EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014"

Transcriptie

1 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014

2 Pagina 2 van 104

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING VI. BIJLAGEN Stand van zaken moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 2 e halfjaar Productenraming begroting Pagina 3 van 104

4 Pagina 4 van 104

5 INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2014 (1 e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. 1 e IBU 2014 In de 1 e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Effecten jaarrekening 2013 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2013 zijn de effecten hiervan in de 1 e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2013 naar begrotingsjaar b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1 e IBU is de meerjarenbegroting sluitend. Omschrijving Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 e IBU Effecten jaarstukken Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1 e IBU Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Pagina 5 van 104

6 Na verwerking voorgaande mutaties ziet de begroting 2014 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. Omschrijving 1 Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming na 1 e IBU Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Monnickendam, 1.mei 2014 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 6 van 104

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 104

8 Pagina 8 van 104

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij herijken het subsidiebeleid en borgen het sociaal cultureel werk, de sociaal culturele ontmoetingsfunctie in Monnickendam, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en het peuterspeelzaalwerk. Stand van zaken De herijking van het subsidiebeleid leidt tot aanpassing van de algemene subsidieverordening van de gemeente Waterland. Belanghebbenden en de Wmo-raad zijn begin maart in de gelegenheid gesteld de conceptversie te beoordelen. Wij wegen de inbreng van de belanghebbenden mee bij het opstellen van de definitieve versie. In het tweede kwartaal 2014 leggen wij de herziene verordening ter vaststelling aan de raad voor. b. Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Stand van zaken - Brede school in Monnickendam: de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam op de plek van de voormalige Kohnstammschool aan de Pierebaan is in de ontwerpfase gekomen. Het ruimtelijke en technisch Programma van Eisen zijn gereed en de selectie van de architect en installatieadviseur is afgerond. Vóór de zomer vragen wij de raad het bouwkrediet ter beschikking te stellen. Wij verwachten dat dan ook het ontwerpbestemmingsplan gereed is. In juli starten wij met de aanbesteding. De planning is dat de school begin 2016 haar deuren opent. - Brede school in Broek in Waterland: wij zijn volgens de startnotitie (nr ) gestart met de definitiefase van deze brede school. In deze fase wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke partners in de ontwikkeling participeren, wat de verschillende ontwikkelingsrichtingen zijn en worden de financiering en exploitatie in beeld gebracht. In het najaar leggen wij op basis van de uitkomsten van de definitiefase een advies aan u voor. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid uit. In het kader van het thema gezond gewicht voeren we de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. Stand van zaken Gezondheidsbeleid Waterland Gezond (nr ) Wij zetten de komende vier jaar lokaal in op drie thema s: - Alcohol, drugs en roken (genotsmiddelen).via voorlichting op scholen en diverse projectactiviteiten. - Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse projectactiviteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht. - Psychische gezondheid. Via depressie preventie en preventie suïcidegedachten. Pagina 9 van 104

10 Binnen deze thema s ligt de focus op de jeugd (en hun ouders) en ouderen. De preventie van overgewicht en schadelijk alcoholgebruik is ook regionaal een speerpunt. De GGD heeft hierbij een coördinerende en uitvoerende taak. Voor de aanpak voor gezond gewicht is de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in tegenstelling tot de informatie die wij eerder hebben verstrekt (nr ) te kostbaar gebleken. Wij zetten nu in op een lokale, daarvan afgeleide aanpak, binnen de bestaande financiële kaders. Wij informeren de raad één keer per twee jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid, voor het eerst in het voorjaar van d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het Wmo-beleid Waterland voor elkaar uit. Stand van zaken Wij informeren de raad een keer per jaar over de uitvoering met het Wmo-uitvoeringsplan. Dit plan leggen wij medio 2014 aan de raad voor. e. Jeugdbeleid: de nieuwe concept-jeugdwet verplicht gemeenten om voor 2014 een beleidsplan voor hun nieuwe jeugdzorgtaken vast te stellen. Wij voeren het nieuwe jeugdbeleid in 2014 uit. Stand van zaken Beleidsplan jeugd De Jeugdwet is op 15 januari 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt de volledige zorg voor de jeugd per 1 januari 2015 over van het Rijk, provincies en zorgverzekeraars. Wij voeren nu al taken uit op het gebied van de zorg voor jeugdigen, de jeugdgezondheidszorg (op basis van de Wet publieke gezondheid) en het preventieve jeugdbeleid (op basis van de Wmo). Daar komen in 2015 belangrijke taken bij namelijk: - Provinciale jeugdzorg: geïndiceerde jeugdzorg, jeugdbescherming en -reclassering - Jeugd GGZ (inclusief begeleiding) - Jeugd LVB: (licht) verstandelijk beperkte jeugdigen - Gesloten jeugdzorg Op grond van de Jeugdwet maken wij in 2014 een beleidsplan jeugd waarin wij beschrijven wat wij in de gemeente Waterland willen bereiken en hoe. Wij leggen het beleidsplan jeugd in de tweede helft van 2014 aan de raad voor ter vaststelling. Pilot direct decentrale toegang Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet nemen wij in 2013 en 2014 deel aan de pilot decentrale toegang van de Stadsregio Amsterdam. Dit betekent dat wij samen met de kernpartners (waaronder Bureau Jeugdzorg, Spirit, de HOED, schoolmaatschappelijk werk, MEE) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op basis van een intake bepalen of zorg in een gezin gewenst/nodig is (indicatie) en welke zorg/jeugd- en opvoedhulp er vervolgens wordt ingezet (direct verwijzen). f. Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen wij verbindingen met andere taakvelden. Wij zorgen dat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen wij voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening. Pagina 10 van 104

11 Stand van zaken Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken ambtelijk en bestuurlijk zorgvuldig voor samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland. Een eerste belangrijke stap die in dit proces is gezet betreft het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. De kern van de samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland wordt gevormd door de wens om gezamenlijk tot een efficiënte inkoop te komen van verschillende diensten en producten in de tweede lijn. De inkoop van eerstelijns zorg gebeurt op lokaal niveau. Op 30 januari 2014 heeft de raad het college toestemming verleend om deze regeling te mogen treffen. Daarna hebben de colleges van B&W in maart een dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de inkoop van de tweedelijns zorg. Op lokaal niveau is het Beleidsplan Op weg naar een nieuw sociaal domein door u in december 2013 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten voor de transitie van het sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) weergegeven. Het plan is tot stand gekomen na een interactieve bijeenkomst met de gemeenteraad en de Wmo-raad. In maart 2014 heeft u van ons ook een informatiedocument met de stand van zaken aangaande de transities in het sociale domein ontvangen (nr ). g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Stand van zaken De samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Waterland hebben de zorg op school in regionale ondersteuningsplannen beschreven. Deze plannen zijn met de gemeenten in de regio Waterland besproken in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) in maart Gemeenten en samenwerkingsverbanden stelden in dit OOGO een gezamenlijke werkagenda op voor de punten die uitgewerkt moeten worden om de zorg op school te laten aansluiten op de zorg voor jeugd. Het gaat dan om punten op het gebied van thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, doorgaande leerlijn en arbeidsmarkt en onderwijs. De aansluiting van de zorg op school op de zorg voor de jeugd krijgt vervolgens ook een plek in het beleidsplan jeugd. Pagina 11 van 104

12 Pagina 12 van 104

13 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2014 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 13 maart Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - in de begroting 2013 voorbereidingskosten voor de decentralisatie van de jeugdzorg en AWBZ zijn begroot (invoering 3D s per 2015). De werkzaamheden lopen door in Voorgesteld wordt daarom een deel van dit budget over te hevelen naar De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53); - de verbreding van het voetpad langs het B-veld naar de hockeyvereniging is uitgesteld naar 2014 omdat de aannemer eerst herstelwerk moest doen aan dit pad. Het geplande snoeiwerk rond de velden is uitgesteld. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53). Pagina 13 van 104

14 Toelichting technische correcties 2. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - op grond van de BBV de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid maar op maatschappelijke hulpverlening (punt 3). - de kosten aan Baanstede zijn gelijk gemaakt aan de inkomsten van het rijk Baten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van het Rijk zijn verlaagd. 3. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het budget voor zorg op school van schoolbegeleiding, programmaonderdeel Onderwijs en jeugd (punt 4) naar dit programmaonderdeel wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk hier wordt verantwoord; - op grond van de BBV de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid (punt 2) maar op maatschappelijke hulpverlening. 4. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor zorg op school van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel Welzijn (punt 3) wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk op product Basisgezondheidszorg wordt verantwoord. Toelichting autonome ontwikkelingen 5. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De wijzigingen van de lasten wordt veroorzaakt doordat : - het aantal uitkeringen is gestegen; - er meer inwoners zijn die recht hebben op kwijtschelding; - lopende trajecten voor inburgering moeten nog worden afgerond; - de kosten aan het Regiocollege voor volwasseneneducatie zijn gestegen;. - Het toeleiden naar werk van werklozen wordt op een andere manier gedaan. Baten De wijzigingen van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de Rijksbijdrage bijstandsverlening is verhoogd; - de inkomsten uit verhaal lager zijn;. - het Rijk de doeluitkering voor het werkdeel structureel heeft verlaagd; - het Rijk de doeluitkering voor volwasseneducatie incidenteel heeft verhoogd. 6. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de wettelijke taak voor dierenopvang is uitgebreid; - met ingang van 1 januari het bibliotheekgebouw eigendom van de gemeente is ten gevolge daarvan moeten de volgende kosten worden voldaan: opstalverzekering, onroerendzaakbelasting en waterschapslasten; - de Bolder extra ondersteuning nodig heeft om zich voor te bereiden op haar nieuwe rol en taken na de verhuizing naar de brede school in Monnickendam; - de kosten voor gas en elektriciteit voor sporthal t Spil en gymzaal Nieuwland hoger zijn door intensiever gebruik. Pagina 14 van 104

15 Daarnaast zijn de lasten lager doordat: - de begroting van de GGD is goedgekeurd en de begroting van de gemeente hierop is aangepast; - de muziekschool de huur vanaf heden zelf gaat betalen; - het beheer en onderhoud van het C-veld op Marken is vervallen; - er een aanpassing is van de voorziening grootonderhoud sportvelden als gevolg van het vervallen van de C-velden Marken en Monnickendam door de aanleg van kunstgras. Baten De verhoging van de baten betreft: - de betaalde huur van Karmac en WonenPlus voor de bibliotheekvestiging; - de lening aan het hockeyveld; - meer huuropbrengst van de sportcomplexen Ilpendam en Broek in Waterland. Daarnaast zijn de baten lager doordat: - er geen bedrag meer wordt ontvangen van de geldlening omdat het bibliotheekgebouw met ingang van 1 januari 2014 eigendom is van de gemeente; - er minder huuropbrengst is van de sportcomplexen Markgouw en Marken. 7. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - vanaf 2015 de schoolbesturen zelf budget van het Rijk voor onderhoud en aanpassing van scholen ontvangen; - de kosten van aangepast vervoer lager zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd om zelf met de bus of fiets te reizen. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - er extra uitgaven voor het abonnement onderwijshuisvesting en scholing en werkzaamheden in het kader van passend onderwijs zijn; - de bijdrage aan de ouders voor vervoer hoger zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd om zelf met de bus of fiets te reizen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de bijdrage van de schoolbesturen voor onderhoud van de Grote Grutto hoger is; - de werkelijke inkomsten van de ouderbijdragen hoger zijn; - er meer leerlingen schoolzwemmen waardoor de inkomsten hoger zijn. 8. Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende product: - het krediet van het project Groot onderhoud sporthal t Spil voorlopig is doorgeschoven naar In de periode van oplevering van de Brede School Monnickendam wordt nagegaan of renovatie van de sporthal de beste optie is; - op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd; - het krediet van het project Voorbereiding brede school scholeneiland is verhoogd met en daarnaast wordt op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten geactualiseerd. Betreft het restant van het budget voor de sloop Kohnstammschool; - er een lening is verstrekt aan St.Waterlandse Hockey Accommodatie; - per 1 januari 2014 de gemeente eigenaar van het bibliotheekgebouw aan t Spil in Monnickendam is. Dit betekent dat het gebouw is opgenomen in onze activa administratie, hierdoor wijzigen de kapitaallasten.. Pagina 15 van 104

16 Toelichting nieuw beleid 9. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er nieuw beleid wordt ontwikkeld op het gebied van armoedebestrijding. Hiervoor is extra budget ontvangen in het gemeentefonds; - de wijziging in het kwijtscheldingsbeleid inhoudt dat ook zelfstandigen kwijtschelding van belasting kunnen aanvragen. 10. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2013 heeft aangegeven dat het brede school netwerk zou moeten worden uitgebreid naar alle kernen van de gemeente Waterland. In deze vergadering is een toezegging gedaan dat het college de wensen gaat inventariseren met de bredeschoolcoördinator. De uitkomsten zijn dat men graag wil dat het netwerk wordt uitgebreid naar andere kernen.. Pagina 16 van 104

17 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten zal expliciet aandacht worden besteed aan jongerenhuisvesting. Er zal uitvoering worden gegeven aan de in 2013 met de corporaties gemaakte prestatieafspraken. Verder zal de financiële continuïteit van de in de gemeente toegelaten instellingen scherp in de gaten gehouden worden. Stand van zaken Er zijn diverse projecten lopende waarvan een deel jongerenhuisvesting betreft. Deze zijn echter nog voornamelijk in de ontwikkelfase. b. Bestemmingsplannen: het project actualisering bestemmingsplannen bevindt zich in de nazorgen beroepsfase. Op de gewenste einddatum gold in 2013 voor het gehele grondgebied een actueel bestemmingsplan. In 2014 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland. Ook zullen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen een nog onbekend aantal procedures worden gevolgd. Stand van zaken Eind april speelt de laatste beroepszaak (bestemmingsplan Marken). Afhankelijk van de uitspraken van de Raad van State zullen nog herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Naar verwachting zal dit rond de zomer zijn afgerond. De start van de herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland is vanwege de uitloop van het project actualisatie bestemmingsplannen doorgeschoven naar Dit bestemmingsplan moet in 2018 zijn gerealiseerd dus doorschuiven is geen probleem. c. IJmeer: - RRAAM: in 2013 is de ontwerp structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toekomstperspectief. Daarin is wel de mogelijkheid opengelaten om een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hieroveren hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. Wij investeren ook in 2014, al dan niet in ISWverband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten. - Deltaprogramma s: in de Tweede Kamer moeten in 2014 vijf deltabeslissingen worden genomen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen. - Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Pagina 17 van 104

18 Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft. Met betrekking tot de dijkversterking op Marken gaat de minister een pilot voorstellen voor meerlaagse veiligheid met behoud van de financiële middelen die op dit moment gereserveerd zijn in het hoogwaterbeschermingsprogramma. Stand van zaken - RRAAM: er zijn diverse ecologische projecten die worden onderzocht om de ecologie van het Markermeergebied te verbeteren zoals het creëren van golfluwe zones in het Markermeer. Deze ontwikkelingen worden gevolgd. - Deltaprogramma s: in februari is een bijeenkomst voor raads- en collegeleden vanuit de regio georganiseerd om te informeren over de bestuurlijke informatie- en consultatieronde over het vaststellen van de deltabeslissingen in de Tweede Kamer. Er is een reactie op hoofdlijnen gestuurd over de voorgenomen deltabeslissingen, waaronder het flexibel peilbeheer in het Markermeer/IJsselmeer. - Dijkversterkingen: De mijlpalen voor 2014 voor de dijkversterking Hoorn Amsterdam zijn bekend. De provincie laat een ruimtelijk kwaliteitskader opstellen waaraan de dijk getoetst wordt. De meekoppelplannen, -wensen en -belangen worden geïnventariseerd door HHNK. Er is een Pilot Meerlaags Veiligheid Marken gestart voor de dijkversterking op Marken. Er wordt onderzocht of en welke sets van meerlaagsveiligheidsmaatregelen kunnen bijdragen aan de waterveiligheid van Marken. Dit zou in 2015 moeten leiden tot een voorkeursoplossing. Pagina 18 van 104

19 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2014 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 13 maart Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor de prijsvraag zwemwater Ilpendam dit jaar opnieuw niet is besteed. Er wordt daarom voorgesteld dit budget over te hevelen. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53). 12. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het project actualiseringsslag bestemmingsplannen gemeente Waterland vanaf 2010 loopt. Er zijn in dit project 4 bestemmingsplannen en een planmer opgesteld en op 11 april 2013 vastgesteld. Zoals beschreven in het projectplan werden de grootste uitgaven verwacht in het jaar van vaststelling van de plannen; Het benodigde budget voor dit project is gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. De plannen zijn in 2013 vastgesteld en er zijn op drie bestemmingsplannen beroepen ingediend. Het project bevindt zich in de beroeps- en nazorgfase. Voor deze fase worden nog projectkosten verwacht. Deze kosten hebben met name betrekking op de verwerking en uitvoering van gerechtelijke uitspraken (reparatieplannen). Mede gezien het aantal beroepen wordt voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53). Pagina 19 van 104

20 Toelichting technische correcties 13. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in het kader van toeristisch beleid besloten is het zwemstrandje bij de haven op Marken aan te wijzen als officiële zwemlocatie. Daarbij is afgesproken dat de gemeente Waterland het beheer en onderhoud uitvoert waaronder het maaien. Het hiervoor benodigde budget wordt overgeheveld (zie programmaonderdeel Openbare ruimte, punt 20). Toelichting autonome ontwikkelingen 14. Programmaonderdeel Bouw-en woningbouwtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt. 15. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2011 het besluit genomen is om in 2015ev het budget af te ramen in verband met verwachte toekomstige ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hielden verband met een andere rol van de gemeente (meer op afstand). Geconstateerd wordt dat het niet gelukt is, mede door de economische crisis, om meer op afstand te opereren. Hierdoor blijft het nodig om zaken te initiëren en te stimuleren om de lokale economie te stimuleren, inclusief toerisme (zoals inkoop VVV-site, financiële deelname aan toeristische brochures of infrastructurele toeristische projecten). 16. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast zijn de lasten lager doordat het benodigde budget (onttrokken uit de algemene reserve) voor de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorrigeerd (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserve, punt 54). Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast dalen de baten doordat de verwachte opbrengsten (storting naar de algemene reserve) als gevolg van de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus, in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorrigeerd (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserve, punt 54). 17. Programmaonderdeel Kapitaallasten VROM Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd. Pagina 20 van 104

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Aangeleverd aan de raad d.d. 1 mei 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 7 1. Zorg & welzijn 9 2. Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014. Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015. Pagina 1 van 146

JAARSTUKKEN 2014. Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015. Pagina 1 van 146 JAARSTUKKEN 2014 Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015 Pagina 1 van 146 Pagina 2 van 146 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 11 I. JAARVERSLAG... 13 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 november 2014 Pagina 2 van 92 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1. Zorg

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Pagina 2 van 128 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Aangeleverd aan de raad d.d Pagina 1 van 142

JAARSTUKKEN Aangeleverd aan de raad d.d Pagina 1 van 142 JAARSTUKKEN 2013 Aangeleverd aan de raad d.d. 24-4-2014 Pagina 1 van 142 Pagina 2 van 142 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 11 I. JAARVERSLAG... 13 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015 Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015 Pagina 2 van 130 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1. Zorg &

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Aanlevering raad op 26 september 2013. Begroting 2013 Pagina 1 van 136

BEGROTING 2014. Aanlevering raad op 26 september 2013. Begroting 2013 Pagina 1 van 136 BEGROTING 2014 Aanlevering raad op 26 september 2013 Begroting 2013 Pagina 1 van 136 Pagina 2 van 136 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 7 I. BELEIDSBEGROTING... 9 PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 Beantwoording vragen Nota van wijzigingen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering 1 november 2012 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland Stand van zaken transitie sociaal domein Gemeente Waterland Zorg & Welzijn Maart 2014 1 Inleiding In december 2013 (raadsbesluit nr. 106-50) stelde u het beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein'

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting

B&W openbare besluitenlijst inclusief publiekssamenvatting vergadering dd. 10 november 2014 Besluit nummer Omschrijving Besluit Publiekssamenvatting 9370 9371 9372 Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Financiële verordening gemeente Haren 2014 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015 raad voor te stellen: a. kennis te nemen van de bezuinigingsmogelijkheden

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013. Pagina 1 van 136

JAARSTUKKEN 2012. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013. Pagina 1 van 136 JAARSTUKKEN 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 1 van 136 Pagina 2 van 136 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 9 I. JAARVERSLAG... 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 24 maart 2015 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Sjoerd Tolsma (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie