EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014"

Transcriptie

1 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014

2 Pagina 2 van 104

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING VI. BIJLAGEN Stand van zaken moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 2 e halfjaar Productenraming begroting Pagina 3 van 104

4 Pagina 4 van 104

5 INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2014 (1 e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. 1 e IBU 2014 In de 1 e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Effecten jaarrekening 2013 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2013 zijn de effecten hiervan in de 1 e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2013 naar begrotingsjaar b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1 e IBU is de meerjarenbegroting sluitend. Omschrijving Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 e IBU Effecten jaarstukken Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1 e IBU Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Pagina 5 van 104

6 Na verwerking voorgaande mutaties ziet de begroting 2014 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. Omschrijving 1 Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming na 1 e IBU Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Monnickendam, 1.mei 2014 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 6 van 104

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 104

8 Pagina 8 van 104

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij herijken het subsidiebeleid en borgen het sociaal cultureel werk, de sociaal culturele ontmoetingsfunctie in Monnickendam, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en het peuterspeelzaalwerk. Stand van zaken De herijking van het subsidiebeleid leidt tot aanpassing van de algemene subsidieverordening van de gemeente Waterland. Belanghebbenden en de Wmo-raad zijn begin maart in de gelegenheid gesteld de conceptversie te beoordelen. Wij wegen de inbreng van de belanghebbenden mee bij het opstellen van de definitieve versie. In het tweede kwartaal 2014 leggen wij de herziene verordening ter vaststelling aan de raad voor. b. Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Stand van zaken - Brede school in Monnickendam: de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam op de plek van de voormalige Kohnstammschool aan de Pierebaan is in de ontwerpfase gekomen. Het ruimtelijke en technisch Programma van Eisen zijn gereed en de selectie van de architect en installatieadviseur is afgerond. Vóór de zomer vragen wij de raad het bouwkrediet ter beschikking te stellen. Wij verwachten dat dan ook het ontwerpbestemmingsplan gereed is. In juli starten wij met de aanbesteding. De planning is dat de school begin 2016 haar deuren opent. - Brede school in Broek in Waterland: wij zijn volgens de startnotitie (nr ) gestart met de definitiefase van deze brede school. In deze fase wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke partners in de ontwikkeling participeren, wat de verschillende ontwikkelingsrichtingen zijn en worden de financiering en exploitatie in beeld gebracht. In het najaar leggen wij op basis van de uitkomsten van de definitiefase een advies aan u voor. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid uit. In het kader van het thema gezond gewicht voeren we de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. Stand van zaken Gezondheidsbeleid Waterland Gezond (nr ) Wij zetten de komende vier jaar lokaal in op drie thema s: - Alcohol, drugs en roken (genotsmiddelen).via voorlichting op scholen en diverse projectactiviteiten. - Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse projectactiviteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht. - Psychische gezondheid. Via depressie preventie en preventie suïcidegedachten. Pagina 9 van 104

10 Binnen deze thema s ligt de focus op de jeugd (en hun ouders) en ouderen. De preventie van overgewicht en schadelijk alcoholgebruik is ook regionaal een speerpunt. De GGD heeft hierbij een coördinerende en uitvoerende taak. Voor de aanpak voor gezond gewicht is de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in tegenstelling tot de informatie die wij eerder hebben verstrekt (nr ) te kostbaar gebleken. Wij zetten nu in op een lokale, daarvan afgeleide aanpak, binnen de bestaande financiële kaders. Wij informeren de raad één keer per twee jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid, voor het eerst in het voorjaar van d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het Wmo-beleid Waterland voor elkaar uit. Stand van zaken Wij informeren de raad een keer per jaar over de uitvoering met het Wmo-uitvoeringsplan. Dit plan leggen wij medio 2014 aan de raad voor. e. Jeugdbeleid: de nieuwe concept-jeugdwet verplicht gemeenten om voor 2014 een beleidsplan voor hun nieuwe jeugdzorgtaken vast te stellen. Wij voeren het nieuwe jeugdbeleid in 2014 uit. Stand van zaken Beleidsplan jeugd De Jeugdwet is op 15 januari 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt de volledige zorg voor de jeugd per 1 januari 2015 over van het Rijk, provincies en zorgverzekeraars. Wij voeren nu al taken uit op het gebied van de zorg voor jeugdigen, de jeugdgezondheidszorg (op basis van de Wet publieke gezondheid) en het preventieve jeugdbeleid (op basis van de Wmo). Daar komen in 2015 belangrijke taken bij namelijk: - Provinciale jeugdzorg: geïndiceerde jeugdzorg, jeugdbescherming en -reclassering - Jeugd GGZ (inclusief begeleiding) - Jeugd LVB: (licht) verstandelijk beperkte jeugdigen - Gesloten jeugdzorg Op grond van de Jeugdwet maken wij in 2014 een beleidsplan jeugd waarin wij beschrijven wat wij in de gemeente Waterland willen bereiken en hoe. Wij leggen het beleidsplan jeugd in de tweede helft van 2014 aan de raad voor ter vaststelling. Pilot direct decentrale toegang Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet nemen wij in 2013 en 2014 deel aan de pilot decentrale toegang van de Stadsregio Amsterdam. Dit betekent dat wij samen met de kernpartners (waaronder Bureau Jeugdzorg, Spirit, de HOED, schoolmaatschappelijk werk, MEE) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op basis van een intake bepalen of zorg in een gezin gewenst/nodig is (indicatie) en welke zorg/jeugd- en opvoedhulp er vervolgens wordt ingezet (direct verwijzen). f. Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen wij verbindingen met andere taakvelden. Wij zorgen dat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen wij voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening. Pagina 10 van 104

11 Stand van zaken Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken ambtelijk en bestuurlijk zorgvuldig voor samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland. Een eerste belangrijke stap die in dit proces is gezet betreft het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. De kern van de samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland wordt gevormd door de wens om gezamenlijk tot een efficiënte inkoop te komen van verschillende diensten en producten in de tweede lijn. De inkoop van eerstelijns zorg gebeurt op lokaal niveau. Op 30 januari 2014 heeft de raad het college toestemming verleend om deze regeling te mogen treffen. Daarna hebben de colleges van B&W in maart een dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de inkoop van de tweedelijns zorg. Op lokaal niveau is het Beleidsplan Op weg naar een nieuw sociaal domein door u in december 2013 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten voor de transitie van het sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) weergegeven. Het plan is tot stand gekomen na een interactieve bijeenkomst met de gemeenteraad en de Wmo-raad. In maart 2014 heeft u van ons ook een informatiedocument met de stand van zaken aangaande de transities in het sociale domein ontvangen (nr ). g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Stand van zaken De samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Waterland hebben de zorg op school in regionale ondersteuningsplannen beschreven. Deze plannen zijn met de gemeenten in de regio Waterland besproken in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) in maart Gemeenten en samenwerkingsverbanden stelden in dit OOGO een gezamenlijke werkagenda op voor de punten die uitgewerkt moeten worden om de zorg op school te laten aansluiten op de zorg voor jeugd. Het gaat dan om punten op het gebied van thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, doorgaande leerlijn en arbeidsmarkt en onderwijs. De aansluiting van de zorg op school op de zorg voor de jeugd krijgt vervolgens ook een plek in het beleidsplan jeugd. Pagina 11 van 104

12 Pagina 12 van 104

13 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2014 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 13 maart Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - in de begroting 2013 voorbereidingskosten voor de decentralisatie van de jeugdzorg en AWBZ zijn begroot (invoering 3D s per 2015). De werkzaamheden lopen door in Voorgesteld wordt daarom een deel van dit budget over te hevelen naar De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53); - de verbreding van het voetpad langs het B-veld naar de hockeyvereniging is uitgesteld naar 2014 omdat de aannemer eerst herstelwerk moest doen aan dit pad. Het geplande snoeiwerk rond de velden is uitgesteld. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53). Pagina 13 van 104

14 Toelichting technische correcties 2. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - op grond van de BBV de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid maar op maatschappelijke hulpverlening (punt 3). - de kosten aan Baanstede zijn gelijk gemaakt aan de inkomsten van het rijk Baten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van het Rijk zijn verlaagd. 3. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het budget voor zorg op school van schoolbegeleiding, programmaonderdeel Onderwijs en jeugd (punt 4) naar dit programmaonderdeel wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk hier wordt verantwoord; - op grond van de BBV de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid (punt 2) maar op maatschappelijke hulpverlening. 4. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor zorg op school van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel Welzijn (punt 3) wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk op product Basisgezondheidszorg wordt verantwoord. Toelichting autonome ontwikkelingen 5. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De wijzigingen van de lasten wordt veroorzaakt doordat : - het aantal uitkeringen is gestegen; - er meer inwoners zijn die recht hebben op kwijtschelding; - lopende trajecten voor inburgering moeten nog worden afgerond; - de kosten aan het Regiocollege voor volwasseneneducatie zijn gestegen;. - Het toeleiden naar werk van werklozen wordt op een andere manier gedaan. Baten De wijzigingen van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de Rijksbijdrage bijstandsverlening is verhoogd; - de inkomsten uit verhaal lager zijn;. - het Rijk de doeluitkering voor het werkdeel structureel heeft verlaagd; - het Rijk de doeluitkering voor volwasseneducatie incidenteel heeft verhoogd. 6. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de wettelijke taak voor dierenopvang is uitgebreid; - met ingang van 1 januari het bibliotheekgebouw eigendom van de gemeente is ten gevolge daarvan moeten de volgende kosten worden voldaan: opstalverzekering, onroerendzaakbelasting en waterschapslasten; - de Bolder extra ondersteuning nodig heeft om zich voor te bereiden op haar nieuwe rol en taken na de verhuizing naar de brede school in Monnickendam; - de kosten voor gas en elektriciteit voor sporthal t Spil en gymzaal Nieuwland hoger zijn door intensiever gebruik. Pagina 14 van 104

15 Daarnaast zijn de lasten lager doordat: - de begroting van de GGD is goedgekeurd en de begroting van de gemeente hierop is aangepast; - de muziekschool de huur vanaf heden zelf gaat betalen; - het beheer en onderhoud van het C-veld op Marken is vervallen; - er een aanpassing is van de voorziening grootonderhoud sportvelden als gevolg van het vervallen van de C-velden Marken en Monnickendam door de aanleg van kunstgras. Baten De verhoging van de baten betreft: - de betaalde huur van Karmac en WonenPlus voor de bibliotheekvestiging; - de lening aan het hockeyveld; - meer huuropbrengst van de sportcomplexen Ilpendam en Broek in Waterland. Daarnaast zijn de baten lager doordat: - er geen bedrag meer wordt ontvangen van de geldlening omdat het bibliotheekgebouw met ingang van 1 januari 2014 eigendom is van de gemeente; - er minder huuropbrengst is van de sportcomplexen Markgouw en Marken. 7. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - vanaf 2015 de schoolbesturen zelf budget van het Rijk voor onderhoud en aanpassing van scholen ontvangen; - de kosten van aangepast vervoer lager zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd om zelf met de bus of fiets te reizen. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - er extra uitgaven voor het abonnement onderwijshuisvesting en scholing en werkzaamheden in het kader van passend onderwijs zijn; - de bijdrage aan de ouders voor vervoer hoger zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd om zelf met de bus of fiets te reizen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de bijdrage van de schoolbesturen voor onderhoud van de Grote Grutto hoger is; - de werkelijke inkomsten van de ouderbijdragen hoger zijn; - er meer leerlingen schoolzwemmen waardoor de inkomsten hoger zijn. 8. Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende product: - het krediet van het project Groot onderhoud sporthal t Spil voorlopig is doorgeschoven naar In de periode van oplevering van de Brede School Monnickendam wordt nagegaan of renovatie van de sporthal de beste optie is; - op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd; - het krediet van het project Voorbereiding brede school scholeneiland is verhoogd met en daarnaast wordt op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten geactualiseerd. Betreft het restant van het budget voor de sloop Kohnstammschool; - er een lening is verstrekt aan St.Waterlandse Hockey Accommodatie; - per 1 januari 2014 de gemeente eigenaar van het bibliotheekgebouw aan t Spil in Monnickendam is. Dit betekent dat het gebouw is opgenomen in onze activa administratie, hierdoor wijzigen de kapitaallasten.. Pagina 15 van 104

16 Toelichting nieuw beleid 9. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er nieuw beleid wordt ontwikkeld op het gebied van armoedebestrijding. Hiervoor is extra budget ontvangen in het gemeentefonds; - de wijziging in het kwijtscheldingsbeleid inhoudt dat ook zelfstandigen kwijtschelding van belasting kunnen aanvragen. 10. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2013 heeft aangegeven dat het brede school netwerk zou moeten worden uitgebreid naar alle kernen van de gemeente Waterland. In deze vergadering is een toezegging gedaan dat het college de wensen gaat inventariseren met de bredeschoolcoördinator. De uitkomsten zijn dat men graag wil dat het netwerk wordt uitgebreid naar andere kernen.. Pagina 16 van 104

17 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten zal expliciet aandacht worden besteed aan jongerenhuisvesting. Er zal uitvoering worden gegeven aan de in 2013 met de corporaties gemaakte prestatieafspraken. Verder zal de financiële continuïteit van de in de gemeente toegelaten instellingen scherp in de gaten gehouden worden. Stand van zaken Er zijn diverse projecten lopende waarvan een deel jongerenhuisvesting betreft. Deze zijn echter nog voornamelijk in de ontwikkelfase. b. Bestemmingsplannen: het project actualisering bestemmingsplannen bevindt zich in de nazorgen beroepsfase. Op de gewenste einddatum gold in 2013 voor het gehele grondgebied een actueel bestemmingsplan. In 2014 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland. Ook zullen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen een nog onbekend aantal procedures worden gevolgd. Stand van zaken Eind april speelt de laatste beroepszaak (bestemmingsplan Marken). Afhankelijk van de uitspraken van de Raad van State zullen nog herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Naar verwachting zal dit rond de zomer zijn afgerond. De start van de herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland is vanwege de uitloop van het project actualisatie bestemmingsplannen doorgeschoven naar Dit bestemmingsplan moet in 2018 zijn gerealiseerd dus doorschuiven is geen probleem. c. IJmeer: - RRAAM: in 2013 is de ontwerp structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toekomstperspectief. Daarin is wel de mogelijkheid opengelaten om een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hieroveren hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. Wij investeren ook in 2014, al dan niet in ISWverband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten. - Deltaprogramma s: in de Tweede Kamer moeten in 2014 vijf deltabeslissingen worden genomen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen. - Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Pagina 17 van 104

18 Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft. Met betrekking tot de dijkversterking op Marken gaat de minister een pilot voorstellen voor meerlaagse veiligheid met behoud van de financiële middelen die op dit moment gereserveerd zijn in het hoogwaterbeschermingsprogramma. Stand van zaken - RRAAM: er zijn diverse ecologische projecten die worden onderzocht om de ecologie van het Markermeergebied te verbeteren zoals het creëren van golfluwe zones in het Markermeer. Deze ontwikkelingen worden gevolgd. - Deltaprogramma s: in februari is een bijeenkomst voor raads- en collegeleden vanuit de regio georganiseerd om te informeren over de bestuurlijke informatie- en consultatieronde over het vaststellen van de deltabeslissingen in de Tweede Kamer. Er is een reactie op hoofdlijnen gestuurd over de voorgenomen deltabeslissingen, waaronder het flexibel peilbeheer in het Markermeer/IJsselmeer. - Dijkversterkingen: De mijlpalen voor 2014 voor de dijkversterking Hoorn Amsterdam zijn bekend. De provincie laat een ruimtelijk kwaliteitskader opstellen waaraan de dijk getoetst wordt. De meekoppelplannen, -wensen en -belangen worden geïnventariseerd door HHNK. Er is een Pilot Meerlaags Veiligheid Marken gestart voor de dijkversterking op Marken. Er wordt onderzocht of en welke sets van meerlaagsveiligheidsmaatregelen kunnen bijdragen aan de waterveiligheid van Marken. Dit zou in 2015 moeten leiden tot een voorkeursoplossing. Pagina 18 van 104

19 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2014 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 13 maart Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor de prijsvraag zwemwater Ilpendam dit jaar opnieuw niet is besteed. Er wordt daarom voorgesteld dit budget over te hevelen. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53). 12. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het project actualiseringsslag bestemmingsplannen gemeente Waterland vanaf 2010 loopt. Er zijn in dit project 4 bestemmingsplannen en een planmer opgesteld en op 11 april 2013 vastgesteld. Zoals beschreven in het projectplan werden de grootste uitgaven verwacht in het jaar van vaststelling van de plannen; Het benodigde budget voor dit project is gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. De plannen zijn in 2013 vastgesteld en er zijn op drie bestemmingsplannen beroepen ingediend. Het project bevindt zich in de beroeps- en nazorgfase. Voor deze fase worden nog projectkosten verwacht. Deze kosten hebben met name betrekking op de verwerking en uitvoering van gerechtelijke uitspraken (reparatieplannen). Mede gezien het aantal beroepen wordt voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 53). Pagina 19 van 104

20 Toelichting technische correcties 13. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in het kader van toeristisch beleid besloten is het zwemstrandje bij de haven op Marken aan te wijzen als officiële zwemlocatie. Daarbij is afgesproken dat de gemeente Waterland het beheer en onderhoud uitvoert waaronder het maaien. Het hiervoor benodigde budget wordt overgeheveld (zie programmaonderdeel Openbare ruimte, punt 20). Toelichting autonome ontwikkelingen 14. Programmaonderdeel Bouw-en woningbouwtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt. 15. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2011 het besluit genomen is om in 2015ev het budget af te ramen in verband met verwachte toekomstige ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hielden verband met een andere rol van de gemeente (meer op afstand). Geconstateerd wordt dat het niet gelukt is, mede door de economische crisis, om meer op afstand te opereren. Hierdoor blijft het nodig om zaken te initiëren en te stimuleren om de lokale economie te stimuleren, inclusief toerisme (zoals inkoop VVV-site, financiële deelname aan toeristische brochures of infrastructurele toeristische projecten). 16. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast zijn de lasten lager doordat het benodigde budget (onttrokken uit de algemene reserve) voor de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorrigeerd (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserve, punt 54). Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast dalen de baten doordat de verwachte opbrengsten (storting naar de algemene reserve) als gevolg van de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus, in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorrigeerd (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserve, punt 54). 17. Programmaonderdeel Kapitaallasten VROM Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd. Pagina 20 van 104