaardtarief I8,2 * Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

15 0535 Gbrek omzet S medewerker 0541 Medewerkercode S6 * 0542 Factuurtekst L40 * 0543 Functie L Startdatum D Einddatum D Norm uren I5, Relatienr S Standaardtarief I8, Kostprijstarief I8, Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S Kostenplaats S Pers.code S projectmutatie 0541 Medewerkercode S6 * 0501 Projectcode S6 * 0521 Werksoortcode S6 * 0556 Boekstuknummer N6 * 0551 Datum D6 * 0552 Aantal I6,2 * 0553 Aantal nondecl I6, Afwijkend tarief I8, Kostprijstarief I 8, Omschrijving L Boekperiode Y Gbrek omzet S Gbrek kostprijs S Gbrek dekking S6 CASH PERSONEEL: 1120 arbeidsverleden 0142 Pers.code S6 * 1054 Datum in dienst D Datum uit dienst D Bedrijfsnaam L Bedrijfsadres L Bedrijfsplaats L Functie L Referentie L opleidingen/cursussen 0142 Pers.code S6 * 1140 Datum D Einddatum D Opleiding/cursus L Diploma/Certif. S Toelichting L beoordelings-/functioneringsgesprekken 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D Beoordelingscode S Besproken L Afspraken L Opmerking L30 Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

16 1154 Datum volgend gesprk D bedrijfsauto's 1160 Kenteken bedryfsauto S6 * 1161 Merk/type L Cataloguswaarde I Bouwjaar I Soort verzekering S Verzekeringspremie/jaar I9, Relatienummer verzekeraar N Leaseauto S Leaseperiode in maanden I Einddatum leasecontract D Relatienummer lease-mij N Datum laatste OH-beurt D KM-stand laatste OH-beurt I KM-stand per 1 januari jl I agenda 0142 Pers.code S6 * 1150 Datum D6 * 1181 Begintijd N Eindtijd N Netto tijd N Activiteit S Opmerking L Relatienr N Maandnummer (JJMM) Y4 Voorbeeld van het importeren van relaties, het 101-record Het recordnummer geeft het soort record aan: 101 is een relatierecord. De afzonderlijke velden volgen erna. Alle velden hebben betrekking op deze relatie. Niet alle velden zijn verplicht, er mogen velden worden toegevoegd. Het aanbevolen scheidingsteken is (het pipe-teken) = =BOESE 103=Boese & Zn. 104=P. Boese 105=Steenweg =B-2400 GENT 113=Aktief 108= = =rose =Belgie Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

17 Het voorbeeld toont de relatie in CASH na het importeren van de bovenstaande regel. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

18 Voorbeeld van het importeren van journaalposten, het 301-record Algemeen Het recordnummer geeft het soort record aan: 301 is een grootboekmutatie. De afzonderlijke velden volgen erna. Alle velden hebben betrekking op deze boekregel. De dagboekcode en stuknummer zijn verplicht. Een relatienummer en een factuurnummer zijn alleen verplicht in een boeking op de grootboekrekening debiteuren/crediteuren zoals deze staan gedefinïeerd in de Administratieparameters. De bedragen moeten zonder decimaalteken, dus voluit, in het bestand staan. Het aanbevolen scheidingsteken is (het pipe-teken). Een niet sluitend boekstuk wordt automatisch tegengeboekt op de tegenrekening van het dagboek of indien deze niet aanwezig is, op de grootboekrekening uitzoeken uit de functie Instellen administratiegegevens. Het is niet toegestaan om boekregels aan een bestaand boekstuk toe te voegen. Deze boekingen worden geweigerd en vermeld in het foutenbestand met als extensie.'err' Indien een boekregel geen datum bevat wordt de systeemdatum ingevuld. Indien een boekregel geen boekperiode bevat wordt deze afgeleid uit de boekdatum. Alle boekregels in hetzelfde stuknummer krijgen altijd de boekdatum en periode uit de eerste boekregel. Vreemde valuta In een dagboek met een vaste valutacode worden alleen boekregels ingelezen die dezelfde valutacode hebben. Andere valutacodes worden geweigerd. In een dagboek zonder vaste valutacode mogen boekstukken worden ingelezen die een afwijkende valutacode hebben, behalve als het een dagboek van het soort Kas, bank of giro betreft. In een dagboek zonder vaste valutacode worden alle boekregels verondersteld dezelfde valutacode te hebben. Boekregels met afwijkende valutacodes krijgen de waarde van de eerste boekregel. De koers van het boekstuk wordt bepaald op basis van de bij de valutacode gedefinieerde koers. Indien een vreemde-valuta boekstuk wordt ingelezen dienen de bedragen in deze valuta te zijn gesteld! BTW-boekingen Bij het importeren van een OB-boeking waarbij het heffingsbedrag verplicht is, dient dit bedrag te zijn ingevuld in het veld 305 (aantal). Wordt dit veld niet gevuld dan wordt het heffingsbedrag berekend aan de hand van het OB-bedrag en het geldende percentage. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen. Bij OB-boekingen waar het bedrag nihil is, bijvoorbeeld bij leveringen binnen de EU, dan is het wel noodzakelijk dat het heffingsbedrag correct wordt ingevuld. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

19 = = = =VERKI 201= = = =Div. werkzaamheden 307= = = = =VERKI 201= =Diverse werkzaamheden 307= = = = =VERKI 201= =Diverse werkzaamheden 307= = Het voorbeeld toont de journaalpost van de debiteurboeking na het inlezen van het record met de debiteurenboeking. Copyright Cash Software bv /19 CASH Helpdesk tel:

Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: De volgende onderwerpen worden behandeld: Inleiding Hoe wordt een extern bestand ingelezen Algemene informatie Inlezen als ASCII-bestand Inlezen als XML-bestand Recordindelingen Voorbeeld import relatie

Nadere informatie

Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Recordindeling. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: De volgende onderwerpen worden behandeld: Inleiding Hoe wordt een extern bestand ingelezen Algemene informatie Inlezen als ASCII-bestand Inlezen als XML-bestand Recordindelingen Financieel Facturering

Nadere informatie

Recordindeling CASH Handel

Recordindeling CASH Handel Recordindeling CASH Handel Import ASCII-bestand (CASH formaat) Het is voldoende om met de volgende punten rekening te houden: Zowel toevoegen als wijzigen van bestaande waarden is mogelijk. De rubrieken

Nadere informatie

Recordindeling voorraad

Recordindeling voorraad Import ASCII-bestand (CASH formaat) Het is voldoende om met de volgende punten rekening te houden: Zowel toevoegen als wijzigen van bestaande waarden is mogelijk. De rubrieken van een enkel record staan

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls CASH Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand CASH Journalisering in Excel.xls maakt

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Projecten. 4. Programmawijzigingen

Nadere informatie

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst.

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst. Aanmanen+ In deze versie is in CASH Financieel nieuwe functionaliteit aangebracht om automatisch de klanten te herinneren aan de betalingsverplichting, zonder dat men daar zelf nog iets voor hoeft te doen.

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 Algemeen Overzichten: Voortaan worden PDF overzichten liggend aangemaakt (landscape). Dat geeft een veel beter leesbaar overzicht, maar kost eventueel extra papier

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

S-Connect XML-specificatie import

S-Connect XML-specificatie import S-Connect XML-specificatie import S for Software, versie 2.0, augustus 2015 Dit document bevat een technische beschrijving van de XML-definitie die S-Connect nodig heeft voor het correct inlezen van de

Nadere informatie

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur Interface naar Mamut Achtergrond i-reserve i-reserve is een applicatie waarmee online reserveringen kunnen worden gemaakt. Primaire doelgroep van i-reserve is het MKB. De ondernemer heeft i-reserve draaien

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2

XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2 XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2 Met deze optie kunt u in King een ASCII of XML-bestand inlezen met debiteuren, crediteuren of andere relaties. U kunt nieuwe debiteuren, crediteuren of relaties toevoegen

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Importformaten Versie 003

Importformaten Versie 003 Inhoudsopgave Importformaten... 2 FMuta mutaties...2 FMuta debiteuren...5 XML Mutaties...7 XML Debiteuren...8 XML Crediteuren...9 VISIPOS JPV / VRR...10 VISIPOS CRC...11 VISIPOS CLT...12 VISIPOS DEB (XML)...13

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel CASH Algemeen Gebruikers instellingen via het hoofdmenu van CASH. De gebruiker instellingen, zoals u ze gewend bent te doen in CASH Setup, kunnen vanaf nu rechtstreeks in CASH worden gedaan. U kiest in

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen Buttons van invoerschermen zijn duidelijker Bij de invoerschermen zijn rechtsonder het groene vinkje en het rode kruis ter verduidelijking vervangen door de buttons Opslaan en Annuleren :

Nadere informatie

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld of om diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

FINANCIËLE VERRICHTINGEN

FINANCIËLE VERRICHTINGEN SHL-LINK SHL-211/1 Programma: 211 Datum: 22/11/2010 SHL-LINK: Via programma 211 worden financiële verrichtingen vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet ALGEMEEN EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- invoerverslag der Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar!

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! CASH Algemeen Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! Nieuw: Overzichten naar wens sorteren! Als u een overzicht op uw scherm heeft, kunt u per kolom sorteren door eenvoudig op de

Nadere informatie

CASH Financieel. Algemeen

CASH Financieel. Algemeen CASH Financieel Algemeen Instellen Functie eigenschappen Als u de nieuwe functie eigenschap A invult, dan worden ALLE overzichtsfuncties direct getoond, zonder op volgende set of alle gegevens te klikken.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Key2Parkeren Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Module Vergunningen - Extern Financieel pakket Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status:

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen?

Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen? Inhoud Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond Het concept Auditfile Compressie en beveiliging Heeft u nog vragen? Bestandsformaat Technische beschrijving van de Auditfile

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Importeren van gegevens in Loon

Importeren van gegevens in Loon Importeren van gegevens in Loon Interfacebeschrijving Technische documentatie voor softwareontwikkelaars Menno Wilmans Loon Salarissoftware BV Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Formaat... 2 Structuur...

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - online U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Naar aanleiding van meldingen en wensen van klanten hebben wij een nieuwe versie van Factuur2King uitgebracht, versie 2.0.2. De volgende wijzigingen zijn in

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop. iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop. iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a Versie B03e d.d. 24 januari 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk kort na de vorige update een nieuwe versie uit te brengen. Excuses voor het ongemak. Na deze korte Readme vindt u ook

Nadere informatie