Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan"

Transcriptie

1 Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam Zorgplan 1

2 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem De interne begeleiding De werkzaamheden van de interne begeleider Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Contacten 5 2 Groeps- en leerlingbesprekingen Groepsbesprekingen Leerlingbesprekingen Inhoud leerlingbespreking 6 3 Indeling van de zorg Zorgverbreding op niveau Zorgverbreding op niveau Breed overleg Zorgverbreding op niveau 2 (bovenschools) 9 4 Formulieren 10 5 Werken met het ontwikkelingsperspectief Indicator voor leerlingen met 11 specifieke onderwijsbehoeften 5.2 Realistisch en onderbouwd Tussendoelen 12 2

3 1 Typering van ons onderwijssysteem De Openbare Daltonschool Overschie bestaat uit twee locaties waar basisonderwijs wordt gegeven. Op beide locaties wordt les gegeven aan de groepen 1 t/m 8. Er wordt op school gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Om kinderen de aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van moderne lesmethoden en materialen. Een leerling die extra zorg nodig heeft (zorgleerling) kan op allerlei gebieden hulp nodig hebben; cognitief, sociaal, psychisch of medisch De leerling is maatgevend voor het streven naar onderwijs op maat. Een zorgsysteem voorziet in de mogelijkheden individuele kinderen extra aandacht te geven en extra hulp in de groep te realiseren. Het onderwijsklimaat wordt gekenmerkt door de centrale begrippen warmte en structuur. De leerkracht is hierbij een onmisbare steun en toeverlaat. Om te komen tot een optimale ontplooiing wordt de leerling geaccepteerd en gestimuleerd om te leren omgaan met het eigen kunnen en willen. De doelstelling van de school is om in een zo vroeg mogelijk stadium leer en/-of gedragsproblemen te signaleren. De ontwikkeling van onze leerlingen wordt o.a. gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze toetsen worden gebruikt van gr 1 t/m 8. Kleuters dienen minimaal drie maanden basisonderwijs te hebben gevolgd, voordat ze getoetst worden. Wanneer kleuters instromen in de periode tussen de midden en eindafname van de Cito toetsen ( maar wel drie maanden onderwijs hebben gehad) wordt in juni de eind afname gedaan. In het volgend schooljaar, wanneer zij weer in gr 1 zitten, wordt de normale toetsprocedure van midden en eindafname gevolgd. Zij hebben dan drie meetmomenten gehad in gr De interne begeleiding Voor de vormgeving aan de interne begeleiding en de zorgstructuur van de school, heeft de school de beschikking over een intern begeleider. De IB werkt op beide gebouwen. Het uitgangspunt is dat de leerkracht hoofdverantwoordelijk is voor de zorg van zijn/haar leerlingen. De I.B. werkt onder verantwoordelijkheid van de directie van de school. Zij/hij ondersteunt het schoolmanagement bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het terrein van de leerlingenzorg, coördineert de implementatie van het zorgbeleid en ondersteunt leerkrachten bij de uitvoering van de leerlingenzorg in de klas. 1.2 De werkzaamheden van de I.B. bestaan uit: 1 Het ondersteunen van de directie van de school bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het terrein van de leerlingenzorg door: o het analyseren van de bestaande zorgvoorzieningen en het signaleren van de knelpunten daarin; o het onderzoeken van mogelijkheden van zorgmiddelen en zorginterventies en het adviseren hierover; 3

4 o het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorg, ook op het bovenschoolse niveau; o het bewaken van regels omtrent de leerlingenzorg, handreikingen voor het maken van handelingsplannen voor zorgleerlingen; o het adviseren over de deskundigheidsbevordering van het personeel op het terrein van leerlingenzorg; o betrokkenheid bij het schrijven van het specifiek schoolplan; o het implementeren van nieuwe werkwijzen. o Het opstellen van eigen leerlijnen voorzien van ontwikkelingsperspectief in overleg met leerkracht, ouders en eventuele externe deskundigen. (zie H5) 2 Het coördineren en implementeren van het zorgbeleid binnen de school door: o het volgen van leerlingen; o het opstellen van een toetskalender en het analyseren van de toetsresultaten; o het bewaken van de leerlijnen; o dossiervorming en dossierbeheer o het organiseren, voorbereiden en begeleiden van leerling en groepsbesprekingen met de leerkracht o het bespreken van handelingsplannen met behulp van een leerlingvolgsysteem, het bewerken daarvan en het rapporteren aan de directie; o het coördineren van de invoering van nieuwe methoden en leermiddelen voor zorgleerlingen; o het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders als er problemen zijn met hun kind; o onderhouden van contacten met externe instanties o bewaken van procedures en afspraken omtrent de leerlingenzorg 3 Het ondersteunen van leerkrachten bij de uitvoering van de leerlingenzorg door: o ondersteuning bieden bij het invoeren van toetsgegevens en het gebruik van het computerprogramma ESIS/Parnassys o het ondersteunen in de contacten met ouders; o het coördineren van observaties en verrichten van diagnostisch onderzoek bij zorgleerlingen; o het ondersteunen van de leerkracht bij het onderzoeken en observeren van de zorgleerling en bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen; o het coördineren van speciale hulp en ambulante begeleiding rond individuele leerlingen; o coördineren van aanmeldingen bij het zorgteam; o coördineren en begeleiden van aanmelding bij externe instantie; o coördineren van verwijzingen van leerlingen naar het SBO of andere vorm van onderwijs 4 Het aansturen van de remedial teacher en onderwijsassistent bij hulp in de leerlingenzorg. 1.3 Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden o de I.B. is verantwoording schuldig aan de directeur van de school over de bijdragen aan het zorgbeleid, de coördinatie van de uitvoering van het 4

5 zorgbeleid, de interventies rond individuele leerlingen en de ondersteuning van leerkrachten; o De I.B. werkt binnen de kaders van het vastgestelde zorgplan van de school en de bovenschoolse afspraken rond leerlingenzorg. (zie zorgplan WSNS3701) 1.4 Contacten o met directie over de ontwikkeling van het zorgbeleid en om afstemming te krijgen over de uitvoering; o met leerkrachten om zorgproblematiek te inventariseren, hen te ondersteunen en mogelijke knelpunten te bespreken; o met ouders van zorgleerlingen om informatie te geven over handelingsplannen en om eventuele problemen te bespreken; o met de intern begeleiders van andere scholen om informatie en ervaringen uit te wisselen (studiedag WSNS, netwerkbijeenkomsten, collegiale consultatie); o met het zorgteam, ambulant begeleiders, orthopedagogen, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, logopediste, politie, jeugdzorg, leerplicht etc. o indien nodig kan de intern begeleider op verzoek van de leerkracht aanwezig zijn bij een oudergesprek om aanvullende informatie te geven over de ontwikkeling van de leerling. Een belangrijk aandachtspunt m.b.t contacten met derden: Informatie over leerlingen van de school wordt nooit telefonisch verstrekt. Dit om problemen te verkomen. Het gaat om vertrouwelijke informatie. Wanneer er toch overleg plaats moet vinden, dan dient hier een afspraak voor gemaakt te worden en dient er vermeld te worden, dat er discreet met de gegevens omgegaan moet worden. 2 Groeps en leerlingbesprekingen In een schooljaar vinden meerdere groeps en leerlingbesprekingen plaats. (Voor exacte data zie bijlage). Om het verschil tussen beide besprekingen te verduidelijken volgt hieronder een beschrijving. 2.1 Groepsbesprekingen De groepsbesprekingen vinden 3 keer per jaar plaats tussen leerkracht en intern begeleider. Groepsbespreking 1: Deze wordt gehouden in het begin van het schooljaar en gaat in op de laatste Cito resultaten van het vorige schooljaar(juni). Tijdens de groepsoverdracht is het plan van aanpak reeds besproken tussen de oude en nieuwe groepsleerkracht. Vanuit deze overdracht wordt het nieuwe groepsplan opgesteld. Het groepsplan wordt besproken in de groepsbespreking. Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden vermeld, maar worden pas verder besproken in de leerlingbespreking. Er worden per vakgebied realistische en meetbare doelstellingen geformuleerd die bij de volgende groepsbespreking worden geëvalueerd. Groepsbespreking 2: bespreking groepsplan naar aanleiding van Cito (midden) en methodegebonden toetsen. Er wordt een nieuw groepsplan opgesteld of het oude groepsplan wordt aangepast en/of aangevuld. De doelstellingen die bij het eerste groepsplan zijn bepaald worden geëvalueerd. Er worden per vakgebied nieuwe 5

6 realistische en meetbare doelstellingen geformuleerd die bij de volgende groepsbespreking worden geëvalueerd. Groepsbespreking 3: De doelstellingen die bij het tweede groepsplan zijn bepaald worden geëvalueerd. Bespreking nieuwe groepsplannen voor het eerste deel van het volgende schooljaar. Dit valt samen met de groepsoverdracht. Het is het startplan voor de volgende leerkracht. ( na Cito mei/juni) 2.2 Leerlingbesprekingen De leerlingbesprekingen worden meerdere malen per jaar gehouden. Deze besprekingen vinden plaats tussen intern begeleider en leerkracht. De leerlingbespreking loopt volgens een vaste procedure. In de groepsbespreking worden de zorgleerlingen vermeld en tijdens de leerlingbespreking wordt er uitvoerig op de individuele zorgleerlingen ingegaan. Een kind kan worden besproken in de leerlingbespreking als: - een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het groepsplan - de onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven - er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis. Op de toetskalender wordt het karakter van de afzonderlijke leerlingbesprekingen vermeld Inhoud leerlingbespreking Nieuw ingebrachte leerlingen : De leerkracht geeft een probleemomschrijving van de leerling en de reeds geboden hulp. De leerkracht formuleert een hulpvraag die ingaat op het exacte probleem. In samenspraak met de intern begeleider stelt de leerkracht een individueel handelingsplan op. Deze dient goedgekeurd te worden door de intern begeleider. De uitvoering van het handelingsplan kan op verschillende niveaus plaats vinden: - In eerste instantie in de groep door de leerkracht zelf. ( RT in de groep) - Door de remedial teacher. Dit gebeurt alleen als het voor de leerkracht onmogelijk is om RT in de eigen groep te organiseren. Leerlingen die in een combinatiegroep zitten komen hiervoor eerder in aanmerking. - Door een medewerker van een externe organisatie ( therapeut, logopedist, orthopedagoog, ambulant begeleider) Bespreking reeds ingebrachte leerlingen: De voortgang van reeds besproken leerlingen komt terug in de leerlingbesprekingen. Het handelingsplan wordt tussentijds geëvalueerd met leerkracht en eventueel remedial teacher. Er wordt bepaald of de hulp verlengd of afgebroken dient te worden. 6

7 3 Indeling van de zorg Op beide locaties van de Openbare Daltonschool Overschie wordt onderscheid gemaakt in drie zorgniveaus. Niveau 0: zorgverbreding op groepsniveau Niveau 1: zorgverbreding op schoolniveau Niveau 2 zorgverbreding op bovenschools niveau 3.1 Zorgverbreding op niveau 0 Zorgverbreding op niveau 0 vindt plaats binnen de groep en wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht eventueel in samenwerking met een onderwijsassistente. De zorg in de groep bestaat uit het werken volgens de methoden. De methoden geven aan welke kinderen verlengde instructie, herhalings- en/of verrijkingslessen krijgen. De leerkracht signaleert de leerlingen die extra zorg nodig hebben naar aanleiding van de toetsresultaten en observaties. Extra zorg wordt ingezet voor leerlingen aan de onder en bovenkant. De te nemen pedagogisch didactische maatregelen bestaan uit: o gericht volgen van de individuele leerling o extra leertijd (pre-teaching en rt in de klas) o aangepaste instructie. Materialen die gebruikt kunnen worden: o methoden; o computer. o ortho- didactische materialen Voor de organisatie wordt gebruik gemaakt van: o zelfstandig werken o directe instructiemodel ( gebruik instructietafel ) o optimaal klassenmanagement Kinderen met een individueel handelingsplan krijgen zorg binnen de groep. Dit dient tevens vermeld te worden in het groepsplan, dat eerder besproken is in de groepsbespreking. Daarnaast dienen ouders ingelicht te worden bij elke vorm van extra hulp die hun kind krijgt. Dit gebeurt door middel van een brief. De registratie van de zorgverbreding op niveau 0 wordt bewaard in de zorgmap in de groep en de groepsmap van de intern begeleider. Het betreft hier groepsoverzichten van methodegebonden en methode overstijgende toetsen en groepsoverzichten van Cito-toetsen 3.2 Zorgverbreding op niveau 1 Zorgverbreding op niveau 1 vindt plaats wanneer een leerkracht binnen de groep niet de zorg kan geven, die de leerling nodig heeft. Na evaluatie kan blijken dat de zorg voor een leerling binnen de groep niet het gewenste effect heeft. De leerling kan niet meer verder begeleid worden door de leerkracht zonder hulp. Zorgverbreding op niveau 1 wordt vormgegeven in overleg met de I.B. Inzet van een remedial teacher/onderwijsassistent behoort op dit niveau tot de mogelijkheden. 7

8 Het overleg met de I.B. vindt plaats in groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Uiteraard kan de leerkracht of intern begeleider naast de reguliere besprekingen ook zelf een andere afspraak maken om leerlingen te bespreken. Aanmelding van een leerling gebeurt d.m.v. het invullen van een zgn. 'leerlingbesprekingsformulier'.dit formulier wordt bijgevoegd bij het groepsbesprekingsformulier. Na bespreking van de leerling wordt besloten welke acties worden ondernomen o De IB heeft van de groepsleerkracht voldoende informatie verkregen om handelingsadviezen te geven op basis waarvan de groepsleerkracht een handelingsplan kan opstellen; o de groepsleerkracht stelt in samenspraak met de intern begeleider een handelingsplan op. Dit wordt uitgevoerd en geëvalueerd op school, maar buiten de groep. Wanneer na evaluatie de gestelde doelen blijken te zijn behaald gaat de zorg van de leerling terug naar niveau 0 of blijft op niveau 1. Dit is afhankelijk van de aard van de problemen of de grootte van de achterstand. Blijken na evaluatie de gestelde doelen niet behaald te zijn, dan volgt een observatie of aanvullend didactisch onderzoek door de I.B. o de I.B. observeert de leerling in de groep; o de I.B. doet aanvullend didactisch onderzoek; o de ouders van de leerling worden uitgenodigd voor een gesprek: - om meer informatie te verzamelen over de leerling - om ouders op de hoogte te stellen van het probleem Na verzameling van voldoende informatie volgt een handelingsadvies. De groepsleerkracht stelt een nieuw of aangepast handelingsplan op, dat wordt uitgevoerd en geëvalueerd. In het geval dat er niet voldoende informatie is om handelingsadviezen te geven, of indien na evaluatie van een handelingsplan onvoldoende resultaten worden behaald, kan worden besloten om de leerling te bespreken met een externe deskundige. Voor alle bovenstaande mogelijke acties worden vervolgafspraken gemaakt. Tijdens die vervolgafspraken worden de uitkomsten van onderzoek en/of observaties besproken, de handelingsadviezen gegeven, het handelingsplan gemaakt/besproken en later geëvalueerd Breed overleg In het breed overleg multi disciplinair overleg) wordt de leerling besproken door de intern begeleider, de groepsleerkracht (alleen bij nieuwe aanmelding) en externe deskundigen. (jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, WSNS etc.) Het gaat hier in het algemeen over problemen met een sociaal-maatschappelijk karakter. Dit kan betrekking hebben op alle niveaus binnen de zorg. Wanneer een leerling op school ingeschreven wordt, geven ouders automatisch toestemming voor het eventueel bespreken van hun kind in het breed overleg. 8

9 3.3 Zorgverbreding op niveau 2 (bovenschools) Van zorgverbreding op niveau 2 is sprake wanneer een externe deskundige bij de zorg voor de leerling betrokken wordt. Wij maken deel uit van het samenwerkingsverband WSNS Hier kan de school terecht met zorgvragen waar het zelf geen antwoord op heeft. Dit kan bijvoorbeeld gaan om adviezen van orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, een ambulant begeleider, het zorgteam van WSNS, een logopedist, een psycholoog, een fysiotherapeut, De schoolarts is een andere specialist die we kunnen raadplegen. Een leerling wordt besproken in het zorgteam van WSNS wanneer is gebleken dat zorg op niveau 0 en 1 niet toereikend is geweest. Hier gaat een uitvoerige aanmeldprocedure aan vooraf, waarin ouders toestemming moeten geven voor externe hulp of onderzoek. Ook hier komen weer adviezen, handvatten uit naar voren waar op schoolniveau mee gewerkt kan worden. Blijken er onvoldoende resultaten bereikt te zijn, of kan de school de zorg niet leveren, dan wordt een PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) aanvraag gedaan. Hier wordt getoetst of het kind toelaatbaar is voor het SBO / SO en of de afgesproken procedure juist is gevolgd. Is het kind toelaatbaar voor het SO dan wordt tevens de beslissing genomen voor welk cluster het kind in aanmerking komt. Op initiatief van school en/of ouders kunnen ouders hun kind aanmelden bij de Commissie voor Indicatiestelling (CVI) van het Regionaal Expertise Centrum (REC). Het CVI beoordeelt aan de hand van onafhankelijke landelijke criteria of de leerling in aanmerking komt voor zgn. leerling gebonden financiering (LGF, beter bekend als 'de rugzak') en in welk cluster de leerling wordt geplaatst. Het speciaal onderwijs is verdeeld in de volgende vier clusters: o cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps en blinde kinderen; (Dit cluster valt buiten de regeling leerling gebonden financiering. Dit betekent dat in overleg met de school voor speciaal onderwijs ondersteuning in het regulier onderwijs wordt gegeven); o cluster 2:voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen); o cluster 3:voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap; o cluster 4:voor kinderen met psychiatrische- of gedragsstoornissen. Per REC is er een Commissie voor Indicatiestelling. Als het CVI een positieve indicatie afgeeft kunnen de ouders kiezen: 1. Hun kind blijft/komt op onze school met een rugzak (met daarin middelen voor extra begeleiding en voorzieningen); 2. Hun kind gaat naar een school voor speciaal onderwijs. Indien de ouders verzoeken om hun kind bij ons op school te laten / aan te willen melden, wordt bekeken of dit praktisch haalbaar is. In de schoolgids staat vermeld welke criteria de school hanteert voor het wel of niet toelaten van een rugzakleerling. 9

10 4 Formulieren Leerling-gegevens worden op school nauwkeurig bijgehouden. Deze worden 5 jaar na het school verlaten bewaard. Vertrouwelijke gegevens worden volgens het privacy reglement bewaard Er worden verschillende formulieren gebruikt om groeps- en individuele resultaten en handelingen in kaart te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende formulieren en hun gebruiksvoorwaarden. Groepsplan: De IB-er zorgt er voor dat de leerkrachten in bezit zijn van een blanco groepsplan formulier. Dit kan zowel handmatig als digitaal ingevuld worden. In het groepsplan geeft de leerkracht per vakgebied aan hoe hij/zij dit vak organiseert binnen de groep. Uit het groepsplan is af te lezen hoe de leerkracht omgaat met niveauverschillen binnen de groep. In het groepsplan wordt beschreven op welk leerstofonderdeel de leerlingen extra instructie nodig hebben, welke materialen daarvoor gebruikt worden, op welk tijdstip daar tijd voor is en wat de bedoeling is van de extra instructie. Leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften worden geclusterd in een groepsplan voor de periode tot het volgende toetsmoment. Voorbereiding leerlingbespreking Nieuwe leerlingen die extra zorg nodig hebben worden besproken aan de hand van dit formulier. Op dit formulier geeft de leerkracht aan wat de aard van het probleem is, de toetsgegevens, de reeds geboden hulp, en de hulpvraag. Met name de hulpvraag dient specifiek en concreet te worden geformuleerd. Individueel handelingsplan Wanneer een uitgebreidere beschrijving nodig is van beginsituatie, doelstelling, organisatie etc. wordt een handelingsplan ingevuld voor een leerling. De belangrijkste voorwaarde van een bruikbaar handelingsplan is dat deze SMART moet zijn. De doelen van de extra hulp worden zo concreet mogelijk en toetsbaar geformuleerd. Er wordt een periode afgesproken tot wanneer de hulp wordt ingezet en daarna wordt er geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats met groepsleerkracht, intern begeleider en remedial teacher. De resultaten van de evaluatie worden vermeld in het handelingsplan. Eigen leerlijn voorzien van ontwikkelingsperspectief Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die voor een of meerdere vakgebieden op maximaal eind groep 7 niveau zullen uitstromen. Eigen leerlijnen voorzien van eind- en tussendoelen worden in dit document in kaart gebracht. (zie hoofdstuk 5) 10

11 5 Werken met het ontwikkelingsperspectief Vanuit de inspectie wordt iedere basisschool in Nederland geacht aan alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften planmatige zorg te verlenen. In de praktijk wordt hierbij meestal over eigen leerlijnen gesproken. De inspectie beoordeelt of er voldoende leerwinst voor taal en rekenen wordt geboekt. Dit is alleen mogelijk als de school een ontwikkelingsperspectief voor deze leerlingen heeft opgesteld, voorzien van tussendoelen. De school volgt de ontwikkeling van deze leerlingen aan de hand van deze tussendoelen. Ook de Openbare Daltonschool Overschie maakt gebruik van eigen leerlijnen voorzien van een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 5.1 Indicator voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Bij de beoordeling van deze indicator worden alleen die leerlingen beschouwd die maximaal het eindniveau van groep 7 behalen en zelfs niet deels het leerstofaanbod van groep 8 krijgen voor het betreffende vakgebied. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met: - een SO of SBO indicatie, maar waarvan de school heeft besloten ze binnen het regulier basisonderwijs te houden; - leerlingen met een leerling gebonden financiering (LGF of rugzakleerlingen); - een verwachte uitstroom naar het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs; - cognitieve of sociaal-emotionele belemmeringen op één of meerdere van de vakgebieden rekenen, technisch lezen of begrijpend lezen. Dit zijn vooral leerlingen die naar verwachting zullen uitstromen naar het LWOO. Het gaat hier dus niet om leerlingen met kortlopende handelingsplannen, die verder gewoon het reguliere leerstof aanbod kunnen volgen. Op de Openbare Daltonschool Overschie wordt het ontwikkelingsperspectief opgezet vanaf groep 5. Er zijn dan voldoende gegevens verzameld om een realistische verwachting te schetsen. 5.2 Realistisch en onderbouwd De intern begeleider stelt in overleg met de leerkracht, ouders en eventueel externe deskundigen (orthopedagoog, ambulant begeleider, psycholoog etc.) het ontwikkelingsperspectief op. Een IQ onderzoek is hierbij niet verplicht. In het ontwikkelingsperspectief moet duidelijk naar voren komen dat de leerachterstanden zijn veroorzaakt door kindkenmerken en niet door tekortschietend onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief moet in meetbare termen worden geformuleerd. Op onze school worden vaardigheidsscores en dle s* gebruikt om de eind- en tussendoelen vast te stellen. 11

12 Om dit te onderbouwen worden belemmerende, protectieve, eventuele IQ gegevens en onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht en meegenomen bij het bepalen van de doelstellingen. Indicatie voor relatie uitstroomniveau, intelligentieniveau en ontwikkelingsperspectief Uitstroomniveau Intelligentieniveau Indicatie ontwikkelingsperspectief voor RW, TL, BL PRO IQ Eind niveau groep 5 LWOO IQ Eind niveau groep 6 LWOO IQ en specifieke stoornis (bv dyslexie, dyscalculie) Eind niveau groep 6 voor het betreffende vakgebied LWOO IQ en sociaal-emotionele problemen Eind niveau groep Tussendoelen Het ontwikkelingsperspectief is nodig als basis voor het plannen van het leerstofaanbod en het volgen de ontwikkeling van de leerling. Tussendoelen (korte termijn doelen) worden hieruit afgeleid. Deze zijn leidend voor het leerstofaanbod en het volgen van de vorderingen. Op onze school wordt het ontwikkelingsperspectief twee keer per jaar bijgewerkt en besproken met ouders. Een goede eigen leerlijn bevat bij ons op school; - een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende vakgebied dat is bepaald aan de hand van het verwachte uitstroomniveau van de leerling; - tussendoelen die bepaald zijn aan de hand van het ontwikkelingsperspectief - een beredeneerd, gepland aanbod dat is bepaald aan de hand van de tussendoelen * DLE is de Didactische Leeftijds Equivalent. Ruwe testscores van didactische toetsen worden m.b.v. scoringstabellen (DLE-boek) omgezet in DLE's. De DLE staat voor het aantal onderwijsmaanden dat een gemiddelde leerling met deze score gevolgd heeft. Bijv. indien een leerling uit begin groep 8 (DL = 51) een testscore behaalt met een DLE van 35, wil dat zeggen dat zijn prestatie overeenkomt met een gemiddelde leerling uit halverwege groep 6. Deze leerling heeft dan een leerachterstand van 16 maanden (51 35 = 16). 12

Inhoudsopgave Zorgplan

Inhoudsopgave Zorgplan Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van de interne begeleider 3 1.3 Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL Werken met een eigen leerlijn & OPP op de basisschool Dienst Ambulante Begeleiding WSNS Uitgangspunten en visie Wat is een eigen leerlijn? Een leerling heeft een eigen leerlijn

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Nils Schutte en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 ZORGPLAN 2011-2012 Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 Zorgplan OBS meester G. Propschool 2011-2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Zorgverbreding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA School : rkbs Cunera Plaats : Castricum BRIN-nummer : 09VP Onderzoeksnummer : 117291 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2009 Datum

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

2013-2014 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan 24 7244 BB Barchem. Zorgplan

2013-2014 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan 24 7244 BB Barchem. Zorgplan 2013-2014 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan 24 7244 BB Barchem Zorgplan Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Zorgverbreding op groepsniveau 4 Extra ondersteuning 4 Meerbegaafden 4 Rugzakje 5 Zorgverbreding

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Zorgplan. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

Zorgplan. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen Zorgplan Stichting Openbaar Onderwijs Kampen INLEIDING Gelukkig mogen wij les geven aan verschillende leerlingen. Al deze leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015

Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015 Hoofdstuk 5 schoolplan 2013-2015 2 5. Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel 5.1. Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau In het kader van de invoering

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zorgplan 2012-2014 Basisschool De Wendakker

Inhoudsopgave. Zorgplan 2012-2014 Basisschool De Wendakker Zorgplan 2012 2014 RK Basisschool De Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 Fax. 0541 532359 Email: dir.wendakker@konot.nl Website: www.wendakker.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

Zorgplan Obs W.A. Scholtenschool Pluvierstraat 13 Postbus RJ Foxhol 9600 AB Hoogezand

Zorgplan Obs W.A. Scholtenschool Pluvierstraat 13 Postbus RJ Foxhol 9600 AB Hoogezand Zorgplan 2011-2012 Obs W.A. Scholtenschool Pluvierstraat 13 Postbus 87 9607 RJ Foxhol 9600 AB Hoogezand 0598 393699 directie@wascholtenschool.nl ib@wascholtenschool.nl www.wascholtenschool.nl INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

Ondersteuning op basisschool Bernadette

Ondersteuning op basisschool Bernadette Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738AH Mariahout Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl Leerlingondersteuning

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning.

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Leerlingen zorgstructuur Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Inhoudsopgave 1. Inleiding blz: 3 2. Stappenplan zorgstructuur blz: 4 Bijlage 1: De drie zorgdocumenten schematisch naast elkaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk Onderwerp Pagina Hoofdstuk 1: Passend onderwijs: 1.1

Nadere informatie

Zorgplan schooljaar

Zorgplan schooljaar Zorgplan schooljaar 2015-2016 OKC De Westhoek, Dr.Jan Schoutenlaan 36, 3145 SZ Maassluis, 010-5914870, westhoek@wijzer.nu Zorgplan OKC De Westhoek schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Katern Zorg en begeleiding

Nadere informatie

Zorg ondersteunings- document

Zorg ondersteunings- document Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode 20142015 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften Deel 4.2 Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften 1. Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij rekenen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao Zorgplan Divi Divi School Prinsenlaan 3, Curaçao Inhoudsopgave Inleiding blz. 02 Leeswijzer Onze visie op zorg blz. 03 Zorgleerling blz. 03 Taakomschrijving blz. 04 Taakomschrijving directie m.b.t. zorgverbreding

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL School : de Leidse Houtschool Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17MJ Onderzoeksnummer : 113283 Datum schoolbezoek : 29 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie