Jaarplan 2013 WereldKidz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013 WereldKidz"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013 WereldKidz 29 november Jaarplan 2013 WereldKidz

2 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 4 2. Missie en visie Missie WereldKidz Visie WereldKidz Resultaatgericht Ontwikkelingsgericht Toekomstgericht 6 3. Resultaten Algemeen Onderwijs Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie Control Organisatiegebieden Algemeen Onderwijs Leerlingaantallen Inspectie Verantwoording resultaten Internationalisering Passend Onderwijs Bedrijfsvoering Huisvesting Communicatie en marketing Personeel en Organisatie Facilitaire Zaken Control Procesmanagement Onderkende risico s Risicoanalyse Risico-evaluatie Risicobeheersing Begroting Toelichting op begroting WereldKidz Uitgangspunten Verwachte inkomsten Verwachte lasten 24 a) Personele lasten 24 b) Afschrijvingen 25 c) Huisvestingslasten 25 d) Overige instellingslasten Projecten Investeringsbegroting 27 2 Jaarplan 2013 WereldKidz

3 6.2 Meerjaren begroting Lerend Leven Meerjaren begroting WereldKidz Bijlagen Overzichten kwalitatieve personeelsplanning 32 3 Jaarplan 2013 WereldKidz

4 1. Voorwoord College van Bestuur Voor u treft u het jaarplan 2013 van WereldKidz. Het jaarplan is tot stand gekomen door overleg tussen College van Bestuur (C.v.B.), het bedrijfsbureau en de schooldirecteuren. Daarbij is het Strategisch Beleidsplan uitgangspunt. De lezer van dit jaarplan wordt verondersteld kennis te hebben genomen van het Strategisch Beleidsplan van onze stichting. Alle scholen in de stichting werken in 2013 planmatig vanuit hun schoolondernemingsplan. Alle directeuren hebben een management contract met het college van bestuur. Hierin zijn afspraken gemaakt over onderwijskwaliteit, personele inzet, materiële uitputting en specifieke zaken de school betreffende. In dit jaarplan is een uitsplitsing gemaakt naar resultaat- en organisatiegebieden. Het College van Bestuur heeft op basis van het strategische beleidsplan van de stichting en de managementcontracten met de directies de volgende doelstellingen centraal gesteld voor 2013: 1. Doorontwikkelen van een tweetal innovatieve onderwijsconcepten: a. diepteprofiel hoogbegaafdheid: b. balansleren Bilthoven, Maarssenbroek en Veenendaal 2. Eind 2013 zijn de opbrengsten van de High Performance scholen in kaart gebracht die in 2011 zijn gestart.. School Deelname sinds Het Spoor 2011 Op Dreef 2011 Anne Frank 2011 Bongerd OMS Zeist 2011 V Dijckschool 2012 Kameleon 2012 Tweesprong 2012 Triangel Dalton Maarssen 3. Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod zijn de scholen op weg kinderen te laten leren in 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken 4. In 2013 worden ouder-, leerling- en leraar tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Doelstelling is een 8 voor ouder- en leerling tevredenheid en voor leraren een Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor de resultaten van het bedrijfsbureau anders ingericht. Per 1 augustus 2013 is een ander overlegsysteem met directies operationeel. 6. Er is in 2013 een gemiddeld FPE verbruik van 338, Eind 2013 zijn de volgende resultaten op het gebied van strategische personeelsplanning behaald: a. rolmodel leraar is vastgesteld en vormt onderdeel van de cyclus functioneren- en beoordelen; b. de geactualiseerde bekwaamheidseisen wet bio zijn geïntegreerd in de formats functioneren en beoordelen, er is een besluit genomen over de inzet van het lerarenregister; c. er is een jaarcyclus ontwikkeld met betrekking tot meerjaren risicoanalyse personele inzet. 8. Ziektepercentage van maximaal 5,5 % (exclusief zwangerschapsverlof) 4 Jaarplan 2013 WereldKidz

5 9. In 2013 worden interne audits op scholen uitgevoerd. 10. Vanaf 2013 zal gewerkt worden aan verbeteren en verfijnen van risicomanagement. Middels een ontwikkeld format zullen directeuren op deelgebieden strategie, financiën, operatie en HR, rapporteren aan het bestuur. In samenwerking met het project Vensters voor PO zal voor wat betreft belangrijke indicatoren aansluiting worden gezocht bij de uitkomsten van dit project. Per kwartaal zal de voortgang gerapporteerd worden aan directeuren en Raad van Toezicht. Een verdere uitwerking van bovengenoemde doelstellingen vindt u in de hoofdstukken 3 en 4. De onderkende risico s worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 vindt u de begroting van de stichting met een toelichting. 5 Jaarplan 2013 WereldKidz

6 2. Missie en visie De Missie en visie van WereldKidz voor de periode zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan en luiden als volgt: 2.1 Missie WereldKidz WereldKidz richt zich op kansen voor kinderen die voor ons liggen, het ontwikkelen van talent en het creëren van maximale mogelijkheden voor iedere leerling. Het credo waarin deze missie te vangen is, luidt: Wij verleggen elke dag onze horizon! WereldKidz creëert binnen haar regio op innovatieve wijze maatschappelijke waarde voor haar omgeving. Daarbij gaat zij uit van de onbeperkte en grensverleggende mogelijkheden wat betreft onderwijs voor alle kinderen. De scholen van WereldKidz helpen kinderen nieuwe kansen te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. De scholen van WereldKidz bieden de aan hun toevertrouwde kinderen binnen een vernieuwende en inspirerende leeromgeving nieuwe perspectieven voor hun toekomst! Perspectieven die kinderen helpen hun ambities te verwezenlijken en elke dag de horizon te verleggen. 2.2 Visie WereldKidz De missie is uitgewerkt in een drietal strategische speerpunten. Deze speerpunten geven aan hoe WereldKidz wil aansluiten op externe ontwikkelingen en welke toekomstbeelden daarmee kunnen worden gerealiseerd Resultaatgericht Excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs in de regio. WereldKidz biedt excellent onderwijs in de regio aan waardoor kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen en toekomstkansen te grijpen. Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen kinderen - binnen hun eigen onderwijsprofiel - maximaal leerrendement Ontwikkelingsgericht Samen oneindig veel leren. Kinderen verhogen hun leerrendement. Doordat zij continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen Toekomstgericht Werelds leren. De aan WereldKidz toevertrouwde kinderen ontwikkelen zich met behulp van nieuwe technologie. Internationalisering en multiculturele diversiteit zijn daarbij de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten. 6 Jaarplan 2013 WereldKidz

7 3. Resultaten Algemeen De in de visie genoemde resultaatgebieden voor de periode zijn in dit jaarplan voor 2013 vertaald in resultaten op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. 3.2 Onderwijs 1. Doorontwikkelen van een tweetal innovatieve onderwijsconcepten: a. diepteprofiel hoogbegaafdheid: b. balansleren Bilthoven, Maarssenbroek en Veenendaal Diepteprofiel Hoogbegaafdheid Scholen van WereldKidz bieden passend onderwijs voor alle leerlingen. Dit onderwijs krijgt vorm in verschillende type arrangementen: het (zeer) intensieve arrangement, het basisarrangement en het verdiept arrangement. Met het project 'Toparrangement' staat de hoogbegaafde leerling centraal. Passend onderwijs betekent ook het hebben van specifieke aandacht voor de onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen. In de Topklas wordt voltijds hoogbegaafden onderwijs aangeboden. In het schooljaar wordt een passend aanbod ontwikkeld: het toparrangement. Verder wordt in kaart gebracht welke expertise en vaardigheden een leerkracht nodig heeft om in de Topklas les te kunnen geven en wat de randvoorwaarden zijn voor het starten van een dergelijke groep. De scholen van WereldKidz vallen onder drie samenwerkingsverbanden. De bedoeling is dat in ieder samenwerkingsverband één school van WereldKidz een diepteprofiel heeft op hoogbegaafdheid. Het project 'Toparrangement' in Maarssenbroek levert een blauwdruk op waarmee op twee andere scholen van WereldKidz in korte tijd een Topklas kan worden gestart. De Topklas Maarssenbroek is in augustus 2012 van start gegaan met 11 leerlingen in de leeftijdscategorie groep Op dit moment bestaat de topklas uit 13 leerlingen. Voor volgend schooljaar hebben zich reeds drie leerlingen aangemeld. Doel is binnen twee jaar toe te groeien naar een groep met minimaal 22 leerlingen. Balans Leren Eind 2013 zijn de volgende resultaten beschreven in een rapport: Vaststelling geïntegreerd aanbod Aanduiding gradaties/niveaus binnen het geïntegreerde aanbod Vaststelling minimale integratieniveau om te voldoen aan het speerpunt als school Inventarisatie van de Vroeg Scholen en BSO partners. Inventarisatie van de diverse mogelijkheden tot samenwerking. Inventarisatie van de periode waarin scholen tot implementatie van een geïntegreerd aanbod over willen gaan. Inventarisatie van de gradatie waarin scholen een geïntegreerd aanbod aan willen bieden. Inventarisatie van de WereldzKidz scholen die Balansleren in willen voeren. Inventarisatie van de behoeftes van scholen om Balansleren in te kunnen voeren. Beschrijving van een mogelijke implementatie van een geïntegreerd aanbod / Balansleren. Economisch verantwoord zijn in relatie tot een onderwijsafzetmarkt Tevens wordt er bestuurlijk naar juridische vormen van borging gezocht. 7 Jaarplan 2013 WereldKidz

8 2. Eind 2013 zijn de opbrengsten van de High Performance scholen in kaart gebracht. De High Performance scholen zijn School Deelname sinds Het Spoor 2011 Op Dreef 2011 Anne Frank 2011 Bongerd 2011 OMS Zeist 2011 V Dijckschool 2012 Kameleon 2012 Tweesprong 2012 Triangel 2012 Dalton Maarssen 2012 Eind periode 2013 zijn voor de scholen die in 2011 zijn gestart, de volgende resultaten beschreven in een rapport op basis van een audit. De deelnemende scholen hebben leren geïnstitutionaliseerd als hoofdproces; De deelnemende scholen hebben een aanpak ontwikkeld om het leerrendement van de leerling te optimaliseren; De deelnemende scholen hebben een onderzoekende cultuur en gebruiken data als uitganspunt van handelen; Deelnemende scholen maken gebruik van instrumenten die beschikbaar zijn om de gemeten prestatie indicatoren in detail verder te beoordelen en te ontwikkelen( nulmeting, monitor, zelfevaluatie, collegiale evaluatie, auditing); Leraren hebben inzicht in hun vakmanschap en hebben vastgelegd op welke wijze zij zichzelf en anderen verder kunnen (helpen) ontwikkelen; De deelnemende scholen hebben in interactie met de stakeholders normeringen van het leerrendement op organisatieniveau vastgesteld; De deelnemende scholen maken gebruik van een effectief performancesysteem om resultaten en ontwikkeling te monitoren en bij te sturen; Interventies zijn vastgelegd in een transitieplan. Scholen die gestart zijn in 2012 kunnen aanhaken of rapporteren op basis van een audit in Jaarplan 2013 WereldKidz

9 3. Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod zijn de scholen op weg kinderen te laten leren in 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod leren kinderen tijdens 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken De onderwijsinhoud en het interactieve onderwijsaanbod sluiten beter aan bij de ontwikkeling van de nieuwe kenniseconomie. De kinderen maken gebruik van uiteenlopende IT middelen, zoals digibord, smartphones, digitale fotografie, PowerPoint, gaming. Zij weten hoe om te gaan met sociale media zoals twitter facebook, , Er is in 2013 een webbased programma waarin kinderen hun eigen vaardigheden kunnen beoordelen. In 2014 in gebruik bij alle scholen. Leraren beheersen didactische vaardigheden om 21st Century skills aan te leren Norm: 100% leraren Uitvoering tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen en leraren In 2013 worden ouder-, leerling- en leraar tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Doelstelling is een 8 voor ouder- en leerling tevredenheid en voor leraren een 7. Opbrengst van deze onderzoeken zal gebruikt worden voor herijking dan wel bijstelling van het Strategisch Beleidsplan 9 Jaarplan 2013 WereldKidz

10 3.3 Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie 5. Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor de resultaten van het bedrijfsbureau anders ingericht. Per 1 augustus 2013 is een ander overlegmodel met directies operationeel. In de periode augustus november 2012 zijn er met bestuurder, directeuren, medewerkers bedrijfsbureau en RvT gesprekken gevoerd over de (andere) inrichting van de organisatie, gericht op het (ver-)delen van verantwoordelijkheden ten aanzien van de bestuurlijke opdracht van Wereldkidz. Als vervolg op de gesprekken heeft de bestuurder een externe consultant (mevr. R. van der Heijden, Giralisgroep) gevraagd een advies uit te brengen ten aanzien van het 'in control' zijn. Er is daarbij voortgebouwd op een aantal jaren ervaring van de Giralis adviseur met de ontwikkeling van de cultuur op weg naar professionalisering binnen de Stichting. Gezien lopende discussies over de te leveren dienstverlening door het bedrijfsbureau in relatie tot de daarvoor beschikbare capaciteit in termen van bemensing en inhoudelijkheid, wordt in 2013 een traject gestart om te onderzoeken wat de optimale grootte van het bedrijfsbureau zou moeten zijn. Bij dit onderzoek en de daarop volgende analyse wordt specifiek meegewogen het ambitieniveau van de organisatie en het andere overlegmodel met directies. Daarbij wordt specifiek betrokken de bezetting en inhoud van de controlfunctie. Uitkomst van dit traject is een rapport met daarin opgenomen bevindingen omtrent de huidige grootte, de optimale grootte en wat nodig is om van huidig naar optimaal te komen. Op basis van het advies, en in afwachting van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek, zijn de volgende resultaten gedefinieerd: Herinrichting verantwoordelijkheden bedrijfsbureau Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek is vanaf 2013 minimaal benodigd voor het bedrijfsbureau de volgende inzet:: Functie Inzet in uren/formatie Directeur bedrijfsbureau, wtf 1,00 met portefeuille strategisch HRM Operationeel medewerker HRM wtf 0,50 Stafmedewerker Onderwijs wtf 0,50 Stafmedewerker Facilitaire Zaken en Huisvesting wtf 0,80 Operationeel controller wtf 0,80 Business controller, rechtstreeks ressorterend Inhuur of aanstellen? onder CvB Huidig fpe-verbruik van het bedrijfsbureau exclusief secretariaat en CvB bedraagt: 5,07 fpe. Bovenstaande wijziging leidt tot een fpe-verbruik van 5,5 fpe. Deze wijziging impliceert per 1 augustus 2013 een toename van 0,43 fpe op bezetting bedrijfsbureau. Voor 2013 zal het fpe-getal 8,14 zoals opgenomen in de begroting 2013 gerealiseerd worden. In het eerste kwartaal 2013 zal een plan beschreven worden waarin deze toename personele lasten terugverdiend zal worden door vermindering inzet AS-Works voor de uitvoering personeelsadministratie, boekhouding en factuurverwerking. Tot aan 1 augustus zal de stichting gebruik maken van circa 40 uur inhuur per week voor business controller en operationeel controller. 10 Jaarplan 2013 WereldKidz

11 Overleg systeem directies Per 1 augustus 2013 is een ander overleg systeem met directies operationeel. In januari 2013 wordt de eerste uitwerking van een gewijzigd model besproken met directeuren. Uitgangspunt is het nemen en delen van verantwoordelijkheden op basis van expertise en kwaliteiten. Directeuren geven anders invulling aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid, door kaders en verantwoording te organiseren vanuit beleidsgroepen, waaraan ook bedrijfsbureau participeert. Leren van en met elkaar wordt georganiseerd via het model van beleidsgroepen, die een rol hebben naar afspreken en aanspreken in de organisatie. De periode tot augustus 2013 zal benut worden om vorm en inhoud te geven aan dit model. 6. Er is in 2013 een gemiddeld FPE verbruik van 338,34. Het gemiddeld fpe-getal bedraagt voor ,55. Per aanvang kalenderjaar bestaat het fpe-verbruik uit 338,34 (bron fpe-model 28 nov 2012). De omvang tijdelijke aanstellingen bedraagt 8,41 fpe. De verwachting is dat het handhaven van de maatregel dat vacatures niet worden vervuld per aug 2013, het gemiddeld verbruik van 335,55 wordt gerealiseerd. 7. Eind 2013 zijn de volgende resultaten op het gebied van strategische personeelsplanning behaald: a. rolmodel leraar is vastgesteld en vormt onderdeel van de cyclus functioneren- en beoordelen; b. de geactualiseerde bekwaamheidseisen wet bio zijn geïntegreerd in de formats functioneren en beoordelen, er is een besluit genomen over de inzet van het lerarenregister; c. er is een jaarcyclus ontwikkeld met betrekking tot meerjaren risicoanalyse personele inzet. Strategische personeelsplanning is voor 2013 opnieuw geïdentificeerd als belangrijk thema voor de organisatie. Hieronder wordt verstaan het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen voeren, die nodig zijn voor het behalen van de strategische doelen. Strategische personeelsplanning is een onderdeel van kwalitatief strategisch personeelsbeleid. In 2013 wordt gefocust op de volgende thema s: bekwame leerkrachten, meerjarenbeleid met betrekking tot kwantitatieve inzet van bekwame leraren Hier wordt in 2013 op de volgende wijze uitvoering aan gegeven: In 2013 wordt het rolmodel leraar vastgesteld en geïmplementeerd in de cyclus van functioneren en beoordelen. Dit rolmodel is naast de reeds bestaande, functiebeschrijvingen, een tool om leraren tot het noodzakelijke professionaliseringsniveau te ontwikkelen. Als ondersteuningstool voor directeuren en leraren wordt in 2013 het format functioneren en beoordelen aangescherpt. Hiervoor worden benut de door de Onderwijs coöperatie op onderdelen herschreven bekwaamheidseisen uit de wet BIO. Door de onderwijs coöperatie is het leraarregister ontwikkeld; registerleraar.nl. Het Registerleraar.nl is belangrijk in de keten van activiteiten om de beroepskwaliteit te waarborgen, net als dat geldt voor bekwaamheidseisen of goede lerarenopleidingen. In een register wordt het onderhouden van bekwaamheid zichtbaar. Leraren die zich willen registreren, moeten voldoen aan een aantal harde kwaliteitseisen, zoals type opleiding en een minimaal aantal lesuren. Het register 11 Jaarplan 2013 WereldKidz

12 moet leraren uitnodigen om te professionaliseren; het doet een appèl op hun beroepstrots. In 2013 zal besloten worden of leraren WereldKidz verplicht worden zich te registreren. Jaarcyclus meer jaren risicoanalyse m.b.t personele inzet Leerling prognose wijst uit dat het dalende leerlingaantal de komende jaren zal doorzetten. Dit heeft tot gevolg dat de formatieomvang verder zal moeten afnemen. In de kalenderjaren 2010, 2011 en 2013 is de formatieomvang gerealiseerd middels natuurlijk verloop en het beëindigen van tijdelijke aanstellingen. Analyse van de verwachtingen van het natuurlijk verloop (i.v.m. pensionering) en omvang tijdelijke aanstellingen (slecht 8 fte in 2013) wijzen uit dat er rddf (risicodragend deel van de formatie) plaatsingen noodzakelijk zijn om een eventuele formatiekrimp per augustus 2014 te kunnen realiseren. Er zal in 2013 een jaarcyclus ontwikkeld worden met betrekking tot personele inzet. Hierbij wordt jaarlijks een analyse gedaan op de benodigde kwantitatieve ene kwalitatieve personele inzet. Onderdelen van de jaar cyclus zullen zijn: 1. forecast kwantitatieve personele inzet voor de volgende 3 schooljaren (op basis van prognose leerlingaantallen) 2. forecast kwalitatieve personele inzet voor de volgende 3 schooljaren, op basis van schoolondernemingsplan 3. plan van aanpak per school om kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet te realiseren 8. Ziektepercentage van maximaal 5.5 % (exclusief zwangerschapsverlof) Het gemiddelde landelijke verzuimcijfer voor de sector basisonderwijs bedroeg in schooljaar 2010/2011: 6,6% (bron: vervangingsfonds) Het gemiddeld verzuimcijfer voor de sector onderwijs (primair, voortgezet, MBO en HBO) bedroeg in 2011 gemiddeld 5,1% (bron Trend voor WereldKidz over de afgelopen twee jaar liet het volgende beeld zien: jaar verzuimpercentage ,6% ,7% ,1% ,5% Control 9. In 2013 worden interne audits op scholen uitgevoerd. Minimaal 4 scholen van de stichting ondergaan een interne audit. Naast leren van elkaar heeft de audit ook als doel borgen van onderwijskwaliteit en monitoren van de strategisch beleidsplan van de stichting. 10. Door ontwikkelen risicomanagement en deelname aan vensters voor verantwoording voor PO De aandacht voor risicomanagement zal zich voornamelijk richten op het verbeteren en verfijnen daarvan. Focus op verdere inbedding in de organisatie. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een ontwikkeld format en zal een systeem worden opgezet om KPI s en daaraan gekoppeld risico s te kunnen monitoren. Doorontwikkeling risicomanagement 2013 zal voor wat betreft risicomanagement in het teken staan van versterking en doorontwikkeling. 12 Jaarplan 2013 WereldKidz

13 Ontwikkelen dashboard belangrijkste KPI s Vanaf 2013 zullen directeuren aan de hand van een ontwikkeld format over de voortgang op doelen en daaraan gekoppeld beheersing van risico s gaan rapporteren aan het bestuur. Er zal een systeem worden opgezet welke mede input gaat leveren aan dit format. Aan de hand van deelname aan Vensters voor PO zal zoveel mogelijke gelijkschakeling plaatsvinden. Vooralsnog wordt ingezet op een werkend systeem na de zomer van Vensters voor verantwoording PO Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerling populatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmark) geboden. Herijken begrotingscyclus 2014 e.v. Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in de aflopen 2 jaar met het begrotingsproces, zal er voor 2014 een herijking gaan plaatsvinden. Deze herijking zal zich richten op het eerder starten van het begrotingsproces, het gebruik van (ondersteunende) modellen, het scholen van schooldirecteuren en de inrichting van het proces. Doel daarbij is het proces efficiënter en effectiever te laten verlopen. 13 Jaarplan 2013 WereldKidz

14 4. Organisatiegebieden Algemeen De belangrijkste activiteiten die plaatsvinden binnen WERELDKIDZ zijn in dit jaarplan geclusterd in onderwijs en bedrijfsvoering. 4.2 Onderwijs Leerlingaantallen Onderstaande dalende trend in de ontwikkeling van de leerlingenaantallen die zich heeft ingezet vanaf 2007, is gebruikt om de inkomsten te berekenen voor de meerjarenbegroting van 2013 tot en met Teldatum Aantal leerlingen van de stichting Doelstelling is op middellange termijn te komen tot stabilisatie van leerlingaantallen voor de domeinen: Basisonderwijs Speciaal onderwijs Praktijkonderwijs. Uiterlijk in 2013 zal per school een richtgetal vastgesteld worden ten aanzien van leerlingaantallen. Om dit richtgetal per BRIN/Locatie vast te kunnen stellen wordt in 2013 (met een doorloop naar 2014) onderzoek gedaan naar de ideale schoolgrootte. Doelstelling van dit onderzoek is: vaststelling van het meest efficiënte leerlingaantal per school van de stichting; vaststelling van de meest efficiënte capaciteitsinrichting per school (ratio leerlingaantallen vs. onderwijzend personeel / onderwijsondersteunend personeel; ratio schoolomvang vs. directie); vaststelling krimp/groei per wijk/kern/gemeente; vaststelling groeimogelijkheden ten opzichte van de concurrenten Inspectie Tijdens de jaarlijkse forecast met de inspectie en het C.v.B. is een risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van de onderwijskwaliteit. In combinatie met de risico s is voor 2013 een bezoek planning opgesteld Verantwoording resultaten. Vanaf 2013 verantwoorden alle WereldKidz PO-scholen de resultaten van hun onderwijs via het LAS (leerling Administratiesysteem). Als basis dient het bijgestelde onderwijscontinuüm dat een overzicht beschrijft van de te gebruiken genormeerde toetsen. Op schoolniveau worden de resultaten jaarlijks opgenomen in de schoolgids. 14 Jaarplan 2013 WereldKidz

15 Internationalisering Op basis van het Strategisch beleidspeerpunt 21 Century skills heeft WereldKidz besloten om Engels als tweede taal in te voeren. Resultaat: Alle WereldKidz scholen hebben in 2013/2014 EarlyBird ingevoerd. Deze ambitie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen WereldKidz en EarlyBird. Er is gekozen voor een meerjarentraject waarbinnen alle scholen gaan voldoen aan de kwaliteitseisen van EarlyBird. In dit kader wordt ook het IPC programma in de scholen geïmplementeerd. Resultaat: In 2016 hebben tenminste 10 WereldKidz scholen het International Primary Curriculum geïmplementeerd. In 2012 is gestart met 4 scholen. In 2013 starten vervolgens 2-3 scholen en tenslotte in 2014 starten de overige 3-4 scholen. In dit traject is bewust gekozen om samen op te trekken i.v.m. leren van en met elkaar. Ondersteuning vindt plaats door een WereldKidz projectleider en implementatie begeleider, Eduniek en IPC Nederland Passend Onderwijs In 2013 zal WereldKidz deelnemen aan de nieuwe netwerken passend onderwijs en daar waar invloed mogelijk is beleidsrijke input leveren aan het ondersteuning plan. Invloed kan bestuurlijk zijn maar ook via directeuren die deelnemen aan beleidswerkgroepen. 15 Jaarplan 2013 WereldKidz

16 4.3 Bedrijfsvoering Huisvesting In het volgende overzicht zijn de in 2013 geplande acties betreffende nieuw- en verbouw van scholen binnen WereldKidz opgenomen: Sub domein Nieuwbouw / Verbouw Uitkomst Anne Frank Oplevering winter 2013 Jan Ligthart Oplevering medio 2013 De Kameleon Opstellen VO / DO Dolfijn Zuid / Opstellen PVE / VO / DO de Ontdekkingsreis Uitkijk Oplevering voorjaar 2014 Balansleren Opstellen DO Veenendaal Oost Meerklank VO / DO t Palet Troelstra Huisvestingsaanvraag vervangende nieuwbouw. Gemeente doet hier uitspraak over. Op Dreef 2013 algehele aanpassing + uitbreiding Van Dijck Verbouwing / uitbreiding Communicatie en marketing Eind 2013 beschikt 50% van de scholen over een nieuwe website op basis van het format WereldKidz. Locale marketingcommunicatie op nieuwe naam scholen (WereldKidz toevoeging) is gestart (op basis van concept Hallo Jumbo). Huisstijldragers zijn voor 100% gerealiseerd. De invoering van de merknaam WereldKidz voor de stichting en de scholen geeft een gezamenlijke uitingsvorm naar buiten toe leidt tot een versterkt keurmerk van de stichting. Het keurmerk dient veiligheid en goed (passend) onderwijs te benadrukken. Passend bij de innovatieve lijn van WereldKidz zullen in 2013 dertien scholen overgaan naar een WereldKidz website, de overige scholen zullen in 2014 volgen. De huisstijl van WereldKidz zal in 2013 uitgerold worden op de scholen. Te weten digitale handtekening onder voor alle medewerkers, digitaal format briefpapier voor de scholen, Powerpoint formats, logo s en epsbestanden voor alle scholen, digitaal format schoolgids, digitaal rapport leerlingen, Twitterachtergrond en gelijke afzenders. 16 Jaarplan 2013 WereldKidz

17 Personeel en Organisatie Strategische Personeelsplanning Strategische personeelsplanning is voor 2013 opnieuw geïdentificeerd als belangrijk thema voor de organisatie. Hieronder wordt verstaan het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen voeren, die nodig zijn voor het behalen van de strategische doelen. Hiermee is strategische personeelsplanning een afgeleide van het strategisch beleidsplan. Onvoldoende aandacht voor strategische personeelsplanning zou kunnen leiden tot: onvoldoende onderwijsresultaten; slecht onderwijs, wat kan leiden tot een lage oudertevredenheid; niet of onvoldoende kunnen realiseren van strategische doelen; niet beschikken over het juiste personeel, waardoor onnodig moet worden ingehuurd; hoge ontslagkosten voor niet-functionerende medewerkers. Op het gebied van strategisch personeelsplanning zijn er kwantitatieve resultaten vastgesteld voor wat betreft fpe-verbruik, personele inzet vanaf augustus 2013 en ziekteverzuim. In 2013 richt het kwalitatieve strategisch personeelsbeleid zich wederom op de volgende thema s: bekwame leerkrachten, management en staf en overige medewerkers, die duurzaam inzetbaar, competent, betrokken en gezond zijn; professionele cultuur. In 2013 worden de volgende producten nader uitgewerkt: 1. Academy De functie van de Academie is drieledig: 1. Het is een cultuurinstrument; versterken van de cultuur van Rijn en Heuvelland, ontwikkelen van een onderzoekmatige cultuur en vergroten van het innovatief vermogen/verandercultuur. 2. Het is een HR-instrument; invullen goed werkgeverschap door het aanbieden van opleidingen en scholing, loopbaan- en mobiliteitsbegeleiding van medewerkers en management development. 3. Het is een kwaliteitsinstrument; opleiden en trainen strategische speerpunten alsmede uitwisselen van good practice. Resultaat In 2014 is er een financieel haalbare WereldKidz Academie/expertisecentrum gekoppeld aan de professionalisering van de leraar, het onderwijscontinuüm en de nieuwe rol van de IB-er. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van interne expertise Vragen die hierbij beantwoord zijn: Hoe kunnen we professionalisering in relatie tot onze strategische doelen effectief organiseren onder het motto samen van én met elkaar leren., Hoe organiseren we professionalisering voor de verschillende rolmodellen in relatie tot het strategisch personeelsbeleid Hoe maken we gebruik van de expertise die al binnen de Stichting aanwezig is of in de toekomst aanwezig kan zijn Wat is de nieuwe rol van de IB-er in relatie tot de LC functies en het effectief inzetten van expertise binnen onze stichting 17 Jaarplan 2013 WereldKidz

18 2. Expertisecentrum De doelstelling van het expertisecentrum is tweeledig en luidt als volgt: 1. Bundelen van beschikbare interne expertise op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. 2. Het verminderen van inhuur derden op het gebied van externe expertise (doelstelling is realiseren van een besparing van minimaal 10% ten opzichte van huidige kosten inhuur derden op het gebied van onderwijsinhoud) Facilitaire Zaken In 2013 wordt op het gebied energie een aanbesteding gedaan. Telecom: nieuwe overeenkomst en implementatie vaste telefonie. Dit is onderdeel van het project Finance. Aanbesteding schoonmaak. Implementatie juli Control Kwaliteitsnormeringen; op naar een kwaliteitslabel Met de formulering van de ambitie en strategische doelen zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan, nemen we de verantwoording om deze in de toekomst op een professionele manier vorm te geven door: transparant te zijn over de voortgang van het proces, maar met name transparant te zijn over de kwaliteit van de inhoud. Op alle speerpunten zullen in 2013 kwaliteitsnormeringen geformuleerd zijn waarin een minimum kwaliteitsgarantie is opgenomen. het beschrijven, vastleggen en monitoren van kritische prestatie indicatoren (kpi s) per geformuleerd actiepunt in het SBP. In 2013 zullen de kpi s inclusief risico s en beheersingsmaatregelen vastgesteld zijn. vanaf 2013 cyclisch scholen te zullen auditen aan de hand van de vastgestelde kwaliteitsnormeringen c.q. kpi s 18 Jaarplan 2013 WereldKidz

19 4.4 Procesmanagement De volgende processen binnen WereldKidz zullen verder ontwikkeld worden: Doorontwikkelen van risicomanagement. Dashboard belangrijkste KPI s Stakeholdermanagement: in 2013 wordt een regionaal stakeholdercongres georganiseerd. Op dit congres zal door regionale WereldKidz scholen verantwoording worden afgelegd over de voortgang op de speerpunten zoals verwoord in het SBP. Tevens worden gewijzigde belangen van stakeholders op haar merites beoordeeld en zal worden nagegaan in hoeverre speerpunten aangepast moeten worden. Contracten en aanbestedingen: in het project Huis op orde zal het proces van contract- en aanbestedingsmanagement onder de loep worden genomen. Er zal worden gekeken naar het achterliggende proces, welke verbeteringen daarin mogelijk zijn en zullen besparingsmogelijkheden in kaart worden gebracht. Geautomatiseerde factuurverwerking: in de 1 e helft van 2013 zullen scholen met een nieuw systeem van factuurverwerking gaan werken. Dit systeem (Proactive) wordt daartoe op dit moment ingericht en gekoppeld aan AFAS. Tevens zal dit systeem worden ingezet voor de verplichtingenadministratie en geautomatiseerde verwerking van bankafschriften. Financiën: vanaf november 2012 is een traject gestart om facturen geautomatiseerd te kunnen verwerken in de administratie. Per is dit systeem volledig werkend. Efficiënter en effectiever lopend begrotingsproces. 19 Jaarplan 2013 WereldKidz

20 5. Onderkende risico s 5.1 Risicoanalyse De volgende belangrijkste risico s zijn onderkend: Resultaatgebied Risico Classificatie Mogelijk kapitaalbeslag Onderwijs Dalende leerlingaantallen A 1% daling betekent circa 250k minder inkomsten Niet alle scholen voldoen B aan eis van geen rekenen taalzwakte Opbrengsten High C Performance scholen blijven achter ten opzichte van verwachting De goedgekeurde onderwijsconcepten kunnen niet worden uitgerold in het onderwijsveld door verkeerde aannames in D Bedrijfsvoering de business case Gemiddeld FPE-getal wordt niet gehaald Medewerkers niet tijdig aangemeld bij RDDF Ziektepercentage hoger dan 5,5% Berekende GPL lager dan gerealiseerde personele last Onvoldoende aandacht strategische personeelsplanning Kosten nieuwbouw hoger dan bekostigd door gemeenten E F G H I J 1 FPE minder betekent 64,2k meer kosten 1 FPE minder in RDDF betekent gemiddeld 64,2k meer kosten 1% negatieve afwijking GPL betekent 642 * 335,55 FPE circa 215k meer kosten Extra inhuur nodig, hoge ontslagkosten Meerkosten dan gepland 20 Jaarplan 2013 WereldKidz

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Een belangrijke stap in het implementatieproces van robuust aansturen is de benoeming van: Directeuren Schoolleiders

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Overstijgende doelen

Overstijgende doelen Strategische doelen In subgroepen zijn de doelen geformuleerd. Hierna mochten de anderen aanvullende of doelen er bij zetten. Deze staan onder de kolom Overstijgende doelen 1. Bestuurlijke omgeving: -

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK School : Dijkerhoek Plaats : Holten BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling : 13 december 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST School : Basisschool Op de Horst Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 06PF Onderzoeksnummer : 93930 Datum schoolbezoek : 14 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten 1 Agenda 1 Opening Suzan Bastings 2 Algemene inleiding Wellant Hans Jansen 3 Kengetallen en ratio s Joris van den Heuvel 4 Kwaliteitszorgcyclus

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie