Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reclamebeleid. BW-nummer. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Reclamebeleid. BW-nummer. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reclamebeleid Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In de beleidsnota Reclameboodschap is onze visie en doelen en zijn de contouren van het reclamebeleid uitgewerkt. Hierna wordt een Uitwerkingsnota opgesteld, waarin de onderwerpen concreet worden uitgewerkt. Het reclamebeleid gaat over elke aanduiding, van zowel commerciële als niet commerciële aard in de vorm van een opschrift, aankondiging of mededeling die vanuit de openbare ruimte zichtbaar is. Het betreft zowel boodschappen in openbaar terrein, en op particulier terrein en gevels. Ons beleid dient als juridisch vangnet, we leggen meer verantwoordelijkheid bij ondernemers zelf neer. Er is een duidelijk economisch belang voor de stad en een balans tussen uitstraling van de stad en uitingsvrijheid. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. SB40, Christel van Koppen, Datum ambtelijk voorstel 28 augustus 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De beslistermijn van vergunningen voor gevelreclame te verkorten van acht naar vier weken. 2. Onderzoek te doen naar het uitbesteden van het operationele reclamemanagement aan een externe stichting. 3. Een Uitwerkingsnota reclame op te stellen. 4. Een pilot van drie jaar voor Sponsorrotondes op te starten. Leidinggevende D. van Dalen, SB40 Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 5. De beleidsnota Reclameboodschap" vast te stellen. Programmamanager J. ter Wal Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 19 februari 2013 nummer: 3.17 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Voorstel aan het College van BW Reclameboodschap.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Er is behoefte aan een integraal en actueel beleidskader om ervoor te zorgen dat reclame de sociale, economische en ruimtelijke kwaliteit van de stad ondersteund. We willen meegaan met nieuwe (digitale) ontwikkelingen die elkaar in een hoog tempo opvolgen. Met een overkoepelende beleidsnota voor reclame, kunnen we ons aanbod voor reclamevoorzieningen in de openbare ruimte integraal op de markt zetten. De komende jaren lopen bestaande contracten af. We verwachten met deze nieuwe aanbesteding een grotere opbrengst te kunnen genereren, waarmee we de kosten ten aanzien van het faciliteren en handhaven van reclame kunnen dekken en een impuls kunnen geven aan kwaliteitsverbetering. Met ons nieuwe reclamebeleid treden we als overheid terug, en geven ondernemers ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We willen een faciliterende rol nemen en ons opstellen als partner. Ondernemers in Nijmegen willen zelf verantwoordelijkheid nemen, mits de gemeente een juridisch vangnet inzet om excessen aan te kunnen pakken als ondernemers er zelf niet uitkomen. 2 Juridische aspecten De Wabo, de APV en de Uitwerkingsnota beeldkwaliteit zijn de instrumenten die het juridische kader vormen om reclame en andere uitingen te reguleren. Op basis van deze beleidsnota zullen verschillende APV wijzigingen worden voorgesteld. De concrete wijzigingen zullen in de Uitwerkingsnota reclame worden uitgewerkt. Ook in de nieuwe Uitwerkingsnota beeldkwaliteit worden reclameaspecten uitgewerkt. 3 Doelstelling Visie voor reclame: Het Gemeentebestuur van Nijmegen faciliteert burgers, ondernemers en instellingen bij het maken van reclame, het zenden van boodschappen en het uiten van hun mening. Zij biedt haar burgers een schoon, heel, veilig en fraai Nijmegen waar reclame en andere uitingen passen bij de kwaliteit van de stad. Om de visie voor reclame te verwezenlijken, zijn de volgende drie beleidsdoelen geformuleerd: 1. Verschillende belangengroepen, zowel de zenders als de ontvangers, willen we op maat faciliteren 2. Reclame moet passen bij de stad en geen afbreuk doen aan een schone, hele, veilige, fraaie en duurzame stad 3. De kosten die deze doelen met zich meebrengen moeten gedekt worden door de inkomsten uit reclame 4 Argumenten We willen ondernemers faciliteren We willen minder regels en meer gemak. Op grond van de Wabo en APV is een vergunning nodig voor reclame en andere uitingen op en aan onroerend goed. Door de beslistermijn van de Omgevingsvergunning en APV vergunning voor reclame te verkorten van acht naar vier weken, zorgen we voor meer gemak voor ondernemers. Daarnaast willen we onderzoeken of er voor reclame die voor 100% aan ons vooraf opgestelde standaardvoorwaarden voldoet, de vergunning binnen een week kunnen verstrekken We kunnen als overheid terugtreden door (delen van) het operationele reclamemanagement extern te organiseren.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Een externe partij, zoals een stichting zou als private partij professioneler en slagvaardiger kunnen werken dan de gemeente zelf. Aanbestedingen bijvoorbeeld, zijn voor private partijen niet verplicht. De stichting neemt een deel van de gemeentelijke werkzaamheden over. De werkzaamheden worden dan in de vorm van een concessie bij de Stichting weggezet. In de bijbehorende overeenkomst moeten spelregels en wederzijdse verantwoordelijkheden zorgvuldig worden vastgelegd. De stichting opereert helemaal binnen de regels van het Nijmeegse beleidskader. Een gegarandeerd deel van de opbrengsten uit reclamevoorzieningen in openbare ruimte is dan bestemd voor de gemeente. Bovendien kan de gemeente nog afspraken maken om van een deel in de extra opbrengsten te profiteren. Een deel van de opbrengst is bestemd om de kosten van de stichting zelf te dekken en het overblijvende deel wordt geïnvesteerd in de stad Nijmegen. Voor de Nijmeegse ondernemers is er een duidelijk aanspreekpunt. De gemeente blijft verantwoordelijk voor bestuursrechtelijke handhaving en vergunningverlening. Ook hierin zou de Stichting een deel van de gemeentelijke werkzaamheden over kunnen nemen, door een selectie vooraf te doen met betrekking tot reclame aan gevels, zoals dat ook tijdens de vierdaagse gebeurd. In een apart college voorstel wordt dit onderzoek verder uitgewerkt De beleidsnota reclameboodschap vormt ons beleidskaders, waarin visie, doelen en het beleid is opgenomen. Deze nota behoeft nog nadere uitwerking. Als dit beleidskader is vastgesteld, dan is nadere uitwerking nodig. Bijvoorbeeld de gebiedsgerichte differentiatie voor reclame wordt met behulp van een kaart toegelicht, APV aanpassingen worden uitgewerkt, onderzoeksresultaten worden weergegeven, en er worden actiepunten beschreven ten aanzien van handhaving, beheer, preventie, processen, communicatie en uitvoering We willen het initiatief van de Raad om meer sponsorrotondes in Nijmegen te introduceren overnemen door een experiment voor een periode van drie jaar met sponsorrotondes te starten. Hoewel de besparing op beheerkosten beperkt is indien een rotonde wordt geadopteerd ( 500 per rotonde per jaar), is het doel van sponsorrotondes voornamelijk om lokale ondernemers te betrekken bij het beheer van de stad en om lokale ondernemers extra mogelijkheden te geven voor naamsbekendheid. Ook worden enkele rotondes in de stad opgeknapt. We gaan daarvoor in zee met een intermediair die lokale adverteerders en groenbeheerders aan een rotonde koppelt. De intermediair ontzorgt de gemeente met betrekking tot acquisitie, contractbeheer, to ezicht en handhaving van beheerders en biedt Nijmeegse ondernemers de mogelijkheid om te adverteren met naamsaanduidingen op een rotonde. Gezichtsbepalende rotondes en rotondes op doorstroomwegen, invalswegen en 2x2 wegen sluiten we uit als sponsorrotondes. De intermediair verplicht zich om binnen drie jaar minimaal drie rotondes die momenteel in matige staat zijn, op te knappen. De intermediair verplicht zich tevens om het beheerniveau van alle sponsorrotondes te verhogen. Reclameuitingen op rotondes mogen geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid en

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 beeldkwaliteit. Met de intermediair gaan we een overeenkomst aan met afspraken tav afmeting en type reclame, beheerniveau, wijze en tijdstip van beheer, verkeersveiligheid, ontwerp en kabels en leidingen. Na de experimentele periode van drie jaar evalueren we de tevredenheid van lokale adverteerders, de beeldkwaliteit, mogelijke hinder en de kosten of baten.

5 Collegevoorstel Vervolgvel Er is behoefte aan een integraal, actueel en overkoepelend beleidskader Tot op heden was het beleid voor reclame versnipperd opgenomen over verschillende beleidsdocumenten, die onder verschillende portefeuillehouders en gemeentelijke diensten vallen. De juridische instrumenten zoals de APV, Uitwerkingsnota beeldkwaliteit en Wabo blijven vigeren, maar het is wenselijk om één overkoepelende visie te hebben op reclame en andere uitingen zowel op openbaar terrein als op particulier terrein en aan gevels. Voor de waarnemer buiten zijn alle uitingen immers in één blikveld zichtbaar. Het oog maakt geen onderscheid tussen particulier of openbaar terrein, tussen verschillende portefeuilles en tussen gemeentelijke diensten Contracten met reclame-exploitanten lopen af Tot op heden was het beleid voor reclame versnipperd opgenomen over verschillende beleidsdocumenten, die onder verschillende portefeuillehouders en gemeentelijke diensten vallen. De juridische instrumenten zoals de APV, Uitwerkingsnota beeldkwaliteit en Wabo blijven vigeren, maar het is wenselijk om één overkoepelende visie te hebben op reclame en andere uitingen zowel op openbaar terrein als op particulier terrein en aan gevels. Voor de waarnemer buiten zijn alle uitingen immers in één blikveld zichtbaar. Het oog maakt geen onderscheid tussen particulier of openbaar terrein, tussen verschillende portefeuilles en tussen gemeentelijke diensten We willen dereguleren en zelfregulering bevorderen We willen als overheid terugtreden en ondernemers de ruimte geven zelf verantwoordelijkheid te nemen. We willen een faciliterende rol spelen en ons opstellen als partner. Ondernemers in Nijmegen hebben ook de wens om zelf verantwoordelijkheid nemen, mits de gemeente een juridisch vangnet heeft om illegale situaties en excessen aan te kunnen pakken als ondernemers er zelf of samen niet uitkomen. 5 Klimaat Dit reclamebeleid draagt een steentje bij aan de duurzame gemeentelijke ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Het gaat hierbij om verlichte reclamevoorzieningen in de openbare ruimte die moeten voldoen aan het beleid voor openbare verlichting Zicht op Nijmeegs licht. Dit betekent dat verlichte reclamevoorzieningen in de openbare ruimte energiezuinig en met duurzame materialen uitgevoerd moeten worden en dat de verlichting 's nachts moet worden gedoofd. 6 Financiën De huidige inkomsten, via verschillende exploitanten, uit de reclamevoorzieningen bedragen ,- euro per jaar. In 2010 is marktonderzoek verricht en dat toont aan dat de inkomsten substantieel kunnen worden verhoogd. Afhankelijk van enerzijds de eisen en voorwaarden die de gemeente stelt en anderzijds de actuele situatie van de reclamemarkt is er volgens het marktonderzoek een maximale netto extra opbrengst van ,- euro in 2020 mogelijk. Omdat we nog lopende contracten hebben kan de verhoging van de reclame-inkomsten niet onmiddellijk worden gerealiseerd, maar een netto extra opbrengst van ,- euro in 2015 wordt reëel geacht aldus het marktonderzoek. Met netto wordt in dit geval bedoeld dat met de extra kosten, die dit beleid met zich meebrengt, al is rekening gehouden. De reeds ingeboekte bezuiniging van ,- euro in 2015 is dus realiseerbaar.

6 Collegevoorstel Vervolgvel 5 7 Communicatie Deze beleidsnota is tot stand gekomen met een multidisciplinair projectteam met medewerkers van Stadsbeheer, Economische Zaken, Stadsontwikkeling, Omgevingskwaliteit, Toezicht en handhaving, Evenementen en het Projectbureau. Er is een marktonderzoek uitgevoerd door een externe deskundige partij. De externe belangen zijn geborgd met verschillende bijeenkomsten met ondernemersverenigingen, culturele organisaties, commissie beeldkwaliteit, winkeliers, horeca, Huis van de binnenstad, bewonersplatforms, sportverenigingen en kamer van koophandel. Tijdens deze externe bijeenkomsten hebben we behoeften opgehaald, nuttige feedback gekregen en kansen ontdekt. Al deze zaken zijn waar mogelijk geïntegreerd in deze nieuwe beleidsnota. Bij het streven om via een nieuw reclamebeleid de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, dragen ook ondernemers en winkeliers een stuk verantwoordelijkheid. Ondernemers en winkeliers zullen nadrukkelijk bij het reclamebeleid betrokken blijven en uitgenodigd worden om zelf actief invulling te geven aan het nieuwe reclamebeleid. 8 Uitvoering en evaluatie Na vaststelling van de startnotitie door College en Raad gaan we aan de slag om de nota Reclamebeleid op te stellen. Dit gebeurt parallel en in nauwe afstemming met de actualisatie van de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. De nota Reclamebeleid en de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit zullen tegelijk in het College en de Raad worden gebracht. 9 Risico 9.1 Reclame is een snelle markt, waarbij vele ontwikkelingen elkaar in steeds hoger tempo opvolgen. Met deze beleidsnota zijn deze ontwikkelingen niet bij te houden. Met deze beleidsnota zijn de contouren, het kader van de mogelijkheden in Nijmegen verwoord. Hierbij gaan we niet specifiek in op vormen van reclame, zodat het beleid flexibel is voor nieuwe ontwikkelingen. In de Uitwerkingsnota s voor reclame en beeldkwaliteit worden onderwerpen concreter uitgewerkt. We geven bovendien ondernemers de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen, om zelf met elkaar actuele regels af te spreken. 9.2 Ook de reclamesector heeft te lijden onder de crisis. Bovendien hebben we het uitgangspunt Less is more voor reclame. Een grotere opbrengst voor reclame in de openbare ruimte is niet zeker. We kunnen met nieuwe technologieën het aantal reclamevoorzieningen in de stad verminderen, zonder het aantal boodschappen (dus de reclame-inkomsten) te verminderen. Dit kan onder andere door toepassing van roterende vlakken, door digitale reclame (in kader van Narrow casting) en door te kiezen voor enkele grote reclamemasten langs de snelwegen zodat we qua opbrengsten een evenredig aantal voorzieningen in de stad kunnen verwijderen. We zullen specialistische expertise inhuren bij de aanbesteding van reclamevoorzieningen in de openbare ruimte om een marktconforme opbrengst te genereren. 9.3 Door als overheid terug te treden en zelfregulering te stimuleren lopen we het risico dat de stad verrommelt en verloedert met een overdaad aan uitingen. Als zelfregulatie in de praktijk niet werkt, dan zullen we de beleidsnota als juridisch vangnet hanteren, en kunnen we met de Uitwerkingsnota beeldkwaliteit, de APV en de Wabo reclame en andere uitingen reguleren. Bijlage(n): beleidsnota Reclameboodschap

7 Collegevoorstel Vervolgvel De besparing op beheerkosten bij sponsorrotondes is minimaal, terwijl de kosten kunnen oplopen De besparing op beheerkosten bij het huidige beheerniveau is beperkt, indien een rotonde wordt geadopteerd scheelt dit de gemeente ca 500,- per jaar aan beheerkosten. We verplichten de rotonde intermediair daarom om de sponsorrotondes met een hoger beheerniveau te (laten) beheren. Besparing op inrichtingskosten is mogelijk bij nieuw in te richten rotondes. Het grootste deel van onze bestaande rotondes hebben op basis van onderzoek een voldoende kwaliteitsniveau. Indien reeds ingerichte rotondes ten behoeve van adoptie opnieuw worden ingericht, betekend dit kapitaalvernietiging. We starten daarom met inrichting van nieuwe rotondes of herinrichting van een beperkt aantal rotondes dat op dit moment ook aan herinrichting toe is. De rotonde-intermediair bepaalt de (mogelijk hoge) reclametarieven voor de adverteerders. Hier kunnen we afspraken over maken in de overeenkomst met de rotonde intermediair Sponsorrotondes passen niet in ons beleid Op basis van de richtlijnen voor verkeersveiligheid zijn afleidende objecten op kritische verkeerpunten zoals rotondes sterk af te raden. We willen sponsorrotondes daarom beperken tot rotondes in woonwijken. In het beleid Geef ze de (openbare) ruimte ambiëren we integraal beheer. Door de uitvoering van het groenbeheer en grijsbeheer uit elkaar te trekken en bij verschillende uitvoerders onder te brengen wordt integraal beheer bemoeilijkt. Het beheer grijs (rotonderand en wegdek) blijft de gemeente zelf doen. Beheer door derden is minder goed te sturen en controleren. Denk aan gebruik van bestrijdingsmiddelen, tijdstip van beheren (en daardoor belemmeren van verkeersdoorstroming) en inrichting. Hierover zullen we afspraken maken in de overeenkomst met de rotonde intermediair. Na de experimentele periode van drie jaar evalueren we de tevredenheid van lokale adverteerders, de beeldkwaliteit, mogelijke hinder en de kosten of baten.

8 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 maart 2013 / 28/2013 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp beleidsnota reclamebeleid Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013 Samenvatting In de beleidsnota Reclameboodschap is onze visie en doelen en zijn de contouren van het reclamebeleid uitgewerkt. Hierna wordt een Uitwerkingsnota opgesteld, waarin de onderwerpen concreet worden uitgewerkt. Het reclamebeleid gaat over elke aanduiding, van zowel commerciële als niet commerciële aard in de vorm van een opschrift, aankondiging of mededeling die vanuit de openbare ruimte zichtbaar is. Het betreft zowel boodschappen in de openbare ruimte, en op particulier terrein en gevels. Ons beleid dient als juridisch vangnet, we leggen meer verantwoordelijkheid bij ondernemers zelf neer. Er is een duidelijk economisch belang voor de stad en een balans tussen uitstraling van de stad en uitingsvrijheid. Voorstel om te besluiten 1. De beleidsnota "reclameboodschap" vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Christel van Koppen, , Raadsvoorstel beleidsnota Reclame boodschap.doc

9 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In de stadsbegroting is opgenomen dat we beleid voor reclame gaan ontwikkelen. We hebben op dit moment nog geen overkoepelende reclamebeleidsnota. Er is behoefte aan een integraal en actueel beleidskader om ervoor te zorgen dat reclame de sociale, economische en ruimtelijke kwaliteit van de stad ondersteunt. We willen meegaan met nieuwe (digitale) ontwikkelingen die elkaar in een hoog tempo opvolgen. Met een overkoepelende beleidsnota voor reclame, kunnen we ons aanbod voor reclamevoorzieningen in de openbare ruimte integraal op de markt zetten. De komende jaren lopen bestaande contracten af. We verwachten met deze nieuwe aanbesteding een grotere opbrengst te kunnen genereren, waarmee we de kosten ten aanzien van het faciliteren en handhaven van reclame kunnen dekken en een impuls kunnen geven aan kwaliteitsverbetering. Met ons nieuwe reclamebeleid treden we als overheid terug, en geven ondernemers ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We willen een faciliterende rol nemen en ons opstellen als partner. Ondernemers in Nijmegen willen zelf verantwoordelijkheid nemen, mits de gemeente een juridisch vangnet inzet om excessen aan te kunnen pakken als ondernemers er zelf niet uitkomen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader De wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de algemene plaatselijke verordening (APV) en de Uitwerkingsnota beeldkwaliteit zijn de instrumenten die het juridische kader vormen om reclame en andere uitingen te reguleren. Op basis van deze beleidsnota zullen verschillende APV wijzigingen worden voorgesteld. De concrete wijzigingen zullen in de Uitwerkingsnota reclamebeleid worden uitgewerkt. Ook in de nieuwe Uitwerkingsnota beeldkwaliteit worden reclameaspecten uitgewerkt. 1.2 Relatie met programma De beleidsnota Reclameboodschap hoort in meerdere portefeuilles thuis: 1. reclame in de openbare ruimte (programma openbare ruimte, portefeuille beheer openbare ruimte) 2. reclame aan gevels en op particulier terrein (programma ruimte en cultuurhistorie, portefeuille grondbeleid) 3. citymarketing, narrowcasting en evenementen (programma citymarketing, economie & toerisme, veiligheid. Portefeuille economische zaken en deels burgemeester) De relatie met het programma openbare ruimte is dat de beleidsnota en de uitvoering daarvan bijdragen aan de hoofddoelstelling van het programma openbare ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte. 2 Doelstelling Visie voor reclame: Het Gemeentebestuur van Nijmegen faciliteert burgers, ondernemers en instellingen bij het maken van reclame, het zenden van boodschappen en het uiten van hun mening. Zij biedt haar burgers een schoon, heel, veilig en fraai Nijmegen waar reclame en andere uitingen passen bij de kwaliteit van de stad. Raadsvoorstel beleidsnota Reclame boodschap.doc

10 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 Om de visie voor reclame te verwezenlijken, zijn de volgende drie beleidsdoelen geformuleerd: 1. Verschillende belangengroepen, zowel de zenders als de ontvangers, willen we op maat faciliteren 2. Reclame moet passen bij de stad en geen afbreuk doen aan een schone, hele, veilige, fraaie en duurzame stad 3. De kosten die deze doelen met zich meebrengen moeten gedekt worden door de inkomsten uit reclame 3 Argumenten Er is behoefte aan een integraal, actueel een overkoepelend beleidskader Tot op heden was het beleid voor reclame versnipperd opgenomen over verschillende beleidsdocumenten, die onder verschillende portefeuillehouders en gemeentelijke diensten vallen. De juridische instrumenten zoals de APV, Uitwerkingsnota beeldkwaliteit en Wabo blijven vigeren, maar het is wenselijk om één overkoepelende visie te hebben op reclame en andere uitingen zowel op openbaar terrein als op particulier terrein en aan gevels. Voor de waarnemer buiten zijn alle uitingen immers in één blikveld zichtbaar. Het oog maakt geen onderscheid tussen particulier of openbaar terrein, tussen verschillende portefeuilles en tussen gemeentelijke diensten Contracten met reclame-exploitanten lopen af De huidige contracten met verschillende reclame-exploitanten waaronder JCDecaux en CBS lopen na vele jaren af. Uit marktonderzoek is gebleken dat de opbrengsten van de huidige contracten niet meer marktconform zijn. We verwachten met een nieuwe aanbesteding een grotere opbrengst te kunnen genereren waarbij we de hoeveelheid voorzieningen kunnen verminderen en de kwaliteit van de voorzieningen kunnen verbeteren. Met deze opbrengst kunnen we de kosten dekken en meeropbrengsten inzetten voor kwaliteitsverbetering We willen dereguleren en zelfregulering bevorderen We willen als overheid terugtreden en ondernemers de ruimte geven zelf verantwoordelijkheid te nemen. We willen een faciliterende rol spelen en ons opstellen als partner. Door de beslistermijn van de Omgevingsvergunning en APV vergunning voor reclame te verkorten van acht naar vier weken, zorgen we voor meer gemak voor ondernemers. Ondernemers in Nijmegen hebben ook de wens om zelf verantwoordelijkheid nemen, mits de gemeente een juridisch vangnet heeft om illegale situaties en excessen aan te kunnen pakken als ondernemers er zelf of samen niet uitkomen. Raadsvoorstel beleidsnota Reclame boodschap.doc

11 Voorstel aan de Raad Vervolgvel We willen het initiatief van de Raad om meer sponsorrotondes in Nijmegen te introduceren overnemen door een experiment voor een periode van drie jaar met sponsorrotondes te starten. Hoewel de besparing op beheerkosten beperkt is indien een rotonde wordt geadopteerd ( 500 per rotonde per jaar), is het doel van sponsorrotondes voornamelijk om lokale ondernemers te betrekken bij het beheer van de stad en om lokale ondernemers extra mogelijkheden te geven voor naamsbekendheid. Ook worden enkele rotondes in de stad opgeknapt. We gaan daarvoor in zee met een intermediair die lokale adverteerders en groenbeheerders aan een rotonde koppelt. De intermediair ontzorgt de gemeente met betrekking tot acquisitie, contractbeheer, toezicht en handhaving van beheerders en biedt Nijmeegse ondernemers de mogelijkheid om te adverteren met naamsaanduidingen op een rotonde. Gezichtsbepalende rotondes en rotondes op doorstroomwegen, invalswegen en 2x2 wegen sluiten we uit als sponsorrotondes. De intermediair verplicht zich om binnen drie jaar minimaal drie rotondes die bestond momenteel in matige staat zijn, op te knappen. De intermediair verplicht zich tevens om het beheerniveau van alle sponsorrotondes te verhogen. Reclameuitingen op rotondes mogen geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid en beeldkwaliteit. Met de intermediair gaan we een overeenkomst aan met afspraken tav afmeting en type reclame, beheerniveau, wijze en tijdstip van beheer, verkeersveiligheid, ontwerp en kabels en leidingen. Na de experimentele periode van drie jaar evalueren we de tevredenheid van lokale adverteerders, de beeldkwaliteit, mogelijke hinder en de kosten of baten. Raadsvoorstel beleidsnota Reclame boodschap.doc

12 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 4 Klimaat Dit reclamebeleid draagt een steentje bij aan de duurzame gemeentelijke ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Het gaat hierbij om verlichte reclamevoorzieningen in de openbare ruimte die moeten voldoen aan het beleid voor openbare verlichting Zicht op Nijmeegs licht. Dit betekent dat verlichte reclamevoorzieningen in de openbare ruimte energiezuinig en met duurzame materialen uitgevoerd moeten worden en dat de verlichting 's nachts moet worden gedoofd. 5 Risico s Reclame is een snelle markt, waarbij vele ontwikkelingen elkaar in steeds hoger tempo opvolgen. Met deze beleidsnota zijn deze ontwikkelingen niet bij te houden. Met deze beleidsnota zijn de contouren, het kader van de mogelijkheden in Nijmegen verwoord. Hierbij gaan we niet specifiek in op vormen van reclame, zodat het beleid flexibel is voor nieuwe ontwikkelingen. In de Uitwerkingsnota s voor reclame en beeldkwaliteit worden onderwerpen concreter uitgewerkt. We geven bovendien ondernemers de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen, om zelf met elkaar actuele regels af te spreken. Raadsvoorstel beleidsnota Reclame boodschap.doc

13 Voorstel aan de Raad Vervolgvel Ook de reclamesector heeft te lijden onder de crisis. Bovendien hebben we het uitgangspunt Less is more voor reclame. Een grotere opbrengst voor reclame in de openbare ruimte is niet zeker. We kunnen met nieuwe technologieën het aantal reclamevoorzieningen in de stad verminderen, zonder het aantal boodschappen (dus de reclame-inkomsten) te verminderen. Dit kan onder andere door toepassing van roterende vlakken, door digitale reclame (in kader van Narrow casting) en door te kiezen voor enkele grote reclamemasten langs de snelwegen zodat we qua opbrengsten een evenredig aantal voorzieningen in de stad kunnen verwijderen. We zullen specialistische expertise inhuren bij de aanbesteding van reclamevoorzieningen in de openbare ruimte om een marktconforme opbrengst te genereren Door als overheid terug te treden en zelfregulering te stimuleren lopen we het risico dat de stad verrommelt en verloedert met een overdaad aan uitingen. Als zelfregulatie in de praktijk niet werkt, dan zullen we de beleidsnota als juridisch vangnet hanteren, en kunnen we met de Uitwerkingsnota beeldkwaliteit, de APV en de Wabo reclame en andere uitingen reguleren De besparing op beheerkosten bij sponsorrotondes is minimaal, terwijl de kosten kunnen oplopen De besparing op beheerkosten bij het huidige beheerniveau is beperkt, indien een rotonde wordt geadopteerd scheelt dit de gemeente ca 500,- per jaar aan beheerkosten. We verplichten de rotonde intermediair daarom om de sponsorrotondes met een hoger beheerniveau te (laten) beheren. Besparing op inrichtingskosten is mogelijk bij nieuw in te richten rotondes. Het grootste deel van onze bestaande rotondes hebben op basis van onderzoek een voldoende kwaliteitsniveau. Indien reeds ingerichte rotondes ten behoeve van adoptie opnieuw worden ingericht, betekend dit kapitaalvernietiging. We starten daarom met inrichting van nieuwe rotondes of herinrichting van een beperkt aantal rotondes dat op dit moment ook aan herinrichting toe is. De rotonde-intermediair bepaalt de (mogelijk hoge) reclametarieven voor de adverteerders. Hier kunnen we afspraken over maken in de overeenkomst met de rotonde intermediair Sponsorrotondes passen niet in ons beleid Op basis van de richtlijnen voor verkeersveiligheid zijn afleidende objecten op kritische verkeerpunten zoals rotondes sterk af te raden. We willen sponsorrotondes daarom beperken tot rotondes in woonwijken. In het beleid Geef ze de (openbare) ruimte ambiëren we integraal beheer. Door de uitvoering van het groenbeheer en grijsbeheer uit elkaar te trekken en bij verschillende uitvoerders onder te brengen wordt integraal beheer bemoeilijkt. Het beheer grijs (rotonderand en wegdek) blijft de gemeente zelf doen. Beheer door derden is minder goed te sturen en controleren. Denk aan gebruik van bestrijdingsmiddelen, tijdstip van beheren (en daardoor belemmeren van verkeersdoorstroming) en inrichting. Hierover zullen we afspraken maken in de overeenkomst met de rotonde intermediair. Na de experimentele periode van drie jaar evalueren we de tevredenheid van lokale adverteerders, de beeldkwaliteit, mogelijke hinder en de kosten of baten. Raadsvoorstel beleidsnota Reclame boodschap.doc

14 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 6 Financiën De huidige inkomsten, via verschillende exploitanten, uit de reclamevoorzieningen bedragen ,- euro per jaar. In 2010 is marktonderzoek verricht en dat toont aan dat de inkomsten substantieel kunnen worden verhoogd. Afhankelijk van enerzijds de eisen en voorwaarden die de gemeente stelt en anderzijds de actuele situatie van de reclamemarkt is er volgens het marktonderzoek een maximale netto extra opbrengst van ,- euro in 2020 mogelijk. Omdat we nog lopende contracten hebben kan de verhoging van de reclame-inkomsten niet onmiddellijk worden gerealiseerd, maar een netto extra opbrengst van ,- euro in 2015 wordt reëel geacht aldus het marktonderzoek. Met netto wordt in dit geval bedoeld dat met de extra kosten, die dit beleid met zich meebrengt, al is rekening gehouden. De reeds ingeboekte bezuiniging van ,- euro in 2015 is dus realiseerbaar. 7 Communicatie Er is een openbare werkconferentie De vele gezichten van Nijmegen" geweest voor burgers, ondernemers en andere betrokkenen. Er hebben daaropvolgend twee rondetafelgesprekken plaatsgevonden met externe stakeholders waaronder ondernemersverenigingen, culturele organisaties, commissie beeldkwaliteit, winkeliers, horeca, Huis voor de binnenstad, bewonersplatforms, sportverenigingen en Kamer van Koophandel. Ook hebben we een werkbezoek gebracht aan de gemeente Eindhoven en aan Stichting Eindhoven365 om te leren van de ervaring van een andere gemeente met betrekking tot het uitbesteden van het operationele reclamemanagement aan een externe stichting. We hebben de bedrijfsmakelaars in Nijmegen uitgenodigd om zelf regels te formuleren voor hun branche. Tijdens deze externe bijeenkomsten en overleggen hebben we behoeften opgehaald, nuttige feedback gekregen en kansen ontdekt. Al deze zaken zijn waar mogelijk geïntegreerd in deze nieuwe beleidsnota. Bij het streven om via een nieuw reclamebeleid de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, dragen ook ondernemers en winkeliers een stuk verantwoordelijkheid. Ondernemers en winkeliers zullen nadrukkelijk bij het reclamebeleid betrokken blijven en uitgenodigd worden om zelf actief invulling te geven aan het nieuwe reclamebeleid. 8 Uitvoering en evaluatie Na vaststelling van deze beleidsnota worden onderwerpen concreet uitgewerkt in deel twee; de Uitwerkingsnota reclame. Op basis hiervan wordt de APV en de Uitwerkingsnota beeldkwaliteit aangepast. Vervolgens zal het beleid geïmplementeerd en gecommuniceerd worden. De aanbesteding van reclamevoorzieningen in de openbare ruimte zal worden voorbereid. Ook willen we de mogelijkheid onderzoeken om het (delen van) operationele reclamemanagement uit te besteden aan een nog op te richten stichting. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Beleidsnota Reclameboodschap Raadsvoorstel beleidsnota Reclame boodschap.doc

15 Reclameboodschap Beleidsnota reclame en andere uitingen Gemeente Nijmegen

16 Leeswijzer Het reclamebeleid wordt in twee fasen opgesteld en bestaat uit twee delen: deel één is deze beleidsnota "reclameboodschap" en deel twee is de Uitwerkingsnota reclamebeleid. Deel twee volgt als deel één is vastgesteld. Aan het begin van de nota staat de samenvatting met de 11 belangrijkste maatregelen. Onze visie op het reclamebeleid, de beleidsdoelen en een doorkijk naar de toekomst, is opgenomen in hoofdstuk twee. Hierin staat een visie op zowel korte als wat langere termijn. Ieder beleidsdoel is vervolgens apart uitgewerkt in een hoofdstuk. In hoofdstuk drie "Faciliteren" is het eerste beleidsdoel uitgewerkt. Het vierde hoofdstuk "Reclame die past bij de stad" gaat verder in op het tweede beleidsdoel. Het laatste beleidsdoel is nader uitgewerkt in hoofdstuk vijf: Financiën. Hoofdstuk zes tenslotte gaat in op de handhaving en het beheer van het reclamebeleid. Om een idee te krijgen van de vele mogelijkheden (met ieder zijn eigen aspecten) van reclame staan in de bijlage de meeste vormen van reclame weergegeven. Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding Geschiedenis Waar hebben we het over? Waarom deze beleidsnota? 7 2 Reclame: beleidskader, visie& doelen Beleidskader Visie en beleidsdoelen Terugtredende overheid Toekomstvisie Beleidsdoel I Faciliteren Faciliteren van zenders van reclame Gevelreclame en reclame op eigen terrein Reclamemogelijkheden in de openbare ruimte Faciliteren van ontvangers van reclame Beleidsdoel II Reclame die past bij de stad Reclame moet passend zijn in de omgeving en stadsstructuur Less is more Voorkomen van verrommeling Duurzaamheid Beleidsdoel III Kostendekkende Financiën Handhaving en beheer 18 Bijlage 1 Overzicht reclamevoorbeelden 19 2

17 Samenvatting Het reclamebeleid wordt in twee fasen vastgesteld. De eerste fase betreft deze beleidsnota waarin visie, doelen en beleid worden vastgesteld. De tweede fase betreft de uitwerking van het beleid. Deze uitwerkingsnota volgt als de beleidsnota is vastgesteld. Visie: De Gemeente Nijmegen faciliteert burgers, ondernemers en instellingen bij het maken van reclame, het zenden van boodschappen en het uiten van hun mening. Zij biedt haar burgers een schoon, heel, veilig en fraai Nijmegen waar reclame en andere uitingen passen bij de kwaliteit van de stad. Om deze visie voor reclame te verwezenlijken, zijn de volgende drie beleidsdoelen geformuleerd: 1. Verschillende belangengroepen, zowel de zenders als de ontvangers, willen we op maat faciliteren 2. Reclame moet passen bij de stad en geen afbreuk doen aan een schone, hele, veilige, fraaie en duurzame stad 3. De kosten die deze doelen met zich meebrengen moeten gedekt worden door de inkomsten uit reclame Beleidsdoel 1: Faciliteren, dereguleren en zelfreguleren (hoofdstuk 3) Voor het eerste beleidsdoel, het op maat faciliteren van verschillende belangengroepen, willen we vaste reclamevoorzieningen in de openbare ruimte ter beschikking stellen waar verschillende doelgroepen vergunningvrij advertentieruimte kunnen huren. Het is van belang dat ondernemers ook in de openbare ruimte reclame kunnen maken, er is een duidelijk economisch belang voor de stad. Met tariefsdifferentiatie zorgen we ervoor dat ideële organisaties en andere minder draagkrachtige doelgroepen ook ruimte hebben om hun boodschap tegen lage kosten of zelfs gratis te uiten. Het is van belang dat iedereen zijn boodschap of mening kan uiten. Ook met gevelreclame, reclame op eigen terrein of reclame op terrassen geven we doelgroepen de mogelijkheid om aandacht te trekken voor hun onderneming of boodschap. Reclame aan gevels is wel vergunningplichtig, omdat iedere gevel in zijn context anders is en daarom om maatwerk vraagt. Niet de kwaliteit van één gevelreclame-uiting maar het totale beeld van het pand, de straat en zelfs de hele stad bepaalt de kwaliteit voor de bezoeker. Voor meer gemak van ondernemers gaan we onderzoeken hoe we door vooraf standaardcriteria mee te geven, de vergunningprocedure voor gevelreclame kunnen verkorten. Ook willen we meer verantwoordelijkheid bij ondernemers leggen en ruimte geven om zelf regels af te spreken. Als gemeentelijke overheid treden we terug, we geven ruimte en nemen een faciliterende rol en bieden een juridisch kader als vangnet. De regels die we hebben moeten echter niet dogmatisch worden, ze zijn bedoeld om problemen aan te pakken. Gemeenschappelijke initiatieven en afspraken tussen ondernemers onderling willen we bevorderen, zodat zelfregulering toeneemt. We faciliteren bewoners en bezoekers van Nijmegen in hun informatiebehoefte met allerlei informatie op cultureel, commercieel en ideëel gebied, bijvoorbeeld in de vorm van aankondigingen van evenementen, open dagen, concerten, naamsaanduidingen en bewegwijzering. Ook behoeden we hen voor een overdaad aan visuele prikkels en fysieke obstakels. We willen niet dat een overdaad aan uitingen als storend wordt ervaren. Ook mag de toegankelijkheid van voetgangersgebieden en trottoirs door reclameobjecten niet in het geding komen. Beleidsdoel 2: Reclame die past bij de stad (hoofdstuk 4) Het tweede beleidsdoel is reclame die past bij de stad en geen afbreuk doet aan een schone, hele, veilige, fraaie en duurzame stad. Reclame beïnvloedt de kwaliteit van de stad in hoge mate. Het kan, wanneer de plaatsing en vormgeving van reclames deel uitmaken van een doordacht concept, een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling en de structuur van de stad. Reclame kan echter ook bijdragen aan verrommeling van het straatbeeld. We willen het beleid voor reclame conform de Kadernota Beeldkwaliteit gebiedsgericht differentiëren, omdat de mogelijkheden voor en de behoefte aan reclame niet overal in de stad hetzelfde zijn. Zo zullen er reclamezones en reclame arme gebieden ontstaan. 3

18 We gaan uit van het principe "Less is more. We willen minder kwantiteit en meer kwaliteit. Dit kan door in woonwijken geen reclame toe te passen (met uitzondering van naamsduidingen en bij winkels of voorzieningenharten), door reclame te combineren met andere functies (geïntegreerd in straatmeubilair), door roterende en digitale voorzieningen toe te passen en door te kiezen voor enkele grote reclamemasten in plaats van vele kleinere formaten reclame- voorzieningen in de openbare ruimte Verrommeling door wildplak, bekladding en illegale uitingen willen we voorkomen. Bij het aanpakken van illegale uitingen in de openbare ruimte leggen de nadruk op beheren. We verwijderen ongewenste uitingen of poetsen ze weg. Excessen worden bestuursrechtelijk gehandhaafd. Beleidsdoel 3: Kostendekkende financiering (hoofdstuk 5) Het derde beleidsdoel is de kosten voor het faciliteren en het verhogen van de kwaliteit te dekken uit de inkomsten uit reclame. De belangrijkste inkomstenbron is de afdracht die we ontvangen van reclame-exploitanten voor reclamevoorzieningen in de openbare ruimte. We verwachten dat we de inkomsten hiervan kunnen verhogen, omdat de afdracht op dit moment niet meer marktconform is. We faciliteren reclamevoorzieningen in de openbare ruimte, passen tariefsdifferentiatie toe en dekken de kosten voor beheer en handhaving van ongewenste uitingen. De meeropbrengst willen we inzetten voor projecten in de openbare ruimte, zoals lichtprojecten. Nieuw beleid mag voor zover de gemeente dit kan beïnvloeden niet leiden tot lastenverzwaring voor lokale ondernemers. De 11 belangrijkste maatregelen: 1. Minimaal 20% van het reclameoppervlak in de openbare ruimte wordt bestemd voor nonprofit boodschappen, waaronder ideële reclame en evenementenreclame, om ook ruimte te bieden aan minder draagkrachtige partijen. 2. Reclame aan gevels blijft vergunningplichtig. We willen de beslistermijn van vergunningen voor reclame verkorten van 8 naar 4 weken. Daarnaast willen we onderzoeken of we voor reclame die voor 100% aan door ons vooraf opgestelde standaard voorwaarden voldoet de vergunning binnen 1 week kunnen verstrekken. 3. Alle niet vergunde uitingen buiten de door de gemeente gefaciliteerde voorzieningen in de openbare ruimte zijn illegaal. In het kader van beheer van de openbare ruimte zullen deze worden verwijderd en/of bestuursrechtelijk gehandhaafd. Kleine tijdelijke bordjes of briefjes (maximaal A4 formaat), zoals poes kwijt of kersen te koop, zullen de eerstvolgende schoonmaakbeurt worden verwijderd. 4. Door middel van invoering van gebiedsdifferentiatie (een zonering van de stad in reclame zones en reclamearme gebieden), willen we de mogelijkheden voor reclame beter aanpassen aan de directe omgeving. 5. We willen 10% minder reclamevoorzieningen in de openbare ruimte (kwantiteit). Door gebruik te maken van o.a. digitale schermen willen we reclame aantrekkelijker maken (kwaliteit). Ook onderzoeken we de optie om langs de snelwegen (A73 en A15) een grote reclamemast te plaatsen en een, qua opbrengsten, evenredig aantal reclameobjecten te verwijderen uit de stad. 6. Om de huidige stadsentrees aantrekkelijker en minder rommelig te maken, willen we de plattegrondkasten, de infostopzuilen, de verouderde welkomstborden en de NEC-borden verwijderen. Daarvoor in de plaats komt per stadsentree één digitaal welkomstbord. 7. We starten op initiatief van de Raad een experiment van drie jaar met sponsorrotondes. 8. Neveneffecten, als verrommeling, wildplak etc willen we aanpakken. De extra kosten van dit beheer van de openbare ruimte wordt gedekt uit de opbrengsten van reclame. We hanteren de trits: Voorkomen Beheren Handhaven. We willen onder andere in gesprek gaan met veelplakkers en evenementenorganisaties, starten een pilot "schone Nuts kasten centrum, en passen anti graffiti of anti plak coating toe op objecten in de openbare ruimte. 9. Door marktconforme prijsafspraken te maken willen we de inkomsten uit reclame in de openbare ruimte vanaf 2015 laten stijgen. De meeropbrengsten zullen naast de reeds 4

19 10. Bij sportvelden is naar binnen gerichte reclame (naar het veld of tribune) zonder vergunning toegestaan. Naar buiten gerichte reclame is niet toegestaan. Voor naar buiten gerichte uitingen (zichtbaar vanuit de openbare ruimte) is een vergunning vereist. Alleen naar buiten gerichte naamsduidingen die betrekking hebben op de sportclub zijn toegestaan. Voor bestaande situaties die niet aan dit beleid voldoen, geldt een overgangstermijn van een jaar. Daarna wordt handhavend opgetreden. 11. We passen de APV en andere regelgeving aan ten aanzien van de volgende punten: het opnemen in de APV dat onze vrije plakplaatsen alleen bestemd zijn voor ideële uitingen en lokaal culturele uitingen. Aanpassing van het uitstallingenbeleid, waarbij ondernemers buiten het centrum vergunningvrij één reclamebord op de stoep mogen plaatsen als aan algemene regels wordt voldaan (uitwerking in deel twee). Schrappen van het uitzonderingsbeleid voor circussen en politieke partijen voor het plaatsen van sandwichborden rond lichtmasten. Er zijn voldoende alternatieven voor beide doelgroepen beschikbaar, we willen als overheid het goede voorbeeld geven en rechtsongelijkheid voorkomen. Implementeren van reclamebeleid op relevante APV bepalingen, waaronder: objectenvergunning, terrassen, reclamevoertuigen, standplaatsen, uitstallingen, evenementen, steigers of hoogwerkers, plakken en kladden, voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg, reclame op onroerend goed, venten. Toekomstvisie Ondernemers in Nijmegen geven nu al aan dat zij zelf afspraken willen maken over regels voor reclame in Nijmegen. Reclame in de Marikenstraat is daar een goed voorbeeld van. Zij willen elkaar daarbij aanspreken op afwijkingen (zelfregulering). Ook de bedrijfsmakelaars van Nijmegen spreken in de vorm van een gentlemens agreement onderling regels af voor borden bij bedrijfspanden die te koop of te huur zijn. Het is voorstelbaar dat een straat of gebied of een branche samen met de gemeente afspreekt waaraan de reclame moet voldoen. In dat geval is vergunningverlening gegarandeerd binnen 1 week rond. Screening en toezicht zijn dan helemaal in handen van de ondernemers. Het gemeentelijke beleid moet dan in uiterste gevallen dienen als een vangnet om in te kunnen grijpen. Op deze wijze ontstaat een gedragen beleid. Ook op het gebied van verlichting (lichtreclame, etalageverlichting en illuminatie van panden) willen we ondernemers meekrijgen en verleiden met goede voorbeelden, met energie besparing en met ons Lichtplan om de lichtsterkte af te stemmen op het totaalbeeld van de omgeving. Zo kunnen ondernemers er samen met de gemeente voor zorgen dat de verlichting van panden, lichtreclames, etalages en de openbare verlichting een aantrekkelijk beeld van de binnenstad en het winkelgebied opleveren in het donker. Een andere noviteit is Narrow Casting. Deze digitale manier om te vermaken, boodschappen te zenden en reclame te maken, maakt de komende jaren grote ontwikkelingen door. De Gemeente wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Nijmeegse ondernemers hierbij te faciliteren. In plaats van als gemeente zelf reclame in de openbare ruimte aan te besteden en te organiseren, is het ook mogelijk reclame taken uit te besteden en als overheid terug te treden. We willen de mogelijkheid onderzoeken om (delen van) het operationele reclamemanagement extern te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld door het oprichten van een stichting. Het uitbesteden van werkzaamheden kan variëren van beheer van reclame faciliteiten tot screening van vergunningen tot evenementenorganisatie. Voordelen zijn: meer inkomsten en minder kosten, een deel van de meeropbrengst wordt geïnvesteerd in de stad Nijmegen, de stichting kan als private partij professioneler en slagvaardiger werken. Voorwaarde is dat gemeente een goed werkende overeenkomst met de stichting heeft. Absolute winstmaximalisatie is dan geen optie en de gemeente zal de afspraken ten aanzien van handhaving gestand moeten doen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor bestuursrechtelijke handhaving en vergunningverlening. 5

20 1 Inleiding 1.1. Geschiedenis Reclame bestaat al zolang mensen economisch actief zijn. Er zijn reclameboodschappen teruggevonden uit het Romeinse Rijk. Reclame is dus niets nieuws. Wat permanent verandert, is de vormgeving en de presentatie. Er komen steeds meer reclamevormen bij. Wat begon met schilderingen op wanden, is via posters, borden en multifunctioneel reclamemeubilair uitgegroeid tot nieuwe (digitale) mediavormen op schermen, internet en via smartphones. De conventionele uitingen blijven ook bestaan. Reclame stapelt zich op waardoor individuele uitingen niet meer opvallen en de stad verrommelt. In Nijmegen zijn de afgelopen twintig jaar verschillende acties ondernomen om greep te krijgen op de diversiteit aan uitingen en om de wildgroei van reclame en bekladding in te perken. Zo zijn mupi's, vrije plakplaatsen en evenementenborden in de stad geïntroduceerd, zijn reclamecriteria opgenomen in de nota beeldkwaliteit en heeft in het centrum een opschoonactie voor reclame plaatsgevonden Waar hebben we het over? Definitie reclame: elke aanduiding van zowel commerciële als niet commerciële aard in de vorm van opschrift, aankondiging of mededeling, al dan niet in combinatie met een attentie-element (object of een uitstalling), die vanuit de openbare ruimte zichtbaar is. Overal in Nijmegen hangen en staan borden: reclameborden, evenementenborden, verwijzingsborden, mupi's, billboards, abri s, uithangborden, gevelreclame, makelaarsborden... Deze beleidsnota gaat over het beleid voor alle buiten zichtbare reclame of uitingen. Ze kunnen voorkomen op borden, maar ook op spandoeken, vlaggen, lichtprojecties, flyers, samples en straatmeubilair, in de openbare ruimte en op particulier terrein en aan gevels. In bijlage 1 staat een foto overzicht van de uitingen die we bedoelen in het reclamebeleid en die we voor het gemak als geheel reclame noemen in deze notitie. Reclame is niet alleen maar commercieel. Er wordt ook veelvuldig aandacht gevraagd voor lokale publieksevenementen, sociaal culturele activiteiten, citymarketing, tentoonstellingen, sportevenementen, kermissen, beurzen, open dagen, dance events en dergelijke. Juist deze uitingen dragen bij aan het imago van Nijmegen; een culturele, dynamische, veelzijdige en ondernemende stad. Reclame geeft ondernemers, bedrijven en de culturele en non-profit sector de mogelijkheid om aandacht te trekken voor hun product, evenement, onderneming of (ideële) boodschap. Als er sprake is van panden en plekken met een fraaie architectuur, of zelfs monumenten, kan reclame echter als storend worden ervaren. Naast dit effect op de beeldkwaliteit van de stad kan een overdaad aan vooral illegaal aangebrachte uitingen (wildplak en bekladding) leiden tot verrommeling, verloedering en (een gevoel van) onveiligheid. Deze beleidsnota is tot stand gekomen met een multidisciplinair intern projectteam. Er is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd en er is een marktonderzoek uitgevoerd door een externe deskundige partij. Ook externe partijen, waaronder ondernemersverenigingen, bewoners, het Huis voor de binnenstad, culturele organisaties en bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze beleidsnota. Er is een gezamenlijke openbare werkconferentie in Lux georganiseerd voor de beleidsnota reclamebeleid en de Kadernota beeldkwaliteit. Daaropvolgend hebben twee verdiepende rondetafelgesprekken plaatsgevonden met externe stakeholders. Ook hebben we een werkbezoek gebracht aan de gemeente Eindhoven en aan Stichting Eindhoven 365, om te leren van de ervaring van een andere gemeente met betrekking tot het uitbesteden van het operationele reclame management aan een extern stichting. Het initiatief om meer sponsorrotondes in Nijmegen te introduceren is door de Raad ingebracht. We hebben de bedrijfsmakelaars in Nijmegen uitgenodigd om zelf regels te formuleren voor hun branche. Tijdens deze externe bijeenkomsten en overleggen hebben we behoefte opgehaald, nuttige feedback gekregen en kansen ontdekt. Al deze zaken zijn waar mogelijk geïntegreerd in deze nieuwe beleidsnota. Uiteindelijk gaat het hier om een 6

Behandeladvies geven voor de besluitronde

Behandeladvies geven voor de besluitronde Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Kadernota Beeldkwaliteit 2013 Raadsvoorstel Versoepeling Welstandstoezicht Nijmegen Raadsvoorstel Beleidsnota reclamebeleid Van: Het college van B&W van

Nadere informatie

megen Uitwerkingsnota reclamebeleid D Alleen ter besluitvorming door het College GEMEENTE Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Openbare Ruimte

megen Uitwerkingsnota reclamebeleid D Alleen ter besluitvorming door het College GEMEENTE Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Openbare Ruimte Openbaar Onderwerp GEMEENTE megen Uitwerkingsnota reclamebeleid Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helnner-Englebert Samenvatting Op 15 mei 2013 is de Beleidsnota Reclameboodschap

Nadere informatie

Opzet evaluatie Uitwerkingsnota Reclamebeleid

Opzet evaluatie Uitwerkingsnota Reclamebeleid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opzet evaluatie Uitwerkingsnota Reclamebeleid Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In mei 2013 is de Beleidsnota Reclameboodschap

Nadere informatie

Stadsbeheer Ingekomen stuk D3 (PA 20 juni 2012) Wijkbeheer. Datum uw brief

Stadsbeheer Ingekomen stuk D3 (PA 20 juni 2012) Wijkbeheer. Datum uw brief Stadsbeheer Ingekomen stuk D3 (PA 20 juni 2012) Wijkbeheer Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

STARTNOTITIE. Reclamebeleid gemeente Marum

STARTNOTITIE. Reclamebeleid gemeente Marum STARTNOTITIE Reclamebeleid gemeente Marum 2 1. Inleiding Reclame is het aanprijzen van of aandacht vestigen op goederen, diensten, activiteiten of namen. Reclameuitingen kunnen zowel van commerciële als

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

NOTA. Geacht college,

NOTA. Geacht college, Publiekszaken Monumentenzorg en Bouwkwaliteit Fax 015-2197162 Aan Het college van Burgemeester en Wethouders NOTA Datum 28-10-2008 Ons kenmerk 894714 Opsteller Mechteld Blom Bijlage 2 Onderwerp Mega(doek)reclame

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen.

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. Openbaar Onderwerp Aanwijzen hondenuitlaatplaatsen Tunnelweg en Leliestraat Programma Programmanummer Openbare Ruimte 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het kader van het hondenpoepbeleid,

Nadere informatie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Onderwerp Programma Portefeuillehouder(s) Soort Stuk Voorgesteld besluit Uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Openbare Ruimte,

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Openbaar. Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Reclamebeleid gemeente Montferland

Reclamebeleid gemeente Montferland Reclamebeleid gemeente Vastgesteld door het College van B&W van d.d. 28 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK blz. 1 Inleiding 2 2 Beleid 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene richtlijnen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350

Raadsstuk. Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350 Raadsstuk Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350 1. Inleiding Het beleid voor reclame en uitstallingen bevat algemene regels voor het plaatsen van (gevel)reclame

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie. BW-nummer -

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie. BW-nummer - Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer - Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Een aantal veranderingen

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin.

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin. Welstandsnota gemeente 6 Reclamebeleid Beschrijving en uitgangspunten in het beleid voor reclame-uitingen Met reclame wordt bedoeld een naamsaanduiding of een vorm van publieke aanprijzing van een product,

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Uitbreiding stallingsverbod locatie voormalig postkantoor TPG bij station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In verband

Nadere informatie

Presentatie conceptnota Reclamebeleid. 30 oktober 2017

Presentatie conceptnota Reclamebeleid. 30 oktober 2017 Presentatie conceptnota Reclamebeleid 30 oktober 2017 Aanleiding conceptnota Hoeveelheid aanvragen Ombudsman zaken Afwezigheid van beleid knelpunt bij beantwoorden aanvragen Invloed van reclame-uitingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg. BW-nummer Openbaar Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Bij de woningbouw en de inrichting van de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem. Bestuurlijke context Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. H.F.L. Wals Telefoon 5114845 E-mail: walsh@haarlem.nl SB/BOR Reg.nr. SB/ BOR 2007/ 171839

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Evaluatie. Reclamecontracten in de openbare ruimte. 21 mei 2013 Afdeling. Openbare Ruimte Auteur. R. ter Horst

Evaluatie. Reclamecontracten in de openbare ruimte. 21 mei 2013 Afdeling. Openbare Ruimte Auteur. R. ter Horst Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Reclamecontracten in de openbare ruimte Evaluatie Datum 21 mei 2013 Afdeling Openbare Ruimte Auteur R. ter

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Straatnaamgeving: Notensteinstraat

Straatnaamgeving: Notensteinstraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Notensteinstraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Met dit voorstel wordt voor een nieuwe

Nadere informatie

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De fractie van het

Nadere informatie

Openbaar. bouwleges. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Stedelijke ontwikkeling.

Openbaar. bouwleges. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Stedelijke ontwikkeling. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp bouwleges Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer 01536 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het programma Stedelijke Ontwikkeling, waar de taken voor vergunningverlening,

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming voorzitter commissie Beeldkwaliteit. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming voorzitter commissie Beeldkwaliteit. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming voorzitter commissie Beeldkwaliteit Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De zittingstermijn

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Diemen April 2011. Nota Reclame in de openbare ruimte 2011

Gemeente Diemen April 2011. Nota Reclame in de openbare ruimte 2011 Nota Reclame in de openbare ruimte 2011 Gemeente Diemen April 2011 1 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 3 3 Huidig juridisch en beleidskader... 5 4 Reclame in Diemen... 7 Financieel overzicht (vertrouwelijke

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Reclamenota. Strategisch kader. Gemeente Lingewaard. 05 november 2012

Reclamenota. Strategisch kader. Gemeente Lingewaard. 05 november 2012 Reclamenota Strategisch kader Gemeente Lingewaard 05 november 2012 Dit strategisch kader tezamen met de uitvoeringsnota vervangt de nota Tijdelijke reclame en uitstallingen 2009. Deze reclamenota is onlosmakelijk

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen)

Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen) Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Schriftelijke vragen PvdA ex art. 39 van het Reglement van Orde Voortbestaan cultureel terras De Kaaij en ligplaats Opoe Sientje

Schriftelijke vragen PvdA ex art. 39 van het Reglement van Orde Voortbestaan cultureel terras De Kaaij en ligplaats Opoe Sientje Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen PvdA ex art. 39 van het Reglement van Orde Voortbestaan cultureel terras De Kaaij en ligplaats Opoe Sientje Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Gemeentegarantie voor woongroepen

Gemeentegarantie voor woongroepen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gemeentegarantie voor woongroepen Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Bij de besluitvorming over de woonvisie heeft de raad een amendement

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D2. Aantal bijlagen 2 Directie Bestuursstaf Kabinet en Bestuursondersteuning Ingekomen stuk D2 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen.

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Winkeltijdenwet / Koopzondagen 2012 Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Jaarlijks dient op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis Openbaar Onderwerp Overdracht panden Kristallis Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In dit voorstel wordt de overdracht vastgesteld van twee panden die

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie