Leerling-zorg op onze school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerling-zorg op onze school"

Transcriptie

1 Leerling-zorg op onze school

2 Inhoud 1. Inleiding blz Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: wanneer krijgt een 4 leerling een ontwikkelingsperspectief? 4. Samenstelling van het zorgteam 4 5. Volgen van de kinderen 4 6. Procedure in de leerling-zorg 5 7. Leerling-dossier 6 8. Inzet van zorgmiddelen 6 9. Toetskalender Formats Overdracht naar de volgende groep Overdracht bij schoolverlaten Externe Expertise Verlengen en versnellen Protocollen en procedures 7 Zorgbeleid obs De Springplank juni

3 1. Inleiding Onze interne zorg is afgestemd op het zorgplan van ons Samenwerkingsverband Wij hebben n.a.v. dat zorgplan de leerling-zorg op onze school praktisch uitgewerkt in een document Zorgbeleid op De Springplank. Dit document wordt jaarlijks door de IB en directeur geëvalueerd. 1.1 Onze visie op zorg We zijn van mening dat de term leerling-zorg een bredere strekking heeft dan soms in eerste instantie wordt aangenomen. Zorg hoeft zich namelijk niet altijd te richten op dat wat nog niet goed gaat. We hebben als doel gekozen dat we onze kinderen aan het eind van groep 8 met optimale bagage van school willen laten gaan. Daarbij doelen we vooral ook op de groep kinderen die op een prima niveau functioneert, maar waarvan zowel de kinderen zelf, de ouders als de leerkrachten het gevoel hebben dat prima misschien nog wel iets beter zou moeten kunnen. Die drie-eenheid vinden we erg belangrijk. 1.2 Doelstelling van de zorg Onze doelstelling is zorgen voor alle kinderen zodat de ontwikkeling van elk individueel kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied zo optimaal mogelijk verloopt. Met behulp van het administratiesysteem Parnassys, waarin we o.a. de aan een landelijk gemiddelde genormeerde toetsen van Cito invoeren, signaleren we systematisch de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van onze kinderen. Voor kinderen met extra onderwijsbehoeften treffen wij voorzieningen. Daarmee willen we bereiken dat zij een doorgaande ontwikkeling doormaken, liefst in 8 leerjaren. Waarbij recht gedaan wordt aan de onderwijsvraag van deze leerling. 1.3 Zorgbreedte Elk kind is uniek en daarom zijn er verschillen in begeleiding. We gaan op school zo goed mogelijk om met die verschillen en stemmen met ons onderwijs zoveel mogelijk af op onderwijsbehoefte van het kind. We kijken daarbij niet alleen naar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook naar kinderen die met meer uitdaging beter tot hun recht komen. Deze visie wordt gedeeld door het hele team. Door studiedagen en teamvergadering stemmen we af op elkaar en zorgen we dat de doorgaande lijn binnen de school gewaarborgd blijft. Drie instructieniveaus Om recht te kunnen doen aan de leerbehoefte van elke leerling, streven we ernaar om in alle groepen te werken in 3 instructieniveaus. Voorwaarde is een goed klassenmanagement, een doorgaande lijn in zelfstandig werken en een effectieve invulling van adaptief onderwijs. Wij hebben ervoor gekozen om effectief adaptief onderwijs te geven en brengen dit in praktijk door gebruik te maken van de cyclus van handelingsgericht werken. Wij vinden dat adaptief onderwijs niet wil zeggen dat er geen klassikale activiteiten zijn. Enkel individuele programma s zijn voor een leerkracht onmogelijk. Daarbij komt dat kinderen bij interactie en discussies veel van elkaar leren. Bij klassikale activiteiten kan de leerkracht prima rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften. Zorgbeleid obs De Springplank juni

4 Groepsplannen De cyclus van handelingsgericht werken is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht in een groepsplan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, doelen en organisatie. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze cyclus kent vier fasen: 1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen. 4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren. Evalueren is de laatste stap, vanuit deze evaluatie start te cyclus opnieuw. Door vier maal per jaar te zorgen voor een nieuw plan, kunnen we blijven werken volgens bovengenoemde cyclus. Groepsplan 1: loopt vanaf de zomervakantie tot oktober (herfstvakantie). Groepsplan 2: loopt vanaf oktober t/m december (tot de kerstvakantie) Groepsplan 3: loopt vanaf januari tot maart Groepsplan 4: loopt vanaf april tot de zomervakantie Dit schooljaar werken alle groepen met een groepsplan op het gebied van Spelling, dit zal komend schooljaar verder geborgd worden. Na het kiezen van een nieuwe rekenmethode zal dit in het schooljaar 2014/2015 uitgebreid worden met een groepsplan rekenen. We stemmen de instructie en lesstof af op alle kinderen. Wanneer individuele verschillen ontstaan binnen één van de 3 niveaugroepen stellen we een plan van aanpak op om deze leerling te begeleiden. Handelingsplannen In een handelingsplan moeten dus de onderwijsbehoeften van de leerling opgenomen zijn. Het is doelgericht, systematisch en transparant voor alle betrokkenen. Maar met deze principes heb je nog geen handelingsplan. Daarom zijn er vijf concrete onderdelen opgesteld in onze handelingsplannen: beginsituatie, inhoud en organisatie, termijn, betrokkenen, evaluatie. Aan de hand van deze vijf aspecten worden de afspraken over de aanpak van de leerling opgeschreven. Handelingsplannen worden opgenomen in Parnassys. Methode onafhankelijke toetsen Alle kinderen maken twee keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen die aangeven of het kind voldoende aansluit bij het landelijk gemiddelde van alle kinderen. Daar waar een leerling dit niet bereikt, stellen we in eerste instantie een (groeps)handelingsplan op, zoals hierboven beschreven. Wanneer volgens onze prognoses blijkt dat een leerling een bepaalde uitstroomprofiel niet kan bereiken stellen we voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief op om ook deze leerling een passende leerroute te bieden. Naast alle begeleiding die we binnen school kunnen geven maken we ook gebruik van expertise van buitenaf. Ons Samenwerkingsverband en de CED kennen vele mogelijkheden om ambulante begeleiding per vakgebied te geven aan de leerkrachten, maar ook onderzoek te doen bij kinderen. Daarnaast werken we samen met logopedistes, kinderfysiotherapeuten, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogen etc. Zorgbeleid obs De Springplank juni

5 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? Een zorgleerling is een kind dat iets anders nodig heeft van zijn/haar leerkracht(en). Dit kan zijn een kind dat extra uitdaging nodig heeft, een kind dat niet mee kan komen met het gemiddelde, een kind dat in disbalans is. Een kind dat: bij de gebruikte tussentijdse Cito-toetsen D of E scoort, met name bij de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. gedragsmatig opvalt. 1,5 jaar achterstand heeft op 2 gebieden. het zou moeten kunnen, maar het komt er niet uit. op meerdere gebieden bij Cito-toetsen A scoort. op creatief en/of sociaal gebied bovengemiddeld scoort. 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: wanneer krijgt een leerling een ontwikkelingsperspectief? Als bij herhaaldelijke evaluatie blijkt, dat een leerling niet profiteert van een goed afgestemd onderwijsaanbod en wanneer we aan de hand van de leerrendementsverwachtingen de prognose kunnen stellen dat kinderen maximaal op groep 7 niveau uit zullen stromen, wordt besloten tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. In een ontwikkelingsperspectief maken we voor kinderen met een onderwijsachterstand beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod. Verder draagt het bij aan een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het Ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op de leerrendementsverwachting en de uitstroombestemming. In het Ontwikkelingsperspectief worden de doelen, de tussendoelen (gebaseerd op leerrendementsverwachting) en de uitstroombestemming vastgelegd. Werken met een ontwikkelingsperspectief helpt ons op passend onderwijs te realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het vaststellen of een leerling in aanmerking komt voor een Ontwikkelingsperspectief is een proces, waarin de leerkracht, de IB-er, het team en de directeur deelnemen. Het ontwikkelingsperspectief wordt altijd nagelopen en gecontroleerd door een orthopedagoog. 4. Samenstelling van het zorgteam Onze school bestaat dit schooljaar uit ongeveer 126 kinderen. Er zijn twee intern begeleiders, die samen een ochtend per week ambulante tijd hebben. Onder verantwoording van en in samenspraak met de directie voert de intern begeleider het zorgbeleid uit. Er is gemiddeld een half uur per week overleg met de directie. (bijlage taken intern begeleider) Drie maal per jaar organiseren we ZT-overleg (zorgteam-overleg): een breed overleg waarin de intern begeleiders overleg hebben met orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werker en eventueel andere deskundigen. Indien nodig kunnen leerkrachten en/of ouders uitgenodigd worden deel te nemen aan dit overleg. 5. Volgen van de kinderen Op onze school worden kinderen gevolgd en begeleid door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider en directeur. Jaarlijks wordt de leerling-zorg geëvalueerd. Twee keer per jaar wordt een analyse gemaakt van de resultaten op school-, groeps- en individueel niveau, de zogenaamde trendanalyse. Deze trendanalyse wordt gemaakt naar aanleiding van de toetsen. De normen die de school nastreeft beantwoorden aan de kerndoelen die door de inspectie van Onderwijs zijn bepaald. Zorgbeleid obs De Springplank juni

6 Groepsbesprekingen en groepsoverzichten In de eerste maand van het schooljaar bespreekt de intern begeleider elke groep met de groepsleerkracht aan de hand van het groepsoverzicht. Daaruit volgen handelingsplannen en groepshandelingsplannen en mogelijke andere acties. Het volledige handelingsplan, oudergespreksverslag e.d. zijn te vinden in het dossier van de leerling alsmede in Parnassys. Handelingsplannen worden na 6 tot maximaal 8 weken geëvalueerd. Na de toetsperiode in januari volgt een tweede groepsbespreking van de leerkracht met de intern begeleider. Ter voorbereiding hierop wordt er door de leerkracht een nieuw groepsoverzicht gemaakt. Elk schooljaar wordt afgesloten met een analyse van de opbrengsten. De huidige leerkracht bespreekt de groep met de toekomstige leerkracht en er wordt een nieuw groepsoverzicht gemaakt. Op deze manier kan er na de ze zomervakantie direct worden gestart met het werken op drie niveaus en houden we de cyclus van handelingsgericht werken effectief draaiende. Verder zijn handelingsplannen, groepshandelingsplannen en korte verslagen van overleg met derden te zien in ons administratiesysteem ParnasSys Het volgen van leerlingen ziet er in een jaarovericht als volgt uit: Tijdstip Actie Wie Start schooljaar Groepsbesprekingen adhv groepsoverzicht, start handelingsplannen Leerkracht en IB Groepsplan periode 1 Leerkracht ZT overleg 1 IB en deskundigen Oktober Evaluatie handelingsplannen, Leerkracht en IB opstellen nieuwe plannen Leerkracht Evaluatie groepsplan periode 1, maken groepsplan periode 2. November Najaarskinderen gr. 1 bespreken Leerkracht en IB December Evaluatie groepsplan periode 2, Leerkracht maken groepsplan periode 3. Januari Toetsen leerkracht Februari Groepsbesprekingen adhv toetsen en groepsoverzicht Leerkracht en IB Maart April Evaluatie handelingsplannen Trendanalyse maken en bespreken in team. ZT overleg 2 Evaluatie Cito Eindtoets Evaluatie groepsplan periode 3, maken groepsplan periode 4 Overleg met leerkrachten en ouders over mogelijke kleuterverlengingen en doublures. Leerkracht en IB IB IB en deskundigen IB (leerkracht) Leerkracht Leerkracht en IB Ouders Zorgbeleid obs De Springplank juni

7 Mei Evaluatie handelingsplannen Leerkracht en IB Juni/Juli ZT overleg 3 Trendanalyse maken en bespreken in team. Evaluatie groepsplan periode 4, overdracht nieuwe leerkracht en opstellen groepsoverzicht Evaluatie leerling-zorg IB en deskundigen IB Leerkracht IB 6. Procedure in de leerling-zorg 1.Zorg vanuit de leerkracht in de groep 2.CLB traject 3.Zorgarrangement 4.Ambulante begeleiding/onderzoek/verwijzing (voor punt 3 en 4: bijlage zorgplan 2011 van het SWV) 5.Ontwikkelingsperspectief Ad1. De groepsleerkracht geeft onderwijs en begeleiding aan haar groep kinderen. Zij speelt daarbij in op de voorkomende problemen van de kinderen. Zij richt het onderwijs zo in dat problemen van kinderen zoveel mogelijk worden voorkomen. Ad 2. De leerkracht geeft begeleiding aan een kind. Wanneer een kind opvalt of uitvalt bespreekt de groepsleerkracht deze leerling met de intern begeleider. Daaruit volgt extra zorg. Bij deze zorg ligt het accent op extra instructie, afgestemd op het kind. Verder wordt er hulp ingezet door het inzetten van extra materialen. Een en ander wordt beschreven in een handelingsplan. Ouders tekenen dit plan waardoor zij op de hoogte zijn van de zorg voor hun kind. Ad 3. Blijkt de ingezette zorg onvoldoende effectief te zijn dan start de intern begeleider het CLB traject op. CLB staat voor Consultatieve Leerling Begeleiding. Hieronder verstaan we begeleiding door de intern begeleider die primair gericht is op het ondersteunen van leerkrachten bij het zoeken van oplossingen voor de zorgleerling. Mogelijk is er externe expertise nodig waardoor er onderzoek kan worden gedaan of observaties door een orthopedagoog. Ons Samenwerkingsverband en de CED bieden ons in de meeste gevallen voldoende mogelijkheden. Zorgbeleid obs De Springplank juni

8 7. Het leerlingdossier Gegevens van alle kinderen en specifiek zorgkinderen worden als volgt bewaard: 1a. In Parnassys. 1b. Dossierkasten in de IB ruimte. De IB draagt zorg voor de inhoud. Alle gegevens worden door de IB in de dossiers gedaan. Van de zorgkinderen worden alleen de D en E scoregegevens bewaard (ook de toetsboekjes, toetsbladen) 2. optioneel: zorgmap in de klas met methodegebonden toetsen, mn in groep Inzet van zorgmiddelen Zorgmiddelen worden ingezet wanneer een kind of groep kinderen ander materialen nodig heeft om de doelen van dat leerjaar te bereiken. De intern begeleider beheert de orthotheek van de school. Daarin staan middelen die per vakgebied ingezet kunnen worden. 9. Toetskalender Op de toetskalender van onze school staan alle toetsmomenten. Voor elke jaargroep zijn toetsen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook de groepen 1 en 2 worden getoetst op hun ontwikkeling ten behoeve van taal en rekenen. Voor de geletterdheid maken we ook gebruik van de signaleringslijst uit het dyslexieprotocol. Daarnaast wordt de kleuterobservatielijst ingevuld. We slaan de Cito toetsgegevens op in ons administratiesysteem ParnasSys. We volgen de kinderen op sociaal emotioneel gebied, hiervoor maken we gebruik van Zien. 10. Formats Format Overdracht naar de volgende groep. Voor de overdracht naar de volgende groep gebruiken we het groepsoverzichtformulier, waar een nieuw groepsplan uit voortkomt. Format Groepsbespreking Bedoeld om je kinderen goed in beeld te hebben aan het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar. De gegevens worden besproken met de IB er. Dit formulier wordt bijgewerkt t.a.v.de acties en hp s die erin genoemd zijn. Op dit formulier worden alle kinderen genoemd en ingedeeld, afhankelijk van de specifieke onderwijsbehoefte die ze nodig hebben. Dit formulier wordt gebruikt in gesprek met de ib er. Format Gespreksverslag In Parnassys worden alle gesprekken met ouders en/of andere betrokkenen weergegeven. Dit volgens het vaste format uit Parnassys. 11. Overdracht naar de volgende groep Aan het eind van het schooljaar vindt de overdracht naar de volgende leerkracht plaats a.d.h.v. een overdrachtsformat, we gebruiken hiervoor de groepsoverzichten, die gekoppeld kunnen worden aan groepsplannen. De gegevens van iedere leerling zijn voor iedere leerkracht digitaal zichtbaar in ParnasSys. Aan de hand van deze gegevens kan de ontwikkeling van de leerling toegelicht worden. 12. Overdracht bij schoolverlaten Voor kinderen die verhuizen of om andere reden naar een andere school gaan binnen het basisonderwijs vullen we een onderwijskundig rapport in (OKR). Voor schoolverlaters die van groep 7 of 8 naar het Voortgezet onderwijs gaan vullen we het daarvoor bestemde OKR in. Het OKR wordt gemaakt in Parnassys. Zorgbeleid obs De Springplank juni

9 Wanneer kinderen in groep 8 in aanmerking komen voor een indicatie t.b.v. leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs (PrO) geven wij hen op voor de Centrale Toetsdagen. 13. Externe expertise We werken samen met logopedisten, kinderfysiotherapeuten, ambulant begeleiders van het SWV, een orthopedagoog van de CED, Schoolmaatschappelijk werk, GGD enz. Hiervoor hebben we een lijst opgesteld. 14. Verlengen en versnellen Voor de najaarskinderen in groep 1 en 2 hebben we afspraken vastgelegd in het protocol Najaarskinderen (bijlage). De Springplank hanteert een klassikaal onderwijssysteem in jaargroepen, waarbinnen het mogelijk is om kinderen die daar behoefte aan hebben een apart onderwijsprogramma aan te bieden. Wij streven er naar de jaargroepen zoveel mogelijk in stand te houden en kinderen zo weinig mogelijk te laten doubleren. Toch kan dat soms nodig zijn. Als de totale ontwikkeling daartoe aanleiding geeft kan het in onze visie voor een kind beter zijn als het de leerstof van een bepaald jaar in grote lijnen overdoet of dat de leerstof over een langere periode dan een jaar wordt gespreid. De school beschikt in het leerlingvolgsysteem over instrumenten om dergelijke beslissingen te kunnen onderbouwen. Vanzelfsprekend wordt een voorgenomen besluit altijd eerst met de ouders besproken. 15. Protocollen en procedures Alle procedures en protocollen rondom de leerling-zorg zijn op de ib-schijf op de server. Zorgbeleid obs De Springplank juni

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel schoolondersteuningsprofiel 2014-2015 Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau In het kader van de invoering van

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van!

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van! Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding De doelen uit het groepsplan Oudergesprekken in een schooljaar Hieronder volgt een korte uitleg van de plannen voor leerlingen die we binnen De Ziep gebruiken. Handelingsplannen

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek. November 2011 Ad Kappen

Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek. November 2011 Ad Kappen Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek November 2011 Ad Kappen Opbrengstgericht werken - Ad Kappen 1 Voortschrijdend inzicht Start opleiding

Nadere informatie

SBO C. Leeflang school ZORGPLAN

SBO C. Leeflang school ZORGPLAN SBO C. Leeflang school ZORGPLAN 2012/2013 1 Inhoud: Inleiding 3 Visie op zorg 4 Op weg naar passend onderwijs. 5 Opbrengstgericht werken in 4D 6 Opbrengstgericht werken 7 Handelingsgericht werken 9 De

Nadere informatie

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao Zorgplan Divi Divi School Prinsenlaan 3, Curaçao Inhoudsopgave Inleiding blz. 02 Leeswijzer Onze visie op zorg blz. 03 Zorgleerling blz. 03 Taakomschrijving blz. 04 Taakomschrijving directie m.b.t. zorgverbreding

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorgplan. Basisschool Vlasgaard 2014-2016

Zorgplan. Basisschool Vlasgaard 2014-2016 Zorgplan Basisschool Vlasgaard 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zorgstructuur op Vlasgaard 2.1. Route van de ondersteuning 2.1.1. Voorwaarden 2.1.2. De stappen van de route 2.2. Groepsbesprekingen

Nadere informatie

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen.

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. De school heeft de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De school zet interne en externe

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan 2015-2019 Annie M.G. Schmidtschool Den Haag 1 Inhoud: 1. Visie op zorg p. 03 2. Zorg p. 03

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Nils Schutte en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Uw kind, onze zorg Ouderavond Rehobothschool 12 januari 2015

Uw kind, onze zorg Ouderavond Rehobothschool 12 januari 2015 Uw kind, onze zorg Programma 1) Welkom 2) Uitleg Cito LOVS (leerling Onderwijs Volg Systeem) 3) CITO op het rapport (leeswijzer) 4) Vernieuwingen leerlingzorg 5) Gelegenheid tot vragen stellen 6) Afsluiting

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie