Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute"

Transcriptie

1 Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012

2 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht en evalueren 5 2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 6 Begrijpen 6 3. Benoemen onderwijsbehoeften 6 Plannen 7 4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 7 5. Opstellen groepsplan 7 Realiseren 7 6. Het uitvoeren van het groepsplan 7 Individueel handelingsplan: 7 Intern handelen 8 Groepsbespreking 8 Oudergesprek 8 Leerlingbespreking 8 Oudergesprek: 9 Extern handelen en externe zorg 10 Extern handelen 10 Handelingsgerichte begeleiding 10 Handelings gerichte diagnostiek 10 Externe zorg 10 Zorgniveaus 11 Zorgniveau 1 11 Zorgniveau 2 11 Zorgniveau 3 11 Zorgniveau 4 12 Zorgniveau 5 12 Bijlage 1 Groslijst onderwijsbehoeften 13 2

3 Voorwoord Op de Sint Maartensschool werken wij volgens het model van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de zorg aan leerlingen op groepsniveau en op schoolniveau gezet worden. Met het schrijven van het beleidsplan willen we bereiken dat het onderwijs zo veel mogelijk wordt aangepast op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook willen we op een planmatige wijze omgaan met verschillen in de onderwijsbehoefte tussen leerlingen. Daarnaast willen we de interne zorgstructuur verbeteren en eenduidigheid creëren met betrekking tot de stappen en beslismomenten in de zorg aan leerlingen. 3

4 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4

5 Handelingsgericht werken op groepsniveau Op groepsniveau staat in de 1-zorgroute de cyclus Handelingsgericht werken centraal. Deze cyclus bestaat uit een viertal fasen, zoals zichtbaar wordt in de onderstaande figuur. In dit hoofdstuk worden de verschillende fasen kort toegelicht. Waarnemen 1. Groepsoverzicht en evalueren In de cyclus van handelingsgericht werken gaan we ervan uit dat het groepsoverzicht van het vorige schooljaar als basis dient voor het nieuwe schooljaar. De volgende gegevens gebruiken wij bij het opstellen en evalueren van een groepsoverzicht. - Methodegebonden toetsen - Methode-onafhankelijke toetsen, zie protocol methode-onafhankelijke toetsen - Sociaal emotioneel volgsysteem - Laatste groepsplan - Laatste rapportcijfer/beoordelingen - Observaties leerkracht 5

6 Met de bovenstaande gegevens wordt het groepsoverzicht samengesteld. Dit dient als uitgangspunt bij het maken van het groepsplan. 2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften De leerkracht signaleert de onderwijsbehoeften van de kinderen en controleert of deze veranderd zijn ten opzichte van de voorgaande periode. Voor het signaleren van de onderwijsbehoefte gaan we in gesprek met de leerling, zijn ouders en eventueel externe partijen als logopediste, fysiotherapeuten. Begrijpen 3. Benoemen onderwijsbehoeften Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van een kind wordt altijd iets gezegd over : - de doelen die in de komende periode voor dit kind worden nagestreefd. - wat dit kind (extra) nodig heeft om deze doelen te bereiken. Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften is het van belang ook in gesprek te gaan met het kind en het kind mede-eigenaar te maken van de doelen die je wilt bereiken en de activiteiten die plaatsvinden om deze doelen te bereiken. De onderwijsbehoeften worden alleen benoemd voor die kinderen waarbij de specifieke onderwijsbehoefte(n) gesignaleerd is/zijn bij stap 2. Dit betekent dus dat dit niet voor alle leerlingen wordt gedaan. Bij het beantwoorden van de vraag wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te bereiken kunnen er hulpzinnen gebruikt worden, zie voor de hulpzinnen bijlage 1. 6

7 Plannen 4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften Op de Sint Maartensschool werken wij met convergente differentiatie. Dit betekent dat de leerlingen binnen het groepsplan zijn verdeeld in 3 groepen, namelijk de bovengemiddelde groep, de gemiddelde groep en de benedengemiddelde groep. Er is sprake van een basisaanbod voor alle leerlingen. Bepaalde leerlingen hebben naast of in plaats van het basisaanbod extra instructie, extra leerstof, meer leertijd, verdieping/verrijking etc. 5. Opstellen groepsplan De leerkracht stelt n.a.v. het groepsoverzicht het groepsplan op. Een groepsplan is doelgericht en bevat concrete en praktische aanwijzingen voor hoe de leerkracht in haar groep omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Realiseren 6. Het uitvoeren van het groepsplan De leerkracht voert het groepsplan in de afgesproken periode uit. Op basis van waarnemingen en reflectie past de leerkracht het groepsplan zonodig aan. Deze tussentijdse aanpassingen worden in het groepsplan genoteerd. Uit het geëvalueerde groepsplan en het eventueel aangepaste groepsoverzicht wordt een nieuw groepsplan opgesteld. Daarna start weer fase 1. Individueel handelingsplan: De zorg die niet kan worden beschreven in het groepsplan wordt opgenomen in een individueel handelingsplan. Te denken valt dan aan aanpassingen n.a.v. gedragsproblemen. Dit handelingsplan wordt door de leerkracht opgesteld. Hiervoor wordt het bestaande format gebruikt. Voor leerlingen met taalproblemen en/of rekenproblemen kan er ook een begeleidingsplan worden ingevuld. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider. Zowel het individueel handelingsplan als het begeleidingsplan wordt besproken met ouders en daarna ondertekend voor gezien. 7

8 Intern handelen Op schoolniveau vinden de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen plaats. We bevinden ons nu in het onderstaande gedeelte van de figuur van de 1-zorgroute. In dit hoofdstuk lichten we de verschillende onderdelen toe. Groepsbespreking De groepsbespreking is een belangrijk schakelmoment. Deze bespreking vindt plaats tussen de leerkracht en de IB-er. De groepsbespreking vindt driemaal per jaar plaats, na het maken van een nieuw groepsplan. De laatste groepsbespreking is tevens een overdrachtsgesprek naar de nieuwe groep van de leerling. Oudergesprek Leerlingen waarbij speciale onderwijsbehoeften worden gesignaleerd worden altijd besproken met ouders. Deze oudergesprekken volgen na de groepsbespreking met de intern begeleider of worden vooraf gevoerd als er onduidelijkheden zijn over de onderwijsbehoeften. Leerlingbespreking Uit de groepsbesprekingen volgt twee maal per jaar een leerlingbespreking. Tijdens deze bespreking worden individuele zorgleerlingen besproken. Van deze leerlingen blijven de onderwijsbehoeften onduidelijk of het blijkt dat de leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan. Ook kan er sprake zijn van een vermoeden van een ernstige problematiek. Dit zullen slechts een aantal leerlingen per bouw zijn. Bij deze 8

9 leerlingbespreking zullen de directeur, de intern begeleiders, de leerkracht en eventuele experts aanschuiven om de leerlingen te bespreken. Voorafgaand aan de leerlingbespreking wordt er toestemming aan ouders gevraagd om de problematiek van hun kind te bespreken in de zorgcommissie. Oudergesprek: Afhankelijk van de uitkomst van de leerlingbespreking kan een nieuw oudergesprek nodig zijn. 9

10 Extern handelen en externe zorg Als op school de onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven of als we niet weten wat we precies met de leerlingen kunnen en moeten doen, kan er een duidelijke hulpvraag bij externe instanties worden neergelegd. Deze hulpvraag kan pas bij externe instanties worden neergelegd na toestemming van de ouders. Ouders moeten ten alle tijden worden geïnformeerd over deze stap. Extern handelen Handelingsgerichte begeleiding Bijvoorbeeld in de vorm van een ambulant begeleider of Preventief Ambulant Begeleider (Pabber). Handelings gerichte diagnostiek Bijvoorbeeld extern onderzoek door een orthopedagoog of een onderwijsadviesdienst. Externe zorg Als uit alle onderzoek blijkt dat wij de leerling niet de juiste zorg kunnen bieden waar hij wel recht op heeft, kunnen we het traject van verwijzing in gaan. Dit betekent dat wij de leerlingen gaan aanmelden bij de Externe Zorg Commissie met een duidelijk omschreven hulpvraag. Vanaf deze commissie zal het pad dan verder worden uitgezet. 10

11 Zorgniveaus De zorg aan de leerlingen is onderverdeeld in vijf niveaus, de zogeheten zorgniveaus. De school kan met het in kaart brengen van de diverse zorgniveaus zicht krijgen op de zorgbehoefte van alle leerlingen op school. Zorgniveau 1 Dit betreft alle leerlingen. Het onderwijs binnen de groep wordt verzorgd door de groepsleerkracht en daarin is aandacht voor verschillende onderwijsbehoeften. De aanpak in de groep wordt beschreven in het groepsplan. Zorgniveau 2 Wanneer de zorg die geboden wordt in niveau 1 niet voldoende is voor een leerling, wordt deze leerling in niveau 2 geplaatst. De leerkracht biedt extra ondersteuning aan die leerlingen die dat nodig blijken te hebben. De extra ondersteuning wordt omschreven in een individueel handelingsplan. De leerkracht informeert ouders over de specifieke aanpak van hun kind. Zorgniveau 3 Wanneer blijkt dat de zorg van niveau 2 niet voldoende is voor de leerling, dan wordt de leerling naar zorgniveau 3 verplaatst. De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en deze kan vervolgens zelf een verdere analyse doen, bijvoorbeeld door observaties of het coachen van de leerkracht. Ook kan er gekozen worden voor het inschakelen van kennis van buitenaf, waaronder: - Preventief Ambulant Begeleider: deze is werkzaam in het speciaal basisonderwijs en kan de leerkracht van handelingsadviezen voorzien. - Schoolgericht maatschappelijk werk: deze kan in gesprek gaan over problemen met bijvoorbeeld emoties, angsten, problemen in het gezin etc. - Onderwijsadviesdienst: deze kunnen in de persoon van een orthopedagoog onder andere observaties uitvoeren en komen met handelingsadviezen. De leerkracht informeert, eventueel samen met de intern begeleider, de ouders. Ook zal er te allen tijden toestemming aan ouders worden gevraagd voor het inschakelen van kennis van buitenaf. 11

12 Zorgniveau 4 Leerlingen die terecht komen in niveau 4 worden besproken in de zorgcommissie. De zorgcommissie bestaat uit alle intern begeleiders, de directie en eventueel aangevuld met een extern persoon (maatschappelijk werk, onderwijsadviesdienst etc.). In gesprek met de leerkracht en de zorgcommissie worden de vervolgstappen vastgelegd. De leerkracht informeert, eventueel samen met de intern begeleider, de ouders over de vervolgstappen en vraagt aan de ouders toestemmingen voor de bespreking in de zorgcommissie. Zorgniveau 5 Wanneer de geboden hulp ontoereikend is, zal er vanuit de zorgcommissie het advies komen de leerlingen te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). De leerkracht informeert, eventueel samen met de intern begeleider, de ouders over het advies van de zorgcommissie en vraagt aan de ouders toestemming voor de verwijzing naar het SBO of SO. 12

13 Bijlage 1 Groslijst onderwijsbehoeften Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen: 1 Welk doel streef je met een leerling na? 2 Wat heeft de leerling (extra) nodig om dit doel te halen? Deze groslijst bevat een aantal aandachtspunten voor het bepalen wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. Instructie: Visuele ondersteuning (bijvoorbeeld: plaatjes, pictogrammen) Auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld: voorlezen opdracht, luisteren naar verhaal) Materiële ondersteuning (bijvoorbeeld: kralenketting, rekenrek, blokjes, speciale pen) Verkorte instructie (alleen bespreking opdrachten, korte aanduiding van oplossingsstrategie) Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie, extra ophalen van voorkennis, uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe instructie, preteachting, reteaching) Gedragsinstructie ten aanzien van resultaten van de verwerking Leertijd Extra leertijd (meer leertijd beschikbaar stellen om vaardigheid te verwerven) Minder leertijd (minder leertijd bieden en tijd vrijmaken voor verdieping en uitdagende leerstof/werkvormen) Extra of andere leerstof Leerstof ter herhaling, verdieping, verrijking Remediërende leerstof Ondersteunende materialen en programma s Opdrachten die de leerling uitdagen en activeren Opdrachten die overzichtelijk zijn 13

14 Procesgerichte feedback Vergroten van competentiegevoelens (benoemen successen) Vergroten van zelfstandigheid (geven van meer verantwoordelijkheid) Tussentijdse feedback (om bepaalde tijd aanspreken op werkhouding: hoe?) Feedback op uitvoering opdrachten (bijvoorbeeld strategiegebruik en taakaanpak) Gedragsinstructie direct na de basisinstructie Ondersteuning met materiaal (stickers, klok, picto s, gedragskaart) Structureren van de taak Opdelen van de taak in kleine leerstapjes Afdekken van delen van de taak Plaatje weglaten Vergroot lettertype Eén opdracht op een bladzijde Extra groot materiaal aanbieden Stappenplannen en checklists (bijvoorbeeld voor maken werkstuk) Overgangen tussen activiteiten afbakenen en verduidelijken Activerende werkvormen Uitdagende werkvormen Actief leren (doe-opdrachten) Aansluiten belevingswereld Maatregelen om de motivatie en plezier in leren te bevorderen Uitdagende werkvormen Variatie in werkvormen Belonen Aansluiten belangstelling kinderen Kinderen zelf keuzes laten maken Succeservaringen creëren Aanpassingen in leeromgeving Rustige werkplek Prikkelreductie Ordenen van benodigde materialen 14

15 15

Ondersteuningsplan Januari 2017

Ondersteuningsplan Januari 2017 Ondersteuningsplan Januari 2017 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Ondersteuningsniveaus... 5 Ondersteuningsniveau 0... 5 Ondersteuningsniveau 1... 6 Ondersteuningsniveau 2... 7 Ondersteuningsniveau 3...

Nadere informatie

Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg

Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg Zorgplan Professor Casimirschool Van Deventerlaan 16 2271 TX Voorburg 070-3860177 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute... 4 Zorgniveaus... 5 Zorgniveau 1 (algemene

Nadere informatie

Jenaplanschool Heerde

Jenaplanschool Heerde Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute Jenaplanschool Heerde 0 Inhoudsopgave Innovatie: 1-zorgroute 2 Stap 1: cyclus handelingsgericht werken door de groepsleerkracht 3 Stap 2: groepsbespreking 4 Stap 3:

Nadere informatie

Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute. Basisschool De Lage Weijkens

Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute. Basisschool De Lage Weijkens Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute Basisschool De Lage Weijkens 1 Inhoudsopgave Zorgprofiel van onze school--------------------------------------------------------------------3 1-zorgroute---------------------------------------------------------------------------------------7

Nadere informatie

Bijlagen. Een kind met ADHD in de klas. Hoe stem jij je onderwijs af?

Bijlagen. Een kind met ADHD in de klas. Hoe stem jij je onderwijs af? Bijlagen Een kind met ADHD in de klas. Hoe stem jij je onderwijs af? 1 Meesterstuk voor de opleiding Master Special Educational Needs, Intern Begeleider. Student: Jolyne Beaumont Student nummer: 2135485

Nadere informatie

NOTITIE GROEPSPLANNEN SKBO

NOTITIE GROEPSPLANNEN SKBO NOTITIE GROEPSPLANNEN SKBO Deze notitie vormt een onderdeel van het continuüm Begeleiding en Zorg, zoals dit gerealiseerd zal worden op de basisscholen van SKBO. Alle aspecten van dit continuüm worden

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan Handleiding Esis opstellen van een groepsplan december 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik Inhoud Werken met groepsplannen binnen Esis-B 3 Groepsoverzicht maken. 4 Groepsplan opstellen.. 11

Nadere informatie

Zorg ondersteunings- document

Zorg ondersteunings- document Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode 20142015 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao Zorgplan Divi Divi School Prinsenlaan 3, Curaçao Inhoudsopgave Inleiding blz. 02 Leeswijzer Onze visie op zorg blz. 03 Zorgleerling blz. 03 Taakomschrijving blz. 04 Taakomschrijving directie m.b.t. zorgverbreding

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013, Ede Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt te Hilversum 1 Doel en opzet Aandachtspunten

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Ellen Klitsie en Nora Booij Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Conferentie Opbrengstgericht werken 22 september 2010 Welk attribuut associeer jij met opbrengstgericht werken? Waarom heb

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

1 Stap verder met 1-zorgroute

1 Stap verder met 1-zorgroute 1 Stap verder met 1-zorgroute efficiënt opbrengstgericht handelingsgericht Wijnand Gijzen Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding...7 2. Praktijkwaarnemingen en kernvragen... 9 2.1. Opbrengsten in de

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

CBS de Burcht Broekweg BK Valkenburg ZH

CBS de Burcht Broekweg BK Valkenburg ZH 2011-2012 CBS de Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg ZH 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl www.cbsdeburcht.nl Inhoudsopgave H1 Inleiding 3 H2 Visie van de school 4 H3 Onderwijskundig beleid 5 H4 Organisatie

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO Begeleidingsplan Hogeschool IPABO Versie september 2010 1. Inleiding Het handelingsgericht werken ín de groep, zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen profiteren van het onderwijsaanbod. Deze werkvorm

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Zie jezelf en zie elkaar

Zie jezelf en zie elkaar Zie jezelf en zie elkaar 1 Zorgplan 15-16 Jacob Maris, 6 juni v3 / Inhoudsopgave / Inleiding 3 / Rollen en taken 4 / Zorgcontinuüm 6 / De 1 stap verder met 1-zorgroute op de Jacob Maris 7 / De grote cyclus

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Zorgboek Basisschool Meander

Zorgboek Basisschool Meander Zorgboek Basisschool Meander Inhoudsopgave Blz 2 Blz 3 Blz 4 1. Missie en Visie 2. Zorgroute 3. Zorgniveaus Blz 5 Niveau 1 Algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep Blz 8 Niveau 2 Extra zorg

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Versie 13-10-10 Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTA A-B TTA - C TTA D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

PROTOCOL DYSCALCULIE ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG. 1.Inleiding

PROTOCOL DYSCALCULIE ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG. 1.Inleiding 1.Inleiding In dit protocol wordt beschreven hoe op de Annie M.G. Schmidtschool wordt gewerkt aan het voorkomen, onderkennen en aanpakken van rekenproblemen of dyscalculie. Dit protocol maakt onderdeel

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

ICT toepassen bij zorgleerlingen Anthony van der Zande Onderwijsconsulent

ICT toepassen bij zorgleerlingen Anthony van der Zande Onderwijsconsulent ICT toepassen bij zorgleerlingen Anthony van der Zande Onderwijsconsulent Vier in balans 2 ICT coördinator Beleid Organisatie Deskundigheidsbevordering Begeleiding leerkrachten Communicatie Administratie

Nadere informatie

Bijlage I: Formulieren en checklists HGW

Bijlage I: Formulieren en checklists HGW Bijlage I: Formulieren en checklists HGW Met formulieren en checklists bewaken we de uitgangspunten van HGW en voorkomen we dat ze verwateren. Ze fungeren als een leidraad en steun. Vanuit een inhoudelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Obs t Palet / O ktober 08 tot mei 09 Maand Actie Gewenst resultaat Uitvoering Betrokkenen Oktober 08 Overzicht maken van de

Obs t Palet / O ktober 08 tot mei 09 Maand Actie Gewenst resultaat Uitvoering Betrokkenen Oktober 08 Overzicht maken van de 21 Bijlagen 1. Stappenplan zelfstandig werken 22 2. Handelingswijzer zelfstandig werken 23 3. Team Ontwikkel Plan (TOP) 25 4. Lijst onderwijsbehoeften 26 5. Format groepsoverzicht 30 6. Format groepsplan

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie

Protocol Dyscalculie Protocol Dyscalculie Inhoud Inleiding... 2 Signaleren... 3 Interventies... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval door de leerkracht... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Planmatig Opbrengstgericht Werken op schoolniveau en groepsniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) De Medezeggenschapsraad (MR) De wet medezeggenschap in het onderwijs schrijft voor elke school een medezeggenschapsraad voor. De medezeggenschapsraad (kortweg MR) bestaat uit een personeelsgeleding (PMR)

Nadere informatie

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) Dossiernummer: {value:dossiernummer:owner} Ontvangen d.d.: {value:gd_ontvangen:owner} Loket d.d.: {value:loket:owner} School en ouders:

Nadere informatie

1 Passend Onderwijs Hoe wordt dit georganiseerd?

1 Passend Onderwijs Hoe wordt dit georganiseerd? Zorgplan 2016-2017 Inleiding In dit zorgplan staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op school op dit moment geregeld is. Met zorg wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht.

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht. Groeidocument deel A Naam Geboortedatum Groepsverloop Startdatum groeidocument Leerkracht Huidige groep Beginsituatie / aanleiding tot opstellen groeidocument en hulpvraag: (wat zie je, welke zorgen heb

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie