INTERNE ZORGSTRUCTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNE ZORGSTRUCTUUR"

Transcriptie

1 Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Op schoolniveau zal de IB-er als coach van de leerkracht fungeren. Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Betrokkenen Leerkracht Inhoud De leerkracht is verantwoordelijk voor: Het geven van passend onderwijs, hierbij wordt gebruik gemaakt van DGO s en Groepsplannen. Een planning van de leerstof en neemt deze op in de rode map. Het geven van instructie via het Directe instructie model en laat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig werken met dagen weektaken. Zo creëert de leerkracht ruimte voor verlengde instructie, re-teaching en pre-teaching aan de instructie tafel. Ouders De ouders worden tijdens de normale gesprekkencyclus (rapport gesprekken) op de hoogte gebracht van het functioneren van hun zoon/dochter IB-er De IB-er coacht de leerkracht indien deze daarom vraagt. Registratie De leerkracht maakt van alle ouder gesprekken een verslag in Parnassys. De leerkracht voert de toetsgegevens in het Cito-LOVS en analyseert de opbrengsten op groeps- en leerlingniveau (DGO) De leerkracht maakt op basis van de DGO s, Groepsplannen. Middelen DGO Groepsplan Formats in Parnassys (oudergesprekken) CITO LOVS Methode gebonden toetsregistratie Rode map

2 Niveau 2: Extra ondersteuning binnen de groep Indien er, ondanks de principes van passend onderwijs en de inzet van de leerkracht, leerlingen zijn die specifieke onderwijsbehoeften hebben, waaraan binnen niveau 1 niet kan worden voldaan, zal de leerkracht een passend onderwijsaanbod moeten doen. Dit passend onderwijsaanbod wordt vastgelegd in het groepsplan. De interactie tussen leerkracht en leerling staat in deze fase centraal waarbij de IB-er als coach van de leerkracht kan fungeren. De leerkracht kan hulp inroepen van een collega, van de IB-er of brengt een hulpvraag in tijdens de bouwvergadering. Doel: Tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van individuele leerlingen door de eigen leerkracht. Ontwerpen van een passend onderwijsarrangement. Betrokken Leerkracht inhoud De leerkracht is verantwoordelijk voor: Mocht het blijken d.m.v. het geleverde werk, toetsresultaten, observaties etc. dat de ontwikkeling niet optimaal verloopt, dan pleegt de leerkracht een interventie. Het formuleren van de aanvullende / verrijkende doelen en het beschrijven van de aanpak, organisatie en wijze van evalueren, wordt genoteerd in het DGO en GP. Deze extra ondersteuning vindt plaats in de klas. Indien nodig wordt er een Groeidocument aangemaakt. Ouders De ouders worden middels een rapportgesprek of extra oudergesprek door de leerkracht betrokken bij de vorderingen van hun kind. Tevens wordt de behoefte aan en de mate van extra ondersteuning uiteengezet. Het gesprek wordt genoteerd in Parnassys. IB-er De IB-er bespreekt de DGO s en Groepsplannen met de leerkrachten. De IB-er ondersteunt de leerkracht indien deze daarom vraagt. De IB-er een rooster op voor de onderwijsassistent. Registratie De leerkracht maakt de Groepsplan(nen). Deze worden digitaal gemaakt en opgeslagen onder het kopje Groepsplannen van dat jaar. Lopende Groepsplannen worden in de klassenmap bewaard. Nieuwe informatie uit het oudergesprek wordt meegenomen in het DGO en Groepsplan en wordt genoteerd in Parnassys ( verslaglegging ). Van de kinderen die pedagogische, didactische of motorische aanpassingen krijgen, komt een notitie in Parnassys onder aantekening betreffende leerling. Middelen Groeidocument OPP (ontwikkelingsperspectief) Format DGO Format Groepsplan Formats in Parnassys (oudergesprekken) CITO LOVS Methode gebonden toetsregistratie Rode map Rooster onderwijsassistent

3 Niveau 3: Zorg op school In deze fase gaat het ook om het tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, echter in deze fase heeft de leerkracht handelingsverlegenheid en zoekt zij extra hulp op schoolniveau. De IB-er is ten alle tijden betrokken en daarnaast kan hulp ingeroepen worden van een gespecialiseerde collega of de leerkracht brengt zijn hulpvraag in tijdens de LB. Doel: Tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, door extra hulp te zoeken op schoolniveau. Wie? Wat? Leerkracht De leerkracht is verantwoordelijk voor het inbrengen van de leerling middels het formulier leerlingbespreking. De leerkracht heeft handelingsverlegenheid en brengt hier de IB-er van op de hoogte. Een voorbeeld van handelingsverlegenheid is bv. uitval op één of meerdere vakken (leerachterstand 20% of meer) algemene leerproblemen, sociaal-emotionele problematiek van grotere omvang, kinderen met indicatie kleuterverlenging. Samen met de IB-er wordt, wanneer nodig, vervolgonderzoek gedaan door middel van observatie door een gespecialiseerde leerkracht, observatie door IB-er of een diagnosticerend onderzoek. De leerkracht analyseert samen met de IB-er de uitkomsten van de observatie en/of onderzoek. Aan de hand van de analyse wordt het groepsplan aangepast en eventueel wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ouders worden van de observatie en/of PDO (pedagogisch, didactisch onderzoek) en het resultaat op de hoogte gesteld. Indien nodig wordt er een Groeidocument aangemaakt/aangevuld. Ouders Ouders worden betrokken middels een gesprek met de leerkracht en de IB-er. De ouders worden op de hoogte gesteld van de stappen die ondernomen worden en er wordt samen met de ouders geëvalueerd. IB-er De IB-er fungeert als coach van de leerkracht. De leerkracht maakt (eventueel samen met de IB er) een verslag en zet dit in Parnassys. De IB-er maakt een verslag van het onderzoek/observatie en zet dit in Parnassys Registratie Verslag van het onderzoek/observatie komt in Parnassys bij verslaglegging. Structurele aanpassingen worden opgenomen in een nieuw op te stellen handelingsplan/ groepsplan. Groepsplannen worden digitaal gemaakt en opgeslagen in de map Groepsplannen van dat jaar. Lopende handelingsplannen worden in de klassenmap bewaard, en afgesloten handelingsplannen komen in het leerling-dossier. Middelen Groepsmap Individueel Handelingsplan Format gesprek met ouders (Parnassys) Format gesprek met externen (Parnassys) Indien nodig wordt er een Groeidocument aangemaakt/aangevuld. OPP (ontwikkelingsperspectief)

4 Niveau 4: Handelingsverlegenheid (schoolniveau) Deze fase wordt gekenmerkt door het feit dat de school bij een leerling tegen haar grenzen is aangelopen. Er is dan sprake van handelingsverlegenheid op schoolniveau. De school gaat onder leiding van de IB-er op zoek naar een nieuw perspectief om het onderwijsarrangement van een leerling te verzorgen. Hiervoor kan zij gebruik maken van de onderwijsconsulent vanuit het Samenwerkingsverband, orthopedagogen vanuit een SBO of SO School binnen ons Samenwerkingsverband of van extern onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Doel: Nieuw perspectief zoeken als de school er zelf niet uit komt. Leerkracht De leerkracht vult samen met de IB-er de benodigde formulieren in voor de betreffende instantie. De leerkracht registreert in Parnassys dat er een onderzoek aangevraagd is en de vervolgstappen daarvan. De leerkracht is bij de gesprekken die plaatsvinden na eventueel onderzoek/observatie door de betreffende instantie. Samen met de IB-er wordt er indien noodzakelijk een nieuw Handelingsplan opgesteld. Er wordt een groeidocument aangemaakt. Ouders Ouders worden van alle te nemen stappen op de hoogte gesteld. Zij moeten toestemming geven om gegevens naar de betreffende instanties te sturen. De ouders hebben recht op inzage in alle documenten die aan derden worden opgestuurd. De school krijgt enkel de uitslag van extern onderzoek wanneer ouders daar toestemming voor geven. IB-er De IB-er zorgt samen met de leerkracht voor het tijdig inleveren en opsturen van bv. toetsgegevens, onderwijskundige rapporten, handelingsplannen e.d. aan derden. De IB-er maakt (indien nodig) verslag van de oudergesprekken. De IB-er is contact persoon voor de betreffende instanties. De IB-er maakt (indien nodig) samen met de leerkracht een nieuw Handelingsplan. Registratie Documentatie naar de betreffende instanties wordt door de leerkracht samen met de IB-er ingevuld. De leerkracht maakt in Parnassys ( verslaglegging ) een verslag van de gemaakte stappen. Van alle benodigde documenten komt een kopie in het dossier van de leerling in Parnassys. Middelen Groepsmap Individueel Handelingsplan Format gesprek met ouders (Parnassys) Format gesprek met externen (Parnassys) Formulieren van betreffende instanties Indien nodig wordt er een Groeidocument aangemaakt/aangevuld. OPP (ontwikkelingsperspectief)

5 Niveau 5: Passend onderwijs Indien de school, ondanks hulp van het ondersteuningsteam en/of andere instanties nog niet het juiste onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden, wordt er uiteindelijk gekeken naar een andere school die het meest optimaal tegemoet kan komen aan specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, of wordt extra ondersteuning aangevraagd in het kader van passende plaats vanuit het Samenwerkingsverband. Passend onderwijs kan dus gerealiseerd worden op de eigen school, een SBO-school of een SO-school. Doel: Plaatsing van de leerling op een school die het meest optimaal tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. NB een verwijzing is altijd van tijdelijke aard. De leerling kan zo mogelijk terug naar zijn of haar oude school. Leerkracht De leerkracht vult het onderwijskundig rapport in, hierbij krijgt hij/zij hulp van de IB-er. De leerkracht voert samen met de IB-er de gesprekken met ouders en externen. De leerkracht verzorgt het verslag in ParnasSys. Ouders De ouders melden hun kind, in samenspraak met de leerkracht en de IB-er, aan bij SBO of SO. Zij worden door de leerkracht en IB-er op de hoogte gebracht. De ouders hebben recht op inzage van het OWKR. IB-er De IB-er is contactpersoon voor het Samenwerkingsverband. De IB-er ondersteunt de leerkracht bij het invullen van het OWKR en zorgt voor de dossiervorming. De IB-er voert samen met de leerkracht de gesprekken met ouders en externen. Registratie Van het onderwijskundig rapport komt een kopie in het dossier van de leerling. Alle documenten (of kopieën ervan) worden in het dossier van de leerling bewaard. Middelen Onderwijskundig rapport Format gesprek met ouders (Parnassys) Format gesprek met externen (Parnassys) Formulieren van betreffende instanties Indien nodig wordt er een Groeidocument aangemaakt/aangevuld. OPP (ontwikkelingsperspectief)

6

7 Bijlage Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Consultatie formulier IB Leerlingbespreking formulier groepsbespreking individueel Handelingsplan Groepsplan DGO

8 Bijlage 1 Consultatieformulier IB Naam leerling:. Datum bespreking:.. Geboortedatum: Groepsverloop:... Groep: Groepsleerkracht: Ouders geïnformeerd op: Gelieve dit formulier een werkdag van te voren inleveren. 1: Korte schets van het probleem 2: Geboden hulp 3:Resultaat van de geboden hulp

9 4: Hulpvraag 5: Advies IB 6: Plan van aanpak (kort aangeven, uitgebreide aanpak in het Groepsplan) Evaluatie na 6 weken: Datum:

10 Bijlage 2 Leerlingbespreking Naam leerling:. Datum bespreking:.. Geboortedatum: Groepsverloop:... Groep: Groepsleerkracht: Bouwvergadering/teamvergadering/ Leerlingbespreking Informerend/consultatief 1: Probleemstelling 2: Geboden hulp

11 3:Resultaat van de geboden hulp 4: Hulpvraag: 5: Advies

12 Bijlage 3 Rapportage trendanalyse LVS- toetsen Werkwijze Bij het maken van de analyse is gebruik gemaakt van de volgende werkwijze: 1. Analyse, wat is de beginsituatie In een groepsanalyse wordt de prestatieontwikkeling van een leerlingengroep op meerdere vakgebieden vergeleken. Zo is af te lezen of de prestaties op de verschillende vakgebieden zich gelijkmatig ontwikkelen of dat er juist verschillen tussen de vakgebieden zijn. Van alle groepen geeft het LVS de vaardigheidsgroei weer tussen 2 toetsafnamemomenten. Door de groei te bestuderen zijn ook hier mogelijke patronen te ontdekken. Op schoolniveau kan gekeken worden naar de niveauverdeling over de jaargroepen: is de verdeling consistent of zijn er grote verschillen waar te nemen? Past de verdeling bij de kenmerken van de school? De trendanalyse geeft informatie of de prestaties door de jaren heen stabiel zijn, of groepen zich ontwikkelen naar behoren. de leerprestaties kunnen vergeleken worden met de prestaties van gemiddelde scholen en met de inspectienormen 2. Diagnose, wat is de oorzaak Door naar patronen te zoeken kunnen bijv. hiaten in de methode worden ontdekt: wordt bepaalde lesstof bijvoorbeeld pas later in de methode behandeld? Valt het op dat een groep hoger presteert bij een bepaalde leerkracht? Presteren parallelgroepen vergelijkbaar? Heeft de groep een grote zorgbehoefte? 3. Interventie, wat is nodig Welke doelen kunnen op basis van de analyse geformuleerd worden en welke strategie is nodig om deze doelen te bereiken? Welke aanpassingen in tijd, aanbod en inrichting van het onderwijsleerproces zijn nodig om de doelen te realiseren? 4. Uitvoeren van het plan, tussentijds evalueren Met de E toetsen kunnen de gestelde doelen worden geëvalueerd. Door de ontwikkeling van de groepen en school te volgen wordt zichtbaar of de interventie effect heeft gehad. Eventueel kan de diagnose en/of interventie worden aangepast.

13 A. Technisch lezen (AVI en DMT): Groep? januari 2015 AVI Alternatief groepsprofiel DMT Alternatief groepsprofiel DMT Dwarsdoorsnede: In te vullen door de groepsleerkrachten: 1 Verwachting voor afname? 2 Analyse: Wat is de beginsituatie? 3 Diagnose: Wat is de oorzaak? 4 Interventie: Wat is nodig? 5 Uitvoeren: De toets is beter gemaakt dan verwacht lezers? De toets is volgens verwachting gemaakt De toets is slechter gemaakt dan verwacht

14 Plan en meetmomenten B. Spelling (Toets 2012 en spelling 3.0): Groepsoverzicht 2012 (bijlage in jullie bezit) Dwarsdoorsnede In te vullen door de groepsleerkrachten: 1 Verwachting voor afname? 2 Analyse: Wat is de beginsituatie? 3 Diagnose: Wat is de oorzaak? 4 Interventie: Wat is nodig? 5 Uitvoeren: De toets is beter gemaakt dan verwacht De toets is volgens verwachting gemaakt De toets is slechter gemaakt dan verwacht

15 Plan en meetmomenten C. Begrijpend lezen 2012: Dwarsdoorsnede In te vullen door de groepsleerkrachten: 1 Verwachting voor afname? 2 Analyse: Wat is de beginsituatie? 3 Diagnose: Wat is de oorzaak? 4 Interventie: Wat is nodig? 5 Uitvoeren: Plan en meetmomenten De toets is beter gemaakt dan verwacht De toets is volgens verwachting gemaakt x De toets is slechter gemaakt dan verwacht

16 D. Rekenen (Toets rek en wis 3.0): Groepsoverzicht 3.0 (bijlage in jullie bezit) Dwarsdoorsnede In te vullen door de groepsleerkrachten: 1 Verwachting voor afname? 2 Analyse: Wat is de beginsituatie? 3 Diagnose: Wat is de oorzaak? 4 Interventie: Wat is nodig? 5 Uitvoeren: Plan en meetmomenten De toets is beter gemaakt dan verwacht De toets is volgens verwachting gemaakt De toets is slechter gemaakt dan verwacht

17 Bijlage 3 Formulier groepsbespreking Groepsbespreking Naam groep:. Datum bespreking:.. Groepsleerkracht: Aandachtspunten hele groep: *Wat zijn de sterke en minder sterke kanten qua sfeer, werkklimaat, zelfstandig werken, groepsvorming, samenwerking en interacties onderling en met de leerkracht? Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben: *Zijn er nieuwe leerlingen die je zijn opgevallen? (denk ook aan meer- /hoogbegaafden) *Zo ja, passen deze onderwijsbehoeften in het groepsplan? *Welke leerlingen komen in aanmerking voor de leerlingbespreking? Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften: *Zijn er leerlingen die je kunt clusteren? *Is deze clustering haalbaar qua klassenmanagement? *Welke maatregelen zijn er eventueel nodig? Bekijken nieuw groepsplan:

18 *Zijn er vragen rondom het opstellen van het plan? * Vooraf ingeleverd kunnen de groepsplannen samen bekeken worden. *Vertaling naar weekplanning Begeleidingsvraag leerkracht: *Heeft de leerkracht begeleiding/hulp/ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de besproken punten tijdens de groepsbespreking?

19 Bijlage 4: Individueel Handelingsplan Beginsituatie Leerdoel Methodieken Middelen/ materialen Organisatie en tijdsplanning Evaluatie d.m.v. Afspraken: Dit handelingsplan is voor: Naam leerling: Geb.datum: Groep: Naam leerkracht: Ouders geïnformeerd op: Opgesteld door en datum: Onderwerp/vakgebied: Ingangsdatum: Evaluatiedatum: Tussendoor, ongeveer na 6 tot 8 weken, voortgang bespreken a.d.v... Ouders en leerkrachten zijn hierbij aanwezig. Intern begeleider wordt schriftelijk geïnformeerd. Evaluatie van dit handelingsplan vindt plaats na. Hierbij zijn de ouders, de intern begeleider en leerkrachten aanwezig. Handtekening voor gezien:

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius.

Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius. Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius. Scholengroep Den Helder Noord. Functie van het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Ondersteuning op basisschool Bernadette

Ondersteuning op basisschool Bernadette Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738AH Mariahout Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl Leerlingondersteuning

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen.

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. De school heeft de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De school zet interne en externe

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften Deel 4.2 Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften 1. Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij rekenen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand

Nadere informatie

Zorgboek Basisschool Meander

Zorgboek Basisschool Meander Zorgboek Basisschool Meander Inhoudsopgave Blz 2 Blz 3 Blz 4 1. Missie en Visie 2. Zorgroute 3. Zorgniveaus Blz 5 Niveau 1 Algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep Blz 8 Niveau 2 Extra zorg

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Zorgplan. Prins Willem-Alexander School. Voor optimaal onderwijs en begeleiding voor alle leerlingen

Zorgplan. Prins Willem-Alexander School. Voor optimaal onderwijs en begeleiding voor alle leerlingen Zorgplan Prins Willem-Alexander School Voor optimaal onderwijs en begeleiding voor alle leerlingen Prins Willem-Alexander School 2015-2018 Versie juni 2015 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Visie op zorg 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Zorgplan. Basisschool Vlasgaard 2014-2016

Zorgplan. Basisschool Vlasgaard 2014-2016 Zorgplan Basisschool Vlasgaard 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zorgstructuur op Vlasgaard 2.1. Route van de ondersteuning 2.1.1. Voorwaarden 2.1.2. De stappen van de route 2.2. Groepsbesprekingen

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER

VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER 1 Voorbereiding op het werken met de Groepsplanversneller Het maken van een groepsplan zorgt voor bewust handelen in de groep. En hierin is de

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Algemene Leerlingenzorg Visie en uitgangspunten Vier zorgniveaus Taken en

Inhoud Inleiding Algemene Leerlingenzorg Visie en uitgangspunten Vier zorgniveaus Taken en Zorgplan 2016 Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene Leerlingenzorg... 4 1.1 Visie en uitgangspunten... 4 1.2 Vier zorgniveaus... 6 1.3 Taken en verantwoordelijkheden... 9 1.4 Doelstellingen zorg...11 2. Organisatie

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER

REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER De Zonnewijzer 1.Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij rekenen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand te hebben in het gehele rekenproces.

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken VASTGESTELD KADER OP OPBRENGSTGERICHT WERKEN VAN SKO WEST-FRIESLAND I WIJ WERKEN AAN DE BREDE ONTWIKKELING VAN HET KIND II WIJ STELLEN AMBITEUZE EN REALISTISCHE DOELEN III WIJ WERKEN

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Januari 2017

Ondersteuningsplan Januari 2017 Ondersteuningsplan Januari 2017 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Ondersteuningsniveaus... 5 Ondersteuningsniveau 0... 5 Ondersteuningsniveau 1... 6 Ondersteuningsniveau 2... 7 Ondersteuningsniveau 3...

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Zorgplan o.b.s Prins Bernhard. Want ieder kind verdient gelukt, uitdaging en succes!

Zorgplan o.b.s Prins Bernhard. Want ieder kind verdient gelukt, uitdaging en succes! Zorgplan o.b.s Prins Bernhard Want ieder kind verdient gelukt, uitdaging en succes! 1 Inhoud 1.. Inleiding 2.. Visie 3.. Zorgstructuur; zorgmaatregelen; activiteiten 4.. Schema stappenplan zorg 5.. Handelingsplan

Nadere informatie

2

2 2 Inhoud 3 o o o 4 o o 5 6 7 1 8 a. 9 b. 10 11 12 a. b. 13 14 15 Soort informatie IQgegevens (IQ < 70) Eventueel: naam van document waarin de gevraagde informatie te vinden is Ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg 1 Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg Opleidingsniveau & denkniveau - HBO+ denk- & werkniveau - Opleiding; Master opleiding. Als beginnend CLZ-er kan gestart worden met een HBO+ opleiding IB.

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie

Protocol Dyscalculie Protocol Dyscalculie Inhoud Inleiding... 2 Signaleren... 3 Interventies... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval door de leerkracht... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning.

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Leerlingen zorgstructuur Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Inhoudsopgave 1. Inleiding blz: 3 2. Stappenplan zorgstructuur blz: 4 Bijlage 1: De drie zorgdocumenten schematisch naast elkaar

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie