Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen"

Transcriptie

1 Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

2 Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen, ID-banen) en de komst van de nieuwe Wet werk en bijstand zijn aanleiding om de uitstroom van gesubsidieerde werknemers naar een reguliere baan te stimuleren en om het gemeentelijke beleid gesubsidieerde arbeid opnieuw te formuleren. Aanleiding tot wijzigingen in lokaal beleid gesubsidieerde arbeid De landelijke bezuinigingen in 2003 op de budgetten voor gesubsidieerd werk zijn aanleiding geweest om extra inspanningen te leveren die de uitstroom naar regulier werk van gesubsidieerde werknemers bevorderen. Daarvoor is een tijdelijke landelijke stimuleringsregeling in het leven geroepen, aangevuld met sectorale afspraken voor de verschillende werksoorten. Tot nu toe heeft slechts één werkgever in Bergen gebruik gemaakt van deze financiële prikkel. Door middel van de stimuleringsregeling zijn slechts twee ID-banen omgezet in reguliere banen. Ook landelijk heeft de stimuleringsregeling nauwelijks effect. Tot op heden zijn slechts 2123 (stand 24 oktober 2003) van de beschikbare stimuleringsregeling toegekend. Gevolgen vanuit de WWB: Ook de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) geeft daar reden toe. Deze wet vervangt onder andere de Algemene Bijstandswet, het Fonds Werk en Inkomen, de Wet Inschakeling Werkzoekenden en de Regeling In- en Doorstroombanen. Kernbegrippen van de WWB: werk boven inkomen, deregulering, ontschotting en budgettering. Gemeenten moeten, als straks de regelingen en wetten voor gesubsidieerde arbeid komen te vervallen, zelf vorm gaan geven aan het beleid voor gesubsidieerde arbeid. Er komt één ongedeeld reïntegratiebudget waarin de middelen voor Wiw-dienstbetrekkingen, Wiwwerkervaringsplaatsen en ID-banen ongeoormerkt zijn opgenomen. Ook worden gemeenten voor 100% verantwoordelijk voor de kosten van bijstand en reïntegratie. De gemeente Bergen krijgt dus meer vrijheid voor lokaal beleid, met gebruikmaking van een lager budget, waarbij de risico s volledig voor rekening van de gemeente zijn. Gesubsidieerde arbeid tot nu toe in Bergen Onder gesubsidieerde arbeid vallen Wiw-werknemers, Wiw-werkervaringsplaatsen en IDwerknemers. Werknemers met een Wiw-dienstbetrekking zijn in dienst van de gemeente onder een aparte CAO-Wiw. Ze worden gedetacheerd bij een inlener in de profit of non-profit sector die daarvoor een inleenvergoeding betaalt. Werknemers met een Wiw-werkervaringsplaats zijn in dienst van een reguliere werkgever in de profit of non-profit sector. De werkgever krijgt voor een periode van maximaal 12 maanden een subsidie voor een deel van de loonkosten. ID-werknemers hebben een reguliere aanstelling bij een werkgever in de non-profit sector. De werkgever ontvangt, zolang de aanstelling duurt, 100% subsidie voor de (loon)kosten van de ID-werknemer. De inzet van gesubsidieerde arbeid in Bergen dient tot nu toe verschillende doelen: Arbeidsmarktinstrument: blijvende gesubsidieerde werkplek voor personen die geen reguliere plaats op de arbeidsmarkt kunnen krijgen en behouden (parallelle arbeidsmarkt); 1

3 Reïntegratie-instrument: tijdelijk opdoen van werkervaring als voorbereiding op een reguliere plaats op de arbeidsmarkt; Instandhouding van de maatschappelijke infrastructuur in Bergen: door toewijzing van gesubsidieerde werkplekken aan en plaatsing van gesubsidieerde werknemers bij sociale-, culturele-, maatschappelijke instellingen, zorg en onderwijs. Omvang van de gesubsidieerde arbeid in Bergen en effect van de vacaturestop op de ID-banen De vanaf september 2002 ingestelde vacaturestop op de ID-banen heeft effect gehad op het aantal ID-banen in Bergen. Het aantal werknemers is vanaf 1 januari 2003 tot 1 oktober 2003 gedaald van 71 werknemers tot 57 werknemers. (in fte is dit 64,6 op 1 januari 2003 en op 1 oktober 53,4 fte). De door het rijk toegekende subsidie is gebaseerd op 61,90 fte van 32 uur. De verwachte loonkosten en uitvoeringskosten voor de ID-banen voor 2003 is Het toegekende budget is De verwachting is dat er op dit budget een overschot ontstaat van Het ligt in de rede dit overschot toe te voegen aan het werkdeel Ook voor de Wiw-dienstbetrekkingen in Bergen gold enkele maanden een vacaturestop. Het budget voor 2003 bood echter ruimte voor het opheffen van deze vacaturestop. Inmiddels is het aantal dienstbetrekkingen in 2003 gestegen van 12 naar 15. Daarnaast zijn inmiddels vier personen aangemeld voor een dienstbetrekking. De verwachting is dat zij voor 1 januari instromen in deze regeling. Overigens is op dit moment niet te overzien wat precies de budgettaire consequenties zijn voor de stijging van het aantal Wiw-dienstbetrekkingen. Dit komt omdat de financiering van dit onderdeel van de Wiw complexer is dan van de ID-regeling. Hoewel het de verwachting is dat er geen financieel nadeel ontstaat, kan een eventueel te kort gedekt worden uit de gevormde reserves van het Fonds voor Werk en Inkomen. Uitstroom in een dienstbetrekking heeft immers geleid tot besparing op de uitkeringslasten. Huidige bezetting van gesubsidieerde arbeidsplaatsen en de financiële consequenties hiervan voor het budget werkdeel 2004 De inventarisatie is de stand van zaken op 1 oktober 2003 van de Wiw-ers en ID-ers. Het WNK heeft met (bijna) alle deelnemers een trajectplan opgesteld. In dit trajectplan is opgenomen of er mogelijkheden zijn om uit te stromen naar reguliere arbeid of dat uitstroom niet mogelijk is en er dus sprake is van een blijvende situatie. Daarnaast is er een groep die net gestart is en zich nog in de oriëntatie fase bevindt. Hun (on)mogelijkheden zijn nog niet bekend. Tot slot is er een kleine groep waarvoor nog geen trajectplan is opgesteld. Budget Werkdeel 2004 Voor 2004 ontvangt de gemeente Bergen een budget Werkdeel van Overigens is dit ongeveer minder dan het totale reïntegratiebudget over Overzicht geplaatste Wiw-ers Op 1 oktober 2003 zijn 15 personen (15,03 fte) geplaatst op een Wiw-dienstbetrekking. 6 personen (6.52 fte) zijn blijvend in gesubsidieerde arbeid; 3 personen (2.59fte) hebben een mogelijkheid om uit te stromen; 5 personen (4.81 fte) bevinden zich nog in de oriëntatiefase; 1 persoon (1.13 fte) zijn de (on) mogelijkheden nog niet bekend. Inmiddels zijn vier personen aangemeld voor een Wiw-dienstbetrekking. 2

4 Overzicht geplaatste ID-ers Op 1 oktober 2003 zijn 57 personen (53,54 fte) geplaatst op een ID-baan. 35 personen (33,63 fte) zijn blijvend aangewezen op gesubsidieerde arbeid; 17 personen (15,46 fte) hebben een mogelijkheid om uit te stromen; 1 persoon (1 fte) bevindt zich nog in de oriëntatiefase; 4 personen (3.51 fte) zijn de (on)mogelijkheden nog niet bekend Gemiddelde bezetting per maand 19 personen met een Wiw-dienstbetrekking: 19.3 fte : 19 personen = gemiddeld 1 fte per persoon. 57 personen met een ID-baan: 53,54 fte : 57 = gemiddeld 0.94 fte per persoon. Voor het gemak gaan wij uit van gemiddeld 1 fte = 1 persoon. Gemiddelde bezetting per maand: 76 personen/ 76 fte. Budget Gemiddelde kosten voor ID-banen: 57 fte x = Uitvoeringskosten : 57 x = Totaal Gemiddelde kosten voor Wiw-dienstbetrekkingen: 19 x = Uitvoeringskosten : 19 x = ======== Totaal Inleenvergoeding ======== Verwachte uitgaven Wiw-dienstbetrekking Totaal verplichtingen gesubsidieerde arbeid 2004: = Verwachte uitstroom uit gesubsidieerde arbeid Uitstroom ID-banen 2003: 14 personen Uitstroom Wiw-dienstbetrekking 2003: 1 persoon Totaal uitstroom 2003: 15 personen Totaal aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen 1 januari 2003: 83 Uitstroompercentage: 18% ((15 : 83)x 100) Verwachte uitstroom 2004: 18% x 76 = 14 personen Gevolgen voor het budget werkdeel 2004 gemeente Bergen Budget Gesubsidieerde arbeid Scholing en activering Premies Te kort Op basis van het bovenstaande wordt voorgesteld: voor 2004 beschikbaar te stellen voor gesubsidieerde arbeid; 2. De gemiddelde bezetting per maand voor gesubsidieerde arbeid vast te stellen op 76 personen/ 76 fte; 3. De verwachte uitstroom vast te stellen op 14 personen en hierover taakstellende afspraken te maken met de uitvoeringsorganisatie (WNK). 3

5 Met het WNK worden nadere werkafspraken gemaakt hoe de ontstane ruimte in de gesubsidieerde wordt ingevuld. Uitgangspunten nieuw lokaal beleid gesubsidieerde arbeid in Bergen Het nieuwe beleid voor gesubsidieerde arbeid in Bergen gaat uit van de volgende uitgangspunten: 1. Het rijksbudget is uitgangspunt voor de omvang van het budget voor gesubsidieerde arbeid. 2. Een reïntegratietraject gericht op werk kent altijd een onderdeel (gesubsidieerde) arbeid. Hierbij moet worden gedacht aan het opdoen van werkervaring met behoud van uitkering of vrijwilligerswerk. 3. Het primaire doel van het opdoen van gesubsidieerde werkervaring is uitstroom uit de uitkering en uitstroom naar regulier werk. 4. Gesubsidieerd werk heeft altijd een tijdelijk karakter en als uitgangspunt geldt dat het dienstverband zo kort mogelijk moet. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de capaciteiten van de belanghebbende. De maximale duur van het dienstverband mag echter nooit meer zijn dan drie jaar. Er worden dus geen vaste dienstverbanden meer afgesloten. Daarmee fungeert gesubsidieerd werk als een reïntegratie-instrument en niet meer als een arbeidsmarktinstrument. 5. Er wordt gestreefd naar een indiensttreding bij een reguliere werkgever, die daarvoor een gedeeltelijke loonkostensubsidie ontvangt. 6. Er wordt een Gesubsidieerde Arbeid Pool opgericht die met ingang van 2004 optreedt als werkgever van gesubsidieerde werknemers waarvoor geen indiensttreding bij een reguliere werkgever gerealiseerd kan worden. De werknemer wordt vervolgens gedetacheerd bij een werkgever.. 7. Een inlener / werkgever betaalt altijd een bijdrage in de loonkosten van een gesubsidieerde werknemer. De hoogte hangt af van de productieve capaciteit van de gesubsidieerde werknemer. 8. Bij de bemiddeling van een gesubsidieerde werknemer naar een werkervaringsplaats speelt naast de koppeling van de competenties van de werknemer met die van de organisatie, ook de maatschappelijke relevantie van de organisatie een rol. 9. Het belang van uitstroom naar regulier werk van een gesubsidieerde werknemer is primair; het maatschappelijke belang van gesubsidieerde arbeid voor een organisatie is secundair. 10. De kosten van gesubsidieerde arbeid beslaan ruim 90% van het totale reïntegratiebudget. Het is de bedoeling om met het beschikbare budget zo veel mogelijk mensen gebruik te laten maken van gesubsidieerde arbeid. Dat kan door zoveel mogelijk te werken met tijdelijke aanstellingen. 11. Gesubsidieerd werk vindt bij voorkeur plaats in sectoren met een grote kans op uitstroom naar regulier werk. 12. In de op te stellen Reïntegratieverordening wordt opgenomen dat het College in bijzondere gevallen kan afwijken van bovengenoemde uitgangspunten (de zogenaamde hardheidsclausule). Acties om de uitstroom van gesubsidieerde werknemers naar reguliere arbeid te bevorderen Om de uitstroom naar regulier werk te vergroten en ruimte in het budget te creëren is het voorstel om een twee sporen beleid te voeren, door zowel in te zetten op de gesubsidieerde werknemers als ook op de werkgevers van gesubsidieerd werk. Spoor 1: acties gericht op gesubsidieerde werknemers De mogelijkheden voor uitstroom naar regulier werk van alle gesubsidieerde werknemers (dus Wiw- en ID-werknemers) zijn in 2003 door de consulenten van Pluswerk in kaart gebracht. De (on)mogelijkheden om uit te stromen zijn vastgelegd in trajectplannen. 4

6 Een indeling van gesubsidieerde werknemers in categorieën vindt plaats op basis van hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, in combinatie met het doel van hun plaatsing op een gesubsidieerde werkplek. De categorieën zijn: arbeidsgewenning en oriëntatie, kwalificatie (in combinatie met een opleiding), uitstroom en eindfunctie. De eindfunctie is bedoeld voor de zogenoemde blijvers. Deze categorie gesubsidieerde werknemers (ruim 50% van het huidige bestand) zal aangewezen blijven op een gesubsidieerde baan. Op basis van de trajectplannen en de categorie-indeling vindt een gesprek plaats tussen werknemer, werkgever en consulent: Eerste inzet van het gesprek is om reguliere uitstroom bij de werkgever te realiseren. Is dat niet mogelijk dan is de inzet gericht op een reguliere baan bij een andere werkgever. Wanneer blijkt dat de werkgever geen reguliere uitstroommogelijkheden ziet en de werknemer en de consulent wel, dan onderneemt de consulent acties om uitstroom te realiseren door de werknemer te stimuleren zelf actief te worden of door inschakeling van een extern arbeidsbemiddelingsbureau. Spoor 2: acties gericht op de werkgevers Het beleid gericht op de werkgevers van gesubsidieerde arbeid zet in op verschillende gebieden. Daarbij maken we een onderscheid tussen de huidige gesubsidieerde werknemers en de nieuwe instroom van gesubsidieerde werknemers. Bestaande ID-werknemers: 1. Stimuleringsregeling en sectorconvenanten. Werkgevers zijn actief benaderd om in 2003 gebruik te maken van de landelijke stimuleringsmaatregel en de sectorconvenanten om ID-banen om te zetten in reguliere banen bij de eigen organisatie. Al eerder is beschreven dat dit nauwelijks effect heeft gehad. 2. Bijdrage door de werkgever in de kosten van de ID-werknemer. Iedere ID-werkgever draagt bij in de kosten van de ID-werknemer. De hoogte daarvan hangt af van de kwaliteiten van de ID-werknemer en het doel van de plaatsing in een gesubsidieerde baan. Bij toename van de kwaliteiten stapt de werkgever over op een categorie met een hogere bijdrage. De categorieën en daarbij behorende bijdragen zijn: Kwalificatie: 40 % van de loonkosten Uitstroom: 60% van de loonkosten Eindfunctie: 20% van de loonkosten 3. Overdracht werkgeverschap aan Gesubsidieerde Arbeid Pool (GAP) Indien in uitzonderingsgevallen de werkgever aantoont dat een bijdrage in de loonkosten niet mogelijk is, kan de werkgever de ID-werknemer overdragen aan de Gesubsidieerde Arbeid Pool (GAP). De GAP functioneert als werkgever van gesubsidieerde werknemers. Vanuit de GAP kan de werknemer gedetacheerd worden bij de oude werkgever. Een plaatsing bij een andere organisatie die wél kan bijdragen aan de loonkosten en die meer uitstroomkansen biedt, ligt echter meer voor de hand. In de GAP wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan uitstroom naar regulier werk. Daarnaast geldt 2004 als overgangsjaar. Indien de wekgever niet in staat is om in 2004 de bijdrage te betalen (bijvoorbeeld omdat de begroting daartoe geen ruimte biedt), maar wel wil meewerken aan de overige beleidsuitgangspunten, dan hoeft de werknemer niet overgedragen te worden aan de GAP en hoeft voor 2004 geen bijdrage betaald te worden. Uiteraard dient de werkgever in 2005 wel de geldende bijdrage te betalen. 4. Opnieuw beschikbaar stellen gesubsidieerde werkplek en gesubsidieerde werknemer Wanneer een ID-werkgever een gesubsidieerde werknemer binnen zijn organisatie een reguliere baan bezorgt, levert hem dat een bonus op. Die bestaat eruit dat een gesubsidieerde werkplek bij de organisatie gehandhaafd blijft en dat de kans groot is dat een nieuw gesubsidieerde werknemer bij hem geplaatst wordt. De plaatsing zal dan wel 5

7 onder de nieuwe beleidsvoorwaarden plaatsvinden: tijdelijk en met betaling van de loonkosten. Daarentegen krijgt een werkgever die geen reguliere plaatsing in zijn organisatie realiseert, een malus. Zo krijgt hij geen nieuwe gesubsidieerde werknemers aangeboden. Bestaande Wiw-werknemers De huidige Wiw-werknemers zijn in dienst van de gemeente onder een aparte CAO-Wiw. Pluswerk, dat tot 1 januari 2004 deel uitmaakt van de gemeente Alkmaar, voert namens de gemeente Bergen (en de andere gemeenten in Noord-Kennemerland) het werkgeverschap uit. Het is op dit moment niet duidelijk hoe na de invoering van de Wet werk en bijstand het werkgeverschap van Wiw-werknemers geregeld wordt en of en hoe lang de CAO-Wiw blijft gelden. Wel duidelijk is dat de huidige rechtspositie van de Wiw-werknemers niet wijzigt. Inzet is om de huidige Wiw-werknemers bij de invoering van de WWB in te laten stromen in de GAP. Nieuwe gesubsidieerde werknemers: 1. Nieuw gesubsidieerde werknemers komen zoveel mogelijk in dienst van een reguliere werkgever die voor een deel van de loonkosten (tijdelijk) een subsidie ontvangt. Werknemers worden tijdelijk gedetacheerd bij werkgevers (inlener). Detachering vindt bij voorkeur plaats in sectoren met een grotere kans op reguliere uitstroom. Een inlener betaalt altijd een bijdrage in de kosten van de gesubsidieerde werknemer. 2. Variabele hoogte inleenvergoeding De productie capaciteit van de gesubsidieerde werknemer, gekoppeld aan het doel van de plaatsing op een gesubsidieerde werkplek, bepalen de hoogte van de door de inlener te betalen bijdrage. De categorieën en de daarbij behorende bedragen zijn: Werkervaring / oriëntatie: 20 % van de loonkosten Kwalificatie: 40% van de loonkosten Uitstroom: 60% van de loonkosten Eindfunctie 20% van de loonkosten Oprichting Gesubsidieerde Arbeid Pool Aangezien Pluswerk voor Alkmaar en de andere gemeenten in Noord-Kennemerland al jaren de Wiw-dienstbetrekkingen en ID-banen uitvoert, wordt aan Pluswerk opdracht gegeven om de Gesubsidieerde Arbeid Pool op- en in te richten. Aangezien Pluswerk uiterlijk 1 januari 2004 onderdeel uitmaakt van WNK Bedrijven, zal WNK als werkgever optreden: - van nieuw instromende gesubsidieerde werknemers, - eventueel van de huidige Wiw-werknemers die op 1 januari 2004 nog in dienst zijn; - van ID-werknemers waarvan de huidige werkgever het werkgeverschap overdraagt aan de GAP. De rechtspositie van nieuw instromende werknemers zal voldoen aan de minimaal gestelde wettelijke eisen. De geldende rechtsposities van huidige Wiw- en ID-werknemers die in de GAP komen, worden overgenomen. Bovendien geeft de GAP de mogelijkheid om experimenten uit te voeren gebaseerd op het Work first principe. Daarbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van werkervaringsplekken en duale trajecten, waarbij niet een uitkering wordt toegekend maar een gesubsidieerde arbeidsplek wordt aangeboden bij de GAP. Deze werkervaringsplek moet dan gezien worden als algemeen geaccepteerde arbeid, die bij weigering leidt tot het opleggen van een maatregel. 6

8 Voor wie is gesubsidieerde arbeid bestemd? De terugloop van het aantal gesubsidieerde banen dwingt tot een zorgvuldige benoeming van de groepen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde arbeid. Vanuit de doelgroepen waar de gemeente een zorgplicht voor heeft (gemeentelijke uitkeringsgerechtigden, werkloze jongeren, ANW-ers en niet-uitkeringsgerechtigden), komen in ieder geval aanmerking voor gesubsidieerde arbeid: - werkloze jongeren in het kader van de sluitende aanpak; en voor: - degenen die tijdelijk werkervaring opdoen door middel van werkoriëntatie; - degenen die in het kader van hun reïntegratie naast (kwalificerende) opleidingen gesubsidieerd werken (duale trajecten); - degene die tijdelijk gesubsidieerd werken vooruitlopend op een reguliere baan. De aanmeldingen vinden plaats via of na toestemming van de casemanagers. Net zoals nu het geval is, kan het UWV ook gesubsidieerde arbeidsplaatsen inkopen voor WW-ers en WAO-ers. De loon- en uitvoeringkosten komen volledig voor rekening van het UWV. Communicatie met gesubsidieerde werknemers en werkgevers Het nieuwe beleid gesubsidieerde arbeid in Bergen heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de gesubsidieerde werknemers als voor de werkgevers en inleners. Een tijdige en goede communicatie over het nieuwe beleid en de gevolgen daarvan, is daarom van wezenlijk belang. Ook het creëren van begrip en draagvlak voor het nieuwe beleid onder werkgevers en inleners is belangrijk. Daarom is het voorstel is om een klankbordgroep te vormen van werkgevers en inleners, het nieuwe beleid gesubsidieerde arbeid daaraan voor te leggen en hen te betrekken bij de invoering van het nieuwe beleid. Vervolgens zullen via informatiebijeenkomsten gesubsidieerde werknemers en werkgevers worden geïnformeerd over het nieuwe beleid voor gesubsidieerde arbeid en de gevolgen daarvan. In regionaal verband worden hierover zo spoedig mogelijk afspraken gemaakt. Deze afspraken worden gemaakt nadat besluitvorming over deze notitie heeft plaatsgevonden. Bijkomende beleidswijzigingen uitvoering ID-regeling: Betaaldata en hoogte voorschotten subsidie Nu Pluswerk, en straks het WNK, voor de hele regio de gesubsidieerde arbeid uit gaat voeren moeten de betaaldata van de loonkostensubsidie voor alle regio gemeenten gelijk worden gesteld. Voorstel is om op basis van financiële - en doelmatigheidsoverwegingen de voorschotten voor loonkosten van ID-werknemers te baseren op de werkelijke loonkosten en de betaaldata te verschuiven naar 6 weken na afloop van elk kwartaal. Vervallen beleid aanvullende kosten Tot nu toe kunnen ID-werkgevers tot een maximum van ruim 2.100,00 per jaar naast de loonkosten allerlei kosten declareren die samenhangen met ID-werknemers. Voorbeelden daarvan zijn: kosten administratiekantoor, begeleidingskosten, arbodienst, verzekeringspremie ziektevervanging, inrichtingskosten werkplek, opleidingen, aanschaf gereedschap. Als de gemeente afstapt van 100% loonkostensubsidie voor ID-werknemers en overgaat tot een eigen bijdrage van de werkgever, dan ligt het in de lijn om vergoeding van aanvullende kosten met ingang van 2004 af te schaffen. Die kosten komen in het vervolg ten laste van de ID-werkgever. 7

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Definities: - detacheringsbaan dienstverband voor bepaalde tijd gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 17 januari 2012 Agendapuntnummer: 08 Raadsvergadering 23-02-2012 Registratienummer: 12int0019212int00183 Casenr: 12.0007012.00066 Onderwerp: Intrekking overgangsregeling subsidie oud

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300 Bijlage 1: Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? Uitgangspunt 1. Bij het voorstel voor de afbouw WIW/ID is een financieel overzicht gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven op het participatiebudget

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Gemeente Breda Februari 2012 Inhoudsopgave > Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 1. Achtergrondinformatie... 5 2. Beschrijving

Nadere informatie

Behandeld in commissie Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid 17 januari 2002

Behandeld in commissie Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid 17 januari 2002 Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W 4/2002 / 30 januari 2002 / 18 december 2001 Behandeld in commissie Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid 17 januari 2002 Beleidsveld Uitstroombeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012

Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 Beleidsregels Re-integratie Gemeente Borsele 2012 1 1 Wettelijke grondslag... 3 2 Algemene bepalingen... 3 2.1 Begripsbepalingen... 3 2.2 Prioritering... 3 2.3 Intake / poortwachter... 3 2.4 Diagnosestelling

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Wettelijke grondslag Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei. sv 2008.207 RIS 159030 Regnr. BSW/2008.836 Den Haag, 16 december 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei. sv 2008.207 RIS 159030 Regnr. BSW/2008.836 Den Haag, 16 december 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei sv 2008.207 RIS 159030 Regnr. BSW/2008.836 Den Haag, 16 december 2008 Inzake: buitensteedse ID-werknemers De gemeenteraad

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond Re-integratieverordening 2007 Gemeente Eemsmond Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen Ondersteuning Werk als instrument voor re-integratie

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 Raadsbesluit: Steenwijk, 9 november 2004 Nummer: 2004/127 De raad van de gemeente Steenwijkerland ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 gelet op artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden WW w IN.1071162 gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT. 2010 ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden

Nadere informatie

rv 183 Premieverordening Wet werk en bijstand. Inleiding Huidige situatie (tot 1 januari 2004) Nieuwe situatie (per 1 januari 2004)

rv 183 Premieverordening Wet werk en bijstand. Inleiding Huidige situatie (tot 1 januari 2004) Nieuwe situatie (per 1 januari 2004) rv 183 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheidsprojecten nr. BSW/2003.483 RIS 109227_031021 RIS109227_21-10-2003 Gemeente Den Haag Den Haag, 7 oktober 2003 Aan de gemeenteraad Premieverordening Wet werk

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen met

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best

Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen I. Doelgroepen 1. Jongeren < 23 jaar. I.1.1. De gemeente wil jongeren uit de bijstand houden; dit is mogelijk door het instellen van een (virtueel)

Nadere informatie

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Algemeen In de Wet werk en bijstand staat, voor personen jonger dan 65 jaar, het uitgangspunt werk boven inkomen centraal. De gemeente draagt

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan besteding werkdeel 2005

Uitvoeringsplan besteding werkdeel 2005 Uitvoeringsplan besteding werkdeel 2005 Gemeente Maassluis Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsplan besteding werkdeel 2005 1 Uitvoeringsplan besteding werkdeel 2005 2 Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. 2005. Nr. : 05.0063. Dnst. : SOZA Gesubsidieerde arbeid. Leiden, 17 mei 2005. Herziening gesubsidieerde arbeid In Leiden (raadsbesluit 030173 van 17-02-2004) en de Leidse regio werd onder de WWB de opstapbaan

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

1.1.1 Algemeen Inkomensgrens Terugvordering Algemeen geaccepteerde arbeid. 1. De reïntegratieverordening WWB

1.1.1 Algemeen Inkomensgrens Terugvordering Algemeen geaccepteerde arbeid. 1. De reïntegratieverordening WWB Beleidsregels op basis van de Re-integratieverordening WWB, het Re-integratieplan 2005 en de notitie Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen 1. De reïntegratieverordening WWB

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 28 april 2004 Nr.: 04/14 Commissie Onderwerp : Samenleving : Reïntegratieverordening Samenvatting Door de invoering van de WWB per 1 januari 2004 is het noodzakelijk een gemeentelijke

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer 3.23634 Portefeuillehouder mevr. H.T.M. Scholten Korte inhoud

Nadere informatie

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Papendrecht INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DOELSTELLING 1 WERK HOOFDDOELSTELLING... 3 DOELSTELLING 2 WERK GESUBSIDIEERDE ARBEID... 4 DOELSTELLING

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

HERONDERZOEKSPLAN

HERONDERZOEKSPLAN - 1 - HERONDERZOEKSPLAN 2003... 2 INLEIDING... 2 KERNPUNTEN NIEUW HERONDERZOEKSPLAN... 2 RANDVOORWAARDEN... 2 WETTELIJKE BASIS HERONDERZOEKEN... 3 SOORTEN HERONDERZOEKEN... 3 GLOBALE KENMERKEN VAN DE GROEPEN...

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons kenmerk uw brief van/kenmerk

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Kadernota W et Werk en Bijstand gem eente Losser

Kadernota W et Werk en Bijstand gem eente Losser Kadernota Wet werk en bijstand (WWB) gemeente Losser Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Reintegratie... 5 2.1 De arbeidsplicht... 5 2.2 De reïntegratieplicht... 5 2.3 Doelstellingen van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; 09.0004193 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 De raad van de gemeente Son en Breugel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; Gelet op artikel

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 betreffende een No-Risk- Polis.

Onderwerp Wijziging van artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 betreffende een No-Risk- Polis. 16 Datum: 12-05-15 Onderwerp Wijziging van artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 betreffende een No-Risk- Polis. Status Besluitvormend Voorstel 1. Artikel 8 Re-integratieverordening Participatiewet

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

Gemeenteraad 28 maart 2002

Gemeenteraad 28 maart 2002 Gemeenteraad 28 maart 2002 Voorstel Onderwerp Premieverordening Datum 28 maart 2002 Commissie Nummer 02/31 Samenleving Wij stellen u voor: In te trekken de verordening: Premiebeleid Wiw, Abw, Ioaw en Ioaz

Nadere informatie

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding 3 2. Doelstelling... 3 3. Onze cliënten. 4 4. Het reïntegratiepalet.. 5 5. Werktrajecten 6 6. Overige trajecten...

Nadere informatie

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ.

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. 1155357 Gescand archief datum ^ 22 JUUOT Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. Verordening conform de Wet werk en bijstand

Nadere informatie