TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013"

Transcriptie

1 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013

2 Pagina 2 van 90

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. BIJLAGEN moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 1 e halfjaar Productenraming begroting Pagina 3 van 90

4 Pagina 4 van 90

5 INLEIDING Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2013 (2 e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2013 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief treft u niet in dit document, maar in de begroting De 2 e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. b. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. c. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. d. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht van de mutaties in deze 2 e IBU en de nieuwe begroting 2013 per programma. Saldo 2013 Progr. Omschrijving Saldo voor 2e IBU 2013 Technische correctie Mutaties 2e IBU 2013 Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Saldo na 2e IBU Zorg en welzijn VROM Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel en organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming Monnickendam, 8 oktober 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 5 van 90

6 Pagina 6 van 90

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 90

8 Pagina 8 van 90

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij voeren de bezuinigingen op De Bolder, de bibliotheek, de muziekschool en de peuterspeelzalen (gefaseerd) uit. Over de stand van zaken bent u bij de 1 e IBU als volgt door ons geïnformeerd. De bezuiniging op de subsidies van de peuterspeelzalen is voor een groot deel teruggedraaid door de raad bij de behandeling van de begroting De bezuiniging bij de muziekschool, bibliotheek en De Bolder is voor 2013 doorgevoerd. b. Scholenbouw: in 2013 gaan wij verder met de voorbereiding van de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en de planvorming voor de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. De raad heeft op 20 juni 2013 een motie aangenomen waarin de kaders zijn vastgesteld voor de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam (nr ). In het vierde kwartaal 2013 zal hiervoor een uitgewerkt voorstel, inclusief de financiële consequenties, aan te raad worden voorgelegd. De ontwikkeling van de brede school Broek in Waterland vindt plaats volgend op de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam, volgens de volgorde in het door de raad vastgestelde Integraal Huivestingsplan Onderwijs. Met de voorbereidende werkzaamheden is overigens reeds gestart. Het projectplan is voor het eind van dit jaar klaar en zal ter informatie worden voorgelegd aan de raad. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid uit. De nota gezondheidsbeleid is op 11 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld (nr ). Wij voeren de activiteiten op het gebied van overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en psychische gezondheid uit. d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het nieuwe Wmo-beleid uit. Wij hebben de raad in juni geïnformeerd (nr ; week 2013/24) over de uitvoering van het beleid in het Wmo-uitvoeringsplan. e. Jeugdbeleid: wij voeren de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uit. Pagina 9 van 90

10 Wij voeren de prioriteiten uit de jeugdnota uit. Wij hebben daarnaast in de eerste helft van 2013 de uitvoering van twee pilots op het gebied van de jeugdzorg direct verwijzen en opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg voorbereid. Wij hebben de raad hierover begin 2013 geïnformeerd (nr ; week 2013/7). Wij zijn in juli met de uitvoering van de pilots gestart. Dat was iets later dan gepland omdat de Stadsregio Amsterdam en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) ons hiervoor eerst mandaat moesten verlenen. Met de uitvoering van de pilots oefenen wij met de indicering en toewijzing naar jeugdzorg en de inkoop van deze zorg, onder verantwoordelijkheid van BJAA. f. Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen wij verbindingen met andere taakvelden. Wij zorgen dat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen wij voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening. Wij hebben in opdracht van minister Plasterk de regionale samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties verkend en regionaal een notitie opgesteld over de samenwerking Lokaal maatwerk in regionaal verband (nr ; week 2013/16). De notitie is in mei aan de minister gestuurd, waarna wij met de andere gemeenten uit de regio de vorm waarin wij gaan samenwerken hebben verkend. De uitkomsten daarvan worden voor het einde van dit jaar aan de raad voorgelegd. g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij anticiperen op de gevolgen die dit kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Sinds januari 2013 overleggen de gemeenten in de regio Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Zeevang) en de samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs regelmatig over onderwerpen die geregeld moeten worden om passend onderwijs praktisch van de grond te krijgen. Uiteindelijk moeten de samenwerkingsverbanden en de gemeenten voor 1 mei 2014 een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voeren over de door het onderwijs opgestelde ondersteuningsplannen. Pagina 10 van 90

11 Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober Toelichting technische correcties 1. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage vanuit het CJG voor het jongerenwerk wordt overgeheveld naar het budget jeugd en jongerenwerk, programmaonderdeel Onderwijs en jeugd (zie punt 2), zodat een factuur voor het jongerenwerk vanuit één budget betaald kan worden. 2. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage vanuit het CJG, programmaonderdeel Welzijn (punt 1), voor het jongerenwerk wordt overgeheveld naar dit programmaonderdeel, zodat een factuur voor het jongerenwerk vanuit één budget betaald kan worden. Toelichting autonome ontwikkelingen 3. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het aantal uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand) fors is toegenomen als gevolg van de economische crisis. - Het aantal mensen in schuldhulpverlening toegenomen is als gevolg van de economische crisis, waardoor de uitgaven voor uitbestede werkzaamheden hoger zijn geworden. - Er meer inwoners zijn die recht hebben op kwijtschelding van belastingen dan was geraamd. - Het aantal inburgeraars hoger is dan verwacht waardoor de kosten van opleidingen zijn gestegen. Daarnaast dalen de lasten doordat het aantal uitkeringen IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) iets is afgenomen door uitstroom. Pagina 11 van 90

12 Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de Rijksbijdrage bijstandverlening voor de uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ die wij verstrekken, is verhoogd. Daarnaast dalen de baten doordat: - De doeluitkering van het Rijk voor het werkdeel WWB naar beneden is bijgesteld. - De inkomsten uit verhaal op uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ ten onrechte zijn gebaseerd op twee jaar. 4. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt onder meer veroorzaakt doordat: - Wij geen uitbestede werkzaamheden in 2013 hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). - Er minder adviezen worden afgenomen van derden in het kader van de Wmo door inzet van eigen personeel voor de indicatiestelling. - Er minder uren Huishoudelijke Verzorging 1 wordt ingezet, waardoor de vergoedingen in gevolge de Wmo lager zijn. - Er minder aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht bij de vervoersvoorzieningen/aanschaf vervoer en bij woonvoorzieningen/woningaanpassingen. - Er voor Hulp bij het Huishouden 1 minder persoonsgebonden budgetten (pgb s) worden verstrekt, waardoor de bijdragen aan derden verlaagd kunnen worden. - De nota gezondheidsbeleid pas op 25 april 2013 dit jaar door de raad is vastgesteld, waardoor het geraamde budget niet volledig nodig is. - De kosten voor Jeugd en gezin incidenteel lager zijn dan begroot. Wij hebben in september 2013 een creditnota ontvangen van de gemeente Amsterdam. Daarnaast stijgen de lasten onder meer doordat: - Er zijn/worden kosten gemaakt voor juridische ondersteuning in de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de beëindiging van de subsidierelatie met Bibliotheek Waterland. Voorgesteld wordt deze onvoorziene frictiekosten te dekken uit de post Onvoorzien, zie programmaonderdeel Onvoorzien, punt 45). - Door het gasbedrijf de afgelopen jaren een te laag voorschotbedrag bij Sporthal 't Spil in rekening is gebracht. Dit betekende een flinke naheffing over de jaren 2011 t/m 2013 en een ophoging van de voorschotbijdrage vanaf juni. Dit wordt mede veroorzaakt door het koude voorjaar dat achter ons ligt. - De kosten van elektriciteit van de verlichting in de binnenhaven van Monnickendam tijdens de feestdagen in december niet begroot zijn. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - De definitieve subsidie van de SOAM over 2012 lager is vastgesteld waardoor er subsidie is terugontvangen. - De inkomsten uit verhuur van het Sportcomplex Marken, Sportcomplex Ilpendam en Sportcomplex Broek in Waterland na de aanleg van de kunstgrasvelden zijn verhoogd. - Er aanpassingen zijn van renteopbrengsten in verband met een aflopende lening. Daarnaast dalen de baten doordat: - De huurinkomsten van Sporthal t Spil, sportzaal Marijkestraat, gymzaal Nieuweland en gymzaal Ilpendam achtergebleven zijn omdat er per saldo minder uren verhuurd wordt. - Er zijn mede door de aanleg van het kunstgrasveld minder huurders voor de gymzaal Buurterstraat. - Door opzegging C-veld voetbalvereniging zijn de inkomsten verhuur op Sportpark Markgouw lager. Pagina 12 van 90

13 5. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - De werkelijke uitgaven voor huur van het zwembad voor schoolzwemmen lager zijn. - De kosten voor het jongerenwerk op basis van de verwachte realisatie kunnen worden bijgesteld. - De subsidie van bureau Halt lager is vastgesteld. Daarnaast stijgen de lasten doordat de bijdrage aan de vereniging van eigenaren voor het groot onderhoud van de Gouwzeeschool niet begroot was. 6. Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het project Nieuwbouw Gouwzeeschool is afgerond. Dit heeft in 2013 geen effect op de kapitaallasten, maar voor de kapitaallasten 2014ev. Deze effecten zijn meegenomen in de begroting Er een lening aan de voetbalvereniging Monnickendam voor de veldverlichting is verstrekt. Toelichting nieuw beleid 7. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat wij van het Rijk voor 2013 ontvangen voor de initiële kosten transitie jeugdzorg is door het Rijk verhoogd. Wij hebben dit geld nodig om samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeente goed voor te kunnen bereiden. Pagina 13 van 90

14 Pagina 14 van 90

15 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten zijn wij steeds uitgegaan van 30 % sociale woningbouw. In het op te stellen volkshuisvestingsplan 2012 en te maken nieuwe prestatieafspraken wordt hier aandacht aangegeven. In 2012 vindt de uitvoering van een en ander plaats. Daarin vormt mede de eind 2012 gewijzigde Regionale huisvestingsverordening uitgangspunt. Eind 2012 is het onderzoek naar tijdelijke starterswoningen eveneens afgerond. De prestatieafspraken wordt dit najaar aan de gemeenterad voorgelegd. De ontwikkeling van jongeren/starterswoningen heeft de aandacht en verwacht wordt dat dit in de loop van 2014 ook een eerste resultaat zal opleveren. Zie ook het gestelde onder b. b. Woningbouwprojecten: in deze tijden van financiële crisis is het een hele opgave om de woningbouwprojecten te realiseren. Wij zullen de realisatie ook in 2013 blijven faciliteren omdat de woningbouwprojecten bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid in deze gemeente. Hoewel enkele projecten stagneren of vertragen aan de kant van de ontwikkelaars (financiering, 70% verkocht voor start bouw e.d.), worden er nog steeds relatief veel woningen opgeleverd en zijn verschillende projecten in aanbouw (onder meer Trambaan, Plan Lagedijk). Daarnaast zien wij gelukkig ook nieuwe initiatieven binnenkomen en in voorbereiding (onder meer nieuw plan Ilpenhof, locatie Odion/De Regenboog). Het gaat daarbij vaak om kleinere goedkope starterswoningen. Daar is veel vraag naar en het is voor kopers nog mogelijk om een hypotheek te verkrijgen. c. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. In 2013 is het bestemmingsplan Buiten de Vesting onherroepelijk geworden. Op 11 april 2013 zijn de vier bestemmingsplannen behorend tot het Project Actualiseringsslag Bestemmingsplannen Gemeente Waterland vastgesteld: Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013, Marken 2013, Kernen Waterland 2013 en Monnickendam Binnen de Vesting Het project bevindt zich in de zogenoemde nazorg- en beroepsfase. De beheersverordening voor het Galgeriet is 21 juni 2013 onherroepelijk geworden. Voor het gehele grondgebied geldt in 2013 een actueel bestemmingsplan. d IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, is het uitgangspunt nog steeds om deze ontwikkeling te keren. Pagina 15 van 90

16 - RRAAM In 2013 is de ontwerp structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toekomstperspectief. In het toekomstperspectief is wel de mogelijkheid opengelaten om een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hiertegen hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. - Windparken In 2013 is de ontwerpstructuurvisie Windenergie op land ter inzage gelegd. Hierin is het Markermeer/IJmeer niet langer aangewezen als geschikt voor grootschalige windenergieprojecten. - Dijkversterkingen Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam is het voorkeursalternatief vastgesteld. Bij de planuitwerking wordt nog rekening gehouden met initiatieven voor de dijk bij Uitdam en bij Katwoude. Ook wordt gewerkt aan de uitkomsten van de proef Dijken op veen. Er wordt rekening gehouden met uitkomsten hiervan die nog kunnen worden meegenomen in de planuitwerking. Het Tolhuusberaad (zes kustgemeenten) heeft een excursie georganiseerd voor kamer- en statenleden langs de dijk. Er werd uitleg gegeven door de respectievelijke gemeenten over de problematiek ter plaatse. Voor de dijkversterking op Marken hebben werkateliers plaatsgevonden om de mogelijkheden in te schatten voor toepassing van meerlaagse veiligheid bij de dijkversterking. De minister van Infrastructuur en Milieu is voornemens een pilot meerlaagse veiligheid uit te laten voeren. Hiervoor werk de minister samen met de regio een voorstel uit. Het bestuurlijk overleg MIRT van november 2013 biedt gelegenheid het uitgewerkte voorstel vast te stellen. De reguliere dijkversterking bij Marken wordt on hold gezet, totdat de pilot is afgerond. In de loop van 2015 wordt op basis van de uitkomsten van de pilot meerlaagse veiligheid een besluit genomen over de wijze waarop de waterveiligheid op Marken wordt geborgd. e. Bouwbeleidsplan: in 2011 is een bouwbeleidsplan opgesteld (wettelijke verplichting), dat de werkzaamheden op het gebied van toezicht, controle en handhaving beschrijft. In 2013 evalueren wij het bouwbeleidsplan. In 2013 wordt verdere prioriteit gegeven aan de afhandeling van de top 25 van urgente handhavingzaken in de gemeente. Eind 2013/begin 2014 zal het bouwbeleidsplan worden geëvalueerd. f. Welstandsbeleid: op basis van een aantal ontwikkelingen wordt een nieuwe welstandsnota vastgesteld en het nieuwe welstandsbeleid uitgevoerd. Het nieuwe welstandsbeleid is vastgesteld. Waar mogelijk en wenselijk vindt een ambtelijke welstandstoets plaats. g. Monumenten: in 2013 wordt prioriteit gegeven aan de instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten ook zonder het beschikbaar hebben van subsidies. Daarnaast moet gekeken worden naar mogelijkheden en belemmeringen om de provinciale monumenten overgedragen te krijgen aan de gemeente. De Provincie Noord-Holland heeft in de Cultuurnota aangegeven het provinciaal monumentenbeleid te verschuiven van objecten naar structuren en gebieden. Dit heeft aanleiding gegeven voor de herijking van de provinciale monumentenlijst. Dit betekent dat losse objecten (woonhuizen) worden afgestoten van de provinciale monumentenlijst. Om deze panden alsnog bescherming te bieden is ervoor gekozen om deze over te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst. De waarden van de panden is niet gewijzigd. De provincie heeft aangegeven in 2013 te starten met het afstoten van de objecten. Pagina 16 van 90

17 Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Gebiedsontwikkeling Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober Toelichting autonome ontwikkelingen 8. Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht Lasten Op dit moment is het budget van het project Mirror hotel niet meer toereikend. De extra budgetaanvraag heeft voornamelijk te maken met de frequentie van behandeling in college en raad voor besluitvorming. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat naar verwachting het aantal reguliere aanvragen ongeveer als gepland zal lopen. Normaliter wordt ongeveer de helft van de leges gegenereerd door grote bouwprojecten. In 2013 zal dat hoogstwaarschijnlijk alleen een aanvraag zijn voor het Mirror hotel. De verwachting is dat er, omdat er minder aanvragen zijn binnengekomen voor projecten, een tekort ontstaat van minder inkomsten uit Waboleges. Omdat de verwachting is dat in 2014 een aantal aanvragen voor grotere bouwprojecten zal worden ingediend is de begroting 2014 op dit onderdeel niet aangepast. Mocht in de loop van 2014 blijken dat het aantal aanvragen structureel terugloopt, zullen de gevolgen voor de baten en lasten in beeld worden gebracht en zullen maatregelen genomen worden om daarin een beter evenwicht te krijgen. Daarnaast stijgen de baten door het verwerken van het onderhandenwerk effect van het verhogen van het budget voor het project Mirror hotel. 9. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten betreft vergoeding planschade aan omwonenden van de projecten Trambaan in Broek in Waterland en Oranjezicht in Monnickendam. Per saldo is er geen effect omdat er tegenover de extra lasten, baten staan van de ontwikkelaar van beide projecten. Baten De verhoging van de baten betreft vergoeding planschade van de projecten Trambaan in Broek in Waterland en Oranjezicht in Monnickendam van de ontwikkelaar van beide projecten. Daarnaast dalen de baten doordat in 2012 verzoeken zijn ingediend en betaald (inkomsten) waarvan de lasten (uitgaven) in 2013 vallen. Normaliter wordt dit in een jaar ongeveer gemiddeld waardoor er een balans ontstaat tussen inkomsten en uitgaven. Het aantal verzoeken voor het opstellen van een ruimtelijk plan waarbij de exploitatiebijdrage wordt betaald door de aanvrager loopt terug in 2013 waardoor er dit jaar een tekort wordt voorzien. Pagina 17 van 90

18 Toelichting bezuinigingen 10. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de begrotingspost uitbestede werkzaamheden voor toerisme kan worden bijgesteld. 11. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er besloten is om de behandeling van de beroepszaken ambtelijk uit te voeren en niet, zoals in de budgetbegroting was gepland, uit te besteden wordt er minder uitgegeven in 2013 dan verwacht. - In het kader van het project actualisering bestemmingsplannen er geen werkzaamheden dit jaar zullen worden uitgevoerd in het kader van bestemmingsplannen beheer. - Er geen activiteiten noch rekeningen meer worden verwacht voor de actualisatie bestemmingsplan Galgeriet. - Er naar verwachting in 2013 geen nieuwe ambtshalve bestemmingsplanprocedures meer zullen worden gestart. Pagina 18 van 90

19 3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter is met enkele kernraden overleg geweest over de locatie en tijdstip van plaatsing. De kernraden worden van de resultaten op de hoogte gesteld. b. Gemeentewerf: ook in 2013 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn of zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd. Inmiddels is de benodigde grond voor de werf aangekocht en is de aanvraag om omgevingsverguning bij de provincie ingediend. De vergunning is 18 juli verleend. Ondertussen wordt gewerkt aan de aanbestedingsdocumenten. De verwachting is dat de aanbesteding voor het werk in het najaar kan plaatsvinden. c. Hondenpoep: in 2013 wordt het hondenbeleid uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een aanschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een kortingsbon van de dierenspeciaalzaak in Monnickendam voor hondenpoepzakjes. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalbakken zijn of bebording of stickers om de regels duidelijk te maken. Deze zomer zijn de losloop- en opruimgebieden ingericht met bebording/paaltjes en stickers op de afvalbakken. Ook elders in de gemeente worden stickers op de afvalbakken geplakt die hondenbezitters aanspreken op het opruimen van de hondenpoep. Dit najaar worden de suggesties die bewoners hebben gegeven voor vermindering van overlast bekeken en worden eventueel aanvullende maatregelen genomen. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) loopt de planologische procedure. De uitvoering kan naar verwachting in het najaar starten. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortslaan/Loswal) is de overeenkomst met de provincie in voorbereiding. De verwachting is dat de loswal in het najaar kan worden aangekocht. Het plan voor de inrichting van de loswal is inmiddels uitgewerkt en kan in het vierde kwartaal 2013 / eerste kwartaal 2014 worden uitgevoerd. Pagina 19 van 90

20 e. Waterrecreatie/toerisme: in 2013 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader Varen in Waterland. Op basis van het door het college vastgestelde en in de raad besproken beleid Varen in Waterland (nr ; week 2013/8) is een begin gemaakt met de handhaving en verwijdering van de illegale constructies en lukraak afgemeerde bootjes. Voor de Zesstedenvaart wordt een aanwijzingsbesluit voorbereid wat verbiedt om buiten het vaarseizoen bootjes aan te meren tussen de hefbrug en de volkstuinen. Hierdoor is het mogelijk op te treden tegen verwaarloosde bootjes, bootwrakken en bewoonde schepen. Een eerder genomen aanwijzingsbesluit voor het hele jaar is ingetrokken naar aanleiding van bezwaren uit de buurt en het beschikbaar hebben van een goed alternatief. f. Planten- en afvalbakken: in 2013 worden adoptiebakken ingevoerd in de gemeente. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, die door de gemeente geplaatst wordt en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplanting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden krijgen een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het controleren of de bakken goed onderhouden worden. De eerste adoptieplantenbakken zijn geplaatst in Broek in Waterland en Marken. In Monnickendam worden binnenkort ook de eerste bakken geplaatst. Tevens zijn er zijn nog enkele aanvragen in behandeling. Voor de plantenbakken die wij rondom de Binnenhaven in Monnickendam willen plaatsen, ter vervanging van de paaltjes en antiparkeerbollen, worden nog adoptanten gezocht. Het budget voor de adoptieplantenbakken voor 2013 is bijna op, dus zal binnenkort een wachtlijst worden opgesteld met de aanvragen die door ons worden goedgekeurd. g. Graffiti: in 2013 wordt aan de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven en woningbouwverenigingen is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Ook wordt er samen met bewoners van Broek in Waterland onderzocht of het provinciale tunneltje in Broek in Waterland een opknapbeurt kan krijgen en blijvend vrijgemaakt kan worden van graffiti. Hierover zijn we in gesprek met de provincie die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de graffitibestrijding. Pagina 20 van 90

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering 1 november 2012 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 november 2014 Pagina 2 van 92 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1. Zorg

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Pagina 2 van 128 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

BEGROTING 2013. Vastgesteld in de openbare vergadering op 1 november 2012. Begroting 2013 Pagina 1 van 130

BEGROTING 2013. Vastgesteld in de openbare vergadering op 1 november 2012. Begroting 2013 Pagina 1 van 130 BEGROTING 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 1 november 2012 Pagina 1 van 130 Pagina 2 van 130 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 11 I. BELEIDSBEGROTING... 13 PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014. Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015. Pagina 1 van 146

JAARSTUKKEN 2014. Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015. Pagina 1 van 146 JAARSTUKKEN 2014 Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015 Pagina 1 van 146 Pagina 2 van 146 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 11 I. JAARVERSLAG... 13 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering

Besluitenlijst Raadsvergadering enlijst Raadsvergadering Datum 13-04-2017 Tijd 21:30-23:00 Locatie Grote Zaal vergadercentrum Schepenmakersdijk 16 Edam Voorzitter mevrouw L.J. Sievers Omschrijving de raadsvergadering begint om ca 22.00

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Aangeleverd aan de raad d.d. 1 mei 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 7 1. Zorg & welzijn 9 2. Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Aangeleverd aan de raad d.d Pagina 1 van 142

JAARSTUKKEN Aangeleverd aan de raad d.d Pagina 1 van 142 JAARSTUKKEN 2013 Aangeleverd aan de raad d.d. 24-4-2014 Pagina 1 van 142 Pagina 2 van 142 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 11 I. JAARVERSLAG... 13 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Aanlevering raad op 26 september 2013. Begroting 2013 Pagina 1 van 136

BEGROTING 2014. Aanlevering raad op 26 september 2013. Begroting 2013 Pagina 1 van 136 BEGROTING 2014 Aanlevering raad op 26 september 2013 Begroting 2013 Pagina 1 van 136 Pagina 2 van 136 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 7 I. BELEIDSBEGROTING... 9 PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 Beantwoording vragen Nota van wijzigingen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013. Pagina 1 van 136

JAARSTUKKEN 2012. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013. Pagina 1 van 136 JAARSTUKKEN 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 1 van 136 Pagina 2 van 136 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 9 I. JAARVERSLAG... 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle A01.OOT Cofinanciering waterschap uitvoering waterplan Waalwijk-Zuid B01 Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle In door de gemeenteraad vastgestelde waterplan is een maatregel opgenomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting 9370 9371 9372 Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Financiële verordening gemeente Haren 2014 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015 raad voor te stellen: a. kennis te nemen van de bezuinigingsmogelijkheden

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01150 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. (week 13) 1. Provincie Noord-Brabant: Bijeenkomst Een slimme senior is problemen voor! donderdag 16 april 2015 van 13.30-16.30 uur,te

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie