ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008."

Transcriptie

1 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE Jozef, DE FEYTER Karlien, STAELENS Frans, STAELS Marc, leden VANDENDORPE Evelien, CEYSSENS Elisabeth, maatschappelijk assistenten (besloten vergadering). NAGELS Georges, secretaris. Verontschuldigd: NEIRINCK Rita, lid. De voorzitter opent de vergadering om uur in de zetel van het O.C.M.W. van Kruishoutem. OPENBARE VERGADERING 0. PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID. In toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt, met éénparigheid van stemmen, volgend punt bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd: 4. WONEN. SOCIAAL HUISVESTINGSPROJECT TJOLLEVELD. FINANCIEEL BEHEER. VERVROEGDE TERUGBETALING VAN EEN GEDEELTE VAN HET OPENSTAANDE SALDO VAN DE FINANCIERING MET PROJECTBIJSTAND VIA DEXIA.. 1. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 12 MAART De notulen van de vergadering van 12 maart 2008 worden goedgekeurd. 2. ALGEMEEN BEHEER. GEZAMENLIJKE AANKOOP DOOR DE GEMEENTEN, O.C.M.W. S EN POLITIEZONES VAN ELEKTRISCHE ENERGIE VOOR HUN INSTALLATIES EN GEBOUWEN EN OPENBARE VERLICHTING. MANDAAT AAN DE GEMEENTE. Gelet op de Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijk regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG; Gelet op de Wet van 10 maart 1925 op de Elektriciteitsvoorziening; Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW, zoals tot op heden gewijzigd voor wat betreft het Vlaamse grondgebied door het Decreet tot wijziging van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 7 juli 2006, inzonderheid artikel 84 1; Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft; Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19; Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;

2 Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; Gelet op het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.; Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect tevens bereikt kan worden indien verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven. Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 1 augustus 2008; Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te wijken van voormelde principes; Gelet op de besprekingen met de gemeente met betrekking tot gezamenlijke aankoop door de gemeenten, de OCMW s en politiezones van elektrische energie voor hun installaties, gebouwen en de openbare verlichting. Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit met éénparigheid van stemmen; Artikel 1: De gemeente Kruishoutem wordt, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW van Kruishoutem op te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot 31 december Artikel 2: De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het lastenboek zoals het aan het OCMW werd meegedeeld op 7 maart 2008 en middels dit besluit wordt goedgekeurd. Artikel 3: De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten van het OCMW teneinde deze over te maken aan de gemeente voor opname in het bestek. Artikel 4: De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning. Artikel 5: De gemeente zal Eandis belasten met de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en voor de openbare verlichting en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere aanbestedende overheden. Artikel 6: Het OCMW machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. Artikel 7: Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde elektrische vermogen en de geleverde elektrische energie tijdig te betalen aan de leverancier. Artikel 8: Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. Artikel 9: In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8 (afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.

3 Artikel 10: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gouverneur voor kennisgeving. 3. WONEN. SOCIAAL HUISVESTINGSPROJECT TJOLLEVELD. HERAANBESTEDING. GUNNING. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 1 1, 4 1, 5, 13, 14 en 16; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies van openbare werken, in het bijzonder de artikelen 53 tot 57 en 117 tot 119; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken; Gelet op alle latere wijzigingen aan hoger genoemde wet en koninklijke besluiten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de procedure inzake de programmering en de subsidiëring van operaties en werken die voor sociale huisvestingsdoeleinden worden uitgevoerd; Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport van 7 januari 2004 houdende erkenning van het sociaal huisvestingsproject als vatbaar voor programmatie en houdende subsidiëring van infrastructuurwerken; Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering van 20 oktober 2006 betreffende het toekennen van een subsidie van het Vlaamse gewest voor de bouw van een of meer sociale huurwoningen, in casu van 20 appartementen; Gelet op de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning model I voor het bouwen van 20 woningen en hun omgevingsaanleg, verleend door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op datum van 14 maart 2006; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2007 houdende goedkeuring van het heraanbestedingsdossier en de wijze van gunnen.; Gelet op het aangehechte proces-verbaal van opening van de biedingen op 18 februari 2007; Gelet op het aangehechte verslag van de ontwerper betreffende de biedingen, waaruit blijkt dat volgende biedingen het best gerangschikt zijn: Perceel ruwbouw: Bouwcentrale Modern NV, 9970 Kaprijke ad ,06 euro; Perceel Elektriciteit: VHP Elektro, 9250 Waasmunster ad ,94 euro; Perceel Sanitair en verwarming. Naessens HVAC BVBA, 8790 Waregem ad ,35 euro; Perceel Schrijnwerk hout: Wycor NV, 9230 Wetteren ad ,95 euro. Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit met éénparigheid van stemmen; Artikel 1: Het O.C.M.W. van Kruishoutem hecht goedkeuring aan de uitslag van de heraanbesteding van de bouwwerken van het sociaal huisvestingsproject Tjolleveld en aan de daaropvolgende gunning van de werken aan: Perceel ruwbouw: Bouwcentrale Modern NV, 9970 Kaprijke ad ,06 euro; Perceel Elektriciteit: VHP Elektro, 9250 Waasmunster ad ,94 euro; Perceel Sanitair en verwarming. Naessens HVAC BVBA, 8790 Waregem ad ,35 euro; Perceel Schrijnwerk hout: Wycor NV, 9230 Wetteren ad ,95 euro. Artikel 2: Dit besluit wordt samen met de bijhorende stukken, met het oog op subsidiëring, overgemaakt aan de Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

4 Artikel 3: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt voor kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gouverneur voor kennisgeving. 4. WONEN. SOCIAAL HUISVESTINGSPROJECT TJOLLEVELD. FINANCIEEL BEHEER. VERVROEGDE TERUGBETALING VAN EEN GEDEELTE VAN HET OPENSTAANDE SALDO VAN DE FINANCIERING MET PROJECTBIJSTAND VIA DEXIA. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 oktober 2002 houdende het principieel besluit tot oprichting van sociale huurflats op het perceel grond gelegen te Kruishoutem, Tjollevelddreef, 1 ste afdeling, sectie B, nrs. 504 n² en 504 p²; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 februari 2003 tot aanschaf van 2 percelen grond gelegen te Kruishoutem, Tjollevelddreef, 1 ste afdeling, sectie B, nrs. 504 n² en 504 p²; Gelet op de akte tot aankoop van onroerend goed voor openbaar nut van 9 april 2003 van de percelen grond gelegen te Kruishoutem, Tjollevelddreef, 1 ste afdeling, sectie B, nrs. 504 n² en 504 p² tegen de prijs van euro;. Gelet op het investeringsbudget aankoop van een bouwgrond waaruit blijkt dat de aankoop van bovenstaande gronden inclusief de kosten ,38 euro heeft gekost; Gelet op het besluit van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling woonbeleid van 22 mei 2003 waarbij een subsidie van ,26 euro wordt toegekend ter financiering van de aankoop van de gronden gelegen in de Tjollevelddreef, geïnd via VVK 71/2003; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 augustus 2004 tot verkoop uit de hand van een perceel grond gelegen te Kruishoutem, 2 e afdeling, sectie B, nr. 531 e tegen de prijs van euro. Artikel 3 van dit besluit stelt dat de opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de bouw van 20 sociale huurflats in het kader van het sociaal huisvestingsproject Tjolleveld ; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 juni 2003 tot realisatie van de sociale huurflats Tjolleveld door middel van financiering met projectbijstand; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 september 2003 tot gunning van de realisatie van de sociale huurflats Tjolleveld door middel van financiering van projectbijstand aan Dexia bank; Gelet op de akte van 4 juni 2003 tussen het OCMW en Dexia bank betreffende de financiering met projectbijstand van de sociale huurflats Tjolleveld ; Gelet op de periodieke rapportering door Dexia bank betreffende de betaalde facturen die opgenomen wordt in de financiële kwartaalrapporten van de ontvanger, waarbij uit de rapportering van 8 februari 2008 blijkt dat er al voor een totaal van ,34 euro is aan uitgaven voor het bouwproject Tjolleveld ; Gelet op de driemaandelijkse financiële rapportering van het 2 e kwartaal 2007 waarvan de raad voor maatschappelijk welzijn kennis nam in zitting van 12 september 2007 en waaruit blijkt dat het liquiditeitensaldo uit de voorbije (des)investeringen ,01 euro bedraagt (berekening in bijlage: nog niet gewijzigd tot op heden); Gelet op de aangehechte oplijsting van het liquiditeitensaldo van het O.C.M.W.; Gelet op het aangehechte advies van de O.C.M.W.-ontvanger; Overwegende dat door de vervroegde terugbetaling van een gedeelte het openstaande saldo van de financiering met projectbijstand het financieel beheer van het O.C.M.W. en de gemeente wordt geoptimaliseerd; Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit; Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit over te gaan tot de vervroegde terugbetaling van een gedeelte van het openstaande saldo van de financiering met projectbijstand via Dexia voor een bedrag van ,01 euro.

5 Artikel 2: De O.C.M.W.-ontvanger wordt belast met de uitvoering van de vervroegde terugbetaling op de eerstvolgende vervaldag van de lopende belegging. Artikel 3: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt voor kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gouverneur en aan de O.C.M.W.-ontvanger voor kennisgeving. BESLOTEN VERGADERING Al de punten van de dagorde afgewerkt zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om uur. Aldus besloten in voormelde zitting, De secretaris, De voorzitter, Georges NAGELS Baron Bernard della FAILLE d HUYSSE

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

-----------------------------------------

----------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 14.12.2011/A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie