megen Uitwerkingsnota reclamebeleid D Alleen ter besluitvorming door het College GEMEENTE Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Openbare Ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "megen Uitwerkingsnota reclamebeleid D Alleen ter besluitvorming door het College GEMEENTE Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Openbare Ruimte"

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp GEMEENTE megen Uitwerkingsnota reclamebeleid Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helnner-Englebert Samenvatting Op 15 mei 2013 is de Beleidsnota Reclameboodschap door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee werd een eerste stap gezet naar een samenhangend en overkoepelend reclamebeleid. In die nota staat het beleid op hoofdlijnen geformuleerd. Op vele onderdelen was nog niet duidelijk hoe dit beleid in detail zou moeten functioneren. Ook moest het beleid nog toegankelijk worden gemaakt voor alle burgers en belanghebbenden. In deze Uitwerkingsnota Reclame is het beleid verder uitgewerkt naar de concrete praktijk. Deze nota is zodanig van opzet dat ondernemers, instellingen en partijen die reclame willen maken (de "zenders"), snel en eenvoudig informatie kunnen vinden. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. PM30, René Holslag, 2169 Datum ambtelijk voorstel 17 april 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1.Het concept van de Uitwerkingsnota reclamebeleid vast te stellen. 2.Het concept van de Uitwerkingsnota reclamebeleid vrij te geven voor inspraak. 3. Het voornemen om het volgende document dat wordt ingetrokken, vrij te geven voor inspraak: -het onderdeel Reclame in het hoofdstuk "Criteria voor objecten-kleine bouwwerken" van de uitwerkingsnota Beeldkwaliteit (het gaat om paragraaf Reclame). 4. Het instellen voor het nieuwe reclamebeleid van een overgangsperiode tot 1 januari 2016, waarin ondernemers en andere zenders van boodschappen vooral worden geïnformeerd en voorbereid op de nieuwe werkwijze. 5. Jaarlijks op basis van de uitgangspunten van de nota thema- dan wel gebiedsgericht projectmatig te handhaven op reclame-uitingen. Steller René Holslag Paraaf akkoord Datum D Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. D Conform advies D Aanhouden D Anders, nl. nummer: Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Voorstel College uitwerkingsnota reclamebeleid3

2 1 Probleemstelling Op 15 mei 2013 is de Beleidsnota Reclameboodschap door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee werd een eerste stap gezet naar een samenhangend en overkoepelend reclamebeleid. In die nota staat het beleid op hoofdlijnen geformuleerd. Op vele onderdelen was nog niet duidelijk hoe dit beleid in detail zou moeten functioneren. Ook moest het beleid nog toegankelijk worden gemaakt voor alle burgers en belanghebbenden. In deze Uitwerkingsnota Reclame is het beleid verder uitgewerkt naar de concrete praktijk. Deze nota is zodanig van opzet dat ondernemers, instellingen en partijen die reclame willen maken (de "zenders"), snel en eenvoudig informatie kunnen vinden wat er aan reclame onder welke voorwaarden mogelijk is op een particulier terrein of in de openbare ruimte en welke (vergunningen)procedure daaraan verbonden is. 2 Juridische aspecten In de Kadernota Reclameboodschap is bepaald dat in de openbare ruimte naast de reeds bestaande vergunde reclame-uitingen, alleen de gemeentelijke reclame-voorzieningen permanent zijn toegestaan; bijvoorbeeld mupi's, abri's, lichtmasten en evenementenborden. Reclame kan in de openbare ruimte of op particulier terrein voorkomen. Vaak wordt reclame uitgevoerd in de vorm van een bouwkundige constructie. Dan zijn de toetsingsgronden voor bouwwerken van toepassing. Als er geen sprake is van een bouwwerk of bouwkundige constructie (denk aan uitstallingen, vlaggen flyeren etc), dan zijn de toetsingsgronden van de APV van toepassing. Een belangrijke toetsingsgrond voor de vergunning zijn redelijke eisen van welstand. Hierdoor is het mogelijk dat er eisen kunnen worden gesteld aan reclame-uitingen. In de voorliggende Uitwerkingsnota Reclame wordt nader invulling gegeven aan deze welstandseisen. Deze criteria vormen een set beleidsregels. De beleidsregels voor reclame in de vorm van een bouwkundige constructie moeten door de gemeenteraad worden vastgesteld. De beleidsregels voor reclame waarop de APV van toepassing is, moeten door B&W worden vastgesteld. Omdat wijziging van de criteria voor reclame een wijziging van het welstandsbeleid is, moeten deze door de gemeenteraad worden vastgesteld en is een inspraak procedure noodzakelijk. Op de meeste reclame-aanvragen is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning is (in de meeste gevallen) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit houdt in dat er binnen 8 weken beslist moet worden over de aanvraag. Om tot een snellere procedure afhandeling te komen zijn de welstandseisen voor een aantal veel voorkomende standaard reclame-uitingen op particulier terrein in deze nota uitgewerkt in sneltoetscriteria. Als aanvragen aan deze sneltoetscriteria voldoen, wordt de aanvraag binnen 4 weken afgerond. Op "tijdelijke" reclame-uitingen is de APV van toepassing. Voor tijdelijke reclame die voldoet aan de in de nota gestelde eisen kan worden volstaan met een melding bij de gemeente. De gemeente moet dan binnen 14 dagen aangeven of zij bezwaar heeft tegen de voorgenomen uiting. In een bijlage van de Uitwerkingsnota wordt uitgebreid in gegaan op de juridische achtergronden van het reclamebeleid.

3 2 3 Doelstelling De gemeente Nijmegen faciliteert burgers, instellingen en ondernemers bij het maken van reclame of het doen van uitingen in de openbare ruimte. Daarbij moet de reclame passen bij de stad en geen afbreuk doen aan een schone, hele, veilige, fraaie en duurzame stad. Doel van de uitwerkingsnota is een eenduidig, integraal en overkoepelend beleidskader te bieden voor alle reclame-uitingen in de dagelijkse praktijk. Het vormt een eenvoudige en praktische handleiding die "zenders" van reclame snel wegwijs maakt wat er aan reclame kan en mag maar anderzijds ook een juridische basis biedt om op te treden tegen situaties die niet wenselijk zijn. 4 Argumenten Eenduidig, integraal overkoepelend beleid. Er is een enorm scala aan onderwerpen dat direct dan wel indirect met reclame van doen heeft: Evenementen, terrassen, gevelreclame, vlaggen, banieren, verkiezingen, bouwprojecten, sportvelden, maar ook alle reclamevoorzieningen in de openbare ruimte die we als gemeente zelf in eigendom hebben zoals de reclameborden bij bushokjes (Abri's), losstaande reclamezuilen (Mupi's) etc etc. Waar er voor reclameuitingen op particulier terrein nog wel beleidslijnen waren, is het reclame-aanbod in de openbare ruimte geleidelijk ontstaan op basis van ad hoc behoeften vanuit de maatschappij en de gemeente zonder duidelijke onderliggende visie. Voor zover er al beleid was, was dit versnipperd over diverse beleidsdocumenten en gemeentelijke afdelingen. Deze uitwerkingsnota komt aan deze bezwaren tegemoet Reclame die past bij de stad. De volgende onderdelen van de uitwerkingsnota zorgen voor reclame die past bij de uitstraling van de stad. Om reclame beter te laten passen in het beeld van de stad is een gebiedsgericht beleid ontwikkeld. Bij het aanbrengen van reclame moet rekening worden gehouden met de architectuur, de uitstraling en de visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving. Herkenbare structuurlijnen (invalswegen, stedelijke wegen) vragen om uniformiteit en herkenbaarheid. Reclame-uitingen moeten daarop worden afgestemd qua maat, schaal en verschijningsvorm. In de gebieden die binnen de structuurlijnen liggen moet reclame worden afgestemd op functie en belevingswereld. Zo kunnen sommige gebieden meer en drukkere reclame aan (Centrum, winkelcentra en industriegebieden) terwijl in andere gebieden juist minder of geen reclame is gewenst (woonwijken en groengebieden). Per gebied zijn dan ook verschillende (gebiedsgerichte) criteria ontwikkeld. Een belangrijk uitgangspunt voor reclame is "Less is more". We kiezen voor meer kwaliteit maar minder kwantiteit om verronnmeling tegen te gaan; Door de plaatsing van minder objecten in de openbare ruimte maar met roterende vlakken, door een betere spreiding door de stad en door concentratie op plekken die reclame goed verdragen. Ter bevordering van de beeldkwaliteit zijn algemene toetsingsgronden ontwikkeld voor algemene situaties en is tevens maatwerk mogelijk voor gewenste uitzonderingen door een beoordeling van de Commissie Beeldkwaliteit. De nota biedt een handvat voor bureau Toezicht en Handhaving en de ODRN om er voor te zorgen dat het voorgeschreven beleid ook in de praktijk wordt nageleefd.

4 Deregulering en maatwerk. In de nota is gezocht naar een optimale balans tussen deregulering en maximale vrijheid versus maatwerk en snelle procedures met duidelijke regels die kwaliteit van de omgeving garanderen. Dit is gedaan door de aanvrager van een vergunning voor reclame de keuze te bieden tussen - enerzijds de mogelijkheden te gebruiken binnen de standaard regels, gekoppeld aan snelheid en zekerheid dat de vergunning wordt verleend (sneltoets) - anderzijds te kiezen voor grotere vrijheid door afwijkende vormen, gekoppeld aan maatwerk in de beoordeling (reguliere procedure) Faciliteren van belanghebbenden. Voor ondernemers en andere belanghebbenden was onduidelijk wat nu wel of niet aan reclame mogelijk is dan wel onder welke voorwaarden. Vandaar de wens te komen tot een samenhangend en overkoepelend reclamebeleid voor alle reclameuitingen. Om aanvragen van reclame nog beter te faciliteren is deze Uitwerkingsnota zodanig opgezet dat de nota is te gebruiken als een handleiding met stroomschema's waaruit snel blijkt welke regels in de betreffende situatie van toepassing zijn. Alle concrete situaties zijn met duidelijke voorbeelden en achtergrondinformatie weer gegeven Nota vrijgeven voor inspraak. Omdat wijziging van de criteria voor reclame een wijziging van het welstandsbeleid is, moeten deze door de gemeenteraad worden vastgesteld en is een inspraak procedure noodzakelijk Het in te trekken onderdeel van de uitwerkingsnota Beeldkwaliteit vrij te geven voor inspraak. In de Uitwerkingsnota zijn alle criteria voor reclame opgenomen, ook de criteria t.a.v. reclame en beeldkwaliteit. Daarom kunnen die criteria uit de nota Beeldkwaliteit vervallen Instellen van een overgangsperiode. In de afgelopen jaren is er niet op reclame gehandhaafd. Een flink aantal situaties zijn tijdelijk gedoogd omdat we wilden wachten op het tot stand komen van de uitwerkingsnota reclamebeleid. Ter ondersteuning staat er een nieuwe app op de gemeentelijke site die dient als handleiding voor ondernemers. We willen ondernemers nu informeren en begeleiden naar de nieuwe situatie. Bij excessen en nieuwe situaties zullen we natuurlijk wel handelend optreden. Reclame-objecten die volgens de uitwerkingsnota niet in de openbare ruimte zijn toegestaan zullen eveneens consequent worden verwijderd Jaarlijks projectmatig handhaven in deel van de stad. We willen de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. Daartoe zullen we elk jaar een deel van de stad evalueren en daarna indien nodig handhavend optreden. Jaarlijks is hiervoor een budget van ,- beschikbaar.

5 4 5 Klimaat Deze nota heeft geen direct effect op het klimaat. Wel zijn in deze Uitwerkingsnota ook richtlijnen met betrekking tot duurzaamheid opgenomen, bijvoorbeeld voor energiezuinige verlichting bij reclame. 6 Financiën De Uitwerkingsnota Reclamebeleid levert op zich niet meer inkomsten op. Het is primair bedoeld om een beleidskader te scheppen dat bijdraagt aan de doelstelling van het programma: een schone, hele, veilige, fraaie en duurzame stad. In de Stadsbegroting 2013 hebben wij vanaf ton als bezuiniging aan extra reclameinkomsten in de begroting opgenomen. Daarmee komt de raming voor reclame-inkomsten totaal op 8 ton. Op dat moment leek dit een reëel perspectief. Om 2 redenen wordt deze 5 ton niet gehaald. 1. inmiddels is als gevolg van de crisis de bereidheid om voor reclame te betalen afgenomen. 2. de extra inkomsten zouden moeten komen uit nieuwe aanbestedingen; de grootste aanbestedingen vinden pas plaats in Een aantal faciliteiten van de gemeente (lichtmastreclame, reclame op rotondes en A0- borden) is in 2014 opnieuw aanbesteed. Dit levert extra reclameopbrengsten op van Naar aanleiding van deze nota kan toezicht en handhaving op ongewenste situaties met betrekking tot reclame worden geïntensiveerd. Afhankelijk van de mate waarin wordt opgetreden, brengt dit extra kosten met zich mee. Voor de kosten voor projectmatige handhaving van het reclamebeleid reserveren we Hiermee is al rekening gehouden bij de prognose over We verwachten in 2015 in totaal 4,25 ton aan inkomsten te hebben Dit betekent dat we 4 ton aan bezuiniging realiseren en besteden aan het projectmatig handhaven (bestaande inkomsten 3 ton, extra inkomsten als gevolg van de aanbestedingen , extra uitgaven voor handhaving ). De beoordeling van het tekort aan bezuiniging van 4 ton (raming 8 ton en gerealiseerd 4 ton) en eventuele maatregelen daarop, wordt bij de Zomernota besproken. 7 Participatie en Communicatie Het beleid ten aanzien van reclame is na uitvoerig overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen. Vooraf is een conferentie in Lux geweest en er hebben rondetafelgesprekken met betrokkenen uit bedrijfsleven en reclamewereld plaatsgevonden om er voor te zorgen dat alle belangen gekend zijn. Na vaststelling van de conceptnota volgt een inspraaktraject, inclusief een informatieavond voor ondernemers over de werkwijze en gevolgen van de uitwerkingsnota, waarna een eventueel aangepaste nota ter besluitvorming aan de Raad wordt aangeboden. Voor presentatie van de inhoud van de uiteindelijk vastgesteld nota wordt een communicatieplan opgesteld. Onderdeel van dat plan zullen zijn een persbericht, vermelding op de gemeentelijke Website, het maken van een brochure als inspiratiedocument waarin

6 5 positieve voorbeelden staan van mogelijke uitvoeringen, het maken van een app op de gemeentelijke site waarop alle informatie voor belanghebbenden is te vinden en die tevens dient als handleiding voor de aanvraag van een vergunning voor reclame. Tenslotte voeren we een overgangsperiode tot 1 januari 2016 in, waarbij we niet zo zeer sanctioneren maar vooral informeren, begeleiden en voorbereiden op de nieuwe werkwijze inclusief handhaving. 8 Uitvoering en evaluatie Toezicht en Handhaving Het reclamebeleid staat of valt met het houden van toezicht en handhaving ervan. Als dat niet gebeurt, zal de animo om zich aan de regels te houden en om een vergunning aan te vragen minimaal zijn. Daarom is het van belang om consistent en consequent tegen overtredingen op te treden. Het moet niet lonend zijn om zonder vergunning reclame te maken. Aanpassen APV De APV zal daar waar nodig in lijn met het reclamebeleid worden aangepast. Na het doorlopen van de inspraakprocedure en vaststelling van de nota door de gemeenteraad zullen deze aanpassingen worden doorgevoerd. Website Er wordt een website ontwikkeld waarmee `zenders' middels stroomschema's snel en eenvoudig wegwijs worden gemaakt in de mogelijkheden voor reclame in de openbare ruimte dan wel op particulier terrein en de voorschriften die daar eventueel aan zijn verbonden. In geval een melding of vergunning noodzakelijk is, leidt het stroomschema de zender ook naar het juiste digitale formulier om die melding dan wel aanvraag te kunnen doen. Op deze manier bewerkstelligen we een vlotte aanvraag- en proceduregang. Inspiratiebrochure Er wordt een inspiratiebrochure opgesteld waarin ondernemers positieve voorbeelden worden aangereikt van hetgeen er in elk geval op reclamegebied mogelijk is. Evaluatie Reclame kenmerkt zich door een geheel eigen dynamiek met steeds nieuwe uitingen en middelen. De Uitwerkingsnota Reclame kan daarop niet in alle gevallen anticiperen. Bovendien zullen zich door de opzet van het reclamebeleid waarbij zenders zelf meer ruimte krijgen om reclame vorm te geven, gevallen voordoen die niet zijn voorzien. Daarom zal binnen 2 jaar na vaststelling van de Uitwerkingsnota Reclame een evaluatie plaatsvinden om deze te herijken en/of aan te vullen. 9 Risico Meer ruimte meer discussie De opzet van de Uitwerkingsnota Reclame is dat we zenders meer ruimte willen geven. Dit betekent concreet, dat er minder regels zijn geformuleerd en er meer sprake is van richtlijnen en kaders. Op dit moment is niet te zeggen hoe deze opzet in de praktijk zal gaan uitpakken. Immers meer eigen ruimte voor reclame geeft ook meer aanleiding tot discussies. Zo zullen zich ongetwijfeld situaties voordoen die niet (eenduidig) in het reclamebeleid zijn voorzien; al was het maar omdat reclame een dynamisch geheel is met telkens weer nieuwe uitingsvormen. Het reclamebeleid zal dan ook duidelijk haar weg nog moeten vinden en in de praktijk moeten uitkristalliseren. In al deze bijzondere situaties zullen wij per geval een besluit

7 6 nemen in lijn met de algemene beleidslijnen van het reclamebeleid. Alle ervaringen zullen worden meegenomen in de evaluatie van het reclamebeleid. Toezicht en Handhaving Een van de doelstellingen van het reclamebeleid is dat reclame geen afbreuk doet aan een schone, hele, veilige, fraaie en duurzame stad. Om dat te bereiken vormen toezicht en handhaving een integraal onderdeel van het beleid. Zeker gezien de huidige uitgangssituatie waarbij er met name voor de openbare ruimte nog geen beleid was, is het een risico dat toezicht en handhaving onvoldoende aandacht krijgen. Bijlage(n): Uitwerkingsnota reclamebeleid Uitnodigingsbrieven voor informatieavond algemeen en een voor de - ondernemers van de Molenstraat ivm projectmatige aanpak Persbericht

8

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Overgangsregeling handhaving illegale kamerverhuurpanden nota Beleidsregels onttrekking, omzetting en samenvoeging 2011 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reclamebeleid. BW-nummer. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reclamebeleid. BW-nummer. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reclamebeleid Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In de beleidsnota Reclameboodschap is onze visie

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin.

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin. Welstandsnota gemeente 6 Reclamebeleid Beschrijving en uitgangspunten in het beleid voor reclame-uitingen Met reclame wordt bedoeld een naamsaanduiding of een vorm van publieke aanprijzing van een product,

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Reclamebeleid gemeente Montferland

Reclamebeleid gemeente Montferland Reclamebeleid gemeente Vastgesteld door het College van B&W van d.d. 28 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK blz. 1 Inleiding 2 2 Beleid 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene richtlijnen

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid 4.10 RECLAMES Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

Uitwerkingsnota Reclame

Uitwerkingsnota Reclame Uitwerkingsnota Reclame maart 2015 colofon Nijmegen, maart 2015 Uitwerkingsnota Reclame Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen www.nijmegen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kleurstelling en aanlichting Waalbrug

Kleurstelling en aanlichting Waalbrug Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kleurstelling en aanlichting Waalbrug Programma Mobiliteit, Openbare Ruimte, Citymarketing BW-nummer 01503 Portefeuillehouder H. Tiemens, R. Helmer-Englebert, B. van

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Il posto preferito per il Giro d'italia

Il posto preferito per il Giro d'italia Openbaar Onderwerp Il posto preferito per il Giro d'italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De Giro d Italia maakt veel initiatief los in

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp BBI-kalender 2005 Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Lucassen Samenvatting De BBI-kalender 2005 vermeldt de agenda

Nadere informatie

Evaluatie. Reclamecontracten in de openbare ruimte. 21 mei 2013 Afdeling. Openbare Ruimte Auteur. R. ter Horst

Evaluatie. Reclamecontracten in de openbare ruimte. 21 mei 2013 Afdeling. Openbare Ruimte Auteur. R. ter Horst Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Reclamecontracten in de openbare ruimte Evaluatie Datum 21 mei 2013 Afdeling Openbare Ruimte Auteur R. ter

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

Behandeladvies geven voor de besluitronde

Behandeladvies geven voor de besluitronde Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Kadernota Beeldkwaliteit 2013 Raadsvoorstel Versoepeling Welstandstoezicht Nijmegen Raadsvoorstel Beleidsnota reclamebeleid Van: Het college van B&W van

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Openbaar Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De stichting Stevenskerk heeft een verzoek

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Investeringskrediet hockeyvelden

Investeringskrediet hockeyvelden Openbaar Onderwerp Investeringskrediet hockeyvelden Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 investeringsruimte

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwbouw multifunctioneel educatief gebouw kinderboerderij Kobus Programma / Programmanummer Sport en Accomodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Geautomatiseerde ondertekening bij de personeels- en salarisadministratie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Tot nu toe vergt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Datum beslissing B & W B MT PB RE S. Akkoord Bespreken. Registratienummer

Openbaar. Datum beslissing B & W B MT PB RE S. Akkoord Bespreken. Registratienummer Datum beslissing B & W B MT PB RE S Akkoord Bespreken Openbaar Aan Status Registratienummer Onderwerp Programma/Speerpunt Portefeuillehouder Beslispunten Afdeling Retour afdeling Adviseur/telefoonnummer/e(mail

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 2 februari 2010 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Openbaar Onderwerp Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Registratienummer: RVO12.0169 Portefeuillehouder: P.N. Bruin. Handhaving M.A.M. Rodenburg (0223) 67 8614 m.rodenburg@denhelder.nl

Registratienummer: RVO12.0169 Portefeuillehouder: P.N. Bruin. Handhaving M.A.M. Rodenburg (0223) 67 8614 m.rodenburg@denhelder.nl Raadsvoorstel Registratienummer: RVO12.0169 Portefeuillehouder: P.N. Bruin Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving M.A.M. Rodenburg (0223)

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota onderhoud kapitaalgoederen. VOORSTEL De kadernota onderhoud kapitaalgoederen het Bildt vast te stellen Nummer agendapunt: 13 Programma: diverse Product en productnummer:

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 15I0006740 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229423 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing AGN, verhoging minimum vakantietoelage en indexering BWW uitkering hfd.10a

Onderwerp Aanpassing AGN, verhoging minimum vakantietoelage en indexering BWW uitkering hfd.10a Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN, verhoging minimum vakantietoelage en indexering BWW uitkering hfd.10a Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Rijkswaterstaat heeft aan de

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie