Raad van 21 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van 21 januari 2015"

Transcriptie

1 Raad van 21 januari 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris. Verontschuldigd: Brugada Terradellas P., Gelet de meerderheid der zittinghebbende leden aanwezig is wordt overgegaan tot de dagorde; Gelet op artikel 38 van het OCMW-Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt de vergadering gehouden met open deuren; Het verslag van de vergadering d.d. 22 december 2014 wordt eenparig goedgekeurd. Dagorde Openbare zitting 1. Kennisname beslissingen Vast Bureau d.d. 08/12/2014 en d.d. 15/12/2014. De Raad neemt kennis van de beslissingen van het Vast Bureau d.d. 08/12/2014 en d.d. 15/12/ Principebeslissing samenwerking tussen OCMW Lede en het SVK Wetteren Laarne Wichelen. De Raad, Overwegende dat er een behoefte bestaat om samen te werken met een sociaal verhuurkantoor omdat er veel mensen er niet in slagen een betaalbare woning te vinden; Overwegende dat er 2 sociaal verhuurkantoren actief zijn in de regio van Lede; Overwegende dat er vanuit de sociale dienst een vergelijking werd opgemaakt die diende als beleidsvoorbereiding die de werkwijze, visie en prijzen van de SVK in Wetteren en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen onderzocht; Gelet op de bereikbaarheid en kleinschaligheid van SVK Wetteren Laarne Wichelen; Gelet op de nota opgemaakt door de hoofdmaatschappelijk werker; Gelet op de toelichting door de voorzitter; Gelet op het voorstel van het vast bureau d.d. 20/10/2014; Gelet op het gunstig advies van het College d.d. 23/12/2014; BESLUIT met 10 ja-stemmen: De Raad gaat hier principieel mee akkoord. De concrete modaliteiten zullen in de nabije toekomst verder uitgewerkt worden.

2 3. Interne afsprakennota.! "#$"%$ &#%!'!" ()!$% ( $#* +& #+( "&( %"$"!!#+&"!& &, "+&%"$" %&" ##&!+ &"# &#!%!* -!#+ && # &,!$ $* - % #$" %+ $&$ &!()!$% (*.,%!#./) & ""!,!&!&!&!!&#!,$!%$!* *0"!&'& ""! & 1 #%!'!"()!$% ( #!!!./) #!!$! ) &! 2&3 &', 45&! 3 %) &',,+$%+6! "!/789* 1 #%!'!"()!$% ( "& & #!&$!!+ #!+,!&+$&&'&&, $! " $#! $ :!#! * 1 #%!'!";)!$% <&'$ &!!$2= 4!$&"!2>?6* 1./)!' "!! #%!'!"& * - %!' "!!%$!!"%#!$ & &!&!./) %+ & & %"' #! $* -!!&,!$!+$&," &',,+$ &!* *.,!#! 1 #%!'!"()!$% (& %'! &&!%!& +!* 7$!,#! "!%'! 2& "!"./) *

3 - &&&,"!,&&!&! '&' &'!%$*!%$ &+$!!!' #!!!&'+$ ",!!!$& * #%!'!"#!+!!,!&, &'! %+*!& & +!!!, "! & +!!$ '!#!* 2!,!&! &'! %+%./) #, &!&! $&!#!* -,!&!,!& *>+,!', + 98+!!$ * 1./) $!," %! & &!& &&!#!" +$!#!"$!!!%&'$!%+ %!!,& $" #!*1!"$!&+!98+!,!!$ #!* *>+&'!&%$" & %!*.,&& &'&&! +$! &&, #%!'!"* *>+%'!! ':#!!%+&'$$ $& " "!+! %&!&,''!& "!$& #!& * 1 $& #+%!./)!'!"#!$$!' $&, &*.$$&! "!$!! %"!!$#!* *-!! './)!!$& & %!!,!!"#!$$!'! & 8+!* 8*7!#! "& $$!,& #!!& "&! &,!&!# #! & &" &"! %$&*-!$$$"!,'$"&& &&'! "!* 5!&,! &"./) &'! +$,!$& $ #!&,!&& &&,!* -!#!!!':!#!!+,!! &'! * *., 46 -!' "! #%!'!"!&! +$ "##!&!+#!%#$!B,!&& &#% #!&!$$* -!' "!!#&!%' %!!!! %$#&!! +!!' #!*4** $&&,&!%$!&& %*6

4 *1"& & "&""!"$$+$$$!!&!#!&! $!#! #%#$"+,& $*4 $!"!&!,!$& 6* -#!&"$!"$&!!%!%+, "!+*%!" %!+$& *+%#!&!!$ & ""!!,!&& &!,&&%$%&!,"?*,!$& *!! $!#! "! "#$!,!$&!* -#!&&'$$!" &!" *"$!* - & %!!"& &*- #!&,!$,!&+$ &,$! *2!, $!&!+$$!"$ $,&C&!&B +%""!$, #!*- $! '! + #!& C:* 1, & "!=*2*!&!* -#!&!+!",!&+$% &'$$* 1"&!%+!!' * &'!+ 4!&6 $!& &'!!$& * $!&!&!' #& $"#!#!* 7!&,!,&C& $#!%#& * 8*-!%! #%!'!" 5&#%!'!"!%! +!&! #+!!!&+$!%!!* 8**2 + -!' "! #%!'!"%!!!!#!%#&&,& &%& & +!!&!!&'! * - #!&' &,$$+$!!#!%+,"$!"* -!' "!$!,'!" &,&&!!* - +#!, "!, + D"?"8,&'! "8",&'! $"?"8?",&'! - #!&!"$,!', +!" * %$!#!&%'!!" $"!, &#! +,$!!' *

5 1 #$+$&" ", &!,!!&'+ % "&$! E $* 2! #!! $"%+$! &,+&!%* 8**1C:!%! - #!&!"!,%#!%+#& &,*- ' &!!%!!&'$$*- #!&!%!!,, * - $"%!+ %!!!&,!$ &'!,!$ *- #!!$!!%' $$! &!46&+!%!#%$"%+,* 7C:,!&+$!%!!!&!,#+%* - #!&$"!#&"!%!,%'*5& ' % &!,!&+$!%!&,!& +$!, #! &*.$", &! +#$* 7 "",% #!%&#!&!#&!%!" %!!!,* -#!&%+!+ $% "$* +!,!&+$ $*- %#!,!&+$ #!&#&,!&+$#& &,!&+$ #!&#&#&!#! *,!&+$& $&$&,!&! $!* 7!#! #!&!& &!%!$+!,& $ *.$!,!&#!!, $+%! &,!*1,!&%,#! &*#!%+"!+$ %"!#!%%!' "! #%!'!"!!,* 1!,!%!,!&%!!!!!,!,!! $+$!+ #&#!,*1 #! &! $&& &!!& * G & +$&,!&+$!%!#! & &HH,!#$ "'*"! ",!,!%!,!&* $+$&&!+$ #%!'!"+$,,! *2& &! &'& $&,!$$ #!*-!& $"#!& "!!%!!#!&%+$"$" &"&! $,,!* 7!#! "#%, %C:&'!&'! *-! $!&&!#!$,! & & #!& #%!'!"*

6 8**=+&%$ 5&!+%!%!%+$"#!&!!,&!!' #!,!& &!*-#!&#!!!'!!,& "$"%* #!&%', & #! %$+$!#+%!!,&!' *>+$" #%!'!"+ %&',!,!&* F! %#!%$#!&$"&,!$!' "! #%!'!"+ #$#!%& &!& * 8**) &'!%! -!+ $"% &!#!!%$!!%!%&!!!' + +!!& %+ # +$!,' &&!+ "*2!%!#! '!!!,,&!, $!$+ #+& &! #!+$!$$ %!!&!$$&'*7&'%$"! & &,! #!&!,%!* +&'!,%& & &!$$!#!*!+$&%! "!&!,#! + & &, & &!*1./) & ""!% * 2!!& '&" &'!!%$" &"&$,%&!,#!*- $!&$& %+ & #!&!!&./) * - ' #!,!',!&!$!!,!%!,!& #%!'!"*) &!$! &!$"#!& #&"',$!+"* 2$,,!&#! &'&&!+"!!&'!!' +""!*1!! #!!,&&!$ :!* -#!&%+!+"$"%!,!&'%!!&!$$!!2=#!&!#! %!%!,!&&$!,%+* 9*2!%!,, %! 5&!$!!'!" & & #! %& & #!&'"! '! $!, %! #!*7!#! '! %!!& "#!%+& * - # +$+$ $! &&&&!'!"! $"!#!" #!% #!+$ %+!!#&* 7!&& &!&,'!,! 'C,!&+$ &&!!#!*-#! #!!&,'!%+&&&%+!,&!$!%$&&& &*

7 .&#%!'!"!! #!&"! #!!&!# +$ +$%$ &&&&'"&" &*!#! #& $!+!+!& "*- $!! "&! &!,$" ' ' &!#!!$& *1!+& #& #!!*++" &,!$ %+!,,!!&&& #!*?*3",!&+$ & -,!&+$ &%#&'&':%"& & &'! #!%"#! % & $,!&&!* +#!$ #%!'!")!$% %+$!,&* -#!&"$"%,!&+$ &4&'!6!"&,!$!,"&! &!' "! #%!'!" $%& #+%* D*> +&& - #!&%+#$,'!&!#!*>+%+!+! * $$"!#&!#! & ; $"&< $ * &,!$ 2& "!"./) %+,&!!!#$#!%##!$ &,& #%!'!"* - '!&!, & & &!&'$$ #!&* 1./) & ""!!!%' & #!&&,! %!% #!& "!!!&! & "!!&! ' +$& 45*-**"' &6*!#! $ %!!!'!!:!&' 4*.*=*6* & "!! #!+$ +$!+ +&& * *#&!+ 5&',,+$!" #%!'!"#$ %+!$ & &!" %+!#!& $+$*- #!&$!+" "&&9""*1 I** **8!!$,!, &&"&,&& )!$% *7!$!$ #!!$!&!" *.!& &!!,#! #!&!%' "!&,!$ %' &'$$!""!!!,!%!!" +%$* - #!&,!& %',!#+% " $ $#+ *

8 #!!% + %"" %"!"$ #% %+ +!,!%!,!&!' "! #%!'!"* 5&#!&"$!! %+& &"$!"!,& *!" #%HH!""! %+%+!,'!' "! #%!'!"!,!* +$ #!&!& "!,#!%+!$ $" #!* +#%,!,& #! +%!!!!!!! $& * #!%+$!&" #! +!' "! #%!'!"! #!+$!,$"*$,& '!!&!#!&#!%&,+$! * - #!$!+%$,%+$!!!&'$$& $*- & &'$ %$ +& " " " "* - #!&%'!& $",$""! ' " * -!#!&%$!&#!! "!%!!!"& "&!&!*="&&""4!"& 6 "&&"9"#!!"'!*+!"$ "%$&!"! &!+$! #!&!! +&"!#!+%!&! #! *.!"& "#!%$!#!"!& "* #!&!#&!" $!!# * *2.%'%!!!& #!& #%!'!"()!$% (+%!&,!&!+#!!$,!# #!&!$!* 2&!&'! *7$!&',,! %& &!!' & & $%,,! &!!,$!"$ #!%+ &! * *+' &' &!& $$!&&,' ' ** #!&,!&+$,!* *$,$!&!$ "#$!$!&!" *7!!$ #!,!!&&!,$,!!& '!* *-!' "! #%!'!"%!!%!#!&!!"# $ ##!&%+ " $!& "&$" $* -!' +!%+"+$!' *

9 8*+!%"#!&,#!!&,! & '" +$!+,!!!"# #!* 9*+!#!&"$! #&("&!((%!% "&!"#(* *!& - #!&#!!%',!',!&& " "!"$+$ $*=& "&!!& #!&!&'$,!&& * I'!$$ #!,!&!!"$!&!!' "! #%!'!" & ""!! * ),&!&!& ",!&!###!*.$#!&!,!&!## #!* *!+&,!! -,!+&,'"&!!+#%#!,! '!' " &,!$& *- #!&%+!+! "!* -,!+&! J89*!+&#+%%+&' & $+$ $!& $"!!F.- 7'I).) & 7!* *5 &" #%!'!" 2& $" &" #%!'!" *!%#!&!%+!#!&%!!"&!!%$!$#!!,!&%$!&*1./) & ""!$!!$!' &!* 1 & ""!!!%'! #!&,!&!, &!,&&!+ %!,%!+!* -!$$$,%+!%$!#!! 2& "!"* *+$ #!!!$&./) K& ""! +"& '!&!$! &&& #!! &&&,* *#!%'&'"$ %#!" "!!$& $./) & ""!! +$ &* - % &!& +!,#!+& L&! *

10 *:!+ 1 &!#!!+ #%!'!"! *1 & ""! & &!! "!!$! &'! +$#!!# *- %! #!!!$,!+&!!!!"$ & * + &'! +$!#! #%!'!"%,!+& #!!$ "!!$ "!!!!"$ & * 5&!&& #%!'!",!$& #:!,%!+%& *-!+,!&, $+$ $,%#!* -!&!!+#!&'"#&,!,!*-,%!+ #!,!%#!#!&!!&& #%!'!",!$ % * 1!+ #!&!$& *-!+#!! & &'$$$!!"&,,8$! #! &,! +! "!"$$+$$$!!*3 "!%!+#!,!+&!!!!"$ &!$*5&$! 8#!!"$./) $!!",!&+$ %!#!,&*1!!$"!$ '!,!+%,&$& #!!$!& *!+ #!#!"!!&,!',!!*+ & & %#!!./)!%!* 8*&,!$ 8**3!"$!&! 1./) & ""!!"$!&!,!' #!,#!&#$%+!% +$%! "'!# +$, #%!'! *-!"$!&!#! +#!!' "! #%!'!" $# &'M!!*- % & $!&!!,!%,!"!* 2!2=!& #!!,!' &&& " 2=!& *- %!"'!!% &!"$!&!* 8**I',!'"! 7$#!$&"& &,!$$'! ;!&! &"& &,!$<,!' "! &$'!&#%* 2%$$"!#!&B!"!#!!& "! #!!"! &"&!"!,!$$' *

11 9*5 5$& %+!+# #!&%"!$#!*G $! #!!%!& &! ' %+*! &!!' "! #%!'!"%$+$&!!!'!"&#!$!"&#!$! "&&D"" "&&"?"! #!*+!$" %"! $!!#!!!' "! #%!'!"* 5!&!!%!!&,!$ %+%!! & ""! *?*I&!&,!$ -!&,!$ & & & $#+%#!+&&&!!./) -!&,!$ #!$"!!!./) * #! & #+& & $$!!$! $"##!+%+, #%!'!"! & * 2! &!$$! 1 $#!&! #!! NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN G&./) - &'!!& -!' "! -!%! &'2!!&' 0!&2! 5&- )!& BESLUIT met 9 ja-stemmen en 1 onthouding (J. Lemmens) De Raad keurt de voorliggende interne afsprakennota goed.

12 4. Schriftelijke opnameovereenkomst. &! "'!? &! "!**** 1./) #%!'!"()!$% (!$&"!./7892=2>?!!! #!!!"#5&- )!&!%!!&' 2!!&'&'!!&!0!&2!!' "!#%!'!"!(./) (!B!"# ****************************************************NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN**NNNN*NNNNNNNNNN*NNN**!(#!(!!"#+"!"#************************************************************* ******************************************+!!%$! #! &"&, &!!!!'!,' #$" %!$&! * 2!$! %+!$ *5!% 1./)!&!$ #! NNNNNNNNNNNNNNNNNN**NN**************** "& &!"$+$"&"+$%&!%!!% +%!",!,$",!&'!'" &'&'%!* *!% 61./) & #!!&'$$$!!+! %&!!&+! $!,! + "!*********NNN***********! "& * 6- #!%$!!"$!$&!* 1 +%! &!!"&&'! +$ &./) K & ""!* 61./) &!&'$$& $!!!%! C:&&#! %!$&!&,!$!&* 6- #!%+$!#$!$!" $!!! $*&!! &" &* 862! &./) $!% "!' $#!% ",!&+$%$ "!./) & ""!* -%,!&+$%$+ #!%"+!+ &!#!* *!&,!$ - *

13 1 +! %', %!!' #+%! $&%+!' $* #! 1!+#!!#%!!$& & &! * $!,!&'$$ #!$ &%&!!&!&!!$!&'"* ""! >2!%!%!,%+%!! &!%! " #! O "+!! %$&O $& ' 4!! $$! 6O &, & $& O!%!&! $ &!>2! &O $&!",%&!,,!!,! &!& $!"$$,!$ %*N*! $ #!!%$!%$!!,&&!$& "&&!%!%$!&& O!$" +, "! #!!&!$ #! 4" %!!$!#!6'&", &'!O &",,! &,!"' " +!&!$ #!, "! #!O &! &&",,,!&'!! &,!$&!"! O,'"!'"!& &!!,%& &&O,!&+$! $,"!"$$+$! #!!!% #!$' O!& &&O!!&$&!" % +!!! $O $&! #&&,!&+$O 4 #!6 &,!$$O +$$&!" " ""&! " "!%$!"!!+$&,!$+$!#! $&!!"$! &!!O!&$& * 5%$& #!!' &!$&!#!!&!$$!"& $&!' 4!! $$! 6!$" +, "!#!#!!&!$ 4" %!!$!#!6 &! &&",, $,,!*- %$& #!!!&' "&!*1./) %$&!!&!!"$ $!&!$$!!'",!! %"!!,!+&' ""! #!%& #!!&!$ ' #+&& "$$*

14 1!&'$$& $$& &'"&$&" &!,,!+&* 6 1./)!,!+&!#!# & HH! "!* 6 -!+&$& #!!, *., $#!!$,$ #!,**#!! #!O #! #%!'!"! *5&!+! &!+$ #! & "&!O!$!" &!O!$!&!!,!+&,!! O!&'"!!#!%+! #!! "! &!* ""!+$!' &,!& +$& & *%#!!$ +./) #!'! #!,!&! & * 6 +#% #!#! $&,!+& +!" *- %!" 46#!#%, &!!, $!$&,!+&! +*-!"!& #%!#!%+#% & &""!!+$!% & &""! #%+!& $!,%$"&, #!*>!!!"!&, & & #%,&&!!&'! +$!$& * 86-,!+&!$ &,! $ %&'! +$,!$&! $!&,!$ %+$& #! +!$#!,!&! & * - "!!&!!&'!+,!$"! 78??8* #,!&'$$ #! $ &%&!!&!&!!$,!+&!&'"* 8*!!& - #!%./) +! $ %!$&

15 #!!&!!!,!+&,$$!,!&&!!$* -!& %!& %"#! $* %#!&'"!+$$"!, "&&%#!!&!!!&'"",* %!$& * + : %!$& %%#!!&#!%+!'!" #!!$ "$&! $!' &%!$&!:!#!%+!' %"!&'"+ * 1!&!!! $!"!, & &'! +$!$&! "&'!!,% +$!!%$ &'* 9*!,! -!$& &!,""!!&!& &,!,! +&#$,!$&!,! +$ :#! & &'! +$!,% & &% *?*-""!:!$& 6!!,% #! %&!%,!,!,!$&!,""!!!* 6G,!,! #!!'!$& : ' &'! +$,%!+!!&, $+$ $./) * 6./) &'! +$!$& #& :!,%&!+%&!&, $+$ $! #!* 3 :&* 1./)!' %!$& :&'+$ & +$%& & #!%&#!!, &!!,&&& &* 1./)!!%'! +! ""!+$!' &,!&!%+,& %!!,&&!+,%!+%!*.'!#!$& :#! #!","###!,%,!,!+&!$!!!!"$!& +#% #!$#!!$! #!!"$* D*!! 1!! #! #!! $$ #%!'!"#!!!"#*

16 *'! #!./) &$!&,'!,'! " %&'! +$,!$&!&,!$!!!,,! +!'!,! +!!! &'$&!& $ "!' +$!' +$$& #!!$!,$&!' &$"+&!, " "!' * *5&,!$+$ 1./) &! #!+$!,!&+$% #!%++"#!#! %$* 1./)!!%'!&'P& "!!+$&,!$+$ #!!%$!!%!+% %!&'P&%"!%$!%+* 1 % %'$! #!!#%+$!%$!!&'* -!'! $! #!+$ #%& #! &!"$ %! & &!* *I&!$& -!$& & & & $#+%#!!./) * - %!$&!! #!$"!!./) #!!!&! %! 5 &',>!3 % 2&) &! %+2$&%3 %* #! $"##!%+! #!!!!"#&,!&!!!,#!!* 7 "#+%!$&!&,!$ #! " $#!!$ %+! #!!* -,!",%+!& &!&! "! "!&! $"!!!#!!$ %+! #!!* *+%!, 7$!,! %!$& * 3%!$$! - #!&! #!! NNNNNNNNNNNNNNNNN** 2!./) - &'!!& -!' "! -!%! *2!!&'* 0*2!5*- )!&

17 BESLUIT met 9 ja-stemmen en 1 tegenstem: De Raad keurt de voorliggende schriftelijke opnameovereenkomst goed. 5. Goedkeuring bevel tot wijziging aan de opdracht: Perceel 6 (signalisatie): verrekening 2. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het proces-verbaal van opening der offertes bij de openbare aanbesteding aangaande nieuwbouw woonzorgcentrum; Gelet op het bevel tot wijziging aan de opdracht (perceel 6: signalisatie) - verrekening 2 ten bedrage van 7.301,56 euro; BESLUIT met 10 ja-stemmen: De Raad gaat akkoord met het bevel tot wijziging aan de opdracht (perceel 6: signalisatie) - verrekening 2 ten bedrage van 7.301,56 euro. 6. Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande OCMW-jaarrekening per 31 december De gouverneur doet opmerken dat er een verschil is tussen het werkelijke saldo van de kas van het woonzorgcentrum en het saldo dat vermeld wordt in de OCMW boekhouding. Er is een verschil van 166,43 euro. Dit is het gevolg van het feit dat het kasboek te laat werd aangepast zodat het saldo niet kon geboekt worden. De financieel beheerder zal dit rechtzetten. Aldus gedaan en vastgesteld op datum en in zitting als ten hoofde vermeld. De vergadering wordt gesloten te uur. De secretaris De voorzitter

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 25 juni 2014

Raad van 25 juni 2014 Raad van 25 juni 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., Henderickx S., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Raad van 28 oktober 2015

Raad van 28 oktober 2015 Raad van 28 oktober 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H. leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

Raad van 27 november 2013

Raad van 27 november 2013 Raad van 27 november 2013 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris. Verontschuldigd:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Raad van 21 maart 2017

Raad van 21 maart 2017 Raad van 21 maart 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele K. leden; Vandermeersch

Nadere informatie

Raad van 19 oktober 2011

Raad van 19 oktober 2011 Raad van 19 oktober 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe J.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Raad van 29 maart 2016

Raad van 29 maart 2016 Raad van 29 maart 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., Droessaert S. leden; Vandermeersch

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs.

Raad van 25 mei Dagorde. Openbare zitting 1. Aanpassing dagprijs. Raad van 25 mei 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Raad van 20 april 2011

Raad van 20 april 2011 Raad van 20 april 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2016

Raad van 23 februari 2016 Raad van 23 februari 2016 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., Droessaert S. leden; Vandermeersch

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 29 september 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Budgetwijziging 2016 - Goedkeuring 03 Nieuwbouw kinderopvang Gruitrode. Perceel 1 : bouwwerken. Goedkeuring bestek. 04 Nieuwbouw kinderopvang

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016. RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr.

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Er Cevdet, Gerets

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 1 ZITTING VAN 30 APRIL 2014 Aanwezig : mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. mevrouwen :Nobels Hilde, Bracke Sabine, Paelinck Anny de heren: Verhoeven Philip,De Brauwer Daniel,Raman Peter,Oosterlinck

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 2. Betaling inkomende facturen.

De vergadering wordt geopend om 20u. 2. Betaling inkomende facturen. RAAD VAN 4 OKTOBER 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter en dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Lukic, Mevr. I. De Maegd en Mevr. M. Heirman,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09 december 2013 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09 december 2013 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09 december 2013 om 20.00 uur. Aanwezig: Verontschuldigd: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 oktober 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal en Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt, secretaris

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden,

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Ignace De Baerdemaker: burgemeester; Philip Verhoeven, raadslid G.

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Ignace De Baerdemaker: burgemeester; Philip Verhoeven, raadslid G. 1 ZITTING VAN 2 OKTOBER 2014 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest, Hilde Nobels, Sabine Bracke, Annie Paelinck; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Freddy Oosterlinck;

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 24 APRIL 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 24 APRIL 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 24 APRIL 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 8 OKTOBER 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 8 OKTOBER 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 8 OKTOBER 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2014 om 19.00 uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2014 om 19.00 uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2014 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Er Cevdet, Gerets Miranda,

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 23 JUNI 2015 Aanwezig: Seys Roger - dd.voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 19 JULI 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman Boogaerts,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Bemong Maurice, Ciarlo Diego, Er

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie