Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010"

Transcriptie

1 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening. Aanwezig zijn: de heer De Beaufort (Natuurterreinen); de heer Beugelink (hoogheemraad); mevr. Hiemstra (AWP); de heer G. Jansen (WN); de heer Ketting de heer Kromwijk (CDA); de heer Van Leeuwen (SGP); de heer Van der Maat (hoogheemraad); mevr. Van der Nat (PvdA); de heer Van Leeuwen (SGP); de heer Van der Maat (hoogheemraad); de heer Poelmann (dijkgraaf); de heer Reerink (hoogheemraad); de heer Schalkwijk (Agrariërs); de heer Verweij (CU); mevr. Van der Vorm (WN); de heer Weierink (VVD); de heer Woittiez (VVD); de heer Ypma (Bedrijven) en de heer Meuleman (secretaris) Afwezig met kennisgeving zijn: de heer Van den Berg (duo-commissielid PVDD); de heer Damen (VVD); de heer Miltenburg (hoogheemraad). De voorzitter, de heer Woittiez, opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij stelt voor om de volgorde van behandeling van de agendapunten enigszins aan te passen. De onderwerpen waar advies van de commissie wordt gevraagd, worden eerst behandeld. Agendapunt 10 komt i.v.m. de beperkte vergadertijd te vervallen. De heer C. Floor wil inspreken op de agendapunten 3 en Mededelingen / ingekomen stukken. De gedrukte versie van het WBP en het plan van aanpak MVO ligt voor een ieder klaar om na de vergadering mee te nemen. Op 25 maart in de ochtend wordt een excursie georganiseerd met het thema muskusrattenbestrijding. Het programma volgt z.s.m. Op 19 februari in de ochtend zullen de AB-leden worden geinformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. de rwzi Utrecht. Dit zal gebeuren op het rwzi-terrein. Een officiële uitnodiging volgt z.s.m. Op 1 maart in de avond vindt er een themabijeenkomst over de Rekenkamer(functie) plaats. Uitnodiging en programma volgen z.s.m. Er zal nog een datum worden vastgesteld voor een themabijeenkomst over de veenweideproblematiek. Extranet voor de AB-leden gaat op 19 januari live. AB-leden ontvangen een brief met een instructie en een toegangscode. 3. Notulen en actiepuntenlijst vergadering 10 november De heer Floor spreekt in op het onderwerp ontwerp Keur en algemene regels. Hij vraagt zich af hoe het waterschap is omgegaan met de reactie van de heer Van Zuijlen, die namens de LTO bij de vorige vergadering heeft ingesproken. De voorzitter meldt dat de schriftelijke reactie van de heer Van Zuijlen en de reactie hierop van het college bij de ABvergaderstukken hebben gezeten voor de vergadering van 15 december en daarmee onderdeel hebben uitgemaakt van de beraadslagingen van het algemeen bestuur. De notulen worden met inachtneming van onderstaande wijzigingen. vastgesteld: Toevoeging agendapunt 7: De heer Ypma geeft aan dat hij de nazending m.b.t. het communicatiebeleidskader niet heeft ontvangen. Toevoeging agendapunt 8: De heer Kromwijk doet het college de 1

2 suggestie de inspraak van LTO Woerden te betrekken bij het opstellen van de beleidsregels m.b.t. de keur. Agendapunt 9, reactie van mevrouw Hiemstra. Liefst in gezamenlijke structuren wordt veranderd in gemengde structuren. 4. Deelname gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast. De heer Beugelink geeft een toelichting en geeft aan dat de ontwerp tekst op een beperkt aantal onderdelen nog gewijzigd kan worden. Geeft aan geen behoefte te hebben aan een nadere toelichting, het stuk moet voor zich spreken. Goede zaak hoe het Waterschapshuis zich ontwikkelt. Zij vindt een gemeenschappelijke regeling democratischer dan de stichting. De PvdA pleit ervoor om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dan is de invloed vanuit ons waterschap het grootst. De VVD pleit er voor om het allemaal wel overzichtelijk en efficiënt te houden. T.z.t. wil hij nader inzicht in de activiteiten, kosten en de visie van het Waterschapshuis en de rol van de programmaraad. In de stukken moet expliciet tot uitdrukking worden gebracht hoe de besluitvorming tot stand komt. Verzoekt om de wijzigingen in de regeling duidelijk aan te geven in het definitieve AB-voorstel. De heer Ypma (Bedrijven) Akkoord met voorstel. Efficiency wel goed bewaken. Heeft t.z.t. behoefte aan meer inzicht in de (samenstelling) van de programma s. Dringt erop aan vooral de uitvoering van de programma s goed te bewaken. De heer Van Leeuwen (SGP) De bestuurlijke borging staat vandaag centraal. We stappen in een rijdende trein. Sluit zich voor het overige aan bij de opmerkingen van mevrouw Van der Nat. De heer Verweij (CU) De kernvraag is hoe wij meer bestuurlijke grip op het Waterschapshuis krijgen. Ons waterschap moet een prominente rol in het AB van het Waterschapshuis (of nog beter in het DB) vervullen. De CU-fractie vraagt speciale aandacht voor mogelijke risico s bij het omzetten van de stichtingsvorm in een gemeenschappelijke regeling. De heer J. Jansen (WN) Goed dat e.e.a. in de vorm van een gemeenschappelijke regeling wordt gegoten. WN ondersteunt het streven van het college om een DB-zetel te bemachtigen. WN steunt het voorstel. 2

3 Akkoord met het voorstel. Pleit voor in zetel in het DB. Zorg dat de bespreking van de (concept) jaarstukken goed geborgd is in de P&C cyclus van ons waterschap. De voorzitter concludeert dat: de commissie een positieve grondhouding heeft ten aanzien van het voorstel; de commissie vindt dat het van belang is om goed grip te houden op de kosten en de uitvoeringsprogramma s en vraagt om in het definitieve voorstel aan het AB speciale aandacht te geven aan m.n. de rol van het AB van ons waterschap. Eventuele wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke regeling worden zichtbaar gemaakt. 4a. Overheveling budget riooloverstortmeetnet naar WIS. Mevrouw Van der Vorm (WN) Akkoord met het voorstel. In het definitieve voorstel aan het AB is nadere uitleg nodig over de financiën. WN gaat er vanuit dat de gerealiseerde besparing in de jaarrekening loopt. staat positief tegenover de budgetoverheveling en gerealiseerde besparing. De VVD vindt het een goede zaak dat intensieve samenwerking met de gemeenten wordt gezocht. De heer Ypma (bedrijven) Vraagt aandacht voor goede accurate op kerngetallen gebaseerde besteksramingen. Akkoord met het voorstel. De voorzitter concludeert dat: de commissie positief adviseert over het voorstel. Het voorstel kan worden doorgeleid naar het AB. Wel wordt aandacht gevraagd voor een duidelijke financiële paragraaf. De gerealiseerde besparing wordt toegevoegd aan het rekeningresultaat. 5. Stand van zaken rond Regionale Uitvoeringsdiensten. De heer Floor spreekt in bij dit agendapunt. Hij informeert naar de status van de als bijlage bij de stukken toegevoegde Intentieverklaring tot uitwerking van de uitvoeringsorganisatie in de provincie Utrecht. Hij wijst de aanwezige commissieleden op hun verantwoordelijkheid om hierover kritische vragen te stellen aan het college. De voorzitter concludeert dat hetgeen is ingebracht onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. Mevrouw Hiemstra (AWP) Is het eens met standpunt en aanpak van het college. Steunt ondertekening van de intentieverklaring. Nog geen definitieve positie innemen. 3

4 Vraagt wat nut en noodzaak is. Vraagt zich af of het er wel efficiënter op wordt. Er ontstaat een grotere ambtelijke dienst. Moet geen DLG worden. Steunt het voorstel wel. Het is belangrijk om aan tafel te zitten als er gesproken wordt over de verdere uitwerking. Is het eens met het college om nog geen definitieve positie in te nemen. De heer Ypma (bedrijven) Efficiency en professionaliteit vragen om deze ontwikkeling. Vindt het nog wat onduidelijk welke taken overgaan naar de RUD s. Goede keuze: wel meepraten maar nog geen definitieve overdracht van taken door het waterschap. Is benieuwd naar het vervolg en wil hierover tussentijds worden geinformeerd. De heer J. Jansen (WN) Akkoord met voorstel en aanpak college. De heer Van den Hoeven (agrariërs) Vraagt zich af of dit leidt een landelijk inspectieplan. Volgt de ontwikkelingen kritisch. Neiging verwording tot grote moloch. Het is belangrijk bij de les te blijven. Daarom is het verstandig de intentieverklaring te tekenen maar nog geen taken in te brengen. De heer Reerink Het is belangrijk zicht te houden op de ontwikkelingen. Door om tafel te blijven zitten is er invloed en zicht op de nog nader uit te werken samenwerkingsvorm. Het kabinet heeft besloten dat de RUD s er komen. De VRU s vormen de grenzen van de RUD s. Het standpunt van V&E en AGV komt overeen met die van ons waterschap. Het vervolg en de uitkomst is nog onzeker. Het AB zal tussentijds op de hoogte worden gehouden. De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met de door het college gekozen lijn. 5a. Kabinetsbesluit Waterbeheer, actie Storm. De heer Poelmann geeft een korte toelichting op de stand van zaken omdat e.e.a. in het fractievoorzittersoverleg uitgebreid aan de orde is geweest. Van belang is om te weten dat er intern ook een stuurgroep/werkgroep is ingesteld die de ontwikkelingen nauwgezet volgt. Ook heeft het waterschap medewerkers afgevaardigd naar de landelijke werkgroepen en heeft de dijkgraaf zitting in de Task Force Strategie zodat ook de inbreng vanuit ons waterschap in de landelijke commissies is geborgd. De dijkgraaf, de SAD, de DB s alsmede het AB (19 maart) zullen tussentijds, in verschillende frequenties, door de landelijke Koersgroep worden geinformeerd. 6. Zuiveringsbeheerplan 2010 De heer Heijbroek verzorgt een korte presentatie. 4

5 2020 en meerjarendoorkijk energieverbruik. Wat zit er van het zuiveringsbeheerplan in de voorjaarsnota? De ontwikkelingen rond de rwzi Utrecht hebben grote invloed op het meerjaren beeld. Zij verwacht dat het zuiveringsbeheerplan t.z.t. grondig zal moeten worden aangepast. Worstelt met de vraag wat als ik het beleid in een andere richting wil ombuigen? Mevrouw Van der Vorm-Gouman (WN) Mist visie waarop het beheerplan is gebaseerd. De heer Verweij (CU) In de zuiveringen zit ca. 75% van de uitgaven van het waterschap. Het is dus van belang een duidelijke visie te hebben hoe hier mee om te gaan. Deze mist hij. De relatie kosten/baten en MVO bevatten visie-elementen; maak hier gebruik van. De heer Kromwijk (CDA) Het is noodzakelijk een integrale visie te ontwikkelen m.b.t. de zuiveringen. Het opstellen van zo n visie moeten we zelf doen en niet uitbesteden. Heeft behoefte aan visie waarbij het van belang is de ketenbenadering daarin een plaats te geven. De heer Ypma (Bedrijven) Vindt dat er geprioriteerd en gefaseerd moet worden. Gebeurt nu niet of nauwelijks. Vervanging is gebaseerd op afschrijvingstermijnen en niet op storingsanalyses en functionaliteit/noodzakelijkheid. Stelt voor om een halvering van de investeringen in de rwzi s door te voeren en dit door te berekenen. Hij zal daartoe een verzoek indienen. De heer Reerink Distantieert zich van de opmerking van de heer Ypma over vervangingen. De vervangingen zijn niet louter gebaseerd op afschrijvingstermijnen. Zal zich inspannen om tot een visiedocument te komen. De voorzitter concludeert dat de commissie behoefte heeft aan een meer strategische discussie, een visie(document) en verzoekt het college in een volgende commissievergadering met een aanzet/voorstel te komen. 7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en kosten-baten Waterbeheer. De heer Van Schaik en mevrouw Mulder geven een korte presentatie. Spreekt zijn waardering uit voor de door het college ingeslagen weg. Benadrukt de relatie tussen kosten/baten en MVO. 5

6 8. Presentatie project elektronische dienstverlening. De heer J. Jansen (WN) Sluit aan bij vorige spreker. Goede ontwikkeling. De heer Verweij (CU) Blij met notitie, presentatie en uitgezette koers van het college. Dringt aan op goede vertaling van MVO en kosten/baten in beleidsvoorstellen aan het AB. De heer Kromwijk (CDA) Enthousiasme doorzetten. Aandacht voor voortgang en tussentijdse evaluatie. Mevrouw Hiemstra (AWP) Inspirerend stuk en goede presentatie. Nog wel meer focus aanbrengen in MVO doelstellingen. Vraagt zich af of het waterschap ook contact heeft opgenomen met MVO-Nederland. Vraagt aandacht voor duurzaam inkopen/aanbesteden. De heer Ypma (Bedrijven) Blij met voordracht. Mist stimulering van de kwaliteit van medewerkers. Criteria nog nader uitwerken, b.v. op het punt van het beperken van het gebruik van grondstoffen. Complimenten voor de presentatie. Dit agendapunt is wegens tijdgebrek vervallen. 9. Rondvraag. De heren Van den Hoeven en Weierink vragen aandacht voor een goede communicatie rondom belastingen en de belastingheffing, alsmede de afwerking van bezwaren. 10. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering. 6

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie