EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013"

Transcriptie

1 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013

2 Pagina 2 van 102

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING VI. BIJLAGEN moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 2 e halfjaar Productenraming begroting Overzicht rioolvoorziening Pagina 3 van 102

4 Pagina 4 van 102

5 INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2013 (1 e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. Minder inkomsten De laatste jaren hebben in het teken gestaan van ingrijpende bezuinigingen. Doordat onze inkomsten zijn gedaald, bleek het onvermijdelijk om ook onze uitgaven terug te brengen. Immers, ook onze inwoners en bedrijven kunnen zich in deze tijden geen hogere rekening permitteren. We hebben dan ook niet gekozen voor het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Bij de vaststelling van de begroting voor 2013 is besloten om, na een zorgvuldig traject, forse bezuinigingsmaatregelen te nemen. Bezuinigen Op veel terreinen heeft de gemeente financieel een flinke stap terug moeten doen; zowel op de harde sector als de zachte sector is dan ook bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben ontegenzeggelijk gevolgen gehad voor Waterland en zijn inwoners. Door middel van een aantal onconventionele oplossingen zijn de gevolgen echter zo veel mogelijk beperkt. Hierdoor betekende minder geld niet altijd het einde van een taak of een dienst. Een mooi voorbeeld is de bibliotheekvoorziening. Waterland zal als eerste gemeente in Nederland de vaste bibliotheekvestigingen overdragen aan een particuliere instelling. Deze zal met veel minder geld toch een bibliotheek draaiende houden met vestigingen in de kernen, buiten de bestaande structuren om: een gedurfde stap die veel discussie heeft opgeleverd, ook buiten Waterland. Het loslaten van bestaande ideeën en samenwerkingsverbanden vraagt uiteraard gedegen onderzoek, vertrouwen én een dosis lef. Het college is echter vastberaden om ook met inzet van onconventionele middelen inwoners en bedrijven maximaal waar te geven voor hun geld. Stringent financieel beleid Naast de bezuinigingen voert ons college een stringent financieel beleid. Inmiddels kunnen we vaststellen dat dit beleid zijn vruchten afwerpt. Inkomsten en uitgaven zijn goed op elkaar afgestemd en we hebben zelfs nog wat geld weg kunnen zetten voor de moeilijke jaren die gaan komen. Het eigen vermogen van de gemeente is met bijna 19 miljoen eind 2012 naar verwachting voldoende om eventueel nieuwe tegenvallers op te vangen. Onzekerheden zijn er op dit moment namelijk nog genoeg, zoals de gevolgen van de taken die de rijksoverheid in het sociale domein overhevelt naar de gemeenten (de zogenoemde drie decentralisaties). Maar ook de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds is op dit moment nog onzeker. Op koers Voor wat betreft de uitvoering van de begroting 2013 lopen we op koers. Veel van de voorgenomen bezuinigingen zijn inmiddels in gang gezet en tegelijkertijd maken we tijd en energie vrij om de bestaande en nieuwe taken goed uit te voeren. 1 e IBU 2013 In de 1 e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Effecten jaarrekening 2012 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2012 zijn de effecten hiervan in de 1 e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2012 naar begrotingsjaar b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. Pagina 5 van 102

6 d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1 e IBU is de meerjarenbegroting sluitend. Omschrijving Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 e IBU Effecten jaarstukken Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1 e IBU Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2013 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. Omschrijving 1 Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming na 1 e IBU Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Monnickendam, 7 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 6 van 102

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 102

8 Pagina 8 van 102

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij voeren de bezuinigingen op De Bolder, de bibliotheek, de muziekschool en de peuterspeelzalen (gefaseerd) uit. De bezuiniging op de subsidies van de peuterspeelzalen is voor een groot deel teruggedraaid door de raad bij de behandeling van de begroting De bezuiniging bij de muziekschool en De Bolder is voor 2013 doorgevoerd. Bij de bibliotheek is de subsidie in 2013 met verlaagd. Met ingang van 2014 wordt de subsidierelatie met de bibliotheek beëindigd en wordt het bibliotheekwerk uitbesteed aan Karmac (zie raadsinformatiedocument nr en 199-4). b. Scholenbouw: in 2013 gaan wij verder met de voorbereiding van de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en de planvorming voor de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. - Brede school scholeneiland Begin november 2012 zijn de (beoogde) toekomstige deelnemers in de brede school scholeneiland onder begeleiding van ICS gestart met het opstellen van het programma van eisen voor de bouw van de school. Omdat in december 2012 bekend is geworden dat de leerlingenaantallen sneller afnemen dan in het Integraal HuisvestingsPlan was verwacht, hebben de schoolbesturen gevraagd om even pas op de plaats te maken met het opstellen van het programma van eisen voor de brede school scholeneiland. Op hun verzoek heeft er in het eerste kwartaal van 2013 een extra onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor de nieuwbouw van de brede school. Daarbij is tegelijkertijd gekeken welke gevolgen de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en De Bolder hebben voor de bouw van de brede school. De uitkomsten van het onderzoek worden aan de raad voorgelegd, zodat bekeken kan worden hoe de nieuwe brede school vorm gaat krijgen. - Brede school Broek in Waterland Voor de bouw van de brede school in Broek in Waterland wordt in het tweede kwartaal van 2013 een projectplan opgesteld. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid uit. De lokale nota gezondheidsbeleid is in april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn volgens de planning gestart met de uitvoering. d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het nieuwe Wmo-beleid uit. Op 13 december 2012 is het nieuwe Wmo-beleidsplan Waterland voor elkaar vastgesteld. Wij informeren de raad jaarlijks in mei/juni over de uitvoering van het beleid in het Wmo-uitvoeringsplan. Pagina 9 van 102

10 e. Jeugdbeleid: wij voeren de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het jeugdbeleid wordt uitgevoerd conform de jeugdnota. Het jongerenwerk is eind 2012 geëvalueerd. De raad is hierover in week 49 van 2012 geïnformeerd (raadsinformatiedocument nr ); op basis daarvan is het aantal uren inzet jongerenwerker uitgebreid, waarbij tevens ruimte is voor het vormgeven van Civil Society/Eigen kracht/kanteling-projecten. Daarnaast is de uitvoering van het CJG geëvalueerd en wordt de doorontwikkeling van het CJG gekoppeld aan twee jeugdzorgpilots. De jeugdzorgpilots (waarbinnen wij zullen gaan oefenen met de processen indicatiestelling en inzet ambulante jeugdzorg) starten in de eerste helft van 2013, zie hieronder ook bij punt f. f. Decentralisaties: wij verwachten de komende jaren ( ) met de decentralisatie van jeugdzorg als nieuwe taak de uitvoering van jeugdzorg erbij te krijgen. De Wet werken naar vermogen en de overheveling van de begeleiding en mogelijk andere taken uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn controversieel verklaard. Wij houden er rekening mee dat het nieuwe kabinet (Rutte II) deze wetten na de verkiezingen gewijzigd zal doorvoeren. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden beperken. Stand van Zaken In februari 2013 hebben wij de notitie De Drie Decentralisaties - Na het Regeerakkoord (nr ) opgesteld. In deze notitie beschrijven wij de inhoud van de drie decentralisaties en laten wij zien wat wij tot nu toe hebben gedaan om ons voor te bereiden op de nieuwe regelingen en wat wij in 2013 en verder doen om invulling te geven aan de drie decentralisaties. g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij anticiperen op de gevolgen die dit kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Na een conferentie in het najaar van 2012 zijn wij in januari 2013 gestart met een gezamenlijk overleg van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeenten. In dit overleg is een eerste aanzet gegeven om de zorg op het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op elkaar af te stemmen en de risico s in beeld te brengen. Pagina 10 van 102

11 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 2 mei Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Welzijn In 2012 zijn financiële verplichtingen aangegaan inzake de: - pilot jeugdzorg; - decentralisatie AWBZ begeleiding; - vrijwilligersvacaturebank; - kosten van de aanschaf van het controleprogramma Kwaliteit in Controle. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). 2. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd In 2012 zijn financiële verplichtingen aangegaan inzake: - het WOW-project kindergemeenteraad; - de uitvoering van het amendement over jongerenparticipatie; - de financiële bijdragen aan de scouting. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). Pagina 11 van 102

12 Toelichting technische correcties 3. Programmaonderdeel Welzijn - Van het Rijk hebben wij een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De besteding van deze uitkering is in haar geheel opgevoerd bij het programmaonderdeel Welzijn onder het product sportbeoefening/sportbevordering. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd door de brede-schoolcoördinator. Daarom moet er een deel van het bedrag worden overgeheveld naar programmaonderdeel Onderwijs en jeugd (punt 4). Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op. - Door een nieuwe overeenkomst met de GGD zijn de kosten per lijkschouw hoger geworden. Deze hogere kosten worden overgeheveld van het programmaonderdeel Begraven (punt 22) omdat hier ook een bedrag in zit voor de beschikbaarheid van gemeentelijke lijkschouwers. 4. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Van het Rijk hebben wij een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De besteding van deze uitkering is in zijn geheel opgevoerd bij het programmaonderdeel Welzijn onder het product sportbeoefening/sportbevordering. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd door de brede school coördinator. Daarom moet er een deel van het bedrag worden overgeheveld van het programmaonderdeel Welzijn (punt 3). Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op. Toelichting autonome ontwikkelingen 5. Programmaonderdeel Uitkeringen - Er zijn twee ontwikkelingen die per saldo geen effect hebben op de (meerjaren)begroting: de hogere bijdrage voor het werkvoorzieningschap en de lagere uitgaven voor volwasseneneducatie. De extra uitgaven worden namelijk gedekt door een hogere doeluitkering van het Rijk en tegenover de lagere uitgaven staan ook lagere inkomsten van het Rijk. - Er zijn structureel lagere inkomsten uit verhaal van uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ. Daar staat in 2013 tegenover dat wij een hogere doeluitkering van het Rijk over voorgaande jaren hebben ontvangen voor de inburgering. 6. Programmaonderdeel Welzijn - Er zijn twee zaken die per saldo geen effect hebben op de begroting 2013: wij hebben van Stadsregio Amsterdam een eenmalig bedrag ontvangen voor de uitvoering van de pilots op het gebied van de jeugdzorg en van de gemeente Zaanstad voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van achterstandssituaties. Deze gelden worden ook aan de uitvoering besteed. - Er zijn structureel hogere eigen bijdragen van de cliënten van de Wmo-voorzieningen. - De stijging van de lasten wordt incidenteel veroorzaakt doordat aan de GGD een bedrag nabetaald moest worden over 2012 voor de jeugdgezondheidszorg. - De schoonmaakkosten van de gymzaal in Ilpendam over voorgaande jaren nog betaald moeten worden aan de AWM die het beheer van het gebouw op zich heeft genomen. - Een aantal subsidies van paragraaf H in 2013 is lager dan begroot. - Structureel wordt de stijging van de lasten veroorzaakt doordat bij de Wmo de kosten van de vervoersvoorzieningen toenemen als gevolg van hogere indexering en omdat er meer ontvangers van Hulp bij het Huishouden 3 zijn. - Bij de GGD is de huur van het consultatiebureau lager dan begroot en omdat de bijdrage van de GGD voor de algemene gezondheidszorg lager is geworden. Pagina 12 van 102

13 7. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd - De stijging van de baten wordt incidenteel veroorzaakt doordat wij over voorgaande jaren van de scholen die gebruik maken van de brede school Ilpendam een onderhoudsbijdrage hebben ontvangen. - Door een teruglopend leerlingenaantal is de geraamde onderhoudsbijdrage per leerling lager geworden. Een en ander is het gevolg van het feit dat wij onlangs het beheerplan voor de brede school Ilpendam met alle gebruikers en de AWM hebben vastgesteld. - De lasten zijn gestegen omdat de premie van de opstal- en inboedelverzekering van de schoolgebouwen is verhoogd onder meer in verband met een hogere assurantiebelasting - De kosten van het leerlingenvervoer zijn toegenomen doordat er meer leerlingen gebruik maken van het vervoer. - Incidenteel zijn de lasten gestegen omdat er kosten gemaakt worden voor de voormalige Tiede Bijlsmaschool en Kohnstammschool omdat de sloop van deze gebouwen nog niet heeft plaatsgevonden. - Er zijn minder aanvragen gekomen van de scholen voor het onderhoud van de schoolgebouwen Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten Toelichting nieuw beleid 9. Programmaonderdeel Welzijn - Wij voeren in verband met de transitie jeugdzorg in 2013 pilots jeugdzorg uit. Daarvoor hebben wij eenmalig een bedrag ontvangen (Stadsregio Amsterdam). - Voor de kunstgrasvelden hebben wij een opstalverzekering afgesloten. Om vandalisme tegen te gaan moeten de hekwerken rondom sportpark Markgouw in 2013 vernieuwd worden. Zouden wij dat niet doen dan bedraagt het eigen risico bij vandalismeschade per gebeurtenis. 10. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Vanaf 2013 ontvangen wij van het Rijk extra geld voor de inzet van buurtsportcoaches. Daarvoor wordt de jongerenwerker extra ingezet om projecten uit te voeren op het gebied van sport en bewegen. Pagina 13 van 102

14 Pagina 14 van 102

15 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten zijn wij steeds uitgegaan van 30 % sociale woningbouw. In het op te stellen volkshuisvestingsplan 2012 en te maken nieuwe prestatieafspraken wordt hieraan aandacht gegeven. In 2012 vindt de uitvoering van een en ander plaats. Daarin vormt mede de eind 2012 gewijzigde Regionale huisvestingsverordening uitgangspunt. Eind 2012 is het onderzoek naar tijdelijke starterwoningen eveneens afgerond. Er is overleg gevoerd met de corporaties over de prestatieafspraken. Voor de zomer is een vervolgoverleg gepland. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de veranderde inzichten met betrekking tot het percentage sociale woningbouw. Het onderzoek naar tijdelijke starterswoningen is afgerond. b. Woningbouwprojecten: in deze tijden van financiële crisis is het een hele opgave om de woningbouwprojecten te realiseren. Wij zullen de realisatie ook in 2013 blijven faciliteren omdat de woningbouwprojecten bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid in deze gemeente. De woningmarkt staat onder druk. Dit blijkt uit het stopzetten en vertragen van een aantal projecten en de soms tegenvallende verkoop van woningen. Daarentegen kunnen enkele projecten mogelijk een doorstart maken. Het merendeel van de woningbouwprojecten vindt doorgang en er is nog steeds vraag naar woningen. c. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Op 11 april 2013 zijn de vier grote-gebieds-bestemmingsplannen van het project actualiseringslag bestemmingsplannen vastgesteld. Er wordt voor 1 juli nog een postzegelbestemmingsplan (Dollard) en een beheersverordening (Galgeriet) vastgesteld, waarna voor het hele grondgebied van de gemeente een actueel ruimtelijk plan is vastgesteld. d IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, is het uitgangspunt nog steeds om deze ontwikkeling te keren. Verwacht wordt dat het Rijk in juni een besluit neemt, in de concept structuurvisie zijn buitendijks bouwen en de extra IJ-meer verbinding niet opgenomen. Ook is er in Markermeer en IJ-meer geen windmolenpark opgenomen. e. Bouwbeleidsplan: in 2011 is een bouwbeleidsplan opgesteld (wettelijke verplichting), dat de werkzaamheden op het gebied van toezicht, controle en handhaving beschrijft. In 2013 evalueren wij het bouwbeleidsplan. In 2013 wordt verdere prioriteit gegeven aan de afhandeling van de top 25 van urgente handhavingzaken in de gemeente. De afhandeling van de handhavingszaken verloopt volgens afspraak. Pagina 15 van 102

16 f. Welstandsbeleid: op basis van een aantal ontwikkelingen wordt een nieuwe welstandsnota vastgesteld en het nieuwe welstandsbeleid uitgevoerd. De nieuwe Welstandsnota, inclusief nieuw beleid, is ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. g. Monumenten: in 2013 wordt prioriteit gegeven aan de instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten ook zonder het beschikbaar hebben van subsidies. Daarnaast moet gekeken worden naar mogelijkheden en belemmeringen om de provinciale monumenten overgedragen te krijgen aan de gemeente. Het initiatief ligt bij de provincie. Een voorstel wordt dit jaar verwacht. Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2013 Lasten Baten Saldo Mutaties meerjarenraming Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Gebiedsontwikkeling Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 2 mei Pagina 16 van 102

17 Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Economische aangelegenheden In de raadsvergadering van 24 maart 2011 is een initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake een prijsvraag bevordering kleinschalig toerisme en recreatie in Ilpendam vastgesteld. Het idee was om door middel van een prijsvraag tot een plan te komen voor de voormalige gemeentewerf in Ilpendam. Voor de prijsvraag is een budget gereserveerd van Na een aantal voorbereidende gesprekken van de kopgroep heeft op 4 oktober 2011 een gesprek plaatsgevonden met de huidige gebruikers van het terrein. Tijdens dit gesprek ontstond er onder de gebruikers het idee om zelf een plan te ontwikkelen. Tijdens het gesprek kwamen ook geluiden van vermeende bodemverontreiniging naar voren. Naar aanleiding van deze geluiden is het college gevraagd hier onderzoek naar te doen. In februari 2012 is hierover een rapport verschenen met de conclusie dat de bodem inderdaad verontreinigd is maar dat gezien het huidige gebruik geen risico s te verwachten zijn. In de week van 7 augustus 2012 is de raad door middel van het Informatiedocument Wateronderzoek Ringvaart Ilpendam geïnformeerd over de resultaten van dat onderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat het water voldoet aan de waarden voor uitstekend zwemwater. Het beschikbare budget is door middel van een overhevelingsvoorstel overgeheveld naar het boekjaar Nadat de resultaten van de onderzoeken bekend waren, is aan de gebruikers gevraagd naar de stand van zaken van hun plan. In de raadsvergadering van 14 februari 2013 is de raad hierover geïnformeerd en heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dit gewijzigde proces. De intentie is om in 2013 nog tot realisatie van de plannen over te gaan. Het is derhalve gewenst dat het vastgestelde budget van in 2013 beschikbaar is. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). 12. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Het project Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland loopt van 2010 tot en met het jaar Zoals beschreven in het projectplan worden de grootste uitgaven verwacht in de periode Het benodigde budget voor dit project wordt gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Tot en met de oplevering van het project wordt het resterende bedrag jaarlijks overgeheveld. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 64). Toelichting technische correcties 13. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling - Organieke verplaatsing van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel Grondzaken. Per saldo geen effect (zie programmaonderdeel Grondzaken, punt 49). - Daarnaast zijn er de afgelopen drie jaar inzake het budget voor woningexploitatie woningcorporaties geen uitgaven geweest. Tegenover dit lastenbudget staat voor hetzelfde bedrag een batenbudget. Ook op dit batenbudget zijn de afgelopen drie jaar geen inkomsten ontvangen. Beide budgetten worden structureel verminderd. Per saldo voor het resultaat heeft dit geen effect. 14. Programmaonderdeel Loonkosten VROM Een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Juridische zaken (punt 48). De openstaande vacatureruimte van VROM is overgeplaatst naar Algemene en juridische zaken om hiermee inhuur van personeel te bekostigen. 15. Programmaonderdeel Kapitaallasten VROM Betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Kapitaallasten Algemene en juridische zaken (punt 51) inzake de verantwoording van de kredieten Grond Ilpendam/Watergang, Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland, Gronden Marken, Grond vm Armvoogden Ilpendam, Aankoop grond Molenpad en weiland Kloosterdijk. Pagina 17 van 102

18 Toelichting autonome ontwikkelingen 16. Programmaonderdeel Bouw-en woningtoezicht De budgetten en de effecten onderhandenwerk (OHW) met betrekking tot het project Mirrorhotel zijn verwerkt. In een aantal gevallen wordt bij het verlenen van een omgevingsvergunning gevraagd een archeologisch rapport te beoordelen. De bijbehorende expertise moeten wij hiervoor inhuren. De extra kosten worden verhaald bij het verstrekken van de vergunningen. Per saldo heeft het geen effect. 17. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden - Er worden kosten gemaakt inzake de bijdrage van Stichting Stadsrechten Monnickendam, in verband met de realisatie van een beeld op de Middendam. Dit wordt overigens administratief middels de overlopende passiva verwerkt, omdat de betreffende geldelijke bijdrage van de stichting aan de gemeente al in 2012 was ontvangen. - Daarnaast wordt het budget aangepast conform de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland (conform besluit dagelijks bestuur Landschap Waterland). 18. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling - Het nog niet gebruikte budget voor het project Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland dat in 2012 incidenteel zou worden onttrokken uit de algemene reserve wordt budgettair doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserve, punt 65). - De budgetten en de effecten OHW met betrekking tot gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerrein Dollard zijn conform de financiële actualisering (woningbouw)projecten verwerkt. - De benodigde budgetten met betrekking tot de ontwikkeling locatie St. Sebastianus zijn verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserve, punt 65). De verwachte opbrengst als gevolg van de ontwikkeling locatie St. Sebastianus is verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele baat te storten in de algemene reserve (zie programmaonderdeel Mutaties al gemene reserve, punt 65). - Er zijn incidentele opbrengsten ontvangen, inzake de winstafdracht Veenderijgouw Verder zijn er huurinkomsten inzake de huurovereenkomst voor Galgeriet 37 tot 1 december Programmaonderdeel Milieu Er worden kosten gemaakt inzake de subsidie duurzame energie welke ontvangen is van de provincie Noord-Holland. Dit wordt overigens administratief middels de overlopende passiva verwerkt omdat de betreffende subsidie al in 2012 was ontvangen. 20. Programmaonderdeel Kapitaallasten VROM De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten. Pagina 18 van 102

19 3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Dit jaar worden er weer enkele beheerplannen geactualiseerd, zoals het beheerplan oevers en het beheerplan kunstwerken. Hiervoor zal de inbreng van de kernraden worden gevraagd. Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter wordt met de kernraden overlegd over de locatie en tijdstip van plaatsing. Over de resultaten worden de kernraden geinformeerd. Met de Broeker dorpsraad worden de knelpunten voor wat betreft (doorgaand) verkeer verder uitgewerkt en mogelijke oplossingen worden onderzocht en voorgelegd aan de gemeenteraad. b. Gemeentewerf: ook in 2013 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn en zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd. De grond voor de nieuwe gemeentewerf op het bedrijfserf Katwoude is aangekocht. De situatietekeningen zijn besproken met de polderraad Katwoude tijdens het bestuurlijk overleg en met de welstandscommissie. In maart is de omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie. c. Hondenpoep: in 2013 wordt het hondenbeleid uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een aanschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een kortingsbon van de dierenspeciaalzaak in Monnickendam voor hondenpoepzakjes. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalbakken zijn of bebording of stickers om de regels duidelijk te maken. Eind januari hebben de hondenbezitters, die hondenbelasting betalen, met de belastingaanslag een brief ontvangen. In deze brief worden de losloop- en opruimgebieden duidelijk gemaakt en wordt de hondenbezitter om medewerking gevraagd om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers. Bij de brief zat een kortingsbon voor een zakjeshouder voor aan de hondenriem en een pakketje met 50 hondenpoepzakjes. Ook zijn in het gemeentehuis tijdelijk hondenpoepzakjes verstrekt. De losloop- en opruimgebieden zijn ingericht, zodat deze in de openbare ruimte herkenbaar zijn. Waar nodig zijn er in de opruimgebieden extra afvalbakken geplaatst. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. De evaluatie van het actieplan parkeren heeft begin 2013 plaatsgevonden. Kans 2 (parkeren nabij de Vesting) en 3 (parkeerterrein Nieuwpoortslaan/Loswal) staan nog open. Voor kans 2 wordt op dit moment de planologische procedure doorlopen, verwachting is dat de uitvoering op zijn vroegst na de bouwvak pas kan plaatsvinden. Wat betreft kans 3 heeft de provincie inmiddels aangegeven bereid te zijn de benodigde gronden over te dragen. Op het moment van schrijven wordt er onderhandeld over de prijs en de voorwaarden. Pagina 19 van 102

20 e. Waterrecreatie/toerisme: in 2013 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader Varen in Waterland. Op basis van het door het college vastgestelde en in de raad besproken beleid Varen in Waterland wordt in het voorjaar weer gehandhaafd op de verwijdering van illegale constructies en lukraak afgemeerde bootjes. Met de provincie is overeengekomen dat de gemeente een afmeerverbod mag instellen voor de Zesstedenvaart op basis van de APV De procedure om te komen tot dit verbod is inmiddels opgestart. Naar verwachting kan rond de zomer begonnen worden met het handhaven van het afmeerverbod langs de Zesstedenvaart tussen de hefbrug en de volkstuinen in Monnickendam f. Planten- en afvalbakken: in 2013 worden adoptiebakken ingevoerd in de gemeente. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, die door de gemeente geplaatst wordt en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplanting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden krijgen een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het controleren of de bakken goed onderhouden worden. De uitvoeringsafspraken voor adoptieplantenbakken zijn in maart ter informatie naar de raad gestuurd (nr ; week 2013/10). De plantenbakken zijn besteld en de afspraken met de kernraden zijn vastgelegd. De kernraden hebben een rol in het mede toetsen van de aanvraag en het controleren van het beheer en onderhoud van de bakken door de adoptanten. Meerdere bewoners in verschillende kernen hebben een aanvraag voor een of meerdere adoptiebakken ingediend. Binnenkort worden de eerste bakken geplaatst. g. Graffiti: in 2013 wordt aan de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Zo wordt er samen met bewoners van Broek in Waterland onderzocht of het provinciale tunneltje in Broek in Waterland een opknapbeurt kan krijgen en blijvend vrijgemaakt kan worden van graffiti. Hierover zijn we in gesprek met de provincie die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en graffitibestrijding. Pagina 20 van 102

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Pagina 2 van 128 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering 1 november 2012 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

BEGROTING 2013. Vastgesteld in de openbare vergadering op 1 november 2012. Begroting 2013 Pagina 1 van 130

BEGROTING 2013. Vastgesteld in de openbare vergadering op 1 november 2012. Begroting 2013 Pagina 1 van 130 BEGROTING 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 1 november 2012 Pagina 1 van 130 Pagina 2 van 130 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 11 I. BELEIDSBEGROTING... 13 PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 Beantwoording vragen Nota van wijzigingen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Ambtenaar Telefoon adres

Ambtenaar Telefoon  adres GEMEENTE ELSEN Raadsvoorstel Onderwerp: rygave budget uit reserves in de Begroting 2016 Datum collegevergadering 12 juli 2016 Registratienummer Rs16.00562 Portefeuillehouder(s) A. erkalk Ambtenaar Telefoon

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013. Pagina 1 van 136

JAARSTUKKEN 2012. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013. Pagina 1 van 136 JAARSTUKKEN 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 1 van 136 Pagina 2 van 136 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 9 I. JAARVERSLAG... 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 november 2014 Pagina 2 van 92 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1. Zorg

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014. Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015. Pagina 1 van 146

JAARSTUKKEN 2014. Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015. Pagina 1 van 146 JAARSTUKKEN 2014 Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015 Pagina 1 van 146 Pagina 2 van 146 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 11 I. JAARVERSLAG... 13 PROGRAMMAVERANTWOORDING...

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Aanlevering raad op 26 september 2013. Begroting 2013 Pagina 1 van 136

BEGROTING 2014. Aanlevering raad op 26 september 2013. Begroting 2013 Pagina 1 van 136 BEGROTING 2014 Aanlevering raad op 26 september 2013 Begroting 2013 Pagina 1 van 136 Pagina 2 van 136 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 LEESWIJZER... 7 I. BELEIDSBEGROTING... 9 PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Aangeleverd aan de raad d.d. 1 mei 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 7 1. Zorg & welzijn 9 2. Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. C.L. Jonkers dhr. J.L.M. Vlaar :

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. C.L. Jonkers dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouders Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. C.L. Jonkers dhr. J.L.M. Vlaar

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie