EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013"

Transcriptie

1 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013

2 Pagina 2 van 102

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING VI. BIJLAGEN moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 2 e halfjaar Productenraming begroting Overzicht rioolvoorziening Pagina 3 van 102

4 Pagina 4 van 102

5 INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2013 (1 e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. Minder inkomsten De laatste jaren hebben in het teken gestaan van ingrijpende bezuinigingen. Doordat onze inkomsten zijn gedaald, bleek het onvermijdelijk om ook onze uitgaven terug te brengen. Immers, ook onze inwoners en bedrijven kunnen zich in deze tijden geen hogere rekening permitteren. We hebben dan ook niet gekozen voor het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Bij de vaststelling van de begroting voor 2013 is besloten om, na een zorgvuldig traject, forse bezuinigingsmaatregelen te nemen. Bezuinigen Op veel terreinen heeft de gemeente financieel een flinke stap terug moeten doen; zowel op de harde sector als de zachte sector is dan ook bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben ontegenzeggelijk gevolgen gehad voor Waterland en zijn inwoners. Door middel van een aantal onconventionele oplossingen zijn de gevolgen echter zo veel mogelijk beperkt. Hierdoor betekende minder geld niet altijd het einde van een taak of een dienst. Een mooi voorbeeld is de bibliotheekvoorziening. Waterland zal als eerste gemeente in Nederland de vaste bibliotheekvestigingen overdragen aan een particuliere instelling. Deze zal met veel minder geld toch een bibliotheek draaiende houden met vestigingen in de kernen, buiten de bestaande structuren om: een gedurfde stap die veel discussie heeft opgeleverd, ook buiten Waterland. Het loslaten van bestaande ideeën en samenwerkingsverbanden vraagt uiteraard gedegen onderzoek, vertrouwen én een dosis lef. Het college is echter vastberaden om ook met inzet van onconventionele middelen inwoners en bedrijven maximaal waar te geven voor hun geld. Stringent financieel beleid Naast de bezuinigingen voert ons college een stringent financieel beleid. Inmiddels kunnen we vaststellen dat dit beleid zijn vruchten afwerpt. Inkomsten en uitgaven zijn goed op elkaar afgestemd en we hebben zelfs nog wat geld weg kunnen zetten voor de moeilijke jaren die gaan komen. Het eigen vermogen van de gemeente is met bijna 19 miljoen eind 2012 naar verwachting voldoende om eventueel nieuwe tegenvallers op te vangen. Onzekerheden zijn er op dit moment namelijk nog genoeg, zoals de gevolgen van de taken die de rijksoverheid in het sociale domein overhevelt naar de gemeenten (de zogenoemde drie decentralisaties). Maar ook de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds is op dit moment nog onzeker. Op koers Voor wat betreft de uitvoering van de begroting 2013 lopen we op koers. Veel van de voorgenomen bezuinigingen zijn inmiddels in gang gezet en tegelijkertijd maken we tijd en energie vrij om de bestaande en nieuwe taken goed uit te voeren. 1 e IBU 2013 In de 1 e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Effecten jaarrekening 2012 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2012 zijn de effecten hiervan in de 1 e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2012 naar begrotingsjaar b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. Pagina 5 van 102

6 d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1 e IBU is de meerjarenbegroting sluitend. Omschrijving Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 e IBU Effecten jaarstukken Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1 e IBU Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2013 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. Omschrijving 1 Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming na 1 e IBU Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Monnickendam, 7 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 6 van 102

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 102

8 Pagina 8 van 102

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij voeren de bezuinigingen op De Bolder, de bibliotheek, de muziekschool en de peuterspeelzalen (gefaseerd) uit. De bezuiniging op de subsidies van de peuterspeelzalen is voor een groot deel teruggedraaid door de raad bij de behandeling van de begroting De bezuiniging bij de muziekschool en De Bolder is voor 2013 doorgevoerd. Bij de bibliotheek is de subsidie in 2013 met verlaagd. Met ingang van 2014 wordt de subsidierelatie met de bibliotheek beëindigd en wordt het bibliotheekwerk uitbesteed aan Karmac (zie raadsinformatiedocument nr en 199-4). b. Scholenbouw: in 2013 gaan wij verder met de voorbereiding van de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en de planvorming voor de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. - Brede school scholeneiland Begin november 2012 zijn de (beoogde) toekomstige deelnemers in de brede school scholeneiland onder begeleiding van ICS gestart met het opstellen van het programma van eisen voor de bouw van de school. Omdat in december 2012 bekend is geworden dat de leerlingenaantallen sneller afnemen dan in het Integraal HuisvestingsPlan was verwacht, hebben de schoolbesturen gevraagd om even pas op de plaats te maken met het opstellen van het programma van eisen voor de brede school scholeneiland. Op hun verzoek heeft er in het eerste kwartaal van 2013 een extra onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor de nieuwbouw van de brede school. Daarbij is tegelijkertijd gekeken welke gevolgen de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en De Bolder hebben voor de bouw van de brede school. De uitkomsten van het onderzoek worden aan de raad voorgelegd, zodat bekeken kan worden hoe de nieuwe brede school vorm gaat krijgen. - Brede school Broek in Waterland Voor de bouw van de brede school in Broek in Waterland wordt in het tweede kwartaal van 2013 een projectplan opgesteld. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid uit. De lokale nota gezondheidsbeleid is in april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn volgens de planning gestart met de uitvoering. d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het nieuwe Wmo-beleid uit. Op 13 december 2012 is het nieuwe Wmo-beleidsplan Waterland voor elkaar vastgesteld. Wij informeren de raad jaarlijks in mei/juni over de uitvoering van het beleid in het Wmo-uitvoeringsplan. Pagina 9 van 102

10 e. Jeugdbeleid: wij voeren de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het jeugdbeleid wordt uitgevoerd conform de jeugdnota. Het jongerenwerk is eind 2012 geëvalueerd. De raad is hierover in week 49 van 2012 geïnformeerd (raadsinformatiedocument nr ); op basis daarvan is het aantal uren inzet jongerenwerker uitgebreid, waarbij tevens ruimte is voor het vormgeven van Civil Society/Eigen kracht/kanteling-projecten. Daarnaast is de uitvoering van het CJG geëvalueerd en wordt de doorontwikkeling van het CJG gekoppeld aan twee jeugdzorgpilots. De jeugdzorgpilots (waarbinnen wij zullen gaan oefenen met de processen indicatiestelling en inzet ambulante jeugdzorg) starten in de eerste helft van 2013, zie hieronder ook bij punt f. f. Decentralisaties: wij verwachten de komende jaren ( ) met de decentralisatie van jeugdzorg als nieuwe taak de uitvoering van jeugdzorg erbij te krijgen. De Wet werken naar vermogen en de overheveling van de begeleiding en mogelijk andere taken uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn controversieel verklaard. Wij houden er rekening mee dat het nieuwe kabinet (Rutte II) deze wetten na de verkiezingen gewijzigd zal doorvoeren. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden beperken. Stand van Zaken In februari 2013 hebben wij de notitie De Drie Decentralisaties - Na het Regeerakkoord (nr ) opgesteld. In deze notitie beschrijven wij de inhoud van de drie decentralisaties en laten wij zien wat wij tot nu toe hebben gedaan om ons voor te bereiden op de nieuwe regelingen en wat wij in 2013 en verder doen om invulling te geven aan de drie decentralisaties. g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij anticiperen op de gevolgen die dit kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Na een conferentie in het najaar van 2012 zijn wij in januari 2013 gestart met een gezamenlijk overleg van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeenten. In dit overleg is een eerste aanzet gegeven om de zorg op het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op elkaar af te stemmen en de risico s in beeld te brengen. Pagina 10 van 102

11 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 2 mei Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Welzijn In 2012 zijn financiële verplichtingen aangegaan inzake de: - pilot jeugdzorg; - decentralisatie AWBZ begeleiding; - vrijwilligersvacaturebank; - kosten van de aanschaf van het controleprogramma Kwaliteit in Controle. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). 2. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd In 2012 zijn financiële verplichtingen aangegaan inzake: - het WOW-project kindergemeenteraad; - de uitvoering van het amendement over jongerenparticipatie; - de financiële bijdragen aan de scouting. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). Pagina 11 van 102

12 Toelichting technische correcties 3. Programmaonderdeel Welzijn - Van het Rijk hebben wij een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De besteding van deze uitkering is in haar geheel opgevoerd bij het programmaonderdeel Welzijn onder het product sportbeoefening/sportbevordering. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd door de brede-schoolcoördinator. Daarom moet er een deel van het bedrag worden overgeheveld naar programmaonderdeel Onderwijs en jeugd (punt 4). Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op. - Door een nieuwe overeenkomst met de GGD zijn de kosten per lijkschouw hoger geworden. Deze hogere kosten worden overgeheveld van het programmaonderdeel Begraven (punt 22) omdat hier ook een bedrag in zit voor de beschikbaarheid van gemeentelijke lijkschouwers. 4. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Van het Rijk hebben wij een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De besteding van deze uitkering is in zijn geheel opgevoerd bij het programmaonderdeel Welzijn onder het product sportbeoefening/sportbevordering. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd door de brede school coördinator. Daarom moet er een deel van het bedrag worden overgeheveld van het programmaonderdeel Welzijn (punt 3). Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op. Toelichting autonome ontwikkelingen 5. Programmaonderdeel Uitkeringen - Er zijn twee ontwikkelingen die per saldo geen effect hebben op de (meerjaren)begroting: de hogere bijdrage voor het werkvoorzieningschap en de lagere uitgaven voor volwasseneneducatie. De extra uitgaven worden namelijk gedekt door een hogere doeluitkering van het Rijk en tegenover de lagere uitgaven staan ook lagere inkomsten van het Rijk. - Er zijn structureel lagere inkomsten uit verhaal van uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ. Daar staat in 2013 tegenover dat wij een hogere doeluitkering van het Rijk over voorgaande jaren hebben ontvangen voor de inburgering. 6. Programmaonderdeel Welzijn - Er zijn twee zaken die per saldo geen effect hebben op de begroting 2013: wij hebben van Stadsregio Amsterdam een eenmalig bedrag ontvangen voor de uitvoering van de pilots op het gebied van de jeugdzorg en van de gemeente Zaanstad voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van achterstandssituaties. Deze gelden worden ook aan de uitvoering besteed. - Er zijn structureel hogere eigen bijdragen van de cliënten van de Wmo-voorzieningen. - De stijging van de lasten wordt incidenteel veroorzaakt doordat aan de GGD een bedrag nabetaald moest worden over 2012 voor de jeugdgezondheidszorg. - De schoonmaakkosten van de gymzaal in Ilpendam over voorgaande jaren nog betaald moeten worden aan de AWM die het beheer van het gebouw op zich heeft genomen. - Een aantal subsidies van paragraaf H in 2013 is lager dan begroot. - Structureel wordt de stijging van de lasten veroorzaakt doordat bij de Wmo de kosten van de vervoersvoorzieningen toenemen als gevolg van hogere indexering en omdat er meer ontvangers van Hulp bij het Huishouden 3 zijn. - Bij de GGD is de huur van het consultatiebureau lager dan begroot en omdat de bijdrage van de GGD voor de algemene gezondheidszorg lager is geworden. Pagina 12 van 102

13 7. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd - De stijging van de baten wordt incidenteel veroorzaakt doordat wij over voorgaande jaren van de scholen die gebruik maken van de brede school Ilpendam een onderhoudsbijdrage hebben ontvangen. - Door een teruglopend leerlingenaantal is de geraamde onderhoudsbijdrage per leerling lager geworden. Een en ander is het gevolg van het feit dat wij onlangs het beheerplan voor de brede school Ilpendam met alle gebruikers en de AWM hebben vastgesteld. - De lasten zijn gestegen omdat de premie van de opstal- en inboedelverzekering van de schoolgebouwen is verhoogd onder meer in verband met een hogere assurantiebelasting - De kosten van het leerlingenvervoer zijn toegenomen doordat er meer leerlingen gebruik maken van het vervoer. - Incidenteel zijn de lasten gestegen omdat er kosten gemaakt worden voor de voormalige Tiede Bijlsmaschool en Kohnstammschool omdat de sloop van deze gebouwen nog niet heeft plaatsgevonden. - Er zijn minder aanvragen gekomen van de scholen voor het onderhoud van de schoolgebouwen Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten Toelichting nieuw beleid 9. Programmaonderdeel Welzijn - Wij voeren in verband met de transitie jeugdzorg in 2013 pilots jeugdzorg uit. Daarvoor hebben wij eenmalig een bedrag ontvangen (Stadsregio Amsterdam). - Voor de kunstgrasvelden hebben wij een opstalverzekering afgesloten. Om vandalisme tegen te gaan moeten de hekwerken rondom sportpark Markgouw in 2013 vernieuwd worden. Zouden wij dat niet doen dan bedraagt het eigen risico bij vandalismeschade per gebeurtenis. 10. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Vanaf 2013 ontvangen wij van het Rijk extra geld voor de inzet van buurtsportcoaches. Daarvoor wordt de jongerenwerker extra ingezet om projecten uit te voeren op het gebied van sport en bewegen. Pagina 13 van 102

14 Pagina 14 van 102

15 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten zijn wij steeds uitgegaan van 30 % sociale woningbouw. In het op te stellen volkshuisvestingsplan 2012 en te maken nieuwe prestatieafspraken wordt hieraan aandacht gegeven. In 2012 vindt de uitvoering van een en ander plaats. Daarin vormt mede de eind 2012 gewijzigde Regionale huisvestingsverordening uitgangspunt. Eind 2012 is het onderzoek naar tijdelijke starterwoningen eveneens afgerond. Er is overleg gevoerd met de corporaties over de prestatieafspraken. Voor de zomer is een vervolgoverleg gepland. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de veranderde inzichten met betrekking tot het percentage sociale woningbouw. Het onderzoek naar tijdelijke starterswoningen is afgerond. b. Woningbouwprojecten: in deze tijden van financiële crisis is het een hele opgave om de woningbouwprojecten te realiseren. Wij zullen de realisatie ook in 2013 blijven faciliteren omdat de woningbouwprojecten bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid in deze gemeente. De woningmarkt staat onder druk. Dit blijkt uit het stopzetten en vertragen van een aantal projecten en de soms tegenvallende verkoop van woningen. Daarentegen kunnen enkele projecten mogelijk een doorstart maken. Het merendeel van de woningbouwprojecten vindt doorgang en er is nog steeds vraag naar woningen. c. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Op 11 april 2013 zijn de vier grote-gebieds-bestemmingsplannen van het project actualiseringslag bestemmingsplannen vastgesteld. Er wordt voor 1 juli nog een postzegelbestemmingsplan (Dollard) en een beheersverordening (Galgeriet) vastgesteld, waarna voor het hele grondgebied van de gemeente een actueel ruimtelijk plan is vastgesteld. d IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, is het uitgangspunt nog steeds om deze ontwikkeling te keren. Verwacht wordt dat het Rijk in juni een besluit neemt, in de concept structuurvisie zijn buitendijks bouwen en de extra IJ-meer verbinding niet opgenomen. Ook is er in Markermeer en IJ-meer geen windmolenpark opgenomen. e. Bouwbeleidsplan: in 2011 is een bouwbeleidsplan opgesteld (wettelijke verplichting), dat de werkzaamheden op het gebied van toezicht, controle en handhaving beschrijft. In 2013 evalueren wij het bouwbeleidsplan. In 2013 wordt verdere prioriteit gegeven aan de afhandeling van de top 25 van urgente handhavingzaken in de gemeente. De afhandeling van de handhavingszaken verloopt volgens afspraak. Pagina 15 van 102

16 f. Welstandsbeleid: op basis van een aantal ontwikkelingen wordt een nieuwe welstandsnota vastgesteld en het nieuwe welstandsbeleid uitgevoerd. De nieuwe Welstandsnota, inclusief nieuw beleid, is ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. g. Monumenten: in 2013 wordt prioriteit gegeven aan de instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten ook zonder het beschikbaar hebben van subsidies. Daarnaast moet gekeken worden naar mogelijkheden en belemmeringen om de provinciale monumenten overgedragen te krijgen aan de gemeente. Het initiatief ligt bij de provincie. Een voorstel wordt dit jaar verwacht. Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Lasten Baten Saldo Mutaties meerjarenraming Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Gebiedsontwikkeling Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 2 mei Pagina 16 van 102

17 Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Economische aangelegenheden In de raadsvergadering van 24 maart 2011 is een initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake een prijsvraag bevordering kleinschalig toerisme en recreatie in Ilpendam vastgesteld. Het idee was om door middel van een prijsvraag tot een plan te komen voor de voormalige gemeentewerf in Ilpendam. Voor de prijsvraag is een budget gereserveerd van Na een aantal voorbereidende gesprekken van de kopgroep heeft op 4 oktober 2011 een gesprek plaatsgevonden met de huidige gebruikers van het terrein. Tijdens dit gesprek ontstond er onder de gebruikers het idee om zelf een plan te ontwikkelen. Tijdens het gesprek kwamen ook geluiden van vermeende bodemverontreiniging naar voren. Naar aanleiding van deze geluiden is het college gevraagd hier onderzoek naar te doen. In februari 2012 is hierover een rapport verschenen met de conclusie dat de bodem inderdaad verontreinigd is maar dat gezien het huidige gebruik geen risico s te verwachten zijn. In de week van 7 augustus 2012 is de raad door middel van het Informatiedocument Wateronderzoek Ringvaart Ilpendam geïnformeerd over de resultaten van dat onderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat het water voldoet aan de waarden voor uitstekend zwemwater. Het beschikbare budget is door middel van een overhevelingsvoorstel overgeheveld naar het boekjaar Nadat de resultaten van de onderzoeken bekend waren, is aan de gebruikers gevraagd naar de stand van zaken van hun plan. In de raadsvergadering van 14 februari 2013 is de raad hierover geïnformeerd en heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dit gewijzigde proces. De intentie is om in 2013 nog tot realisatie van de plannen over te gaan. Het is derhalve gewenst dat het vastgestelde budget van in 2013 beschikbaar is. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). 12. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Het project Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland loopt van 2010 tot en met het jaar Zoals beschreven in het projectplan worden de grootste uitgaven verwacht in de periode Het benodigde budget voor dit project wordt gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Tot en met de oplevering van het project wordt het resterende bedrag jaarlijks overgeheveld. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). Toelichting technische correcties 13. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling - Organieke verplaatsing van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel Grondzaken. Per saldo geen effect (zie programmaonderdeel Grondzaken, punt 49). - Daarnaast zijn er de afgelopen drie jaar inzake het budget voor woningexploitatie woningcorporaties geen uitgaven geweest. Tegenover dit lastenbudget staat voor hetzelfde bedrag een batenbudget. Ook op dit batenbudget zijn de afgelopen drie jaar geen inkomsten ontvangen. Beide budgetten worden structureel verminderd. Per saldo voor het resultaat heeft dit geen effect. 14. Programmaonderdeel Loonkosten VROM Een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Juridische zaken (punt 48). De openstaande vacatureruimte van VROM is overgeplaatst naar Algemene en juridische zaken om hiermee inhuur van personeel te bekostigen. 15. Programmaonderdeel Kapitaallasten VROM Betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Kapitaallasten Algemene en juridische zaken (punt 51) inzake de verantwoording van de kredieten Grond Ilpendam/Watergang, Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland, Gronden Marken, Grond vm Armvoogden Ilpendam, Aankoop grond Molenpad en weiland Kloosterdijk. Pagina 17 van 102

18 Toelichting autonome ontwikkelingen 16. Programmaonderdeel Bouw-en woningtoezicht De budgetten en de effecten onderhandenwerk (OHW) met betrekking tot het project Mirrorhotel zijn verwerkt. In een aantal gevallen wordt bij het verlenen van een omgevingsvergunning gevraagd een archeologisch rapport te beoordelen. De bijbehorende expertise moeten wij hiervoor inhuren. De extra kosten worden verhaald bij het verstrekken van de vergunningen. Per saldo heeft het geen effect. 17. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden - Er worden kosten gemaakt inzake de bijdrage van Stichting Stadsrechten Monnickendam, in verband met de realisatie van een beeld op de Middendam. Dit wordt overigens administratief middels de overlopende passiva verwerkt, omdat de betreffende geldelijke bijdrage van de stichting aan de gemeente al in 2012 was ontvangen. - Daarnaast wordt het budget aangepast conform de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland (conform besluit dagelijks bestuur Landschap Waterland). 18. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling - Het nog niet gebruikte budget voor het project Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland dat in 2012 incidenteel zou worden onttrokken uit de algemene reserve wordt budgettair doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserve, punt 65). - De budgetten en de effecten OHW met betrekking tot gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerrein Dollard zijn conform de financiële actualisering (woningbouw)projecten verwerkt. - De benodigde budgetten met betrekking tot de ontwikkeling locatie St. Sebastianus zijn verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserve, punt 65). De verwachte opbrengst als gevolg van de ontwikkeling locatie St. Sebastianus is verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele baat te storten in de algemene reserve (zie programmaonderdeel Mutaties al gemene reserve, punt 65). - Er zijn incidentele opbrengsten ontvangen, inzake de winstafdracht Veenderijgouw Verder zijn er huurinkomsten inzake de huurovereenkomst voor Galgeriet 37 tot 1 december Programmaonderdeel Milieu Er worden kosten gemaakt inzake de subsidie duurzame energie welke ontvangen is van de provincie Noord-Holland. Dit wordt overigens administratief middels de overlopende passiva verwerkt omdat de betreffende subsidie al in 2012 was ontvangen. 20. Programmaonderdeel Kapitaallasten VROM De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten. Pagina 18 van 102

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie