Handleiding werkend leren voor de duale opleiding Installatietechniek AD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding werkend leren voor de duale opleiding Installatietechniek AD"

Transcriptie

1 Handleiding werkend leren voor de duale opleiding Installatietechniek AD Academie voor Engineering Haagse Hogeschool Delft Augustus 2011 W.R.(Wim) Hoogland M.N.M. (Maurice) Kras

2 Colofon Titel: Ondertitel: Handleiding Werkend Leren Voor de duale opleiding ADI Versie, datum: Versie 0.09 augustus 2011 Referentie: Contact: Handleiding 009.pdf De Haagse Hogeschool, Academie voor Engineering drs. W.R.(Wim) Hoogland Mmc De Haagse Hogeschool, 2011 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de Haagse Hogeschool. No part of this publication may be reproduced in any form bij print, photo print, microfilm or any other means without written permission by the De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool - - 1

3 Vooraf Deze handleiding is samengesteld om studenten, bedrijfsmentoren en docenten te ondersteunen bij het werkend leren. Omdat de tekst voornamelijk bedoeld is voor de student, is de jij -vorm gebruikt. Waar hij staat wordt uiteraard ook zij bedoeld. Wij vragen de overige lezers om begrip daarvoor. Voor vragen, kritiek of suggesties kun je mailen naar Rotterdam, 18 februari Wim Hoogland, Maurice Kras - - 2

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Werkend leren 2 3 Begeleiding 6 4 Het afronden van een leercontract en de beoordeling 7 5 Competenties en complexiteitsniveaus 9 6 Het afstuderen 14 Bijlagen A. Instructie voor het maken van een Contextbeschrijving B. Instructie voor het maken van een Opleidingsplan (POP) C. Instructie voor het maken van een leercontract D. Instructie voor het maken van een voortgangsverslag E. Instructie voor het afronden van een leercontract F. Opleveringsdeadlines Werkend Leren producten G. Competenties - - 0

5 1 Inleiding Het unieke aan een duaal studieprogramma is dat je studiepunten krijgt door enerzijds op school onderwijs te volgen en anderzijds in een bedrijf te werken. Werkend leren is studiepunten verdienen met het werk dat je doet. Daarom moet je je werkzaamheden verantwoorden bij de opleiding. Doel van deze handleiding is je te informeren welke werkwijze je daarbij moet volgen. Daarnaast geeft de handleiding een overzicht van de begeleiding die je krijgt. Uiteraard krijg je les in vakken van vakdocenten. Daarnaast word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een leidinggevende (bedrijfsmentor), op school door een docent die expert is in het werkveld (schoolmentor) en een Studie Loopbaan Begeleider (SLB'er) die deskundig is op het gebied van leerprocessen en de proceskant van organisaties. De twee coaches van school bezoeken je op de werkplek en komen na raadpleging van de bedrijfsmentor tot een beoordeling van de competenties die je in je dagelijkse werk moet verwerven en die je moet verwerken in een digitaal portfolio. In het hoofdstuk over begeleiding kun je lezen wat je kunt verwachten. Tijdens het traject werkend leren (de competentieleerlijn) ga je verworven kennis en vaardigheden toepassen en verdiepen. Om het werkend leren in goede banen te leiden wordt de studie in leercontractperiodes opgedeeld. Aan het begin van een leercontractperiode maak je plannen over de te behalen competenties. Deze stem je af met je opleiding en met het bedrijf. Als het werk is uitgevoerd laat je zien wat de kwaliteit is van je werk en wat je hebt geleerd, kortom of je je plannen hebt waargemaakt. In hoofdstuk 4 kun je lezen over de werkwijze die je daarbij hanteert. De wijze van beoordelen is beschreven in het vierde hoofdstuk, in het vijfde hoofdstuk worden de competenties en de complexiteitsniveaus van de te verwerven competenties toegelicht. In de bijlagen wordt uitleg gegeven over het maken van de verschillende documenten. Tijdens het werkend leren volg je ook onderwijs op school. Een deel van het onderwijs geeft verdieping aan het werk, een ander deel is verbredend en behandelt onderwerpen die buiten je werkveld vallen. De lessen worden gegeven door ervaren vakdocenten en specialisten uit het werkveld. Meer informatie over het onderwijs is opgenomen in deel II van het studentenstatuut van je opleiding. Je krijgt op de schooldagen ruimte om aan het aanvullend onderwijs te werken. Je moet naast school- en werktijd nog ongeveer 3 tot 8 uur per week aan je opleiding besteden. De totale werk- en schoolbelasting is gebaseerd op 40 weken per jaar

6 2 Werkend leren Om het werkend leren in goede banen te leiden is het opleidingsprogramma in leercontractperiodes ingedeeld. Aan het begin van een leercontractperiode maak je plannen over de te behalen competenties. Deze stem je af met je opleiding en met het bedrijf. Als het werk is uitgevoerd laat je zien wat de kwaliteit is van je werk en wat je hebt geleerd, kortom, of je je plannen hebt waargemaakt. De schoolmentor en de SLB'er keuren het leercontract en ontvangen de stukken waaruit de voortgang van het contract blijkt. Zij toetsen ook de begeleiding vanuit het bedrijf. De volgende stukken worden overlegd: een leercontract bij aanvang van de werkend leren periode, een voortgangsverslag, aan het einde van de periode, beoordelingsformulieren en het digitale portfolio. Naast het beoordelen van de stukken hebben de schoolcoaches regelmatig overleg met je over de ontwikkeling van je loopbaan. 2.1 Werkend leren in het kort Contextbeschrijving Als je begint met werken (en iedere keer dat je begint op een nieuwe werkplek) moet je je oriënteren op wat de taken van de afdeling / groep zijn waar je op dat moment werkt, wie zeggenschap heeft over welke zaken, wie aan wie rapporteert en wat jij moet doen. Elke oriëntatie leg je vast in een contextbeschrijving. (zie bijlage A) Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) De gehele werkend leren periode werk je toe naar het behalen van je diploma en naar een functie in het werkveld. Aan het begin van je studie maak je het eerste persoonlijke opleidingsplan(pop). Daarin kijk je vooruit en je beschrijft welk soort werkzaamheden je wilt gaan verrichten, bijvoorbeeld kosten calculeren. Je gebruikt daarbij onder andere de competenties zoals ze in bijlage F zijn beschreven. Het opleidingsplan is jouw taakstelling voor de periode van een jaar en langer. Met behulp van het opleidingsplan maak je duidelijk wat jij komend jaar wilt doen. Als jouw leidinggevende je opleidingsplan tekent, dan geeft hij daarmee aan dat hij je plannen haalbaar vindt en dat hij je zal ondersteunen bij de realisatie ervan. (zie bijlage B) Persoonlijk ActiviteitenPlan (PAP) Dit plan is je leercontract per half jaar. Hierin geef je precies aan hoe je aan het verwerven van de competenties gaat werken en op welk niveau je die competenties wilt verwerven, bijvoorbeeld in een uitvoerende of in een leidinggevende rol. Het is een specifiek en concreet plan van aanpak. Zonder dit contract wordt er niet gesproken van werkend leren. (zie bijlage C) Voortgangsverslag Halverwege en aan het einde van de halfjaarlijkse leercontractperiode stel je een voortgangsverslag op. In het voortgangsverslag geef je aan of de competenties zijn verworven en hoe dat is gebeurd. Je onderbouwt dit met specifieke en concrete voorbeelden. Ook beschrijf je de afwijkingen ten opzichte van de geplande activiteiten uit het leercontract en je geeft aan waarom er afwijkingen zijn en wat de aanleidingen en oorzaken waren. Eventueel beschrijf je wat je doet om, ondanks de afwijkingen, de leercontractperiode met voldoende resultaat af te sluiten; in het uiterste geval geef je aan dat je een herzien leercontract gaat opstellen. (Zie bijlage D) - - 2

7 Beoordelingsformulier Zowel de bedrijfsmentor als de student vult een beoordelingsformulier in. De student levert de formulieren aan de docent. Tijdens een bezoek van de schoolmentor en de SLB'er aan de werkplek worden deze formulieren in een loopbaangesprek besproken. Het formulier is opgenomen in de bijlagen. Digitaal portfolio Bij wijze van procesverslag maakt de student in een persoonlijk digitaal visitekaartje duidelijk waar hij aan gewerkt heeft en met welke resultaten. Alle documenten worden ook in het portfolio verwerkt. Voorbeelden van digitale portfolio's: Zie ook: Competenties Overzicht van de te behalen en reeds behaalde competenties (zie bijlage F). De verworven competenties worden ook in het digitaal portfolio zichtbaar gemaakt en onderbouwd. 2.2 Procedure leercontractperiode We gaan er vanuit dat je op het werk de ruimte krijgt om aan de bovengenoemde stukken en activiteiten te werken. Gesprekken met de begeleidende docenten worden bij voorkeur gehouden op de schooldagen. De procedure per leercontractperiode van een half jaar ziet er als volgt uit: Activiteit Leercontract opstellen en laten keuren. Halverwege de periode het voortgangsverslag opleveren aan de docent. Aan het eind van de leercontract-periode documentatie (eigen beoordeling, beoordeling bedrijfsmentor, portfolio, leercontract) opleveren aan de docent. Eindbespreking / evaluatie leercontractperiode (presentatie, bespreking, feedback op de werkplek). Wenselijk is om direct ook een aanvang te nemen met de bespreking van het nieuwe leercontract. Opmerking Je stelt samen met de bedrijfsmentor het leercontract op. Je schoolmentor en je SLB er keuren het leercontract Je geeft aan hoe de uitvoering zich verhoudt tot de planning en geeft indien van toepassing aan hoe je eventuele problemen in deze hebt opgelost / denkt op te lossen. Producten bespreken met je schoolmentor en de SLB er. Dit gesprek bereid je goed voor! Aan dit gesprek nemen alle betrokkenen deel

8 De duur van het leercontract is twee periodes(blokken) en loopt dus over 20 (= 2 X 10) weken. Een studiejaar is opgebouwd uit 4 perioden van 10 weken. De (nominale) plaats in de opleiding ziet er als volgt uit: Propedeuse Hoofdfase 1 e jaar 2 e jaar 1 e periode 2 e periode Leercontract 1 Leercontract 3 3 e periode 4 e periode Leercontract 2 Etc. 2.3 Het opstellen van een leercontract Je stelt samen met de bedrijfsmentor het leercontract op. De schoolmentor keurt het leercontract. Een leercontract bestaat uit een voorblad, met algemene gegevens, en een lijst van overeengekomen activiteiten en beoogde resultaten. De te behalen competenties worden aan de activiteiten gekoppeld. Voorblad (zie blz 25) Vul de velden in en controleer bij ieder nieuw leercontract of alle gegevens (vooral ook telefoonnummers en adressen) nog juist zijn. Overeengekomen activiteiten en resultaten Beschrijf, voor zo ver bekend, de activiteiten die je tijdens de komende contractperiode denkt te gaan uitvoeren. Elke activiteit krijgt een nummer. Als je activiteit bestaat uit verschillende onderdelen (wat veelal het geval zal zijn) kun je dat ook in de nummering aangeven. (nr 1 activiteit; nr 1.1 sub-taak; nr 1.2..). De activiteiten worden specifiek beschreven, zodanig dat ook voor de docent duidelijk is om wat voor soort activiteit het gaat en hij zich aldus mede een goed beeld kan vormen omtrent zaken als complexiteit, diepgang, e.d.. Indien nodig geef je in een addendum een nadere beschrijving van je activiteiten om deze duidelijkheid alsnog te bereiken. Onder product/resultaat beschrijf je hoe je denkt te bewijzen dat je de activiteit naar behoren hebt uitgevoerd. Als je een cursus volgt en je krijgt aan het eind van de cursus een certificaat dan is het product het certificaat; Heb je een ontwerpklus, dan beschrijf je bijvoorbeeld hoe je het ontwerp van bijvoorbeeld een installatie maakt. In feite leg je bij product/resultaat vast welk product, gedrag of welke beschrijving je in je portfolio opneemt om te bewijzen dat je de activiteitsoort beheerst. Bij planning geef je aan in welke periode de activiteit uitgevoerd zal worden en wanneer je verwacht dat hij zal zijn afgerond

9 Competenties In het leercontract worden de activiteiten (taken) die je binnen het bedrijf uitvoert verbonden aan competenties en complexiteitsniveaus (zie hfdst. 5) uit je opleiding (bv. competenties die behaald dienen te worden in het overeenkomende blok / onderwijs). De competenties en de complexiteitsniveaus worden geregistreerd in het leercontract in de daarvoor gereserveerde kolommen! Je draagt er zorg voor dat je de te behalen competenties inpast in het Werkend Leren traject, mede afhankelijk van je POP, de fase in je studie, de mogelijkheden op je werkplek, etc

10 3 Begeleiding Tijdens het hele traject word je voor het competentiedeel van de opleiding op het werk en op school begeleid. Op je werk door een bedrijfsmentor, op school door een schoolmentor en een SLB er. 3.1 Begeleiding op de werkplek Vanuit het bedrijf word je begeleid door je bedrijfsmentor. Deze ervaren collega ziet toe op de voortgang van je leer- en werkproces en geeft feedback. De bedrijfsmentor is zelf in staat te werken op minimaal niveau 3 van de 9 competenties (het afstudeerniveau). De bedrijfsmentor verzorgt de vakmatige en procesmatige ondersteuning tijdens het werk. beoordeelt je werk aan de hand van de normen die in het bedrijfsonderdeel of de afdeling gelden. bespreekt minimaal eens per twee weken met jou samen de voortgang van je werkzaamheden. vult aan het eind van de contractperiode onafhankelijk van jou een beoordelingsformulier in. verifieert alle, ten behoeve van de beoordeling van de leercontractperiode opgestelde, documenten voordat je ze aan je school stuurt. geeft in het afrondende beoordelingsgesprek aan het eind van een leercontractperiode een toelichting op zijn beoordeling aan de begeleidend docent. De afsluitende beoordeling vanuit het bedrijf van een leercontractperiode wordt in alle gevallen door de bedrijfsmentor gedaan. Naast je bedrijfsmentor heb je ook overleg met je leidinggevende (wellicht is deze persoon ook je bedrijfsmentor): Met je leidinggevende overleg je bij het opstellen van leercontracten. Je leidinggevende voert periodiek een functioneringsgesprek met je. 3.2 Begeleiding vanuit school Vanuit school word je begeleid door een schoolmentor en een SLB er. Deze coaches hebben ervaring met praktijkbegeleiding en begeleiden en beoordelen je werk tot aan je afstuderen. De schoolbegeleider beoordeelt leercontracten (o.a. of deze binnen het opleidingsprofiel dan wel het POP passen) en dient vooraf goedkeuring vanuit school te verlenen voordat de leercontractperiode een aanvang kan nemen. kent de studiepunten toe aan leercontracten op basis van de daarvoor vastgestelde procedures. helpt je bij het maken van keuzen voor je beroepsmatige ontwikkeling, voorzover dat nodig is ter ondersteuning richting SLB. heeft regelmatig overleg met je over de ontwikkeling van je loopbaan (mede t.a.v. het POP). bezoekt, bij het aflopen van een leercontract, het bedrijf voor een beoordeling. Aan het einde van een leercontractperiode heeft de docent aansluitend een beoordelingsgesprek met jou en je bedrijfsmentor (driegesprek). Dit gesprek wordt door jou voorbereid (bv. middels een presentatie aangaande de af te sluiten periode); formulieren hiervoor zijn opgenomen in deze handleiding

11 4 Het afronden van een leercontract en de beoordeling Aan het eind van een leercontractperiode verantwoord je hoe je te werk bent gegaan bij de in het leercontract beschreven activiteiten. Het procesverslag en het portfolio samen moeten een duidelijk beeld geven van de aard en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden en van de problemen en knelpunten die zich tijdens de rit hebben voorgedaan. Met de opgeleverde stukken, in combinatie met de beoordelingen van de student en de bedrijfsmentor, vormt de docent zich een beeld van hoe de werkzaamheden verlopen zijn en van wat de sterke en zwakke kanten zijn van de student. Met alle opgeleverde stukken en na een gesprek met de student en de bedrijfsmentor is de docent in staat te bepalen of de student recht heeft op de studiepunten die aan een leercontract gekoppeld zijn. De docent zorgt er kort na dat driegesprek voor dat de studiepunten door de administratie van de opleiding worden verwerkt. Eventuele negatieve resultaten worden ook verwerkt. 4.1 Afronding De twee coaches van school bezoeken je op de werkplek en komen na raadpleging van de bedrijfsmentor tot een beoordeling van de competenties die je in je dagelijkse werk moet verwerven en die je moet verwerken in een digitaal portfolio Beoordeling door student Oordeel over jezelf door middel van het formulier beoordeling leercontract (zie bijlage). Van elke activiteit/competentie wordt het complexiteitsniveau ingeschaald en in het formulier opgenomen. Hoe je een activiteit/competentie inschaalt wordt beschreven in het hoofdstuk vijf over complexiteitniveaus. Beoordeling door bedrijfsmentor Oordeel door de bedrijfsmentor over de student en de activiteiten door middel van het formulier beoordeling leercontract. Buiten deze rapportages om moet je na elke periode 360 o feedback te organiseren, liefst door middel van een formulier waarop je een viertal vragen stelt over je eigen functioneren aan collega s. Het resultaat hiervan wordt in ieder geval besproken bij Studieloopbaanbegeleiding, je kunt het zelf ook op andere plekken inbrengen. Het is uitgangspunt voor inhoudelijke en persoonlijke leerdoelen. 4.2 Beoordeling Elk leercontract wordt beoordeeld. Wanneer de beoordeling voldoende is krijg je je studiepunten voor het leercontract toegekend. Je bedrijfsmentor beoordeelt je werkzaamheden en je docent beoordeelt vooral of aannemelijk is gemaakt dat de werkzaamheden bijdragen aan je (vak)ontwikkeling en op welke manier. Hij beoordeelt dus welke relevante kennis en vaardigheden met het werk verworven zijn. Je bedrijfsmentor beoordeelt je prestaties en functioneren op een beoordelingsformulier. Een zelfde formulier vul jij in. Op onderdelen kan het oordeel van de bedrijfsmentor afwijken van je eigen beoordeling

12 De docent ontvangt aan het eind van de contractperiode op papier: De beoordelingsformulieren Het procesverslag De opgeleverde producten/bewijzen van kunnen (PortFolio) Het (eventueel aangepaste, definitieve) leercontract Als de docent alle stukken heeft ontvangen maakt hij een schatting van het niveau van de uitgevoerde werkzaamheden en de kwaliteit van de rapportages. Als één en ander goed genoeg is maak je tijdig een afspraak voor een afsluitend beoordelingsgesprek met de docent en je bedrijfsmentor. Jij bent verantwoordelijk voor het maken en verspreiden van een verslag en afsprakenlijst naar aanleiding van het beoordelingsgesprek. Een leercontractperiode wordt afgesloten met een voldoende als, naar het oordeel van de werkend leren docent, in voldoende mate voldaan is aan de afspraken die in het leercontract zijn vastgelegd ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. Je behaalt dan het vooraf overeengekomen aantal studiepunten. Als je je verplichtingen ten opzichte van het leercontract niet bent nagekomen, wordt de contractperiode met een onvoldoende beoordeeld. Je behaalt dan geen studiepunten, in dit geval zul je aansluitend aan het beoordelingsgesprek afspraken maken (plan van aanpak) op welke manier je de studiepunten alsnog kunt behalen

13 5 Competenties en complexiteitsniveaus In een competentiegerichte opleiding staan taken uit de beroepspraktijk centraal. In de beroepspraktijk worden taken altijd in een specifieke situatie (context) uitgevoerd. Dit betekent dat de complexiteit van een taak in belangrijke mate wordt bepaald door de bijbehorende context. In de volgende paragrafen wordt een model gegeven dat het mogelijk maakt de context van een willekeurige taak te karakteriseren door enkele algemene parameters. We onderscheiden taakrollen en context: Taakrollen De taakrol zegt iets over de positie die ingenomen wordt t.o.v de taak die moet worden uitgevoerd. De taakrol zegt eveneens iets over de mate van vrijheid van handelen die binnen de taak wordt geboden. Niveaus van taakrollen: Geleid: Je werkt mee onder begeleiding van een deskundige of je werkt zelfstandig of in teamverband aan gesloten, afgebakende opdrachten volgens vastgestelde en gedocumenteerde werkmethoden, procedures, standaards ed. Zelfstandig: Je werkt zelfstandig of in teamverband aan globaal beschreven opdrachten en/of richtlijnen of zelfs zonder een van te voren vastgestelde methode, instructie of richtlijn. Sturend: Je begeleidt, coacht of geeft leiding aan anderen die de taken voor jou uitvoeren, en je draagt een zekere verantwoordelijkheid voor de resultaten die deze personen bereiken. Context De verschillende omgevingsfactoren die invloed uitoefenen op de taak die moet worden uitgevoerd, vormen de context. De aspecten die een context ingewikkeld of eenvoudig maken zijn opgedeeld in drie categorieën: Opdrachtsituatie Het gaat hier om kenmerken van de situatie zoals die zich bij aanvang van de opdracht manifesteren. Het gaat hierbij om de volgende kenmerken: o simpele versus ingewikkelde (of conflicterende) producteisen; o simpele versus gecompliceerde planning (tijdsdruk, lastig kritisch pad e.d.); o weinig versus meer (formele dan wel informele) opdrachtgevers; o geringe versus sterke nadruk op kwaliteitsaspect; o geringe versus sterke politieke lading. Invloed Dit aspect heeft betrekking op de organisatie voorzover deze object is van de taak, en er met andere woorden de gevolgen van ondervindt. Andere organisatorische aspecten zitten in bovengenoemde opdrachtsituatie. Je moet hierbij denken aan: o Hoe zwaar zijn de consequenties van mislukken? o Hangen er kleine of grote investeringsbeslissingen vanaf? o Zijn wel of niet belangrijke relaties met de omgeving in het geding (markt, samenwerkingsverbanden)? o Heeft het invloed op het werk van weinig of veel mensen? o Heeft het gevolgen voor weinig of veel bedrijfsprocessen? o Heeft het betrekking op operationele, tactische of strategische zaken zaken in de organisatie? Bekendheid van middelen en domein. o Middelen In de context van een specifiek bedrijf kan (bij een zelfde taak) gewerkt worden met verschillende middelen. NB Middelen is hier een verzamelnaam voor methoden, technieken, protocollen, tools, etc. De complexiteit van de context wordt in dit opzicht bepaald door de vraag of er veel of weinig - - 9

14 o onbekende middelen in gebruik zijn (en dus eventueel aangeleerd moeten worden). Domein Dezelfde taken kunnen worden uitgevoerd in bedrijven met heel verschillende kernactiviteiten. Voor de complexiteit van de context volgt hieruit de vraag, of voor de uitvoering van de taak weinig of veel kennis van (of ervaring met) vereist is (en dus aangeleerd moet worden) van de specifieke business van de organisatie (elektrotechnische installaties, communicatiesystemen, verwarming, klimaatinstallaties etc.). We hebben deze contextfactoren ook verwerkt tot een scoringslijst, die een globale indicatie geeft van de moeilijkheidsgraad van de context. Scoringslijst Welke stellingen zijn voor jou van toepassing, op jouw werksituatie

15 Opdrachtsituatie 1 In je opdracht heb je te maken met conflicterende (product)eisen. 2 Je werkt onder behoorlijke tijdsdruk. 3 Je hebt meerdere (informele) opdrachtgevers die allen andere wensen/eisen kunnen hebben. 4 Er liggen zware kwaliteitseisen op de producten die je aflevert. Je moet de kwaliteit duidelijk aantoonbaar maken. 5 Je werk ligt politiek nogal gevoelig. Ja Nee Impact 6 Deze opdracht mag absoluut niet mislukken. 7 Als je je opdracht verknal, kost dat de afdeling/het bedrijf klanten. 8 Er is veel geld gemoeid met deze opdracht. 9 Er zullen veel mensen te maken krijgen met mijn werk. 10 Er zal veel veranderen op de afdeling/bij de klant als je werk af is. 11 De resultaten van je opdracht heeft het management nodig om te beslissen hoe het in de toekomst verder moet. Bekendheid van middelen en van domein 12 Je moet veel nieuwe methoden/technieken leren voor deze klus. 13 Je moet me met hele nieuwe vakgebieden van de installatietechniek gaan bezighouden. 14 Je hebt veel nieuwe business kennis nodig voor deze opdracht. 15 Goh, er gaat een wereld voor je open. Het aantal keer dat ja geantwoord is, bepaalt de moeilijkheidsgraad van de context. Een mogelijke verdeling naar de complexiteit van de context zou er als volgt uit kunnen zien: 2 : Simpel > 2 en 4 : Lastig > 4 : Complex Definitieve grenswaarden zijn niet eenvoudig vast te stellen. Het is dan ook met name de bedoeling deze scoringslijst als hulpmiddel te zien en niet als een keihard middel om de complexiteit van de context vast te stellen. Doe dit dan ook altijd in overleg met je schoolmentor en je bedrijfsmentor. Het model In het model worden 5 complexiteitsniveaus aangeduid. De complexiteit van een taak wordt in dit model bepaald door zowel de rol die je bij deze taak hebt (taakrol) als door de omgevingsfactoren die invloed op de taak hebben (context). Welk complexiteitsniveau bij welke taakrol en context hoort, is in de volgende matrix te lezen: Taakrol Context geleid zelfstandig sturend simpel lastig complex Voorbeeldsituaties: Bij elk complexiteitsniveau is aangegeven welke combinatie van taakrol en context tot dit complexiteitsniveau leidt. Bij elke combinatie van taakrol en context is ook een voorbeeld gegeven. Deze lijst met voorbeelden is niet uitputtend. De lijst kan wellicht nog uitgebreid worden met specifieke voorbeelden per opleiding

16 complexiteitsniveau 1: Taakrol: geleid - context: simpel Je loopt mee met een expert zodat je de kunst van hem kan afkijken. Je werkt in een projectgroep aan een duidelijk afgekaderde opdracht. Het is duidelijk welke stappen je achtereenvolgens moet nemen om je taak correct uit te voeren. Mocht er iets mis gaan, of begrijp je iets niet, dan vraag je raad aan je chef. complexiteitsniveau 2: Taakrol: geleid context: lastig Je werkt in een projectgroep aan een duidelijk afgekaderde opdracht. Het is duidelijk welke stappen je achtereenvolgens moet nemen om je taak correct uit te voeren, maar je hebt zoiets nog nooit gedaan. De resultaten van het project worden in het hele bedrijf ingevoerd, dus veel mensen zullen de gevolgen van je werk ondervinden. Omdat er dus ook veel afdelingen mee te maken krijgen, praten er ook veel mensen mee over dit project. Het is lastig om iedereen op één lijn te krijgen. Taakrol: zelfstandig context: simpel Je bent medewerker in een projectgroep. Het is een tamelijk standaard project, zoals er wel meer zijn op de afdeling. Welke methoden en technieken je gebruikt om je taken uit te voeren mag je zelf bepalen zolang je dat maar goed documenteert. complexiteitsniveau 3: Taakrol: zelfstandig context: lastig Je bent medewerker in een projectgroep ofwel je bent als enige in de projectgroep deskundig op dit vakgebied. De taken die je in het project hebt zijn nieuw en je m oet zelf bepalen welke methoden en technieken je gebruikt om je taken tot een goed einde te brengen. De resultaten van het project worden in het hele bedrijf ingevoerd, dus veel mensen zullen de gevolgen van je werk ondervinden. Omdat er dus ook veel afdelingen mee te maken krijgen, praten er ook veel mensen mee over dit project. Het is lastig om iedereen op één lijn te krijgen. Taakrol: geleid context: complex Je bent medewerker in een project van 10 man. Bij de taken die je krijgt, is het steeds duidelijk welke stappen je achtereenvolgens moet nemen om je taak correct uit te voeren. Het is een behoorlijk groot project, de doorlooptijd is een half jaar en er is een behoorlijk budget voor gepland. Het project is erg belangrijk, want jullie gaan er tenslotte een grote klant mee binnenhalen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de directie je met argusogen volgt. Iedereen heeft wel wat te vertellen over dit project en iedereen weet het natuurlijk het beste. O ja het moest natuurlijk eigenlijk gisteren af! Taakrol: sturend context: simpel Je bent projectleider over een project van enkele personen. Het is een tamelijk standaard project, zoals er wel meer zijn op de afdeling. complexiteitsniveau 4: Taakrol: sturend context: lastig Je bent projectleider over een project van enkele personen. Het is een behoorlijk groot project, de doorlooptijd is een half jaar en er is een behoorlijk budget voor gepland. Het project is erg belangrijk, want je gaat er tenslotte een grote klant mee binnenhalen. Gelukkig heb je wel ruim de tijd gekregen om dit project tot een goed einde te brengen. Taakrol: zelfstandig - context: complex Je bent vanwege jouw specifieke expertise ingezet als medewerker in een project van 10 man. Het is een behoorlijk groot project, de doorlooptijd is een half jaar en er is een

17 behoorlijk budget voor gepland. Het project is erg belangrijk, want je gaat er tenslotte een grote klant mee binnenhalen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de directie je met argusogen volgt. Iedereen heeft wel wat te vertellen over jouw project en iedereen weet het natuurlijk het beste. O ja het moest natuurlijk eigenlijk gisteren af! complexiteitsniveau 5: Taakrol: sturend - context: complex Je bent projectleider over een project van 10 man. Het is een behoorlijk groot project, de doorlooptijd is een half jaar en er is een behoorlijk budget voor gepland. Het project is erg belangrijk, want je gaat er tenslotte een grote klant mee binnenhalen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de directie je met argusogen volgt. Iedereen heeft wel wat te vertellen over jouw project en iedereen weet het natuurlijk het beste. O ja het moest natuurlijk eigenlijk gisteren af!

18 6 Het afstuderen Per afstudeerder is een lesuur van 45 minuten beschikbaar. De student begint met een presentatie van 15 minuten, vervolgens worden er gedurende 20 minuten vragen gesteld. In afwezigheid van de student komen daarna de 1-ste coach, de 2 e coach, de bedrijfsmentor en de gecommitteerde tot een eindbeoordeling. Ter afsluiting wordt deze beoordeling aan de weer binnen geroepen afstudeerder kenbaar gemaakt. De zitting is openbaar, publiek is toegestaan in een passieve rol. Het voortgangsverslag van de afstudeerperiode staat centraal. De student levert bewijzen van tijdens het laatste half jaar verworven competenties aan de hand van specifieke en concrete voorbeelden. De afstudeerder blikt ook terug op het begin van de studie. Hij laat zien wat hij zowel op het gebied van kennen, kunnen en zijn heeft geleerd. De set eindcompetenties uit de handleiding Werkend Leren is uitgangspunt. Verwacht wordt dat de student kan aantonen dat hij per competentie minimaal niveau 3 heeft bereikt. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van het uiteindelijke digitale portfolio. Deze website moet alle vereiste onderdelen en documenten bevatten volgens de handleiding Werkend Leren. Het portfolio moet wat inhoud, vorm en taalgebruik betreft professioneel zijn. De presentatie en beantwoording van de vragen wordt ook meegewogen. De Bedrijfsmentor vult het reguliere beoordelingsformulier in. Ook dit wordt meegewogen. Het eindcijfer is een afgerond cijfer op de schaal 0 tot 10. Voor de administratieve afstudeerprocedure wordt verwezen naar de procedure van de opleiding Werktuigbouwkunde. Haal het aanmeldingsformulier met de titel DEFINITIEVE AANMELDING AFSTUDEERSTAGE Alle SEMESTERS op bij de administratie. Met het inleveren van dit ingevulde formulier wordt automatisch de examenzitting ingepland en alle betrokken partijen op de hoogte gesteld

19 A. Instructie voor het maken van een Contextbeschrijving Het is de bedoeling dat je je oriënteert op je werk en je werkomgeving. Het resultaat van de oriëntatie leg je vast in de contextbeschrijving. Bij de start van het Werkend Leren maak je een contextbeschrijving. Bij een wisseling van werkomgeving oriënteer je je opnieuw en maak je een nieuwe contextbeschrijving. Doel van de contextbeschrijving Beeldvorming ten aanzien van het werk en de werkomgeving; de rol en taken van de afdeling, de werkzaamheden van de afdeling of groep waarvoor je werkt en van de taken die jij gaat vervullen. Betrokkenen Student : De student maakt de contextbeschrijving. Door het uitvoeren van de opdrachten krijgt de student een beeld van het werk en de werkomgeving; deze informatie legt hij vast in de contextbeschrijving. Bedrijfsmentor / leidinggevende : Krijgt een beeld van wat de student heeft waargenomen en wat nog niet; waar hij nog over geïnformeerd moet worden en eventueel waarin de student bijgespijkerd moet worden. Schoolmentor : Gebruikt de contextbeschrijving om zich in te leven in de werksituatie van de student Procedure De student verzamelt informatie door het uitvoeren van de onder Inhoud genoemde opdrachten en maakt op basis daarvan de contextbeschrijving De student en de coach bespreken de (concept)contextbeschrijving en de student verwerkt de opmerkingen in een volgende versie. De student past de contextbeschrijving aan totdat de coach aangeeft dat de beschrijving goed is. De student stuurt de contextbeschrijving aan de docentbegeleider, samen met het leercontract en eventueel het opleidingsplan. Als de docentbegeleider de contextbeschrijving niet helder genoeg vindt, dan vraagt hij om verduidelijking en, als de docent dat nodig vindt, past de student hem nogmaals aan. N.B. De contextbeschrijving hoeft niet goedgekeurd te worden door de docentbegeleider. Een contextbeschrijving is voor de docentbegeleider uitsluitend ter informatie. Inhoud van de oriëntatie De oriëntatie gaat over de werkomgeving, de plaats van de afdeling (als daar sprake van is, of de groep) in de organisatie, het werk dat wordt gedaan door de afdeling of groep waaraan je bent toegewezen, de manier waarop taken zijn verdeeld en wat jij voor de afdeling/groep kan betekenen, wat jij in deze omgeving kan leren en welke begeleiding je krijgt of nodig hebt en hoe dat geregeld is. 1. De werkomgeving Beschrijf : De afdeling (Maak een organigram). De plaats van de afdeling in de organisatie hoe de afdeling is georganiseerd de taken van de afdeling, alsmede eventuele projecten opmerkelijke methoden, technieken en tools waarmee wordt gewerkt

20 Beschrijf de werkzaamheden van de afdeling. Ga na welke activiteiten en/ of welke projecten er lopen en wat daarin de taken van de afdeling zijn. Kies een aantal activiteiten en/of projecten uit die je aanspreken en beschrijf ze. Geef aan waarom ze je aanspreken. Ga na welke taken en rollen de medewerkers van de afdeling vervullen. Dit kun je het beste doen door de betrokken medewerkers te interviewen. Onderzoek waaruit de werkzaamheden bestaan en wat ze moeten kunnen (en kennen) om die taken en rollen naar behoren uit te voeren respectievelijk te vervullen. Breng ook in kaart welke vooropleiding, scholing en cursussen de betrokkenen achter de rug hebben om dit werk te kunnen doen. Het is raadzaam je in het kader van deze oriëntatie te beperken tot die medewerkers die taken vervullen waar jij je wat bij kunt voorstellen! Probeer het taakgebied van de afdeling in de competentie-matrix te plaatsen en inventariseer van welke andere taakgebieden kennis op de afdeling aanwezig is/ hoort te zijn. 2. Het werk Beschrijf: Welke taken je zelf zou willen uitvoeren Wat je denkt nodig te hebben om die taken te kunnen vervullen. Welke taken zou je zelf willen uitvoeren? In welke projecten? Wat heb je nodig om die taken te kunnen vervullen? Ga na wat je zou kunnen en willen leren in deze werkomgeving. Je kan per taak een soort sterkte/zwakte-analyse maken en zo schatten wat je al enigszins beheerst, en wat je aan kennis en vaardigheden zult moeten verwerven om de taak goed aan te kunnen. Raadpleeg weer de competentie-matrix. 3. De begeleiding Beschrijf: de wijze waarop de begeleiding op de werkplek is geregeld wie welke begeleiding doet wat de begeleiding inhoudt en wat de taakverdeling is hoe vaak begeleiding plaatsvindt en door wie Hoe is de begeleiding geregeld; zoek uit of je coach degene is die kan beslissen over welk werk je doet. Als dat niet het geval is, maak dan onderscheid tussen dagelijkse begeleiding bij het werk (coach) en begeleiding door de beslisser (leidinggevende)

21 B. Instructie voor het maken van een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Het opleidingplan is de weerslag van het door jou opgebouwde inzicht over je toekomst. Je beschrijft de door jou gestelde doelen, hoe je die denkt te bereiken en je geeft aan welke stappen je in het komende jaar gaat zetten. Sommige studenten hebben al vrij snel na aanvang van de studie een beeld van hun toekomstige beroepspraktijk, anderen willen hun studie juist gebruiken om zich zo breed mogelijk te oriënteren. In het opleidingplan beschrijf je zo goed mogelijk wat je (vakmatig) van jezelf weet; welke kanten je eventueel op wilt en wat je per se niet wilt, wat je sterke en zwakke kanten van jezelf vindt en wat je op de korte termijn van plan bent om te doen. Als je denkt dat je tijdens de gehele studie in dezelfde werkomgeving blijft, dan zijn de mogelijkheden van deze omgeving een randvoorwaarde en is de mening van je leidinggevende over jou en hoe je functioneert bepalend voor je mogelijkheden. Bij studenten die ook korte opdrachten doen (bij andere bedrijven) en daarbij van werkplek veranderen is het opleidingplan meer een referentiekader en kan je leidinggevende bij plaatsing rekening houden met jouw wensen. Doel van het opleidingsplan Persoonlijk Actieplan gericht op het behalen van HBO-competenties die passen bij de student en nuttig zijn voor het bedrijf. Betrokkenen Student : De student maakt het opleidingsplan, houdt in de gaten of het nog actueel is, stelt het bij en stemt het af, net zo vaak als nuttig is Bedrijfsmentor : Stemt het opleidingplan af met de student, accordeert het en ondersteunt de student bij het vinden van passende werkzaamheden Schoolmentor : Bewaakt of de voorgenomen werkzaamheden passen bij de te behalen HBO-competeties en het groeipad van de student en accordeert het namens de hogeschool. Procedure De student maakt een opleidingsplan, rekening houdend met de door het bedrijf en de hogeschool gestelde kaders en past het zonodig aan op basis van de bevindingen uit voorgaande leercontractperiodes De student stemt het opleidingplan af met zijn coach of leidinggevende (degene die zeggenschap heeft over de werkzaamheden waarop de student kan worden ingezet) Pas als de coach of leidinggevende akkoord is met het opleidingplan, biedt de student het plan ter goedkeuring aan aan de docentbegeleider. Alleen als de student geen werkplek heeft, dan stemt hij het opleidingsplan direct af met de docentbegeleider en gebruikt de student het plan als referentiekader bij het zoeken naar een nieuwe werkplek. Als het opleidingplan is goedgekeurd, dan wordt het gebruikt als basis voor de leercontracten in het desbetreffende jaar. N.B. Als de inzichten veranderen, stelt de student het opleidingsplan bij en stemt het opnieuw af. Marginale afwijkingen op het opleidingplan verantwoordt de student in een leercontract, voortgangsverslag en/of procesverslag

22 Inhoud Het opleidingsplan beschrijft de geplande of door de student gewenste werkzaamheden in het komende studiejaar. Naarmate de studie vordert krijgt de student een steeds concreter beeld van de condities waaronder hij tot zijn recht komt. Mede op basis van taken en rollen en eventuele competenties van medewerkers in zijn omgeving, vormt de student zich een beeld van zijn toekomstige beroepspraktijk en van de vakinhoudelijke, professionele en persoonlijke competenties die daarbij nodig zijn. Op basis van het inzicht in zijn vakinhoudelijke, professionele en persoonlijke beperkingen en mogelijkheden maakt de student zijn opleidingsplan. Het opleidingplan bevat zowel plannen voor uit te voeren werkzaamheden als plannen ten aanzien van de opleidingen en te volgen cursussen. 1. Het werk, de werkzaamheden Beschrijf: Voor zo ver je dat weet: het soort werk of het beroepsprofiel waar je, in aansluiting op je studie, naar streeft De werkzaamheden die je tijdens het komende studiejaar denkt te gaan verrichten; o Welke nieuw zijn en welke uitgebouwd en/of uitgediept worden, o Welke een herhaling zijn van werk uit een eerdere periode en geef aan waarom ze in dit studiejaar terug komen. 2. De globale planning Maak een globale planning, waarbij de voorgenomen werkzaamheden verdeeld worden over de maanden, de periodes (kwartalen) of de leercontractperiodes van het komende studiejaar. Als daar, in verband met studievertraging of anderszins, aanleiding toe is: o geef in de planning aan in welke periodes je welke modules opnieuw gaat volgen. o wanneer je welke mijlpalen in de studie streeft te zullen halen

23 C. Instructie voor het maken van een leercontract (PAP) Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden op de werkplek verricht en op basis waarvan de hogeschool studiepunten toekent. Het leercontract beschrijft de activiteiten die uitgevoerd moeten worden, hoe de student aannemelijk denkt te maken dat de activiteiten naar behoren zijn uitgevoerd, en welke competenties zullen ingezet worden bij de uitvoering van de taken. Van iedere taak wordt vastgelegd: 1. welke de te verwerven/verworven competenties zijn als onderdeel van de taak; 2. wat het te behalen niveau is van de betreffende competenties; 3. de planning, op te leveren producten, vaktechnische kennis en de te gebruiken tools, methoden & technieken. Doel van het leercontract Vaststellen activiteiten en aan te tonen competenties (kennis, vaardigheden, houding) op basis waarvan, aan het eind van de contractperiode, studiepunten zullen worden toegekend Betrokkenen Student : De student stelt het leercontract op in overleg met zijn coach Bedrijfsmentor : Deze coach controleert het leercontract op volledigheid en uitvoerbaarheid en geeft met het ondertekenen van het contract aan dat hij de student zal ondersteunen bij de realisatie van de voorgenomen activiteiten. Schoolmentor : Controleert of de studielast van de voorgenomen activiteiten voldoende is om aan het einde van de periode studiepunten toe te kennen en controleert of het leercontract voldoende duidelijk en volledig is. Procedure De student maakt per jaar in principe twee leercontracten. De student stemt het leercontract af met zijn coach. Pas als de coach akkoord is met het leercontract, biedt de student het leercontract ter goedkeuring aan de docentbegeleider Als het leercontract is goedgekeurd, dan vormt het de basis waarop werkzaamheden worden uitgevoerd en verantwoord in het voortgangsverslag, procesverslag en in het portfolio. NB. Als gedurende de leercontractperiode de te verrichten werkzaamheden anders blijken te zijn dan de in het contract beschreven actviviteiten, dan meldt de student dat in het voortgangsverslag en desnoods in het procesverslag. De afwijkende activiteiten worden op eenzelfde manier verantwoord als de oorspronkelijk voorziene activiteiten. Inhoud Zie hieronder (blz 20) voor een lege template van een leercontract Voorblad Vul alle velden in en controleer bij ieder nieuw leercontract vooral of de gegevens (telefoonnummers, adressen) nog juist zijn

24 Overeengekomen activiteiten/taken en resultaten (competentieontwikkeling) Maak, uitgaande van de in het opleidingsplan beschreven werkzaamheden, een lijst met uit te voeren activiteiten/taken. Als je in het opleidingsplan bijvoorbeeld de werkzaamheid opstellen Arboplan had opgevoerd, dan werk je dat nu uit in bijvoorbeeld : 1. Overleg met keuringsinstantie Resultaat Archiveren overleg met keuringsinstantie rapport Elke activiteit/taak krijgt een nummer en omschrijving. Als je activiteit/taak bestaat uit verschillende onderdelen, kun je dat ook in de nummering aangeven. (nr 1 activiteit; nr 1.1 sub-taak), de activiteiten/taken worden specifiek beschreven, zodanig dat ook voor de docent/begeleider duidelijk is om wat voor soort activiteit het gaat; indien nodig/zinvol kan in een aanhangsel/bijlage nog extra informatie aangaande de activiteiten worden beschreven. Bij planning geef je aan in welke periode de activiteit uitgevoerd zal worden en wanneer je verwacht dat hij zal zijn afgerond. Onder product(en) opgeleverd beschrijf je hoe je denkt te bewijzen dat je de activiteit/taak naar behoren hebt uitgevoerd. Als je een cursus volgt en je krijgt aan het eind van de cursus een certificaat dan is het product het certificaat, Heb je een ontwerpklus, dan beschrijf je bijvoorbeeld hoe je het ontwerp van een installatie maakt, Bij sommige activiteiten in de projectuitvoering is het wat minder aannemelijk dat je tastbare producten kan leveren; je kan dan bijvoorbeeld aangeven dat je een verslag maakt waarin je beschrijft wat het meest voorkomende type problemen is en hoe die worden afgehandeld. In feite leg je bij product/resultaat vast welk product of welke beschrijving je in je portfolio op wil nemen om te bewijzen dat je de activiteitsoort beheerst. Geef ook aan welke specifieke vaktechnische kennis van toepassing is op het uitvoeren van de taak, evenals welke specifieke tools, methoden en technieken. Voor het invullen van de te verwerven/verworven competenties en het betreffende niveau maak je gebruik van de competentieset (bijlage G en hoofdstuk 5). Op de volgende twee pagina s staan achtereenvolgens het voorblad voor het leercontract weergegeven (basisgegevens) en het leercontract zelf (competentieontwikkeling):

25 De Haagse Hogeschool opleiding:.. Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student. oplevering procesverslag Studentnummer oplevering portfolio telefoon mobile beoordelingsgesprek coach bereikbaarheid werkomgeving beoordelingsgesprek docent(en) Bedrijfsonderdeel Adres Afdeling Vestigingsplaats telefoon werk toekenning studiepunten Streefprofiel voor akkoord bij aanvang Opleidingsplan no. docent: Leercontract no. student: coach: Belanghebbenden Begeleiders docent/begeleider telefoon werk telefoon mobile Werkplekcoach coach : telefoon werk telefoon mobile handtekening beoordelaars voor akkoord docent: - 21

26 Haagse Hogeschool opleiding: Competentieontwikkeling. contractgegevens Versiedatum voortgang afsluiting contractnummer voortgangsverslag dd beoordeling dd contractperiode voortgangsgesprek dd # studiepunten opgesteld door student dd beoordeling bespreking werkplekcoach dd goedkeuring docentbegeleider dd nr. omschrijving van uit te voeren taak planning product(en) opgeleverd vaktechnische kennis tools, methoden & technieken te verwerven /verworven competentie niveau beoordeling door

27 D. Instructie voor het maken van een voortgangsverslag Je stelt halverwege de contractperiode een voortgangsverslag op. Het voortgangsverslag is vooral bedoeld om afwijkingen van de plannen en knelpunten en problemen te melden en bespreekbaar te maken. Doel van het voortgangsverslag Het informeren van je docent/begeleider over de voortgang van je werkzaamheden ten opzichte van de voorgenomen activiteiten uit het leercontract. Voor jezelf en je werkplekcoach aanknopingspunt voor het bespreken van afwijkingen op de plannen en van knelpunten en problemen. betrokkenen Student : stelt het op Coach : bespreekt het met de student en helpt hem met het oplossen van knelpunten en het eventueel opstellen van aangepaste plannen voor de resterende periode van het leercontract Docentbegeleider : stelt zich op de hoogte van de voortgang, bespreekt zonodig het voortgangsverslag met de student op school en helpt de student zonodig bij het vinden van oplossingen Procedure De student stelt een voortgangsverslag op De student bespreekt het voortgangsverslag met zijn coach Zonodig breidt de student het voortgangsverslag uit met een document herzieningen leercontract waarin hij aangeeft welke activiteiten zijn vervallen en welke aanvullende, niet voorziene, activiteiten alsnog worden uitgevoerd. Hij gebruikt daarvoor de template van het leercontract en geeft daarop duidelijk aan dat het gaat om een tussentijdse herziene versie. Student en coach bespreken samen het document herzieningen leercontract en de student stelt de docentbegeleider ook mondeling op de hoogte van de ontwikkelingen; de docentbegeleider krijgt het oorspronkelijke voortgangsverslag en het document herziene leercontract De docentbegeleider dient wederom goedkeuring aan het herzien leercontract te verlenen om weer door te kunnen. Inhoud 1. Voortgangsverslag In het voortgangsverslag beschrijf je de afwijkingen ten opzichte van de geplande activiteiten uit het leercontract en je geeft aan: Waarom er afwijkingen zijn en wat de aanleidingen en oorzaken waren Of je de afwijkingen ziet als knelpunten of als kansen Je beschrijft wat je doet om, ondanks de afwijkingen, van de leercontractperiode met voldoende succes af te sluiten; in het uiterste geval geef je aan dat je een herzien leercontract gaat opstellen

28 2. Herzien leercontract het document herzieningen leercontract moet je zien als een aanvulling op het leercontract en men dient het te lezen in combinatie met het oorspronkelijke leercontract

29 E. Instructie voor het afronden van een leercontract Aan het eind van een leercontractperiode verantwoord je hoe je te werk bent gegaan bij de in het leercontract beschreven activiteiten en competenties. Het procesverslag en het portfolio samen moeten een duidelijk beeld geven van de aard en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden en van de problemen en knelpunten die zich tijdens de rit hebben voorgedaan. Met de opgeleverde stukken, in combinatie met de beoordelingen van de student en de coach, vormt de docentbegeleider zich een beeld van hoe de werkzaamheden verlopen zijn, de competentieontwikkeling en van wat de sterke en zwakke kanten zijn van de student. Met alle opgeleverde stukken en na een gesprek met de student en de bedrijfsmentor zijn de schoolmentor en de SLB'er in staat om te bepalen of de student recht heeft op de studiepunten die aan een leercontract gekoppeld zijn. Als alles naar wens verloopt, dan geven de schoolcoaches kort na dat driegesprek de studiepunten door aan de administratie van de hogeschool. Doel van de onderdelen van de set afronden leercontract Portfolio : Bewijsvoering bij en onderbouwing van studie en werk. Bedrijfsmentor : Oordeel van de bedrijfsmentor over de student Beoordeling student : Jezelf de maat nemen Betrokkenen Student : De student schrijft het procesverslag, stelt het portfolio samen en beoordeelt zichzelf. Bedrijfsmentor : De bedrijfsmentor beoordeelt de student en verifieert het door de student opgestelde verslag en het door de student samengestelde portfolio. Schoolmentor : Verifieert samen met de SLB'er of de stukken voldoende aannemelijk maken dat de activiteiten zoals ze in het leercontract beschreven zijn uitgevoerd en met voldoende diepgang. Procedure De student maakt het verslag, stelt het portfolio samen, vraagt zijn bedrijfsmentor om hem te beoordelen en vult zijn eigen beoordeling in. De bedrijfsmentor vult een beoordelingsformulier over de student in. De student stemt het verslag en het portfolio af met de bedrijfsmentor. Als de bedrijfsmentor akkoord is met het verslag en de samenstelling van het portfolio, dan biedt de student ze, samen met beide beoordelingen, ter goedkeuring aan aan de schoolmentor en de SLB 'er. De student maakt een afspraak voor een afrondende bijeenkomst. Tijdens het driegesprek stelt de schoolcoaches vast of de student in voldoende mate aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Zo niet, dan worden er nadere afspraken gemaakt omtrent de volgende te ondernemen stappen. Zo ja, dan geeft de schoolmentor de studiepunten door aan de administratie van de hogeschool en dan is de leercontractperiode afgerond

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool PAP Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 -

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - Bob van der Pouw Kraan School : Haagse hoge school Opleiding : Projectleider techniek Associate degree Klas : 11TP Student nr. : 13064819 Schoolmentor

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidingsplan.

POP. Persoonlijk Opleidingsplan. POP. Persoonlijk Opleidingsplan. S.Soekaloe Persoonlijk Opleidingsplan.(POP) Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek Docent: W. Hoogland. Inhoudsopgave.

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter

Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter Persoonlijk Opleidings Plan (POP) Ronald de Ruijter Rijswijk 10-11-2015 Cofely west Services Inhoudsopgave -Titel Bladzijde 1 -Inhoudsopgave Bladzijde 2 -Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: PAP Blok 1&2 Versie: 1.0

Nadere informatie

Nulmeting Tim Tegelaar Projectleider techniek 12-09-2012

Nulmeting Tim Tegelaar Projectleider techniek 12-09-2012 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan persoonlijk_actieplan_semester_twee Iv-Bouw b.v. i Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool Projectnummer opdrachtgever: PAP Project: Persoonlijk Actieplan Projectnummer:

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.4

Voortgangsverslag 1.4 Voortgangsverslag 1.4 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn mei 2012 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het vierde blok

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam 2 Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 17-4-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: M.n.m.

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments 1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Afdeling Techniek: Informatica 2012-2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Studieloopbaanbegeleiding...

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Achtergronden...4 2.2 Inloggen...4 2.3 Wachtwoord wijzigen...4 2.4 Personalia aanpassen...4 2.5 Gasten toevoegen...4 2.6 Berichten verwijderen...5

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Link je kennis nu ook op het internet! Ga naar de website: www.linkjekennis.nl. Inhoudsopgave

Link je kennis nu ook op het internet! Ga naar de website: www.linkjekennis.nl. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De Inleiding... 2 Hoe zit het PORTFOLIO in elkaar?... 3 2. Persoonsgegevens... 4 3. Persoonlijke ontwikkeling... 8 4. Verrijking... 13 5. LINKT... 14 6. Projecten... 16 (Werk)overzicht

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Putman Installaties. Jeffrey Duindam

Contextbeschrijving. Putman Installaties. Jeffrey Duindam Contextbeschrijving Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Contextbeschrijving Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober 2012 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Spreken en gesprekken

Spreken en gesprekken NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 3 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree

Contextbeschrijving. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree Contextbeschrijving Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels Datum: 25 oktober

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Datum: Naam Student: Studentnummer: Klas: Werkperiode: Instellingsdocent

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie