Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg"

Transcriptie

1 Zorgplan Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg

2 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute... 4 Zorgniveaus... 5 Zorgniveau 1 (algemene preventieve zorg in de groep)... 5 Zorgniveau 2 (extra zorg in de groep)... 5 Zorgniveau 3 (Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en/ of eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen)... 5 Zorgniveau 4 (Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een begeleidingstraject)... 6 Zorgniveau 5 (Externe ondersteuning of verwijzing)... 6 De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een leerling realiseren. Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school. De leerling heeft een andere voorziening nodig die beter aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften.handelingsgericht werken op groepsniveau... 6 Waarnemen... 7 Begrijpen... 8 Plannen... 9 Realiseren... 9 Ontwikkelperspectief (OPP) Intern handelen Groepsbespreking Oudergesprek De schoolondersteuningscommissie en externe zorg De schoolondersteuningscommissie Externe zorg Bijlagen Bijlage 1 Gross lijst onderwijsbehoeften Bijlage 2 De 5 zorgniveau van Passend onderwijs

3 Voorwoord Op De Professor Casimirschool werken wij volgens het model van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de zorg aan leerlingen op groepsniveau en op schoolniveau gezet worden. Met het schrijven van het zorgplan willen we bereiken dat het onderwijs zo veel mogelijk wordt aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook willen we op een planmatige wijze omgaan met verschillen in de onderwijsbehoefte tussen leerlingen. Daarnaast willen we de interne zorgstructuur verbeteren en eenduidigheid creëren met betrekking tot de stappen en beslismomenten in de zorg aan leerlingen. 3

4 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4

5 Zorgniveaus De zorg aan de leerlingen is onderverdeeld in vijf niveaus, de zogeheten zorgniveaus. Hieronder wordt bij deze vijf niveaus van zorg een korte beschrijving gegeven. In bijlage 2 worden de 5 niveaus verder uitgewerkt en worden taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties en de te volgen procedures omtrent de zorgverbreding binnen onze school duidelijk gemaakt. Zodoende kan eenieder die betrokken is bij de (extra) zorg voor leerlingen de nodige informatie tot zich nemen. Ook zijn de diverse stappen in een begeleidingstraject toetsbaar en kunnen verwachtingen afgestemd worden op de juiste status van zorg in een groep c.q. individueel kind. Zorgniveau 1 (algemene preventieve zorg in de groep) De leerkracht geeft kwalitatief goed passend onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie. Het kind wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor leerstofaanbod en begeleiding, waarbij het groepsoverzicht en groepsplan het uitgangspunt vormt. De intern begeleider fungeert als klankbord voor de leraar en heeft een stimulerende en bewakende taakstelling t.a.v. de groep en de individuele kinderen. Dit betreft alle leerlingen. Een leerling gaat naar zorgniveau 2 als de algemene zorg die op zorgniveau 1 geboden wordt voor deze leerling, op een specifiek gebied, ontoereikend is. Zorgniveau 2 (extra zorg in de groep) De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van observatie-/ signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen. De extra zorg heeft als functie de leerling(en) d.m.v. efficiënt klassenmanagement en planmatig handelen terug te brengen naar zorgniveau 1. Dit wordt beschreven in het groepsplan. Als de geboden hulp ontoereikend is, vraagt de leerkracht een gesprek aan met de intern begeleider. De leerkracht kan de leerling inbrengen in de leerlingbespreking. Als de leerkracht weer vooruit kan blijft het kind in niveau 2 of kan terug naar niveau 1. Als alle interne vormen van hulp ontoereikend zijn, gaat de leerling naar niveau 3. Zorgniveau 3 (Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en/ of eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen) De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en andere interne en/of externe deskundigen op consultatieve basis. Dit gebeurt tijdens een leerlingbespreking. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde 5

6 informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. De speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 2 of 1. Als de geboden hulp ontoereikend is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider, of de leerling naar niveau 4 gaat of teruggaat naar niveau 2. Leerkracht en intern begeleider maken een voorstel ten aanzien van het vervolgniveau en bespreken dit met de leidinggevende. Op niveau 3 is er sprake van een individueel handelingsplan ondertekend door ouders. Zorgniveau 4 (Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een begeleidingstraject) De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en andere externe deskundigen in de SOC (schoolondersteuningscommissie). De SOC bestaat uit de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster+ en de adviseur van het samenwerkingsverband. Eventueel wordt het SOC aangevuld met een extern persoon (maatschappelijk werk, onderwijsadviesdienst etc.). Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. Indien nodig wordt er een start gemaakt aan een ontwikkelingsperspectief of een aanvraag voor een individueel arrangement. Echter heeft de speciale zorg als doel de leerling(en) d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 3. Als de geboden hulp ontoereikend is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider, of de leerling naar niveau 5 gaat of teruggaat naar niveau 3. Leerkracht en intern begeleider maken een voorstel ten aanzien van het vervolgniveau en bespreken dit met de leidinggevende. Op niveau 4 is er sprake van een individueel handelingsplan ondertekend door ouders. Zorgniveau 5 (Externe ondersteuning of verwijzing) Vanuit niveau 4 kan een leerling: - worden aangemeld bij het expertiseteam op niveau 5 voor een plaatsing in het speciaal basisonderwijs, als aan de vulling van voorafgaande niveaus van zorg is voldaan; - worden aangemeld voor speciaal onderwijs. De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een leerling realiseren. Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school. De leerling heeft een andere voorziening nodig die beter aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften. 6

7 Handelingsgericht werken op groepsniveau Op groepsniveau staat in de 1-zorgroute de cyclus Handelingsgericht werken centraal. Deze cyclus bestaat uit een viertal fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren (zie ook onderstaande figuur). In dit hoofdstuk worden de verschillende fasen kort toegelicht. Waarnemen 1. Groepsoverzicht en evalueren In de cyclus van handelingsgericht werken gaan we ervan uit, dat het groepsoverzicht opgesteld aan het eind van het vorige schooljaar als basis voor het groepsplan dient voor het nieuwe schooljaar. Halverwege het schooljaar, na de afname van de Cito Midden toetsen, wordt het groepsoverzicht bijgesteld. De volgende gegevens gebruiken wij bij het opstellen van een groepsoverzicht: Methodegebonden toetsen Methode-onafhankelijke toetsen Sociaal emotioneel volgsysteem Laatste groepsplan Laatste rapportcijfer/beoordelingen Observaties leerkracht 7

8 Met de bovenstaande gegevens wordt het groepsoverzicht samengesteld. Dit dient als uitgangspunt bij het maken van het groepsplan. 2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften De leerkracht signaleert de onderwijsbehoeften van de kinderen en controleert of deze veranderd zijn ten opzichte van de voorgaande periode. Voor het signaleren van de onderwijsbehoefte zijn we in gesprek met de leerling, zijn ouders en eventueel externe partijen als logopediste, fysiotherapeuten en houden we rekening met stimulerende en belemmerende factoren van een leerling. Begrijpen 3. Benoemen onderwijsbehoeften Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van een kind wordt altijd iets gezegd over: - de doelen die in de komende periode voor dit kind worden nagestreefd; - wat dit kind (extra) nodig heeft om deze doelen te bereiken. Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften is het van belang ook in gesprek te gaan met het kind en het kind mede-eigenaar te maken van de doelen die je wilt bereiken en de activiteiten die plaatsvinden om deze doelen te bereiken. De onderwijsbehoeften worden alleen benoemd voor die kinderen waarbij de specifieke onderwijsbehoefte(n) gesignaleerd is/zijn bij stap 2. Dit betekent dus dat dit niet voor alle leerlingen wordt gedaan. Bij het beantwoorden van de vraag wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te bereiken kunnen er hulpzinnen gebruikt worden, zie voor de hulpzinnen bijlage 1. 8

9 Plannen 4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften Op de Professor Casimirschool werken wij met convergente differentiatie. Dit betekent dat alle leerlingen het basisaanbod krijgen en dat binnen het groepsplan de leerlingen zijn verdeeld in drie groepen; namelijk de instructie onafhankelijke groep, de basisgroep en de instructie afhankelijke groep. Er is sprake van een basisaanbod voor alle leerlingen. Bepaalde leerlingen krijgen naast of in plaats van het basisaanbod extra instructie, extra leerstof, meer leertijd of verdieping/verrijking. 5. Opstellen groepsplan De leerkracht stelt n.a.v. het groepsoverzicht het groepsplan op. Het groepsplan beschrijft de kwantitatieve doelen (vaardigheidsscore) als de kwalitatieve doelen (leerdoelen). Het groepsplan bevat concrete en praktische aanwijzingen voor hoe de leerkracht in haar groep omgaat met de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerlingen Realiseren 6. Het uitvoeren van het groepsplan De leerkracht voert het groepsplan van begin tot medio en van medio tot eind schooljaar uit. Op basis van waarnemingen en reflectie past de leerkracht het groepsplan zonodig aan. Deze tussentijdse aanpassingen, in oktober/november en maart/april worden in het groepsplan genoteerd. Met het geëvalueerde groepsplan, het aangepaste groepsoverzicht en de opbrengsten van de Cito en methode gebonden toetsen wordt een nieuw groepsplan opgesteld. Daarna start weer fase 1. start tussenevaluatie medio-evaluatie (nieuw cyclus) tussenevaluatie eindevaluatie augustus/september oktober/november januari/februari maart/april juni/juli 9

10 Ontwikkelperspectief (OPP) Als de leerontwikkeling daartoe aanleiding geeft, beschrijft de school in het OPP van de leerling beredeneerde keuzes in de leerdoelen en in het aanbod binnen het regulier programma om deze doelen te bereiken. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen die buiten de basisondersteuning valt, is een OPP dus verplicht. In het OPP staat: de verwachte uitstroombestemming van de leerling leergebiedenspecifieke tussen- en einddoelen voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en de leergebiedoverstijgende doelen ten aanzien van sociale competentie, gedrag, motivatie, werkhouding, taakaanpak en zelfstandig werken de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. De onderbouwing bevat de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs van de leerling een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma Het OPP dient ondertekend te worden door de ouders/verzorgers. Na de midden en eind CITO uitslagen wordt het OPP geëvalueerd en aangepast. De ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gebracht. Zij ondertekenen het herziene OPP. Het OPP wordt opgesteld door de groepsleerkracht. De intern begeleider ondersteunt hierbij. Het OPP wordt opgesteld nadat de leerling besproken is in de School Ondersteuningscommissie (SOC) en er onderzoeken hebben plaatsgevonden die de achterstanden, veroorzaakt door kindkenmerken, onderbouwen. 10

11 Intern handelen Op schoolniveau vinden de groepsbesprekingen en leerlingbespreking plaats. We bevinden ons nu in het onderstaande gedeelte van de figuur van de 1-zorgroute. In dit hoofdstuk lichten we de verschillende onderdelen toe. Groepsbespreking De groepsbespreking is een belangrijk schakelmoment. Deze bespreking vindt plaats tussen de leerkracht en de IB-er. Binnen de groepsbespreking wordt er vanuit groepsniveau gewerkt naar individueel niveau (leerlingbespreking). Tijdens de groepsbespreking wordt er gesproken over: De groepsplannen en de aanpassingen die doorgevoerd moeten worden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van de groep en de specifieke onderwijsbehoeften. De groepsbespreking vindt drie maal per jaar plaats, na de start van het schooljaar, na de midden- en eindtoetsen van CITO. De laatste groepsbespreking is tevens een overdrachtsgesprek naar de nieuwe groep van de leerling. Oudergesprek Leerlingen waarbij speciale onderwijsbehoeften worden gesignaleerd worden altijd besproken met ouders. Deze oudergesprekken volgen na de groepsbespreking,of worden vooraf gevoerd als er onduidelijkheden zijn over de onderwijsbehoeften. Bij de oudergesprekken kan de intern begeleider aanwezig zijn. 11

12 De schoolondersteuningscommissie en externe zorg Als op school de onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven of als een leerling onvoldoende profiteert van het beschreven onderwijsaanbod in het groepsplan (dit zullen slechts een aantal leerlingen zijn), kan er een duidelijke hulpvraag bij de schoolondersteuningscommissie (SOC) en daarna bij externe instanties worden neergelegd. Deze hulpvraag kan pas bij de SOC en de externe instanties worden neergelegd na toestemming van de ouders. Ouders moeten ten alle tijden worden geïnformeerd over deze stap. De schoolondersteuningscommissie Vanaf schooljaar werken we met een schoolondersteuningscommissie (SOC). Indien er sprake is van handelingsverlegenheid van de school wordt een leerling bij deze commissie aangemeld. Een team van verschillende experts bespreekt de leerling en geeft advies. Binnen de SOC nemen in ieder geval de intern begeleider van de school, de adviseur passend onderwijs van SPPOH(het samenwerkingsverband) en de schoolmaatschappelijk werker+ deel aan het overleg. Zij hebben de taak, samen met ouders, leerkracht(en) en eventuele deskundigen, de ondersteuning en zo nodig de zorg voor de leerling zo goed mogelijk vorm te geven. Externe zorg Als uit alle onderzoek blijkt dat wij de leerling(en) niet de juiste zorg kunnen bieden waar hij/zij wel recht op heeft(hebben), kunnen we het traject van aanvraag individueel arrangement, aanvraag groepsarrangement of aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring ingaan. Dit betekent dat wij de leerling gaan aanmelden bij het samenwerkingsverband SPPOH. Door middel van een groeidocument wordt inzichtelijk gemaakt wat er nodig is voor de leerling(en), zodat hij/ zij zich verder kan(kunnen) ontwikkelen op eigen niveau. Vanaf deze aanvraag zal het pad dan verder worden uitgezet. 12

13 Bijlagen Gross-lijsten Uitwerking van de zorgniveaus Aanmeldingsformulier Soc Format groeps- en leerlingbespreking Format ontwikkelingsperspectief Zorgdocumenten aanwezig op school: Schoolondersteuningsprofiel Sociale kaart Protocol dyslexie Protocol dyscalculie (in ontwikkeling) Protocol medisch handelen (in ontwikkeling) Beleid Sociaal-emotionele ontwikkeling Protocol doublure (in ontwikkeling) Protocol overgang VO (in ontwikkeling) Beleidsplan excellente leerlingen (in ontwikkeling) Meldcode kindermishandeling Toetsprotocol Werkafspraken/teamafspraken Zorgoverzicht Jaarplan 13

14 Bijlage 1 Gross lijst onderwijsbehoeften Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen: 1 Welk doel streef je met een leerling na? 2 Wat heeft de leerling (extra) nodig om dit doel te halen? Deze gross lijst bevat een aantal aandachtspunten voor het bepalen wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. Instructie: Visuele ondersteuning (bijvoorbeeld: plaatjes, pictogrammen) Auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld: voorlezen opdracht, luisteren naar verhaal) Materiële ondersteuning (bijvoorbeeld: kralenketting, rekenrek, blokjes, speciale pen) Verkorte instructie (alleen bespreking opdrachten, korte aanduiding van oplossingsstrategie) Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie, extra ophalen van voorkennis, uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe instructie, preteachting, reteaching) Gedragsinstructie ten aanzien van resultaten van de verwerking... Leertijd Extra leertijd (meer leertijd beschikbaar stellen om vaardigheid te verwerven) Minder leertijd (minder leertijd bieden en tijd vrijmaken voor verdieping en uitdagende leerstof/werkvormen)... Extra of andere leerstof Leerstof ter herhaling, verdieping, verrijking Remediërende leerstof Ondersteunende materialen en programma s Opdrachten die de leerling uitdagen en activeren Opdrachten die overzichtelijk zijn... 14

15 Procesgerichte feedback Vergroten van competentiegevoelens (benoemen successen) Vergroten van zelfstandigheid (geven van meer verantwoordelijkheid) Tussentijdse feedback (om bepaalde tijd aanspreken op werkhouding: hoe?) Feedback op uitvoering opdrachten (bijvoorbeeld strategiegebruik en taakaanpak) Gedragsinstructie direct na de basisinstructie Ondersteuning met materiaal (stickers, klok, picto s, gedragskaart)... Structureren van de taak Opdelen van de taak in kleine leerstapjes Afdekken van delen van de taak Plaatje weglaten Vergroot lettertype Eén opdracht op een bladzijde Extra groot materiaal aanbieden Stappenplannen en checklists (bijvoorbeeld voor maken werkstuk) Overgangen tussen activiteiten afbakenen en verduidelijken... Activerende werkvormen Uitdagende werkvormen Actief leren (doe-opdrachten) Aansluiten belevingswereld... Maatregelen om de motivatie en plezier in leren te bevorderen Uitdagende werkvormen Variatie in werkvormen Belonen Aansluiten belangstelling kinderen Kinderen zelf keuzes laten maken Succeservaringen creëren... Aanpassingen in leeromgeving Rustige werkplek Prikkelreductie Ordenen van benodigde materialen... 15

16 Bijlage 2 De 5 zorgniveau van Passend onderwijs Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep Niveau 2: Extra zorg in de groep Niveau 3: Speciale zorg op zorgniveau door interne deskundigen en in de vorm van consultatie door externe deskundigen Niveau 4: Speciale zorg in de vorm van coaching/begeleiding Niveau 5: Plaatsing SBO/SO Bij de 5 niveaus van zorg wordt een beschrijving gegeven van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties en de te volgen procedures omtrent de zorgverbreding binnen De Professor Casimir. Zodoende kan eenieder die betrokken is bij de (extra) zorg voor leerlingen de nodige informatie tot zich nemen. Ook zijn de diverse stappen in een begeleidingstraject toetsbaar en kunnen verwachtingen afgestemd worden op de juiste status van zorg in een groep c.q. individueel kind. Zorgniveau 1(algemene preventieve zorg in de groep) De leerkracht geeft kwalitatief goed passend onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie. Het kind wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor leerstofaanbod en begeleiding, waarbij het groepsoverzicht en groepsplan het uitgangspunt vormt. De intern begeleider fungeert als klankbord voor de leraar en heeft een stimulerende en bewakende taakstelling t.a.v. de groep en de individuele kinderen. Dit betreft alle leerlingen. Verantwoordelijkheden en competenties van de leerkracht: De leerkracht heeft inzicht in de na te streven minimumdoelen; De leerkracht past het continuüm van zorg toe (signaleren,analyseren,handelen,evalueren,) De leerkracht past structureel observatie/signaleringsmomenten in met instrumenten die op schoolniveau zijn bepaald. (CITO, methodegebonden toetsen, observaties met betrekking tot gedrag- en werkhouding); De leerkracht zorgt voor een optimale taakgerichte leertijd en voor optimale gedifferentieerde instructie; De leerkracht gaat uit van verschillen op sociaal emotioneel en cognitief gebied; De leerkracht beslist op basis van observatie en signalering of een leerling doorgaat naar niveau 2; De leerkracht houdt eigen deskundigheid en vaardigheden op peil. Dossiervorming: De leerkracht is verantwoordelijk voor dossiervorming; Acties, resultaten afspraken worden genoteerd; De leerkracht houdt de interne begeleider op de hoogte van de algemene preventieve zorg in de groep. Contacten: De leerkracht onderhoudt het contact met ouder(s),verzorger(s); De leerkracht informeert de ouder(s),verzorger(s) over ondernomen acties en de daarbij behorende resultaten 16

17 Verantwoordelijkheden en competenties van de intern begeleider: De intern begeleider draagt zorg voor de juiste signalering- en observatie instrumenten; De intern begeleider ziet toe op een heldere opbouw van het dossier. Verantwoordelijkheden en competenties van de leidinggevende: De leidinggevende creëert randvoorwaarden voor professionaliseren van de leerkracht door o.a. goed omschreven taakbeleid, budgetteren van nascholing/bijscholing, coaching; De leidinggevende draagt zorg voor een toegankelijke orthotheek. Een leerling gaat naar zorgniveau 2 als de algemene zorg die op zorgniveau 1 geboden wordt voor deze leerling, op een specifiek gebied, ontoereikend is. 17

18 Zorgniveau 2 (extra zorg in de groep) De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van observatie-/ signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen. De extra zorg heeft als functie de leerling(en) d.m.v. efficiënt klassenmanagement en planmatig handelen terug te brengen naar zorgniveau 1. Dit wordt beschreven in het groepsplan. Verantwoordelijkheden en competenties van de leerkracht: De leerkracht past het continuüm van zorg toe (signaleren,analyseren,handelen,evalueren) De leerkracht analyseert en interpreteert toets- en observatiegegevens; De leerkracht maakt een plan van handelen (binnen het groepsplan) voor de individuele leerling, kleine groepjes leerlingen en/of voor de hele groep. Het plan van handelen kan gericht zijn of van toepassing zijn op de gebieden van: o Inhoud o Leerstrategieën o Instructie o Werkhouding o Sociaal emotionele problematiek De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste middelen en materialen om invulling te geven aan het plan van handelen; De leerkracht draagt er zorg voor dat leerlingen maximaal twee handelingsperioden extra zorg krijgen zoals vernoemd onder niveau 2 van zorg; De leerkracht beslist n.a.v. de evaluatie of een leerling teruggaat naar zorgniveau 1 of doorgaat naar zorgniveau 3. Dossiervorming: De leerkracht is verantwoordelijk voor dossiervorming; Acties, resultaten afspraken worden door de leerkracht beschreven in het plan van handelen; De plannen van handelen worden bewaard volgens afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt; De leerkracht houdt de interne begeleider op de hoogte volgens de gemaakte schoolafspraken; Structurele aanpassingen worden genoteerd. Contacten: De leerkracht bespreekt met de ouder(s),verzorger(s) het plan van handelen; De leerkracht informeert de ouder(s),verzorger(s) over gedane acties en de daar bijbehorende resultaten; De leerkracht informeert de ouder(s),verzorger(s) en de intern begeleider over de uitkomst van de evaluatie; De leerkracht kan bij bovenstaande gesprekken de intern begeleider consulteren; Tijdens de leerlingbespreking worden leerlingen met structurele aanpassingen geëvalueerd. Verantwoordelijkheden en competenties van de intern begeleider: De intern begeleider draagt zorg voor de juiste signalering- en observatie instrumenten; De intern begeleider zorgt dat procedures worden beschreven en worden overgedragen aan de leerkracht; De intern begeleider houdt overzicht op het evaluatiemoment en de daar bijbehorende resultaten; 18

19 De intern begeleider zorgt voor de juiste middelen voor gebruik in de klas m.b.v. achtergrondinformatie en vakliteratuur. Verantwoordelijkheden en competenties van de leidinggevende: De leidinggevende creëert randvoorwaarden voor professionaliseren van de leerkracht door o.a. goed omschreven taakbeleid, budgetteren van nascholing/bijscholing, coaching; De leidinggevende draagt zorg voor een toegankelijke orthotheek om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan het plan van handelen. Als de geboden hulp ontoereikend is, vraagt de leerkracht een gesprek aan met de intern begeleider. De leerkracht kan de leerling inbrengen in de leerlingbespreking. Als de leerkracht weer vooruit kan blijft het kind in niveau 2 of kan terug naar niveau 1. Als alle interne vormen van hulp ontoereikend zijn, gaat de leerling naar niveau 3. 19

20 Zorgniveau 3 (Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en/ of eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen) De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en andere interne en/of externe deskundigen op consultatieve basis. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. De speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 2 of 1. Verantwoordelijkheden en competenties van de leerkracht: De leerkracht past het continuüm van zorg toe (signaleren,analyseren,handelen,evalueren) De leerkracht analyseert en interpreteert toets- en observatiegegevens; De leerkracht maakt een plan van handelen voor de individuele leerling, kleine groepjes leerlingen en/of voor de hele groep. Het plan van handelen kan gericht zijn of van toepassing zijn op de gebieden van: o Inhoud o Leerstrategieën o Instructie o Werkhouding o Sociaal emotionele problematiek De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste middelen en materialen om invulling te geven aan het plan van handelen; De leerkracht draagt er zorg voor dat leerlingen maximaal één behandelperiode per hulpvraag op dit niveau doorlopen. De leerkracht beslist in samenspraak met de intern begeleider n.a.v. de evaluatie of een leerling teruggaat naar zorgniveau 2 of doorgaat naar zorgniveau 4. Dossiervorming: De leerkracht is verantwoordelijk voor dossiervorming; De intern begeleider is mede verantwoordelijk voor de dossiervorming; Acties, resultaten afspraken worden door de leerkracht beschreven in het plan van handelen; De plannen van handelen worden bewaard volgens afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt; De leerkracht houdt de interne begeleider op de hoogte volgens de gemaakte schoolafspraken; Structurele aanpassingen worden genoteerd. Contacten: De leerkracht bespreekt met de ouder(s),verzorger(s) het plan van handelen; De leerkracht informeert de ouder(s),verzorger(s) over gedane acties en de daarbijbehorende resultaten; De leerkracht informeert de ouder(s),verzorger(s) en de intern begeleider over de uitkomst van de evaluatie; De leerkracht kan bij bovenstaande gesprekken de intern begeleider vragen om aanwezig te zijn; Tijdens de leerlingbespreking worden leerlingen met structurele aanpassingen geëvalueerd. Verantwoordelijkheden en competenties van de intern begeleider: 20

21 De intern begeleider nodigt de leerkracht uit voor een gesprek waarin vervolgafspraken worden besproken; Mogelijk vervolgactiviteiten gemaakt in overleg met de intern begeleider waarbij de leerkracht eindverantwoordelijke blijft voor het plan van handelen zijn: o afname pedagogisch-didactisch onderzoek door de intern begeleider; o observatie in de groep; o consultatie door een externe adviseur; o consultatie met orthopedagoog gericht op een handelingsverlegenheid van de leerkracht. De intern begeleider heeft een ondersteunende/ coachende functie t.a.v. het toepassen van het continuüm van zorg; De intern begeleider heeft voldoende inhoudelijke kennis van de diverse problematieken; De intern begeleider ziet erop toe dat de evaluatie wordt uitgevoerd; De intern begeleider overlegt met de leerkracht, n.a.v. de evaluatie of een leerling terug gaat naar niveau 2, doorstroomt naar niveau 4 en/of dat er structurele aanpassingen volgen; De intern begeleider is bij voorkeur aanwezig bij de oudergesprekken aanwezig, maar altijd bij die gesprekken waarbij een handelingsplan wordt ondertekend en er evaluatiegesprekken plaatsvinden. Verantwoordelijkheden en competenties van de leidinggevende: De leidinggevende creëert randvoorwaarden voor professionaliseren van de leerkracht door o.a. goed omschreven taakbeleid, budgetteren van nascholing/bijscholing, coaching; De leidinggevende draagt zorg voor een toegankelijke orthotheek om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan het plan van handelen. Als de geboden hulp ontoereikend is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider, of de leerling naar niveau 4 gaat of teruggaat naar niveau 2. Leerkracht en intern begeleider maken een voorstel ten aanzien van het vervolgniveau en bespreken dit met de leidinggevende. Op niveau 3 is er sprake van een individueel handelingsplan ondertekend door ouders. 21

22 Zorgniveau 4 (Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een begeleidingstraject) De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en andere externe deskundigen in de SOC (schoolondersteuningscommissie). De SOC bestaat uit de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster+ en de adviseur van het samenwerkingsverband. Eventueel wordt het SOC aangevuld met een extern persoon (maatschappelijk werk, onderwijsadviesdienst etc.). Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. Indien nodig wordt er een start gemaakt aan een ontwikkelingsperspectief of een aanvraag voor een individueel arrangement. Echter heeft de speciale zorg als doel de leerling(en) d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 3. Verantwoordelijkheden en competenties van de leerkracht: De leerkracht heeft de niveaus van zorg doorlopen en alle benodigde informatie verzameld van de betreffende zorgleerling; De leerkracht maakt een plan van handelen voor de individuele leerling welk door ouder(s), verzorger(s) en Ib-er is ondertekend. Het plan van handelen kan gericht zijn of van toepassing zijn op de gebieden van: o Inhoud o Leerstrategieën o Instructie o Werkhouding o Sociaal emotionele problematiek De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste middelen en materialen om invulling te geven aan het plan van handelen; De leerkracht draagt samen met IB-er en professional in de vorm van een coachingstraject zorg voor de leerling; De leerkracht beslist in onderling overleg met de intern begeleider en preventieve ambulant begeleider n.a.v. de evaluatie of een leerling teruggaat naar zorgniveau 3 of doorgaat naar zorgniveau 5 in. Dossiervorming: De leerkracht is verantwoordelijk voor dossiervorming; De intern begeleider is mede verantwoordelijk voor de dossiervorming; Acties, resultaten afspraken worden door de leerkracht beschreven in het plan van handelen; De plannen van handelen worden bewaard volgens afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt; De leerkracht houdt de interne begeleider op de hoogte volgens de gemaakte schoolafspraken; Structurele aanpassingen worden genoteerd; De preventief ambulant begeleider (SBO) of de ambulant begeleider (SO) beschrijft de eigen acties en de daar bijbehorende resultaten, welke worden toegevoegd aan het dossier. Contacten: De leerkracht bespreekt samen met de IB-er, SMW + en adviseur van het samenwerkingsverband (of andere externe deskundigen) het plan van handelen; 22

23 De leerkracht informeert samen met de IB-er, SMW+ en adviseur van het samenwerkingsverband (of andere externe deskundigen) de ouder(s),verzorger(s) over gedane acties en de daarbijbehorende bevindingen en resultaten; De leerkracht informeert samen met de IB-er, SMW+ en de adviseur van het samenwerkingsverband (of andere externe deskundigen) de ouder(s),verzorger(s) en de intern begeleider over de uitkomst van de evaluatie; Tijdens de leerlingbespreking worden leerlingen met structurele aanpassingen geëvalueerd en wordt de leidinggevende geïnformeerd indien de leerling doorgaat naar niveau 5; Gezamenlijk informeren de leerkracht, interne begeleider en leidinggevende de ouder(s),verzorger(s) over de uitkomst van de evaluatie indien de leerling doorgaat naar niveau 5. Verantwoordelijkheden en competenties van de intern begeleider: De intern begeleider nodigt de leerkracht, SMW + en de adviseur van het samenwerkingsverband (of andere externe deskundigen)uit voor een gesprek waarin vervolgafspraken worden besproken; Mogelijke vervolgactiviteiten gemaakt in overleg met de intern begeleider waarbij de leerkracht eindverantwoordelijke blijft voor het plan van handelen zijn: o observatie in de groep o afname pedagogisch-didactisch onderzoek door extern adviseur (PAB-er of AB-er); o coaching met hulp van een externe adviseur (PAB-er, AB-er, O.A.) gericht op de handelingsverlegenheid van de leerkracht. De intern begeleider heeft een ondersteunende/ coachende functie t.a.v. het toepassen van het continuüm van zorg; De intern begeleider heeft voldoende inhoudelijke kennis van de diverse problematieken; De intern begeleider ziet erop toe dat de evaluatie wordt uitgevoerd; De intern begeleider is verantwoordelijk voor het vastleggen en monitoren van de afspraken; De intern begeleider overlegt met de leerkracht, n.a.v. de evaluatie of een leerling terug gaat naar niveau 3 of doorstroomt naar niveau 5 en/of dat er andere structurele aanpassingen volgen; De intern begeleider( is gespreksleider) en de adviseur van het samenwerkingsverband zijn bij de oudergesprekken aanwezig op dit niveau; Verantwoordelijkheden en competenties van de leidinggevende: De leidinggevende creëert randvoorwaarden voor professionaliseren van de leerkracht door o.a. goed omschreven taakbeleid, budgetteren van nascholing/bijscholing, coaching; De leidinggevende draagt zorg voor een toegankelijke orthotheek om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan het plan van handelen. Verantwoordelijkheden en competenties van de adviseur van het samenwerkingsverband: De adviseur heeft inbreng vanuit zijn eigen professionaliteit; De adviseur start een kort coachingstraject bij kinderen waar extra ondersteuning aangevraagd wordt. T.a.v de inzet en duur van de begeleiding maakt de adviseur duidelijke afspraken met school. Wanneer op basis van beschikbare tijd of deskundigheid niet de gevraagde begeleiding geleverd kan worden, denkt de adviseur na over een alternatieve oplossing b.v. het inschakelen van PAB-er of AB-er. Deze verspreidt de onderzoeksverslagen en legt de gemaakte afspraken en handelingsadviezen vast. Zie: taakomschrijving adviseur passend onderwijs. 23

24 Als de geboden hulp ontoereikend is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider, of de leerling naar niveau 5 gaat of teruggaat naar niveau 3. Leerkracht en intern begeleider maken een voorstel ten aanzien van het vervolgniveau en bespreken dit met de leidinggevende. Op niveau 4 is er sprake van een individueel handelingsplan ondertekend door ouders. Zorgniveau 5 (Externe ondersteuning of verwijzing) Vanuit niveau 4 kan een leerling: worden aangemeld bij het expertiseteam op niveau 5 voor een plaatsing in het speciaal basisonderwijs, als aan de vulling van voorafgaande niveaus van zorg is voldaan; worden aangemeld voor speciaal onderwijs. De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een leerling realiseren. Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school. De leerling heeft een andere voorziening nodig die beter aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften. 24

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Januari 2017

Ondersteuningsplan Januari 2017 Ondersteuningsplan Januari 2017 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Ondersteuningsniveaus... 5 Ondersteuningsniveau 0... 5 Ondersteuningsniveau 1... 6 Ondersteuningsniveau 2... 7 Ondersteuningsniveau 3...

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

ZORGPLAN Februari

ZORGPLAN Februari ZORGPLAN Februari 2017 1 1 Inhoud 2 Inleiding... 3 3 Uitgangspunten... 6 4 Zorgstructuur... 7 5 Continuüm van zorg... 8 6 Schoolondersteuningsprofiel... 15 7 Inzet van de ondersteuning... 15 7.1 Interne

Nadere informatie

Zorgplan. o.b.s. Spiegelhof Herwijnen

Zorgplan. o.b.s. Spiegelhof Herwijnen Zorgplan o.b.s. Spiegelhof Herwijnen Algemene doelstelling... 3 Het continuüm van zorg... 4 Niveau 0... 5 Niveau 1... 7 Niveau 2... 9 Niveau 3... 11 Niveau 4... 14 De ondersteuningsstructuur van EC-Rotonde...

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Jenaplanschool Heerde

Jenaplanschool Heerde Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute Jenaplanschool Heerde 0 Inhoudsopgave Innovatie: 1-zorgroute 2 Stap 1: cyclus handelingsgericht werken door de groepsleerkracht 3 Stap 2: groepsbespreking 4 Stap 3:

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier

Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier Inleiding Scholen van ons samenwerkingsverband SPPOH zijn vrij om eigen formulieren te gebruiken die bijdragen aan planmatig en handelingsgericht

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Zorgboek Basisschool Meander

Zorgboek Basisschool Meander Zorgboek Basisschool Meander Inhoudsopgave Blz 2 Blz 3 Blz 4 1. Missie en Visie 2. Zorgroute 3. Zorgniveaus Blz 5 Niveau 1 Algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep Blz 8 Niveau 2 Extra zorg

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

NOTITIE GROEPSPLANNEN SKBO

NOTITIE GROEPSPLANNEN SKBO NOTITIE GROEPSPLANNEN SKBO Deze notitie vormt een onderdeel van het continuüm Begeleiding en Zorg, zoals dit gerealiseerd zal worden op de basisscholen van SKBO. Alle aspecten van dit continuüm worden

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan Handleiding Esis opstellen van een groepsplan december 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik Inhoud Werken met groepsplannen binnen Esis-B 3 Groepsoverzicht maken. 4 Groepsplan opstellen.. 11

Nadere informatie

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao Zorgplan Divi Divi School Prinsenlaan 3, Curaçao Inhoudsopgave Inleiding blz. 02 Leeswijzer Onze visie op zorg blz. 03 Zorgleerling blz. 03 Taakomschrijving blz. 04 Taakomschrijving directie m.b.t. zorgverbreding

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) Dossiernummer: {value:dossiernummer:owner} Ontvangen d.d.: {value:gd_ontvangen:owner} Loket d.d.: {value:loket:owner} School en ouders:

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute. Basisschool De Lage Weijkens

Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute. Basisschool De Lage Weijkens Leerlingenzorg Volgens de 1-zorgroute Basisschool De Lage Weijkens 1 Inhoudsopgave Zorgprofiel van onze school--------------------------------------------------------------------3 1-zorgroute---------------------------------------------------------------------------------------7

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, de Sokkerwei Ondersteuningsplan 2015-2016 Obs. de Sokkerwei Sokkerwei 4 1901KZ Castricum 0251-651554 www.sokkerwei.net Inhoud: Inleiding pagina

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

1 Stap verder met 1-zorgroute

1 Stap verder met 1-zorgroute 1 Stap verder met 1-zorgroute efficiënt opbrengstgericht handelingsgericht Wijnand Gijzen Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding...7 2. Praktijkwaarnemingen en kernvragen... 9 2.1. Opbrengsten in de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

ZORGDOCUMENT ORANJE-NASSAUSCHOOL

ZORGDOCUMENT ORANJE-NASSAUSCHOOL ZORGDOCUMENT ORANJE-NASSAUSCHOOL De zorgcyclus Overzicht groepsplannen en leerling besprekingen Groepsplan 1 Groepsplan 2 Groepsplan 3 Week 38 Week 42 Oktober/Novemb er Week 43 Week 46 Week 47 Week 3 Februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie