RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 Aanwezig Liliane Lebon, Voorzitter, Jacques Van Alboom, Ivan Stevens, Pierre Velghe, Didier Baert, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Hervé Stevens, Raymond Roels, Ben D Haene, Lieve Coppens, leden; Katrijn Mertens, Secretaris 1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering d.d. 4 december 2013 De Raad keurt het verslag goed van de raadsvergadering van 4 december 2013, rekening houdend met volgende vragen: Raadslid Baert: graag inzage in de notariële akte (die is opgevraagd bij de notaris) // graag zicht op het kostenplaatje van de voortgang van de nieuwbouw // graag zicht op de invulling van de nieuwbouw en de stand van zaken m.b.t. Huis van het Kind // graag afschrift van het raadsbesluit m.b.t. de afgesloten lening voor investeringen; Raadslid Roels: graag de problematiek van het parkeren op campus De Reinaert toevoegen via een addendum bij het BBC-verslag // graag een stand van zaken in het proces van de organisatiebeheersing // graag voor zoveel als mogelijk animatiekalenders van de activiteitencentra via de website aanbieden. 2. Modaliteiten verkoop voetbalterrein Kerkham, Destelbergen Gelet op het ontwerp van verkoopakte zoals opgesteld door notariskantoor Moulin- Van der Straeten; Gelet op de beslissing van 28 februari 2013 waarbij het OCMW het voorstel goedkeurde tot verkoop aan het gemeentebestuur van het voetbalterrein gelegen aan de Kerkham ten bedrage van één euro onder voorwaarde dat deze laatste de financiering ten laste neemt van het niet-gesubsidieerde gedeelte van het nieuw te bouwen complex op de campus Steenvoorde met het dagverzorgingscentrum, de serviceflats en het mogelijk kortverblijf en het kosteloos ter beschikking stellen van de lokalen op de campus Haenhout; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin de goedkeuring van deze afspraak werd beslist onder voorbehoud van goedkeuring door de OCMW-raad; Gaat over tot de goedkeuring van dit voorstel met 7 stemmen voor en onthouding van Pierre Velghe, Hildegarde Van Rompu, Lieve Coppens en Raymond Roels; Artikel 1: De Raad keurt de verkoopakte, opgesteld door notariskantoor Moulin-Van der Straeten, van het voetbalterrein aan het gemeentebestuur voor de verkoopprijs van één euro en volgens de vooropgestelde modaliteiten goed.

2 Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notariskantoor Moulin- Van der Straeten, aan het gemeentebestuur en aan de financieel beheerder van het OCMW. 3. Verlenging licenties en supportcontract firewalls Gelet op het feit dat de licenties en het supportcontract van de firewalls bij de firma Switchpoint binnenkort eindigen; Gelet op de prijsvraag en onderhandelingen voor de verlenging van deze contracten door Tom Hublet, IT-verantwoordelijke; Gelet op het advies van het vast bureau van 14 november 2013; Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in de investeringsenveloppe 2014/5 informatica, algemene rekening beleidsitem ; Artikel 1: De Raad keurt unaniem de verlenging voor de softwarelicenties en een supportcontract van de firewalls goed bij de firma Switchpoint, Industriepark 15d in 9031 Drongen ten bedrage van 7286,00 euro exclusief BTW. Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de ITverantwoordelijke en aan de financieel beheerder. 4. Klachtenprocedure LDC De Reinaert Gelet op bijlage VI, art. 5 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers van 24 juli 2009; Overwegende dat kwaliteitsverbetering in de activiteitencentra een continu proces is onder toezicht van Kristel Philippaerts, kwaliteitsverantwoordelijke; Artikel 1: De Raad keurt unaniem de verbeterde procedure van het ontvangen en behandelen van klachten, versie mei 2013, goed. Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kwaliteitscoördinator en aan de coördinator van het dienstencentrum. 5. Samenstelling en bevoegdheden managementteam De Raad neemt kennis van Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008, meer bepaald art. 52, 74, 86, 91, 95, 96, 97, 99, 105, 114 en 172; Het gegeven dat in het managementteam van 5 maart 2013 voorgesteld is om de inhoud van een eventuele afsprakennota met het bestuur op te nemen in de beleids-

3 en beheerscyclus, dat het verslag van dit overleg is meegedeeld aan de raadsleden en dat de raadsleden geen opmerkingen hebben geformuleerd; Het gegeven dat de vorige legislatuur impliciet het bestaan van het managementteam goedkeurde door de talloze adviezen die werden in overweging genomen. 6. Betaalbaar stellen van facturen De Raad neemt kennis van de facturen die betaalbaar werden gesteld in de maanden december 2013 en januari Mededelingen De Raad neemt kennis van volgende documenten : Werfverslagen d.d. 13, 20 en 27 november 2013, 4, 11 en 18 december 2013, 8 en 15 januari 2014 Aanvraagdossier project alternatieve en ondersteunend zorg voor kwetsbare ouderen Verslag overleg vermissing van personen met dementie d.d. 15 oktober 2013 Verslag vrijwilligersraad d.d. 6 december 2013 Verslag werkgroep sociaal beleid d.d. 9 december 2013 Verslag gebruikersraad serviceflats d.d. 10 december 2013 Verslag gebruikersraad woonzorgcentrum d.d. 18 december 2013 Verslag gastenraad dagverzorgingscentrum d.d. 17 januari 2014 Brief resultaat inspectie kappa-score d.d. 14 januari 2014 Uitnodiging huwelijksverjaardag echtpaar bewoners woonzorgcentrum 12 februari 2014 Voorgesteld wordt het project alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen, na goedkeuring, voor te stellen op de ouderenadviesraad. Gevraagd wordt: of toelichting kan worden gegeven bij de werkgroep rond vermissing van personen met dementie; of toelichting kan worden gegeven bij de evacuatie-oefeningen; of het opportuun is zich te kunnen legitimeren als raadslid; naar het overzicht van de zorgprofielen in het woonzorgcentrum en in het dagverzorgingscentrum. PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID : AANKOPEN 1. Woonzorgcentrum: aankoop droogkast 2. Dagverzorgingscentrum: aankoop poetsmachine 3. Dagverzorgingscentrum: aankoop douchestoel 4. Dagverzorgingscentrum: aankoop gordijnen

4 Gelet op het gunstig advies van het vast bureau van 20 december 2013 voor de aankoop van een droogkast voor het woonzorgcentrum bij de firma ERM NV na prijsvraag door Carine Van Peteghem, hoofd hoteldiensten woonzorgcentrum; Gelet op het gunstig advies van het vast bureau van 20 december 2013 voor de aankoop van een schrobzuigmachine voor het dagverzorgingscentrum bij de firma Ecolab BVBA na prijsvraag door Bert Jonckers, coördinator dagverzorgingscentrum; Gelet op het gunstig advies van het vast bureau van 20 december 2013 voor de aankoop van een douchestoel voor het dagverzorgingscentrum bij de firma Arseus Medical NV na prijsvraag door Bert Jonckers, coördinator dagverzorgingscentrum; Gelet op het gunstig advies van het vast bureau van 9 januari 2014 voor de aankoop van gordijnen voor het dagverzorgingscentrum bij de firma Himpe BVBA na prijsvraag door Bert Jonckers, coördinator dagverzorgingscentrum; Gelet op het akkoord van de financieel beheerder voor elk van deze aankopen; Artikel 1: De Raad keurt unaniem de aankoop van een droogkast voor het woonzorgcentrum goed bij de firma ERM NV, Hundelgemsesteenweg 204 in Merelbeke voor de prijs van 222,21 excl. BTW; Artikel 2: De Raad keurt unaniem de aankoop van een schrobzuigmachine voor het dagverzorgingscentrum goed bij de firma Ecolab BVBA, Noordkustlaan 16c in Groot Bijgaarden voor de prijs van 3199,00 excl. BTW; Artikel 3: De Raad keurt unaniem de aankoop van een douchestoel voor het dagverzorgingscentrum goed bij de firma Arseus Medical NV, Textielstraat 24 in Waregem voor de prijs van 495,50 excl. BTW, transport- en administratiekosten; Artikel 4: De Raad keurt unaniem de aankoop en plaatsing van gordijnen voor het dagverzorgingscentrum bij de firma Himpe BVBA, Kortrijksestraat 183 in Izegem voor de prijs van 1747,06 excl. BTW; Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van het woonzorgcentrum, aan de coördinator van het dagverzorgingscentrum en aan de financieel beheerder. ANDERE 5. Dagverzorgingscentrum: aanpassing nieuwbouw Gelet op het gunstig advies van het vast bureau van 20 december 2013 van de aanpassing van de nieuwbouw, meer bepaald een extra raamopening vanuit kantoor 3 zoals aangeduid op het grondplan van de nieuwbouw campus Steenvoorde; Gelet op de huidige stand van de werkzaamheden, meer bepaald de ruwbouwfase; Overwegende dat deze opening het toezicht faciliteert op het lokaal waar de gasten zich bevinden;

5 Artikel 1: De Raad keurt unaniem de aanpassing van de nieuwbouw campus Steenvoorde, Steenvoordestraat 38 in Heusden goed. Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de coördinator van het dagverzorgingscentrum en aan de preventie-adviseur. 6. Sociale dienst thuiszorg: personenalarmsysteem Gelet op het gunstig advies van het vast bureau van 20 december 2013 rond de huurprijs voor het gebruik van twee oproepsystemen voor slechts één personenalarmsysteem aan 5,00 per maand; Overwegende dat het zinvol kan zijn een extra zender aan te kopen waarvan de huidige aankoopprijs vast ligt op 130,00; Artikel 1: De Raad keurt unaniem het voorstel goed om een bijkomende maandelijkse huur aan te rekenen van 5,00 ingeval twee oproepsystemen worden gebruikt voor slechts één personenalarmsysteem. Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de coördinator van het dienstencentrum, aan de collega sociale dienst van het dienstencentrum en aan de financieel beheerder. 7. Gezamenlijke aankoop door OCMW s, gemeenten en politiezones van gas en elektriciteit Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG; Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG; Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft; Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft; Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het Energiedecreet ) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

6 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het Energiebesluit ) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.; Overwegende dat de VREG in in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven. Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014; Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te wijken van voormelde principes; De Raad keurt unaniem goed: Artikel 1: De gemeente Destelbergen wordt conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van OCMW Destelbergen op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor gas en voor elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december Artikel 2: De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten van het OCMW teneinde deze over te maken aan de gemeente voor opname in het bestek. Artikel 3: De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel op

7 basis van de goedkoopste regelmatige bieding ter consultatie meedelen aan het OCMW. Artikel 4: De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, belasten met de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere aanbestedende overheden. Artikel 5: Het OCMW machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. Artikel 6: Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde vermogen en de geleverde energie tijdig te betalen aan de leverancier. Artikel 7: Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. Artikel 8: In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8 (afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie