Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie van een bouwmarkt en tuincentrum met drive-in (Hornbach) op de locatie Ressen heeft verzocht om ten behoeve van de realisatie van dit project de gemeentelijke coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen zodat de voorbereiding van de noodzakelijke besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig en gecoördineerd plaatsvindt. De raad is bevoegd te besluiten over toepassing van de coördinatieregeling. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. JZ10, Angela van Horrik, 9611 Datum ambtelijk voorstel 18 oktober 2017 Registratienummer Ter besluitvorming door het college Aan de Raad voor te stellen De gemeentelijke coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de voor het bouwmarkt met tuincentrum en drive-in op locatie Ressen vereiste besluiten, omdat deze ontwikkeling de verwezenlijking betreft van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. De coördinatie heeft betrekking op de volgende besluiten: - het bestemmingsplan; - de omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; - de eventueel overige voor het project benodigde besluiten. Steller Angela van Horrik Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 7 november 2017 x Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.3 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder c-coördinatie Ressen c

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Op locatie Ressen heeft uw raad in 2013 aangegeven dat het realiseren van een bouwmarkt met tuincentrum en drive-in daar tot de mogelijkheden zou mogen behoren. Inmiddels is dit ook meegenomen in het vast te stellen Regionaal Programma Werken en gaat de provincie Gelderland hierin mee. Hornbach heeft aangegeven graag op deze locatie dit project te willen realiseren en hiertoe grond van de Gemeente Nijmegen te willen aankopen. Ter zekerheid van de financiering van deze grond wil Hornbach zekerheid over de mogelijkheid daar te bouwen in de vorm van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Om zo snel mogelijk deze zekerheid te verkrijgen over de gewenste situatie ter plaatse, wordt voorgesteld om de (gemeentelijke) coördinatieregeling toe te passen ten behoeve van het realiseren van het project Hornbach. De ontwikkelplannen voor locatie Ressen zijn breder, hierin worden ook de realisering van een restaurant en een tankstation meegenomen in het bestemmingsplan. Het beperken van het bestemmingsplan tot een postzegelplan ten behoeve van alleen een bouwmarkt zou er toe leiden dat de effecten met de overige bedrijvigheid niet in samenhang bezien zouden worden. Ook het noordelijk deel van plangebied wordt meegenomen. Dit agrarische gebied maakte onderdeel uit van de ontwikkeling van Ressen (fase 2), maar krijgt nu een parkachtige invulling zo is met Gedeputeerde Staten afgesproken. Het coördinatiebesluit betreft dus een bestemmingsplan voor een bouwmarkt, restaurant en tankstation in een parkachtige omgeving. De omgevingsvergunning die gecoördineerd wordt betreft alleen de bouwmarkt en tuincentrum met drive-in. 2 Juridische aspecten De (gemeentelijke) coördinatieregeling is geregeld in paragraaf van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeenteraad kan gevallen of categorieën van gevallen aanwijzen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekendmaking van besluiten (waaronder de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan) worden gecoördineerd. Bij de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking wordt de procedure beschreven in de artikelen 3.31 en 3.32 Wro gevolgd. Omdat er wordt gecoördineerd met het bestemmingsplan is tevens de procedure uit artikel 3.8 Wro van toepassing. Het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning leidt ertoe dat de voorbereidingsprocedure van de betrokken besluiten wordt gestroomlijnd. Bovendien leidt het tot een aanzienlijke versnelling van het proces doordat beroep bij maar één instantie mogelijk is (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). De afdeing deze moet binnen 6 maanden uitspraak doen. De raad blijft bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen en het college blijft bevoegd om een besluit te nemen over de omgevingsvergunning voor het bouwen. 3 Doelstelling Het stroomlijnen en op elkaar afstemmen van de procedures en besluiten die nodig zijn om de realisatie van de bouwmarkt met tuincentrum en drive-in op locatie Ressen mogelijk te maken zodat er voor de initiatiefnemer snel een onherroepelijke omgevingsvergunning is. 4 Argumenten De coördinatieregeling kan worden toegepast als de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid dit wenselijk maakt. In het voorjaar 2013 is door de Raad een amendement ten aanzien van de ontwikkeling van vlek 14 (Ressen) vastgesteld met

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 betrekking tot de ontwikkeling van grootschalige detailhandel op locatie Ressen. Daarin verzoekt de Raad het college een pauze periode in acht te nemen van 3 jaar en in die tijd afstemming te zoeken met de regiogemeenten. De Raad gaat hierin wel akkoord met de realisatie van een grote bouwmarkt. Door adviesbureau BRO is onderzoek gedaan naar een grote bouwmarkt met tuincentrum en drive-in op de locatie Ressen door deze locatie langs de ladder voor duurzame verstedelijking te leggen. Conclusie van BRO is dat Ressen een goede locatie is voor een grote bouwmarkt. De duurzaamheidsladder is op verzoek van de provincie nog verder uitgewerkt door een viertal alternatieve locaties nader te onderzoeken waarbij is geconcludeerd dat Ressen de voorkeurslocatie is voor deze bouwmarkt en tuincentrum met drive-in. De bouwmarkt Ressen is opgenomen in het concept Regionaal Programma Werken en verder met de provincie besproken. De provincie gaat mee met deze locatie voor een bouwmarkt met extra ruimte voor een tankstation en restaurant, maar wil dit als enige ontwikkeling toestaan. Voor een tweede fase ziet de provincie Gelderland geen mogelijkheid voor nog meer perifere detailhandel. Dit gebied zal een parkachtige invulling krijgen aansluitend bij Park Lingezegen en het omringend agrarisch landschap. Met de provincie is overeengekomen dat in het bestemmingsplan zal worden vastgelegd dat zeer beperkt branchevreemde goederen verkocht mogen worden en dat de landschappelijk inpassing wordt vastgelegd. De ontwikkeling wordt in de definitieve versie van het RPW opgenomen en wordt regionaal afgestemd. De raad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Voorstel is de procedure van de totstandkoming van het bestemmingsplan te coördineren met de omgevingsvergunning voor de bouwmarkt en tuincentrum met drive-in en de eventueel overige voor het project benodigde besluiten die alleen de bouwmarkt en tuincentrum met drive-in betreffen. De initiatiefnemer van de bouwmarkt en tuincentrum met drive-in heeft voor de financiering van de aankoop van de grond een onherroepelijke omgevingsvergunning nodig. Gelet op de richting die de raad heeft aangewezen voor een mogelijke bouwmarkt op deze locatie en de voor de gemeente ook financieel gunstige spoedige verkoop van de grond kan via deze coördinatieprocedure zo snel als mogelijk duidelijkheid over de juridische haalbaarheid van de gewenste ontwikkelingen worden verkregen. De initiatiefnemer heeft verzocht om de coördinatie. Het volgen van de coördinatieregeling levert een aanzienlijke tijdwinst op bij het doorlopen van de procedures: het voordeel van één procedure is door de wetgever nog vergroot in artikel 8.3 van de Wro, er is slechts één beroepsprocedure bij maar één instantie (alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), waarbij de wet voorschrijft dat de Afdeling binnen zes maanden (in plaats van binnen één jaar) uitspraak moet doen. Gezien het vorenstaande maakt de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. 5 Klimaat Het besluit om de coördinatieregeling wel/niet toe te passen heeft op zichzelf geen gevolgen voor het klimaat. In het bestemmingsplan wordt aan het klimaat-aspect afzonderlijk aandacht besteed. 6 Financiën Aan het besluit om de coördinatieregeling toe te passen, zitten voor Ressen fase 1 geen financiële consequenties. De voor Ressen fase 2 opgelegde beperkingen leiden tot een nadelig planexploitatieresultaat. Hiervoor is in de Stadsrekening 2016 reeds een voorziening getroffen.

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 7 Participatie en Communicatie Indien uw Raad besluit om de coördinatieregeling toe te passen, wordt een kennisgeving van dit besluit geplaatst in de openbare bekendmakingen. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. De ontwerpbesluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is worden tegelijk ter visie gelegd en eenieder krijgt de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden vervolgens betrokken bij de besluitvorming. De besluiten worden op de gebruikelijke wijze gelijktijdig bekendgemaakt. Voor de eventuele beroepsprocedure worden de besluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is, als één besluit aangemerkt. Voordeel voor belanghebbenden is dat niet alleen de mogelijkheden die het bestemmingsplan geeft duidelijk worden, maar ook hoe de bouwmarkt en tuincentrum met drive-in er uit komt te zien. 8 Uitvoering en evaluatie Ook voor derden heeft coördinatie tot gevolg dat de rechtsbescherming wordt vereenvoudigd en versneld: tegen de gecoördineerde besluiten kan een belanghebbende in één keer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 9 Risico Tegen het besluit tot het toepassen van de coördinatieregeling kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld. Dit volgt uit art. 8:5, eerste lid, van de Awb in samenhang met art. 1 van bijlage 2 bij de Awb. Tegen de besluiten die genomen worden met toepassing van deze regeling staat wel rechtsbescherming open. Risico van het toepassen van de coördinatieregeling is dat een negatieve uitspraak over één van de besluiten, gevolgen kan hebben voor daarmee samenhangende besluiten. In het geval van een negatieve uitspraak tegen het bestemmingsplan zal bijvoorbeeld ook het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen, vernietigd worden.

5 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2017 / 116/2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 november 2017 Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie van een bouwmarkt en tuincentrum met drive-in (Hornbach) op de locatie Ressen heeft verzocht om ten behoeve van de realisatie van dit project de gemeentelijke coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. De toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling leidt ertoe dat de voorbereiding van de noodzakelijke besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig en gecoördineerd plaatsvindt. De besluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is doorlopen tegelijkertijd dezelfde procedure: ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen worden tegelijkertijd ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid bestaat om zienswijzen in te dienen tegen beide besluiten. Bij eventueel beroep tegen de gecoördineerde besluiten worden die besluiten als één besluit aangemerkt. De Raad van State moet binnen zes maanden (in plaats van binnen één jaar) uitspraak moet doen over eventuele beroepen. Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld, terwijl de omgevingsvergunning door het college wordt verleend en een eventueel mee te coördineren watervergunning door het Waterschap Rivierenland. Voorstel om te besluiten De (gemeentelijke) coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de voor het bouwmarkt met tuincentrum en drive-in op locatie Ressen vereiste besluiten, omdat deze ontwikkeling de verwezenlijking betreft van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. De coördinatie heeft betrekking op de volgende besluiten: - het bestemmingsplan; - de omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; - de eventueel overige voor het project benodigde besluiten. Opgesteld door, telefoonnummer, Angela van Horrik, 9611, r-ressen coordinatie c

6 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op locatie Ressen heeft uw raad in 2013 aangegeven dat het realiseren van een bouwmarkt met tuincentrum en drive-in daar tot de mogelijkheden zou mogen behoren. Inmiddels is dit ook meegenomen in het vast te stellen Regionaal Programma Werklocaties en gaat de provincie Gelderland hierin mee. Hornbach heeft aangegeven graag op deze locatie dit project te willen realiseren en hiertoe grond van de Gemeente Nijmegen te willen aankopen. Ter zekerheid van de financiering van deze grond wil Hornbach zekerheid over de mogelijkheid daar te bouwen in de vorm van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Om zo snel mogelijk deze zekerheid te verkrijgen over de gewenste situatie ter plaatse, wordt voorgesteld om de (gemeentelijke) coördinatieregeling toe te passen ten behoeve van het realiseren van het project Hornbach. De ontwikkelplannen voor locatie Ressen zijn breder, hierin worden ook de realisering van een restaurant en een tankstation meegenomen in het bestemmingsplan. Het beperken van het bestemmingsplan tot een postzegelplan ten behoeve van alleen een bouwmarkt zou er toe leiden dat de effecten met de overige bedrijvigheid niet in samenhang bezien zouden worden. Ook het noordelijk deel van plangebied wordt meegenomen. Dit agrarische gebied maakte onderdeel uit van de ontwikkeling van Ressen (fase 2), maar krijgt nu een parkachtige invulling. Het coördinatiebesluit betreft dus een bestemmingsplan voor een bouwmarkt, restaurant en tankstation in een parkachtige omgeving. De omgevingsvergunning die gecoördineerd wordt betreft alleen de bouwmarkt met tuincentrum en drive-in. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader De (gemeentelijke) coördinatieregeling is geregeld in paragraaf van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeenteraad kan gevallen of categorieën van gevallen aanwijzen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekendmaking van besluiten (waaronder de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan) worden gecoördineerd. Bij de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking wordt de procedure beschreven in de artikelen 3.31 en 3.32 Wro gevolgd. Omdat er wordt gecoördineerd met het bestemmingsplan is tevens de procedure uit artikel 3.8 Wro van toepassing. Het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning leidt ertoe dat de voorbereidingsprocedure van de betrokken besluiten wordt gestroomlijnd. Bovendien leidt het tot een aanzienlijke versnelling van het proces doordat beroep bij maar één instantie mogelijk is (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Deze Afdeling moet binnen 6 maanden uitspraak doen. De raad blijft bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen en het college blijft bevoegd om een besluit te nemen over de omgevingsvergunning voor het bouwen. 1.2 Relatie met programma Het toepassen van de coördinatieregeling past binnen het programma stedelijke ontwikkeling. 2 Doelstelling Het stroomlijnen en op elkaar afstemmen van de procedures en besluiten die nodig zijn om de realisatie van de bouwmarkt met tuincentrum en drive-in op locatie Ressen mogelijk te maken zodat er voor de initiatiefnemer snel een onherroepelijke omgevingsvergunning is. r-ressen coordinatie c

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 3 Argumenten De coördinatieregeling kan worden toegepast als de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid dit wenselijk maakt. In het voorjaar 2013 is door de Raad een amendement ten aanzien van de ontwikkeling van vlek 14 (Ressen) vastgesteld met betrekking tot de ontwikkeling van grootschalige detailhandel op locatie Ressen. Daarin verzoekt de Raad het college een pauze periode in acht te nemen van 3 jaar en in die tijd afstemming te zoeken met de regiogemeenten. De Raad gaat hierin wel akkoord met de realisatie van een grote bouwmarkt. Door adviesbureau BRO is onderzoek gedaan naar een grote bouwmarkt met tuincentrum en drive-in op de locatie Ressen door deze locatie langs de ladder voor duurzame verstedelijking te leggen. Conclusie van BRO is dat Ressen een goede locatie is voor een grote bouwmarkt. De duurzaamheidsladder is op verzoek van de provincie nog verder uitgewerkt door een viertal alternatieve locaties nader te onderzoeken waarbij is geconcludeerd dat Ressen de voorkeurslocatie is voor deze bouwmarkt met tuincentrum en drive-in. De bouwmarkt Ressen is opgenomen in het concept Regionaal Programma Werklocaties en verder met de provincie besproken. De provincie gaat mee met deze locatie voor een bouwmarkt met extra ruimte voor een tankstation en restaurant, maar wil dit als enige ontwikkeling toestaan. Voor een tweede fase ziet de provincie Gelderland geen mogelijkheid voor nog meer perifere detailhandel. Dit gebied zal een parkachtige invulling krijgen aansluitend bij Park Lingezegen en het omringend agrarisch landschap. Met de provincie is overeengekomen dat in het bestemmingsplan zal worden vastgelegd dat zeer beperkt branchevreemde goederen verkocht mogen worden en dat de landschappelijk inpassing wordt vastgelegd. De ontwikkeling wordt in de definitieve versie van het RPW opgenomen en wordt regionaal afgestemd. De raad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Voorstel is de procedure van de totstandkoming van het bestemmingsplan te coördineren met de omgevingsvergunning voor de bouwmarkt met tuincentrum en drive-in en de eventueel overige voor het project benodigde besluiten die alleen de bouwmarkt met tuincentrum en drive-in betreffen. De initiatiefnemer van de bouwmarkt met tuincentrum en drive-in heeft voor de financiering van de aankoop van de grond een onherroepelijke omgevingsvergunning nodig. Gelet op de richting die de raad heeft aangewezen voor een mogelijke bouwmarkt op deze locatie en de voor de gemeente ook financieel gunstige spoedige verkoop van de grond kan via deze coördinatieprocedure zo snel als mogelijk duidelijkheid over de juridische haalbaarheid van de gewenste ontwikkelingen worden verkregen. De initiatiefnemer heeft verzocht om de coördinatie. Het volgen van de coördinatieregeling levert een aanzienlijke tijdwinst op bij het doorlopen van de procedures: het voordeel van één procedure is door de wetgever nog vergroot in artikel 8.3 van de Wro, er is slechts één beroepsprocedure bij maar één instantie (alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), waarbij de wet voorschrijft dat de Afdeling binnen zes maanden (in plaats van binnen één jaar) uitspraak moet doen. Gezien het vorenstaande maakt de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. r-ressen coordinatie c

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 4 Klimaat Het besluit om de coördinatieregeling wel/niet toe te passen heeft op zichzelf geen gevolgen voor het klimaat. In het bestemmingsplan wordt aan het klimaat-aspect afzonderlijk aandacht besteed. 5 Risico s Tegen het besluit tot het toepassen van de coördinatieregeling kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld. Dit volgt uit art. 8:5, eerste lid, van de Awb in samenhang met art. 1 van bijlage 2 bij de Awb. Tegen de besluiten die genomen worden met toepassing van deze regeling staat wel rechtsbescherming open. Risico van het toepassen van de coördinatieregeling is dat een negatieve uitspraak over één van de besluiten, gevolgen kan hebben voor daarmee samenhangende besluiten. In het geval van een negatieve uitspraak tegen het bestemmingsplan zal bijvoorbeeld ook het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen, vernietigd worden. 6 Financiën Aan het besluit om de coördinatieregeling toe te passen, zitten voor Ressen fase 1 geen financiële consequenties. De voor Ressen fase 2 opgelegde beperkingen leiden tot een nadelig planexploitatieresultaat. Hiervoor is in de Stadsrekening 2016 reeds een voorziening getroffen.. 7 Participatie en Communicatie Indien uw Raad besluit om de coördinatieregeling toe te passen, wordt een kennisgeving van dit besluit geplaatst in de openbare bekendmakingen. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. De ontwerpbesluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is worden tegelijk ter visie gelegd en eenieder krijgt de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden vervolgens betrokken bij de besluitvorming. De besluiten worden op de gebruikelijke wijze gelijktijdig bekendgemaakt. Voor de eventuele beroepsprocedure worden de besluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is, als één besluit aangemerkt. Voordeel voor belanghebbenden is dat niet alleen de mogelijkheden die het bestemmingsplan geeft duidelijk worden, maar ook hoe de bouwmarkt en tuincentrum met drive-in er uit komt te zien. 8 Uitvoering en evaluatie Ook voor derden heeft coördinatie tot gevolg dat de rechtsbescherming wordt vereenvoudigd en versneld: tegen de gecoördineerde besluiten kan een belanghebbende in één keer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout r-ressen coordinatie c

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Toepassing gemeentelijke

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 maart 2015

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 maart 2015 GEMEENTE Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Raadsbesluit Telefax (024) 323 59 92 Raadsvoorstel Reparatie bestemmingsplan Nijmegen Groot E-mail griffie@nijmegen.n1 Bijsterhuizen

Nadere informatie

Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder : G.H. Schippers

Agendapunt : 7 : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder : G.H. Schippers Raadsvoorstel Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 7 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Sjoukje

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Straatnaamgeving: Notensteinstraat

Straatnaamgeving: Notensteinstraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Notensteinstraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Met dit voorstel wordt voor een nieuwe

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10)

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Programma Stedelijke ontwikkeling B. Velthuis Samenvatting Het plangebied ligt centraal in stadsdeel Dukenburg,

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Openbaar. Onderwerp Straatnaamgeving: buurtnaam Koudenhoek. Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing. Portefeuillehouder H.B.W.

Openbaar. Onderwerp Straatnaamgeving: buurtnaam Koudenhoek. Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing. Portefeuillehouder H.B.W. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: buurtnaam Koudenhoek Programma BW-nummer Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing H.B.W. van Hees Samenvatting Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie)

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp reparatie bestemmingsplan Nijmegen Groot Bijsterhuizen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-11; gelet op artikel 3.30, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

HERONTWIKKELING ALBERT HEIJN M. NIJHOFFLAAN

HERONTWIKKELING ALBERT HEIJN M. NIJHOFFLAAN HERONTWIKKELING ALBERT HEIJN M. NIJHOFFLAAN TOELICHTING WRO- COÖRDINATIEREGELING Peter Kramer Herontwikkeling Albert Heijn Martinus Nijhofflaan 1 STAND VAN ZAKEN HERONTWIKKELING ALBERT HEIJN - M. NIJHOFFLAAN

Nadere informatie

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR14.00190* GR14.00190 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 28 januari 2015 Agendanummer 7 Datum Raad 11 februari 2015 Agendanummer 10 Opsteller H.

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Gemeentegarantie voor woongroepen

Gemeentegarantie voor woongroepen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gemeentegarantie voor woongroepen Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Bij de besluitvorming over de woonvisie heeft de raad een amendement

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht.

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht. CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR367404_1 14 maart 2017 Coördinatieverordening gemeente Maastricht Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: d. e. f. g.

Nadere informatie

Vierdaagsefeesten en markt

Vierdaagsefeesten en markt Openbaar Onderwerp Vierdaagsefeesten en markt Programma Economie & Werk Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Van 16 tot en met 22 juli 2016 vinden de Vierdaagsefeesten plaats. Het evenement geniet

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving RAADSVOORSTEL Onderwerp : Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling voor basisschool met buitenschoolse opvang in de Spijkvoorderenk. Raadsvergadering : 13 januari 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Vierdaagsefeesten en markt

Vierdaagsefeesten en markt Openbaar Onderwerp Vierdaagsefeesten en markt Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Van 15 tot en met 21 juli 2017 vinden de Vierdaagsefeesten plaats. Het evenement

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf

Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Onderwerp: Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf Aan de raad. Beslispunten *Z00EA8A5F53*

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Programma Openbare orde en Veiligheid en Financiën BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op d.d. 3 februari 2017 hebben de corporaties

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent

Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent Embargo tot vrijdag 29 september 2017 Onderwerp Beslissen op verzoek tegemoetkoming planschade Dijkstraat 1 te Lent Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B.

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Programma Veiligheid / Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. Nieuwegei Gemeenteraad 2o14-1 7 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coc rdinatieregeling We Datum 1 mei 2 114 ruimtelijke ordening Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder AJ. Adriani

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Aanwijzing kampeerplaatsen als bedoeld in artikel Algemene Plaatselijke Verordening

Aanwijzing kampeerplaatsen als bedoeld in artikel Algemene Plaatselijke Verordening Openbaar Onderwerp Aanwijzing kampeerplaatsen als bedoeld in artikel 5.8.3. Algemene Plaatselijke Verordening Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Een aantal terreinen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Besluitronde 23 mei

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Zaaknummer: BECDGB008 Onderwerp Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet van kracht, die deel

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen.

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Programma Wonen Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van de

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie