Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO

2 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor leerlingen pag 6 Grenzen aan de zorg pag 8 Samenwerkingspartners zorg pag 9 Samenwerking ouders pag 9 2

3 Inleiding. Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en passend onderwijs. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het ondersteuningsbeleid op onze school is gebaseerd op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO In ons school ondersteuningsprofiel neemt het handelingsgericht werken een belangrijke plaats in. Alle scholen van ons samenwerkingsverband hebben zich verplicht handelingsgericht werken als uitgangspunt van hun pedagogisch en didactisch handelen te nemen. Ons ondersteuningsprofiel sluit aan bij de eisen die vanuit het samenwerkingsverband zijn gesteld aan het niveau van de basisondersteuning. Wij willen voor sommige kinderen ook vormen van extra ondersteuning bieden. Het ondersteuningsprofiel is tevens het document op basis waarvan de school kan beargumenteren of het wel of niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind kan voldoen. 3

4 Schoolgegevens CBS de ster Dorpshuisweg BN Harkstede Het schoolteam van CBS de ster bestaat uit vier groepsleerkrachten. De groepsleerkrachten volgen regelmatig een cursus op het gebied van rekenen, taal/spelling en lezen. Ook werkt het gehele team regelmatig aan het vergroten van de eigen deskundigheid door het volgen van trainingen op gebied van didactiek. De school kan gebruik maken van de Plus- klas in Ten Boer. De Plus- klas is gevestigd in GBS De Poort, een van de scholen van VGPONN. 4

5 Ondersteuning Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld op twee niveaus Basisondersteuning en Extra ondersteuning Basisondersteuning Basisondersteuning vormt het fundament van het continuüm van onderwijsondersteuning. Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. Aspecten van basisondersteuning: 1. Preventieve en lichte curatieve interventies Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en de school kan deze al dan niet in samenwerking met ketenpartners organiseren. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen als medewerkers) maakt deel uit van de basisondersteuning. Binnen onze school zijn afspraken gemaakt over het aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen); onderwijsprogramma s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben; methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen; een protocol voor medische handelingen; de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden. Genoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van de leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies geldt dat een diagnose behulpzaam is voor het inzetten van een handelingsgerichte aanpak. Er wordt geen indicatie afgegeven die recht geeft op extra (leerlinggebonden) financiering. 5

6 2. Planmatig werken Uitgangspunt bij het planmatig werken vormen de indicatoren Zorg en begeleiding, zoals vastgelegd in het toezichtskader voor PO en VO van de onderwijsinspectie én de cyclus handelingsgericht werken: - vaststellen van onderwijsbehoeften - passend aanbod organiseren - evalueren 3. Kwaliteit van basisondersteuning Criterium hiervoor is het toezichtskader van de onderwijsinspectie waarin een minimum norm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het Onderwijsleerproces of Zorg en begeleiding aan de gestelde norm. Extra ondersteuning De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de school, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. De arrangementen worden door de school gerealiseerd al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Zorg voor leerlingen Sommige kinderen hebben gedurende zijn/haar schoolloopbaan extra ondersteuning nodig. Soms voor een korte periode, soms voor een langere tijd. Dit betekent echter lang niet altijd dat er sprake is van ernstige problemen en/of een leerachterstand. Het is belangrijk om problemen vroegtijdig te ontdekken, zodat op tijd hulp geboden kan worden. Op onze school gebeurt dit o.a. door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem, het regelmatig houden van groeps- en leerlingbesprekingen, het opstellen van groepsplannen en individuele handelingsplannen. Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen werken volgens een eigen individuele leerlijn. Interne begeleider Om de zorg binnen de school goed te organiseren is op onze school een intern begeleider werkzaam. Tot de taken van de IB-er behoren o.a. het voeren van gesprekken met ouders en leerkrachten, het afnemen van pedagogisch/ didactische toetsen bij kinderen, het 6

7 ondersteunen en coachen van leerkrachten bij de begeleiding van zorgkinderen en onderhouden van contacten met externen. Ouders en leerkrachten kunnen met de intern begeleider de problematiek van een leerling bespreken. In gezamenlijk overleg worden dan afspraken over verdere begeleiding gemaakt. Het leerlingvolgsysteem Bij ons op school wordt iedere leerling in zijn/haar schoolloopbaan vanaf groep 1 systematisch gevolgd. Wij hanteren methode gebonden toetsen (horen bij de gebruikte methoden) en de methode onafhankelijke toetsen (o.a. Cito). Het gebruik van de toetsen is bedoeld om te beoordelen of de aangeboden leerstof voldoende is verwerkt en wordt beheerst. Tevens kan regelmatig worden nagegaan hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van te verwachten ontwikkelingslijnen en/of landelijke gemiddelden van soortgelijke scholen. De resultaten worden middels een computersysteem; Parnassys verwerkt en door de leerkrachten geanalyseerd. Toetsen die worden afgenomen zijn o.a.: spelling (cito) taal voor kleuters (cito) rekenen voor kleuters (cito) rekenen & wiskunde (cito) technisch lezen (cito) begrijpend lezen (cito) eindtoets groep 8 (cito) Naast het toetsen observeren de leerkrachten hun leerlingen bij al hun activiteiten. Hieruit krijgt de leerkracht een groot scala aan gegevens van de kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om de cognitieve, maar ook om de sociaal emotionele, ontwikkeling. Twee maal per jaar wordt daarom ook de ZIEN vragenlijst voor iedere leerling door de leerkracht ingevuld. Alle verkregen gegevens worden verwerkt in het leerlingendossier en vormen de basis voor het volgen en mogelijk bijsturen van de ontwikkeling van een kind. Deze vorm van het volgen van de ontwikkeling van de leerling, door toetsen en observatie, noemen we een leerlingvolgsysteem. Groeps- en leerlingbespreking Naast de teamvergaderingen van de leerkrachten vindt er op vastgestelde tijden een bespreking plaats over de ontwikkeling van individuele leerlingen. De gesprekken vinden meestal plaats met de interne begeleider, maar soms ook met het gehele team. Het doel van een leerlingbespreking is het 7

8 inventariseren van een hulpvraag van een leerkracht en/of het evalueren van zorgactiviteiten. Hulpplannen Soms heeft een kind langere tijd structureel extra hulp nodig en maken we een hulpplan voor de leerling. Het opstellen van een hulpplan gebeurt door de groepsleerkracht. De inhoud zal met ouders worden besproken. Eigen leerlijn Soms heeft een leerling een ontwikkelingstempo en/of niveau dat sterk afwijkt van het gemiddelde van zijn/haar groep. Wanneer diverse inspanningen op gebied van speciale leerlingenzorg niet leiden tot een positief effect, dan bestaat de mogelijkheid dat de leerling voor één of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn krijgt aangeboden. De leerkracht stelt dan, in samenwerking met de Interne begeleider, op basis van de beschikbare gegevens een individueel uitstroomprofiel op, voorzien van een passende motivatie. Hierin is aangegeven op welk niveau en op welke wijze de leerling de school verder zal vervolgen. Het opstellen van een "eigen leerlijn" gebeurt echter na overleg met een externe deskundige. Grenzen aan onze zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn van harte welkom op onze school, mits onze school in staat is om de juiste zorg te bieden. Bij de aanmelding van een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte zal worden beoordeeld wat onze mogelijkheden zijn om de leerling zo goed mogelijk op onze school te kunnen begeleiden. Binnen 6 weken zal dan worden beslist of een leerling kan worden toegelaten. Zo niet dan wordt in overleg met de ouders een andere school gezocht. Wij kunnen op onze school zorg bieden aan o.a.: * Leerlingen met vertraagde taal-/leesontwikkeling en dyslexie * Leerlingen met vertraagde rekenontwikkeling en dyscalculie * Leerlingen met bovengemiddelde cognitieve capaciteiten * Leerlingen met sociaal/emotionele problematiek (bijv. faalangst) * Leerlingen met een (lichte) visuele handicap * Leerlingen met een (lichte) auditieve handicap * Leerlingen met een (lichte) fysieke of motorische handicap * Leerlingen met een lichte gedragsstoornis (adhd, add, pdd-nos, asperger, etc.) Onze school zet zich in voor goed onderwijs aan alle leerlingen. Toch kan er een moment zijn dat de school onvoldoende mogelijkheden heeft voor extra 8

9 ondersteuning. Wanneer er sprake is van een duidelijk achterblijvende ontwikkeling, of wanneer de ondersteuningsbehoefte ten koste gaat van andere leerlingen. Hierbij kan worden gedacht aan meerdere leerlingen in een groep die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan aanleiding zijn voor het zoeken van ondersteuning op een andere geschikte school binnen het samenwerkingsverband. De school zal dan -in overleg met de ouders- stappen ondernemen conform de gezamenlijke afspraken op bestuursniveau en binnen de wettelijke kaders. Ouders kunnen, wanneer ze niet instemmen met de door de school aangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun rechten m.b.t. informatie, advies, bezwaar en beroep. Samenwerkingspartners zorg Soms is het wenselijk of zelfs noodzakelijk dat contact wordt gelegd met (hulpverlenings-) instellingen buiten de school. Onze school heeft contacten of werkt samen met de volgende instellingen en instanties: * Gemeentelijke Gezondheidsdienst (schoolverpleegkundige en/of schoolarts van de GGD) * Logopedie * Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang * Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Samenwerking met ouders Onze samenwerking met ouders kenmerkt zich door een duidelijke overlegstructuur. Wij onderhouden contacten met alle ouders door middel van informatie- en ouderavonden, inloopavonden, rapportgesprekken en/of oudergesprekken op verzoek van ouders en/of school. Via de medezeggenschapsraad bespreken we onderwijskundige- en/of beleidsmatige ontwikkelingen binnen onze school en leggen belangrijke besluiten ter advies of instemming voor aan de raad. Daarnaast doen wij als school af en toe een beroep op ouders om mee te werken aan allerlei activiteiten en/of onderwijsactiviteiten. 9

CDBS Ichthus Baflo 1

CDBS Ichthus Baflo 1 CDBS Ichthus Baflo 1 Vastgesteld op: 26-09-2017 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Algemene gegevens van de school 4 2. Missie en Visie van de school 4 3. Basis- en extra ondersteuning binnen (naam bestuur)

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Borgshof CS Farmsum

Borgshof CS Farmsum Borgshof 20 9936 CS Farmsum 0596-614118 1 Vastgesteld op: datum Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene gegevens van de school x 2. Missie en Visie van de school x 3. Basis- en extra ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

versie mei blz 1

versie mei blz 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS de Akker Algemene gegevens School CBS de Akker BRIN 16WZ00 Directeur Stoffel Boot Adres Millinxstraat 33, Rotterdam Telefoon 010-4844687 E-mail basisschool@cbsdeakker.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

obs Driespan Dorpshuisweg 36a 9617 ZG Harkstede Tel: Vastgesteld op: Schoolondersteuningsprofiel

obs Driespan Dorpshuisweg 36a 9617 ZG Harkstede Tel: Vastgesteld op: Schoolondersteuningsprofiel obs Driespan Dorpshuisweg 36a 9617 ZG Harkstede Tel: 050-4041675 Vastgesteld op: 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Algemene gegevens van de school 4 2. Missie en Visie van de school 4 3. Basis- en

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: CBS Zwingelspaan Datum besproken in Team 19 september 2013 Datum advies MR 26 november A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

CBS Oranje Nassauschool Meidoornstraat VX Stadskanaal

CBS Oranje Nassauschool Meidoornstraat VX Stadskanaal CBS Oranje Nassauschool Meidoornstraat 9 9501 VX Stadskanaal 0599-651572 05TL 1 Vastgesteld op: datum Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene gegevens van de school x 2. Missie en Visie van de school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021 Prinses Beatrixschool P.W.A. Park 602 3905 DR Veenendaal tel. 0318-522807 e-mail. beatrixschool@gavescholen.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het

Nadere informatie

DE BASISONDERSTEUNING

DE BASISONDERSTEUNING DE BASISONDERSTEUNING In het Samenwerkingsverband VO Deventer wordt verstaan onder basisondersteuning: 1. geheel van preventieve en licht curatieve interventies 2. die binnen de ondersteuningsstructuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Julianaschool Fijnaart Datum besproken in Team 1-10-13 Datum advies MR 12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Basisondersteuning. Preventieve en licht curatieve ondersteuning. Berséba - PO0001. School Plaats Directeur Datum

Basisondersteuning. Preventieve en licht curatieve ondersteuning. Berséba - PO0001. School Plaats Directeur Datum Preventieve en licht curatieve ondersteuning Berséba - PO0001 School Plaats Directeur Datum 1 HGW Handelingsgericht en preventief werken De school werkt handelingsgericht en preventief. De school signaleert

Nadere informatie

versie juli 2018 blz 1

versie juli 2018 blz 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS de Akker Algemene gegevens School CBS de Akker BRIN 16WZ00 Directeur Stoffel Boot Adres Millinxstraat 33, Rotterdam Telefoon 010-4844687 E-mail basisschool@cbsdeakker.nl

Nadere informatie

CBS De Borgstee Nesweg AV Spijk Tel.nr.:

CBS De Borgstee Nesweg AV Spijk Tel.nr.: CBS De Borgstee Nesweg 19 9909 AV Spijk Tel.nr.: 0596-592006 www.cbsdeborgstee.nl E-mail: directie.borgstee@noordkwartier.nl 1 Vastgesteld op: concept 170302 Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene

Nadere informatie

cbs De Windroos Barklaan JT Delfzijl

cbs De Windroos Barklaan JT Delfzijl cbs De Windroos Barklaan 10 9934 JT Delfzijl 0596-617487 www.cbsdewindroos.nl directie.windroos@noordkwartier.nl Vastgesteld op: 7 maart 2017 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Algemene gegevens van

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

CBS de Maarsborg De Wedde BD Stadskanaal

CBS de Maarsborg De Wedde BD Stadskanaal CBS de Maarsborg De Wedde 11-13 9502 BD Stadskanaal 0599-615830 www.maarsborg.nl Vastgesteld op: 20-07-2018 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Algemene gegevens van de school 4 2. Missie en Visie van

Nadere informatie

Met basisondersteuning in het onderwijs wordt de ondersteuning bedoeld die elke school minimaal biedt.

Met basisondersteuning in het onderwijs wordt de ondersteuning bedoeld die elke school minimaal biedt. Basisondersteuning Met basisondersteuning in het onderwijs wordt de ondersteuning bedoeld die elke school minimaal biedt. De basisondersteuning is gebaseerd op de volgende bronnen. De afspraken die de

Nadere informatie

CBS Mozaiëk.

CBS Mozaiëk. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS P. van Schelven Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Schoolondersteuningsprofiel 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 5 1 Typering van de school... 5 2 Basisondersteuning... 6 3 Deskundigheid voor ondersteuning...

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. Hendrik van Brederode Ameide

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. Hendrik van Brederode Ameide Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. Hendrik van Brederode Ameide versie april 2016 Pagina 1 van 10 Bestuur O2A5 School o.b.s. Hendrik van Brederode BRIN 02ZF Aantal leerlingen per 1 oktober 2015 66 Directeur

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: CBS Het Bastion Versie 06-03-2018 Datum besproken in Team MT: 13-03-2018 Datum advies MR 16-04-2018 A. ALEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2018 Onderwijs Op De Regenboog werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS L. de Jong Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Schoolondersteuningsprofiel 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE...5 1 Typering van de school... 5 2 Basisondersteuning... 6 3 Deskundigheid voor ondersteuning...8

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

CBS Koning Willem-Alexander

CBS Koning Willem-Alexander CBS Koning Willem-Alexander pag. 1 Schoolondersteuningsprofiel cbs koning Willem-Alexander 2017-2018 Vastgesteld op: 11-07 -2017 Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemene gegevens van de school 2. Missie en

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VROOMSHOOP

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VROOMSHOOP STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VROOMSHOOP Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In dit ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: bs De Schittering Datum besproken in Team 30-9-2013 en 7-10-2013 Datum advies MR Is op 30-10-2013 besproken in de mr vergadering. A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VRIEZENVEEN

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VRIEZENVEEN STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VRIEZENVEEN Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In dit ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

O.B.S. Jan Ligthart Olingermeeden ET Appingedam. Postbus AH Appingedam

O.B.S. Jan Ligthart Olingermeeden ET Appingedam. Postbus AH Appingedam O.B.S. Jan Ligthart Olingermeeden 2 9903ET Appingedam Postbus 326 9900AH Appingedam 0596622635 jla@marenland.org www.jan-ligthart.nl Directeur: Dhr. S. Niehof pag. 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Olingermeeden 8 Postbus ET Appingedam 9900 AB Appingedam

Olingermeeden 8 Postbus ET Appingedam 9900 AB Appingedam CBS De Citer Postadres: Olingermeeden 8 Postbus 70 9903 ET Appingedam 9900 AB Appingedam 0596-680003 directie.citer@noordkwartier.nl www.deciter.nl Vastgesteld op: datum 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool Müllerpier Algemene gegevens School BRIN Directeur Intern begeleider Adres Basisschool Müllerpier 18AA03 Lisette Tobé Janneke van t Wout St. Jobskade

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.0

Schoolondersteuningsprofiel 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel 2.0 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden.

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s... Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Obs Oosterboerschool Adres en plaats KP Laan 22 Naam directeur

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging Noordikslaan

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging Noordikslaan STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK Vestiging Noordikslaan Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In onderstaand

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SchoolOndersteuningsProfiel OBS De Straap

SchoolOndersteuningsProfiel OBS De Straap SchoolOndersteuningsProfiel OBS De Straap OBS DE STRAAP INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Basisondersteuning... 4 2.1 Basiskwaliteit... 4 2.2 Preventieve en licht curatieve interventies... 4 2.3 Onderwijs-ondersteuningsstructuur...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: BS de Hoeksteen Datum besproken in Team 21 oktober 2013 Datum advies MR 12-11-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging C. van Renneslaan

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging C. van Renneslaan STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK Vestiging C. van Renneslaan Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In

Nadere informatie

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Hoeksteen Algemene gegevens School Basisschool De Hoeksteen BRIN 12 PF 00 Directeur Theo Visser Adres Kerkwervesingel 24-30 Telefoon 010-4801179

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Versie 1.1 dd 20 juni 2013 CNB De Hien, Emmalaan 4, 6669 AR Dodewaard. Tel. 0488-411226 Email: directie@cnbdehien.nl De Hien SchoolOndersteuningsProfiel Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Floraschool

Floraschool Floraschool 6AZ 218-219 Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Etra ondersteuning ism eterne partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Etra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning

Nadere informatie

Het Ondersteuningsprofiel

Het Ondersteuningsprofiel Het Ondersteuningsprofiel Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment ieder leerling die (extra) ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

Afspraken over de basisondersteuning

Afspraken over de basisondersteuning Bijlage 2 Afspraken over de basisondersteuning Deze bijlage beschrijft de afspraken over de basisondersteuning. Deze worden structureel bijgesteld, als onderdeel van de beleids- en kwaliteitscyclus van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Springschans

Schoolondersteuningsprofiel De Springschans Schoolondersteuningsprofiel De Springschans 1 2 Inhoud 1 Inleiding 2 Basisondersteuning 3 Extra ondersteuning 4 Werkwijze 5 Overlegvormen 6 Mensen en middelen 7 Deskundigheid 8 Samenwerking 9 Grenzen 10

Nadere informatie