Nummer: Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36"

Transcriptie

1 Nummer: Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad; B E S L U I T : A. Te agenderen: Bestemmingsplannen Raadsvoorstel Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 en instemmen met ter inzage legging Raadsvoorstel Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Marken 2013 en instemmen met ter inzage legging Raadsvoorstel Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Kernen Waterland 2013 en instemmen met ter inzage legging Raadsvoorstel Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013 en instemmen met ter inzage legging. Verkeer, vervoer, bereikbaarheid Beantwoording technische vragen CDA over de dubbele busroute in Monnickendam Brief Stadsregio 11 juli 2012 over de dubbele busroute in Monnickendam Betrokken bij de raadsbehandeling op 12 juli 2012 Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske Raadsvoorstel instemmen met de ontwerp gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske- Waterland Omgevingsvergunning aanlegplaats veerpont Kanaaldijk 122 in Watergang Voorstel afgeven Verklaring van geen bedenkingen voor een aanleg voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang. Omgevingsvergunning aanleg busbaan N235 Watergang Voorstel afgeven Verklaring van geen bedenkingen voor de reconstructie van de N235 en N247 te Watergang (realiseren van een busbaan). Bestemmingsplan Scouting Hemmeland Voorstel vaststelling bestemmingsplan Scouting Hemmeland. Besluitenlijst raadsvergaderingen conceptbesluitenlijst raadsvergadering 28 juni conceptbesluitenlijst raadsvergadering 12 juli

2 B. Ter voorbereiding in handen van het college te stellen: Windturbines Uitspraak Raad van State inzake Waterland weigering vaststelling wijzigingsplan Bestemmingsplan Landelijk gebied d.d. 29 augustus C. Ter afdoening in handen van het college te stellen: Dierenbeleid Brief van Dierenopvang Waterland d.d. 27 augustus 2012 over de gemeentelijke vergoeding voor de zwerfdierenopvang Bestemmingsplan Broekermeerdijk 30/Middenweg 1-3 Broek in Waterland Ontheffing d.d. 28 juni 2012 van de Provincie Noord-Holland voor een bestemmingsplanwijziging voor de verplaatsing van een landbouwmechanisatiebedrijf naar Middenweg 103 in Broek in Waterland en het mogelijk maken van woningbouw op de voormalige bedrijfslocatie D. Voor kennisgeving aan te nemen: Financiële stukken Jaarrekening 2011 definitieve versie d.d. 28 juni Brief 11 juli 2012 van PWC betreffende de controleverklaring bij de jaarrekening 2011 en rapport van bevindingen Veiligheidsregio s Informatiedocument zienswijze begroting 2013 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Galgeriet Informatiedocument actualisatie van het planologische beleid van Het Galgeriet WMO Informatiedocument Regionale Sociale Agenda Brief d.d. 6 juli 2012 van CNV Publieke Zaak vestiging Eindhoven over de effecten van de Wmo. Woningcorporaties Informatiedocument Jaarboek 2012 van de Samenwerkende Woningcorporaties Zaanstreek Waterland GGD Zienswijze gemeente op jaarrekening 2011 en begroting 2013 van de GGD Werk en Inkomen Brief FNV d.d. 23 juli 2012 inzake rapport Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg Rapport Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012 Rekenkamercommissie Waterland Brief Stadsregio d.d. 7 juni 2012 betreffende verzoek om steekproef op grond van artikel 15 Convenant Woonruimteverdeling Brief d..d. 17 juli 2012 van de Rekenkamercommissie Waterland inzake democratische legitimiteit kernraden Brief d.d. 24 juli 2012 van de Rekenkamercommissie Waterland aan de fracties CDA, GroenLinks en SP inzake verzoek tot een rekenkameronderzoek naar de na-ijleffecten van voorgenomen bezuinigingen op een aantal welzijnsinstellingen. B&W Besluitenlijst Besluitenlijst d.d. 26 juni 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 3 juli 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 10 juli 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 17 juli 2012 van B&W, week 29 2

3 Besluitenlijst d.d. 24 juli 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 31 juli 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 7 augustus 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 14 augustus 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 21 augustus 2012 van B&W, week Besluitenlijst d.d. 28 augustus 2012 van B&W, week 35 Algemeen/uitnodigingen Uitnodiging zomerborrel ondernemersvereniging Waterland op 5 juli a.s. vanaf uur Vooraankondiging Roadshow Amsterdam Economic Board op 25 september a.s Uitnodiging voor het verkiezingsdebat Noord-Holland Noord op 3 september 2012 Grondzaken Mail d.d. 24 juli 2012 inzake verkoopopbrengst brandweergarage Uitdam aanwenden voor aanleg glasvezelnet Bestemmingsplannen Informatiedocument kennisnemen van Notitie beantwoording raadpleegreacties planmer bestemmingsplan Buitengebied 2013 en Marken Informatiedocument Verzoek om vooroverleg voor het herbouwen van een berging op het perceel tegenover Uitdammer Dorpsstraat 37 in Uitdam' Informatiedocument vooroverleg-, inspraak en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 (Project Actualiseringslag Bestemmingsplannen) Informatiedocument vooroverleg-, inspraak en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Marken 2013 (Project Actualiseringslag Bestemmingsplannen) Informatiedocument vooroverleg-, inspraak en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Kernen Waterland 2013 (Project Actualiseringslag Bestemmingsplannen) Informatiedocument vooroverleg-, inspraak en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013 (Project Actualiseringslag Bestemmingsplannen) Verkeer, vervoer, bereikbaarheid Brief college d.d. 5 juli 2012 aan de Stadsregio Amsterdam over de busroute in Monnickendam Brief d.d. 17 juli 2012 van het college naar de Stadsregio over de busroute Monnickendam Gemeentebestuur/griffie Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester Brief Provincie Noord-Holland d.d. 31 augustus 2012 inzake toezending Koninklijk Besluit benoeming nieuwe burgemeester Brief Provincie Noord-Holland d.d. 3 september 2012 inzake ontheffen waarnemend burgemeester van Waterland. Milieu Informatiedocument zonnepanelen Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over de zonnepanelen Informatiedocument wateronderzoek ringvaart Ilpendam Waterlands Wonen Informatiedocument Visie Pilot Waterland Toerisme en Recreatie Informatiedocument evaluatie Stichting Promotie Waterland (SPW) en Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) Kortstondig Toeristisch Overnachten Informatiedocument verruiming kleinschalig toeristisch overnachtingenbeleid 3

4 Gemeenschappelijke Regeling Twiske Waterland Vastgestelde Jaarrekening 2011, Begrotingswijziging 2012 en Programmabegroting 2013 van het Landschap Waterland Brief d.d. 16 augustus 2012 van Recreatieschap Twiske-Waterland over de indexering van toekomstige begrotingen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Beheerplannen Aankondiging Delta-congres op 1 november a.s. Congres om provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen te informeren over ontwikkelingen en dilemma s in het Deltaprogramma Sportaccommodaties Informatiedocument aanleg hockeyveld Monnickendam Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) Brief d.d. 29 juni 2012 aan Werkvoorzieningschap ZW over de jaarrekening 2011, gewijzigde begroting 2012 en begroting 2013 Veiligheid en rampenbestrijding Afdoening college d.d. 23 mei 2012 van de brief van de Stadsraad Monnickendam over vandalisme en overlast in Monnickendam Rapport Veiligheid en gezondheidsbescherming bij Publieksevenementen moet verbeteren Ministerie V en J, 10 juli Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland van 13 juli Brief d.d. 16 augustus 2012 van de beoogd regioburgemeester over de consultatie meerjarenbeleidplan , regionale eenheid Noord-Holland Rapport storing telecommunicatienetwerk Waalhaven Rotterdam Financiële stukken Vastgestelde 1e IBU Begroting 2012, bijgewerkt tot en met de raadsvergadering van 28 juni 2012 OPSO/SPOOR Jaarverslag 2011 SPOOR Jaarverslag 2011 OPSO Markermeer/IJmeer Uitnodiging voor mini-conferentie Water op 11 juli a.s. over de ontwikkelingen rondom het Markermeer IJsselmeer Informatiedocument over de consultatie RRAAM Volkshuisvesting Actualisatie woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam Waterschappen Schoon Water in Beeld, voortgangsrapportage 2011 RBO Rijn-west 2011 Bestemmingsplannen herziening Beantwoording raadsvragen inzake verbouwen van het woongedeelte in hotel Hof van Marken tot zes extra hotelkamers op het adres Buurt II nr. 15 Marken Mirror Water Hotel Informatiedocument stand van zaken en vervolg Mirror Waterhotel Hemmeland Gemeentewerf/milieustraat Informatiedocument kostenvergelijking en locatiekeuze voor huisvesting gemeentewerf en milieustraat 4

5 Woningbouwproject Van Disweg Broek in Waterland Informatiedocument Woningbouwproject Van Disweg Woningbouwlocatie Sebastianusschool Ilpendam Informatiedocument verkoop Sebastianusschool te Ilpendam VVGB voor het uitbreiden van de noodloods Havenstraat Informatiedocument onverwijld toezenden aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de noordloods aan de waterkant op het adres Havenstraat 22 te Monnickendam Burgerparticipatie Publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Burgerbegroting. In deze publicatie vindt u informatie voor gemeenten die de eerste stappen willen zetten op de weg van de burgerbegroting. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, gehouden op De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, drs. E.G.H. Dijk L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 5

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012. Agendapunt 25 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012. 381. 22.05 Kreato Aanbieding flyer m.b.t. Kreato (064280) Postbus 3574 presentatie 2012. 6017 ZH Thorn

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 augustus 2011. nummer 30

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 augustus 2011. nummer 30 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2011 nummer 30 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr.

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014 Werken vanuit de basis Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 1: Bestuur en organisatie...4 Bestuur...4 Organisatie...4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie

Raadsvergadering : 19 mei 2015 Agendapunt : 4 Onderwerp : Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen

Raadsvergadering : 19 mei 2015 Agendapunt : 4 Onderwerp : Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen Raadsvergadering : 19 mei 2015 Agendapunt : 4 Onderwerp : Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen Meer informatie bij : Griffie Telefoon : 0545-250805 De volgende aan de raad gerichte stukken zijn

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig:

Openbare besluitenlijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015. Afwezig: Openbare lijst 21 Collegevergadering 12 mei 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris (waarnemend) Communicatie Notulist Afwezig: H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. Velthuis

Nadere informatie

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18 april 2013 13-026 Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 Aan de raad, Onderwerp Verruiming mogelijkheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. DB-vergadering 19-02-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 5 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota -2017 Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie