Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant"

Transcriptie

1 Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1

3 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen jaar. Een groot deel van de activiteiten van de Dienst P&O stonden in 2012 in het teken van RSA. Zo is er gedurende 2012 gewerkt aan de implementatie van het nieuwe personeels- en salarissysteem, Profit. Dit systeem werd per 1 januari 2013 in gebruik genomen. In 2013 zal de implementatie van dit systeem voortgezet worden. Op beleidsgebied heeft de Dienst P&O in 2012 geïnvesteerd in: de professionalisering van medewerkers en leidinggevende onder andere door het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van OCW (MBO15); de evaluatie van het huidige beleid rondom de gesprekscyclus en de beeldvorming van externe ontwikkelingen in het kader van strategische personeelsplanning. Financieel gezien heeft de Dienst P&O een negatief resultaat. De overschrijding van 62% wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de loonkosten en van de overige kosten zoals kantoorautomatisering, advieskosten en wervingskosten. De stijging van loonkosten is ook terug te zien in het formatieoverzicht. De formatie van de Dienst P&O is gegroeid door de inzet voor de ROC Academie en het project Profit. In dit jaarverslag worden de volgende onderwerpen besproken: - Inleiding - Realisatie speerpunten Overige activiteiten Bedrijfsvoering Vooruitblik naar 2013 Franc van Erck Interim Directeur Bedrijfsvoering Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 2

4 Inleiding In 2011 is met het uitbrengen van Onderwijs met Passie 2 (OMP 2) bekend geworden welke koers ROC West-Brabant de komende jaren gaat varen. De basisgedachte voor de nieuwe strategie Van ik naar wij, heeft op diverse manier consequenties gehad voor de Dienst P&O in Naast de strategie van ROC West-Brabant, is ook een aantal externe ontwikkelingen bepalend geweest bij de keuze van activiteiten voor Zo beschrijft de minister van OCW in het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap op welke wijze de kwaliteit van het onderwijs verbeterd moet worden. Het actieplan Leraar 2020 een krachtig beroep! koppelt daarnaast verdergaande professionalisering van docenten aan een professioneel HRMbeleid, waarbij een belangrijk onderdeel het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken is. De speerpunten van de Dienst P&O voor 2012 zijn: - HR-visie - HR-Systeem - Professionalisering leidinggevenden en medewerkers - Gesprekscyclus - Strategische Personeelsplanning Realisatie speerpunten HR-visie Hoewel bij de start van het kalenderjaar het ontwikkelen en beschrijven van een HR-visie als speerpunt is aangemerkt, is in de loop van het jaar besloten dit onderwerp in een later stadium op te pakken. Dit heeft te maken met het traject RSA, waarin onder andere de structuur van de huidige P&O-organisatie herzien wordt. Aangezien de HR-visie sterk samenhangt de HR-structuur, worden deze in gezamenlijkheid opgepakt wanneer het past in het RSA-traject. HR-Systeem In 2012 is door een deel van de medewerkers van de Dienst P&O hard gewerkt aan de vervanging van het salarissysteem Edukaat door een nieuw HR-systeem. In 2011 was reeds een start gemaakt met het beschrijven van processen en de aanbesteding voor de aanbieder van het HR-systeem. In 2012 is de aanbesteding afgerond en is AFAS, met Profit de opdracht gegund. Vervolgens is vanuit de Dienst P&O een Projectleider aangesteld om het betreffende HR-systeem Profit te implementeren. Het doel was om per 1 januari 2013 met het salarissysteem Edukaat te vervangen en deze doelstelling is behaald. In de loop van 2013 zullen daarnaast steeds meer HR-processen in het systeem opgenomen worden. Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 3

5 Professionalisering leidinggevenden en medewerkers Waar het gaat om professionalisering van leidinggevenden en medewerkers, heeft 2012 met name in het teken gestaan van het opstellen van een Plan van Aanpak ten behoeve van OCW (MBO 15). De concrete uitwerking en uitvoering van dit PvA vinden in 2013 en de daarop volgende jaren plaats. Daarnaast is in 2012 gewerkt aan de oprichting van de ROC Academie, die als voornaamste doelstellingen heeft: het professionaliseren van medewerkers; het ontwikkelen van de kwaliteit van het management; het borgen van de kennis, kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding in de organisatie; het scholen van de (strategische) verandering van de organisatie; het bijdragen aan de cultuur- en identiteitsontwikkeling. Gesprekscyclus In 2012 is een start gemaakt met de evaluatie van het beleid rondom de gesprekscyclus. Hiervoor is een enquête uitgezet onder het medewerkerspanel, in 2013 volgt een inhoudelijke verdiepingssessie hierop. Het project Gesprekscyclus heeft enige vertraging opgelopen vanwege de samenloop met de het beschrijven van het proces functioneren, ontwikkelen en beoordelen in het kader van (de implementatie van) Profit. Uiteindelijk is afgesproken eerst het beleid te evalueren en eventueel aan te passen, alvorens de procesbeschrijving op te stellen. In 2013 wordt dit project voortgezet. Strategische Personeelsplanning Om te kunnen voorzien in een personeelsbestand dat op lange termijn zowel kwantitatief als kwalitatief voldoet, is het belangrijk binnen ROC West-Brabant strategische personeelsplanning in te zetten, met als doel het vertalen van de organisatiedoelen naar het personeelsbeleid en er zo voor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek zit, ook op lange termijn. In 2012 is een klankbordgroep gevormd, die in een brainstormsessie een aantal belangrijke thema s heeft benoemd, waar een werkgroep vervolgens concreet mee aan de slag is gegaan. De werkgroep heeft diverse informatie verzameld, zodat een beeld gevormd kan worden van externe ontwikkelingen binnen de sector en het bedrijfsleven, alsmede demografische ontwikkelingen, zowel voor wat betreft instroom van leerlingen als de (regionale) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De uitvoering van de in het projectplan benoemde vervolgstappen, het duidelijk in kaart brengen van de huidige en gewenste (personele) situatie voor de komende jaren en welke ontwikkelingen hierin wenselijk zijn, is een belangrijke voorwaarde voor het bepalen van beleid en instrumenten. Door verschoven prioritering is het vervolg hierop in 2013 gepland. Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 4

6 Overige activiteiten Pilot Casemanagement De Pilot Casemanagement is gestart in 2011 en heeft een groot deel van 2012 doorgelopen. In deze pilot hebben drie colleges met een casemanager en de centraal opgestelde verzuimkaders gewerkt. In oktober 2012 is de pilot geëvalueerd en is een rapport met advies opgesteld ten behoeve van de Raad van Bestuur. Uit de pilot bleek dat de casemanagers op verschillende wijzen tewerk zijn gegaan, maar over het algemeen naar tevredenheid van het management, P&O, de bedrijfsartsen en de betrokken medewerkers. Individueel Naastwettelijke Regeling Gezien de beoogde formatiereductie op langere termijn, heeft ROC West-Brabant een aantal oudere medewerkers een Individueel Naastwettelijke Regeling (INR) of een FPU+-regeling aangeboden. De organisatie en uitvoering van deze regelingen was grotendeels de verantwoordelijkheid van de Dienst P&O en hing samen met een aanzienlijke tijdsinvestering. Rollenhuis secundair proces In het kader van RSA heeft de Dienst P&O in 2012 een rollenhuis voor het secundair proces ontwikkeld, naar analogie van het rollenhuis voor het primair proces. In 2013 zal deze ontwikkeling voortgezet worden in samenwerking met de projectleider RSA. Bedrijfsvoering Financiën Het financiële resultaat van de dienst P&O bedraagt negatief tegen een begroot resultaat van negatief. Dit is een overschrijding van 62%. De overschrijding zit vooral in de loonkosten die gestegen zijn en de stijging van overige lasten zoals kantoorautomatisering, advieskosten en wervingskosten. Ten opzichte van de begroting is er minder gebruik gemaakt van de mobiliteit waardoor minder vrijval uit de voorziening geboekt is. Als gevolg van hogere kosten bij overige personeelskosten komt de onderschrijding als gevolg van minder mobiliteit in onderstaand overzicht niet tot uiting. Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 5

7 Onderstaand een overzicht van de begroting en realisatie van Baten en lasten Actueel Budget Afwijking baten rijksbijdrage oc&w Totaal % overige baten Totaal Totaal % lasten personele lasten totaal loonkosten % afvloeiingsregelingen/voorzieningen personeel % personeel derden % overige personeelskosten % projectkosten via tijdschrijving 0 0 Totaal % afschrijvingen Totaal % huisvestingslasten Totaal overige lasten Totaal % Totaal % Operationeel resultaat % Personeel Aan het einde van 2012 heeft een van de Beleidsmedewerkers P&O gebruik gemaakt de INR en afscheid genomen van ROC West-Brabant. Er is een nieuwe Beleidsmedewerker P&O aangesteld die voorheen werkzaam was als Stafmedewerker P&O bij een van de MBO-colleges. Vanuit de Dienst P&O is een projectleider aangesteld voor de implementatie van het nieuwe HR-systeem. De projectleider werd daarbij ondersteund door een Medewerker P&O uit een van de MBO-colleges. Tot slot is een Stafmedewerker P&O van een van de MBO-colleges vanaf het eerste kwartaal van 2012 voor 0,35fte werkzaam voor de Dienst P&O om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beleid. Verder hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van De formatieve invulling eind 2012 is als volgt: Functie Tijdelijk Vast Totaal Administratief medewerker 0,0000 1,0000 1,0000 Afdelingsmanager 0,0000 0,3450 0,3450 Beleidsmedewerker P&O 0,7333 1,5618 2,2951 Beleidsondersteunend medewerker 0,8546 0,8750 1,7296 Diensthoofd bestuurscentrum 1,0000 0,0000 1,0000 Juridisch medewerker P&O 0,0000 1,0000 1,0000 Medewerker formatiemanagement 0,0000 0,5500 0,5500 Medewerker P&O 0,5667 0,0000 0,5667 Stafmedewerker P&O 0,0000 1,1572 1,1572 Stafmedewerker PR 0,0000 0,4397 0,4397 Trajectadviseur 0,0000 0,9167 0,9167 Unitdirecteur (ROC Academie) 0,0000 0,6250 0,6250 Totaal 3,1546 8, ,6250 Het voortschrijdend verzuimpercentage van de Dienst P&O in 2012 is 1,81%. Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 6

8 Functioneringsgesprekken vinden minimaal eenmaal per jaar plaats. Vooruitblik naar 2013 In 2013 zal de Dienst P&O een grote verandering ondergaan in het kader van RSA. Dit zal veel werk opleveren voor enkele medewerkers van deze dienst, aangezien de Dienst P&O de uitvoering van de transitie van RSA voor haar rekening zal nemen. Daarnaast is er nog een drietal speerpunten waar de Dienst P&O reeds in 2012 mee gestart is, die doorlopen in De drie speerpunten zijn professionalisering van medewerkers en leidinggevenden, de gesprekscyclus en strategische personeelsplanning. Professionalisering van medewerkers en leidinggevenden In 2013 wordt gestart met de ontwikkeling van een algemeen professionaliseringsbeleid. Dit gebeurt in samenwerking met de kwartiermaker van de ROC Academie en op basis van het PvA Professionalisering dat ten behoeve van het Ministerie van OCW is opgesteld. Belangrijke onderdelen van dat beleid zijn: - Management Development, professionaliseren management; - Kwaliteit van docenten borgen; - ROC Academie, reflectie en evaluatie van uitgevoerde trajecten met als doel in 2013 meer medewerkers te bereiken dan in Gesprekscyclus De evaluatie die eind 2012 is uitgevoerd leidt wellicht tot aanpassingen in het huidige beleid, hier wordt dan begin 2013 aan gewerkt. In het kader van de implementatie van het nieuwe HR-systeem Profit, wordt tevens een procesbeschrijving opgesteld. Wanneer het beleid en de procesbeschrijving zijn vastgesteld, worden alle leidinggevenden binnen ROC West-Brabant geschoold door middel van een training, die gericht is op het voeren van gesprekken en het gebruik van het HR-systeem ten behoeve van de registratie van de gevoerde gesprekken. De ROC Academie wordt ingezet voor de uitvoering van de training. Tevens wordt veel aandacht geschonken aan de implementatie van de gesprekscyclus in het bedrijfsproces. Strategische personeelsplanning Zoals eerder in dit document vermeld, is in 2012 een start gemaakt met het project Strategische Personeelsplanning. Voor 2013 staat de verdere voortgang van deze activiteiten op het programma. Het gaat dan om het duidelijk in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie voor de komende jaren en welke ontwikkeling hierin wenselijk is. Hierbij zal uitgegaan worden van beleidsuitgangspunten intern, maar ook van externe ontwikkelingen binnen de sector, het bedrijfsleven, alsmede demografische ontwikkelingen, zowel voor wat betreft de instroom van leerlingen als de (regionale) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 7

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2012 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Etten-Leur, maart 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van het diensthoofd 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie

Nadere informatie

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2011 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011 Etten-Leur, april 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie speerpunten 5

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2012 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Naar optimale service en advies Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst 3. Realisatie activiteiten

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2011 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Meer dan alleen beheersing Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst (incl. realisatie activiteiten

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

Jaarplan 2013 WereldKidz

Jaarplan 2013 WereldKidz Jaarplan 2013 WereldKidz 29 november 2012 1 Jaarplan 2013 WereldKidz Inhoudsopgave.......................................................... 1. Voorwoord College van Bestuur 4 2. Missie en visie 6 2.1

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Financieel beleid. Personeel. ICT en informatiemanagement. Huisvesting

Financieel beleid. Personeel. ICT en informatiemanagement. Huisvesting 6. Bedrijfsvoering Financieel beleid Personeel ICT en informatiemanagement Huisvesting Jaarverslag 2012 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 94 6 Bedrijfsvoering FINANCIEEL BELEID

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten 1 Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2013 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

omvang en ambitieniveau (programma te complex, te ambitieus, te Innovatief

omvang en ambitieniveau (programma te complex, te ambitieus, te Innovatief Retouradres Postbus 11563 2502 AN Den Haag De minister van Sociale Zai

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig Slim&Zuinig Verantwoordingsrapportage 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig 1 De inhoudsopgave De aanleiding... 3 De afspraken... 4 De maatregelen... 5 De financiën... 12 Het proces en resultaat... 13 2 De

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015 PROGRAMMABEGROTING 2015 (inclusief meerjarenperspectief 2016-2018) Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 22 april 2014 VOORWOORD Goed noaberschap: samen aan zet Graag

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Markiezaat College, het échte werk

Jaarplan 2014. Markiezaat College, het échte werk Jaarplan 2014 Markiezaat College, het échte werk Inhoudsopgave 1. Toelichting jaarplan 3 2. Ontwikkelingen* 4 3. Speerpunten 6 4. Onderwijsproces 7 5. 9 6. Financiën 11 Bijlage: Jaarplannen afdelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN JAARSTUKKEN Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie