Zorgstructuur de Hasselbraam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgstructuur de Hasselbraam"

Transcriptie

1 Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat met wie waarover Verslaglegging: wie legt waar vast en op welke manier Niveaus van zorg volgens de 1 Zorgroute Zorgniveau 1 (algemene reguliere en preventieve zorg in de groep) Het onderwijs op de basisschool wordt zo ingericht dat uitgangspunten van adaptief onderwijs in de school zijn te herkennen. Basisbehoeften: relatie, competentie, autonomie. Preventief werken. Handelen van leerkracht staat centraal, ib-er is coach. Zorgniveau 2 (extra zorg in de groep) Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waaraan in niveau 1 niet kan worden voldaan. Interactie leerkracht - leerling staat centraal. Ib-er is coach om samen een passend antwoord te vinden (Consultatieve Begeleiding). Zorgniveau 3 (speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider) Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waarbij de leerkracht extra hulp zoekt op schoolniveau bv r.t., leerlingbespreking, gespecialiseerde collega. Onderscheidend zorgprofiel: waar is de school sterk in? B.v. zorgarrangement voor leerlingen met hoogbegaafdheid, leerlingen met een leesprobleem. Zorgniveau 4 (speciale zorg met inzet van externen) De school is handelingsverlegen en loopt bij het geven van hulp aan leerlingen tegen grenzen aan. Extern op zoek naar nieuw perspectief voor onderwijsarrangement, SBO-expertise is vraagbaak. Zorgniveau 5 (passend onderwijs met specialistische hulp) De school kan geen juist onderwijsarrangement aanbieden. Extra ondersteuning op eigen school (rugzak). Verwijzing naar SBO of SO Zorgstructuur de Hasselbraam 1

2 Zorgniveau 1 (algemene reguliere en preventieve zorg in de groep) Inhoud In zorgniveau 1 zitten alle kinderen, die de leerdoelen kunnen behalen die per bouw zijn gesteld met in achtneming van de cruciale leermomenten, zowel op cognitief als sociaalemotioneel gebied. De methodes bieden stof voor het gemiddeld niveau, met daarnaast ook extra materialen die tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. De methodes geven aan wanneer welk doel behaald moet worden. De leerkracht is bekend met leer- en ontwikkelingslijnen en kan hiernaar handelen. Met name bij de basisvakken rekenen, taal en lezen wordt differentiatie toegepast, zowel in niveau als tempo. De resultaten van de methodegebonden toetsen, de toetsen van het Leerling - onderwijsvolgsysteem (LOVS) en observaties tijdens de les en diagnostische gesprekken zijn medebepalend voor de vorm van de differentiatie. De lesstof en de wijze van instructie (inhoudelijk en organisatorisch) worden door de leerkracht hierop aangepast. De leerkracht vult op basis van bovenstaande informatie een didactisch groepsoverzicht (stap 1) in. Vervolgens worden de (toets) gegevens geanalyseerd (stap 2) en een groepsplan (stap 3) geschreven. Stap 1 t/m 3 wordt, samen met de toetsoverzichten aan de intern begeleider gegeven. Opvallende toetsresultaten (zowel positief als negatief) vragen om nadere bestudering en gaan ter informatie naar het zorgteam: Waar liggen knelpunten op groeps- en/of individueel niveau? Het groepsplan wordt besproken met de IB-er. Hierbij kan besloten worden aanpassingen te doen in het leerstofaanbod. Er kan ook besloten worden een leerling in zorgniveau 2 te plaatsen. Een leerling gaat naar zorgniveau 2 als de algemene zorg die op niveau 1 geboden wordt voor deze leerling op een bepaald gebied niet toereikend is. Het betreft leerlingen met een Cito D, E of AA+ score in het LOVS, waarbij ook gekeken wordt naar de scores van de vorige toetsafnames (de ontwikkelingslijn). Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling middels ZIEN. De leerkracht neemt het initiatief voor deze bespreking. Trendanalyses van LOVS van CITO worden gemaakt door de intern begeleider. Te nemen vervolgstappen hieromtrent worden door de directie genomen. Verantwoordelijkheid De leerkracht is verantwoordelijk voor: het invullen van het didactisch groepsoverzicht en het groepsplan de communicatie met de ouders en de vastlegging hiervan; de inhoud (volgens handelingsgericht werken) van de groepsbespreking met de intern begeleider, m.a.w. de leerkracht geeft aan over welke kinderen gesproken gaat worden. het verslag n.a.v. de groepsbespreking Zorgstructuur de Hasselbraam 2

3 De intern begeleider is verantwoordelijk voor: het monitoren van de toetsmomenten van het LOVS; het aanleveren van de trendanalyses aan de directie De directie is verantwoordelijk voor: de te nemen vervolgstappen nav de trendanalyses Communicatie De leerkracht: verzamelt de benodigde gegevens over de voortgang van zijn/haar kinderen om te kunnen communiceren communiceert met collega s (duo-collega) communiceert met het kind over zijn/haar voortgang communiceert met de ouders over de voortgang tijdens de oudergesprekken. Deze vinden drie keer per jaar plaats; voert het gesprek met de ouders op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ieders verantwoordelijkheid (geen eenrichtingsverkeer). Hij/zij neemt de ouders mee in het proces; draagt er zorg voor, dat in dit gesprek het kind en zijn ontwikkeling besproken wordt, waarbij duidelijk wordt wat het kind nodig heeft en wie wat daaraan kan bijdragen (zowel school als thuis); communiceert met de intern begeleider tijdens de groepsbespreking opvallende zaken over de groep in zijn geheel en bespreekt een samenvatting van de toetsresultaten. Verslaglegging Als er sprake is van een normale ontwikkeling worden er, naast het rapport, geen hulpen/of ontwikkelingsplannen opgesteld. Wel wordt er een didactisch groepsoverzicht ingevuld en een groepsplan opgesteld waarop alle leerlingen staan. De leerkracht evalueert het groepsplan en noteert tevens op het didactisch groepsoverzicht welke leerlingen aanpassingen krijgen in het leerstofaanbod (onderwijsbehoefte) en in welke begeleidingsstijl ze zijn ingedeeld. Dit kan zijn: verlengde instructie beperkte taak extra instructie op nog niet voldoende beheerste onderdelen extra taak kindspecifieke onderwijsbehoeften (mbt gedrag, concentratie, een bep vakgebied of onderdeel, hulpmiddelen auditief, visueel of tactiel, enz) De registratie-/differentiatiesystemen van de methodes en het LOVS, voldoen in deze fase. De leerkracht vult het groepsoverzicht in na elke toets. Overzichten van de niet methodegebonden toetsen zitten in het computerprogramma ESIS. Het groepsoverzicht, analyseblad en het groepsplan worden bewaard in de klassenmap 1-Zorgroute Zorgstructuur de Hasselbraam 3

4 De leerkracht vult 3x per jaar een rapport in dat naar de ouders gaat. ; voert de toetsuitslagen van het LOVS in het computerprogramma ESIS in; maakt een kopie van de toetsgegevens en geeft deze aan de intern begeleider; vult de overzichten van de methodegebonden toetsen in; maakt na elke Cito-toets adhv een groepsoverzicht, analyse van de gemaakte toets en een vult de score in op het eerstvolgende didactisch groepsoverzicht en verwerkt dit in het groepsplan; werkt vervolgens gedurende 10 weken aan het groepsplan en evalueert in week vervolgens de doelstellingen en stelt deze bij. Op basis van deze gegevens worden in week 13 de didactische groepsoverzichten aangepast en nieuwe groepsplannen samengesteld; noteert gegevens betreffende fysiotherapie, logopedie e.d. in ESIS. legt oudergesprekken bij een normale, gemiddelde ontwikkeling- in steekwoorden vast in ESIS: wanneer, met wie, korte inhoud besprokene, afspraken. Er wordt bij een normale, gemiddelde ontwikkeling geen afschrift aan de ouders gegeven; Bij verhuizing: vult het onderwijskundig rapport uit ESIS in en maakt kopieën van relevante gegevens (w.o. LOVS overzicht). Geeft deze aan de intern begeleider. Daarna worden deze gegevens in een open enveloppe aan de ouders meegegeven, of in overleg met ouders opgestuurd met begeleidende toestemmingsbrief. De intern begeleider: bespreekt de toetsresultaten met het MT; maakt de trendanalyses en bespreekt deze met het MT. Het MT bepaalt de vervolgstappen. Een leerling gaat naar zorgniveau 2 als de algemene zorg die op niveau 1 geboden wordt voor deze leerling op een bepaald gebied niet toereikend is. Het betreft leerlingen met een Cito D, E of AA+ score in het LOVS, waarbij ook gekeken wordt naar de scores van de vorige toetsafnames (de ontwikkelingslijn) Zorgstructuur de Hasselbraam 4

5 Zorgniveau 2 (extra zorg in de groep) Inhoud In zorgniveau 2 zitten alle kinderen met een versnelde of vertraagde ontwikkeling op één of meer gebieden. Het betreft kinderen met een CITO D, E of AA+score in het LOVS en/of SEO, waarbij ook gekeken wordt naar de scores van de vorige toetsafnames (de ontwikkelingslijn). De leerkrachten gebruiken de toetsresultaten procesgericht. Er wordt door de leerkracht een groepsplan (groepsoverzicht analyse groepsplan) opgesteld. Voor de subgroepen worden specifieke doelen opgesteld (per vakgebied en per leerling) voor elke periode. Verantwoordelijkheid De leerkracht is verantwoordelijk voor: de inhoud, de uitvoering en eventuele bijstelling van de extra zorg aan deze kinderen en de terugkoppeling hiervan aan de leerkracht; indien nodig: het vragen van hulp aan de intern begeleider De intern begeleider is verantwoordelijk voor: het bieden van ondersteuning van de leerkracht bij de uitvoering d.m.v. coaching/consultatieve gesprekken/klassenobservatie/begeleidingsgesprekken. Communicatie De leerkracht: communiceert met de ouders over de voortgang; communiceert met collega s (duo-collega) informeert de ouders over de inhoud en - na de afronding - de evaluatie van het groepsplan; de ouders het groepsplan laten ondertekenen; legt op een oudergespreksformulier vast, dat het plan besproken is. (Dit laatste ook i.v.m. het mogelijk verantwoorden van beslissingen naar b.v. inspectie, PCL) Verslaglegging De leerkracht: maakt het didactisch groepsoverzicht en het groepsplan; bewaart het groepsplan in de map 1-Zorgroute; noteert de voortgang op het formulier van het groepsplan; legt de opbrengst van het groepsplan (zowel positief als negatief) vast (evaluatie) en voegt dit bij de bovengenoemde info in de map 1 Zorgroute Het groepsplan is altijd ter inzage voor de ouders (rekening houdend met de privacy van andere genoemde kinderen in het groepsplan). Een leerling gaat terug naar zorgniveau 1 als uit de evaluatie van het plan na 1 of 2 x 10 weken (bij kleuters evt. na 3 x 10 weken) blijkt dat het gestelde doel bereikt is. Een leerling gaat naar zorgniveau 3 als uit de evaluatie van het plan na 2 x 10 weken blijkt dat het gestelde doel niet bereikt is. Dit gebeurt na overleg van de leerkracht met de intern begeleider. De leerkracht neemt het initiatief voor deze bespreking door het intern aanmeldingsformulier in te vullen Zorgstructuur de Hasselbraam 5

6 Zorgniveau 3 (speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider, de leerkracht zoekt hulp op schoolniveau) Inhoud In zorgniveau 3 zitten alle kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het zijn de leerlingen, waarbij het werken met een groepsplan (2x een periode van max. 10 weken) niet het beoogde resultaat heeft gehad. Er wordt door de leerkracht extra hulp gezocht op schoolniveau. De leerkracht heeft na uitvoering en evaluatie van de groepsplannen een concrete hulpvraag. Op dit niveau wordt samen met het zorgteam een HGPD formulier ingevuld en/of ontwikkelingsplan gemaakt. De leerkracht bepaalt samen met de intern begeleider opnieuw de beginsituatie. Dit is de fase van de diagnostische analyse. Er vindt een gesprek met de ouders plaats, waarbij de leerkracht en de intern begeleider aanwezig zijn. Samen wordt gekeken wat verder nodig is. Er kan besloten worden extra onderzoek te doen zoals een observatie of diagnostische toetsing. Er wordt een doel voor het ontwikkelingsplan gesteld, met als uitgangspunt dat het ontwikkelingsplan door leerkracht in de groep kan worden uitgevoerd. Kinderen die doubleren zitten minimaal op zorgniveau 3 en worden in de HGPD consultatie besproken met het zorgteam en/of de ALZ van Edux. Ze hebben een HGPD formulier en een ontwikkelingsplan. Het ontwikkelingsplan wordt gemaakt door de huidige leerkracht, samen met de leerkracht van de groep die de leerling het volgende cursusjaar krijgt. Er wordt aan het eind van het schooljaar vastgesteld wat een kind beheerst. Vandaar uit wordt in het nieuwe schooljaar verder gewerkt. Doubleurs worden gevolgd in de Follow Up consultatiebesprekingen HGPD. Het doubleren is een zorgmaatregel. (De inspectie accepteert niet dat een kind àlles weer over doet). Er wordt op onze school ook met ontwikkelingsperspectieven gewerkt vanaf groep 6 als we zien dat kinderen het eindniveau van de basisschool niet halen. Deze kinderen waarvoor een ontwikkelingsperspectief opgesteld is, worden nadrukkelijk in hun ontwikkeling gevolgd. Op grond hiervan wordt een realistisch, haalbaar en tegelijkertijd uitdagend aanbod vastgesteld, dat recht doet aan de mogelijkheden van het betreffende kind. Uitgangspunt is het kind, waarbij de kernvraag is: wat heeft deze leerling nodig? (= onderwijsbehoeften) Van daaruit wordt gekeken wat de leerkracht aan mogelijkheden heeft/nodig heeft om het ontwikkelingsplan uit te voeren. Verantwoordelijkheid Op dit niveau is sprake van verantwoordelijkheid van de leerkracht met ondersteuning van het zorgteam Zorgstructuur de Hasselbraam 6

7 De leerkracht is verantwoordelijk voor: het initiatief nemen tot het invullen van het HGPD consultatieformulier en het maken van het ontwikkelingsplan, samen met het zorgteam het formuleren van de concrete hulpvraag/probleem; het uitvoeren van het ontwikkelingsplan/hgpd acties in de groep. Het zorgteam is verantwoordelijk voor: het inzetten van specifieke expertise bij de diagnostische analyse; HGPD consultatie het organiseren en begeleiden van ondersteuning door extra handen in de klas, scholing, begeleidingstraject; het in gesprek gaan met de directie over de mogelijkheid van genoemde ondersteuningsmiddelen. Communicatie De leerkracht en het zorgteam communiceren met de ouders over het traject dat uitgezet gaat worden en over het concept ontwikkelingsplan dat ingezet gaat worden. De leerkracht communiceert met de ouders over voortgang; communiceert met collega s (duo-collega) legt de bevindingen en de gemaakte afspraken met de ouders vast in ESIS (Dit laatste ook i.v.m. het mogelijk verantwoorden van beslissingen naar b.v. inspectie, PCL). Verslaglegging De leerkracht en het zorgteam maken het ontwikkelingsplan en vullen het HGPD formulier in Het zorgteam maakt een verslag van het gesprek met de ouders en bewaart dit in het leerlingdossier. De leerkracht vult van oudergesprekken een notitie met onderwerp en afspraken in in ESIS ; voert het ingevulde HGPD formulier en het ontwikkelingsplan in op de computer en bewaart deze in de map 1-Zorgroute; de afgeronde ontwikkelingsplannen met het activiteitenoverzicht worden na evaluatie in het leerling-dossier gedaan. Een leerling gaat terug naar zorgniveau 1 als uit de evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde doel bereikt is ( een kind kan nooit van niveau 3 terug naar niveau 2 ). Een leerling gaat naar zorgniveau 4 als uit de evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde doel niet bereikt is en de zorg die op niveau 3 geboden wordt voor deze leerling op een bepaald gebied niet toereikend is. Dit gebeurt na overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider. De leerkracht neemt het initiatief voor deze bespreking Zorgstructuur de Hasselbraam 7

8 Zorgniveau 4 (speciale zorg met inzet van externen) Inhoud In zorgniveau 4 zitten alle kinderen, die zorgniveau 2 en 3 doorlopen hebben en waarbij de school tegen haar grenzen aanloopt qua aanpak en begeleiding. De geboden hulp is niet voldoende gebleken en de school is handelingsverlegen. De school gaat extern op zoek naar een nieuw perspectief om het onderwijs -arrangement van een leerling te verzorgen. Afhankelijk van de zorgvraag wordt een observatie/onderzoek (= diagnostiek) uitgevoerd door externen. Dit kunnen o.a. zijn: EDUX / GGZ / GGD / SBO- expertise Verantwoordelijkheid Op dit niveau is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De intern begeleider is verantwoordelijk voor: het overleg met de ouders, samen met de leerkracht ; de coördinatie van het traject; de ondersteuning van de leerkracht bij de begeleiding van de leerling in de groep; de communicatie naar de leerkracht, als het onderzoeksverslag is ontvangen; het plannen van de bespreking van het onderzoeksverslag met de betrokkenen. De leerkracht is verantwoordelijk voor: het overleg met de ouders, samen met de intern begeleider; het aanleveren van de benodigde gegevens voor de aanmelding voor onderzoek; het uitvoeren van de begeleiding. De ouders zijn verantwoordelijk voor: de beslissing van het te volgen traject. Communicatie De intern begeleider: communiceert samen met de leerkracht met de ouders; bespreekt het vervolgtraject met de ouders; bespreekt het onderzoeksverslag met de leerkracht; communiceert naar de betrokkenen (onderzoeker, ouders en leerkracht) over het tijdstip van bespreking van het onderzoeksverslag. De leerkracht: communiceert met collega s, de duo-collega,het zorgteam en ouders De ouders: geven toestemming voor onderzoek; geven informatie die relevant is voor het onderzoek. * Als de ouders geen toestemming geven voor onderzoek en/of verwijzing naar een andere vorm van onderwijs is er sprake van handelingsverlegenheid. De school kan de benodigde zorg niet leveren. De ouders zal schriftelijk meegedeeld worden dat zorg op hoogstens niveau 2 geboden kan worden en de school niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de gevolgen van deze beslissing Zorgstructuur de Hasselbraam 8

9 Verslaglegging Op dit niveau is de intern begeleider verantwoordelijk voor de rapportage. De intern begeleider: coördineert de invulling van de benodigde rapportage; zorgt voor een kopie van alle stukken en doet dit in het leerling-dossier; draagt zorg voor de verzending van de rapportage Zorgstructuur de Hasselbraam 9

10 Zorgniveau 5 (passend onderwijs met specialistische hulp) Inhoud Indien de school ondanks hulp van de SBO- expertise en/of andere externen nog niet het juiste onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden, wordt: of extra ondersteuning aangevraagd in het kader van de rugzak vanuit het SO; of gekeken naar een andere school, die het meest tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Passend onderwijs kan gerealiseerd worden: op de eigen school (rugzak SO- leerlingen, of leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte / eigen leerlijn); op een andere basisschool; op een school voor Speciaal Basisonderwijs, (via PCL); op een school voor Speciaal Onderwijs (clusterschool), (via Cvl) Speciaal Onderwijs kent verschillende scholen (zgn. clusterscholen). Cluster l: scholen voor blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met andere communicatieproblemen. Cluster 3: scholen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Cluster 4: scholen voor kinderen met gedragsproblemen. Verantwoordelijkheid De eindverantwoordelijkheid is in handen van de directeur en de intern begeleider. De intern begeleider: draagt zorg voor de procesbewaking en de algehele coördinatie; is verantwoordelijk voor het maken en de bewaking van de uitvoering van het ontwikkelingsplan door de rugzakbegeleider en het plan van aanpak door de leerkracht; ziet erop toe, dat het begeleidingsplan geëvalueerd wordt. De ambulant begeleider: maakt het begeleidingsplan en evalueert dit; maakt het verslag van het interdisciplinair overleg. De rugzakbegeleider (zie toelichting): maakt in overleg met de ambulant begeleider van het SO het ontwikkelingsplan voor de individuele begeleiding en voert dit uit; communiceert samen met de leerkracht met de ouders. De leerkracht maakt samen met de rugzakbegeleider en/of ambulant begeleider het plan van aanpak (Wat doet de leerkracht met het kind in de klas?) voor het werken met deze leerling in de groep; voert dit plan uit en stelt dit, indien nodig, bij; communiceert over het ontwikkelingsplan met de ouders, samen met de rugzakbegeleider. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor het kind in de groep Zorgstructuur de Hasselbraam 10

11 Communicatie intern De intern begeleider: communiceert samen met de leerkracht met de ouders; bespreekt het vervolgtraject met de ouders; De leerkracht: communiceert met de collega s/duocollega De ouders: geven toestemming voor onderzoek en verwijzing. Als de ouders geen toestemming geven voor onderzoek en/of verwijzing naar een andere vorm van onderwijs is er sprake van handelingsverlegenheid. De school kan de benodigde zorg niet leveren. De ouders zal schriftelijk meegedeeld worden dat zorg op hoogstens niveau 2 geboden kan worden en de school niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de gevolgen van deze beslissing. Verslaglegging Op dit niveau is de intern begeleider verantwoordelijk voor de rapportage. De intern begeleider: coördineert de invulling van de benodigde rapportage; draagt zorg voor de verzending van de rapportage. Toelichting: Rugzakbegeleider: degene, die het kind in het kader van het toegekende budget extra individuele hulp geeft.. Communicatie extern De communicatielijnen worden aan het begin van het schooljaar (of bij aanvang van de begeleiding tijdens het schooljaar) afgesproken tussen: ambulant begeleider rugzakbegeleider ouders leerkracht intern begeleider De communicatielijnen kunnen per cluster verschillen. De leerkracht communiceert met de ouders over het ontwikkelingsplan (= onderwijsinhoudelijk en uitgevoerd door de rugzakbegeleider) en het plan van aanpak. Dit vindt plaats tijdens het multidisciplinair overleg of in tussentijdse gesprekken, indien dat nodig mocht blijken. Dit overleg vindt een aantal keren per jaar plaats. Verslaglegging De rugzakbegeleider maakt en evalueert het ontwikkelingsplan samen met de ambulant begeleider. De leerkracht maakt, samen met de rugzakbegeleider en/of de ambulant begeleider, het plan van aanpak en evalueert dit Zorgstructuur de Hasselbraam 11

12 De ambulant begeleider maakt het verslag van het interdisciplinair overleg. De intern begeleider ziet erop toe, dat het begeleidingsplan geëvalueerd wordt. Verantwoordelijkheid in geval van verwijzing naar een andere basisschool of clusterschool: De intern begeleider is verantwoordelijk voor: het overleg met de ouders, samen met de leerkracht; de procesbewaking en de algehele coördinatie van het externe traject; het invullen van de rapportage en het versturen hiervan; De leerkracht is verantwoordelijk voor: het overleg met de ouders, samen met de intern begeleider; het aanleveren van de benodigde gegevens voor het OWR; De ouders zijn verantwoordelijk voor: de beslissing van het te volgen traject. het aanleveren van de benodigde gegevens voor het OWR; de aanmelding van hun kind naar de betreffende school Zorgstructuur de Hasselbraam 12

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Zorgboek Basisschool Meander

Zorgboek Basisschool Meander Zorgboek Basisschool Meander Inhoudsopgave Blz 2 Blz 3 Blz 4 1. Missie en Visie 2. Zorgroute 3. Zorgniveaus Blz 5 Niveau 1 Algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep Blz 8 Niveau 2 Extra zorg

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan Handleiding Esis opstellen van een groepsplan december 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik Inhoud Werken met groepsplannen binnen Esis-B 3 Groepsoverzicht maken. 4 Groepsplan opstellen.. 11

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Ondersteuning op basisschool Bernadette

Ondersteuning op basisschool Bernadette Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738AH Mariahout Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl Leerlingondersteuning

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer versie 1, 17 mei 2017 Dit formulier geeft een overzicht van de negen fasen/stappen in een MDO overleg. In de eerste kolom staan

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

5865 BJ 12. School Ondersteunings- Profiel Mariaschool

5865 BJ 12. School Ondersteunings- Profiel Mariaschool 5865 BJ 12 School Ondersteunings- Profiel Mariaschool 2015-2016 Clusters maken Passend Onderwijs 1. ONDERSTEUNINGSARRANGEMENTEN VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE LEERVRAGEN ARRANGEMENT 1.1 Specifieke leervragen

Nadere informatie

REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER

REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER REKENPROTOCOL DE ZONNEWIJZER De Zonnewijzer 1.Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij rekenen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand te hebben in het gehele rekenproces.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie