Zorg ondersteunings- document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg ondersteunings- document"

Transcriptie

1 Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode

2 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Daarom neemt de leerlingzorg een belangrijke plaats in op onze school. Dit document heeft als doel om de manier waarop wij de zorg vormgeven helder uiteen te zetten. Dit document dient als leidraad voor onszelf, maar ook ter verantwoording naar anderen, zoals ouders, bestuur en inspectie. Met de invoering van Passend onderwijs verandert ook de inrichting van de leerlingenzorg. In de loop van schooljaar zal er een nieuwe versie van dit plan komen, tot die tijd dient dit document als basis van ons handelen. Met vriendelijke groeten, Team Basisschool St. Antonius van Padua, r.k basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Nijnsel (Sint Oedenrode) Tel: Brin: 15CR00 Internet: Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1 Doelstellingen van de leerlingzorg De organisatie van de leerlingzorg Signalering Methodegebonden toetsen Methodeonafhankelijke toetsen Groepsbespreking In de praktijk Leraar in de groep De 1zorgroute Begeleidingsniveau s Intern Begeleider Deskundigen Externe begeleiding Extra mogelijkheden leerlingzorg Verlengde leertijd (doubleren) Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs Speciaal Basisonderwijs Speciaal Onderwijs Leerlinggebonden financiering Sociaalemotionele ontwikkeling Bijlagen Toetskalender Bijlage 2: Protocol verlengde leertijd Bijlage 3: Informatieve websites: Pagina 3

4 1 Doelstellingen van de leerlingzorg De leerlingzorg neemt een centrale plaat in op onze school met de volgende, aan de kerndoelen ontleende doelstellingen: Het aanbieden van een zo ononderbroken mogelijke ontwikkeling van het kind. Hierin wordt continuïteit nagestreefd door te letten op: Continuïteit in de leerstof De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn vaardigheden die de basis vormen voor elke andere ontwikkeling. Continuïteit in de ontwikkeling van het kind: Door observatie van het gedrag, het leerproces en de resultaten wordt zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Om deze doelstelling te bereiken, is specifieke onderwijskundige kennis en vaardigheden benodigd. Daarnaast moet binnen de school aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden vormen de inhoud van de zorgstructuur en staan in dit document beschreven. 2 De organisatie van de leerlingzorg 2.1 Signalering Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken we naast methodegebonden toetsen gebruik van methodeonafhankelijke toetsen. 2.2 Methodegebonden toetsen De methodegebonden toetsen registreren of leerlingen voldoende hebben bijgeleerd van de lessen over een gedeelte van de leerstof. Veel methodes bieden extra oefenstof ten behoeve van remedial teaching. 2.3 Methodeonafhankelijke toetsen Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden als zodanig gebruikt. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 gebruiken we observatielijsten van het Gouds Ontwikkelingsvolg. Systeem voor de kleuter (GOVK) De voor de groepen 3 t/m 8 gebruikte toetsen zijn ontwikkeld door CITO. In de toetskalender treft u een overzicht aan van de toetsen. (Zie bijlage 1) 2.4 Groepsbespreking Tweemaal per jaar vindt in elke groep een groepsbespreking plaats met de interne begeleider(iber). Alle kinderen worden dan besproken. Zowel de didactische als de sociaalemotionele ontwikkeling komt aan bod. Voor de kinderen die extra zorg nodig hebben wordt een (groeps)handelingsplan opgesteld. Afhankelijk van de zorg die nodig is vindt een individuele leerlingbespreking plaats. Pagina 4

5 3 In de praktijk De leerlingzorg op onze school wordt door meerdere functionarissen verzorgd en geborgd. 3.1 Leraar in de groep De leraar in de groep verzorgt de dagelijkse leerlingzorg van alle leerlingen. Voor alle leerlingen in de groep worden globaal dezelfde doelen in een bepaalde periode nagestreefd. Er is sprake van een basisaanbod voor de hele groep. Sommige groepjes leerlingen ontvangen naast het basisaanbod verlengde instructie, extra leertijd of extra leerstof om de doelen voor de hele groep te bereiken. Dit model is uitgewerkt in de 1zorgroute De 1zorgroute Het uitgaanspunt van de 1zorgroute is dat het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen, uitgaande van hun positieve kwaliteiten. De leerkracht verzamelt gegevens van de leerlingen op het gebied van kennis(toetsen) en gedrag(observatie) en noteert deze op het groepsoverzicht. Daarna worden de leerlingen geclusterd die vergelijkbare onderwijsbehoeften hebben. Er worden drie groepen gevormd op basis van de behaalde Citoscore: Aanpak 1: De groep die verlengde instructie nodig heeft (Cito niveau DE) Aanpak 2: De groep die de methode volgt. (Cito niveau BC) Aanpak 3: De groep die zelfstandig aan het werk kan (Cito niveau A) Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen uitdagende activiteiten ter verdieping/verrijking aangeboden (Cito niveau A+) Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand krijgen een eigen leerlijn aangeboden. (Cito niveau E) Het begeleiden van de kinderen wordt uitgewerkt in een groepsplan. Na een periode van vijf maanden wordt dit groepsplan geëvalueerd. Indien nodig wordt het aangepast. Als een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het groepsplan kan in de groepsbespreking het besluit genomen worden tot aanmelding voor de leerlingbespreking met de intern begeleider. De ouders worden op de hoogte gesteld Begeleidingsniveau s Onze leerlingzorg kent vijf niveaus. Zorgniveau 1: In zorgniveau 1 zitten de kinderen die door de leerkracht onderwijs aangeboden krijgen vanuit het reguliere programma in de betreffende jaargroep. Zorgniveau 2: In zorgniveau 2 zitten de kinderen die extra instructie en/of extra oefening bij één of meerdere vakgebieden nodig hebben. De kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, maken minder oefenstof (compacten) en krijgen extra uitdagende opdrachten. Zorgniveau 3: In zorgniveau 3 zitten de kinderen die in de groepsbespreking met de interne begeleider naar voren zijn gekomen als zorgleerling. In overleg met de ouders, leerkracht en interne begeleider wordt een handelingsplan opgesteld. Dit wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht of intern begeleider. Zorgniveau 4: In zorgniveau 4 zitten kinderen die extra zorg krijgen na extern onderzoek. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door de schoolbegeleidingsdienst (zie 3.5). Pagina 5

6 Op basis van het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld en door de leerkracht uitgevoerd. Zorgniveau 5: In zorgniveau 5 zitten de kinderen die verwezen gaan worden naar het Speciaal Basisonderwijs (zie 4.2.1) of een vorm van Speciaal Onderwijs (zie 4.2.2). Door het gebruik van de worden zorg en zorgniveaus lijkt het wellicht alsof hert vanaf niveau 2 altijd gaat om leerlingen die niet goed meekomen met de leerstof. Dit zou een verkeerde aanname zijn. Ook leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere programma van de betreffende jaargroep (bijvoorbeeld meerbegaafde leerlingen) worden ondergebracht in zorgniveaus 2, 3 of 4 om ook voor hen een passend en uitdagend onderwijsaanbod te realiseren. Daarnaast is het van belang om te weten dat een leerling gedurende het schooljaar van zorgniveau kan wisselen. Het is dus zeker niet zo dat een kind dat eenmaal in een bepaald zorgniveau zit daar ook gedurende het hele schooljaar zal blijven. 3.2 Intern Begeleider De intern begeleider (IBer) is de algehele coördinator binnen de leerlingzorg op school. Zij stelt de toetskalender op en zorgt dat de methodeonafhankelijke toetsen op tijd worden afgenomen, geregistreerd en geïnterpreteerd. Zij houdt overzicht over de leerlingzorg aan individuele leerlingen, per groep en de hele school. Zij is ook actief betrokken bij onderwijskundige vernieuwingen en maakt deel uit van het management van de school. 3.3 Deskundigen Het beleid van de school is erop gericht alle leerlingen optimale kansen te bieden. Het is dan van groot belang, dat leraren regelmatig bijscholen en dat creatief wordt omgegaan met de beperkte middelen die in het basisonderwijs aanwezig zijn. We leren van de adviezen van de externe adviseurs. Tegelijkertijd zijn of worden de leraren opgeleid tot gespecialiseerd leraar (Master SEN 1 ) op het gebied van SVIB, dyslexie, gedrag, lichamelijke beperking en hoogbegaafdheid. Kennis of vaardigheid die we niet in huis hebben worden zo mogelijk gehuurd. 3.4 Externe begeleiding De leerlingzorg wordt ondersteund in de vorm van advisering en onderzoek. Het gaat dan om onderzoek van leerlingen met een vermoede leer of gedragsproblemen (bijv. dyslexie, leerachterstanden) of om advies aan de interne begeleider of individuele leerkrachten met betrekking tot zorgleerlingen. Na een onderzoek wordt met de interne begeleider en met de groepsleerkracht een handelingsplan opgesteld. Dit wordt binnen de groep uitgevoerd. Voor deze ondersteuning maken we gebruik van de diensten van het eigen zorgondersteuningsteam van SKOSO waar onze school deel van uitmaakt. Voor onderzoek is de schriftelijke toestemming van ouders vereist, zodat u vanaf het begin op de hoogte en erbij betrokken bent. Ook bij een eventuele verwijzing naar het speciaal onderwijs is dit ondersteuningsteam nauw betrokken. Dit kan betekenen dat keuzes gemaakt moeten worden en dat bepaalde aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Sinds 1 januari 2009 zit diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IBer 1 Master Sen: HBOmaster Special Educational Needs Pagina 6

7 4 Extra mogelijkheden leerlingzorg 4.1 Verlengde leertijd (doubleren) We streven naar een ononderbroken ontwikkeling van elk kind. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. We houden rekening met de voortgang van het kind. Als de leerresultaten en ontwikkeling opvallend achterblijven bij de landelijke norm, wordt een doublure overwogen. Doel van het zittenblijven is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. We streven ernaar, een besluit te nemen in goed overleg en met instemming van de ouders,maar uiteindelijk beslist de school. Het besluit wordt onderbouwd en gemotiveerd door de leraar en de intern begeleider en de ouders worden tijdig geïnformeerd. Alleen bij hoge uitzondering kan een kind tweemaal in de schoolloopbaan doubleren. Meer informatie hiervoor staat in het protocol verlengde leertijd (zie bijlage 2). 4.2 Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs Als de school de zorg die het kind nodig heeft niet meer kan bieden, kan het kind doorverwezen worden naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs Speciaal Basisonderwijs Kinderen met een leeren/of ontwikkelingsachterstand kunnen aangemeld worden bij het Speciaal Basisonderwijs. In overleg met de ouders wordt het kind aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL is de commissie die zich buigt over de toelaatbaarheid van kinderen tot het speciaal basisonderwijs. Zonder en beschikking van de PCL kan een kind niet geplaatst worden. De PCL bestaat uit de voorzitter van het samenwerkingsverband, de directeur van de speciale school voor basisonderwijs, een jeugdarts, een psycholoog/orthopedagoog, een maatschappelijk deskundige en de intern begeleider van de eigen basisschool. Procedure met betrekking tot aanmelding bij de PCL (aanvragen van een beschikking): Wanneer de basisschool in overleg met de ouders en de schoolbegeleidingsdienst tot de conclusie gekomen is dat verdere begeleiding op de speciale school voor het basisonderwijs de voorkeur geniet, wordt het traject als volgt ingezet: 1. De basisschool stuurt het onderwijskundig rapport naar de PCL in Veghel. 2. De ouders krijgen bericht van de PCL dat het onderwijskundig rapport ontvangen is. Zij krijgen informatie over de speciale school voor basisonderwijs en een inschrijfformulier. Tevens worden zij geïnformeerd over de toelatingsprocedure. 3. Er kan nog aanvullend onderzoek worden gedaan (medisch, maatschappelijk en/of psychologisch). 4. Na intern overleg wordt er een beschikking geformuleerd. Deze wordt besproken met de ouders en met de basisschool. 5. Als een positieve beschikking wordt afgegeven kunnen ouders hun kind aanmelden bij de school voor speciaal onderwijs De Wissel in Veghel. 6. Als de ouders een negatieve beschikking ontvangen of weigeren hun kind aan te melden na een positieve beschikking wordt in overleg met de school een passende oplossing gekozen, waarbij het belang van het kind voorop staat. Pagina 7

8 4.2.2 Speciaal Onderwijs Kinderen met een beperking (handicap) kunnen aangemeld worden bij het Speciaal Onderwijs. Het Speciaal Onderwijs bestaat uit vier clusters: 1. Visueel gehandicapten en blinde kinderen. 2. Dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak/taalmoeilijkheden. 3. Meervoudig, lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen. Langdurig zieke kinderen. 4. Kinderen met gedragstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische problematiek. Voor verwijzing naar het speciaal onderwijs is een indicatie nodig van de Commissie van Indicatiestelling (CVI). Mocht een indicatie worden afgegeven, dan kan voor een rugzak of wel leerlinggebonden financiering (LGF) worden gekozen. Het kind bezoekt dan de basisschool met ondersteuning van de leerlinggebonden financiering (LGF) Leerlinggebonden financiering Een LGF bestaat uit drie delen: Een bedrag voor extra personele inzet. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor extra uren voor de leerkracht, de remedial teacher, een klassenassistent of een andere gekwalificeerde medewerker. Een combinatie is mogelijk. Een bedrag waarmee speciale leermiddelen kunnen worden aangeschaft. Ook kan het worden gebruikt om meer duidelijk te krijgen over hoe op school de leerling het beste kan worden geholpen; handelingsgericht onderzoek dus. Een bedrag voor ambulante begeleiding. Door middel van ambulante begeleiding wordt de school, de leerkracht(en) en (direct of indirect) de leerling deskundige hulp geboden. De ambulante begeleiding wordt verzorgd door een medewerker van een speciale school of van een ambulante dienst van het REC (Regionaal Expertise Centrum).Op onze school doen we er alles aan, de rugzakleerlingen optimaal te begeleiden. We maken daarbij graag gebruik van de specialisten van de speciale school. Hoewel we er als reguliere basisschool niet voor zijn ingericht en opgeleid, zoeken we creatief naar manieren om Nijnselse rugzakleerlingen in onze schoolgemeenschap op te nemen en goed onderwijs te geven in een ook voor hen veilige setting. We begeleiden de ouders bij hun keuze tussen de speciale school met alle voorzieningen, maar op afstand (Veghel Boxtel, Eindhoven) en onze Nijnselse basisschool. 5 Sociaalemotionele ontwikkeling Naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen hechten wij veel waarde aan het welbevinden van de leerlingen. Wij streven naar een sfeer en veiligheid, vertrouwdheid en gemoedelijkheid. Wij zijn alert op onverdraagzaamheid, discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen daarvan. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem ZIEN! Bij het invullen daarvan maken we gebruik van belangrijke informatiebronnen zoals observaties van de leerkrachten en gesprekken met de kinderen en hun ouders. Aanvullend wordt in de groepen 3 t/m 8 jaarlijks een sociogram afgenomen. Het sociogram maakt de speciale relaties en verbindingen die in een groep spelen zichtbaar. Het geeft inzicht wie in het middelpunt van en wie buiten de groep staat. Met het oog op het vervolgonderwijs wordt in groep 7 de SAQI afgenomen. De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. Voor meer informatie zie document pestprotocol. Pagina 8

9 6 Bijlagen 6.1 Toetskalender Toets /Groep G.O.V.K 2 Nov. Mei Taal voor Kleuters Mei Rekenen voor kleuters Mei Drieminuten toets Avi Lezen Leestechniek Leestempo Luisteren Mei Dec. Dec. Dec. Toets begrijpend lezen Spellingvaardigheid Febr. Febr. Febr. Febr. Woordenschattoets Jan. Rekenen en Wiskunde Engels Mei/ Entreetoets Mei Eindtoets Febr. NIO 3 Okt. Schoolvragenlijst Zien Okt. Okt. Okt. Okt. Okt. Okt. Schoolvragenlijst Okt. SAQI 4 Sociogram Okt. Okt. Okt. Okt. Okt. Okt. Tabel 1 2 Gouds Ontwikkelings Volgsysteem voor kleuters 3 Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau 4 School Attitude Questionnaire Internet Pagina 9

10 6.2 Bijlage 2: Protocol verlengde leertijd Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Onze school hanteert het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dat systeem moet het kind in een bepaalde leertijd een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden verwerven. Als school streven we een ononderbroken ontwikkeling na. Er wordt veel rekening gehouden met goede en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Naast een evenwichtige sociaal emotionele ontwikkeling vormen zij de basis voor elke ontwikkeling. Verlengd leertijd Soms blijkt dat een kind over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikt om verantwoord de overstap te maken naar een volgend leerjaar. Dan is het bieden van verlengde leertijd (doublereren) een optie. In de meeste gevallen zal het bieden van verlengde leertijd alleen plaats vinden in de groep 1 t/m5. Doel van de verlengde leertijd is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. We streven ernaar om een dergelijk besluit in goed overleg en met instemming van de ouders te laten plaatsvinden. Uiteindelijk beslist de school. Procedure In oktober bespreekt de leerkracht met de interne begeleider de ontwikkeling van elk kind. Er wordt dan ook gesproken welk handelingsplan/advies wordt uitgevoerd om de problemen te verminderen/op te heffen. In november/december deelt de leerkracht zijn/haar zorgen met de ouders. De ouders worden over het handelingsplan geïnformeerd. De school vraagt zo nodig advies aan een externe instantie. In maart wordt het handelingsplan geëvalueerd met de interne begeleider, de leerkracht en de ouders. In mei worden alle kinderen besproken met de intern begeleider. Nadat in mei/juni de CITO LOVS toetsen zijn afgenomen wordt in samenspraak met de leerkracht en de interne begeleider besloten voor welke leerlingen verlengde leertijd noodzakelijk geacht wordt. Ouders worden door middel van een gesprek door de leerkracht en de intern begeleider op de hoogte gesteld van het besluit. Er wordt ten behoeve van het leerlingdossier door de intern begeleider een schriftelijk verslag van het oudergesprek gemaakt. 6.3 Bijlage 3: Informatieve websites: Pagina 10

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Afspraak maken met de leerkracht/directie Als u een van de team-/directieleden wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken.

Afspraak maken met de leerkracht/directie Als u een van de team-/directieleden wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken. 8 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Communicatie met ouders De groepen krijgen 3x per jaar een rapport mee. De gesprekken vinden

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 ZORGPLAN 2011-2012 Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 Zorgplan OBS meester G. Propschool 2011-2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Zorgverbreding

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

LEERLINGENZORG. b a s i s s c h o o l d e V o e ë g e l s j t a n g. Leerlingenzorg: kaders

LEERLINGENZORG. b a s i s s c h o o l d e V o e ë g e l s j t a n g. Leerlingenzorg: kaders LEERLINGENZORG Leerlingenzorg: kaders Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen de kaders van het rijksbeleid (Passend Onderwijs), het Zorgplan van het Samenwerkingsverband en het beleid van Movare inzake

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Gooilandschool Meentweg 44 Bussum

Gooilandschool Meentweg 44 Bussum Gooilandschool Meentweg 44 Bussum Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 1. Algemene leerlingenzorg blz. 4 1.1 Visie op zorg en onderwijs blz. 4 1.2 Uitgangspunten zorg blz. 4 1.3 Verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Meer informatie over de zorg voor kwaliteit kunt u lezen in het document ondersteuningsprofiel bs. St. Jozef Elsloo

Meer informatie over de zorg voor kwaliteit kunt u lezen in het document ondersteuningsprofiel bs. St. Jozef Elsloo Zorgverbreding Verbreding van de zorg betekent dat nog beter moet worden uitgezocht wat een kind wel en niet kan. Hoe kan ik als onderwijsgevende de stof zo aanbieden dat het kind het wel begrijpt? De

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL "DE LEILINDE"

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LEILINDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL "DE LEILINDE" School : Basisschool "De Leilinde" Plaats : Reusel BRIN-nummer : 08LQ Onderzoeksnummer : 108032 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019

Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan Annie MG Schmidtschool Den Haag (versie juni 2015) Als bijlage bij het Schoolplan 2015-2019 Zorgplan 2015-2019 Annie M.G. Schmidtschool Den Haag 1 Inhoud: 1. Visie op zorg p. 03 2. Zorg p. 03

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Zorgplan

Inhoudsopgave Zorgplan Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van de interne begeleider 3 1.3 Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Zorgplan. Het Kompas geeft richting aan talent. CBS Het Kompas. Augustus 2011

Zorgplan. Het Kompas geeft richting aan talent. CBS Het Kompas. Augustus 2011 Zorgplan CBS Het Kompas Augustus 2011 Het Kompas geeft richting aan talent Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor het zorgplan Hoofdstuk 2 Zorgbepaling op cognitief en didactisch gebied

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Goed onderwijs voor alle leerlingen

Goed onderwijs voor alle leerlingen Leerlingbegeleiding Goed onderwijs voor alle leerlingen Scholen doen er alles aan om het beste uit kinderen te halen. Leerkrachten zijn hierin de spil. Soms lopen zij in de dagelijkse praktijk tegen leer-

Nadere informatie

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er Dyslexie Protocol Wie doet binnen de school uitspraken over dyslexie? Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie