Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/14

2 1. V BugFix : Ticket 49241: getpremiesastext Run time error, functie is niet aangepast aan de looncodes van 5 lang. De getpremiesastext functie zo aanpassen dat de looncodes 5 tekens lang mogen zijn ipv maar 4 lang Bugfix: Ticket 47416: Mailen vanuit hiant met twee personen in CC neemt het systeem niet over. Als er 2 personen in 'CC' stonden, werd de eerste persoon vervangen door de personen die in 'Aan' stonden. Technisch: In 'frmexternalmaildetail.vulrecipients' volgende code aangepast Select Case collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 4) Case 1 If dtbgeg(1).text = "" Then dtbgeg(1).text = collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) Else dtbgeg(1).text = dtbgeg(1).text & "; " & collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) End If Case 2 If dtbgeg(2).text = "" Then dtbgeg(2).text = collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) Else dtbgeg(2).text = dtbgeg(2).text & "; " & collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) End If Case 3 If dtbgeg(3).text = "" Then dtbgeg(3).text = collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) Else dtbgeg(3).text = dtbgeg(3).text & "; " & collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) End If End Select 1.3. Bugfix: Ticket & 49069: Sociale balans: gemiddeld aantal uitzendkrachten = 0 Voor de berekening van het gemiddeld aantal UZK werd gebruik gemaakt van het veld GUR ARB in de klantenfiche. Indien dit veld niet was ingevuld, werd het gemiddeld aantal UZK niet berekend. Dit is nu opgelost. Indien het veld GUR ARB niet is ingevuld, wordt het veld GUR BED gebruikt. Technisch: FrmKllst.MnuSocBal_click aangepast: Query aangepast zodat indien 'weekuren' niet is ingevuld het veld 'gurb' gebruikt wordt. case when kl.weekuren = 0 then kl.gurb else kl.weekuren end as gemuren Release Notes Hi-Ant 2/14

3 1.4. Bugfix: Ticket 48388: openen detail lijn van factuur, manuele factuur Indien men het vinkje Bewaren zonder wnnnr aanvinkt en dan bewaart, wordt de waarde weggeschreven voor de wnnr van deze factuurdetaillijn. Als de lijn nadien terug geopend wodt, is de wnnr leeg en staat het vinkje terug uit. Dit is nu opgelost. Als de lijn geopend wordt en de wnnr = , wodt het vinkje aangezet. Technisch: Code toegevoegd in: frmfactgegdetail.initform Bij het laden van een bestaand factuurdetail volgend check toegevoegd If rsfactd!wnnr = Then chkzonderwnnr.databasevalue = True Else chkzonderwnnr.databasevalue = False End If frmfactgegdetail LoadLookUpFields LoadLookUpbox Lubgeg(0): 4de query (voor het ophalen van de dbvalue) aangepast zodat ook de waarde wordt opgehaald. select * from ((select wnnr,naam + ' ' + voornaam + ' ' + initiaal as WnNaam,id from wn) union (select top as wnnr, '' as WnNaam, '' as id from wn)) as wnn where wnn.wnnr = #TEXTBOX# 1.5. Bugfix : Probleem bij zet terug op te faktureren bij prestaties van week 0 Indien men binnen het prestatie-ingavescherm zet terug op te faktureren (voor uzk of volledige klant) uitvoerde voor prestaties van week 0, gebeurde er niets. De oorzaak was dat in het verleden week 0 als een niet-geldige week werd beschouwd. Echter sinds de automatische splitsing bij jaarovergang is ingevoerd, kan er ook een week 0 voorkomen. De programmatie is aangepast zodat ook voor een week 0 zet terug op te faktureren kan uitgevoerd worden BugFix: Ticket 49302: Bug in batchmail Fout ORDER BY items must appear in the select list if SELECT DISTINCT is specified.. Deze fout treedt op bij het aanmaken en bewaren van mailings. Dit probleem komt enkel voor als in de properties van de database de compatibility level op SQL SERVER 2005 (90) staat. Release Notes Hi-Ant 3/14

4 Voorbeeld query: select distinct maildetail.id as MailDetailId, mailpart.text, maildetail.sender address, isnull(contactpersonen.naam, '') + ' ' + isnull(contactpersonen.voornaam, '') as Naam, maildetail. adres, code.omschr as Taal, MailDetail.LanguageId, Maildetail.Status, MailDetail.sendtimestamp from maildetail left join mailpart on maildetail.mailmainid = mailpart.mailmainid and parameterid = 3 and mailpart.languageid = maildetail.languageid left join code on code.cd = maildetail.languageid and cd_srt = '39' and cd_taal = 1 inner join contactpersonen on maildetail.recipientid = contactpersonen.id where maildetail.mailmainid = 18 order by contactpersonen.naam de order by in deze query moet vervangen worden door: order by snull(contactpersonen.naam, '') + ' ' + isnull(contactpersonen.voornaam, '') code is aangepast in frmhtmlbatchmail.generat query 1.7. Ticket 49293:Status Batchmail tussenscherm Indien men een mailing aanmaakt vanuit het klanten lijst scherm en er wordt niets geselecteerd bij status contactpersoon, moeten alle contactpersonen met mailing ja geselecteerd worden. Technisch: In frmhtmlbatchmailtussenscherm.cmbbewaar_click volgende code toegevoegd: If IsNull(lubgeg(1).DatabaseValue) Or lubgeg(1).databasevalue = "" Then partquery = "" Else partquery = " and contactpersonen.statusid = " & lw(lubgeg(1).databasevalue) End If Release Notes Hi-Ant 4/14

5 partquery wordt dan toegevoegd aan de query om de id s op te halen Ticket 44702: Opkuismodule voor het verwijderen van gegevens In het menu van het BatchMail overzicht scherm is er een item Verwijder mailings bijgekomen. Er is een nieuwe procedure toegevoegd aan de autotask die ervoor gaat zorgen dat de tabellen die te maken hebben met de batchmailing kunnen worden opgekuist. De procedure houdt rekening met onderstaande parameter. Param1 Param2 Param3 Waarde BatchMail VerwijderInfo Aantaldagen Aantal dagen dat mailings bewaard moeten worden. Enkel indien deze parameter bestaat, worden de mailings die ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen verwijderd. Er worden records opgeruimd in volgende tabellen: MailParamVal MailDetail MailPart ExternalFiles MailMain De autotask wordt opgeroepen op volgende manier: ExecCmd App.Path & IIf(Right(App.Path, 1) <> "\", "\", "") & "autotask.exe UIC CLEANUPBATCHMAIL INI " & gglobalinica 1.9. JDE Export Aanpassing ( ) Nieuwe parameter bijmaken! om aan te geven of de aangemaakte file naar de ftp-server gekopieerd moet worden! EXPORT, JDE_FTP, * indien 1 dan files overzetten naar ftp! Export SD WERKSCHEMA Dienstenchequers (ticket 49037) Vroeger moest vast de waarde 00 doorgegeven worden, nu zou het dus voor dienstenchequers 02 moeten zijn op exportsddef tabel moet het veld aangepast worden van volgende kaartcode A20S 70 : NU een bepaald vast nr: 00 moet een formule worden! dus exporttype moet 'F' zijn ipv 'D' dus exportdata moet 'SD_WERKSCHEMA' ipv '00' deze aanpassing mag pas gebeuren als ze de nieuwe versie hebben!!!!!! in hiant Case "SD_WERKSCHEMA" If a_rspersoon!dienstencheque = 1 Then strwaarde = "02" Else strwaarde = "00" End If Release Notes Hi-Ant 5/14

6 toevoegen in frmexport - GetNewSDSigtkWaarde Aanpassing WerkgeversFiche (frmwggeg) ticket ( ) Aanpassen zodat de klanten zelf hun Belangrijkheidscode en FSO-codes kunnen onderhouden (RSZ GEGEVENS) Op de werkgeversfiche moet er ergens de mogelijkheid komen om Belangrijkheidscode en FSO-code in te geven (RSZ gegevens, deze worden 1 maal per jaar aan de werkgevers meegedeeld! (rond half maart) (enkel voor de klanten die DMFA draaien) De gegevens staan nu reeds in de WKC tabel! - Voor FSO (=Fonds Sluiting Ondernemingen) Cdkey 97 (dit is de tabrsz from sektie tabel) er moet dus een record komen voor iedere tabrsz-waarde die gevonden wordt op sektietabel keywaarde 100 (dit is de nummer van de Werkgever) cdsrt 2004 (vaste waarde) cd WG046 (vaste waarde) waarde O (de waarde die door de RSZ wordt meegedeeld,voor interimmers zal dit steeds O zijn, voor Dienstenchequers N,A,S,L of B) dtgeldigvan :00: (startdatum geldigheid) dtgeldigtot :00: (einddatum geldigheid) usercrea frdr tscrea :00: userwijzig frdr tswijzig :00: mogelijke waardes FSO O : categorie uitgesloten van de bijdrage N : wkg die de bijdrage verschuldigd is, maar vrijgesteld door RSZ A : nieuwe wkg ingeschreven bij RSZ S : wkg die kleine bijdrage verschuldigd is L : wkg die grote bijdrage verschuldigd is B : wkg die de niet-commerciele bijdrage verschuldigd is - Voor BC ( = BelangrijkheidsCode) = #wn in dienst op eind 2e kwartaal van vorig jaar 1 record per jaar! Cdkey 97 (= een van de tabrsz waardes uit de sektie tabel : de BC is gelijk voor al de sekties, dus maakt niet zoveel uit welk hier gebruikt wordt) Keywaarde 100 (dit is de nummer van de Werkgever) Cdsrt 2004 (vaste waarde) Cd WG046_BC (vaste waarde) Waarde 20 (de waarde die de RSZ meegeeft! OPGELET lees verder voor mogelijke waardes!!!) Dtgeldigvan :00: (startdatum geldigheid) Dtgeldigtot :00: (startdatum geldigheid) usercrea frdr Release Notes Hi-Ant 6/14

7 tscrea :00: userwijzig frdr tswijzig :00: de mogelijke waardes van de BC : 1. 1 tot 4 werknemers 2. 5 tot 9 werknemers tot 19 werknemers tot 49 werknemers tot 99 werknemers tot 199 werknemers tot 499 werknemers tot 999 werknemers en meer werknemers Opletten hier : de code die de rsz meegeeft is de code van 1 tem 9, de waarde die in de tabel moet komen is echter het effectieve aantal Dus als de RSZ zegt 1 dan is waarde in WKC-tabel = 1 Dus als de RSZ zegt 2 dan is waarde in WKC-tabel = 5 Dus als de RSZ zegt 3 dan is waarde in WKC-tabel = 10 Dus als de RSZ zegt 4 dan is waarde in WKC-tabel = 20 Dus als de RSZ zegt 5 dan is waarde in WKC-tabel = 50 Dus als de RSZ zegt 6 dan is waarde in WKC-tabel = 100 Dus als de RSZ zegt 7 dan is waarde in WKC-tabel = 200 Dus als de RSZ zegt 8 dan is waarde in WKC-tabel = 500 Dus als de RSZ zegt 9 dan is waarde in WKC-tabel = 1000 DUS : Per jaar moet er dus een record voor de BC toegevoegd worden (geldig voor 1 jaar, van 1-1 tot 31-12) Per jaar moet er dus PER tabrsz(sektie-tabel) een FSO record toegevoegd worden(geldig voor 1 jaar, van 1-1 tot 31-12) Nieuw Tabblad op frmwggeg : DMFA In de initform de nieuwe op visible false zetten, Via Nieuwe Parameter terug visible zetten voor de klanten Nieuwe parameter : Scherm, frmwggeg, DMFATAB, true Aanmaak posten en overuren (reden.frm) Aanpassing van het klantid, omdat prospecten geen klantid hebben -> Klid = lw((klinfo1("id", gklnr))) ervangen worden door Klid = gfirmaid De tabvolgorde werd aangepast Info contactpersonen in overzichtsscherm (frmklgeg1) Aanmaak parameter "scherm", "frmklgeg1", "show_infocontactperson", "0" in detailklantenscherm (frmklgeg1) op het tabblad "contactpersonen" Release Notes Hi-Ant 7/14

8 indien de parameter show_infocontactperson op 1 staat, zal het veld "Info" in de grid verschijnen Eenvoudige manier om controls aan te passen Oproepen via van uit shift-ctrl-alt-left click menu. Het verborgen menu is enkel oproepbaar indien de gebruiker ingelogd is als programmeur. Om het verborgen menu op te roepen moet de gebruiker de toetsencombinatie shift-crtl-alt-left click gebruiken en dit op een lege plaats op het scherm, dus niet op een tabpagina, frame, Soms kunnen controls niet zichtbaar zijn, maar dan is dit geen lege plaats. Meestal zijn de hoeken van het formulier leeg. Taal afhankelijke aanpassingen; de teksten dienen in de juiste versie ingevoerd te worden. Het is niet mogelijk om Franse vertalingen in de Nederlandse versie in te voeren. De aanpassingen die gedaan worden via onderstaande manier zijn direct zichtbaar op het scherm in geval het gaat over wijzigingen van labels, tekstkaders, opzoeklijsten en knoppen. Indien menu s aangepast worden zal de gebruiker eerst uit het actieve scherm moeten gaan om vervolgens het actieve scherm terug te openen, waarna de aanpassing zichtbaar zal worden. Het is mogelijk dat de door de gebruiker aangepaste controls ongewijzigd blijven ingeval de controls bestuurd worden van uit de HiAnt code Welke controls kunnen aangepast worden? 1. Labels (Labels) 2. Tekstkaders (DataBox, TextBox) 3. Opzoeklijsten (PratoLookupBox) 4. Knoppen (CommandButton) 5. Menu s (Menu) Properties voor Labels en Knoppen 1. Tekst (Caption) 2. Linkse positie (Left) 3. Top positie (Top) 4. Breedte (Width) 5. Hoogte (Height) 6. Visible (Visible -> True of False) 7. Restore all default settings Properties voor Tekstkaders en Opzoeklijsten 1. Linkse positie (Left) 2. Top (Top) 3. Breedte (Width) 4. Hoogte (Height) 5. Visible (Visible) 6. Restore all default settings Properties voor Menu s 1. Tekst (Caption) 2. Visible (Visible) 3. Restore all default settings Release Notes Hi-Ant 8/14

9 Parameters De parameters die aangemaakt zullen worden: param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey, cd_taal de user_crea en de user_wijzig zijn steeds de gebruikersnaam in HiAnt gevolgd door _aanpassen_controls (Hou rekening met de veldlengte van user_crea) bv. where user_crea like pl_aanpassen_% Restore all default settings Via deze optie zullen alle parameters betreffende de gekozen control verwijderd worden uit de parameter tabel. DELETE From parameter where param1 = 'changecontrols' AND param2 = '" & myform.name & "' AND param3 = '" & P3 & "' Werking Oproepen van het verborgen menu via shift-ctrl-alt-left click. Kies voor optie 5 (aanpassen controls) in onderstaand menu Selecteer wat u wenst aan te passen Kies in onderstaand scherm bv. voor keuze 1. Label indien u een tekst wil aanpassen. Release Notes Hi-Ant 9/14

10 Opsomming van de controls U krijgt nu een lijst met alle Labels (afhankel van wat u gekozen hebt in stap2) U ziet steeds een volgnr, naam van de control in Hiant, actuele waarde van de control -> geef nu bv 1 in indien u de tekst Omschr wenst aan te passen. Release Notes Hi-Ant 10/14

11 Selecteer de eigenschap die u wenst aan te passen Opmerking: De control die u in stap 3 gekozen hebt zal van kleur veranderen. U kan de tekst, positie tov de linkermarge, positie tov de bovenmarge, lengte van het veld, hoogte van het veld, zichtbaarheid van het veld aanpassen. Met de waarde 0 kan u de standaard eigenschappen van de control herstellen. -> geef nu bv 1 in indien u de tekst wenst aan te passen. Release Notes Hi-Ant 11/14

12 Aanpassen naar de gewenste waarde In onderstaand scherm kan u de gewenste tekst ingeven voor de control Omschr: Release Notes Hi-Ant 12/14

13 Aanpassen van het gebruikersniveau U moet een keuze maken tussen de verschillende niveaus Het resultaat van de aanpassing is onmiddellijk zichtbaar Release Notes Hi-Ant 13/14

14 Opmerking ivm USER Indien u in de laatste stap kiest voor USER krijgt u de lijst van de HiAnt gebruikers. Selecteer de gebruiker waarvoor de wijziging van toepassing is. INSERT INTO parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey, cd_taal) VALUES ('changecontrols','" & myform.name & "','" & P3 & "','" & Waarde & "','" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'UZC','0') INSERT INTO parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey, cd_taal) VALUES ('changecontrols','" & myform.name & "','" & P3 & "','" & Waarde & "','" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'" & gebruikersnaam & "','1') Release Notes Hi-Ant 14/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup Juli 2009 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Opstarten... 3 Hoofdscherm... 3 Uitleg van het scherm... 4 Backup...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011)

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) Drupal Handleiding voor medewerkers Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) * + INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1. Inloggen... 3 2. Menu opties... 3 3. Inhoud aanmaken... 4 3.1 Algemene instellingen voor nieuwe

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie