Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur."

Transcriptie

1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois, J. Donders, M. Geraerts, M. Gerets, A. Merlo, N. Opsteyn, M. Smeets, T. Stappers, en S. Yazici, leden A. Peters, secretaris. Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering openbare zitting Algemene diensten 2. Beslissing goedkeuring 3 voorlopige twaalfden voor het dienstjaar Beslissing aanduiden leverancier brood en gebak 4. Beslissing aanduiden leverancier diepvriesproducten 5. Principiële beslissing wijziging personeelsformatie 6. Beslissing gedeeltelijk oninvorderbaar verklaren factuur herstelling laptop 7. Beslissing intrekken vervroegde startdatum beleids- en beheerscyclus 8. Beslissing inzake aankoop nieuwe periferieën in het kader van het bestaande raamcontract 9. Beslissing inzake aanpassing overeenkomst voor online backup voor het OCMW 10. Beslissing bepalen restwaarde inzake de ter beschikking gestelde printer en laptop voor de raadsleden 11. Kennisname uitspraak Raad van State inzake de vordering tot schorsing van de ten uitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid 12. Kennisgeving goedkeuring eindafrekening van de ontvanger van 29 juni 2012 en verlenen van kwijting over de afgelegde rekening 13. Beslissing goedkeuring aanpassing overeenkomst met DVV Woonzorgcentrum 14. Kennisgeving ingebrekestelling door Belfius Bank inzake niet-betaling van de bijkomende BTW nieuwbouw woonzorgcentrum Heyvis 15. Beslissing onkostenvergoeding en werkwijze bij vieringen in cafetaria de Mèrt Ouderen en Thuiszorg 16. Beslissing werkwijze poetshulp Besloten zitting 17. Goedkeuring verslag vorige vergadering besloten zitting. Woonzorgcentrum 18. Beslissing inzake evaluatieperiode van een personeelslid van het woonzorgcentrum met het oog op aanstelling 19. Beslissing inzake terugstortingen gelden na overlijden van een bewoner van het woonzorgcentrum in Beslissing oninvorderbaar verklaren van facturen van een gebruiker van de diensten van ouderen en thuiszorg Toegevoegd agendapunt Openbare zitting Woonzorgcentrum 21. Beslissing inzake BTW-problematiek nieuwbouw woonzorgcentrum Heyvis 1 Verslag vergadering Raad dd

2 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering openbare zitting Het verslag van de vorige vergadering wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd, rekening houdend met volgende verduidelijking inzake stemgedrag: -Agendapunt 3: beslissing budgetwijziging nr 1 van het jaar 2012: Mevr M. Geraerts stemt tegen; de overige leden stemmen voor; niemand onthoudt zich -Agendapunt 10: beslissing aanpassing overeenkomst kappers: Mevr M. Geraerts onthoudt zich; de overige leden stemmen voor; niemand stemt tegen. Algemene diensten 2. Beslissing goedkeuring 3 voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2013 Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W. zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat de budgetten voor het dienstjaar 2013 van het O.C.M.W. Maasmechelen niet vóór door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en door de gemeenteraad kunnen worden goedgekeurd; Overwegende de noodzakelijkheid drie voorlopige twaalfden te stemmen voor de budgetten voor de verplichte uitgaven waarvoor in de goedgekeurde budgetten 2012 kredieten werden voorzien, dit om de goede werking van de diensten van het OCMW te kunnen verzekeren; Overwegende dat de Raad beslist met eenparigheid van stemmen; Artikel 1: Er worden voor het dienstjaar 2013 drie voorlopige twaalfden geopend op het totaal van de budgetten van het exploitatiebudget 2012 voor strikt verplichte uitgaven, alsook voor de uitgaven welke voor de normale werking van de diensten van het O.C.M.W. onontbeerlijk zijn. Art. 2: Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad. 3. Beslissing aanduiden leverancier brood en gebak Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de beslissing van de Raad dd inzake heraanbesteding van dit dossier, goedkeuring lastenboek en wijze van gunning; 2 Verslag vergadering Raad dd

3 Overwegende dat alle door de Raad aangeduide kandidaten het lastenboek toegezonden kregen; Overwegende dat 3 offertes werden ingediend door: - NV De Korenaar (huidig leverancier); - NV Vangrootloon; - BVBA Irani (Gerry Roy Boorsem); Overwegende dat bij het nazicht van de offerte van De Korenaar gebleken is dat de offerte onvolledig is (blad ontbreekt); dat hierdoor de offerte niet vergelijkbaar is met deze van de andere inschrijvers en dient geweerd te worden; Overwegende dat uit de prijsvergelijking blijkt dat Irani duidelijk goedkoper is voor brood en gebakjes en dat Vangrootloon goedkoper is voor de aangeboden soorten taart; dat een sluitende wiskundige vergelijking niet mogelijk is aangezien beide inschrijvers voor een aantal gevraagde soorten taart geen prijs opgeven; Overwegende dat het aanbod aan taarten zoals gevraagd in het bestek bij Irani evenwel groter is en dat de taarten van Irani groter zijn dan de taarten van Vangrootloon; Overwegende dat de Raad de opdracht wenst te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 17, 2 1a); Overwegende dat de Raad beslist met eenparigheid van stemmen; Enig artikel: de opdracht voor levering van brood en gebak toe te wijzen aan bvba Irani, Grotestraat 79 te 3631 Maasmechelen voor de periode tot en met ; de opdracht kan nadien éénmaal stilzwijgend verlengd worden voor een periode van één jaar onder dezelfde voorwaarden (prijzen: zie offerte dd ). Aldus beslist in zitting in datum als hierboven. 4. Beslissing aanduiden leverancier diepvriesproducten Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de beslissing van de Raad dd inzake heraanbesteding van dit dossier, goedkeuring lastenboek en wijze van gunning; Overwegende dat een offerte werd gevraagd aan de firma s Java, FoodInvest, Baeten Vinopolis, Tuscho en Fribona; 3 Verslag vergadering Raad dd

4 Overwegende dat offertes werden ingediend door de firma s Baeten (huidig leverancier), Tuscho, en FoodInvest; Overwegende dat de offertes rekenkundig werden nagezien en juist bevonden; dat de rangschikking van de offertes (zie tabel 1) de volgende is: 1. Tuscho : ,58 incl. BTW 2. Baeten : ,63 3. Foodinvest : Overwegende dat vervolgens enkel nog verder werd onderhandeld met de eerste twee gerangschikte kandidaten; Overwegende dat de kwaliteit van de producten van huidig leverancier Baeten gekend is; dat Tuscho heel wat producten onder eigen label aanbiedt; dat om deze reden in overleg met de chef-kok een aantal stalen werden opgevraagd; Overwegende dat na controle van de stalen voor een klein aantal producten een alternatief werd gevraagd; dat deze alternatieven werden goedgekeurd; dat prijsconsequenties ten gevolge hiervan werden ingegeven in de vergelijkende tabel; dat beide leveranciers enkele andere prijzen op onze vraag hebben kunnen verlagen; Overwegende dat de definitieve prijzen en rangschikking (tabel 2) na de onderhandelingsprocedure de volgende is: 1. Tuscho : ,14 incl. BTW 2. Baeten : ,19 Overwegende dat de Raad de opdracht wenst te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 17, 2 1a); Overwegende dat de Raad beslist met eenparigheid van stemmen; Enig artikel: de opdracht voor levering van diepvriesproducten toe te wijzen aan Tuscho nv, Walenstraat 88 te 3500 Hasselt voor de periode tot en met (prijzen: zie dossier). 5. Principiële beslissing wijziging personeelsformatie Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W. zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid art. 102 en art. 115, houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie; 4 Verslag vergadering Raad dd

5 Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, inzonderheid norm B3-e en B3-f hoofdverpleegkundigen; Gelet op de principiële beslissing van de Raad van 29 maart 2011 inzake de goedkeuring van personeelsformatie en organogram; Gelet op de principiële beslissing van het Vast Bureau van 19 november 2012 inzake goedkeuring wijziging personeelsformatie; Overwegende dat de Raad voor maatschappelijk welzijn een principiële beslissing moet treffen inzake een wijziging van de personeelsformatie; Overwegende dat het voorstel van gewijzigde personeelsformatie, zoals bijgevoegd als bijlage bij dit besluit, vervolgens voor advies worden voorgelegd aan de vakbondsorganisaties en aan het College van Burgemeester en Schepenen; Overwegende dat de Raad na positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen en na gemotiveerd advies van de vakbondsorganisaties een definitieve beslissing kan nemen aangaande het voorstel van gewijzigde personeelsformatie; Overwegende dat de voorgestelde wijziging uitwerking heeft op twee diensten, met name het Woonzorgcentrum Heyvis en de dienst ICT; Overwegende dat inspectie Zorg en Gezondheid in haar laatste rapport een tekortkoming van WZC Heyvis heeft aangegeven, in verband met de personeelsnorm voor hoofdverpleegkundigen zoals het Woonzorgdecreet bepaalt en dat het woonzorgcentrum 3 hoofdverpleegkundigen in dienst moet hebben; Overwegende dat het woonzorgcentrum Heyvis momenteel 76 RVT-bedden heeft en slechts 2 hoofdverpleegkundigen, waar de personeelsnorm een minimum van 3 hoofdverpleegkundigen oplegt; Overwegende dat de zorggraad in het woonzorgcentrum Heyvis toeneemt en op dit moment een populatie heeft waarbij meer dan 75% van de bewoners zwaar zorgbehoevend is; Overwegende dat er momenteel naast de 2 hoofdverpleegkundigen 3 afdelingsverantwoordelijken werkzaam zijn die echter niet in de personeelsformatie zijn opgenomen; Overwegende dat het woonzorgcentrum bestaat uit 4 afdelingen, met telkens 30 tot 32 kamers en dat het Vast Bureau in het kader van het optimaliseren van de werking én om zich te conformeren met de wetgeving aangaande personeelsnormen het aangewezen acht dat iedere afdeling wordt aangestuurd door een hoofdverpleegkundige; Overwegende dat de bestaande afdelingsverantwoordelijken terug in de zorgequipe kunnen worden opgenomen als verpleegkundigen, waardoor de tijdelijke contracten van een aantal verzorgenden kunnen worden stopgezet zodat binnen het toegewezen budget kan gehandeld worden; Overwegende dat de dienst ICT beroep doet op de externe firma ICT Steunpunt waarmee het OCMW een raamcontract heeft afgesloten; Overwegende dat de Raad van oordeel is dat het OCMW zelf expertise op vlak van informatica moet aanwerven om niet te afhankelijk te worden van externe firma s voor het oplossen van dagelijkse problemen op de werkvloer; Overwegende dat het wenselijk is om het raamcontract met ICT Steunpunt te verminderen ten gunste van de aanwerving van een ICT-informaticus (A1a-A2a) zodat er permanentie verzekerd kan worden op de werkvloer wanneer zich problemen voordoen bij hard- of softwaregebruik; Overwegende dat de Raad beslist met eenparigheid van stemmen; 5 Verslag vergadering Raad dd

6 Artikel 1. De raad is principieel akkoord met een wijziging van de personeelsformatie waarbij volgende functies bijkomend worden voorzien: 2 FTE hoofdverpleegkundigen BV5 (contractueel) 1 FTE ICT-informaticus A1a-A2a (statutair); Art. 2. Voor deze wijziging dient geen extra budget voorzien te worden. Art. 3. Deze beslissing wordt samen met het advies van de vakorganisaties en het advies van het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 6. Beslissing gedeeltelijk oninvorderbaar verklaren factuur herstelling laptop 7. Beslissing intrekken vervroegde startdatum beleids- en beheerscyclus Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus dat in principe van toepassing zal zijn op alle besturen vanaf 1 januari 2014; Overwegende de beslissing van de raad van 30 november 2011 om vanaf 1 januari 2013 reeds de nieuwe regelgeving omtrent de beleids- en beheerscyclus toe te passen; Overwegende de beslissing van de raad van 30 november 2011 om de invoering van de beleids- en beheerscyclus samen met het gemeentebestuur van Maasmechelen te realiseren; Overwegende dat er een gezamenlijke stuurgroep (gemeente en OCMW) is opgericht om de implementatie van de beleids- en beheerscyclus voor te bereiden; Overwegende dat de voorbereidingen om in te stappen om 1 januari 2013 nog niet afgerond zijn; Overwegende dat de gezamenlijke stuurgroep van mening is dat het aangewezen is om 2013 te zien als een proefperiode waarin er verder wordt gewerkt aan de voorbereidingen, maar waarbij de effectieve instap wordt uitgesteld tot 1 januari 2014; Overwegende dat de gemeente Maasmechelen aangeeft hun instap uit te stellen tot 1 januari 2014; Overwegende dat de raad beslist met eenparigheid van stemmen; Artikel 1: De raad beslist om de vervroegde instap om 1 januari 2013 omtrent de beleids- en beheerscyclus in te trekken. Art. 2: De raad beslist om vanaf 1 januari 2014 de nieuwe regelgeving omtrent de beleids- en beheerscyclus toe te passen. 6 Verslag vergadering Raad dd

7 8. Beslissing inzake aankoop nieuwe periferieën in het kader van het bestaande raamcontract Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Overwegende de beslissing van de Raad van inzake afsluiten raamovereenkomst voor pc s en toebehoren ; Overwegende dat de firma Logins te Mechelen hiervoor werd aangeduid als leverancier ; Overwegende dat er 60 nieuwe pc s en 20 beeldschermen nodig zijn voor vernieuwing op de verschillende diensten en voor het aanvullen van de voorraad ; Overwegende dat de nodige financiële middelen voorzien werden ; Overwegende dat de ontvanger zijn visum geeft voor deze investeringsuitgave; Overwegende dat de raad beslist met eenparigheid van stemmen; Artikel 1: Over te gaan tot aankoop van 60 pc s en 20 beeldschermen in het kader van het afgesloten raamcontract voor de prijs van exclusief BTW ( ,40 inclusief BTW) bij de firma Logins, Generaal De Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen. Art. 2: De Raad beslist de opdracht te financieren via investeringsproject 2012/AD/ Beslissing inzake aanpassing overeenkomst voor online backup voor het OCMW Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 7 Verslag vergadering Raad dd

8 Overwegende de beslissing van de Raad van 8 maart 2007 waarbij er een contract werd afgesloten met de firma ICT-Steunpunt voor de online backup; Overwegende de beslissing van het Vast Bureau van 8 april 2009 inzake uitbreiding van de online backup; Overwegende dat de backup van de file-, print- en deploymentserver kan stopgezet worden door aanpassingen na de installatie van de nieuwe servers; Overwegende dat de Raad beslist met eenparigheid van stemmen; Artikel 1: Het contract voor de online backup met de firma ICT-Steunpunt, Antwerpsestraat 79 te 2840 Reet, te verminderen met 652,61/maand (exclusief BTW) door het stopzetten van de backup voor de file-, print- en deploymentserver. Art. 2: De opzegtermijn bedraagt 3 maanden; de gegevens die online aanwezig zijn zullen verwijderd worden. 10. Beslissing bepalen restwaarde inzake de ter beschikking gestelde printer en laptop voor de raadsleden Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Overwegende de beslissing van de Raad van 18 juni 2007 inzake aankoop nieuwe periferieën; Overwegende dat er voor ieder raadslid een portable pc en een kleine inkjetprinter werd aangekocht; Overwegende dat de hardware in de boekhouding wordt afgeschreven op 3 jaar; Overwegende de aangekochte portable pc s en printers voor de raadsleden gratis ter beschikking te stellen vermits de restwaarde 0 is; Overwegende dat de raad beslist met eenparigheid van stemmen; Enig artikel: De aangekocht portable pc s en printers voor de raadsleden bij het einde van de huidige legislatuur gratis ter beschikking te stellen. 8 Verslag vergadering Raad dd

9 11. Kennisname uitspraak Raad van State inzake de vordering tot schorsing van de ten uitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de beslissing van de Raad van 22 oktober 2012 inzake aanduiding van een leverancier medicatie via het systeem van multidoses; waarbij een toewijzing aan Multipharma gebeurde. Gelet op het verzoekschrift vanwege bvba Apotheek Peeters-Petit van 8 november 2012 bij de Raad van State houdende vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid; Gelet op de beslissing van de Raad van 26 november 2012 inzake de kennisname van de procedure ingeleid bij de Raad van State tot schorsing van de ten uitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid en bekrachtiging aanduiding advocaat Mtr Kristof Hermans van het kantoor Omnius in Genk; Gelet op het arrest van de Raad van State van 27 november 2012 waarin de vordering van de verzoekende partij bvba Apotheek Peeters-Petit, werd afgewezen als ongegrond; Artikel 1. De Raad beslist kennis te nemen van het arrest van de Raad van State van 27 november 2012 waarin de vordering van de verzoekende partij bvba Apotheek Peeters-Petit, werd afgewezen als ongegrond. Art.2. De Raad beslist uitvoering te geven aan de beslissing van 26 november 2012 inzake aanduiding van een leverancier medicatie via het systeem van multidoses; waarbij een toewijzing aan Multipharma gebeurde. 12. Kennisgeving goedkeuring eindafrekening van de ontvanger van 29 juni 2012 en verlenen van kwijting over de afgelegde rekening Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W. zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat op 29 juni 2012 de ontvanger op pensioen ging en een eindrekening werd opgesteld; Gelet op de beslissing van de Raad van 24 september 2012 waarbij deze eindrekening werd goedgekeurd Overwegende dat de beslissing van de Raad van 24 september 2012 en de eindrekening werden opgestuurd naar de provincie; Overwegende dat de provincie in haar laatste schrijven van 23 november 2012 de kwijting vroeg van de aftredende ontvanger (art 89; 2 OCMW-wet); 9 Verslag vergadering Raad dd

10 Overwegende dat deze eindrekening goedgekeurd werd door de gouverneur; Overwegende dat de raad beslist met eenparigheid van stemmen; Enig artikel: De Raad geeft hiermee de kwijting aan Guido Cardinaels over zijn eindrekening. 13. Beslissing goedkeuring aanpassing overeenkomst met DVV Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de bepalingen van de Rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW, identieke functies gemeentepersoneel, Titel 7. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, Hoofdstuk VI, De sociale voordelen, Afdeling 2. De hospitalisatieverzekering, artikel 211; Overwegende de beslissing van de raad van 20 december 2001 om vanaf 1 januari 2002 een overeenkomst met DVV af te sluiten voor een collectieve hospitalisatieverzekering; Overwegende dat de Raad in deze beslissing heeft vastgelegd dat de overeenkomst met DVV stilzwijgend verlengd wordt voor een periode van telkens één kalenderjaar behoudens opzegging per aangetekende brief, door de opzeggende partij te versturen tenminste 3 maanden voor de vervaldag van de polis; Overwegende dat DVV een nieuwe overeenkomst met polisvoorwaarden ter ondertekening heeft voorgelegd naar aanleiding van de adresverandering van hun hoofdzetel; Overwegende dat er in deze nieuwe overeenkomst geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de polisvoorwaarden van de vorige overeenkomst; Overwegende dat de Raad het wenselijk acht om de overeenkomst met DVV te verlengen; Overwegende dat de raad beslist met eenparigheid van stemmen; Artikel 1: De raad beslist om de overeenkomst tot collectieve hospitalisatieverzekering met DVV te ondertekenen. Art. 2: De raad beslist om de modaliteiten tot verlenging of opzegging, zoals vastgelegd in haar beslissing van 20 december 2011, te behouden. 10 Verslag vergadering Raad dd

11 Woonzorgcentrum 14. Kennisgeving ingebrekestelling door Belfius Bank inzake niet-betaling van de bijkomende BTW nieuwbouw woonzorgcentrum Heyvis Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W. zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat het OCMW voor de bouw van het nieuw WZC Heyvis en DVC De Linde in het jaar 2003 een overeenkomst heeft afgesloten- financiering met projectbijstand en recht van opstal met Dexia Bank waarbij Dexia Bank optrad als bouwheer; Overwegende dat er in het jaar 2007 een scenario is opgezet om, in de mate van het mogelijke, de kostprijs van het bouwwerk, middels een fiscale optimalisatie (= spreiden van de BTW-kost over meerdere jaren) te verminderen; Overwegende dat naar aanleiding van een BTW-controle is gebleken dat er voor bovenvermeld project een BTW-verdeelsleutel is gehanteerd dewelke niet aanvaard kon worden (voornamelijk op de percelen omgevingswerken en los meubilair; 21% i.p.v. de betaalde 12%); Overwegende dat wij van Dexia Bank op 25/01/2011 hiervoor een factuur en creditnota hebben ontvangen voor het bedrag van BTW-correctie zijnde ,30 euro; Overwegende dat het Vast Bureau van 19 september 2011 beslist heeft om de firma Deloitte Belastingsconsulten aan te duiden als consultantbureau voor de ondersteuning in de burgerrechtelijke/handelsrechterlijke aspecten en BTW-aspecten in het kader van het project nieuwbouw WZC; Overwegend dat het Vast Bureau in zitting van 26 maart 2012 beslist heeft om bij zijn standpunt te blijven dat het bijkomend verschuldigd bedrag aan BTW niet kan worden aangerekend aan het OCMW; Overwegende dat het Vast Bureau in zitting van 26 maart 2012 beslist heeft om de heer Wim Rasschaert Advocaten aan te stellen als raadsman om het OCMW bij te staan inzake dit dossier; Overwegende dat door de firma Deloitte Belastingsconsulten en de heer Wim Rasschaert, advocaat de nodige stappen zijn ondernomen om een officiële regularisatieaanvraag bij de BTW-controle van Hasselt in te dienen ter vrijwaring van het recht op BTW-aftrek voor het bovenvermeld bedrag; Gelet op het schrijven van 20 november 2012 van Belfius Bank waarin zij ons meedelen dat zij van oordeel zijn dat elk verder uitstel over de ten laste name van het opeisbare bedrag onverantwoord is in het licht van de verwijlinteresten die dit dagelijks en onafgebroken blijft genereren; Overwegende dat Belfius Bank in bovenvermeld schrijven het OCMW formeel in gebreke stelt inzake de niet-betaling van de BTW-factuur van 7 december 2010 ten belopen van ,30 euro; Overwegende dat Belfius Bank in bovenvermeld schrijven meldt dat zij op de eerste bankwerkdag van de maand januari 2013 het door het OCMW verschuldigde en opeisbare bedrag ten belopen van ,30 euro ambtshalve van de rekening-courant van het OCMW gedebiteerd wordt; Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het schrijven dd. 20 november 2012 van Belfius Bank waarin zij het OCMW formeel in gebreke stellen inzake de niet-betaling van de BTW-factuur van 7 december 2010 ten belopen van ,30 euro. 11 Verslag vergadering Raad dd

12 15. Beslissing onkostenvergoeding en werkwijze bij vieringen in cafetaria de Mèrt De raad: Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W. zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat het merendeel van de bewoners van Woonzorgcentrum Heyvis zwaar tot zeer zwaar zorgbehoevend is; Overwegend dat het daardoor voor de bewoners niet altijd vanzelfsprekend is om kleine vieringen op een externe locatie te laten doorgaan; Overwegende dat de directie van woonzorgcentrum Heyvis aan de bewoners de mogelijkheid wil bieden om kleine vieringen in cafetaria De Mèrt te laten doorgaan; Overwegende dat deze mogelijkheid uitsluitend aangeboden wordt voor kleine vieringen in besloten kring, dus niet voor grote feesten; Overwegende het voorstel om altijd een forfaitaire onkostenvergoeding van 20 euro aan te rekenen bij gebruik van cafetaria De Mèrt voor kleine vieringen van de bewoners; Overwegende de door woonzorgcentrum Heyvis voorgestelde praktische werkwijze voor kleine vieringen van de bewoners in cafetaria De Mèrt; Overwegende dat de Raad beslist met eenparigheid van stemmen; Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist dat voor kleine vieringen van bewoners van woonzorgcentrum Heyvis in cafetaria De Mèrt steeds een forfaitaire onkostenvergoeding van 20 euro wordt aangerekend voor het gebruik van de zaal. Art. 2: De raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt volgende werkwijze goed voor kleine vieringen van bewoners van woonzorgcentrum Heyvis in cafetaria De Mèrt: - reserveringen moeten op voorhand doorgegeven worden aan de medewerker cafetaria, de kok of de directie van WZC Heyvis; - er mag enkel drank verbruikt worden die werd aangekocht via WZC Heyvis, men mag dus geen eigen drank meebrengen; - gebak mag men zelf meebrengen of kan men door het WZC tegen kostprijs en op factuur laten leveren; - ander eten is enkel toegestaan s avonds na het sluitingsuur van de cafetaria, en kan niet via WZC Heyvis geleverd worden. 12 Verslag vergadering Raad dd

13 Ouderen en Thuiszorg 16. Beslissing werkwijze poetshulp de raad: Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W. zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat de dienst aanvullende thuiszorg en de dienst huishoudelijke hulp van het OCMW beide poetshulp aanbieden; Overwegende dat de dienst aanvullende thuiszorg als erkende dienst werkt met een bijdrageschaal die door de hogere overheid wordt opgelegd; Overwegende dat de dienst huishoudelijke via dienstencheques werkt en daarbij een bijdrageschaal hanteert die werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; Overwegende dat een beperkt aantal gezinnen een bijdrage moet betalen die lager ligt dan de aankoopprijs van een dienstencheque; Overwegende dat het OCMW in dergelijk geval het verschil tussen de verschuldigde bijdrage en de aankoopprijs van een dienstencheque ten laste neemt; Overwegende dat het OCMW in de toekomst voor de dienst huishoudelijke hulp een vaste cliëntbijdrage van één dienstencheque per uur wenst te hanteren; Overwegende dat waar nodig een sociale correctie kan toegepast worden via inzet van de dienst aanvullende thuiszorg, waarvan het de bijdrage wel afhankelijk is van het inkomen; Overwegende dat indien er bij de dienst aanvullende thuiszorg geen ruimte is om poetshulp te geven aan gezinnen met een laag inkomen, deze hulp kan worden aangeboden via de dienst huishoudelijke hulp, maar dat het verschil in tarief via doorverwijzing naar de sociale dienst wordt ten laste genomen door het OCMW; Overwegende dat deze werkwijze zou leiden tot een optimalere tewerkstelling van de gesubsidieerde doelgroepmedewerkers van de dienst aanvullende thuiszorg; Artikel 1: De Raad beslist om vanaf 1 januari 2013 voor de dienst huishoudelijke hulp een vast tarief te hanteren van één dienstencheque per uur huishoudelijke hulp. Art. 2: Indien de verschuldigde cliëntbijdrage op basis van de inkomensschalen van de dienst aanvullende thuiszorg minder bedraagt dan de kostprijs van een dienstencheque minus het fiscaal terugvorderbare bedrag, dan wordt poetshulp aangeboden via de dienst aanvullende thuiszorg; Art. 3: Indien er bij de aanvullende thuiszorg geen plaats vrij is om een cliënt met laag inkomen te helpen, dan gebeurt de hulp toch via de dienst huishoudelijke hulp, dus via dienstencheques, en wordt doorverwezen naar de sociale dienst voor tenlastename van het verschil in tarief. Besloten zitting 17. Goedkeuring verslag vorige vergadering besloten zitting. 13 Verslag vergadering Raad dd

14 18. Beslissing inzake evaluatieperiode van een personeelslid van het woonzorgcentrum met het oog op aanstelling 19. Beslissing inzake terugstortingen gelden na overlijden van een bewoner van het woonzorgcentrum in Beslissing oninvorderbaar verklaren van facturen van een gebruiker van de diensten van ouderen en thuiszorg De secretaris vraagt om een agendapunt toe te voegen aan de vergadering van de openbare zitting, namelijk: Beslissing inzake BTW-problematiek nieuwbouw woonzorgcentrum Heyvis. De raadsleden gaan met eenparigheid van stemmen akkoord om dit agendapunt toe te voegen aan de agenda van de vergadering. Toegevoegd agendapunt Openbare zitting Woonzorgcentrum 21. Beslissing inzake BTW-problematiek nieuwbouw woonzorgcentrum Heyvis Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W. zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat het OCMW voor de bouw van het nieuw WZC Heyvis en DVC De Linde in het jaar 2003 een overeenkomst heeft afgesloten- financiering met projectbijstand en recht van opstal met Dexia Bank waarbij Dexia Bank optrad als bouwheer; Overwegende dat er in het jaar 2007 een scenario is opgezet om, in de mate van het mogelijke, de kostprijs van het bouwwerk, middels een fiscale optimalisatie (= spreiden van de BTW-kost over meerdere jaren) te verminderen; Overwegende dat naar aanleiding van een btw-controle is gebleken dat er voor bovenvermeld project een btw-verdeelsleutel is gehanteerd dewelke niet aanvaard kon worden (voornamelijk op de percelen omgevingswerken en los meubilair; 21% i.p.v. de betaalde 12%); Overwegende dat het OCMW van Dexia Bank op 25/01/2011 hiervoor een schrijven heeft ontvangen. In bijlage bij deze brief werd een creditnota en de nieuwe factuur, beide gedateerd 7 december 2010 gevoegd. Dit voor een aanvullend btw-bedrag van ,30 euro; Overwegende dat het Vast Bureau van 19 september 2011 beslist heeft om de firma Deloitte Belastingsconsulten aan te duiden als consultantbureau voor de ondersteuning in de burgerrechtelijke/handelsrechterlijke aspecten en btw-aspecten in het kader van het project nieuwbouw WZC; Overwegend dat het Vast Bureau in zitting van 26 maart 2012 beslist heeft om bij zijn standpunt te blijven dat het bijkomend verschuldigd bedrag aan BTW niet kan worden aangerekend aan het OCMW; Overwegende dat het Vast Bureau in zitting van 26 maart 2012 beslist heeft om de heer Wim Rasschaert Advocaten aan te stellen als raadsman om het OCMW bij te staan inzake dit dossier; Overwegende dat er op 4 december 2012 door de firma Deloitte Belastingsconsulten contact is opgenomen met de Gewestelijke Directie BTW te Hasselt van de FOD Financiën, na doorverwijzing op aanraden van de inspecteur van de btw-controle te Lanaken; 14 Verslag vergadering Raad dd

15 Overwegende dat tijdens deze contactname een weergave van de feitelijke achtergrond en de BTWproblematiek is geschetst en vraag werd gesteld voor regularisatie van een bijkomende btw-aangifte voor recuperatie van het btw-bedrag van ,30 euro; Overwegende dat de teruggaaf van bovenvermeld bedrag haar wettelijke basis vindt in artikel 5 2 van het Koninklijk Besluit nummer 14 van 3 juni 1970; Overwegende dat het OCMW via mail dd. 11 december 2012 van dhr. Van Hoecke van Deloitte de bevestiging heeft gekregen dat de Gewestelijke btw-directie akkoord is dat het OCMW het bijkomend aangerekend btw-bedrag van ,30 euro kan terugvragen als toevallige belastingsplichtige; Overwegende dat de terugvraging van dit btw-bedrag, via regularisatie van de btw-aangifte, enkel pas kan gebeuren na betaling ervan aan de financiële instelling Belfius; Overwegende dat de betaling zal geschieden als een uitzonderlijke kost m.b.t. de regularisatie van de BTW die gecompenseerd wordt door de teruggave van dit btw-bedrag als een uitzonderlijke opbrengst ( recuperatie van uitbetaalde BTW) zodat dit voor het OCMW een nuloperatie is; Overwegende dat de Raad beslist met eenparigheid van stemmen; Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van dit akkoord tot regularisatie van het btw-bedrag t.b.v ,30 euro. De regularisatie kan nog uitgeoefend worden tot uiterlijk 31/12/2013. Art. 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn geeft toestemming aan de financieel beheerder om het btw-bedrag t.b.v ,30 euro te betalen aan Belfius Bank. Art. 3: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn geeft toestemming aan de financieel beheerder om de regularisatieaanvraag bij de BTW-administratie verder uit te werken. Toegevoegd agendapunt ter zitting 22. Goedkeuring verslag staande de vergadering Het verslag wordt staande de vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. De secretaris De voorzitter 15 Verslag vergadering Raad dd

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie