Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/8

2 1. V Bugfix batch loonberekening Bij maandverloning in batch werd niets berekend, vermits de periode niet juist werd opgehaald. Hierdoor werden er wel loonruns aangemaakt, maar werd er niets berekend Batchfacturatie In facturatiemodule heeft men een extra tabblad batchberekening. Hier ziet men een lijst met facturatieruns die aangemaakt zijn als batch. Door op de knop start te klikken kan men de batch facturatie opstarten. Hier kan men selecteren welke runs men wil opstarten als batch. (gemarkeerde of alle runs uit lijst) Verder kan men 2 vinkjes aan/uitzetten - Zet status van fakturen na berekening : zorgt ervoor dat na berekening van faktuur de status in fakturatierunteberekenen op 1 wordt gezet, zodat bij volgende doorloop dit niet opnieuw berekend wordt - Doorloop batch één keer : zorgt ervoor dat de batch slecths éénmaal loopt. Via de knop stop kan men de batchprocedure stoppen. Release Notes Hi-Ant 2/8

3 Rechts wordt het verloop van de batchverwerking getoond, alle meldingen die bij een normale berekening naar de persoon worden getoond via msgbox, zullen tijdens batchverwerking hierin worden getoond. Ook wordt een logfile bijgehouden per dag onder het localpath met de naam logbatchfacturatieyyyymmdd.txt. Bij starten van batch zal hiant van de geselecteerde batchruns - Controleren of er klanten zijn met facturatiejaar,systeem en periode, en indien nog niet in fakturatieruntebrekenen deze klanten toevoegen aan fakturatierunteberekenen Controleren of er klanten zijn waarvan de status van de fakturen 0 is en deze berekenen 1.3. Ticket Barcodes op factuur Op aanvraag kan prato een barcode voorzien op de factuur. Voor de code van de barcode is er geen beperking en is men vrij om dit zelf te kiezen. Voorbeeld het factuurnummer of zoals hieronder een combinatie van gegevens huidige pagina (01) + totaal paginas (02) + volgorde factuur bij afdruk(001). Ook is men vrij om te kiezen hoe de barcode getoond moet worden (horizontaal of verticaal) Ticket Batchmailing factuur Bij het afdrukken van facturen kan met via de parameter 'AfdrukFactuur', 'Opties', 'PdfViaBatchMail' (Standaard UIT) instellen om de geselecteerde facturen ook in PDF formaat moeten verzonden worden via de Batchmail module. Met de parameter 'AfdrukFactuur', 'Batchmail', 'path' wordt ingesteld waar de PDF bestanden worden opgeslagen zodat deze via de batchmodule op de zelfde loctie worden opgehaald. Bij een afdruk opdracht wordt een record aangemaakt in de MailMain tabel. De bijhorende id wordt vervolgens doorgestuurd naar de afdrukmodule. Indien de klant de optie MIC heeft zal er een record aagemaakt worden met deze id en locatie de naam en locatie van bijhorende factuur in PDF vorm. Release Notes Hi-Ant 3/8

4 1.5. Ticket BugFix foutmelding print (sommige) prestatiefiches Dit wordt veroozaakt door een bug in de code. Indien er klanten zijn die de waarde NULL hebben voor het veld opties worden deze niet mee opgenomen in de selectie. Binnen de frmcontlst en frmprestcon volgende code vervangen Bestaande code charindex('gpa',upper(kl.opties))=0 Nieuwe code charindex('gpa',upper(isnull(kl.opties,'0')))= Ticket Bezoekrapport met contactpersoon zonder naam Bij het ingeven van een bezoekrapport is de naam van de contactpersoon verplicht. Indien de contactpersoon enkel een voornaam had gebeurde er niets wanneer men op Bewaar klikte. Er is nu een messagebox toegevoegd die melding geeft wat het probleem is. De vertalingen van de melding werden toegevoegd in de referentietabel Ticket UZK status niet valabel Er is een nieuwe parameter toegevoegd waarin de gebruiker kan instellen welke codes van codesoort 38 moeten worden verborgen uit de lijst met UZK bij het aanmaken van een contract. Standaard is dit code 5 Niet Valabel maar gebruiker kan hier andere codes aan toevoegen (bvb 6 niet weergeven, ). De waardes moeten worden voorzien van single quotes en gescheiden door een comma. ( 5, 6, 9 ) Record in de parametertabel: Param1 Param2 Param3 Waarde Codeboekcode WN Geencontractaanmaken Ticket aanpassingen vertaalmodule De vertaalmodule is vanaf nu te vinden via menu Gegevens > Instellingen > Beheer > Beheer Vertalingen Ticket & Nationale klanten en prospecten Via het optiemenu kan men aanduiden of de klant/prospect een nationale klant is en dus altijd zichtbaar moet zijn bij o.a. bestellingen. Deze optie wordt aangemaakt via parameter (checkbox, kloptie, novalue, NKP) Release Notes Hi-Ant 4/8

5 Nieuwe records in de vertaaltabel: Code Nederlands Frans optienkp Nationale klant / prospect Client / Prospect national De automatische aanpassing in de database gebeurt enkel wanneer de parameter (initialisatie, automodify, parameterclientsprospectsalwaysvisible) op 1 staat. Bij het bewaren van de klantenfiche wordt nagekeken op NKP in de optielijst staat. Indien deze er staat wordt het klantennummer of klantenid toegevoegd aan de waarde van respectievelijk (initialisatie, clientsalwaysvisible, *) of (initialisatie, prospectsalwaysvisible, *). Indien de waarde NKP er niet (meer) staat wordt het klantennummer of klantenid gewist uit de overeenkomstige parameterwaardes. Indien de parameters (initialisatie, clientsalwaysvisible, *) of (initialisatie, prospectsalwaysvisible, *) nog niet bestaan worden ze automatisch aangemaakt wanneer men een klant/prospect als Nationaal aanduidt. Nieuwe records in parametertabel Param1 Param2 Param3 Waarde checkbox kloptie novalue NKP initialisatie automodify parameterclientsprospectsalwaysvisible 0 Initialisatie Prospectsalwaysvisible * Id1,id2, id3 Er is een nieuwe globale variabele gprospectsalwaysvisible aangemaakt in MWisoPrint die wordt opgevuld in Release Notes Hi-Ant 5/8

6 1.10. Ticket Aanpassingen aan poolmanagement Via de knop onderaan wordt de status komt in aanmerking van de geselecteerde (! is niet zelfde als gemarkeerde!) UZK op Nee gezet. Het is nu ook mogelijk het form groter en/of kleiner te maken Parametriseerbaar zijn voorschot-looncodes, waarvan het reeds aanwezig zijn wordt gechecked, bij het boeken van een nieuw voorschot-voorstel Volgende probleem stelde zich: Bij uitzendbedrijven waarbij het voorschot wordt berekend ahv de aanwezige prestaties kan het zijn dat men gespreid over verschillende dagen de voorschot-berekening uitvoert, omdat de prestaties gespreid binnenkomen. Bij een voorschot-voorstel is het echter zo dat terug een voorschot-berekening gebeurt voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden waarvoor een voorschot-berekening gebeurt. Bij het boeken van het voorschot-voorstel wordt er gechecked of in de betreffende periode reeds een voorschot voorkomt voor de betreffende persoon. Dit gebeurde tot nu toe enkel door te checken op het voorkomen van een voorschot met voorschot-looncode 2003 (2003 = gewoon geboekt voorschot-voorstel). Echter bij deze uitzendbedrijven leverde dit problemen op omdat er bvb. ook reeds bankbestanden waren aangemaakt voor de voorschotten (voorschot-looncode 2004 = wanneer er bankbestand is aangemaakt voor een voorschot) of soms was er zelfs reeds het voorschot binnen afgehouden binnen een geboekt loon (voorschot-looncode 683 = wanneer een voorschot reeds is afgehouden binnen een geboekt loon). Dus het kon zijn dat er voorschot-voorstel geboekt werd, terwijl er voor deze persoon in de betreffende periode reeds een voorschot-looncode 2004 of 683 voorkwam. Vanaf nu is het zo dat bij het boeken van een voorschot-voorstel, bij de controle op het reeds voorkomen van een voorschot, er standaard gecontroleerd wordt op looncodes 2003, 2004 en 683 (ipv enkel op 2003). Via een parameter ("Scherm", "FrmVoorschottenlst", "LooncodesCheckVoorkomenVoorschot") kan men eventueel zelf een andere set van voorschot-looncodes ingeven Mogelijkheid om vanuit Hiant, bij afdruk documenten, deze rechtstreeks deze via mail te versturen voorzien voor fakturen Er is nu de mogelijkheid om vanuit Hiant, bij afdruk documenten, deze rechtstreeks via mail te versturen. Deze mogelijkheid is nu ingebouwd voor de fakturen. Deze mogelijkheid bestaat er enkel voor de uitzendbedrijven die werken met afdruk van fakturen via Crystel Reports en de printaanvragen-tabel [parameter ("Factuur", "Afdruk", "Viaprintaanvragen") staat op 1 ]. Ook moet voor deze klanten de functionaliteit van de HtmlBatch-mailing actief staan. Bijkomend moet ingesteld worden dat men wenst dat de fakturen g d worden ipv afgedrukt. Hiervoor moet een parameter ("AfdrukFactuur", "opties", "PdfViaBatchMail") aangemaakt worden met waarde 1. Release Notes Hi-Ant 6/8

7 De fakturen zullen g d worden voor de klanten waarbij MIC in de optiebalk wordt toegevoegd. Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, wordt er dus een faktuur g d naar de klant. Technisch zijn er nog volgende vereisten: - programma printfacturatie.exe moet zijn geinstalleerd op de Hiant-directory. Ook dient er een Crystal Reports.rpt bestand aanwezig te zijn als moederdocument voor de faktuur. - programma srvhtmlbatchmail.exe dient aanwezig te zijn op de Hiant-directory samen met een ini-file srvhtmlbatchmail.ini. Dit programma zorgt voor het aanmaken van de mail-gegevens en zorgt uiteindelijk voor het versturen van de mails. Dit programma kan geïnstalleerd worden als een service (loopt constant en gaat in de achtergrond zorgen voor de aanmaak van de mail-gegevens en het versturen van de mails). Het programma kan echter ook opgeroepen worden vanuit Hiant. Dit kan door naar het scherm van de HtmlBatch-mails te gaan (via menu Acties/batch Mailing vanuit hoofdscherm Hiant). Hier selecteert men een lijn met status MAILPREPARATIONSTARTED (dit is een lijn waarvoor de mailing van de fakturen nog moet uitgevoerd worden) en vervolgens kiest men acties/verzend mailing nu. Bijkomende instellingen die men moet doen voor de werking voor de batchmailing van fakturen: - er moet een locatie ingesteld worden waar de faktuur-pdf-documenten worden bewaard. Dit moet een netwerk-locatie zijn, gemeenschappelijk vanop alle servers bereikbaar. Liefst wordt deze netwerk-locatie ingegeven via UNC-notatie (\\servernaam\sharenaam\...) ipv met netwerk-mapping-namen. Via parameter ("AfdrukFactuur", "BatchMail", "path") kan men deze locatie ingeven. - Instellen van de mail-template die men wil gebruiken (HTML-achtergrond voor de mail). Via parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "TemplateId"), die verwijst naar een templateid uit de template-tabel. - er dient een smtp-server en smtp-poort ingesteld te worden die gebruikt wordt voor het verzenden van de mail. Voor de uitzendbedrijven die de HtmlBatch-mail functionaliteit gebruiken zijn deze parameters reeds aanwezig. Binnen parameters ("HTMLMAIL", "SMTPSERVER", "*") en ("HTMLMAIL", "SMTPPORT", "*") moet dit ingesteld worden. - Verzender-adres gebruikt bij de batchmailing van de fakturen Via parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "SMTPSENDER", "FACTUUR") kan men dit verzender-adres instellen, bvb. - Instellingen van de teksten binnen onderwerp, heading, body Instelling tekst onderwerp mail in het Nederlands parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "SUBJECT", "FACTUUR") bij cd_taal 1 met bv. waarde "Faktuurgegevens" Instelling tekst onderwerp mail in het Frans parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "SUBJECT", "FACTUUR") bij cd_taal 2 met bv. waarde "Données de facture" Instelling tekst hoofding binnen mail in het Nederlands parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "HEADING", "FACTUUR") bij cd_taal 1 met bv. waarde "Faktuurgegevens" Instelling tekst hoofding binnen mail in het Frans parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "HEADING FACTUUR") bij cd_taal 2 met bv. waarde "Données de facture" Instelling tekst inhoud van de mail in het Nederlands Release Notes Hi-Ant 7/8

8 parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "CONTENT", "FACTUUR") bij cd_taal 1 met bv. waarde "Beste #VOORNAAM#, ziehier uw faktuur. Mvg" Instelling tekst inhoud van de mail in het Frans parameter ("HtmlMail_DocAfdrukken", "CONTENT", "FACTUUR") bij cd_taal 2 met bv. Waarde "Meilleur #VOORNAAM#, voici votre facture. Cordialement" Aanpassing export naar GroepS ivm herzieningen bij looncodes van type 26 en 27 (betaald aan uurloon) moet het uurloon gehaald worden uit eenheidsbedrag van lonen, niet uit uurloon contract (anders wordt tegenboeking doorgestuurd met verkeerde uurloon) Tot op heden was het zo dat bij export naar GroepS bij de looncodes van type 26 en 27 (betaald aan uurloon) het uurloon werd opgehaald uit het contract. Volgende probleem trad op: Bij export naar GroepS bij de interim wordt zowel de tegenboeking doorgestuurd als het nieuwe loon. Vermits bij de looncodes van type 26 en 27 het uurloon uit het contract werd gehaald, werd het uurloon van de tegenboeking (bij een herziening waarbij het uurloon werd gewijzigd), verkeerd doorgestuurd. De programmatie is aangepast zodat bij looncodes van type 26 en 27 het uurloon ook wordt gehaald uit het eenheidsbedrag binnen de lonen. Op deze wijze zal het uurloon van zowel de tegenboeking als het nieuwe loon steeds juist zijn Aanpassing export naar HDP ivm herzieningen er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een correctie of een bijboeking; ook mogen steeds alle contracten doorgestuurd worden naar HDP Tot nu toe was het zo dat er bij de export van de herzieningen naar HDP een onderscheid werd gemaakt tussen correcties (aanpassingen van prestaties/premies bij contracten die zelf al eens zijn doorgestuurd naar HDP) en bijboekingen (bij aangemaakte contracten in een loonperiode waarvoor al gegevens doorgestuurd zijn naar HDP). Dit onderscheid tussen correcties en bijboekingen is komen te vervallen. Volgende aanpassingen aan de programmatie zijn doorgevoerd: - Bij aanmaken van een herziening dient men niet meer te kiezen tussen correctie of bijboeking - De aanmaak van het controlebestand is aangepast: bij eender welke herziening wordt nu steeds type 3 doorgegeven - Er wordt nu steeds de signaletiek doorgestuurd van alle contracten, zowel bij een eerste loon als bij een herziening. Er wordt dus ook geen onderscheid meer gemaakt of een contract nu al eens is doorgezonden naar HDP of niet. - Bij het doorsturen van prestaties, premies, uurlonen en submutatie worden nu steeds al de contracten behandeld. Er wordt dus ook geen onderscheid meer gemaakt of een contract nu al eens is doorgezonden naar HDP of niet. Release Notes Hi-Ant 8/8

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTALLATIE Wings CRM Contact Relations Management Ga in Windows als volgt tewerk: Plaats de eerste

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software Expert/M Plus Nieuwsbrief www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04... 12 AANPASSINGEN... 12 Algemeen... 12 Afschrijvingen... 12 Dagboeken... 12 AANPASSINGEN

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert

Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert Uitleg over functies binnen Aurore Datum van document: 18 september 2012 1 Inhoud 1 - Mobiele webwinkel... 3 2 - Artikelreviews... 5 3 - Extra documenten...

Nadere informatie

sportadministratie Hoe werken met lidgelden

sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie 2 Inhoud 1 Hoe worden de lidgelden berekend... 3 1.1 Clublid gekoppeld aan actieve groep, geen lidgeld laten betalen... 4 1.2 Ander tarief

Nadere informatie

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail:

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie