Vragen Stadsdeelsecretaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen Stadsdeelsecretaris"

Transcriptie

1 Vragen Stadsdeelsecretaris Pagina 1 van 9

2 NR. VRAAG PROGR. PROD. PARAGR. BIJLAGE. ANTWOORD 01 Projecten met niet-subsidiabele kosten Uit de jaarrekening blijkt dat het stadsdeel voor een aantal Europese projecten v.b. geconfronteerd is met niet subsidiabele kosten. Het feit dat dit pas blijkt uit de einddeclaratie is voor toekomstige projecten een punt van aandacht;. 02 Subsidies / voorziening Onderwijshuisvesting Het dossierbeheer subsidies en bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting is volgens de bevindingen van de accountant nog niet op orde. Graag de voortgang in 2009 vermelden. 03 Vernietiging persoonlijke dossiers uit de beantwoording van de technische vraag t.a.v. de huis-aan-huis aanpak blijkt dat er geen vaste periode is afgesproken waarin persoonlijke dossiers worden vernietigd. 2 Alle D2-projecten zijn afgerond en een groot deel van de risicovoorziening is vrijgevallen. Er is een Handboek Subsidieverstrekking voor de nieuwe projecten waarbij wij werken met een centraal programmamanagement, met outputmonitoring en heldere verantwoording via bijlagen bij de jaarrekening. 4 Subsidiebeheer algemeen: vraagt om discipline hier wordt meer op gestuurd. 4 Armoede De dossierorganisatie en de informatievoorziening ten aanzien van onderwijshuisvesting is in 2009 op orde gebracht. De stadsdeelsecretaris wil na het zomerreces met een voorstel komen om de persoonlijke dossiers eerder te vernietigen. Namelijk als het dossier afgesloten is. 04 Bevindingen van de commissie bij jaarrekening 2008 Zoals blijkt uit de bevindingen van de accountant is het risicomanagement t.a.v. grondexploitatie een punt van aandacht; 5 Momenteel voert de Concernstaf een stadsdeelbrede risicoanalyse uit waarbij het resultaat als input dient voor het meerjaren Internal Audit Plan. Daarnaast vindt bij het opstellen van de begroting en jaarrekening binnen de paragraaf weerstandsvermogen een continue proces van verbetering plaats om zowel de exploitatie - als de grondexploitatie risico s beter in beeld te krijgen. 05 O&S-onderzoek In het gesprek met de stadsdeelsecretaris is aangegeven dat in 2009 door O&S een onderzoek wordt gedaan naar de communicatie richting de burger. De rekeningcommissie is benieuwd naar de uitkomsten. Op grond van de ge- 11 Het O+S onderzoek, afgerond januari 2010, maakte duidelijk dat het merendeel van de communicatiemiddelen van Zuidoost de bewoners bereikt en door hen positief wordt gewaardeerd. Pagina 2 van 9

3 sprekken met de portefeuillehouder en stadsdeelsecretaris t.a.v. het aantal meldingen, klachten en belcontactmomenten vragen wij ons af of de tevredenheid van de burger t.a.v. de informatieverstrekking door het stadsdeel een aandachtspunt is;. Er zijn vier verbeteringen in gang gezet: 1) Leesbaarheid informatiepagina en bezorging van De Echo. Met de komst van de stadsdeelkrant ZO Nieuws worden de door de respondenten genoemde knelpunten en wensen voor een belangrijk deel ondervangen. 2) Bekendheid website en Informatiecentrum Het vergroten van de bekendheid van de stadsdeelwebsite en het Informatiecentrum heeft bij de respectievelijke coördinatoren blijvend aandacht. 3) Vergroten bereik Om het bereik van de middelen onder jongeren te vergroten, zal meer gebruik worden gemaakt van nieuwe media. Een voorbeeld hiervan is de website een jongeren opkomstbevorderingscampagne voor de verkiezingen. 4) Afdeling communicatie De afdeling Communicatie zal nogmaals bij alle afdelingen er op aandringen om alle informatie bestemd voor mensen buiten de stadsdeelorganisatie voor een redactieslag naar de afdeling Communicatie te sturen. Hierdoor zal de leesbaarheid van de communicatiemiddelen verder worden vergroot. 06 Risicomanagement In de paragraaf weerstandsvermogen wordt een overzicht gegeven van de risico s. Er wordt een goed overzicht gegeven van de risico s en de mate waarin een risico zich kan voordoen. Het merendeel van de risico s is lastig te kwantificeren. Toch vragen wij ons af of er geen vaste methodiek ingevoerd kan worden op basis waarvan de inventariseerde risico s alsnog zij het met aannames gekwantificeerd kunnen worden; 4 Zie ook antwoord vraag 4! Pagina 3 van 9

4 . 07 Vragen n.a.v. gesprek met de accountant jaarrekening 2008 Risicomanagement GREX fase III besluiten Dossierorganisatie subsidies en bekostiging onderwijshuisvesting SISA beheerprotocollen indicatoren Naleving Europese aanbesteding divers 1) De stand van zaken met betrekking tot de in het accountantsverslag 2008 opgenomen risico s inzake grondexploitaties is ongewijzigd: Voor de plannen E-buurt oost (280.47), Marktplein-zuid (280.55) en Klieverink/Kouwenoord (280.87, die onderdeel uitmaken van de Vernieuwing Bijlmermeer is nog steeds geen collegebesluit (fase III-besluit) genomen, terwijl de activiteiten al wel zijn gestart. De grondexploitaties zijn inmiddels ter toetsing aan het OGA toegezonden en behandeld in de Werkgroep Stedelijke Toets en Advies Team (STAT). Twee van de drie deelplannen zijn in februari 2010 aan het College van Burgemeester en Wethouders ter vaststelling aangeboden. Het deelplan Klieverink/Kouwenoord zal in juni 2010 worden aangeboden. Het starten van activiteiten zonder collegebesluit kan ertoe leiden dat de financiële risico s bij het stadsdeel komen te liggen. 2) De dossierorganisatie en de informatievoorziening ten aanzien van onderwijshuisvesting is in 2009 op orde gebracht. 3) De beheerprotocollen zijn opgesteld. 4) Rapport inzake realisatie bestuurlijke doelstellingen (DPA Supply Chain) en audit op proces rechtmatigheid (PWC) zijn afgerond. In 2009 is voor het eerst gewerkt met harde doelstellingen voor social return. Deze doelstellingen zijn ook gehaald. In 2010 wordt ingezet op verbetering van de procesgang rondom het inpassen van social return in aanbestedingen. Met name in de planning vooraf en in de im- Pagina 4 van 9

5 plementatie achteraf (na gunning) zijn nog verbeteringen door te voeren. Om de rechtmatigheid te verbeteren is in 2009 ingezet op managementinformatie over inkoop. Ieder kwartaal worden rapportages gemaakt uit de crediteurenadministratie. Hierbij wordt de rechtmatigheid bewaakt. Tegelijkertijd is in 2010 voor het eerst begonnen met inkoopactieplannen. De bedoeling hiervan is in een vroegtijdig stadium inkoopprojecten herkennen en aandacht aan de juiste keuze van aanbestedingsprocedure schenken. Tenslotte is in 2010 een toolbox inkopen op intranet geplaatst waarvoor de meest betrokken medewerkers getraind gaan worden. Aan de hand van deze toolbox kunnen medewerkers op eenvoudige wijze de juiste procedures kiezen, de juiste formats hanteren en hiermee meer professioneel en rechtmatig inkopen, vooral ook onder de Europese aanbestedingsgrens. 08 Vergunningsaanvragen Betere informatievoorziening t.a.v. de afhandeling van vergunningsaanvragen. Bij de jaarrekening 2009 inzicht te geven in de afhandelingstermijnen; 11 Op dit moment wordt geïnventariseerd welke ICTinvesteringen voor de stadsdeelorganisatie nodig zijn. Naar planning gaan we vanaf 1 januari 2011 werken met nieuwe programmatuur. Een deel van die programmatuur is nodig voor de uitvoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en wordt ook gebruikt voor uitvoering van de Servicecode Amsterdam. De genoemde wet en servicecode betreffen niet uitsluitend vergunningsaanvragen, maar alle afhandelingstermijnen waaraan het stadsdeel moet voldoen. Pagina 5 van 9

6 09 Subsidievoorwaarden borgen Op basis van de ervaringen met D2- projecten het beheer van toekomstige Europese geldstromen en Rijksgeldstromen (zoals prachtwijkgelden) beter te borgen. Met name aan de aan het voorportaal te zorgen dat de naleving van de subsidievoorwaarden is geborgd; 11 Zie antwoord vraag 1! 10 Aanbesteding Hoe wordt de afweging gemaakt om zaken zelf te doen of uit te besteden? (Mevr. Saranjam) divers Zie ook antwoord vraag 6! Hiervoor is geen formeel beleid aanwezig. Doordat inkoop decentraal in de organisatie is belegd ligt deze verantwoordelijkheid voor de keuze ook decentraal in de sectoren. 11 Diversiteit In het hoogste ambtelijk segment is de diversiteit niet gehaald. Vraag: Wat is de oorzaak hiervan? Aanvullende vraag: Voorbeelden geven betreft de geboekte successen. Extra toelichting vragen SDS Dhr. Doest 11 Middelen (P&O) Middelen (P&O) Inzake Inhuur derden zijn er maatregelen getroffen en dienen alle aanvragen langs de stadsdeelsecretaris om zo de kosten te bewaken. Daarnaast is de notitie Inhuur derden opgesteld en voorgelegd aan de raad. Om de hoge kosten te drukken in de toekomst zullen de vaste medewerkers ingezet worden voor projecten en heeft de Centrale Stad een gedragscode Inhuur derden opgesteld ( Inhuur vanaf 70,- per uur verplicht toestemming stadsdeelsecretaris) In 13+ schalen kennen we een diversiteitpercentage van 23 procent. Uit de reguliere wervingsinstrumenten komen geen geschikte kandidaten. Op dit moment vindt daarom werving plaats met specialistische bureaus, en dat levert succes op. Aanvullend antwoord: Door speciale bureaus in te schakelen is de diversiteit in het management van REO, Wijkbeheer en PUZA verhoogd voor wat betreft man/vrouw en etniciteit. Concreet zijn 3 vrouwen aangesteld waarvan 2 uit de etnische doelgroep. Pagina 6 van 9

7 Per 1 februari 2010 is de vacaturestop van gemeente A dam in werking getreden. De stadsdelen zijn wel bevoegd een eigen beleid hierin te voeren. Er is hierop een aanvullend DB-besluit waarbij onze eigen mensen binnen stadsdeel worden beschermd en onze diversiteitsbeleid gehandhaafd blijft. 12 Zijn de formats slimme beleidsnota s verplicht gesteld? Per wanneer? 13 De oorzaken van het niet beklijven van de Europese aanbestedingsregels van het stadsdeel te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen (aanbeveling 4 bij jaarrekening 2008) Er is een Handboek Subsdieverstrekking en er is een Handleiding Opstellen Beleidsnota s in de maak. Deze is naar verwachting medio 2010 gereed. Rapport inzake realisatie bestuurlijke doelstellingen (DPA Supply Chain) en audit op proces rechtmatigheid (PWC) zijn afgerond. In 2009 is voor het eerst gewerkt met harde doelstellingen voor social return. Deze doelstellingen zijn ook gehaald. In 2010 wordt ingezet op verbetering van de procesgang rondom het inpassen van social return in aanbestedingen. Met name in de planning vooraf en in de implementatie achteraf (na gunning) zijn nog verbeteringen door te voeren. Om de rechtmatigheid te verbeteren is in 2009 ingezet op managementinformatie over inkoop. Ieder kwartaal worden rapportages gemaakt uit de crediteurenadministratie. Hierbij wordt de rechtmatigheid bewaakt. Tegelijkertijd is in 2010 voor het eerst begonnen met inkoopactieplannen. De bedoeling hiervan is in een vroegtijdig stadium inkoopprojecten herkennen en aandacht aan de juiste keuze van aanbestedingsprocedure schenken. Tenslotte is in 2010 een toolbox inkopen op intranet geplaatst waarvoor de meest betrokken medewer- Pagina 7 van 9

8 kers getraind gaan worden. Aan de hand van deze toolbox kunnen medewerkers op eenvoudige wijze de juiste procedures kiezen, de juiste formats hanteren en hiermee meer professioneel en rechtmatig inkopen, vooral ook onder de Europese aanbestedingsgrens. 14 Constante ontwikkeling van de bedrijfsprocessen om de diensten en producten te verbeteren: subsidiemonitor, inzichtelijk maken van wagenpark MtB en heroverweging leasecontacten, vastgoed stadsdeel, producten en diensten beheer openbare ruimten. (Dhr. Badal) Uitgangspunten ontwikkeling Bedrijfsvoering: - Bedrijfsvoeringakkoord (Stad- Stadsdelen) - Benchmark overhead - Eigen voorstellen verbetering bedrijfsvoering obv Internal audits Jaarlijks worden er afdelingsplannen en sectorplannen opgesteld op basis van het INK-model. Daarnaast wordt een centraal opleidingsplan opgesteld voor de medewerkers om zo iedereen op het gewenste niveau te brengen. Voorbeeld cursus Morele Oordeelsvorming ( integriteit) 15 Producten en diensten specifiek uit het sociaal domein tegen het licht aan te houden door een consequente toepassing van de SMARTformule en te onderwerpen aan een constante ontwikkeling van de bedrijfsprocessen in het voornoemd domein. De slimme beleidsnota s te handhaven en te blijven optimaliseren. (Dhr. Badal) Zie antwoord vraag 12! 16 Handhaven van de reeds ingezette inspanningen ter verbetering van knelpunten? Welke? Zie ook antwoord vraag 14! (Dhr. Badal) 17 Hoe zorgt de organisatie ervoor dat er continue verbeteringen in de bedrijfsvoering plaatsvinden? Zie ook antwoord vraag 14! (Dhr. Badal) 18 Aanvullende vraag Fase III besluit Is het verboden zonder een Vanaf fase 3 kunnen planontwikkelings kosten ten laste van de grondexploitatie ge- Pagina 8 van 9

9 Fase III-besluit kosten te maken voor een project? Worden hiermee formeel gezien de regels overtreden? bracht worden. In de daaraan voorafgaande planfasen zijn de planontwikkelingskosten door het stadsdeel zelf te dragen. Er kunnen uitgaven gedaan worden als het stadsdeel het Fase III besluit heeft genomen, maar het nog niet bekrachtigd is door het College van B&W. Ook kunnen er uitgaven gedaan worden zonder Fase III besluit als er een voorbereidingskrediet wordt vastgesteld. Het is dus niet verboden en formeel worden de regels niet overtreden maar de kosten kunnen voor rekening van het stadsdeel komen als er geen goedkeurend besluit is. De kans hierop is wel klein omdat het budgettair kader wel al door het college van B&W is vastgesteld. Pagina 9 van 9

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer Gemeente Woerden Boardletter 2014 Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax:

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Notitie. Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco. Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad over het Convergentietraject

Notitie. Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco. Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad over het Convergentietraject Strategie en Beleid Notitie Aan Van Behandelend Ambtenaar Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco Datum 25 augustus 2011 Onderwerp Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie