Jaarplan 2013 WereldKidz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013 WereldKidz"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013 WereldKidz 29 november Jaarplan 2013 WereldKidz

2 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 4 2. Missie en visie Missie WereldKidz Visie WereldKidz Resultaatgericht Ontwikkelingsgericht Toekomstgericht 6 3. Resultaten Algemeen Onderwijs Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie Control Organisatiegebieden Algemeen Onderwijs Leerlingaantallen Inspectie Verantwoording resultaten Internationalisering Passend Onderwijs Bedrijfsvoering Huisvesting Communicatie en marketing Personeel en Organisatie Facilitaire Zaken Control Procesmanagement Onderkende risico s Risicoanalyse Risico-evaluatie Risicobeheersing Begroting Toelichting op begroting WereldKidz Uitgangspunten Verwachte inkomsten Verwachte lasten 24 a) Personele lasten 24 b) Afschrijvingen 25 c) Huisvestingslasten 25 d) Overige instellingslasten Projecten Investeringsbegroting 27 2 Jaarplan 2013 WereldKidz

3 6.2 Meerjaren begroting Lerend Leven Meerjaren begroting WereldKidz Bijlagen Overzichten kwalitatieve personeelsplanning 32 3 Jaarplan 2013 WereldKidz

4 1. Voorwoord College van Bestuur Voor u treft u het jaarplan 2013 van WereldKidz. Het jaarplan is tot stand gekomen door overleg tussen College van Bestuur (C.v.B.), het bedrijfsbureau en de schooldirecteuren. Daarbij is het Strategisch Beleidsplan uitgangspunt. De lezer van dit jaarplan wordt verondersteld kennis te hebben genomen van het Strategisch Beleidsplan van onze stichting. Alle scholen in de stichting werken in 2013 planmatig vanuit hun schoolondernemingsplan. Alle directeuren hebben een management contract met het college van bestuur. Hierin zijn afspraken gemaakt over onderwijskwaliteit, personele inzet, materiële uitputting en specifieke zaken de school betreffende. In dit jaarplan is een uitsplitsing gemaakt naar resultaat- en organisatiegebieden. Het College van Bestuur heeft op basis van het strategische beleidsplan van de stichting en de managementcontracten met de directies de volgende doelstellingen centraal gesteld voor 2013: 1. Doorontwikkelen van een tweetal innovatieve onderwijsconcepten: a. diepteprofiel hoogbegaafdheid: b. balansleren Bilthoven, Maarssenbroek en Veenendaal 2. Eind 2013 zijn de opbrengsten van de High Performance scholen in kaart gebracht die in 2011 zijn gestart.. School Deelname sinds Het Spoor 2011 Op Dreef 2011 Anne Frank 2011 Bongerd OMS Zeist 2011 V Dijckschool 2012 Kameleon 2012 Tweesprong 2012 Triangel Dalton Maarssen 3. Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod zijn de scholen op weg kinderen te laten leren in 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken 4. In 2013 worden ouder-, leerling- en leraar tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Doelstelling is een 8 voor ouder- en leerling tevredenheid en voor leraren een Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor de resultaten van het bedrijfsbureau anders ingericht. Per 1 augustus 2013 is een ander overlegsysteem met directies operationeel. 6. Er is in 2013 een gemiddeld FPE verbruik van 338, Eind 2013 zijn de volgende resultaten op het gebied van strategische personeelsplanning behaald: a. rolmodel leraar is vastgesteld en vormt onderdeel van de cyclus functioneren- en beoordelen; b. de geactualiseerde bekwaamheidseisen wet bio zijn geïntegreerd in de formats functioneren en beoordelen, er is een besluit genomen over de inzet van het lerarenregister; c. er is een jaarcyclus ontwikkeld met betrekking tot meerjaren risicoanalyse personele inzet. 8. Ziektepercentage van maximaal 5,5 % (exclusief zwangerschapsverlof) 4 Jaarplan 2013 WereldKidz

5 9. In 2013 worden interne audits op scholen uitgevoerd. 10. Vanaf 2013 zal gewerkt worden aan verbeteren en verfijnen van risicomanagement. Middels een ontwikkeld format zullen directeuren op deelgebieden strategie, financiën, operatie en HR, rapporteren aan het bestuur. In samenwerking met het project Vensters voor PO zal voor wat betreft belangrijke indicatoren aansluiting worden gezocht bij de uitkomsten van dit project. Per kwartaal zal de voortgang gerapporteerd worden aan directeuren en Raad van Toezicht. Een verdere uitwerking van bovengenoemde doelstellingen vindt u in de hoofdstukken 3 en 4. De onderkende risico s worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 vindt u de begroting van de stichting met een toelichting. 5 Jaarplan 2013 WereldKidz

6 2. Missie en visie De Missie en visie van WereldKidz voor de periode zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan en luiden als volgt: 2.1 Missie WereldKidz WereldKidz richt zich op kansen voor kinderen die voor ons liggen, het ontwikkelen van talent en het creëren van maximale mogelijkheden voor iedere leerling. Het credo waarin deze missie te vangen is, luidt: Wij verleggen elke dag onze horizon! WereldKidz creëert binnen haar regio op innovatieve wijze maatschappelijke waarde voor haar omgeving. Daarbij gaat zij uit van de onbeperkte en grensverleggende mogelijkheden wat betreft onderwijs voor alle kinderen. De scholen van WereldKidz helpen kinderen nieuwe kansen te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. De scholen van WereldKidz bieden de aan hun toevertrouwde kinderen binnen een vernieuwende en inspirerende leeromgeving nieuwe perspectieven voor hun toekomst! Perspectieven die kinderen helpen hun ambities te verwezenlijken en elke dag de horizon te verleggen. 2.2 Visie WereldKidz De missie is uitgewerkt in een drietal strategische speerpunten. Deze speerpunten geven aan hoe WereldKidz wil aansluiten op externe ontwikkelingen en welke toekomstbeelden daarmee kunnen worden gerealiseerd Resultaatgericht Excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs in de regio. WereldKidz biedt excellent onderwijs in de regio aan waardoor kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen en toekomstkansen te grijpen. Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen kinderen - binnen hun eigen onderwijsprofiel - maximaal leerrendement Ontwikkelingsgericht Samen oneindig veel leren. Kinderen verhogen hun leerrendement. Doordat zij continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen Toekomstgericht Werelds leren. De aan WereldKidz toevertrouwde kinderen ontwikkelen zich met behulp van nieuwe technologie. Internationalisering en multiculturele diversiteit zijn daarbij de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten. 6 Jaarplan 2013 WereldKidz

7 3. Resultaten Algemeen De in de visie genoemde resultaatgebieden voor de periode zijn in dit jaarplan voor 2013 vertaald in resultaten op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. 3.2 Onderwijs 1. Doorontwikkelen van een tweetal innovatieve onderwijsconcepten: a. diepteprofiel hoogbegaafdheid: b. balansleren Bilthoven, Maarssenbroek en Veenendaal Diepteprofiel Hoogbegaafdheid Scholen van WereldKidz bieden passend onderwijs voor alle leerlingen. Dit onderwijs krijgt vorm in verschillende type arrangementen: het (zeer) intensieve arrangement, het basisarrangement en het verdiept arrangement. Met het project 'Toparrangement' staat de hoogbegaafde leerling centraal. Passend onderwijs betekent ook het hebben van specifieke aandacht voor de onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen. In de Topklas wordt voltijds hoogbegaafden onderwijs aangeboden. In het schooljaar wordt een passend aanbod ontwikkeld: het toparrangement. Verder wordt in kaart gebracht welke expertise en vaardigheden een leerkracht nodig heeft om in de Topklas les te kunnen geven en wat de randvoorwaarden zijn voor het starten van een dergelijke groep. De scholen van WereldKidz vallen onder drie samenwerkingsverbanden. De bedoeling is dat in ieder samenwerkingsverband één school van WereldKidz een diepteprofiel heeft op hoogbegaafdheid. Het project 'Toparrangement' in Maarssenbroek levert een blauwdruk op waarmee op twee andere scholen van WereldKidz in korte tijd een Topklas kan worden gestart. De Topklas Maarssenbroek is in augustus 2012 van start gegaan met 11 leerlingen in de leeftijdscategorie groep Op dit moment bestaat de topklas uit 13 leerlingen. Voor volgend schooljaar hebben zich reeds drie leerlingen aangemeld. Doel is binnen twee jaar toe te groeien naar een groep met minimaal 22 leerlingen. Balans Leren Eind 2013 zijn de volgende resultaten beschreven in een rapport: Vaststelling geïntegreerd aanbod Aanduiding gradaties/niveaus binnen het geïntegreerde aanbod Vaststelling minimale integratieniveau om te voldoen aan het speerpunt als school Inventarisatie van de Vroeg Scholen en BSO partners. Inventarisatie van de diverse mogelijkheden tot samenwerking. Inventarisatie van de periode waarin scholen tot implementatie van een geïntegreerd aanbod over willen gaan. Inventarisatie van de gradatie waarin scholen een geïntegreerd aanbod aan willen bieden. Inventarisatie van de WereldzKidz scholen die Balansleren in willen voeren. Inventarisatie van de behoeftes van scholen om Balansleren in te kunnen voeren. Beschrijving van een mogelijke implementatie van een geïntegreerd aanbod / Balansleren. Economisch verantwoord zijn in relatie tot een onderwijsafzetmarkt Tevens wordt er bestuurlijk naar juridische vormen van borging gezocht. 7 Jaarplan 2013 WereldKidz

8 2. Eind 2013 zijn de opbrengsten van de High Performance scholen in kaart gebracht. De High Performance scholen zijn School Deelname sinds Het Spoor 2011 Op Dreef 2011 Anne Frank 2011 Bongerd 2011 OMS Zeist 2011 V Dijckschool 2012 Kameleon 2012 Tweesprong 2012 Triangel 2012 Dalton Maarssen 2012 Eind periode 2013 zijn voor de scholen die in 2011 zijn gestart, de volgende resultaten beschreven in een rapport op basis van een audit. De deelnemende scholen hebben leren geïnstitutionaliseerd als hoofdproces; De deelnemende scholen hebben een aanpak ontwikkeld om het leerrendement van de leerling te optimaliseren; De deelnemende scholen hebben een onderzoekende cultuur en gebruiken data als uitganspunt van handelen; Deelnemende scholen maken gebruik van instrumenten die beschikbaar zijn om de gemeten prestatie indicatoren in detail verder te beoordelen en te ontwikkelen( nulmeting, monitor, zelfevaluatie, collegiale evaluatie, auditing); Leraren hebben inzicht in hun vakmanschap en hebben vastgelegd op welke wijze zij zichzelf en anderen verder kunnen (helpen) ontwikkelen; De deelnemende scholen hebben in interactie met de stakeholders normeringen van het leerrendement op organisatieniveau vastgesteld; De deelnemende scholen maken gebruik van een effectief performancesysteem om resultaten en ontwikkeling te monitoren en bij te sturen; Interventies zijn vastgelegd in een transitieplan. Scholen die gestart zijn in 2012 kunnen aanhaken of rapporteren op basis van een audit in Jaarplan 2013 WereldKidz

9 3. Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod zijn de scholen op weg kinderen te laten leren in 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod leren kinderen tijdens 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken De onderwijsinhoud en het interactieve onderwijsaanbod sluiten beter aan bij de ontwikkeling van de nieuwe kenniseconomie. De kinderen maken gebruik van uiteenlopende IT middelen, zoals digibord, smartphones, digitale fotografie, PowerPoint, gaming. Zij weten hoe om te gaan met sociale media zoals twitter facebook, , Er is in 2013 een webbased programma waarin kinderen hun eigen vaardigheden kunnen beoordelen. In 2014 in gebruik bij alle scholen. Leraren beheersen didactische vaardigheden om 21st Century skills aan te leren Norm: 100% leraren Uitvoering tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen en leraren In 2013 worden ouder-, leerling- en leraar tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Doelstelling is een 8 voor ouder- en leerling tevredenheid en voor leraren een 7. Opbrengst van deze onderzoeken zal gebruikt worden voor herijking dan wel bijstelling van het Strategisch Beleidsplan 9 Jaarplan 2013 WereldKidz

10 3.3 Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie 5. Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor de resultaten van het bedrijfsbureau anders ingericht. Per 1 augustus 2013 is een ander overlegmodel met directies operationeel. In de periode augustus november 2012 zijn er met bestuurder, directeuren, medewerkers bedrijfsbureau en RvT gesprekken gevoerd over de (andere) inrichting van de organisatie, gericht op het (ver-)delen van verantwoordelijkheden ten aanzien van de bestuurlijke opdracht van Wereldkidz. Als vervolg op de gesprekken heeft de bestuurder een externe consultant (mevr. R. van der Heijden, Giralisgroep) gevraagd een advies uit te brengen ten aanzien van het 'in control' zijn. Er is daarbij voortgebouwd op een aantal jaren ervaring van de Giralis adviseur met de ontwikkeling van de cultuur op weg naar professionalisering binnen de Stichting. Gezien lopende discussies over de te leveren dienstverlening door het bedrijfsbureau in relatie tot de daarvoor beschikbare capaciteit in termen van bemensing en inhoudelijkheid, wordt in 2013 een traject gestart om te onderzoeken wat de optimale grootte van het bedrijfsbureau zou moeten zijn. Bij dit onderzoek en de daarop volgende analyse wordt specifiek meegewogen het ambitieniveau van de organisatie en het andere overlegmodel met directies. Daarbij wordt specifiek betrokken de bezetting en inhoud van de controlfunctie. Uitkomst van dit traject is een rapport met daarin opgenomen bevindingen omtrent de huidige grootte, de optimale grootte en wat nodig is om van huidig naar optimaal te komen. Op basis van het advies, en in afwachting van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek, zijn de volgende resultaten gedefinieerd: Herinrichting verantwoordelijkheden bedrijfsbureau Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek is vanaf 2013 minimaal benodigd voor het bedrijfsbureau de volgende inzet:: Functie Inzet in uren/formatie Directeur bedrijfsbureau, wtf 1,00 met portefeuille strategisch HRM Operationeel medewerker HRM wtf 0,50 Stafmedewerker Onderwijs wtf 0,50 Stafmedewerker Facilitaire Zaken en Huisvesting wtf 0,80 Operationeel controller wtf 0,80 Business controller, rechtstreeks ressorterend Inhuur of aanstellen? onder CvB Huidig fpe-verbruik van het bedrijfsbureau exclusief secretariaat en CvB bedraagt: 5,07 fpe. Bovenstaande wijziging leidt tot een fpe-verbruik van 5,5 fpe. Deze wijziging impliceert per 1 augustus 2013 een toename van 0,43 fpe op bezetting bedrijfsbureau. Voor 2013 zal het fpe-getal 8,14 zoals opgenomen in de begroting 2013 gerealiseerd worden. In het eerste kwartaal 2013 zal een plan beschreven worden waarin deze toename personele lasten terugverdiend zal worden door vermindering inzet AS-Works voor de uitvoering personeelsadministratie, boekhouding en factuurverwerking. Tot aan 1 augustus zal de stichting gebruik maken van circa 40 uur inhuur per week voor business controller en operationeel controller. 10 Jaarplan 2013 WereldKidz

11 Overleg systeem directies Per 1 augustus 2013 is een ander overleg systeem met directies operationeel. In januari 2013 wordt de eerste uitwerking van een gewijzigd model besproken met directeuren. Uitgangspunt is het nemen en delen van verantwoordelijkheden op basis van expertise en kwaliteiten. Directeuren geven anders invulling aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid, door kaders en verantwoording te organiseren vanuit beleidsgroepen, waaraan ook bedrijfsbureau participeert. Leren van en met elkaar wordt georganiseerd via het model van beleidsgroepen, die een rol hebben naar afspreken en aanspreken in de organisatie. De periode tot augustus 2013 zal benut worden om vorm en inhoud te geven aan dit model. 6. Er is in 2013 een gemiddeld FPE verbruik van 338,34. Het gemiddeld fpe-getal bedraagt voor ,55. Per aanvang kalenderjaar bestaat het fpe-verbruik uit 338,34 (bron fpe-model 28 nov 2012). De omvang tijdelijke aanstellingen bedraagt 8,41 fpe. De verwachting is dat het handhaven van de maatregel dat vacatures niet worden vervuld per aug 2013, het gemiddeld verbruik van 335,55 wordt gerealiseerd. 7. Eind 2013 zijn de volgende resultaten op het gebied van strategische personeelsplanning behaald: a. rolmodel leraar is vastgesteld en vormt onderdeel van de cyclus functioneren- en beoordelen; b. de geactualiseerde bekwaamheidseisen wet bio zijn geïntegreerd in de formats functioneren en beoordelen, er is een besluit genomen over de inzet van het lerarenregister; c. er is een jaarcyclus ontwikkeld met betrekking tot meerjaren risicoanalyse personele inzet. Strategische personeelsplanning is voor 2013 opnieuw geïdentificeerd als belangrijk thema voor de organisatie. Hieronder wordt verstaan het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen voeren, die nodig zijn voor het behalen van de strategische doelen. Strategische personeelsplanning is een onderdeel van kwalitatief strategisch personeelsbeleid. In 2013 wordt gefocust op de volgende thema s: bekwame leerkrachten, meerjarenbeleid met betrekking tot kwantitatieve inzet van bekwame leraren Hier wordt in 2013 op de volgende wijze uitvoering aan gegeven: In 2013 wordt het rolmodel leraar vastgesteld en geïmplementeerd in de cyclus van functioneren en beoordelen. Dit rolmodel is naast de reeds bestaande, functiebeschrijvingen, een tool om leraren tot het noodzakelijke professionaliseringsniveau te ontwikkelen. Als ondersteuningstool voor directeuren en leraren wordt in 2013 het format functioneren en beoordelen aangescherpt. Hiervoor worden benut de door de Onderwijs coöperatie op onderdelen herschreven bekwaamheidseisen uit de wet BIO. Door de onderwijs coöperatie is het leraarregister ontwikkeld; registerleraar.nl. Het Registerleraar.nl is belangrijk in de keten van activiteiten om de beroepskwaliteit te waarborgen, net als dat geldt voor bekwaamheidseisen of goede lerarenopleidingen. In een register wordt het onderhouden van bekwaamheid zichtbaar. Leraren die zich willen registreren, moeten voldoen aan een aantal harde kwaliteitseisen, zoals type opleiding en een minimaal aantal lesuren. Het register 11 Jaarplan 2013 WereldKidz

12 moet leraren uitnodigen om te professionaliseren; het doet een appèl op hun beroepstrots. In 2013 zal besloten worden of leraren WereldKidz verplicht worden zich te registreren. Jaarcyclus meer jaren risicoanalyse m.b.t personele inzet Leerling prognose wijst uit dat het dalende leerlingaantal de komende jaren zal doorzetten. Dit heeft tot gevolg dat de formatieomvang verder zal moeten afnemen. In de kalenderjaren 2010, 2011 en 2013 is de formatieomvang gerealiseerd middels natuurlijk verloop en het beëindigen van tijdelijke aanstellingen. Analyse van de verwachtingen van het natuurlijk verloop (i.v.m. pensionering) en omvang tijdelijke aanstellingen (slecht 8 fte in 2013) wijzen uit dat er rddf (risicodragend deel van de formatie) plaatsingen noodzakelijk zijn om een eventuele formatiekrimp per augustus 2014 te kunnen realiseren. Er zal in 2013 een jaarcyclus ontwikkeld worden met betrekking tot personele inzet. Hierbij wordt jaarlijks een analyse gedaan op de benodigde kwantitatieve ene kwalitatieve personele inzet. Onderdelen van de jaar cyclus zullen zijn: 1. forecast kwantitatieve personele inzet voor de volgende 3 schooljaren (op basis van prognose leerlingaantallen) 2. forecast kwalitatieve personele inzet voor de volgende 3 schooljaren, op basis van schoolondernemingsplan 3. plan van aanpak per school om kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet te realiseren 8. Ziektepercentage van maximaal 5.5 % (exclusief zwangerschapsverlof) Het gemiddelde landelijke verzuimcijfer voor de sector basisonderwijs bedroeg in schooljaar 2010/2011: 6,6% (bron: vervangingsfonds) Het gemiddeld verzuimcijfer voor de sector onderwijs (primair, voortgezet, MBO en HBO) bedroeg in 2011 gemiddeld 5,1% (bron Trend voor WereldKidz over de afgelopen twee jaar liet het volgende beeld zien: jaar verzuimpercentage ,6% ,7% ,1% ,5% Control 9. In 2013 worden interne audits op scholen uitgevoerd. Minimaal 4 scholen van de stichting ondergaan een interne audit. Naast leren van elkaar heeft de audit ook als doel borgen van onderwijskwaliteit en monitoren van de strategisch beleidsplan van de stichting. 10. Door ontwikkelen risicomanagement en deelname aan vensters voor verantwoording voor PO De aandacht voor risicomanagement zal zich voornamelijk richten op het verbeteren en verfijnen daarvan. Focus op verdere inbedding in de organisatie. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een ontwikkeld format en zal een systeem worden opgezet om KPI s en daaraan gekoppeld risico s te kunnen monitoren. Doorontwikkeling risicomanagement 2013 zal voor wat betreft risicomanagement in het teken staan van versterking en doorontwikkeling. 12 Jaarplan 2013 WereldKidz

13 Ontwikkelen dashboard belangrijkste KPI s Vanaf 2013 zullen directeuren aan de hand van een ontwikkeld format over de voortgang op doelen en daaraan gekoppeld beheersing van risico s gaan rapporteren aan het bestuur. Er zal een systeem worden opgezet welke mede input gaat leveren aan dit format. Aan de hand van deelname aan Vensters voor PO zal zoveel mogelijke gelijkschakeling plaatsvinden. Vooralsnog wordt ingezet op een werkend systeem na de zomer van Vensters voor verantwoording PO Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerling populatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmark) geboden. Herijken begrotingscyclus 2014 e.v. Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in de aflopen 2 jaar met het begrotingsproces, zal er voor 2014 een herijking gaan plaatsvinden. Deze herijking zal zich richten op het eerder starten van het begrotingsproces, het gebruik van (ondersteunende) modellen, het scholen van schooldirecteuren en de inrichting van het proces. Doel daarbij is het proces efficiënter en effectiever te laten verlopen. 13 Jaarplan 2013 WereldKidz

14 4. Organisatiegebieden Algemeen De belangrijkste activiteiten die plaatsvinden binnen WERELDKIDZ zijn in dit jaarplan geclusterd in onderwijs en bedrijfsvoering. 4.2 Onderwijs Leerlingaantallen Onderstaande dalende trend in de ontwikkeling van de leerlingenaantallen die zich heeft ingezet vanaf 2007, is gebruikt om de inkomsten te berekenen voor de meerjarenbegroting van 2013 tot en met Teldatum Aantal leerlingen van de stichting Doelstelling is op middellange termijn te komen tot stabilisatie van leerlingaantallen voor de domeinen: Basisonderwijs Speciaal onderwijs Praktijkonderwijs. Uiterlijk in 2013 zal per school een richtgetal vastgesteld worden ten aanzien van leerlingaantallen. Om dit richtgetal per BRIN/Locatie vast te kunnen stellen wordt in 2013 (met een doorloop naar 2014) onderzoek gedaan naar de ideale schoolgrootte. Doelstelling van dit onderzoek is: vaststelling van het meest efficiënte leerlingaantal per school van de stichting; vaststelling van de meest efficiënte capaciteitsinrichting per school (ratio leerlingaantallen vs. onderwijzend personeel / onderwijsondersteunend personeel; ratio schoolomvang vs. directie); vaststelling krimp/groei per wijk/kern/gemeente; vaststelling groeimogelijkheden ten opzichte van de concurrenten Inspectie Tijdens de jaarlijkse forecast met de inspectie en het C.v.B. is een risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van de onderwijskwaliteit. In combinatie met de risico s is voor 2013 een bezoek planning opgesteld Verantwoording resultaten. Vanaf 2013 verantwoorden alle WereldKidz PO-scholen de resultaten van hun onderwijs via het LAS (leerling Administratiesysteem). Als basis dient het bijgestelde onderwijscontinuüm dat een overzicht beschrijft van de te gebruiken genormeerde toetsen. Op schoolniveau worden de resultaten jaarlijks opgenomen in de schoolgids. 14 Jaarplan 2013 WereldKidz

15 Internationalisering Op basis van het Strategisch beleidspeerpunt 21 Century skills heeft WereldKidz besloten om Engels als tweede taal in te voeren. Resultaat: Alle WereldKidz scholen hebben in 2013/2014 EarlyBird ingevoerd. Deze ambitie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen WereldKidz en EarlyBird. Er is gekozen voor een meerjarentraject waarbinnen alle scholen gaan voldoen aan de kwaliteitseisen van EarlyBird. In dit kader wordt ook het IPC programma in de scholen geïmplementeerd. Resultaat: In 2016 hebben tenminste 10 WereldKidz scholen het International Primary Curriculum geïmplementeerd. In 2012 is gestart met 4 scholen. In 2013 starten vervolgens 2-3 scholen en tenslotte in 2014 starten de overige 3-4 scholen. In dit traject is bewust gekozen om samen op te trekken i.v.m. leren van en met elkaar. Ondersteuning vindt plaats door een WereldKidz projectleider en implementatie begeleider, Eduniek en IPC Nederland Passend Onderwijs In 2013 zal WereldKidz deelnemen aan de nieuwe netwerken passend onderwijs en daar waar invloed mogelijk is beleidsrijke input leveren aan het ondersteuning plan. Invloed kan bestuurlijk zijn maar ook via directeuren die deelnemen aan beleidswerkgroepen. 15 Jaarplan 2013 WereldKidz

16 4.3 Bedrijfsvoering Huisvesting In het volgende overzicht zijn de in 2013 geplande acties betreffende nieuw- en verbouw van scholen binnen WereldKidz opgenomen: Sub domein Nieuwbouw / Verbouw Uitkomst Anne Frank Oplevering winter 2013 Jan Ligthart Oplevering medio 2013 De Kameleon Opstellen VO / DO Dolfijn Zuid / Opstellen PVE / VO / DO de Ontdekkingsreis Uitkijk Oplevering voorjaar 2014 Balansleren Opstellen DO Veenendaal Oost Meerklank VO / DO t Palet Troelstra Huisvestingsaanvraag vervangende nieuwbouw. Gemeente doet hier uitspraak over. Op Dreef 2013 algehele aanpassing + uitbreiding Van Dijck Verbouwing / uitbreiding Communicatie en marketing Eind 2013 beschikt 50% van de scholen over een nieuwe website op basis van het format WereldKidz. Locale marketingcommunicatie op nieuwe naam scholen (WereldKidz toevoeging) is gestart (op basis van concept Hallo Jumbo). Huisstijldragers zijn voor 100% gerealiseerd. De invoering van de merknaam WereldKidz voor de stichting en de scholen geeft een gezamenlijke uitingsvorm naar buiten toe leidt tot een versterkt keurmerk van de stichting. Het keurmerk dient veiligheid en goed (passend) onderwijs te benadrukken. Passend bij de innovatieve lijn van WereldKidz zullen in 2013 dertien scholen overgaan naar een WereldKidz website, de overige scholen zullen in 2014 volgen. De huisstijl van WereldKidz zal in 2013 uitgerold worden op de scholen. Te weten digitale handtekening onder voor alle medewerkers, digitaal format briefpapier voor de scholen, Powerpoint formats, logo s en epsbestanden voor alle scholen, digitaal format schoolgids, digitaal rapport leerlingen, Twitterachtergrond en gelijke afzenders. 16 Jaarplan 2013 WereldKidz

17 Personeel en Organisatie Strategische Personeelsplanning Strategische personeelsplanning is voor 2013 opnieuw geïdentificeerd als belangrijk thema voor de organisatie. Hieronder wordt verstaan het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen voeren, die nodig zijn voor het behalen van de strategische doelen. Hiermee is strategische personeelsplanning een afgeleide van het strategisch beleidsplan. Onvoldoende aandacht voor strategische personeelsplanning zou kunnen leiden tot: onvoldoende onderwijsresultaten; slecht onderwijs, wat kan leiden tot een lage oudertevredenheid; niet of onvoldoende kunnen realiseren van strategische doelen; niet beschikken over het juiste personeel, waardoor onnodig moet worden ingehuurd; hoge ontslagkosten voor niet-functionerende medewerkers. Op het gebied van strategisch personeelsplanning zijn er kwantitatieve resultaten vastgesteld voor wat betreft fpe-verbruik, personele inzet vanaf augustus 2013 en ziekteverzuim. In 2013 richt het kwalitatieve strategisch personeelsbeleid zich wederom op de volgende thema s: bekwame leerkrachten, management en staf en overige medewerkers, die duurzaam inzetbaar, competent, betrokken en gezond zijn; professionele cultuur. In 2013 worden de volgende producten nader uitgewerkt: 1. Academy De functie van de Academie is drieledig: 1. Het is een cultuurinstrument; versterken van de cultuur van Rijn en Heuvelland, ontwikkelen van een onderzoekmatige cultuur en vergroten van het innovatief vermogen/verandercultuur. 2. Het is een HR-instrument; invullen goed werkgeverschap door het aanbieden van opleidingen en scholing, loopbaan- en mobiliteitsbegeleiding van medewerkers en management development. 3. Het is een kwaliteitsinstrument; opleiden en trainen strategische speerpunten alsmede uitwisselen van good practice. Resultaat In 2014 is er een financieel haalbare WereldKidz Academie/expertisecentrum gekoppeld aan de professionalisering van de leraar, het onderwijscontinuüm en de nieuwe rol van de IB-er. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van interne expertise Vragen die hierbij beantwoord zijn: Hoe kunnen we professionalisering in relatie tot onze strategische doelen effectief organiseren onder het motto samen van én met elkaar leren., Hoe organiseren we professionalisering voor de verschillende rolmodellen in relatie tot het strategisch personeelsbeleid Hoe maken we gebruik van de expertise die al binnen de Stichting aanwezig is of in de toekomst aanwezig kan zijn Wat is de nieuwe rol van de IB-er in relatie tot de LC functies en het effectief inzetten van expertise binnen onze stichting 17 Jaarplan 2013 WereldKidz

18 2. Expertisecentrum De doelstelling van het expertisecentrum is tweeledig en luidt als volgt: 1. Bundelen van beschikbare interne expertise op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. 2. Het verminderen van inhuur derden op het gebied van externe expertise (doelstelling is realiseren van een besparing van minimaal 10% ten opzichte van huidige kosten inhuur derden op het gebied van onderwijsinhoud) Facilitaire Zaken In 2013 wordt op het gebied energie een aanbesteding gedaan. Telecom: nieuwe overeenkomst en implementatie vaste telefonie. Dit is onderdeel van het project Finance. Aanbesteding schoonmaak. Implementatie juli Control Kwaliteitsnormeringen; op naar een kwaliteitslabel Met de formulering van de ambitie en strategische doelen zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan, nemen we de verantwoording om deze in de toekomst op een professionele manier vorm te geven door: transparant te zijn over de voortgang van het proces, maar met name transparant te zijn over de kwaliteit van de inhoud. Op alle speerpunten zullen in 2013 kwaliteitsnormeringen geformuleerd zijn waarin een minimum kwaliteitsgarantie is opgenomen. het beschrijven, vastleggen en monitoren van kritische prestatie indicatoren (kpi s) per geformuleerd actiepunt in het SBP. In 2013 zullen de kpi s inclusief risico s en beheersingsmaatregelen vastgesteld zijn. vanaf 2013 cyclisch scholen te zullen auditen aan de hand van de vastgestelde kwaliteitsnormeringen c.q. kpi s 18 Jaarplan 2013 WereldKidz

19 4.4 Procesmanagement De volgende processen binnen WereldKidz zullen verder ontwikkeld worden: Doorontwikkelen van risicomanagement. Dashboard belangrijkste KPI s Stakeholdermanagement: in 2013 wordt een regionaal stakeholdercongres georganiseerd. Op dit congres zal door regionale WereldKidz scholen verantwoording worden afgelegd over de voortgang op de speerpunten zoals verwoord in het SBP. Tevens worden gewijzigde belangen van stakeholders op haar merites beoordeeld en zal worden nagegaan in hoeverre speerpunten aangepast moeten worden. Contracten en aanbestedingen: in het project Huis op orde zal het proces van contract- en aanbestedingsmanagement onder de loep worden genomen. Er zal worden gekeken naar het achterliggende proces, welke verbeteringen daarin mogelijk zijn en zullen besparingsmogelijkheden in kaart worden gebracht. Geautomatiseerde factuurverwerking: in de 1 e helft van 2013 zullen scholen met een nieuw systeem van factuurverwerking gaan werken. Dit systeem (Proactive) wordt daartoe op dit moment ingericht en gekoppeld aan AFAS. Tevens zal dit systeem worden ingezet voor de verplichtingenadministratie en geautomatiseerde verwerking van bankafschriften. Financiën: vanaf november 2012 is een traject gestart om facturen geautomatiseerd te kunnen verwerken in de administratie. Per is dit systeem volledig werkend. Efficiënter en effectiever lopend begrotingsproces. 19 Jaarplan 2013 WereldKidz

20 5. Onderkende risico s 5.1 Risicoanalyse De volgende belangrijkste risico s zijn onderkend: Resultaatgebied Risico Classificatie Mogelijk kapitaalbeslag Onderwijs Dalende leerlingaantallen A 1% daling betekent circa 250k minder inkomsten Niet alle scholen voldoen B aan eis van geen rekenen taalzwakte Opbrengsten High C Performance scholen blijven achter ten opzichte van verwachting De goedgekeurde onderwijsconcepten kunnen niet worden uitgerold in het onderwijsveld door verkeerde aannames in D Bedrijfsvoering de business case Gemiddeld FPE-getal wordt niet gehaald Medewerkers niet tijdig aangemeld bij RDDF Ziektepercentage hoger dan 5,5% Berekende GPL lager dan gerealiseerde personele last Onvoldoende aandacht strategische personeelsplanning Kosten nieuwbouw hoger dan bekostigd door gemeenten E F G H I J 1 FPE minder betekent 64,2k meer kosten 1 FPE minder in RDDF betekent gemiddeld 64,2k meer kosten 1% negatieve afwijking GPL betekent 642 * 335,55 FPE circa 215k meer kosten Extra inhuur nodig, hoge ontslagkosten Meerkosten dan gepland 20 Jaarplan 2013 WereldKidz

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 23 april 2012 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTTERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX:

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie