TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013"

Transcriptie

1 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013

2 Pagina 2 van 90

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. BIJLAGEN moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 1 e halfjaar Productenraming begroting Pagina 3 van 90

4 Pagina 4 van 90

5 INLEIDING Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2013 (2 e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2013 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief treft u niet in dit document, maar in de begroting De 2 e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. b. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. c. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. d. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht van de mutaties in deze 2 e IBU en de nieuwe begroting 2013 per programma. Saldo 2013 Progr. Omschrijving Saldo voor 2e IBU 2013 Technische correctie Mutaties 2e IBU 2013 Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Saldo na 2e IBU Zorg en welzijn VROM Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel en organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming Monnickendam, 8 oktober 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 5 van 90

6 Pagina 6 van 90

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 90

8 Pagina 8 van 90

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij voeren de bezuinigingen op De Bolder, de bibliotheek, de muziekschool en de peuterspeelzalen (gefaseerd) uit. Over de stand van zaken bent u bij de 1 e IBU als volgt door ons geïnformeerd. De bezuiniging op de subsidies van de peuterspeelzalen is voor een groot deel teruggedraaid door de raad bij de behandeling van de begroting De bezuiniging bij de muziekschool, bibliotheek en De Bolder is voor 2013 doorgevoerd. b. Scholenbouw: in 2013 gaan wij verder met de voorbereiding van de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en de planvorming voor de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. De raad heeft op 20 juni 2013 een motie aangenomen waarin de kaders zijn vastgesteld voor de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam (nr ). In het vierde kwartaal 2013 zal hiervoor een uitgewerkt voorstel, inclusief de financiële consequenties, aan te raad worden voorgelegd. De ontwikkeling van de brede school Broek in Waterland vindt plaats volgend op de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam, volgens de volgorde in het door de raad vastgestelde Integraal Huivestingsplan Onderwijs. Met de voorbereidende werkzaamheden is overigens reeds gestart. Het projectplan is voor het eind van dit jaar klaar en zal ter informatie worden voorgelegd aan de raad. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid uit. De nota gezondheidsbeleid is op 11 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld (nr ). Wij voeren de activiteiten op het gebied van overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en psychische gezondheid uit. d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het nieuwe Wmo-beleid uit. Wij hebben de raad in juni geïnformeerd (nr ; week 2013/24) over de uitvoering van het beleid in het Wmo-uitvoeringsplan. e. Jeugdbeleid: wij voeren de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uit. Pagina 9 van 90

10 Wij voeren de prioriteiten uit de jeugdnota uit. Wij hebben daarnaast in de eerste helft van 2013 de uitvoering van twee pilots op het gebied van de jeugdzorg direct verwijzen en opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg voorbereid. Wij hebben de raad hierover begin 2013 geïnformeerd (nr ; week 2013/7). Wij zijn in juli met de uitvoering van de pilots gestart. Dat was iets later dan gepland omdat de Stadsregio Amsterdam en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) ons hiervoor eerst mandaat moesten verlenen. Met de uitvoering van de pilots oefenen wij met de indicering en toewijzing naar jeugdzorg en de inkoop van deze zorg, onder verantwoordelijkheid van BJAA. f. Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen wij verbindingen met andere taakvelden. Wij zorgen dat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen wij voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening. Wij hebben in opdracht van minister Plasterk de regionale samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties verkend en regionaal een notitie opgesteld over de samenwerking Lokaal maatwerk in regionaal verband (nr ; week 2013/16). De notitie is in mei aan de minister gestuurd, waarna wij met de andere gemeenten uit de regio de vorm waarin wij gaan samenwerken hebben verkend. De uitkomsten daarvan worden voor het einde van dit jaar aan de raad voorgelegd. g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij anticiperen op de gevolgen die dit kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Sinds januari 2013 overleggen de gemeenten in de regio Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Zeevang) en de samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs regelmatig over onderwerpen die geregeld moeten worden om passend onderwijs praktisch van de grond te krijgen. Uiteindelijk moeten de samenwerkingsverbanden en de gemeenten voor 1 mei 2014 een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voeren over de door het onderwijs opgestelde ondersteuningsplannen. Pagina 10 van 90

11 Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober Toelichting technische correcties 1. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage vanuit het CJG voor het jongerenwerk wordt overgeheveld naar het budget jeugd en jongerenwerk, programmaonderdeel Onderwijs en jeugd (zie punt 2), zodat een factuur voor het jongerenwerk vanuit één budget betaald kan worden. 2. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage vanuit het CJG, programmaonderdeel Welzijn (punt 1), voor het jongerenwerk wordt overgeheveld naar dit programmaonderdeel, zodat een factuur voor het jongerenwerk vanuit één budget betaald kan worden. Toelichting autonome ontwikkelingen 3. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het aantal uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand) fors is toegenomen als gevolg van de economische crisis. - Het aantal mensen in schuldhulpverlening toegenomen is als gevolg van de economische crisis, waardoor de uitgaven voor uitbestede werkzaamheden hoger zijn geworden. - Er meer inwoners zijn die recht hebben op kwijtschelding van belastingen dan was geraamd. - Het aantal inburgeraars hoger is dan verwacht waardoor de kosten van opleidingen zijn gestegen. Daarnaast dalen de lasten doordat het aantal uitkeringen IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) iets is afgenomen door uitstroom. Pagina 11 van 90

12 Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de Rijksbijdrage bijstandverlening voor de uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ die wij verstrekken, is verhoogd. Daarnaast dalen de baten doordat: - De doeluitkering van het Rijk voor het werkdeel WWB naar beneden is bijgesteld. - De inkomsten uit verhaal op uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ ten onrechte zijn gebaseerd op twee jaar. 4. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt onder meer veroorzaakt doordat: - Wij geen uitbestede werkzaamheden in 2013 hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). - Er minder adviezen worden afgenomen van derden in het kader van de Wmo door inzet van eigen personeel voor de indicatiestelling. - Er minder uren Huishoudelijke Verzorging 1 wordt ingezet, waardoor de vergoedingen in gevolge de Wmo lager zijn. - Er minder aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht bij de vervoersvoorzieningen/aanschaf vervoer en bij woonvoorzieningen/woningaanpassingen. - Er voor Hulp bij het Huishouden 1 minder persoonsgebonden budgetten (pgb s) worden verstrekt, waardoor de bijdragen aan derden verlaagd kunnen worden. - De nota gezondheidsbeleid pas op 25 april 2013 dit jaar door de raad is vastgesteld, waardoor het geraamde budget niet volledig nodig is. - De kosten voor Jeugd en gezin incidenteel lager zijn dan begroot. Wij hebben in september 2013 een creditnota ontvangen van de gemeente Amsterdam. Daarnaast stijgen de lasten onder meer doordat: - Er zijn/worden kosten gemaakt voor juridische ondersteuning in de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de beëindiging van de subsidierelatie met Bibliotheek Waterland. Voorgesteld wordt deze onvoorziene frictiekosten te dekken uit de post Onvoorzien, zie programmaonderdeel Onvoorzien, punt 45). - Door het gasbedrijf de afgelopen jaren een te laag voorschotbedrag bij Sporthal 't Spil in rekening is gebracht. Dit betekende een flinke naheffing over de jaren 2011 t/m 2013 en een ophoging van de voorschotbijdrage vanaf juni. Dit wordt mede veroorzaakt door het koude voorjaar dat achter ons ligt. - De kosten van elektriciteit van de verlichting in de binnenhaven van Monnickendam tijdens de feestdagen in december niet begroot zijn. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - De definitieve subsidie van de SOAM over 2012 lager is vastgesteld waardoor er subsidie is terugontvangen. - De inkomsten uit verhuur van het Sportcomplex Marken, Sportcomplex Ilpendam en Sportcomplex Broek in Waterland na de aanleg van de kunstgrasvelden zijn verhoogd. - Er aanpassingen zijn van renteopbrengsten in verband met een aflopende lening. Daarnaast dalen de baten doordat: - De huurinkomsten van Sporthal t Spil, sportzaal Marijkestraat, gymzaal Nieuweland en gymzaal Ilpendam achtergebleven zijn omdat er per saldo minder uren verhuurd wordt. - Er zijn mede door de aanleg van het kunstgrasveld minder huurders voor de gymzaal Buurterstraat. - Door opzegging C-veld voetbalvereniging zijn de inkomsten verhuur op Sportpark Markgouw lager. Pagina 12 van 90

13 5. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - De werkelijke uitgaven voor huur van het zwembad voor schoolzwemmen lager zijn. - De kosten voor het jongerenwerk op basis van de verwachte realisatie kunnen worden bijgesteld. - De subsidie van bureau Halt lager is vastgesteld. Daarnaast stijgen de lasten doordat de bijdrage aan de vereniging van eigenaren voor het groot onderhoud van de Gouwzeeschool niet begroot was. 6. Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het project Nieuwbouw Gouwzeeschool is afgerond. Dit heeft in 2013 geen effect op de kapitaallasten, maar voor de kapitaallasten 2014ev. Deze effecten zijn meegenomen in de begroting Er een lening aan de voetbalvereniging Monnickendam voor de veldverlichting is verstrekt. Toelichting nieuw beleid 7. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat wij van het Rijk voor 2013 ontvangen voor de initiële kosten transitie jeugdzorg is door het Rijk verhoogd. Wij hebben dit geld nodig om samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeente goed voor te kunnen bereiden. Pagina 13 van 90

14 Pagina 14 van 90

15 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten zijn wij steeds uitgegaan van 30 % sociale woningbouw. In het op te stellen volkshuisvestingsplan 2012 en te maken nieuwe prestatieafspraken wordt hier aandacht aangegeven. In 2012 vindt de uitvoering van een en ander plaats. Daarin vormt mede de eind 2012 gewijzigde Regionale huisvestingsverordening uitgangspunt. Eind 2012 is het onderzoek naar tijdelijke starterswoningen eveneens afgerond. De prestatieafspraken wordt dit najaar aan de gemeenterad voorgelegd. De ontwikkeling van jongeren/starterswoningen heeft de aandacht en verwacht wordt dat dit in de loop van 2014 ook een eerste resultaat zal opleveren. Zie ook het gestelde onder b. b. Woningbouwprojecten: in deze tijden van financiële crisis is het een hele opgave om de woningbouwprojecten te realiseren. Wij zullen de realisatie ook in 2013 blijven faciliteren omdat de woningbouwprojecten bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid in deze gemeente. Hoewel enkele projecten stagneren of vertragen aan de kant van de ontwikkelaars (financiering, 70% verkocht voor start bouw e.d.), worden er nog steeds relatief veel woningen opgeleverd en zijn verschillende projecten in aanbouw (onder meer Trambaan, Plan Lagedijk). Daarnaast zien wij gelukkig ook nieuwe initiatieven binnenkomen en in voorbereiding (onder meer nieuw plan Ilpenhof, locatie Odion/De Regenboog). Het gaat daarbij vaak om kleinere goedkope starterswoningen. Daar is veel vraag naar en het is voor kopers nog mogelijk om een hypotheek te verkrijgen. c. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. In 2013 is het bestemmingsplan Buiten de Vesting onherroepelijk geworden. Op 11 april 2013 zijn de vier bestemmingsplannen behorend tot het Project Actualiseringsslag Bestemmingsplannen Gemeente Waterland vastgesteld: Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013, Marken 2013, Kernen Waterland 2013 en Monnickendam Binnen de Vesting Het project bevindt zich in de zogenoemde nazorg- en beroepsfase. De beheersverordening voor het Galgeriet is 21 juni 2013 onherroepelijk geworden. Voor het gehele grondgebied geldt in 2013 een actueel bestemmingsplan. d IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, is het uitgangspunt nog steeds om deze ontwikkeling te keren. Pagina 15 van 90

16 - RRAAM In 2013 is de ontwerp structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toekomstperspectief. In het toekomstperspectief is wel de mogelijkheid opengelaten om een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hiertegen hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. - Windparken In 2013 is de ontwerpstructuurvisie Windenergie op land ter inzage gelegd. Hierin is het Markermeer/IJmeer niet langer aangewezen als geschikt voor grootschalige windenergieprojecten. - Dijkversterkingen Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam is het voorkeursalternatief vastgesteld. Bij de planuitwerking wordt nog rekening gehouden met initiatieven voor de dijk bij Uitdam en bij Katwoude. Ook wordt gewerkt aan de uitkomsten van de proef Dijken op veen. Er wordt rekening gehouden met uitkomsten hiervan die nog kunnen worden meegenomen in de planuitwerking. Het Tolhuusberaad (zes kustgemeenten) heeft een excursie georganiseerd voor kamer- en statenleden langs de dijk. Er werd uitleg gegeven door de respectievelijke gemeenten over de problematiek ter plaatse. Voor de dijkversterking op Marken hebben werkateliers plaatsgevonden om de mogelijkheden in te schatten voor toepassing van meerlaagse veiligheid bij de dijkversterking. De minister van Infrastructuur en Milieu is voornemens een pilot meerlaagse veiligheid uit te laten voeren. Hiervoor werk de minister samen met de regio een voorstel uit. Het bestuurlijk overleg MIRT van november 2013 biedt gelegenheid het uitgewerkte voorstel vast te stellen. De reguliere dijkversterking bij Marken wordt on hold gezet, totdat de pilot is afgerond. In de loop van 2015 wordt op basis van de uitkomsten van de pilot meerlaagse veiligheid een besluit genomen over de wijze waarop de waterveiligheid op Marken wordt geborgd. e. Bouwbeleidsplan: in 2011 is een bouwbeleidsplan opgesteld (wettelijke verplichting), dat de werkzaamheden op het gebied van toezicht, controle en handhaving beschrijft. In 2013 evalueren wij het bouwbeleidsplan. In 2013 wordt verdere prioriteit gegeven aan de afhandeling van de top 25 van urgente handhavingzaken in de gemeente. Eind 2013/begin 2014 zal het bouwbeleidsplan worden geëvalueerd. f. Welstandsbeleid: op basis van een aantal ontwikkelingen wordt een nieuwe welstandsnota vastgesteld en het nieuwe welstandsbeleid uitgevoerd. Het nieuwe welstandsbeleid is vastgesteld. Waar mogelijk en wenselijk vindt een ambtelijke welstandstoets plaats. g. Monumenten: in 2013 wordt prioriteit gegeven aan de instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten ook zonder het beschikbaar hebben van subsidies. Daarnaast moet gekeken worden naar mogelijkheden en belemmeringen om de provinciale monumenten overgedragen te krijgen aan de gemeente. De Provincie Noord-Holland heeft in de Cultuurnota aangegeven het provinciaal monumentenbeleid te verschuiven van objecten naar structuren en gebieden. Dit heeft aanleiding gegeven voor de herijking van de provinciale monumentenlijst. Dit betekent dat losse objecten (woonhuizen) worden afgestoten van de provinciale monumentenlijst. Om deze panden alsnog bescherming te bieden is ervoor gekozen om deze over te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst. De waarden van de panden is niet gewijzigd. De provincie heeft aangegeven in 2013 te starten met het afstoten van de objecten. Pagina 16 van 90

17 Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Gebiedsontwikkeling Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober Toelichting autonome ontwikkelingen 8. Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht Lasten Op dit moment is het budget van het project Mirror hotel niet meer toereikend. De extra budgetaanvraag heeft voornamelijk te maken met de frequentie van behandeling in college en raad voor besluitvorming. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat naar verwachting het aantal reguliere aanvragen ongeveer als gepland zal lopen. Normaliter wordt ongeveer de helft van de leges gegenereerd door grote bouwprojecten. In 2013 zal dat hoogstwaarschijnlijk alleen een aanvraag zijn voor het Mirror hotel. De verwachting is dat er, omdat er minder aanvragen zijn binnengekomen voor projecten, een tekort ontstaat van minder inkomsten uit Waboleges. Omdat de verwachting is dat in 2014 een aantal aanvragen voor grotere bouwprojecten zal worden ingediend is de begroting 2014 op dit onderdeel niet aangepast. Mocht in de loop van 2014 blijken dat het aantal aanvragen structureel terugloopt, zullen de gevolgen voor de baten en lasten in beeld worden gebracht en zullen maatregelen genomen worden om daarin een beter evenwicht te krijgen. Daarnaast stijgen de baten door het verwerken van het onderhandenwerk effect van het verhogen van het budget voor het project Mirror hotel. 9. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten betreft vergoeding planschade aan omwonenden van de projecten Trambaan in Broek in Waterland en Oranjezicht in Monnickendam. Per saldo is er geen effect omdat er tegenover de extra lasten, baten staan van de ontwikkelaar van beide projecten. Baten De verhoging van de baten betreft vergoeding planschade van de projecten Trambaan in Broek in Waterland en Oranjezicht in Monnickendam van de ontwikkelaar van beide projecten. Daarnaast dalen de baten doordat in 2012 verzoeken zijn ingediend en betaald (inkomsten) waarvan de lasten (uitgaven) in 2013 vallen. Normaliter wordt dit in een jaar ongeveer gemiddeld waardoor er een balans ontstaat tussen inkomsten en uitgaven. Het aantal verzoeken voor het opstellen van een ruimtelijk plan waarbij de exploitatiebijdrage wordt betaald door de aanvrager loopt terug in 2013 waardoor er dit jaar een tekort wordt voorzien. Pagina 17 van 90

18 Toelichting bezuinigingen 10. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de begrotingspost uitbestede werkzaamheden voor toerisme kan worden bijgesteld. 11. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er besloten is om de behandeling van de beroepszaken ambtelijk uit te voeren en niet, zoals in de budgetbegroting was gepland, uit te besteden wordt er minder uitgegeven in 2013 dan verwacht. - In het kader van het project actualisering bestemmingsplannen er geen werkzaamheden dit jaar zullen worden uitgevoerd in het kader van bestemmingsplannen beheer. - Er geen activiteiten noch rekeningen meer worden verwacht voor de actualisatie bestemmingsplan Galgeriet. - Er naar verwachting in 2013 geen nieuwe ambtshalve bestemmingsplanprocedures meer zullen worden gestart. Pagina 18 van 90

19 3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter is met enkele kernraden overleg geweest over de locatie en tijdstip van plaatsing. De kernraden worden van de resultaten op de hoogte gesteld. b. Gemeentewerf: ook in 2013 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn of zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd. Inmiddels is de benodigde grond voor de werf aangekocht en is de aanvraag om omgevingsverguning bij de provincie ingediend. De vergunning is 18 juli verleend. Ondertussen wordt gewerkt aan de aanbestedingsdocumenten. De verwachting is dat de aanbesteding voor het werk in het najaar kan plaatsvinden. c. Hondenpoep: in 2013 wordt het hondenbeleid uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een aanschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een kortingsbon van de dierenspeciaalzaak in Monnickendam voor hondenpoepzakjes. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalbakken zijn of bebording of stickers om de regels duidelijk te maken. Deze zomer zijn de losloop- en opruimgebieden ingericht met bebording/paaltjes en stickers op de afvalbakken. Ook elders in de gemeente worden stickers op de afvalbakken geplakt die hondenbezitters aanspreken op het opruimen van de hondenpoep. Dit najaar worden de suggesties die bewoners hebben gegeven voor vermindering van overlast bekeken en worden eventueel aanvullende maatregelen genomen. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) loopt de planologische procedure. De uitvoering kan naar verwachting in het najaar starten. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortslaan/Loswal) is de overeenkomst met de provincie in voorbereiding. De verwachting is dat de loswal in het najaar kan worden aangekocht. Het plan voor de inrichting van de loswal is inmiddels uitgewerkt en kan in het vierde kwartaal 2013 / eerste kwartaal 2014 worden uitgevoerd. Pagina 19 van 90

20 e. Waterrecreatie/toerisme: in 2013 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader Varen in Waterland. Op basis van het door het college vastgestelde en in de raad besproken beleid Varen in Waterland (nr ; week 2013/8) is een begin gemaakt met de handhaving en verwijdering van de illegale constructies en lukraak afgemeerde bootjes. Voor de Zesstedenvaart wordt een aanwijzingsbesluit voorbereid wat verbiedt om buiten het vaarseizoen bootjes aan te meren tussen de hefbrug en de volkstuinen. Hierdoor is het mogelijk op te treden tegen verwaarloosde bootjes, bootwrakken en bewoonde schepen. Een eerder genomen aanwijzingsbesluit voor het hele jaar is ingetrokken naar aanleiding van bezwaren uit de buurt en het beschikbaar hebben van een goed alternatief. f. Planten- en afvalbakken: in 2013 worden adoptiebakken ingevoerd in de gemeente. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, die door de gemeente geplaatst wordt en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplanting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden krijgen een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het controleren of de bakken goed onderhouden worden. De eerste adoptieplantenbakken zijn geplaatst in Broek in Waterland en Marken. In Monnickendam worden binnenkort ook de eerste bakken geplaatst. Tevens zijn er zijn nog enkele aanvragen in behandeling. Voor de plantenbakken die wij rondom de Binnenhaven in Monnickendam willen plaatsen, ter vervanging van de paaltjes en antiparkeerbollen, worden nog adoptanten gezocht. Het budget voor de adoptieplantenbakken voor 2013 is bijna op, dus zal binnenkort een wachtlijst worden opgesteld met de aanvragen die door ons worden goedgekeurd. g. Graffiti: in 2013 wordt aan de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven en woningbouwverenigingen is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Ook wordt er samen met bewoners van Broek in Waterland onderzocht of het provinciale tunneltje in Broek in Waterland een opknapbeurt kan krijgen en blijvend vrijgemaakt kan worden van graffiti. Hierover zijn we in gesprek met de provincie die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de graffitibestrijding. Pagina 20 van 90