Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft"

Transcriptie

1 Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

2 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij moet er zichtbaar planmatig gewerkt zijn aan die aspecten van de ontwikkeling die achterblijven of juist extra gestimuleerd moeten worden. Wanneer deze specifieke ondersteuning niet voldoende resultaat oplevert, zijn er twee mogelijkheden. De leerling gaat werken met een eigen ontwikkelperspectief (OP) en uitstroomprofiel De leerling doubleert of versnelt Zowel het overgaan op een eigen leerlijn als versnellen of doubleren moet zorgvuldig worden afgewogen. Het kan leiden tot misverstanden en spanningen met ouders of het gewenste effect blijft uit. In alle omstandigheden is het daarom goed om zo n besluit goed te overwegen en te onderbouwen. Op de Prins Mauritsschool is het uitgangspunt dat leerlingen in acht jaar de basisschool doorlopen, dus niet doubleren of versnellen. Er kunnen echter situaties zijn, waarin het wenselijk lijkt om dit wel te doen. Om ervoor te zorgen dat de route om te komen tot deze beslissing duidelijk is, wordt deze route hieronder beschreven. 2

3 Uitgangspunten Doubleren, versnellen of het werken met een OP gebeurt op zorgvuldige basis en altijd in samenspraak met ouders. Bij het doubleren, versnellen of het werken met een OP worden ouders, (toekomstige) leerkracht, ib en zo nodig directie betrokken (wel bij doubleren en versnellen, mogelijk niet bij opstellen OP), waarbij de directie de eindverantwoording heeft. Voorafgaande aan doublure, versnelling of het werken met een OP is er sprake geweest van nadrukkelijke extra ondersteuning, uitgaande van de specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Dit is zoveel mogelijk uitgedrukt in (ondertekende) handelingsplannen. Passend onderwijs; wanneer bij een leerling door middel van een (extern) onderzoek is aangetoond dat er sprake is van een leerstoornis of beperkte intelligentie, zal het onderwijsaanbod hierop moeten worden afgestemd. Voor deze groep leerlingen kunnen andere keuzes worden gemaakt op het gebied van doubleren of versnellen. Centraal staat: De school beslist over de plaatsing van leerlingen in de groepen. Wanneer ouders het niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen zij gebruik maken van de geldende klachtenprocedure zoals deze omschreven staat in de schoolgids. Doublure/Versnellen groep 1,2 Doubleren wordt zo min mogelijk en liefst zo jong mogelijk toegepast. Redenen hiervoor zijn: Uit onderzoek blijkt dat de effecten van een doublure/ kleuterverlenging in veel gevallen maar beperkt zijn. Het gevoel van opnieuw falen kan belangrijke negatieve gevolgen hebben voor het sociaal welbevinden. Demotivatie ligt op de loer. Het zelfvertrouwen kan geschaad worden. Vaak ontstaat op het moment van doubleren een gat bij bepaalde vakken tussen waar het kind zit en waar de opvolgende groep is: vaak is het kind verder, soms achter en cruciaal is dat het kind moet kunnen aanhaken: er moet geen mismatching plaatsvinden. 3

4 Doubleren, versnellen of OP groep 1-8 Voor doubleren gelden de volgende afspraken: Zie voor criteria groep 1/2 bijlage 1 De leerling behaalt IV of V scores op drie van de vier hoofdvakgebieden Lezen, Spelling, Begrijpend lezen, Rekenen. Voor de overgang van groep 3 naar groep 4 streven wij naar AVI E3 niveau, omdat kinderen zich in groep 4 moeten kunnen redden met een tekst. Dit betekent niet dat alle leerlingen die AVI E3 niet hebben behaald automatisch doubleren. Dit wordt per leerling bekeken. Er is gewerkt met de stappen uit de 1-zorgroute (Plan van Aanpak door leerkracht, IHP in overleg met ib er) om het kind te ondersteunen. Deze handelingsplannen zijn met ouders besproken en geëvalueerd. Het kind is besproken in de groepsbespreking met de ib er en op een individuele leerlingbespreking met de ib er. Bij de overweging om een leerling te laten doubleren is een extern onderzoek of een consultatief gesprek met externen een mogelijkheid. De leerkracht en ib er moeten er van overtuigd zijn dat er een grote kans bestaat dat de doublure een meerwaarde heeft en het kind de achterstand op langere termijn in zal lopen. Ouders worden ingelicht over voornemens rond doubleren als de leerkracht en ib er daar een besluit over hebben genomen. In het nieuwe schooljaar nodigt de leerkracht de ouders na 6 weken onderwijs uit voor een gesprek rond de voortgang en verwerking van de doublure van het kind. In november worden de ouders een tweede maal uitgenodigd voor een vervolggesprek. Indien de doublure goed verloopt, geldt daarna weer de gang van zaken rond oudergesprekken zoals die gewoon is op de school. Het proces en de overwegingen rond de doublure worden vastgelegd in ParnasSys in de notitiecategorie Verantwoording Doubleren Versnellen (VDV) De school heeft het laatste woord in de beslissing om een kind te laten doubleren of versnellen. Dit gebeurt echter altijd na zorgvuldig overleg met de ouders van het kind. Een OP wordt opgesteld als: Duidelijk is dat deze leerling op één of meerdere gebieden het uitstroomniveau van E8 niet zal halen. Versnellen naar een volgende groep is mogelijk als: Zie voor criteria groep 1/2 bijlage 1 Er bovengemiddelde scores (niveau I/ I+) zijn op alle onderdelen van de Cito toetsen (Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen, Studievaardigheden) gedurende drie toetsmomenten vanaf groep 3. Er sprake is van een voldoende ontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, naar het oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht onderbouwd door observatiegegevens uit de groep en eventueel methodegebonden toetsen. 4

5 Procedure en tijdpad Het besluit om een leerling te laten doubleren, versnellen of voor één of meerdere gebieden een OPP te geven wordt in overleg met de leerkracht en ib er genomen. Ouders worden vanaf het begin bij deze procedure betrokken en goed geïnformeerd. Tijdpad wordt vastgelegd in ParnasSys bij notitiecategorie Verantwoorden doubleren versnellen. Tijdpad Oktober: De eerste signalen van mogelijk doubleren, versnellen of het opstellen van een OPP worden besproken in de eerste groepsbespreking met de ib er. De leerkracht gaat vanaf nu de onderstaande stappen uit het tijdpad volgen. Evaluatiegesprekken gedoubleerde leerlingen vorig schooljaar. Evaluatie door leerkrachten uit groep 2 met leerkracht van groep 3 van leerlingen die naar groep 3 zijn gegaan. November: Er wordt een eerste gesprek gepland met ouders om de leerontwikkelingen van hun kind te bespreken. Indien nodig wordt extra werk meegegeven. Er wordt duidelijk gemaakt wat er in de klas wordt gedaan om de leerling zo goed mogelijk bij de lesstof van de groep te houden. Dit is zo mogelijk vastgelegd in het groepsplan of in een Plan van Aanpak (zie 1-zorgroute) Januari/ februari: Na de Citotoetsen worden de resultaten besproken met de ib er. Wanneer uit dit overleg blijkt dat er ernstige zorgen zijn over de leerontwikkeling worden ouders uitgenodigd voor een gesprek, zo mogelijk met ib. Dit gesprek komt dan in plaats van de 10-minutengesprekken. De extra ondersteuning (Plan van Aanpak) wordt voortgezet en zo nodig geïntensiveerd (Individueel Handelingsplan) of aangepast. Maart/ april: Mogelijke doublure, versnelling of opstellen OP wordt met de ib er besproken. Mogelijke doublure, versnelling of opstellen OP wordt in de (bouw)vergadering besproken. Er wordt naar ouders gecommuniceerd dat de leerling niet overgaat, tenzij Zo nodig wordt er een kindgesprek met het kind gehouden, waarin de leerkracht de resultaten bespreekt en met het kind een plan opstelt voor de komende periode. In dit gesprek kan ook duidelijk worden hoe het kind zelf tegenover doubleren, versnellen of een OPP staat. Mei/ juni: Het definitieve besluit wordt genomen door leerkracht, ib en directie, na bespreking in het SOT en op de overgangsvergadering. Er worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen en er wordt een gesprek gepland met ouders, leerkracht en ib, zo nodig directie. Wanneer een leerling doubleert, wordt op basis van onderwijsbehoeften vastgesteld wat de leerling het komende schooljaar nodig heeft. 5

6 Aanvullend: Bij twijfel kunnen de volgende factoren meewegen: Welbevinden en Betrokkenheid (Zien)/ Sociaal emotionele ontwikkeling De vijf sociale vaardigheden (Zien) Concentratie Werkhouding (waaronder ook motivatie en faalangst) Interesse Samenwerken/-spelen Rapport Intelligentie Onderzoeksgegevens Schoolloopbaan Belangstelling voor leren Gezinssituatie Informatie van ouders en leerling Groep (huidige of andere groep, past leerling hierin, denk daarbij ook aan vriendjes of vriendinnetjes, broertjes of zusjes) Relatie huidige/ toekomstige leerkracht Schoolorganisatie (combinatieklas, grote/ kleine groep, rustige/ drukke groep e.d.) Lichamelijke gezondheid Grote motoriek Kleine motoriek Postuur Leeftijd 6

7 Bijlage 1 Criteria overgang groep 1-2 en 2-3 Om te komen tot een besluit van kleutertijdverlenging- of versnelling maken we gebruik van de resultaten vanuit: - Observatie-instrument Leerlijnen. - CITO (Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters) - Observatie instrument Zien - Observaties (door leerkrachten en/of ib er) - Eventueel rapportage van externe deskundigen (bv. orthopedagoog, logopedie, fysiotherapie, ambulante begeleiding e.d.) - Bij versnellen, wordt het kind gescreend door het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Ook wordt er gekeken naar de brede ontwikkeling van het kind. OVERGANG GROEP 1-2 Als kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt worden zij direct geplaatst in groep 1. Zij doen mee aan de activiteiten op het gebied van: o Spelontwikkeling o Motoriek o Taal o Rekenen o Sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen die in oktober, november of december 4 jaar worden Gaan in principe na de zomervakantie door naar groep 2 Blijven in groep 1 bij: o IV, V- score op TVK CITO E1 o IV, V -score op RVK CITO E1 o En een score < 100% bij de leerdoelen voor taal en rekenen uit leerlijnen Zit een leerling in juni korter dan 6 onderwijsmaanden in groep 1 dan: Blijft het bij voorkeur in groep 1 Gaat het kind na de zomervakantie naar groep 2 als de Cito-eind resultaten hoog zijn (A of I) en voor 100% de leerdoelen voor taal en rekenen van groep 1 heeft gehaald bij Leerlijnen en het goed scoort bij Welbevinden en Betrokkenheid in Zien. Kinderen uit groep 1 die mogen versnellen naar groep 3 moeten gescreend zijn door het DHH (Digitaal Handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Verder moeten ze een ontwikkelingsvoorsprong hebben van minimaal een jaar op alle gebieden. 7

8 OVERGANG GROEP 2-3 Uit het overgaan naar groep 2 mag niet de conclusie worden getrokken dat de leerling over een jaar vervolgens ook automatisch doorschuift naar groep 3. De ontwikkeling moet opnieuw worden bekeken. Gedurende het tweede schooljaar zal het kind zich blijvend positief moeten ontwikkelen m.b.t. de volgende ontwikkelingsgebieden: o Spelontwikkeling o Motoriek o Taal o Rekenen o Sociaal-emotionele ontwikkeling Zit een leerling in juni langer dan 15 onderwijsmaanden in groep 1 en 2 dan: Gaat het kind na de zomervakantie naar groep 3 bij een: o I of II -score op TVK CITO E2 o I of II -score op RVK CITOE2 o En een score van 100% bij de leerdoelen voor taal en rekenen uit leerlijnen Is het kind een bespreekgeval bij een: Dit moet besproken worden met de ib er en de leerkrachten van groep 3 o III,IV,V-score op TVK CITO E2 o III,IV,V-score op RVK CITO E2 o En een score van 100% bij de leerdoelen voor taal en rekenen uit leerlijnen o En eventueel het extra leervoorwaardenonderzoek van Bosos goed heeft gemaakt. Blijft het kind in groep 2 bij een: o IV, V- score op TVK CITO E2 o IV, V -score op RVK CITO E2 o En een score < 100% bij de leerdoelen voor taal en rekenen uit leerlijnen heeft o En eventueel het extra leervoorwaardenonderzoek van Bosos niet goed heeft gemaakt Alleen in bijzondere gevallen (zie p.6) wordt afgeweken van bovenstaande criteria. De persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van het kind blijft altijd ons uitgangspunt. 8

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Interne begeleiding Mei 2017 Wat zijn de criteria voor overgang naar de volgende groep en de te nemen stappen

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015)

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Op Daltonschool Neptunus willen we elk kind het onderwijs bieden dat het nodig heeft. Wij vormen ons onderwijs voor elk kind zo optimaal mogelijk,

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Dit protocol is vastgesteld op

Dit protocol is vastgesteld op Dit protocol is vastgesteld op 29-10-2018 0 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 2 2. Uitgangspunten ten aanzien van doublure... 2 3. Overgangscriteria... 3 3.1. Overgangscriteria voor groep 1 en 2... 3 3.2. Overgangscriteria

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Protocol kleuterverlenging en doublure

Protocol kleuterverlenging en doublure Protocol kleuterverlenging en doublure Inhoud Inleiding... 3 1.Kleuterverlenging... 4 1.1 Criteria voor verlenging groep 2... 4 1.2 De Beslissing... 5 2.Doubleren... 6 2.1 Doublure in groep 3 en 4:...

Nadere informatie

Protocol doubleren/versnellen

Protocol doubleren/versnellen In onderstaande schema s leest u de stappen die worden doorlopen in het geval van een doublure of versnellen bij een leerling. PROCEDURE DOUBLURE groep 1-8 Protocol doubleren/versnellen WAT TE DOEN ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Protocol Doubleren 1

Protocol Doubleren 1 Protocol Doubleren 1 Protocol: Doubleren. Inleiding Bij Basisschool Aventurijn kan het voorkomen dat kinderen niet altijd goed presteren. Er zijn situaties waardoor kinderen niet kunnen overgaan maar dat

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

PROTOCOL DOUBLEREN & VERSNELLEN. Julianaschool Rijnsburg

PROTOCOL DOUBLEREN & VERSNELLEN. Julianaschool Rijnsburg PROTOCOL DOUBLEREN & VERSNELLEN Julianaschool Rijnsburg Inhoudsopgave: Woord vooraf: uitgangspunten doubleren of versnellen blz 3 Doublure blz 4 Procedure en tijdpad doubleren groep 1 (geen herfstkinderen)

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleid doorstroming van groep 1 t/m 8

Beleid doorstroming van groep 1 t/m 8 Beleid doorstroming van groep 1 t/m 8 Visie De visie van de Tweemaster met betrekking tot doorstroming van kinderen van alle groepen is dat we kijken naar het individuele kind en wat het kind nodig heeft

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol overgang (2/3 en verder) obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom overgang, doubleren en versnellen

Protocol overgang (2/3 en verder) obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom overgang, doubleren en versnellen Protocol overgang (2/3 en verder) obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom overgang, doubleren en versnellen 10-2-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Overgang kleuters blz 4 3. Overgang

Nadere informatie

Protocol schoolloopbaan

Protocol schoolloopbaan Hoofdstuk 1: Inleiding De wet op het Primair onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. In beginsel doorlopen leerlingen de basisschool in 8 jaar. Binnen de leerstofblokken

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep.

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. O.B.S. De Molenvliet Molendijk 8 3243 AM Stad aan t Haringvliet tel: 0187 611350 e-mail: info@obsdemolenvliet.nl website: www.obsdemolenvliet.nl

Nadere informatie

Protocol doorstroom groep 2 naar groep 3

Protocol doorstroom groep 2 naar groep 3 Protocol doorstroom groep 2 naar groep 3 Inhoudsopgave 1.Inleiding....2 2. Protocol overgang groep 2 naar groep 3 op De Drie Vijvers...3 - De ontwikkeling van kleuters......3 - De communicatie..3 - Het

Nadere informatie

Protocol doorstromen in de basisschool. Schooljaar

Protocol doorstromen in de basisschool. Schooljaar Protocol doorstromen in de basisschool Schooljaar 2018-2019 Doel van dit protocol Met dit protocol willen we ouders/verzorgers informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Criteria: - De reken- en leesvoorwaarden moeten voldoende zijn. De tussendoelen worden beheerst. - Sociale emotionele ontwikkeling: (score A, B of hoge C wanneer

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden: Beleidsstuk ouderbetrokkenheid 3.0 In onderstaand document geven wij weer hoe we als school omgaan met oudercommunicatie en het weergeven van de behaalde resultaten van leerlingen. Dit beleidsstuk is geschreven

Nadere informatie

Overgangsprotocol obs de Meander

Overgangsprotocol obs de Meander Overgangsprotocol obs de Meander 28-5-2015 Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512 510150 Dependance: Hunze 243 9204 BH Drachten Tel: 0512-841938 E-mail: opo.info@opo-demeander.nl

Nadere informatie

obs De Drift Richtlijn Verlengen of Doubleren/Versnellen of Springen

obs De Drift Richtlijn Verlengen of Doubleren/Versnellen of Springen obs De Drift Richtlijn Verlengen of Doubleren/Versnellen of Springen Omschrijving Uitgangspunten, werkwijze De Drift over verlengen, doubleren, versnellen, springen Verwijzing naar Doelgroep Betrokken

Nadere informatie

Beleidsstuk. Herfstleerlingen groep 1/2

Beleidsstuk. Herfstleerlingen groep 1/2 Beleidsstuk Herfstleerlingen groep 1/2 November 2018 Inhoud Inleiding... 3 1. Visie Saltoschool Reigerlaan... 3 2. Overgang naar groep 3... 4 3. Tijdpad... 5 2 Inleiding De wet primair Onderwijs stelt

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Beleid VPCO-Plusklas

Beleid VPCO-Plusklas Beleid VPCO-Plusklas Versie 14-07-2014 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen en omschrijft

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

Onderbouwing van het Protocol doorstroming gr 2 naar groep 3 en het Protocol doorstroming groep 3 t/m 8

Onderbouwing van het Protocol doorstroming gr 2 naar groep 3 en het Protocol doorstroming groep 3 t/m 8 Januari, 2011 Onderbouwing van het Protocol doorstroming gr 2 naar groep 3 en het Protocol doorstroming groep 3 t/m 8 Inleiding: Al jaren speelt de vraag wie nu eigenlijk het laatste woord heeft in kwesties

Nadere informatie

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan 2015-2019 Annie M.G. Schmidtschool Den Haag 1 Inhoud: 1. Visie op zorg p. 03 2. Zorg p. 03

Nadere informatie

Overgangsprotocol De Triangel. Protocol Overgang

Overgangsprotocol De Triangel. Protocol Overgang Protocol Overgang OVERGAGSPROTOCOL OBS De Triangel Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 2 Uitgangspunten OBS De Triangel Hoofdstuk 3 Stappenplan bij besluitvorming Hoofdstuk 4 Overgang groep -2 en 2-3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. 30 maart o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat TC Hoogezand

OVERGANGSPROTOCOL. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. 30 maart o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat TC Hoogezand OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep 30 maart 2013 o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat 2 9602 TC Hoogezand Inhoudsopgave Inleiding bladzijde Hoofdstuk 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Overgangsprotocol. Overgangsprotocol obs De Singelier & obs Ten Darperschoele oktober

Overgangsprotocol. Overgangsprotocol obs De Singelier & obs Ten Darperschoele oktober Overgangsprotocol Inleiding Op obs De Singelier wordt volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt: elke jaargroep heeft een eigen leerstofinhoud, die van jaar op jaar op elkaar aansluit. Obs Ten Darperschoele

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Wat zijn herfstleerlingen: Dit zijn leerlingen die geboren zijn van 1 oktober t/m 31 december. Deze leerlingen stromen in groep 1 in wanneer ze vier jaar worden. Er is veel discussie over deze groep kinderen.

Nadere informatie

Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn. Informatieboekje voor ouders.

Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn. Informatieboekje voor ouders. Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn Informatieboekje voor ouders. 1 Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn Voorwoord. Beste ouders, Naast het regulier onderwijsaanbod

Nadere informatie

Intern begeleiders. Lisette Kummu-Bax. Marinka de Haan-Hendriksma

Intern begeleiders. Lisette Kummu-Bax. Marinka de Haan-Hendriksma Onze zorg Intern begeleiders Lisette Kummu-Bax Marinka de Haan-Hendriksma Onze zorg Iedere leerling moet de zorg en aandacht krijgen die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een aai over

Nadere informatie

VVE protocol. IKC Juliana. Weth. Rebellaan KA Barneveld

VVE protocol. IKC Juliana. Weth. Rebellaan KA Barneveld VVE protocol IKC Juliana Weth. Rebellaan 142 3771 KA Barneveld 0342-412165 Inhoud Overstap van peuteropvang naar kleutergroep 2 Wat is VVE? 3 Doorstroming naar de 3 De warme overdracht 3 Aanbod van de

Nadere informatie

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Ouderversie 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De plaatsingswijzer... 4 2. Uitstroomprofielen in groep 6... 5 3. Voorlopig advies in groep 7... 6 4. Advisering

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Leerlingen doorlopen de school normaal gesproken in 8 jaar. Het kan gebeuren dat een leerling niet klaar is om de overstap naar de volgende groep te maken. Ondanks veel

Nadere informatie

Plusklas PWA Beusichem

Plusklas PWA Beusichem Plusklas PWA Beusichem Beleidsnotitie juni 2017 1 Inhoud Inleiding 3 Aanleiding tot het vormen van een plusklas 3 Doel van de plusklas 4 Doelgroep en toelating 4 Organisatie en werkwijze plusklas 5 De

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Zorgstructuur Basisschool Op Weg

Zorgstructuur Basisschool Op Weg Zorgstructuur Basisschool Op Weg Inhoud Inhoud... 2 Visie op onderwijs... 3 Organisatie van de zorgstructuur... 4 Schoolse Zorgstructuur... 5 Leerlingenzorg binnen de groep... 5 Signalering en registratie...

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure vertragen versnellen NBS Teteringen 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 1.Standpunt

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fatimaschool Algemeen. In principe stromen alle groep 2 kinderen door naar groep 3. Er is echter een groep kinderen, de zgn. herfstkinderen, de kinderen die tussen

Nadere informatie

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen.

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen. 6. KWALITEITSZORG Het Leerlingvolgsysteem (LVS) Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de ontwikkeling van de leerling goed te volgen, gebruiken we een Leerlingvolgsysteem. Een goed LVS moet een

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Met ingang van het schooljaar hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid.

Met ingang van het schooljaar hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid. Beleid rond begaafdheid voor leerlingen van De Vosseschans Met ingang van het schooljaar 2009-2010 hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid. Dit wil niet zeggen dat

Nadere informatie

Zorgplan

Zorgplan Zorgplan 2017-2018 1 Inhoudsopgave De zorg voor kinderen 3 Het zorgsysteem op groepsniveau 4 Signaleren Registreren Analyseren Diagnosticeren Handelen Het zorgsysteem op schoolniveau 5 Het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht.

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht. Groeidocument deel A Naam Geboortedatum Groepsverloop Startdatum groeidocument Leerkracht Huidige groep Beginsituatie / aanleiding tot opstellen groeidocument en hulpvraag: (wat zie je, welke zorgen heb

Nadere informatie

Protocol. Doorstroom. CBS Mons Sinaϊ

Protocol. Doorstroom. CBS Mons Sinaϊ Protocol Doorstroom CBS Mons Sinaϊ versie 2014 Inhoudsopgave Overgangscriteria van groep 1 naar groep 2 Pag.3 Kinderen die instromen in groep 1 en geboren zijn in de periode 1 oktober 31 december Pag.6

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zorg voor de leerlingen.

Hoofdstuk 6: Zorg voor de leerlingen. Hoofdstuk 6: Zorg voor de leerlingen. Algemene leerlingenzorg We volgen de ontwikkeling van uw kind, zodra dat op school komt. Dit doen we door dagelijkse observaties (kijken wat uw kind doet) en met toetsen.

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

PROTOCOL VERTRAGEN EN VERSNELLEN Basisschool St. Jozef

PROTOCOL VERTRAGEN EN VERSNELLEN Basisschool St. Jozef PROTOCOL VERTRAGEN EN VERSNELLEN Basisschool St. Jozef Inhoud: 1. Inleiding... blz 2 2. Doubleren - vertragen groep 1 t/m 8.. blz 3 Overgangscriteria per groep... blz 3 Overgang van 1 naar 2 blz 3 Overgang

Nadere informatie

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 OBS Het Tweespan Giessenburg OBS Het Tweespan, Giessenburg 1 1. Inleiding Lange tijd werd de 1 oktobergrens gehanteerd. Kleuters die voor 1 oktober vijf jaar werden,

Nadere informatie

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen.

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven het kind de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Het is fantastisch om veel verschillende kinderen om je heen te hebben in een klas. Elk kind heeft een andere behoefte om te spelen en te leren.

Nadere informatie

PROTOCOL DOORSTROMEN OF DOUBLEREN Richtlijnen met betrekking tot overgang (of niet) naar een volgend leerjaar

PROTOCOL DOORSTROMEN OF DOUBLEREN Richtlijnen met betrekking tot overgang (of niet) naar een volgend leerjaar Openbare basisschool PROTOCOL DOORSTROMEN OF DOUBLEREN Richtlijnen met betrekking tot overgang (of niet) naar een volgend leerjaar 1-3-2015 lrkrdoc/protocollen/protocol doorstromen of doubleren Inleiding

Nadere informatie

De Ploeterklas* OG ZWeM

De Ploeterklas* OG ZWeM De Ploeterklas* OG ZWeM *De naam voor de afzonderlijke groepen wordt met medewerking van de leerlingen bepaald aan het begin van het schooljaar. De Ploeterklas biedt een aanvullend aanbod voor leerlingen

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Herfstleerlingen Leerlingen in groep 1 en 2

Herfstleerlingen Leerlingen in groep 1 en 2 Herfstleerlingen Leerlingen in groep 1 en 2 Inhoud Wat is een herfstleerling? Wat zegt de wet? Wat zegt de inspectie? Misvattingen Hoe volgen we kleuters op De Lokhorstschool? Hoe stemmen we af, school

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

Locatie: PROTOCOL Eigen leerlijn OBS De Voorsprong

Locatie: PROTOCOL Eigen leerlijn OBS De Voorsprong Locatie: Ruijsdaelstraat 11 Locatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 0703805157 0703807733 PROTOCOL Eigen leerlijn OBS De Voorsprong 20112012 Criteria De criteria voor een eigen leerlijn

Nadere informatie