ADVIES. het College van Bestuur van C, het bevoegd gezag van D, gevestigd te E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. R.D. Harteman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES. het College van Bestuur van C, het bevoegd gezag van D, gevestigd te E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. R.D. Harteman"

Transcriptie

1 Als de reguliere basisschool handelingsverlegen is en voldoende is aangetoond dat zij niet langer in in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, is de beslissing de leerling te verwijderen redelijk. in het geding tussen: Mevrouw A en de heer B verzoekers gemachtigde: de heer mr. I.P.M. Boelens en ADVIES het College van Bestuur van C, het bevoegd gezag van D, gevestigd te E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. R.D. Harteman 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van 16 oktober 2015 hebben verzoekers aan de Commissie een geschil voorgelegd over het besluit van verweerder van 12 oktober 2015 om hun zoon F van D te verwijderen. Verweerder heeft op 10 november 2015 een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling van het geschil vond plaats op 24 november 2015 te Utrecht. Verzoekers waren ter zitting aanwezig en werden bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder werd vertegenwoordigd door G, lid van het College van Bestuur (CvB), H, secretaris CvB, vergezeld door J, directeur D, en K, intern begeleider van de school. Namens het samenwerkingsverband PO E 2601 was L, directeur, aanwezig. 2. DE FEITEN 1. Verzoekers zijn de ouders van F, geboren op 13 september F is bekend met het syndroom van Down. Verweerder is aangesloten bij Samenwerkingsverband E PO F is vanaf schooljaar leerling van D, een reguliere basisschool. Het schooljaar zat F in groep 6, in een klas met 29 leerlingen. 3. Het schooljaar kreeg F per week 14 uren individuele begeleiding, waarvan 8 uren uit het persoonsgebonden budget was gefinancierd en 6 uren door school. In schooljaar is het aantal begeleidingsuren van school tijdelijk opgehoogd van 6 naar 10,5 uur. F werd buiten de klas één op één begeleid voor cognitieve activiteiten. De begeleiding werd deels verzorgd door de remedial teacher van school en deels door een externe begeleider van bureau Je Eigen Keus (JEK). 4. Er is een hulpplan opgesteld op 30 januari In dit plan zijn afspraken gemaakt over een dagrooster voor F, beloning met stickers, de begeleiding door de leerkracht en het vullen van de laatjes van F. 5. Het hulpplan is op 5 april 2015 geëvalueerd. De school heeft geconcludeerd handelingsverlegen te zijn / advies d.d. 22 december 2015 pagina 1 van 5

2 6. In een gesprek op 2 juni 2015 tussen de school, klagers en het samenwerkingsverband heeft de school opnieuw aangegeven handelingsverlegen te zijn. De school heeft aangekondigd dat zij een toelaatbaarheidsverklaring zou aanvragen voor het speciaal onderwijs. 7. In juni 2015 heeft de school voor F het ontwikkelingsperspectief bijgesteld. 8. Op 14 juli 2015 heeft het samenwerkingsverband voor F een toelaatbaarheids-verklaring afgegeven voor het speciaal onderwijs. 9. Het bevoegd gezag heeft op 7 oktober 2015 verzoekers, de leerkrachten en de directeur gehoord over het voorgenomen verwijderingsbesluit. 10. Op 12 oktober 2015 heeft het bevoegd gezag een definitief verwijderingsbesluit genomen. 11. Op 16 oktober 2015 hebben verzoekers bezwaar aangetekend tegen het verwijderingsbesluit. Diezelfde dag hebben verzoekers een verzoekschrift ingediend bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. 12. Vanaf 27 oktober 2015 heeft F D niet meer bezocht. Sinds 29 oktober 2015 bezoekt F de M te N, een democratische brede school. Hij staat daar niet ingeschreven. 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Standpunt verzoekers Er kleeft een formeel gebrek aan het verwijderingsbesluit, omdat niet gesteld kan worden dat er een andere school bereid is gevonden om F toe te laten vanwege de nog lopende bezwaarprocedure tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Inhoudelijk zijn verzoekers van mening dat de school te snel heeft geconcludeerd tot handelingsverlegenheid. In de loop van schooljaar , toen F in groep 6 zat, zijn er problemen ontstaan. Nadat de problemen ontstaan zijn, is er een hulpplan opgesteld. Bij de evaluatie daarvan heeft de school al vrij snel tot handelingsverlegenheid geconcludeerd. F heeft nog veel mogelijkheden om verder te leren. De beschikbare extra ondersteuning is niet volledig benut. Verzoekers menen dat de afspraken in het hulpplan niet, althans niet consequent, zijn nagekomen. De dagroosters die F kreeg waren standaard en geen maatwerk, F werd niet consequent beloond met stickers en zijn laatjes waren regelmatig leeg. Daarom heeft verweerder de resterende begeleidingsmogelijkheden onvoldoende benut. Het bieden van structuur draagt bij aan een veilige omgeving voor F en zal zijn gedrag in positieve zin beïnvloeden. Verzoekers vragen niet om extra aanpassingen. Zij zouden ook liever zien dat F meer deelnam aan het klassikale onderwijs. De school heeft in het document waarin de handelingsverlegenheid beschreven is niet aangegeven waarom zij niet in staat is het dagprogramma met F te bespreken en hem structureel te belonen. De handelingsverlegenheid is niet concreet gemaakt. Ook heeft de school niet aangetoond dat de benodigde aanpassingen een onevenredige belasting voor de school betekenen. Verzoekers hebben concrete voorstellen gedaan voor het inschakelen van externe deskundigen van In1school ( een project voor inclusief onderwijs) en de Stichting Down Syndroom. Verweerder is niet op deze voorstellen ingegaan. Verweerder is ook niet ingegaan op het voorstel in april 2015 om samen met het samenwerkingsverband en verzoekers over de ondersteuningsbehoefte van F te spreken. In het Schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan open te staan voor een aantal benoemde stoornissen en handicaps, waaronder Down syndroom. De school geeft daarmee aan de benodigde extra ondersteuning te kunnen bieden / advies d.d. 22 december 2015 pagina 2 van 5

3 Het ontwikkelingsperspectief (opp) is pas opgesteld in juni 2015 toen de school al besloten had om tot verwijdering over te gaan. Dit opp maakt niet duidelijk waarom sprake zou zijn van een negatieve tendens. Schooljaar is de situatie ten opzichte van vorig schooljaar verbeterd. Verzoekers zien dan ook geen reden om de verwijdering door te zetten. Standpunt verweerder De school staat open voor leerlingen met het Downsyndroom en heeft F daarom acht jaar geleden toegelaten. F heeft de afgelopen acht jaar veel begeleiding gekregen. De school heeft regelmatig gesprekken gevoerd met verzoekers, afspraken gemaakt en geëvalueerd. Partijen hebben steeds gezocht naar de beste mogelijkheden voor F en de klas. Het schooljaar bleek het verschil in cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling tussen F en zijn klasgenoten te groot te zijn geworden waardoor het niet meer mogelijk was om het onderwijsprogramma van F te integreren in het programma van de groep. De problemen in het functioneren van F op school werden hierdoor veroorzaakt en niet door het niet nakomen van afspraken in het hulpplan. F heeft onderwijs op maat nodig en het is steeds lastiger om een balans te vinden tussen de aandacht aan F en de groep. Omdat het met F niet goed ging, is een hulpplan opgesteld. Daarnaast is met de hulp van verzoekers ook een noodplan opgesteld bestaande uit een lijst met mensen die als achterwacht fungeerden om F in school te kalmeren als het niet meer ging met hem. Het hulpplan was een uiterste maatregel. Dit heeft echter niet geleid tot een gewenst resultaat. De school kan niet meer tegemoet komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van F. Voor F is een-op-een begeleiding noodzakelijk. Hij is veelal uit de klas en er is nauwelijks interactie met de andere leerlingen. Ondanks de extra begeleiding loopt school dagelijks tegen gedrags- en leerproblemen aan. F maakt storende geluiden, hij gaat schreeuwen en op de grond liggen als hij iets niet wil, hij loopt weg en hij opent de deuren van de balkons in de klas en gaat op het balkon staan. F loopt dagelijks weg en doet dit niet alleen bij zelfstandig werken, maar ook tijdens het buiten spelen, gymmen en in een een-op-een situatie. F volgt zijn lessen buiten de klas en laat bijna geen ontwikkeling zien. De druk om te presteren belet F in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Bovendien is het niet haalbaar het aantal uren individuele begeleiding dat F nu krijgt, voort te zetten. Omdat F een-op-een begeleiding nodig heeft, is hij niet langer geschikt voor het reguliere onderwijs. Meer begeleiding bieden dan in het plan van aanpak is opgenomen, is voor de school een onevenredige belasting. Er is deugdelijk onderzoek gedaan naar het opp van F. In het opp is beschreven dat het niveau van F overeenkomt met het niveau van leerlingen in de beginfase van het regulier onderwijs. Hij heeft onderwijs op maat nodig en een omgeving die hem stimuleert. Daarnaast heeft F aansturing nodig in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Zowel D als bureau JEK hebben kennis over en ervaring met kinderen met het syndroom van Down. Het aanbod van verzoekers om nog meer deskundigheid in te schakelen zal niet baten, omdat het probleem is dat de school niet tegemoet kan komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van F. Verweerder heeft een passende andere school gevonden die bereid is F toe te laten, waarmee verweerder heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Dat verzoekers bezwaar hebben gemaakt tegen de toelaatbaarheidsverklaring doet hier niet aan af. Inbreng Samenwerkingsverband Aan het besluit om tot verwijdering over te gaan, is veel vooraf gegaan. Het streven was om F zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere onderwijs. Vooraf is lastig te bepalen wanneer het punt bereikt wordt dat regulier onderwijs niet meer passend is. Daarom kan dan plotseling toch blijken dat de verschillen in cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in de groep teveel uiteen gaan lopen / advies d.d. 22 december 2015 pagina 3 van 5

4 4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De formele eisen van de verwijdering Overeenkomstig het gestelde in artikel 40 lid 11 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) vindt definitieve verwijdering van een leerling niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Gebleken is dat O, een school voor speciaal onderwijs, bereid is F toe te laten. Daarmee heeft verweerder voldaan aan de hiervoor genoemde wettelijke voorwaarde. Dat F alleen zal worden toegelaten als een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, doet aan de bereidheid tot toelating niet af. Ook het advies van verweerder aan verzoekers om plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs in overweging te nemen, verandert niets aan het feit dat er een school bereid is om F toe te laten. Andere formele gebreken aan het verwijderingsbesluit hebben verzoekers niet aangevoerd en zijn de Commissie ook niet gebleken. De inhoudelijke beoordeling van de verwijdering Bij een definitieve verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, waarvan in de situatie van F sprake is, toetst de Commissie of ook deugdelijk onderzoek is gedaan naar het ontwikkelingsperspectief en naar de voor de school nog resterende begeleidingsmogelijkheden. Ontwikkelingsperspectief De Commissie stelt vast dat het opp laatstelijk is bijgesteld in juni De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er op dat moment al een voornemen bestond om over te gaan tot verwijdering. Op hoofdlijnen blijkt uit het opp dat F eigen leerroutes en -methodes nodig heeft, individuele begeleiding, afbakening en structuur, een rustige omgeving, een klassensetting waar hij zich veilig voelt, complimenten en momenten van ontspanning. De verwachting is dat F uitstroomt naar een vso-school voor zml-leerlingen of naar het Praktijkonderwijs met extra ondersteuning. De Commissie concludeert dat de ondersteuningsbehoefte in het opp voldoende adequaat in beeld is gebracht. Begeleiding De school heeft F acht jaar intensief begeleid met inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Bij die ondersteuning is ook kennis van externe deskundigen op het terrein van begeleiding van leerlingen met het syndroom van Down betrokken. Er was een begeleider van JEK en voldoende aannemelijk is geworden dat in de afgelopen jaren herhaaldelijk kennis over de aansturing van leerlingen met het syndroom van Down in de school is ingebracht. Vastgesteld kan worden dat het functioneren van F zich in schooljaar zodanig heeft ontwikkeld dat hij niet meer mee kon komen met zijn groep en met de dynamiek van de school in het algemeen. Verzoekers hebben de problematiek herkend en medewerking verleend aan oplossingen om het functioneren van F op school te reguleren en verbeteren. De school heeft naast intensivering van begeleiding getracht met een hulpplan verbetering te bewerkstelligen in het functioneren van F. De Commissie stelt vast dat de begeleiding van F in uren intensief is geweest en dat zowel de leerkrachten, remedial teacher, de ambulant begeleider van het samenwerkingsverband als de extern deskundige van JEK daarbij nauw betrokken waren. Daarmee heeft de school de haar ten dienste staande interne en externe mogelijkheden aan ondersteuning voldoende benut. Met behulp van de aanwezige kennis is de ondersteuningsbehoefte van F adequaat in beeld gebracht. Die ondersteuningsbehoefte bestaat, kort gezegd, uit een gespecialiseerde onderwijsomgeving waarin aan F adequate zorg kan worden geboden. Ondanks de inzet van alle partijen is thans een situatie ontstaan waarbij het functioneren van F dagelijks voor problemen zorgt, zijn veiligheid in het gedrang is, hij in de klassikale omgeving niet meer is te handhaven en de individuele begeleiding geen oplossing meer bereikt. De Commissie acht het niet aannemelijk dat, gezien de veelomvattendheid van de / advies d.d. 22 december 2015 pagina 4 van 5

5 ondersteuningsbehoefte van F zijn functioneren, zoals verzoekers stellen, enkel een gevolg is van het niet of gedeeltelijk niet nakomen van het hulpplan. Verzoekers hebben ingebracht dat verweerder in had moeten gaan op het aanbod van het samenwerkingsverband om de ondersteuningsbehoefte van F te bespreken. Zoals al is opgemerkt is de ondersteuningsbehoefte van F voldoende adequaat in beeld gebracht. Bovendien was de ambulant begeleider van het samenwerkingsverband niet alleen bij het groot overleg, maar ook bij de gesprekken over het hulpplan aanwezig. Daarmee is het samenwerkingsverband al ruim betrokken geweest bij de ondersteuning. Voldoende is aangetoond dat de school handelingsverlegen is en dat de ondersteuningsbehoefte van F veelomvattend is. Alhoewel nader onderzoek van F aanvullende inzichten kan opleveren voor zijn begeleiding, zal het geen ander beeld geven van zijn ondersteuningsbehoefte. Nu de school in voldoende mate heeft aangetoond dat zij niet in die ondersteuningsbehoefte kan voorzien acht de Commissie een verplichting voor verweerder tot het opnieuw (laten) uitvoeren van nog een extra onderzoek onredelijk belastend en dat hoeft daarom niet meer van verweerder te worden verlangd Alles overziend is het verwijderingsbesluit van verweerder redelijk te achten. De Commissie zal daarom het verzoek ongegrond verklaren. 5. OORDEEL Op grond van bovenstaande overwegingen oordeelt de Commissie het verzoek ongegrond. Aldus gedaan te E op 22 december 2015 door mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, voorzitter, drs. J.P.M. Wichers-Bots, drs. W.A.J.J. Willems, leden, in aanwezigheid van mr. H.J. van der Ende, secretaris. mr. J.P.L.C. Dijkgraaf voorzitter mr. H.J. van der Ende secretaris / advies d.d. 22 december 2015 pagina 5 van 5

Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering.

Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering. 107678 - Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering. in het geding tussen: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende te B,

Nadere informatie

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5.

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5. 107219 - Verwijdering van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte kan pas als onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. in

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven.

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. 107426 - School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, verzoekers,

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder 107072 - Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster

Nadere informatie

de Stichting C, gevestigd te Q, het bevoegd gezag van D, locatie E te P, verweerder

de Stichting C, gevestigd te Q, het bevoegd gezag van D, locatie E te P, verweerder 107839 ADVIES in het geding tussen: de heer A, vader van B, wonende te P, verzoeker, gemachtigde: mevrouw N.P.J. van Uffelen en de Stichting C, gevestigd te Q, het bevoegd gezag van D, locatie E te P,

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van school E, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J. Verhaart

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van school E, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J. Verhaart 107636 - Een school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ongeacht zijn leeftijd, niet verwijderen als geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld. in het geding tussen: ADVIES de heer

Nadere informatie

Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten.

Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten. 106822 - Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, verzoeker en ADVIES het

Nadere informatie

ADVIES. Stichting C, gevestigd te K, het bevoegd gezag van D te K (de school), verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen

ADVIES. Stichting C, gevestigd te K, het bevoegd gezag van D te K (de school), verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen 107362 - De voorgenomen verwijdering van de leerling en haar plaatsing op een bovenschoolse voorziening is redelijk omdat de leerling onveilige situaties veroorzaakte en de school geen onderzoek mocht

Nadere informatie

ADVIES. Stichting D, gevestigd te O, het bevoegd gezag van de school, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. B.T. Brouwer

ADVIES. Stichting D, gevestigd te O, het bevoegd gezag van de school, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. B.T. Brouwer 107372 - De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school handelingsverlegen is, geen nader onderzoek mag uitvoeren en een anders school heeft aangeboden die passend is voor de leerling.

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B, wonende te D, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. W. Brussee, voor deze mevrouw mr. M. Scholtes

ADVIES. de heer A en mevrouw B, wonende te D, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. W. Brussee, voor deze mevrouw mr. M. Scholtes 107365 - De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat zijn resultaten onvoldoende waren en een derde maal de brugklas doen niet in zijn belang is. Geschillencommissie in het geding tussen:

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor E te D, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor E te D, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen 107529 - De voorgenomen verwijdering van school en plaatsing op de bovenschoolse voorziening is redelijk omdat nader onderzoek nodig is naar de ondersteuningsbehoefte en het niveau van de leerling, voordat

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, het bevoegd gezag, verder te noemen verweerder

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, het bevoegd gezag, verder te noemen verweerder SAMENVATTING 106528 - Geschil toelating leerling tot de basisschool; PO Het schoolbestuur van een reguliere basisschool heeft op 10 juli 2014 aan de ouders meegedeeld dat hun zoon, een leerling met een

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

106793 - School mocht leerling verwijderen omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden.

106793 - School mocht leerling verwijderen omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden. 106793 - School mocht leerling verwijderen omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster gemachtigde: de heer mr.

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag SAMENVATTING 106487 - Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief; VO Een opdc heeft besloten om een leerling met de diagnose selectief mutisme niet meer toe te laten tot het regulier onderwijsprogramma.

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder 106841 in het geding tussen: ADVIES A en B, wonende te C, verzoekers gemachtigde: de heer mr. drs. R.F. Bakker en het College van Bestuur van D, het bevoegd gezag van E, gevestigd te M, verweerder 1. VERLOOP

Nadere informatie

ADVIES. 1. Verzoekster is de moeder van F. F heeft vanaf zijn vierde jaar tot en met groep 5 onderwijs gevolgd op basisschool J, te K.

ADVIES. 1. Verzoekster is de moeder van F. F heeft vanaf zijn vierde jaar tot en met groep 5 onderwijs gevolgd op basisschool J, te K. 107017 ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. M.R. de Kok, en het College van Bestuur van C, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs,

Nadere informatie

ADVIES. Stichting C gevestigd te D, het bevoegd gezag van christelijke basisschool E te B, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J.

ADVIES. Stichting C gevestigd te D, het bevoegd gezag van christelijke basisschool E te B, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J. 107359 - De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk vanwege de ontstane onrust en onveiligheid als gevolg van gebeurtenissen waar de leerling bij betrokken was. Het aanbod van twee andere

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder 107235 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Y, verzoekster, en de Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van C te M, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Op 29 april 2016 heeft

Nadere informatie

De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten. 107468 - De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde:

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van C, gevestigd te P, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. C.J.

SAMENVATTING. het bestuur van C, gevestigd te P, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. C.J. 106295 - Geschil over verwijderingsbeslissing; PO SAMENVATTING Het bevoegd gezag besloot tot verwijdering van een 10-jarige leerling met het syndroom van Down wegens, als gevolg van zijn fysiek gedrag

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht. ADVIES

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht. ADVIES 106607- Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, wonende te C, verzoekers en het College van Bestuur van de D, gevestigd

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster,

ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, 107515 - Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Nadere informatie

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs.

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs. 106669 - Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de

Nadere informatie

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering.

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering. 107865 - Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde:

Nadere informatie

ADVIES. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

ADVIES. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs E, verweerder gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107447 ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. I. Mercanoglu en C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs E, verweerder

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest.

Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest. 106632 - Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, wonende te

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: mevrouw mr. A.M.T. Wigger

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: mevrouw mr. A.M.T. Wigger 107137 - School mag besluiten tot verwijdering van chronisch zieke leerling wegens de verstoorde verhouding met de moeder mits een andere school bereid gevonden is de leerling aan te nemen. De LOI is niet

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder 107347 - Ook bij overstap van een leerling moet de school van aanmelding bij de weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte zorgdragen voor een andere school. in het geding tussen:

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te D, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. A.R. van Tilborg

ADVIES. in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te D, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. A.R. van Tilborg 107438 ADVIES in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te D, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. A.R. van Tilborg en E, gevestigd te D, het bevoegd gezag van F, verweerder gemachtigde: de

Nadere informatie

ADVIES. Stichting D, gevestigd te P, het bevoegd gezag van basisschool C te O, verweerder

ADVIES. Stichting D, gevestigd te P, het bevoegd gezag van basisschool C te O, verweerder 107621 - De school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet verwijderen als niet op tijd een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel is opgesteld. in het geding tussen: ADVIES de

Nadere informatie

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot mavo; VO

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot mavo; VO SAMENVATTING 106544 - Geschil over toelating leerling tot mavo; VO Een leerling heeft twee jaar thuisonderwijs ontvangen. Als de inspectie die situatie beëindigt, meldt verzoekster haar zoon aan bij een

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs (so) E te C, verweerder

ADVIES. de Stichting D, gevestigd te C, het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs (so) E te C, verweerder 107499 - De school voor zeer moeilijk lerende kinderen is op dit moment passend omdat de leerling daar de voor hem noodzakelijke begeleidingsstructuur wordt geboden met veel meer zorgondersteuning dan

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium; VO

SAMENVATTING Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium; VO SAMENVATTING 106465 - Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium; VO Een leerling heeft van de basisschool het advies vwo gegeven. De leerling heeft het Syndroom van Asperger en bij hem is

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers

in het geding tussen: de heer A en mevrouw B, wonende te C, de heer D, wonende te E, mevrouw F, wonende te G, verzoekers 106581/106582/106586 - Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden; VSO in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw

Nadere informatie

ADVIES. De C voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs voor B en omstreken, gevestigd te B, het bevoegd gezag van het D te B, verweerder

ADVIES. De C voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs voor B en omstreken, gevestigd te B, het bevoegd gezag van het D te B, verweerder 107792 - Na beëindiging OPDC traject moet de school van inschrijving een besluit nemen over het wel of niet vervolgen van het onderwijs van de leerling op school. in het geding tussen: mevrouw A, wonende

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekers. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E, verweerder gemachtigde: mr. L.

ADVIES. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekers. C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E, verweerder gemachtigde: mr. L. 107059 - Een voornemen tot verwijdering moet de juiste gronden voor verwijdering vermelden; dat is hier niet het geval omdat de handelingsverlegenheid van de school niet is genoemd. in het geding tussen:

Nadere informatie

De beslissing om de leerling te verwijderen van het praktijkonderwijs is een redelijke beslissing geweest. AD V I ES

De beslissing om de leerling te verwijderen van het praktijkonderwijs is een redelijke beslissing geweest. AD V I ES 106778 - De beslissing om de leerling te verwijderen van het praktijkonderwijs is een redelijke beslissing geweest. in het geding tussen AD V I ES de heer A en mevrouw B, wonende te C, verzoekers gemachtigde:

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2014/072 24 september 2014 Er is onvoldoende begeleiding geboden door school en te weinig aandacht besteed aan de faalangst en sociaal emotionele

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 104265 - Geschil over de toepassing van artikel I-12b lid 2 De werkgever kent de werkneemster geen bindingstoelage toe omdat zij niet op alle beoordelingscriteria van de functie positief beoordeeld

Nadere informatie

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES 107148 Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief inzake de klacht van ADVIES mevrouw A en de heer B te C, ouders van D, klagers tegen - de heer E, directeur

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag De MR en heeft over een voorgenomen nieuwbouw op lokatie K. positief advies afgegeven. Nadat het advies was uitgebracht, is het bevoegd gezag teruggekomen op dit voorgenomen besluit. Het terugkomen op

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers SAMENVATTING 106199 - klacht over ontbreken probleemomschrijving en ondersteuning bij dyslexie, over gebrekkige communicatie en over onveilige schoolomgeving; PO Als (gedrags)problemen de ontwikkeling

Nadere informatie

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster 107299 - De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A te

Nadere informatie

de heer A en mevrouw B te Vlaardingen, ouders van C, voormalig leerling van D te H, klagers

de heer A en mevrouw B te Vlaardingen, ouders van C, voormalig leerling van D te H, klagers 105983 - klacht over overplaatsen van vwo naar havo; VO Landelijke SAMENVATTING De zoon van klagers zou op het gymnasium zijn blijven zitten en is toegelaten op de nieuwe school op niveau vwo. Hij heeft

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen Landelijke Commissie voor Geschillen Wms 107855 - Het bevoegd gezag heeft ten onrechte besluiten tot vaststelling van de lessentabel en invoering van een mavo/havo brugklas niet ter instemming aan de DMR

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E te F, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, het bevoegd gezag van E te F, verweerder 107082 - Een verwijderingsbeslissing moet gebaseerd zijn op recente en relevante informatie over de gezondheid en ondersteuningsbehoefte van de leerling. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B,

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te L, het bevoegd gezag van de D te H, verweerder

ADVIES. de Stichting C, gevestigd te L, het bevoegd gezag van de D te H, verweerder 107180 in het geding tussen: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende te K, verzoekers, en de Stichting C, gevestigd te L, het bevoegd gezag van de D te H, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Op 1 maart

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers SAMENVATTING 105307 - Klacht over onveilig schoolklimaat, niet optreden tegen pesten; PO Klagers klagen dat op de school een onveilig en ongezond pedagogisch klimaat heerst. Daarbij is niet adequaat opgetreden

Nadere informatie

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers SAMENVATTING 105334 Ouders klagen erover dat de directie hun zoon disproportioneel heeft gestraft doordat hij niet mee mocht met het schoolkamp. Daarnaast heeft de school onjuist gehandeld toen klagers

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 104653 - Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe hun zoon begeleid

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster 106042 - Klacht over begeleiding en over veiligheid op school; PO Landelijke SAMENVATTING Een ouder klaagt erover dat de school haar zoon niet de begeleiding geeft die hij nodig heeft en niet optreedt

Nadere informatie

106795 - Het concept ontwikkelingsperspectief sluit onvoldoende aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. ADVIES

106795 - Het concept ontwikkelingsperspectief sluit onvoldoende aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. ADVIES 106795 - Het concept ontwikkelingsperspectief sluit onvoldoende aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. in het geding tussen: de heer en mevrouw A te M, verzoekers, gemachtigde: de heer mr. W.D.

Nadere informatie

AD V I ES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, hierna te noemen verzoekster

AD V I ES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, hierna te noemen verzoekster 106816 - De school van aanmelding kan een leerling niet weigeren vanwege de vereiste intensieve begeleiding als onvoldoende is onderzocht wat zijn ondersteuningsbehoefte is, ook al ligt er een aanbod van

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te X, het bevoegd gezag van C te X, verweerder gemachtigde: de heer mr. W. Lindeboom

ADVIES. de Stichting B, gevestigd te X, het bevoegd gezag van C te X, verweerder gemachtigde: de heer mr. W. Lindeboom 107412 - De school mag de leerling verwijderen omdat zij niet de benodigde ondersteuning kan bieden en een andere school heeft gevonden die passend is voor de leerling. in het geding tussen: ADVIES mevrouw

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders)

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) SAMENVATTING 104469 - Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) GMR heeft geweigerd in te stemmen met het voornemen om voor alle teamleiders, ongeacht

Nadere informatie

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur. 107566 - Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde:

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

ADVIES. Stichting C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van de katholieke scholengemeenschap C College, verweerder

ADVIES. Stichting C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van de katholieke scholengemeenschap C College, verweerder 107567 - De toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs kan niet gelden als de enige reden om een leerling definitief van school te verwijderen. in het geding tussen: mevrouw A, wonende

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO SAMENVATTING 105106 - Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO Volgens klaagster is de school tekortgeschoten in de begeleiding van haar dochter en is voor

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

UITSPRAAK. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR

UITSPRAAK. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR 107108 UITSPRAAK in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR en het College van Bestuur van A, gevestigd te B, verweerder, hierna

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 Z-14 11 september 2015 Leerling heeft niet de nodige begeleiding gekregen. De school heeft zich zelfs schuldig gemaakt

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Informatie voor scholen/schoolbesturen/schoolleiders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager SAMENVATTING 105724 - Klacht over schorsing; VO Een vader klaagt erover dat de school zijn zoon op onjuiste gronden heeft geschorst en voor deze schorsing geen eenduidige reden heeft aangevoerd. De school

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 106285/106286/106287 Beroepen (3) tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking;. Werkneemster is ontslagen op grond van opheffing van de betrekking als bedoeld in artikel 3.8 lid 3 cao

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE

SAMENVATTING Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE SAMENVATTING 105425 - Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE Klager klaagt erover dat de school zijn dochter heeft ingeschreven

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen 107270 - Als een school extra begeleiding inzet en dit in een plan beschrijft is het goed het plan met ouders te bespreken en door de ouders voor gezien te laten tekenen. inzake de klacht van: ADVIES de

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

De didactische en sociaal-emotionele achterstand van de leerling rechtvaardigt afgifte van een tlv voor het sbo. ADVIES

De didactische en sociaal-emotionele achterstand van de leerling rechtvaardigt afgifte van een tlv voor het sbo. ADVIES 107339 - De didactische en sociaal-emotionele achterstand van de leerling rechtvaardigt afgifte van een tlv voor het sbo. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te Q, bezwaarde en de vereniging

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

SAMENVATTING Instemmingsgeschil PO - artikel 10 onder h WMS (fusie school) en artikel 13 onder b WMS (verandering grondslag school)

SAMENVATTING Instemmingsgeschil PO - artikel 10 onder h WMS (fusie school) en artikel 13 onder b WMS (verandering grondslag school) SAMENVATTING 105783 13.07 Instemmingsgeschil PO - artikel 10 onder h WMS (fusie school) en artikel 13 onder b WMS (verandering grondslag school) Aangaande de fusie zijn onder meer onderwijsinhoudelijk,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, mr. N. Gunes, J. Toes) Uitspraaknr. 03.027 Datum: 23 juni 2003 Onvoldoende structurele zorg

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 07.03 9 oktober 2007 Functiewaardering remedial teacher Vanwege het ontbreken van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:5324

ECLI:NL:RBNHO:2014:5324 ECLI:NL:RBNHO:2014:5324 Instantie Datum uitspraak 06-06-2014 Datum publicatie 12-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-14_2185 bz Bestuursrecht

Nadere informatie

106645 - Bezwaarschrift van ouders tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs ADVIES

106645 - Bezwaarschrift van ouders tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs ADVIES 106645 - Bezwaarschrift van ouders tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, wonende te C, bezwaarden, gemachtigde: mevrouw mr. A.M.T.

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 104275 SAMENVATTING Landelijke De hoofdlocatie van de school bezit een mediatheek. De vestiging waar bezwaarde werkzaam is heeft een open leercentrum. Het scoreprofiel van de Coördinator Mediatheek wijkt

Nadere informatie

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Besluitvorming en communicatie Bespreken MO 29 januari 2015 Instemming GMR 4 februari 2015 Vaststellen definitieve versie bestuur 4 februari

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

en ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde gemachtigde: mevrouw mr. F.A.M. Engels

en ADVIES. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde gemachtigde: mevrouw mr. F.A.M. Engels 107732 en 107733 - ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde gemachtigde: mevrouw mr. F.A.M. Engels en Stichting Passend Primair Onderwijs C, gevestigd te B, verweerder gemachtigde:

Nadere informatie