Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 8 Doorlopende leerlijnen Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

2

3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs Arjan Clijsen Wout Schafrat Suzanne Beek s-hertogenbosch, KPC Groep, 2013

4 Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld. Foto omslag: istockphoto / kokouu Bestelnummer: Het is toegestaan om in het kader van educatieve doelstellingen (delen van) teksten uit deze publicatie te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm zodanig dat de intentie en de aard van het werk niet worden aangetast. Bronvermelding is in alle gevallen vereist en dient als volgt plaats te vinden: Clijsen, A, Schafrat, W. & Beek, S. (2013). Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs. s-hertogenbosch: KPC Groep in opdracht van het ministerie van OCW. 2013, KPC Groep, s-hertogenbosch

5 Inhoud Inleiding 3 1 Doel van de competentiescan 5 2 Instructie bij de competentiescan 7 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 9 Deel 1 Verzamelen en analyseren van gegevens in digitaal groepsoverzicht 10 Deel 2 Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben 12 Deel 3 Benoemen van de onderwijsbehoeften van de gesignaleerde leerlingen 14 Deel 4 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 16 Deel 5 Opstellen van het groepsplan 18 Deel 6 Uitvoeren en evalueren van het groepsplan 20 Deel 7 Samenwerken 22 Inhoud 1

6 2 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

7 Inleiding Met de Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs worden de competenties van leraren in beeld gebracht met betrekking tot handelingsgericht werken. Centraal in handelingsgericht werken staat het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het omgaan met verschillen daarin. De scan is opgebouwd volgens de zes stappen zoals deze in de cyclus Handelingsgericht werken wordt gebruikt: 1 Verzamelen en analyseren van gegevens in digitaal groepsoverzicht 2 Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben 3 Benoemen van de onderwijsbehoeften van de gesignaleerde leerlingen 4 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 5 Opstellen van het groepsplan 6 Uitvoeren en evalueren van het groepsplan Daarnaast wordt in de scan nog aandacht geschonken aan het onderdeel Samenwerken. Immers, handelingsgericht werken vraagt een goede afstemming en samenwerking tussen leraren, mentoren en zorgfunctionarissen in school. Inleiding 3

8 4 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

9 1 Doel van de competentiescan Het doel van de scan is meerledig. Allereerst kan met de scan in beeld gebracht worden wat het team reeds doet als we spreken over de onderscheiden stappen van de cyclus Handelingsgericht werken (HGW). We spreken dan eigenlijk over een nulmeting. Aan de hand van de uitkomsten, welke gepresenteerd worden in een spinnenweb, is de mate te zien waarin het team competent is in de uitvoering van de betreffende onderdelen van de cyclus. Aan de hand van deze uitkomsten kan in het team de dialoog gevoerd worden over welke competenties men wil versterken. Wat zijn in het team thema s voor de professionalisering in handelingsgericht werken? Daarnaast kan het instrument ingezet worden om de invoering van HGW te monitoren. Door de scan meerdere malen gedurende de invoering in te zetten, kunnen ontwikkelingen in beeld gebracht worden per periode of schooljaar. Dan levert de scan feedback op de doelen van het team bij de invoering van HGW: Hoe verloopt de invoering van de cyclus HGW en welke competenties van leraren vragen om aandacht? Zijn de leraren meer competent geworden in bepaalde stappen en aspecten van HGW? Ook hier geldt dat de verkregen informatie vooral ingezet wordt om met elkaar, in dialoog, terug te kijken op de bereikte resultaten, deze te analyseren en waar gewenst doelen bij te stellen voor een volgende periode. Bij een schoolbrede invoering van de cyclus HGW kunnen de resultaten van de scan ook ingezet worden om de ontwikkelingen en de beelden van betrokkenen met elkaar te vergelijken. Deze input kan op managementniveau ingezet worden voor het vaststellen van beleid, het inzetten op professioneel handelen en het formuleren van kwaliteitsthema s. Ook de individuele leraar kan een beeld krijgen van zijn/haar aanwezige competenties met betrekking tot handelingsgericht werken. De scan wordt dan gebruikt om de leraar uit te nodigen te reflecteren op zijn/haar professionele ontwikkeling. Daarnaast kunnen de resultaten gefilterd worden op type onderwijs, leerjaar waar de leraar werkzaam in is en vakkencluster. Dergelijke filteringen kunnen de dialoog over handelingsgericht werken versterken, maar ook duidelijk maken waar professionalisering gewenst is per afdeling, leerjaar, vaksectie. De scan is dus géén beoordelingsinstrument, maar een middel om professionele ontwikkeling op zowel individueel als op team- en schoolniveau te stimuleren. 1 Doel van de competentiescan 5

10 6 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

11 2 Instructie bij de competentiescan In de scan zijn de zes stappen van de cyclus Handelingsgericht werken (HGW) en het onderdeel Samenwerken uitgewerkt. De scan wordt digitaal ingevuld door de leraren van een team, een afdeling of een hele school. Allereerst worden enkele gegevens gevraagd voordat de feitelijke meting van HGW plaatsvindt. Deze zijn noodzakelijk voor een eventuele filtering op de verkregen data. Wanneer de scan op het niveau van de individuele leraar wordt gebruikt, worden de gegevens alleen naar deze persoon teruggekoppeld. De leraar kan zelf beslissen om de informatie uit de terugkoppeling met collega s of leidinggevende te bespreken. Bij een verwerking op team- of schoolniveau zal niet traceerbaar zijn wie welk antwoord heeft gegeven (anonieme rapportage). Per stap uit de cyclus HGW vullen de leraren een aantal vragen in. Elk item wordt op een vierpuntsschaal gescoord in de range van Helemaal niet op mij van toepassing tot Helemaal op mij van toepassing. De scores van de individuele metingen worden cumulatief weergegeven in een spinnenweb. Het is dus een gemiddelde waardering. Vandaar dat het gesprek met de betrokkenen juist van belang is om met elkaar de inhoud, de werkwijze en de gewenste ontwikkeling te duiden. Met als uiteindelijk doel: goed passend onderwijs voor elke leerling. En daar is het uiteindelijk om te doen! De competentiescan wordt digitaal ingevuld. Dit betekent dat de school bij aanvraag een inlogcode krijgt waarmee respondenten binnen een vooraf bepaalde periode de scan kunnen invullen. De anonieme verwerking van de data vindt direct plaats na het afsluiten van de responsperiode en de resultaten hiervan worden aan de school of de individuele leraar ter beschikking gesteld. Bij het aanvragen van de scan staat aangegeven wat de kosten zijn. Nadere informatie Voor nadere informatie (en over de digitale verwerking van de scan) kunt u contact opnemen met: Arjan Clijsen: of ; Wout Schafrat: of ; Suzanne Beek: of Zie ook 2 Instructie bij de competentiescan 7

12 8 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

13 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs De competentiescan vraagt eerst naar een aantal algemene gegevens voordat de feitelijke meting start. Deze algemene informatie is noodzakelijk om de data van de respondenten op de juiste wijze in het computersysteem te ordenen en te verwerken. Het betreffen de volgende gegevens. Algemene gegevens Naam: In welk type onderwijs geeft u les? (meerdere antwoorden mogelijk) vso, pro vmbo (inclusief lwoo) havo, vwo In welk leerjaar of leerjaren geeft u les? (meerdere antwoorden mogelijk) 1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar In welk vakkencluster geeft u les? (meerdere antwoorden mogelijk) talen exacte en technische vakken economie en maatschappij beroepsgerichte vakken, praktijkvakken culturele vakken lichamelijke opvoeding anders, namelijk: Nadat de algemene gegevens zijn ingevuld, start de feitelijke vragenlijst volgens de zes stappen in de cyclus Handelingsgericht werken. Per deel komen een aantal vragen aan de orde. Deel 7, welke niet in de cyclus zit, omvat vragen die gaan over het samenwerken als team. 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 9

14 Deel 1 Verzamelen en analyseren van gegevens in digitaal groepsoverzicht In de eerste stap uit de cyclus Handelingsgericht werken (HGW) verzamelt en analyseert de leraar de gegevens over alle leerlingen uit de groep. Het gaat om gegevens over de leervorderingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taakaanpak van de leerlingen. De leraar: neemt systematisch toetsen af en analyseert de resultaten; observeert systematisch het gedrag van en de interactie met en tussen leerlingen; voert systematisch gesprekken met leerlingen en met ouders; legt de verzamelde gegevens vast in een groepsoverzicht. 10 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

15 Helemaal niet op mij van toepassing Helemaal op mij van toepassing Ik maak in het eerste leerjaar gebruik van gegevens die door de basisschool overgedragen zijn Ik verzamel gegevens uit instrumenten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen Ik observeer de manier waarop leerlingen leren en hun werk aanpakken Ik observeer het gedrag van leerlingen in hun interactie met mij en met andere leerlingen Ik kijk systematisch naar de talenten en interesses van leerlingen Ik voer gesprekken met leerlingen over hun leerontwikkeling, motivatie en welbevinden Ik voer gesprekken met leerlingen over welke ondersteuning zij nodig hebben in mijn vak Ik voer gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van hun kind en hoe de leerling thuis en in zijn leefomgeving functioneert Ik neem didactische toetsen af en analyseer de leervorderingen van de leerlingen Ik neem didactische toetsen af en analyseer de mate waarin de leerlingen de behandelde leerdoelen beheersen Ik leg de gegevens van alle leerlingen uit toetsen, observaties en gesprekken vast in een (digitaal) groepsoverzicht 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 11

16 Deel 2 Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben In de tweede stap uit de cyclus HGW analyseert de leraar op basis van de verzamelde gegevens welke leerlingen de komende periode specifieke ondersteuning nodig hebben. De leraar signaleert leerlingen: met een leerachterstand die extra aandacht nodig hebben; met een leervoorsprong die extra uitdaging nodig hebben; die qua werkhouding, taakaanpak en/of motivatie specifieke aandacht nodig hebben; met sociaal-emotionele problemen; die thuis of in hun leefomgeving disfunctioneren. 12 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

17 Helemaal niet op mij van toepassing Helemaal op mij van toepassing Na analyse van de didactische gegevens signaleer ik leerlingen met een leerachterstand Na analyse van de didactische gegevens signaleer ik leerlingen met een leervoorsprong die extra uitdaging nodig hebben Ik hanteer vaste ijkpunten bij het signaleren van leerlingen met een leerachterstand of leervoorsprong Na analyse van de pedagogische gegevens signaleer ik leerlingen die qua taakaanpak, leerstijl of motivatie specifieke aandacht nodig hebben Na analyse van de pedagogische gegevens signaleer ik leerlingen die wat betreft hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling specifieke ondersteuning nodig hebben Ik signaleer leerlingen die thuis of in hun leefomgeving disfunctioneren of in hun ontwikkeling bedreigd worden Ik signaleer leerlingen die zich niet conform hun ontwikkelingsperspectief ontwikkelen Ik zorg ervoor dat elke leerling hulp aan mij kan vragen Ik ben alert op (hulp)signalen van leerlingen Ik registreer de uitkomsten van mijn signalering in het groepsoverzicht 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 13

18 Deel 3 Benoemen van de onderwijsbehoeften van de gesignaleerde leerlingen In stap 3 van de cyclus HGW benoemt de leraar op basis van de verzamelde gegevens de onderwijsbehoeften van de leerlingen die bij stap 2 gesignaleerd zijn, zowel pedagogisch als didactisch. De leraar geeft bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen aan: welk doel hij/zij de komende periode wil bereiken; welke specifieke instructie, leerstof, leertijd, werkvorm of pedagogische aanpak deze leerlingen nodig hebben om dat doel te bereiken. 14 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

19 Helemaal niet op mij van toepassing Helemaal op mij van toepassing Ik vertaal de gegevens die ik over een gesignaleerde leerling verzameld heb in didactische onderwijsbehoeften Ik vertaal de gegevens die ik over een gesignaleerde leerling verzameld heb in pedagogische onderwijsbehoeften Ik ga in gesprek met de leerling over wat hij zelf wil leren en welke ondersteuning hij daarbij nodig heeft Ik benut bij het benoemen van de onderwijsbehoeften de talenten en interesses van de leerling Ik bepaal bij het benoemen van de onderwijsbehoeften het doel dat ik voor deze leerling de komende periode nastreef Ik geef bij het benoemen van de onderwijsbehoeften aan welke specifieke ondersteuning deze leerling nodig heeft om dat doel te bereiken Ik weet hoe ik om moet gaan met veel voorkomende leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen Ik kies een geschikte pedagogische aanpak om de sociaal-emotionele ontwikkeling en gewenst gedrag te stimuleren Ik geef in een (digitaal) groepsoverzicht aan wat de onderwijsbehoeften zijn van de gesignaleerde leerlingen 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 15

20 Deel 4 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften In de vierde stap van de cyclus HGW bekijkt de leraar hoe hij/zij op een haalbare en effectieve manier leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften (in subgroepen) kan clusteren. De leraar: stemt zijn/haar onderwijs af op verschillen in ontwikkeling en onderwijsbehoeften tussen leerlingen; stelt subgroepen van leerlingen samen die vergelijkbare onderwijsbehoeften hebben. 16 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

21 Helemaal niet op mij van toepassing Helemaal op mij van toepassing Ik heb kennis van effectieve vormen van differentiatie en klassenmanagement om met verschillen om te gaan Ik analyseer het groepsoverzicht op patronen voor het samenstellen van subgroepen leerlingen Ik stel subgroepen samen voor leerlingen die extra leerstof of extra instructie nodig hebben Ik stel subgroepen samen voor leerlingen die extra uitdaging, verrijking of verdieping nodig hebben Ik stel subgroepen samen voor leerlingen die een specifieke pedagogische aanpak nodig hebben op grond van hun gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of werkhouding Ik analyseer of de gekozen clustering haalbaar en uitvoerbaar is in mijn les 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 17

22 Deel 5 Opstellen van het groepsplan In stap 5 uit de cyclus HGW stelt de leraar op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de gekozen clustering doelgericht een groepsplan op. De leraar: geeft per subgroep de doelen in het groepsplan aan; beschrijft kort en kernachtig een aanbod en aanpak om deze doelen te bereiken; bepaalt in het groepsplan hoe hij/zij het aanbod aan de subgroepen gaat organiseren; legt vast hoe en wanneer geëvalueerd wordt; maakt de leerlingen mede-eigenaar van het plan. 18 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

23 Helemaal niet op mij van toepassing Helemaal op mij van toepassing Ik stel doelgericht een groepsplan op Ik geef (per subgroep) in het groepsplan aan welke doelen ik de komende periode wil bereiken Ik stel doelen op basis van hoge verwachtingen van leerlingen De doelen zijn concreet en meetbaar benoemd Ik geef (per subgroep) in het groepsplan aan welke leerinhouden aan de orde komen om de gestelde doelen te bereiken Ik geef in het groepsplan aan hoe ik de instructie aan en begeleiding van subgroepen leerlingen organiseer Ik geef (per subgroep) in het groepsplan aan welke pedagogische aanpak ik uitvoer om de doelen te bereiken Ik geef in het groepsplan aan hoe en wanneer ik evalueer of de gestelde doelen bereikt zijn Ik maak de leerlingen mede-eigenaar van het groepsplan Ik analyseer of het groepsplan uitvoerbaar is in de groep Als een leerling een bijzonder aanbod nodig heeft dat niet binnen het groepsplan past, stel ik een individueel handelingsplan op Ik heb het groepsplan zodanig geschreven dat een collega het zonder veel moeite kan overnemen 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 19

24 Deel 6 Uitvoeren en evalueren van het groepsplan In de zesde stap uit de cyclus HGW voert de leraar het groepsplan in zijn/haar dagelijkse praktijk uit. Na afloop evalueert de leraar of de gestelde doelen bereikt zijn en welke aanpassingen in het aanbod nodig zijn. De leraar: voert het groepsplan doelgericht in zijn/haar lessen uit; kijkt naar de vorderingen van de leerlingen en stelt het groepsplan indien nodig tussentijds bij; evalueert systematisch samen met de leerlingen of de in het groepsplan gestelde doelen bereikt zijn. 20 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

25 Helemaal niet op mij van toepassing Helemaal op mij van toepassing Ik geef op een gedifferentieerde manier instructie aan leerlingen, afgestemd op hun onderwijsbehoeften Ik begeleid tijdens de lessen subgroepen leerlingen Ik hanteer binnen mijn vak variaties in instructie, leerstof en werkvormen om de gestelde doelen te bereiken Ik bied in de les leerlingen die extra uitdaging nodig hebben verdieping en verrijking aan Ik stem mijn pedagogische aanpak af op verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen Ik geef leerlingen systematisch feedback op hun leerproces op basis van de gestelde doelen Ik stimuleer dat leerlingen van en met elkaar leren en met elkaar samenwerken Ik stimuleer dat leerlingen elkaar helpen Ik bied leerlingen ruimte om hun eigen leerproces vorm te geven Ik geef leerlingen zodanige aanwijzingen dat zij langere tijd zelfstandig kunnen werken Ik evalueer systematisch of de gestelde doelen bereikt zijn Ik evalueer in gesprek met leerlingen of de gestelde doelen bereikt zijn Ik analyseer systematisch de behaalde opbrengsten van mijn onderwijs Ik reflecteer systematisch op hoe ik mijn aanbod of aanpak kan verbeteren Ik gebruik het groepsplan in mijn dagelijks onderwijsaanbod Ik stel het groepsplan tussentijds bij als de voortgang van de leerlingen daartoe aanleiding geeft Ik evalueer systematisch of de in het groepsplan gestelde doelen en de te behalen opbrengsten bereikt zijn Ik gebruik de uitkomsten van de evaluatie voor het opstellen van een nieuw groepsplan 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 21

26 Deel 7 Samenwerken De leraar voert de stappen uit cyclus HGW niet alleen uit, maar werkt hierbij samen met collega s, leerlingen, ouders, het intern zorgteam van school en deskundigen van buiten school. De leraar: levert een constructieve bijdrage aan groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen; stemt zijn/haar handelen af met zijn/haar collega s; ondersteunt collega s; werkt samen met de leerling en met de ouders en waar gewenst met externen; denkt samen met zijn/haar collega s na over hoe zij de onderwijszorg in school kunnen verbeteren. 22 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

27 Helemaal niet op mij van toepassing Helemaal op mij van toepassing Ik wissel systematisch met mijn collega s kennis en ervaringen uit over de (leer) ontwikkeling van leerlingen Ik stem mijn groepsplan af met collega s Ik bespreek het groepsoverzicht en groepsplan met mijn collega s en vraag hen daarbij feedback Ik deel mijn pedagogische en didactische opvattingen met mijn collega s Ik stem onmiddellijk met de mentor af als ik zorgen heb over de ontwikkeling van een leerling Ik lever een constructieve bijdrage aan groepsbesprekingen Ik lever een constructieve bijdrage aan leerlingenbesprekingen Ik vraag collega s om feedback over mijn groepsplan, instructie en klassenmanagement Ik geef collega s feedback over hun groepsplan, instructie en klassenmanagement Ik vraag feedback aan leerlingen over mijn handelen Ik spreek regelmatig met de ouders over de ontwikkeling van hun kind Ik werk met de ouders samen bij het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van hun kind Ik vraag binnen school ondersteuning als ik niet aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet kan komen Ik werk indien nodig bij de aanpak van een leerling samen met instellingen of personen van buiten school Ik denk samen met mijn collega s na over hoe wij de onderwijszorg aan leerlingen in onze school kunnen verbeteren 3 Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 23

28

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht werkin in en door de sectie. Deze publicatie

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Wat beschrijft een OPP? Wet- en regelgeving (per 1-8-2014) Verwachte uitstroombestemming

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO Begeleidingsplan Hogeschool IPABO Versie september 2010 1. Inleiding Het handelingsgericht werken ín de groep, zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen profiteren van het onderwijsaanbod. Deze werkvorm

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Conferentie VO-MBO Rondom Rekenen 14 december 2016 Arjan Clijsen Met welke pet op bent u hier? Wie is werkzaam in het voortgezet onderwijs? Wie is werkzaam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs. Samen onderwijs passend maken. Passend onderwijs

Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs. Samen onderwijs passend maken. Passend onderwijs Passend onderwijs Arjan Clijsen en Suzanne Beek Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs Samen onderwijs passend maken Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Bijlage I: Formulieren en checklists HGW

Bijlage I: Formulieren en checklists HGW Bijlage I: Formulieren en checklists HGW Met formulieren en checklists bewaken we de uitgangspunten van HGW en voorkomen we dat ze verwateren. Ze fungeren als een leidraad en steun. Vanuit een inhoudelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek. November 2011 Ad Kappen

Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek. November 2011 Ad Kappen Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek November 2011 Ad Kappen Opbrengstgericht werken - Ad Kappen 1 Voortschrijdend inzicht Start opleiding

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Handelingsgericht en opbrengstgericht werken 1 e Schoolpsychologencongres! 15 maart 2013 Hotel Casa 400 Amsterdam Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt te Hilversum 1 Stelling 1 HGW

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

1 Stap verder met 1-zorgroute

1 Stap verder met 1-zorgroute 1 Stap verder met 1-zorgroute efficiënt opbrengstgericht handelingsgericht Wijnand Gijzen Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding...7 2. Praktijkwaarnemingen en kernvragen... 9 2.1. Opbrengsten in de

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Handreiking Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Handreiking Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek Handreiking Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs Collectief leren in een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013 ZIEN! en inspectie Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 8 maart 2013 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding Vanaf 1 maart 2013 neemt

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013, Ede Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt te Hilversum 1 Doel en opzet Aandachtspunten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN

OPBRENGSTGERICHT WERKEN Taal OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Taal versie 1 auteurs Aniek Beemer-Verbraak Geert Peeters Natasja van Boxel Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Taal actief

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

GRIP OP DE GROEP H E I D I R O E L O F S - J A C O B S A M B U L A N T B E G E L E I D E R R E C V I E R L A N D

GRIP OP DE GROEP H E I D I R O E L O F S - J A C O B S A M B U L A N T B E G E L E I D E R R E C V I E R L A N D GRIP OP DE GROEP H E I D I R O E L O F S - J A C O B S A M B U L A N T B E G E L E I D E R R E C V I E R L A N D http://vimeo.com/35354057 PROGRAMMA 1. De Groep 2. Rollen in een positieve en negatieve

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs

Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs Passend onderwijs Arjan Clijsen, Suzanne Beek, Gijs van de Beek en Ruud van Herp Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs Naar handelingsgericht werken Handreiking onderwijszorgroutes

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

CHECKLIST DIFFERENTIATIE IN DE SCHOOL. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over: (voor zover van toepassing in de visie op differentiëren)

CHECKLIST DIFFERENTIATIE IN DE SCHOOL. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over: (voor zover van toepassing in de visie op differentiëren) CHECKLIST DIFFERENTIATIE IN DE SCHOOL Elementen effectief onderwijs 1. Differentiëren in Schooldoelen Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over: (voor zover van toepassing in de visie op differentiëren)

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken

Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Ellen Klitsie en Nora Booij Kwaliteitsverbetering door handelingsgericht werken Conferentie Opbrengstgericht werken 22 september 2010 Welk attribuut associeer jij met opbrengstgericht werken? Waarom heb

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN School : obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN-nummer : 23DF Onderzoeksnummer : 112607 Datum schoolbezoek : 26 en 27 mei

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 auteurs Ina Cijvat Brenda van Rijn Handleiding groepsoverzicht en groepsplan De wereld in getallen Inhoud 1 Invullen van het groepsoverzicht

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Handelingsgericht en opbrengstgericht keuzes maken in het onderwijsaanbod

Handelingsgericht en opbrengstgericht keuzes maken in het onderwijsaanbod Bijlage 1 Handreiking Handelingsgericht en opbrengstgericht keuzes maken in het onderwijsaanbod Schram, Van der Laan & Koopmans Al jaren zijn scholen bezig om meer opbrengstgericht en handelingsgericht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK nbbs Vrije School Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 07EX C1 Onderzoeksnummer : 283456 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie