Protocol doorstroom / versnellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol doorstroom / versnellen"

Transcriptie

1 Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan wel een versnelde ontwikkeling doorloopt en meer of minder tijd nodig heeft voor de basisschool dan acht jaar. Voor deze leerling kan een verlengde of een verkorte basisschoolperiode nodig zijn. Scholen zijn verplicht om hun afspraken rond doorstroom / doubleren / versnellen vast te leggen in documenten die wettelijk vastgesteld zijn en ook voor ouders toegankelijk zijn (bv schoolgids of schoolplan; of een verwijzing in deze documenten opnemen naar de vindplaats van de afspraken) De inspectie heeft in hun waarderingskader kwaliteitsaspecten en indicatoren opgenomen die directe raakvlakken hebben met de doorstroom van leerlingen. Deze zijn: Kwaliteitsaspect 7: De leraren stemmen het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. indicatoren: - de leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch - de leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep - De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. - Het taalgebruik van de leraren past bij de taalbehoefte van de leerlingen. Kwaliteitsaspect 10: De begeleiding is erop gericht dat de leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. indicatoren: - De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. - De school gebruikt de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan komen voor de begeleiding van de leerlingen. - SBO: De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. - De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de school. - SBO: De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. - De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het vervolgonderwijs. 1 van 11

2 Kwaliteitsaspect 13: De leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting. indicatoren: De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. * De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. * De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. De WPO gaat ervan uit dat leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen (art. 8, lid 7, onder b WPO). Daarom mag worden verwacht dat het percentage zittenblijvers in de leerjaren 3 t/m 8 in de laatste twee schooljaren binnen een bepaalde bandbreedte lager dan wel weinig hoger is dan het landelijk gemiddelde. Aanvullend hierop wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen, dat in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode krijgt. Twee zaken zijn hierbij van belang: Het beleid van de school bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3; Het beleid van de school ten aanzien van doorstroming vanuit leerjaar 8. Van scholen mag worden verwacht dat zij argumenten hebben om leerlingen in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode te geven. Uitgangspunt bij de doorstroom van leerlingen: Uitgangspunt voor een zorgvuldige afweging is een overzichtelijke zorgstructuur waarin planmatig handelen voorop staat. Hierbij wordt gewerkt vanuit de cyclus Handelingsgericht werken, die bestaat uit 4 fasen: Waarnemen - verzamelen van gegevens over leerlingen (groepsoverzichten, groepsplannen, handelingsplannen) - preventief en proactief signaleren van leerlingen die in een komende periode extra aandacht nodig hebben Begrijpen - benoemen van de onderwijsbehoefte van de leerlingen Plannen - opstellen van een groepsplan of handelingsplan Realiseren - uitvoeren van het groepsplan of handelingsplan Er wordt vanuit gegaan dat alle leerlingen in acht jaar de basisschool doorlopen. 2 van 11

3 Procedure doorstroom van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 Voor de invoering van het basisonderwijs werd er een leeftijdsgrens gehanteerd voor de overgang naar groep 3. Volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober zes jaar zijn om naar de lagere school (nu groep 3) te kunnen gaan. In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot basisschool en sindsdien is de datum van 1 oktober afgeschaft. Uit onderzoek is gebleken dat een extra jaar kleuteren meestal weinig tot geen verbeteringen oplevert (van der Alsvoort, Houtveen, Kegel, e.a.). Om duidelijkheid te geven over de beslissing rond het al dan niet verlengen van de schoolperiode wordt er gewerkt met een protocol. De overgang van groep 1 naar 2 Als een leerling in groep 1 voor 31 december geboren is, dan zal het kind na de zomervakantie door gaan naar groep 2, mits het voldoet aan 2 van de hieronder beschreven criteria: a. er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen Taal voor Kleuters en Ordenen (toets E1) en / of b. er voldoende scores zijn op het door de school gehanteerde leerlingvolgsysteem (bv. uit Schatkist, Kleuterplein, Piramide) c. er zijn geen bijzonderheden m.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling (af te lezen uit het daarvoor gebruikte LVS van de school) d. er sprake is van voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht (te beoordelen aan de hand van schriftelijke aantekeningen van de leerkracht) Slechts in uitzonderingsgevallen zal er gekozen worden voor een jaar verlenging in groep 1. De voorkeur gaat er naar uit om ook bij twijfel een leerling naar groep 2 te laten gaan, waarbij een leerling gevolgd en begeleid wordt zoals beschreven in het zorgprotocol van de school. De overgang van groep 2 naar 3 Een kind dat doorgaat naar groep 2 zal in het daaropvolgende schooljaar niet automatisch doorgaan naar groep 3. Gedurende het 2 e schooljaar zal het kind zich blijvend positief moeten ontwikkelen. Kinderen die eind groep 2 door zouden kunnen gaan naar groep 3, krijgen in februari een voorlopig advies. In juni wordt definitief besloten of een kind al dan niet door gaat naar groep 3. De volgende criteria worden gehanteerd: 3 van 11

4 a. er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen Taal voor Kleuters en Ordenen (toets E2) en / of b. er voldoende scores zijn op het door de school gehanteerde leerlingvolgsysteem (bv. uit Schatkist, Kleuterplein, Piramide) c. de leerling voldoet aan de leesvoorwaarden die verwacht mogen worden eind groep 2 (de school gebruikt hiervoor een signaleringslijst, PLD) d. de leerling voldoet aan de rekenvoorwaarden die verwacht mogen worden eind groep 2 (de school gebruikt hiervoor een signaleringslijst) e. er zijn geen bijzonderheden m.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling (af te lezen uit het daarvoor gebruikte LVS van de school) f. er sprake is van voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht (te beoordelen aan de hand van schriftelijke aantekeningen van de leerkracht) Indien een leerling niet aan alle criteria voldoet worden de volgende stappen gezet: 1. kleuterverlenging wordt door de groepsleerkracht van groep 2 aan de orde gesteld in de leerlingbespreking van januari / februari (hiervoor heeft de leerkracht de lijst observatiegegevens bij kleuterverlenging of versnelling groep 1 / 2 ingevuld) 2. kleuterverlenging wordt daarna (op advies van de leerlingbespreking) met de ouders besproken. Aandachtspunten in het gesprek met de ouders zijn: de reden, de leeftijd van het kind, objectieve gegevens en observatiegegevens (hiervoor wordt het formulier observatiegegevens bij kleuterverlenging of versnelling groep 1 / 2 gebruikt) 3. er worden aanvullende toetsen afgenomen of observaties gedaan om een heldere diagnose te kunnen stellen; vanuit deze gegevens wordt de hulp voor de leerling in het groepsplan of in een handelingsplan beschreven 4. de effecten van de extra hulp die al aan het kind is geboden moeten beschikbaar zijn en vastgelegd. Dit is met name van belang als het kind dreigt uit te vallen op de lees- en rekenvoorwaarden. In mei wordt de extra hulp geëvalueerd en neemt de school de beslissing over het wel / niet doorgaan naar het volgende leerjaar 5. eind mei / begin juni wordt de beslissing van de school over het wel / niet doubleren met de ouders besproken. Bij een verlenging wordt de beslissing vastgelegd op het formulier doubleren / versnellen van een groep en ondertekend door de ouders. 6. bij verschil van mening tussen school en ouders kan de school een extern onderzoek aanvragen. Het advies uit dit onderzoek wordt als zwaarwegend verklaard voor beide partijen, maar is niet bindend. De school neemt de beslissing of kleuterverlenging zal plaatsvinden. 4 van 11

5 Versnellen in de kleuterbouw Versnelling in de kleuterbouw wordt spaarzaam toegepast. Voor versnelling gelden voor een groot deel dezelfde criteria als voor kleuterverlenging. Vervroegde overgang is mogelijk als: a. er zeer goede scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen Taal voor Kleuters en Ordenen of als er zeer goede scores zijn op het door de school gehanteerde leerlingvolgsysteem (toetsafname oudste kleuters) b. als er naar het oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht een opvallend vlotte ontwikkeling is. Om dit te kunnen beoordelen zijn er schriftelijke aantekeningen beschikbaar m.b.t. de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, concentratie, interesse, enzovoort Kleuterversnelling wordt overwogen als het kind ruimschoots voldoet aan de beide criteria. De procedure die gevolgd wordt staat beschreven in het deelzorgplan meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen van de school. 5 van 11

6 Procedure doorstroom in de groepen 3 t/m 8 Dit protocol beschrijft de procedure rond besluitvorming en communicatie met betrekking tot het doubleren in de groepen 3 t/m 8. Uitgangspunt is dat de leerlingen niet doubleren, maar mocht het nodig zijn extra begeleiding / hulp krijgen (volgens het zorgdocument) en in een uiterst geval een eigen leerlijn volgen. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat doubleren in het belang van de leerling overwogen moet worden. Besluitvorming doubleren: Het laten doubleren van een leerling is een besluit welk in overleg met de ouders/verzorgers, groepsleerkracht, directie en zo mogelijk de leerling zelf wordt genomen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de school. Overgang van groep 3 naar 4: De leesontwikkeling van leerlingen in groep 3 wordt nauwgezet gevolgd, volgens de aanwijzingen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Eind februari is het eerste nauwkeurige moment van bespreking per leerling als het gaat om het overgaan naar groep 4. In algemene zin worden door de leerkracht en IB er besproken: - visie van de leerkracht op algemene beeld van ontwikkelingen/vorderingen (lezen, rekenen, taak/werkhouding) - scores op de toetsen (LOVS) - methode gebonden toetsen Specifiek: - lezen: meetmoment 2 uit het PLD: auditieve vaardigheden, letterkennis, decodeervaardigheid op woord en tekstniveau Indien nodig krijgt een leerling extra hulp / begeleiding om gestelde doelen te halen (dit volgens het zorgprotocol van de school). Aan het eind van het schooljaar worden de volgende criteria gehanteerd: Lezen: o AVI 2 moet aan het eind van groep 3 worden beheerst o DMT toets moet voldoende zijn (minimaal C) Taal / Spelling: o methodegebonden toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn o herfst/winter/lente/zomer signalering moet voldoende zijn Rekenen / wiskunde: o methodegebonden toetsen moeten voldoende zijn o automatiseringsproces moet voldoende ontwikkeld zijn o methode-onafhankelijke toets moet voldoende zijn (minimaal C) Sociaal-emotionele ontwikkeling: o er zijn geen bijzonderheden te zien in de toets van het LVS Leerling-dossier: o de speciale zorg die aan de leerling is geboden (vanuit groeps- en/of handelingsplannen) heeft voldoende effect gehad Als er op drie van de bovenstaande onderdelen onvoldoende wordt gescoord, kan het zijn dat de leerling voor doublure in aanmerking komt. (vervolg via stappenplan) 6 van 11

7 Overgang in de groepen 4 t/m 8 De gehanteerde criteria voor de groepen 4 t/m 8 zijn als volgt: Technisch Lezen: o het AVI niveau moet voldoende zijn (volgens landelijke normering) o DMT toets moet voldoende zijn (minimaal C) Taal / Spelling: o methodegebonden toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn o methode-onafhankelijke toetsen moeten voldoende zijn (minimaal C) Begrijpend Lezen: o de methode-onafhankelijke toets moet voldoende zijn (minimaal C) Rekenen / wiskunde: o methodegebonden toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn o methode-onafhankelijk toets moet voldoende zijn (minimaal C) Sociaal-emotionele ontwikkeling: o er zijn geen bijzonderheden te zien in de toets van het LVS (of bv. score minimaal C) Leerling-dossier: o de speciale zorg die aan de leerling is geboden (vanuit groeps- en/of handelingsplannen) heeft voldoende effect gehad Als er op drie van de bovenstaande onderdelen onvoldoende wordt gescoord, kan het zijn dat de leerling voor doublure in aanmerking komt. (vervolg via stappenplan) Stappenplan als er mogelijk sprake is van doubleren: 1. een eventuele doublure wordt door de groepsleerkracht aan de orde gesteld in de leerlingbespreking van (uiterlijk) januari / februari (hiervoor heeft de leerkracht alle benodigde gegevens verzameld, zoals methodeafhankelijke en onafhankelijke toetsgegeven, groeps-/handelingsplannen, observaties) 2. een eventuele doublure wordt daarna (op advies van de leerlingbespreking) met de ouders (en indien mogelijk de leerling) besproken. Aandachtspunten in dit gesprek zijn: de reden, de leeftijd van het kind, objectieve gegevens en observatiegegevens (hiervoor heeft de leerkracht alle benodigde, relevante gegevens verzameld zie ook punt 1 -) 3. er worden aanvullende toetsen afgenomen om een heldere diagnose te kunnen stellen; vanuit deze gegevens wordt de hulp voor de leerling in het groepsplan of in een handelingsplan beschreven 4. de effecten van de extra hulp die al aan het kind is geboden moeten beschikbaar zijn en vastgelegd. In mei wordt de extra hulp geëvalueerd en neemt de school de beslissing over het wel / niet doorgaan naar het volgende leerjaar 5. eind mei / begin juni wordt de beslissing van de school over het wel / niet doubleren met de ouders besproken. Bij een doublure wordt de beslissing vastgelegd op het formulier doubleren / versnellen van een groep en ondertekend door de ouders. 7 van 11

8 6. voor de zomervakantie wordt voor de leerling een plan van aanpak geschreven, ongeacht of de leerling blijft in het huidige leerjaar of doorgaat naar de volgende groep (doel: een ononderbroken ontwikkelingslijn) 7. bij verschil van mening tussen school en ouders kan de school een extern onderzoek aanvragen. Het advies uit dit onderzoek wordt als zwaarwegend verklaard voor beide partijen, maar is niet bindend. De school neemt de beslissing of bouwverlenging zal plaatsvinden. Versnellen in groep 3 t/m 8 Net als bij het doubleren is ook bij versnellen het uitgangspunt dat dit slechts in uitzonderlijke situaties gebeurt. Voor meerbegaafde of hoogbegaafde leerlingen zal in eerste instantie gewerkt worden met verbredende, verdiepende en verrijkende leerstof. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat versnellen in het belang van de leerling overwogen moet worden. De procedure voor versnellen is een onderdeel van het deelzorgplan meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. Voor het signaleren, diagnosticeren en de te volgen procedures verwijzen we naar dit deelzorgplan. 8 van 11

9 Bijlage 1: Observatiegegevens bij kleuterverlenging / kleuterversnelling groep 1 en 2 Naam: Geboortedatum: Groep: Leeftijd: Groepsleerkracht: Datum van invullen steeds vermelden 1. Gedrag tijdens klassikale activiteiten (actieve luisterhouding, betrokkenheid enz.) 2. Werkhouding (aandacht bij een werkje gedurende een langere periode, motivatie enz.) 3. Zelfvertrouwen / weerbaarheid (teleurstellingen verwerken, zich houden aan regels, verplaatsen in andere kinderen, enz.) 4. Omgaan met andere kinderen (rollenspel kunnen spelen, kunnen onderhandelen, kritiek begrijpen en accepteren) 5. Motorische ontwikkeling (grove motoriek) 9 van 11

10 6. Motorische ontwikkeling (fijne motoriek) 7. Leesontwikkeling (auditieve analyse, auditieve discriminatie, auditief geheugen, auditieve synthese, fonemisch bewustzijn, letterkennis enz) 8. Taalvaardigheid (goede zinnen maken, helder uitleggen, navertellen, gesprek kunnen voeren) 9. Rekenvoorwaarden (synchroon tellen, ordenen, doortellen, terugtellen, benoemen van getallen, enz.) 10. Overig 10 van 11

11 Bijlage 2: Doubleren/ Versnellen van een groep (doorstrepen wat niet aan de orde is) Naam: Groep: Leeftijd: Wat zijn de looptijden van de handelingsplannen en de effecten op hoofdlijnen? Datum:. Wanneer is het kind ter sprake geweest in de leerlingenbespreking? Wat waren conclusies (op hoofdlijnen) Datum:. Wanneer is extern onderzoek of consultatief overleg geweest met externen. Wat waren de adviezen (op hoofdlijnen)? Datum:. Waarom denkt het team dat een doublure/ versnelling de meest geëigende oplossing is van de problemen? Datum:. Wanneer zijn ouders ingelicht over het voornemen van doublure/ versnelling? Reacties op hoofdlijnen. Datum Wanneer is het definitieve besluit genomen tot doublure/ versnelling? Ondertekening door ouders in dit vak! Datum.. Welke vervolgstappen zijn genomen opdat het kind opgenomen wordt in de (op)volgende groep? Datum 11 van 11

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 OBS Het Tweespan Giessenburg OBS Het Tweespan, Giessenburg 1 1. Inleiding Lange tijd werd de 1 oktobergrens gehanteerd. Kleuters die voor 1 oktober vijf jaar werden,

Nadere informatie

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Algemeen..afname van Taal voor Kleuters en toets Ordenen.gegevens

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure vertragen versnellen NBS Teteringen 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 1.Standpunt

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fatimaschool Algemeen. In principe stromen alle groep 2 kinderen door naar groep 3. Er is echter een groep kinderen, de zgn. herfstkinderen, de kinderen die tussen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Criteria: - De reken- en leesvoorwaarden moeten voldoende zijn. De tussendoelen worden beheerst. - Sociale emotionele ontwikkeling: (score A, B of hoge C wanneer

Nadere informatie

De overgang van groep 2 naar groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 De overgang van groep 2 naar groep 3 Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht Mei 2009 1 Inleiding In dit beleidsstuk beschrijven wij hoe we de overgang van groep 2 naar groep 3 vaststellen. Overgang en overgangsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 18UH Onderzoeksnummer : 124796 Datum schoolbezoek : 20 January 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Protocol Doorstroming-Doublure-Versnellen

Protocol Doorstroming-Doublure-Versnellen 2016 Protocol Doorstroming-Doublure-Versnellen OBS De Eshoek Vastgesteld Team: 07-06-2016 Vastgesteld MR: 03-10-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begripsformulering... 4 2.1 Doorstroming... 4 2.2 Doublure....

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Waddinxveen BRIN-nummer : 09WM Onderzoeksnummer : 126140 Datum schoolbezoek : 26 april 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Pasen en het derde aan het eind van het schooljaar.

Pasen en het derde aan het eind van het schooljaar. Voorwoord In dit rapport vindt u de vorderingen van uw kind. Drie keer per jaar (in de onderbouw twee keer) wordt dit rapport zorgvuldig door de groeps ingevuld en kunt u de resultaten van uw kind inzien

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1/2 Einde groep 1 Gedurende het Gedurende het Midden groep 2 Einde groep 2 Einde groep 2 Cito taal afnemen en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

B. Andere kinderen horen bij de zogenaamde laatbloeiers, hun rijpingsproces verloopt wat langzamer.

B. Andere kinderen horen bij de zogenaamde laatbloeiers, hun rijpingsproces verloopt wat langzamer. DE OVERGANG NAAR GROEP 3 Ongeveer 90% van de kinderen die voor 1 januari zes jaar worden, hebben geen noemenswaardige problemen met de overgang van groep 2 naar groep 3. De 10% kinderen die wel twijfels

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep.

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. O.B.S. De Molenvliet Molendijk 8 3243 AM Stad aan t Haringvliet tel: 0187 611350 e-mail: info@obsdemolenvliet.nl website: www.obsdemolenvliet.nl

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

Inhoud. 3 P a g i n a

Inhoud. 3 P a g i n a Protocol overgang Naam school obs Gieten Brinnummer 10AB Adres Spoorstraat 2 Postcode 9460 AB Telefoon 0592-262796 E-mail gieten@primah.org Website www.obs-gieten.nl Directeur Jan Post 2 P a g i n a Inhoud

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Protocol. Versnelde leertijd / Leertijdverlenging. Groep 1 tot en met 8.

Protocol. Versnelde leertijd / Leertijdverlenging. Groep 1 tot en met 8. Protocol Versnelde leertijd / Leertijdverlenging Groep 1 tot en met 8. Inhoud Inleiding 3 1. Standpunt van de scholen binnen Het Groene Lint 4 1.1 Leertijdverlenging 4 1.1.1 Kleuterverlenging 4 1.1.2 Doubleren

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Protocol overgang naar volgende groep

Protocol overgang naar volgende groep Protocol overgang naar volgende groep Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten (doubleren)? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DOORSTROMEN en DOUBLEREN

DOORSTROMEN en DOUBLEREN Protocol DOORSTROMEN en DOUBLEREN Richtlijnen met betrekking tot overgang naar een volgend leerjaar (juni 2012) Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doubleren en doorstromen in de leerjaren 1 en 2 4 2.1 Monitoren 4

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Protocol: Zittenblijven Overgaan

Protocol: Zittenblijven Overgaan Protocol: Zittenblijven Overgaan Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Wat is bepalend De prestaties van de kinderen; citoscores, methodegebonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Montessorischool Valkenbos

RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Montessorischool Valkenbos RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Montessorischool Valkenbos Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17JE Onderzoeksnummer : 122927 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool G.Th. Rietveld Plaats : Badhoevedorp BRIN nummer : 15JN C1 Onderzoeksnummer : 275101 Datum onderzoek : 2 juni 2014 Datum vaststelling : 15 september

Nadere informatie

De overgang van groep 2 naar groep 3 op de JPS Heerde Aangevuld met Protocol overgang groep 3 t/m 8

De overgang van groep 2 naar groep 3 op de JPS Heerde Aangevuld met Protocol overgang groep 3 t/m 8 De overgang van groep 2 naar groep 3 op de JPS Heerde Aangevuld met Protocol overgang groep 3 t/m 8 Jenaplanschool Heerde Februari 2014 1 Inleiding In dit beleidsstuk beschrijven wij hoe we de overgang

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK School : De Vuurbaak Plaats : Urk BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 Datum schoolbezoek : 9 februari 2006 Datum vaststelling : 27 maart 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie