ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers"

Transcriptie

1 Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur de betreffende leerkracht geen eigen klas had mogen toekennen terwijl over haar ernstige klachten bestonden. Daarnaast klagen zij erover dat de directeur de vervanging van deze leerkracht niet adequaat geregeld heeft en dat de directeur de klachten over deze leerkracht onzorgvuldig heeft behandeld en afspraken niet is nagekomen. Klagers klagen ook over de onzorgvuldige wijze waarop de clusterdirecteur een gesprek heeft gevoerd, waarin hij het vertrek van de leerling heeft gesuggereerd. Niet is gebleken dat er signalen of klachten waren op grond waarvan de directeur had moeten concluderen dat de leerkracht geen eigen klas had mogen krijgen. Dit klachtonderdeel is Het feit dat de school bij het regelen van de vervanging tot andere keuzes is gekomen dan de keuze die klagers zouden maken, maakt de klacht niet gegrond. Er is niet gebleken dat de vervanging niet adequaat geregeld is. Dit klachtonderdeel is Bij een zorgvuldige klachtafhandeling dient in ieder geval duidelijk te zijn in welke hoedanigheid iemand een gesprek voert. Het ontstaan van het misverstand over de rol en de status van de clusterdirecteur is te wijten aan de door verweerders aan klagers verstrekte onduidelijke informatie. Op het onderdeel dat de klacht onzorgvuldig is afgehandeld, is de klacht gegrond. Eén van de afspraken die niet nagekomen zou zijn, betreft de afspraak dat de leerling eerder naar huis mocht gaan op eigen verzoek. Dat deze afspraak dit keer aangevuld werd met de voorwaarde dat de leerling opgehaald zou worden, maakt nog niet dat gezegd kan worden dat afspraken niet zijn nagekomen. Voor het overige is niet gebleken dat de klachtbehandeling onzorgvuldig is geweest en dat afspraken niet zijn nagekomen. Dit klachtonderdeel is Niet beoordeeld kan worden of het gesprek met de clusterdirecteur onzorgvuldig is gevoerd. De suggestie om een andere school te zoeken is overigens op zichzelf niet klachtwaardig. In situaties waarin sprake is van een vertrouwensbreuk tussen school en ouders kan een scheiding der wegen de enige oplossing zijn. Dit klachtonderdeel is inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers tegen de heer E, directeur D de heer F, clusterdirecteur, verweerders gemachtigde: mevrouw mr. S.A. Geerdink 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij klaagschrift met bijlagen van 29 januari 2013, ingekomen op 29 januari 2013 en aangevuld met brieven van 5 augustus en 4 oktober 2013, ingekomen op respectievelijk 6 augustus en 4 oktober 2013 hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerders ingediend met de volgende inhoud: / advies d.d. 13 november 2013 pagina 1 van 5

2 Klagers klagen erover dat: A. de directeur 1. tegen de belangen van C en zijn medeleerlingen heeft gehandeld door - aan leerkracht G een eigen groep toe te kennen, terwijl over haar ernstige klachten bestonden; - de vervanging van leerkracht G niet adequaat te organiseren; 2. de klachten over leerkracht G onzorgvuldig heeft behandeld en afspraken niet is nagekomen; 3. niet overgaat tot schulderkenning en het aanbieden van excuses; Landelijke B. de heer F op onzorgvuldige wijze een gesprek met klagers heeft gevoerd en daarbij het vertrek van C op school als oplossing voor de problemen heeft gesuggereerd. Nadat klagers op 29 januari 2013 een klacht hebben ingediend bij de Commissie, heeft de Commissie het bevoegd gezag de gelegenheid gegeven om de klacht zelf te beoordelen. In mei 2013 besluiten partijen om middels mediation tot een oplossing te komen. Na een eerste gesprek op 21 juni 2013 wordt het mediationtraject gestopt. Het bevoegd gezag stelt klagers op 23 mei 2013 op de hoogte van haar tussenoordeel. Op 28 juni 2013 volgt het eindoordeel. Klagers berichten de Commissie op 5 augustus dat zij hun klacht alsnog aan de Commissie willen voorleggen. In dezelfde brief vullen zij hun klachten aan. De Commissie neemt de klacht in behandeling. Verweerders hebben op 17 september 2013 een verweerschrift met bijlagen ingediend. Op verzoek van de Commissie heeft ook het bevoegd gezag toelichtende schriftelijke informatie verstrekt. Alle stukken zijn over en weer in afschrift aan partijen gestuurd. De mondelinge behandeling van de klacht vond plaats op 9 oktober 2013 te Utrecht. Klagers waren ter zitting aanwezig en werden vergezeld door mevrouw L, als vertrouwd persoon. Verweerder E was verhinderd. Verweerder F was in persoon aanwezig en werd vergezeld door de heer M, lid College van Bestuur, als informant. Verweerders werden vertegenwoordigd door mevrouw mr. S.A. Geerdink. Onder handhaving van hun standpunten hebben partijen een nadere toelichting gegeven. Hetgeen in de stukken en op de zitting naar voren is gebracht is, voor zover relevant, zakelijk in dit advies weergegeven. 2. DE FEITEN C is sinds 9 januari 2006 leerling op obs D. Schooljaar zit hij in groep 7a. Hij krijgt dan voor het eerst les van juf G (hierna de leerkracht). Na de herfstvakantie bereiken de school klachten van een ouder over de wijze van lesgeven van de leerkracht. Na de kerstvakantie is de leerkracht vanaf 6 januari 2013 twee weken afwezig wegens ziekte. Als de leerkracht terugkomt op school spreekt de directeur haar aan op klachten van ouders. Zij herkent de klachten niet. Vervolgens blijkt dat ook andere ouders ontevreden zijn. Op 28 januari 2013 voert verweerder E een gesprek met de leerkracht naar aanleiding van klachten van diverse ouders. Na dit gesprek meldt de leerkracht zich de volgende dag ziek. De leerkracht komt niet meer terug voor de klas. Op 4 juli 2013 neemt de school afscheid van haar na een schikking te hebben getroffen. 3. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE / advies d.d. 13 november 2013 pagina 2 van 5

3 A.1 Vooraf overweegt de Commissie dat zij de klacht voor zover het belangen betreft van medeleerlingen die mogelijk zijn geschaad, niet in behandeling neemt, omdat andere ouders geen klachten hebben ingediend bij de Commissie. De Commissie spreekt zich alleen uit over de klachten die het belang van C raken. Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht is het de Commissie niet gebleken dat er eerdere signalen/klachten waren op grond waarvan verweerder had moeten concluderen dat de betreffende leerkracht geen eigen klas zou mogen krijgen. Evenmin is gebleken dat, hetgeen klagers ook niet aannemelijk hebben kunnen maken, de onveiligheid in de klas in het geding was voordat de docent klas 7a kreeg toebedeeld. De Commissie is dan ook van oordeel dat dit klachtonderdeel ongegrond is. De school (directie) dient een afwezige leerkracht adequaat te vervangen. In dit geval is niet weersproken dat de leerkracht vanaf de eerste dag is vervangen. Ter zitting is de klacht verengd tot de vervanging van juf H door juf J. De Commissie overweegt dat het feit dat de school bij het regelen van de vervanging tot andere keuzes gekomen is dan de keuze die klagers zouden maken, de klacht om die reden niet gegrond maakt. Overigens is niet gebleken dat de vervanging niet adequaat geregeld is. De school heeft bij het regelen van de vervanging ernaar gestreefd leerkrachten in te zetten die de kinderen al kenden en bij voorkeur geen leerkrachten van buiten willen betrekken. Juf J is een bevoegde leerkracht die bekend is met de school. Op dit onderdeel oordeelt de Commissie de klacht dan ook De Commissie overweegt dat de overdracht bij vervanging beter geregeld zou kunnen worden. Dit wordt bevestigd door het voornemen van verweerder om een protocol op te stellen dat niet alleen de overdracht regelt bij de overgang naar een nieuw schooljaar, maar ook de overdracht bij vervanging lopende een schooljaar. Eén van de zaken die beter geregeld kan worden is het melden van ouders van de procedure en het opstellen van een agenda voor een overleg over de overdracht. Hoewel de overdracht op onderdelen verbeterd kan, is er onvoldoende reden om de klacht gegrond te verklaren. Verweerder heeft immers op de eerste dag van de vervanging geregeld dat er een afspraak gepland stond met klagers voor een inhoudelijke overdracht. De Commissie overweegt daarbij, dat er wat is te zeggen voor de keuze om niet tevoren de leerkracht te informeren over de doodswens van C. Ouders hebben zo zelf de ruimte keuzes te maken in hetgeen zij aan de orde willen stellen in het gesprek. Dit klachtonderdeel is A.2 Klagers klagen erover dat de klachten onzorgvuldig zijn behandeld. Bij het zorgvuldig afhandelen van klachten hoort, naar het oordeel van de Commissie, in ieder geval dat duidelijk is in welke hoedanigheid iemand een gesprek voert. De Commissie constateert dat in het gesprek van 23 januari 2013 aan klagers niet duidelijk is gemaakt in welke hoedanigheid verweerder F dit gesprek voerde. Ten onrechte verkeerden klagers in de veronderstelling dat hij aanspreekpunt was als leidinggevende van verweerder E. Ter zitting is gebleken dat verweerder F een luisterend oor heeft geboden en dat hij voor verweerder E een sparringpartner was. De school heeft daarbij aangegeven dat is voorgesteld om het gesprek met verweerder F te voeren om niet meteen het gesprek met het bevoegd gezag te voeren. De Commissie overweegt dat het ontstaan van het misverstand over de rol en de status van verweerder F te wijten is aan de door verweerders aan klagers verstrekte onduidelijke informatie. De Commissie oordeelt de klacht op het onderdeel dat de klacht onzorgvuldig is afgehandeld dan ook gegrond / advies d.d. 13 november 2013 pagina 3 van 5

4 De Commissie constateert dat partijen van mening verschillen over wat er in het mediationgesprek gezegd is over een advocaat. De Commissie kan dan ook niet beoordelen of het gesprek inhoudelijk zorgvuldig gevoerd is. De Commissie oordeelt dit klachtonderdeel Daarnaast geeft de Commissie in overweging mee dat hetgeen in een mediationtraject besproken wordt, in beginsel vertrouwelijk van aard is. Wat betreft de klacht dat afspraken niet zijn nagekomen stelt de Commissie vast dat klagers onder meer als concreet voorbeeld hebben genoemd de afspraken die gemaakt zijn met de intern begeleider van de school over het eerder naar huis gaan van C op zijn eigen verzoek. De Commissie stelt vast dat niet omstreden is dat de afspraak inhield dat de docenten en ouders in overleg zouden bespreken of C wel of niet alleen naar huis mocht gaan. Of C alleen naar huis mocht werd dus per geval bekeken. Op 31 mei 2013 hebben de docenten daarvoor toestemming gegeven, waarna verweerder E als nadere voorwaarde stelt dat C opgehaald moet worden. Als reden daarvoor heeft verweerder E opgevoerd dat hij niet de verantwoordelijkheid wilde nemen voor het geval C onder een auto zou komen. De Commissie is voorts gebleken dat C zich op 31 mei 2013 niet echt lekker voelde. De Commissie kan niet vaststellen of sprake was van depressiviteit bij C en of daarover in bijzijn van C gesproken is. Dat de afspraak dat C naar huis mocht dit keer aangevuld werd met de voorwaarde dat C opgehaald werd, maakt nog niet dat gezegd kan worden dat afspraken niet zijn nagekomen. De situatie waarin een leerling zich niet lekker voelt, kan met zich brengen dat het noodzakelijk gevonden wordt dat de leerling opgehaald wordt. De Commissie oordeelt de klacht op dit onderdeel Voor het overige is de Commissie niet gebleken dat de klachtbehandeling onzorgvuldig is geweest en afspraken niet zijn nagekomen. A.3 Klagers klagen erover dat verweerder E niet overgaat tot schuld erkenning en het aanbieden van excuses. De Commissie merkt op dat het aanbieden van excuses persoonlijk van aard is en een morele categorie vormt. Afgedwongen excuses zijn geen excuses. In het maatschappelijk verkeer ontlenen excuses hun meerwaarde juist aan spontaniteit en oprecht berouw over eigen tekortschieten. De Commissie oordeelt de klacht over het niet overgaan tot schulderkenning en het aanbieden van excuses in casu niet klachtwaardig en de klacht hierover is derhalve B Klager klaagt erover dat verweerder F het gesprek op 23 januari 2013 op onzorgvuldige wijze gevoerd heeft en daarbij het vertrek van C op school als oplossing voor de problemen heeft gesuggereerd. De Commissie stelt vast dat in genoemd gesprek de suggestie om een andere school voor C te zoeken gedaan is. Partijen verschillen echter van mening over de context waarin en het moment waarop deze suggestie gedaan is. De Commissie kan dan ook niet beoordelen of het gesprek inhoudelijk zorgvuldig gevoerd is. De suggestie om een andere school te zoeken is overigens op zichzelf niet klachtwaardig. In situaties waarin sprake is van een vertrouwensbreuk tussen school en ouders kan een scheiding der wegen de enige oplossing zijn. De Commissie oordeelt dit klachtonderdeel 4. OORDEEL VAN DE COMMISSIE / advies d.d. 13 november 2013 pagina 4 van 5

5 De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht dat de directeur tegen de belangen van C heeft gehandeld door de leerkracht een eigen groep toe te kennen en de klacht dat de vervanging niet adequaat geregeld is De Commissie oordeelt de klachten over klachtafhandeling en niet nakomen van afspraken gegrond voor zover onduidelijk informatie is verstrekt over de rol en status van verweerder F in het gesprek op 23 januari 2013 en ongegrond voor zover het het overrulen door verweerder E van de afspraken over het naar huis gaan van C en het dreigen met een advocaat betreft. De klacht dat de directeur niet overgaat tot schulderkenning en het aanbieden van excuses oordeelt de Commissie De klacht dat de clusterdirecteur op onzorgvuldige wijze een gesprek gevoerd zou hebben met klagers oordeelt de Commissie Aldus gedaan te Utrecht op 13 november 2013 door mr. J.S. Duttenhofer, voorzitter, W. Happee en drs. M.H.W.C. Voeten, leden, in aanwezigheid van mr. H.J. van der Ende, secretaris. mr. J.S. Duttenhofer voorzitter mr. H.J. van der Ende secretaris / advies d.d. 13 november 2013 pagina 5 van 5

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

Klacht over discriminatie leerling. Er zijn geen feiten aangevoerd die discriminatie doen vermoeden. ADVIES

Klacht over discriminatie leerling. Er zijn geen feiten aangevoerd die discriminatie doen vermoeden. ADVIES 107920 - Klacht over discriminatie leerling. Er zijn geen feiten aangevoerd die discriminatie doen vermoeden. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A, klagers tegen ADVIES mevrouw B, directeur, en mevrouw

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, vader van B, klager gemachtigde: mevrouw mr. M. Shaaban. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, vader van B, klager gemachtigde: mevrouw mr. M. Shaaban. tegen 107071 ADVIES inzake de klacht van: de heer A, vader van B, klager gemachtigde: mevrouw mr. M. Shaaban tegen de heer C, directeur van D te E, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij klaagschrift van

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO

SAMENVATTING Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO SAMENVATTING 105851 - Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO Klagers klagen erover dat de school de afspraken die in het kader van de overgang

Nadere informatie

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

VERLOOP VAN DE PROCEDURE SAMENVATTING 105535 - Klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en het (niet) beantwoorden van brieven; PO Een vader klaagt erover dat de school heeft besloten

Nadere informatie

ADVIES. mevrouw A te B, ouder van C, voormalig leerling van obs D te B, klaagster

ADVIES. mevrouw A te B, ouder van C, voormalig leerling van obs D te B, klaagster 107827 - klacht over onprofessioneel handelen leerkracht. ADVIES inzake de klacht van: mevrouw A te B, ouder van C, voormalig leerling van obs D te B, klaagster tegen - mevrouw E, leerkracht groep 7/8

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over o.a. onderwijskundige begeleiding en informatieverstrekking; PO

SAMENVATTING Klacht over o.a. onderwijskundige begeleiding en informatieverstrekking; PO SAMENVATTING 105574 - Klacht over o.a. onderwijskundige begeleiding en informatieverstrekking; PO Een ouderpaar klaagt er onder andere over dat de school rugzakgelden heeft aangewend zonder daarover vooraf

Nadere informatie

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers SAMENVATTING 105334 Ouders klagen erover dat de directie hun zoon disproportioneel heeft gestraft doordat hij niet mee mocht met het schoolkamp. Daarnaast heeft de school onjuist gehandeld toen klagers

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO

SAMENVATTING Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO SAMENVATTING 106086 - Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO Een ouder klaagt erover dat de leerkrachten haar dochter hebben gedemotiveerd, angstig hebben gemaakt

Nadere informatie

Klacht over te zwaar en dubbel straffen van een leerling en over niet nakomen van afspraken. ADVIES

Klacht over te zwaar en dubbel straffen van een leerling en over niet nakomen van afspraken. ADVIES 107973 - Klacht over te zwaar en dubbel straffen van een leerling en over niet nakomen van afspraken. ADVIES inzake de klacht van: [klagers], wonende te [woonplaats], ouders van [leerling], klagers tegen

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft.

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft. 108179 - Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft. ADVIES inzake de klacht van: [klager] te [woonplaats], ouder van [de leerling],

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager SAMENVATTING 105724 - Klacht over schorsing; VO Een vader klaagt erover dat de school zijn zoon op onjuiste gronden heeft geschorst en voor deze schorsing geen eenduidige reden heeft aangevoerd. De school

Nadere informatie

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud:

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud: 106580/106587/106588/106602/106604 - Een bestuurder moet met ouders transparant communiceren over het vertrek van de directeur en de wijziging van hoogbegaafdenonderwijs als gevolg van Passend ; PO inzake

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, vader van C, klager. tegen. D College, locatie E, te B, verweerster

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, vader van C, klager. tegen. D College, locatie E, te B, verweerster 107548 - Een school moet de niet-gezaghebbende ouder die daar om verzoekt, informatie verstrekken over belangrijke zaken die de persoon, verzorging of opvoeding van het kind betreffen. inzake de klacht

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over onzorgvuldig handelen directie en MR bij invoering continue rooster; PO

SAMENVATTING Klacht over onzorgvuldig handelen directie en MR bij invoering continue rooster; PO SAMENVATTING 104849 - Klacht over onzorgvuldig handelen directie en MR bij invoering continue rooster; PO Een aantal ouders klaagt erover dat de directeur onzorgvuldig heeft gehandeld door aan de MR een

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers SAMENVATTING 105307 - Klacht over onveilig schoolklimaat, niet optreden tegen pesten; PO Klagers klagen dat op de school een onveilig en ongezond pedagogisch klimaat heerst. Daarbij is niet adequaat opgetreden

Nadere informatie

Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen.

Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen. 107823 Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen. Landelijke ADVIES inzake de klacht van: mevrouw A, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft adequaat opgetreden tegen het pesten van een leerling. ADVIES

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft adequaat opgetreden tegen het pesten van een leerling. ADVIES 107717 - De school heeft adequaat opgetreden tegen het pesten van een leerling. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A te B, moeder van G, klaagster tegen mevrouw C, directeur van obs D te B, verweerster

Nadere informatie

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster 107299 - De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A te

Nadere informatie

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren.

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren. 108408 - Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren. inzake de klacht van: ADVIES [Klager], wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

mevrouw A en de heer B, ouders van C, voormalig leerling van de openbare basisschool D te E, klagers

mevrouw A en de heer B, ouders van C, voormalig leerling van de openbare basisschool D te E, klagers 106767 - Bij mogelijk pesten moet een school pestprotocol toepassen. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A en de heer B, ouders van C, voormalig leerling van de openbare basisschool D te E, klagers tegen

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers SAMENVATTING 106199 - klacht over ontbreken probleemomschrijving en ondersteuning bij dyslexie, over gebrekkige communicatie en over onveilige schoolomgeving; PO Als (gedrags)problemen de ontwikkeling

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES 107494 - De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. inzake de klacht van: mevrouw A te B, ouder van C, klaagster tegen ADVIES mevrouw D, docent Beeldende Kunst aan E te

Nadere informatie

Klacht over een melding bij Veilig Thuis en de beperkte toegang van de leerling tot de school. ADVIES

Klacht over een melding bij Veilig Thuis en de beperkte toegang van de leerling tot de school. ADVIES 107817 - Klacht over een melding bij Veilig Thuis en de beperkte toegang van de leerling tot de school. inzake de klacht van: ADVIES [klaagster] te [woonplaats], moeder van [de leerling], klaagster, tegen

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

Een school of schoolbestuur mag stukken die persoonsgegevens bevatten niet zomaar delen met derden. ADVIES inzake de klacht van:

Een school of schoolbestuur mag stukken die persoonsgegevens bevatten niet zomaar delen met derden. ADVIES inzake de klacht van: 108218 - Een school of schoolbestuur mag stukken die persoonsgegevens bevatten niet zomaar delen met derden. ADVIES inzake de klacht van: de heer en mevrouw [klagers] te [woonplaats], ouders van twee voormalige

Nadere informatie

Klacht over pesten en onveilige schoolomgeving deels gegrond. ADVIES

Klacht over pesten en onveilige schoolomgeving deels gegrond. ADVIES 108002 - Klacht over pesten en onveilige schoolomgeving deels gegrond. ADVIES inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], ouder van [de leerling], klaagster tegen [verweerder 1], [verweerder 2]

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 104653 - Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe hun zoon begeleid

Nadere informatie

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was. ADVIES

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was. ADVIES 107720 - Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was. inzake de klacht van: ADVIES [klager] te [woonplaats], vader van [de leerling], klager, tegen - [verweerder1],

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen 107270 - Als een school extra begeleiding inzet en dit in een plan beschrijft is het goed het plan met ouders te bespreken en door de ouders voor gezien te laten tekenen. inzake de klacht van: ADVIES de

Nadere informatie

Bij voorwaardelijke bevordering moet de school contact met ouders houden over de resultaten van de leerling. ADVIES

Bij voorwaardelijke bevordering moet de school contact met ouders houden over de resultaten van de leerling. ADVIES 107518 - Bij voorwaardelijke bevordering moet de school contact met ouders houden over de resultaten van de leerling. inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A te B, ouders van C, leerling van

Nadere informatie

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is. 108063 - Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is. inzake de klacht van: ADVIES [klaagster], wonende te [woonplaats], moeder

Nadere informatie

De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school. ADVIES. inzake de klacht van:

De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school. ADVIES. inzake de klacht van: 107473 - De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school. inzake de klacht van: de heer A te B, klager gemachtigde: mevrouw mr. L.F.M. Meles tegen ADVIES het

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE

SAMENVATTING Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE SAMENVATTING 105425 - Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE Klager klaagt erover dat de school zijn dochter heeft ingeschreven

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A, moeder van B, ex-leerlinge van de openbare basisschool C te D, klaagster. tegen

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A, moeder van B, ex-leerlinge van de openbare basisschool C te D, klaagster. tegen SAMENVATTING Landelijke 104368 Doordat de leerkracht bij de aanpak van een ruzie de ene leerling wel en de andere leerling niet heeft gehoord is de klacht over de afhandeling van de ruzie gegrond, in die

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A te B, grootouders en verzorgers van C, klagers. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer en mevrouw A te B, grootouders en verzorgers van C, klagers. tegen 107586 - Als er zorg is bij ouders over een docent en de school deelt die zorg, dan is het goed om daarover zo snel mogelijk in gesprek te gaan. inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A te B,

Nadere informatie

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van:

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van: 104524 SAMENVATTING Landelijke De leerling is lid van een geloofsgenootschap dat (negatief) in landelijke publiciteit is geweest en wilde daar op school over spreken. Een leerling heeft geen recht op een

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, communicatie en dossiervorming; PO

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, communicatie en dossiervorming; PO SAMENVATTING 105921 - Klacht over begeleiding, communicatie en dossiervorming; PO Ouders klagen erover dat de school hen jarenlang niet juist heeft geïnformeerd, onjuiste informatie in het onderwijskundig

Nadere informatie

School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot. ADVIES

School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot. ADVIES 107679 - School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot. inzake de klacht van: A te B, moeder van C, klaagster tegen - D, docent op E, locatie F en - G, docent

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen. ADVIES

De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen. ADVIES 107445 - De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen. Landelijke ADVIES inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster tegen de directie van basisschool D te B, verweerder 1.

Nadere informatie

de heer A en mevrouw B te Vlaardingen, ouders van C, voormalig leerling van D te H, klagers

de heer A en mevrouw B te Vlaardingen, ouders van C, voormalig leerling van D te H, klagers 105983 - klacht over overplaatsen van vwo naar havo; VO Landelijke SAMENVATTING De zoon van klagers zou op het gymnasium zijn blijven zitten en is toegelaten op de nieuwe school op niveau vwo. Hij heeft

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO

SAMENVATTING Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO SAMENVATTING 104907 - Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO Klager klaagt erover dat een afdelingsleider leugens over zijn zoon heeft verspreid. Dat is niet

Nadere informatie

Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren. ADVIES

Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren. ADVIES 108037 - Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren. ADVIES inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], ouder van [de leerling], klaagster

Nadere informatie

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school. 106691 - Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school. inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te

Nadere informatie

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond; niet is gebleken dat geen rekening is gehouden met depressie en ADD bij de leerling.

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond; niet is gebleken dat geen rekening is gehouden met depressie en ADD bij de leerling. 108413 - Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond; niet is gebleken dat geen rekening is gehouden met depressie en ADD bij de leerling. ADVIES inzake de klacht van: [Klaagster] te [woonplaats],

Nadere informatie

Klacht over inzet (inval)leerkracht gegrond omdat signalen van ouders over onvrede daarover niet goed zijn opgepakt.

Klacht over inzet (inval)leerkracht gegrond omdat signalen van ouders over onvrede daarover niet goed zijn opgepakt. 107711 - Klacht over inzet (inval)leerkracht gegrond omdat signalen van ouders over onvrede daarover niet goed zijn opgepakt. inzake de klacht van: ADVIES de heer A, mevrouw B, de heer en mevrouw C, de

Nadere informatie

Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim. ADVIES

Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim. ADVIES 107857 - Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim. inzake de klacht van: ADVIES de heer A te H, vader van B en C, voormalig leerlingen van de openbare basisschool

Nadere informatie

SAMENVATTING. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over (de wijze van) communicatie en het vastleggen van afspraken.

SAMENVATTING. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over (de wijze van) communicatie en het vastleggen van afspraken. SAMENVATTING 106063 - Klacht over gebrekkige communicatie met school, het weigeren van de toegang van ouder tot de school en over de klachtafhandeling door het bevoegd gezag; VSO Een ouder klaagt erover

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster. tegen. mevrouw D, directeur van obs E te F, verweerster

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster. tegen. mevrouw D, directeur van obs E te F, verweerster 107770 - Klacht over melding Veilig Thuis. School mocht zorgmelding doen en heeft het welbevinden van de leerling serieus genomen. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster tegen ADVIES

Nadere informatie

ADVIES. de heer A, wonende te B, mede namens andere ouders van school C, klagers. mevrouw F, voorzitter van de medezeggenschapsraad van C, verweerster

ADVIES. de heer A, wonende te B, mede namens andere ouders van school C, klagers. mevrouw F, voorzitter van de medezeggenschapsraad van C, verweerster 107267 - Als de ouderraad verkiezingen aankondigt en voldoende aanmeldingen heeft ontvangen, moet hij de verkiezingen ook houden. inzake de klacht van: ADVIES de heer A, wonende te B, mede namens andere

Nadere informatie

Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit. ADVIES

Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit. ADVIES 107937 - Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit. ADVIES inzake de klacht van: [klagers], ouders van [leerling], klagers gemachtigde:

Nadere informatie

ADVIES. de heer B, bestuurder van schoolbestuur C, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (verder: C) te D, verweerder,

ADVIES. de heer B, bestuurder van schoolbestuur C, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (verder: C) te D, verweerder, 107777 - Klacht over buitenschoolse opvang. Het schoolbestuur had de verandering van bsoaanbieder eerder moeten communiceren; maar de wijziging is vervolgens goed afgehandeld. inzake de klacht van: de

Nadere informatie

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte. ADVIES

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte. ADVIES 107282 - Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte. inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, leerlinge van openbare basisschool E, klagers tegen de

Nadere informatie

ADVIES / advies d.d. 6 februari 2018 pagina 1 van 5

ADVIES / advies d.d. 6 februari 2018 pagina 1 van 5 107965 - Klacht student ROC over verwijdering is ongegrond. ADVIES inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], klaagster gemachtigde: de heer mr. G.J. Mulder tegen [de school] te [woonplaats], verweerder

Nadere informatie

Klacht over onheuse bejegening door leerkracht is onvoldoende vast komen te staan. ADVIES

Klacht over onheuse bejegening door leerkracht is onvoldoende vast komen te staan. ADVIES 108159 - Klacht over onheuse bejegening door leerkracht is onvoldoende vast komen te staan. ADVIES inzake de klacht van: [klager] te [woonplaats], vader van [leerling], klager tegen [verweerder 1], gymnastiekleerkracht

Nadere informatie

Klacht over stelselmatig onthouden van faciliteiten aan leerling met dyslexie tijdens schoolexamens is gegrond. ADVIES

Klacht over stelselmatig onthouden van faciliteiten aan leerling met dyslexie tijdens schoolexamens is gegrond. ADVIES 108113 - Klacht over stelselmatig onthouden van faciliteiten aan leerling met dyslexie tijdens schoolexamens is gegrond. ADVIES inzake de klacht van: [klager] te [woonplaats], vader van [leerling], klager

Nadere informatie

De Raad van Toezicht heeft zijn rol op grond van de klokkenluidersregeling onjuist ingevuld. ADVIES

De Raad van Toezicht heeft zijn rol op grond van de klokkenluidersregeling onjuist ingevuld. ADVIES 107303 - De Raad van Toezicht heeft zijn rol op grond van de klokkenluidersregeling onjuist ingevuld. Landelijke inzake de klacht van: ADVIES de heer A, wonende te B, klager tegen de Raad van Toezicht

Nadere informatie

school heeft in redelijkheid kunnen besluiten een leerling niet toe te laten. De klacht is ongegrond. ADVIES

school heeft in redelijkheid kunnen besluiten een leerling niet toe te laten. De klacht is ongegrond. ADVIES 108439 - school heeft in redelijkheid kunnen besluiten een leerling niet toe te laten. De klacht is ongegrond. ADVIES inzake de klacht van: de heer [klager] en mevrouw [klaagster] te [plaatsnaam], ouders

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, verzoeker, C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van basisschool D te B, verweerder

ADVIES. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, verzoeker, C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van basisschool D te B, verweerder 107682 School kan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren zonder voldoende onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ook is overleg nodig met de ouders over welke

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over onprofessioneel handelen van directeur en intern begeleider en onpedagogisch handelen van leerkracht; PO

SAMENVATTING Klacht over onprofessioneel handelen van directeur en intern begeleider en onpedagogisch handelen van leerkracht; PO SAMENVATTING 106129 - Klacht over onprofessioneel handelen van directeur en intern begeleider en onpedagogisch handelen van leerkracht; PO De zoon van klagers is van school verwijderd wegens een verstoorde

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster. tegen. D te B en E te B, verweerders

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster. tegen. D te B en E te B, verweerders 107552 - De school heeft voldoende adequaat gereageerd op signalen en klachten over pestgedrag en heeft gezorgd voor een zo veilig mogelijk schoolklimaat voor de leerling, ook al hebben de leerling en

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerlinge van het D te B, klager. tegen

SAMENVATTING. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerlinge van het D te B, klager. tegen SAMENVATTING 106290 - Klacht over het niet aanmelden van dochter bij volwassenenonderwijs, het niet bieden van afgesproken onderwijsprogramma, onvoldoende begeleiding en onvoldoende communicatie hierover.

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, vader van C, D en E, (ex)-leerlingen van de basisschool F te B, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, vader van C, D en E, (ex)-leerlingen van de basisschool F te B, klager SAMENVATTING 105647 - Klacht gescheiden ouder over communicatie, handelwijze schoolmaatschappelijk werkster, schooladvies, ontvankelijkheidsvragen; PO Een klachtonderdeel is al behandeld op school- en

Nadere informatie

ADVIES. mevrouw [klager I] en de heer [klager II] te [woonplaats], ouders van [leerling], klagers gemachtigde: mevrouw mr. A.H.M.

ADVIES. mevrouw [klager I] en de heer [klager II] te [woonplaats], ouders van [leerling], klagers gemachtigde: mevrouw mr. A.H.M. 107918 - Klacht over niet inzetten van ambulante begeleiding. De school moet bij een onderbouwde vraag om begeleiding goed onderzoeken of dit een meerwaarde voor de leerling heeft. ADVIES inzake de klacht

Nadere informatie

Klacht over begeleiding leerling. De school heeft onvoldoende regie genomen en onvoldoende gecommuniceerd. ADVIES

Klacht over begeleiding leerling. De school heeft onvoldoende regie genomen en onvoldoende gecommuniceerd. ADVIES 107948 - Klacht over begeleiding leerling. De school heeft onvoldoende regie genomen en onvoldoende gecommuniceerd. ADVIES inzake de klacht van: [klagers], ouders van [leerling], klagers tegen [verweerder],

Nadere informatie

De klacht over het schooladvies is ongegrond omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen

De klacht over het schooladvies is ongegrond omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen 107650 - De klacht over het schooladvies is ongegrond omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A te

Nadere informatie

Door tijdsdruk bij de toelatingsprocedure, is het voorstelbaar dat ouders zich onder druk gezet voelden ADVIES

Door tijdsdruk bij de toelatingsprocedure, is het voorstelbaar dat ouders zich onder druk gezet voelden ADVIES 107602 - Door tijdsdruk bij de toelatingsprocedure, is het voorstelbaar dat ouders zich onder druk gezet voelden inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, klagers gemachtigde:

Nadere informatie

108174/108175/ Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld. ADVIES

108174/108175/ Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld. ADVIES 108174/108175/108176 - Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld. ADVIES inzake de klacht van: mevrouw [klager1] te [plaatsnaam], moeder van [leerling1], mevrouw [klager2]

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer A en mevrouw B te G, ouders van C, leerlinge van D te G, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer A en mevrouw B te G, ouders van C, leerlinge van D te G, klagers SAMENVATTING 106480 - klacht over niet in acht nemen van regels herkansing, bevordering, informatie en beroep en over de begeleiding en communicatie; VO Ouders klagen erover dat de school haar eigen procedures

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO SAMENVATTING 105106 - Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO Volgens klaagster is de school tekortgeschoten in de begeleiding van haar dochter en is voor

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO

SAMENVATTING Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO SAMENVATTING 105859 - Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO Drie ouders hebben een klacht ingediend over het gedrag van een

Nadere informatie

Klacht over begeleiding leerling is ongegrond. De schoolleiding heeft een taak bij de oplossing van een geschil tussen docent en ouders.

Klacht over begeleiding leerling is ongegrond. De schoolleiding heeft een taak bij de oplossing van een geschil tussen docent en ouders. 108027 - Klacht over begeleiding leerling is ongegrond. De schoolleiding heeft een taak bij de oplossing van een geschil tussen docent en ouders. ADVIES inzake de klacht van: [klager 1] en [klager 2] te

Nadere informatie

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. UITSPRAAK

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. UITSPRAAK 107912 - Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te C, appellante, hierna te noemen A, gemachtigde: mevrouw

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies. 107257 - De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A en de heer B te G/H, ouders van C, klagers tegen mevrouw D, directeur van

Nadere informatie

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES 107148 Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief inzake de klacht van ADVIES mevrouw A en de heer B te C, ouders van D, klagers tegen - de heer E, directeur

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105978 - Klacht over grensoverschrijdend gedrag tijdens introductiekamp; HBO

SAMENVATTING. 105978 - Klacht over grensoverschrijdend gedrag tijdens introductiekamp; HBO SAMENVATTING 105978 - Klacht over grensoverschrijdend gedrag tijdens introductiekamp; HBO Enkele docenten en studenten klagen erover dat een docent zich tijdens een introductiekamp bij het bemachtigen

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Klacht over keuzevrijheid tweede moderne taal. De school mocht de keuze beperken tot Frans en Duits. ADVIES

Klacht over keuzevrijheid tweede moderne taal. De school mocht de keuze beperken tot Frans en Duits. ADVIES 108053 - Klacht over keuzevrijheid tweede moderne taal. De school mocht de keuze beperken tot Frans en Duits. inzake de klacht van: ADVIES [klager] te [woonplaats], vader van [leerling], klager tegen de

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], moeder van [de leerling], klaagster. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], moeder van [de leerling], klaagster. tegen 108297 - Klacht over schooladvies is ongegrond omdat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. De klacht over wijze waarop informatie is verstrekt is eveneens ongegrond. Landelijke inzake de klacht van:

Nadere informatie

de directeur van [school1] te [vestigingsplaats], mevrouw [directeur], verweerder gemachtigde: de heer mr. F.J.J.M. Janssen

de directeur van [school1] te [vestigingsplaats], mevrouw [directeur], verweerder gemachtigde: de heer mr. F.J.J.M. Janssen 108191 - Klacht over schooladvies is gegrond omdat het schooladvies onzorgvuldig tot stand is gekomen. Maar dat de hoogte van het schooladvies evident onjuist is, is niet gezegd. ADVIES inzake de klacht

Nadere informatie

ADVIES. Het oordeel van de Commissie is reeds bij brieven van 10 oktober 2018 aan partijen meegedeeld.

ADVIES. Het oordeel van de Commissie is reeds bij brieven van 10 oktober 2018 aan partijen meegedeeld. 108363 - Geschil over weigering toelating leerling met syndroom van Down. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. in het geding tussen: ADVIES [Verzoekster],

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond ADVIES

Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond ADVIES 107723 - Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond inzake de klacht van: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende te G, ouders van B, klagers, gemachtigde:

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. C.A.C.M.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. C.A.C.M. 107626 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, appellante, gemachtigde: de heer mr. J. Roose en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde:

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A, moeder van B, klaagster tegen

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A, moeder van B, klaagster tegen 104962 SAMENVATTING In het pestprotocol heeft de school preventieve en curatieve maatregelen opgenomen. De school heeft deze maatregelen daadwerkelijk toegepast, waarmee zij adequaat heeft gehandeld. Klacht

Nadere informatie

ADVIES. Bij klaagschrift van 29 februari 2016 heeft A een klacht ingediend. B heeft op 13 maart 2016 een klacht ingediend.

ADVIES. Bij klaagschrift van 29 februari 2016 heeft A een klacht ingediend. B heeft op 13 maart 2016 een klacht ingediend. 107167 - De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 1408 Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het

Nadere informatie

Klacht over veiligheid meervoudig gehandicapte leerling en het niet serieus nemen van die klacht. ADVIES

Klacht over veiligheid meervoudig gehandicapte leerling en het niet serieus nemen van die klacht. ADVIES 107769 - Klacht over veiligheid meervoudig gehandicapte leerling en het niet serieus nemen van die klacht. ADVIES inzake de klacht van: mevrouw A te B, moeder van C, klaagster tegen school voor speciaal

Nadere informatie

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch gezien niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht.

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch gezien niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht. 107563 - Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch gezien niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht. inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster 106042 - Klacht over begeleiding en over veiligheid op school; PO Landelijke SAMENVATTING Een ouder klaagt erover dat de school haar zoon niet de begeleiding geeft die hij nodig heeft en niet optreedt

Nadere informatie

ADVIES. De Commissie heeft besloten om de twee resterende klachtonderdelen in behandeling te nemen en heeft deze als volgt samengevat:

ADVIES. De Commissie heeft besloten om de twee resterende klachtonderdelen in behandeling te nemen en heeft deze als volgt samengevat: 108172 - Klacht over klachtbehandeling. Bij de behandeling van ene klacht moet het schoolbestuur voldoen aan de eigen klachtenregeling, maar ook aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Nadere informatie

de heer A te F, vader van B, C en D, leerlingen van de openbare basisschool E te F, klager

de heer A te F, vader van B, C en D, leerlingen van de openbare basisschool E te F, klager 107620 - Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven. ADVIES inzake de klacht van: de heer A te F, vader van B, C en D, leerlingen van de openbare basisschool

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], moeder van [leerling], klaagster. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: [klaagster] te [woonplaats], moeder van [leerling], klaagster. tegen 108412 - Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen. ADVIES inzake

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104472 - Klacht gescheiden ouder over begeleiding en over informatievoorziening - VO

SAMENVATTING. 104472 - Klacht gescheiden ouder over begeleiding en over informatievoorziening - VO SAMENVATTING 104472 - Klacht gescheiden ouder over begeleiding en over informatievoorziening - VO De klacht dat het rugzakgeld van de dochter van klaagster niet is besteed aan de begeleiding van haar dochter

Nadere informatie

de directeur van basisschool [de school] te [vestigingsplaats], verweerder gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. Houtakkers

de directeur van basisschool [de school] te [vestigingsplaats], verweerder gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. Houtakkers 107977 - Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Een school kan zich niet beroepen op een echtscheidingsconvenant om te bepalen of partners van gescheiden ouders bij oudergesprekken mogen

Nadere informatie