Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7"

Transcriptie

1 Ondersteuningsplan

2 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus handelingsgericht werken 3.3 Ondersteuningsroute in 5 stappen Hoofdstuk 3 Groepskaart in ParnasSys 13 Bijlagen 14 2

3 Verantwoording In de afgelopen jaren is op OBS De Twirre geïnvesteerd in het verbeteren van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod volgens vernieuwde inzichten. Daarbij is met de cyclus handelingsgericht werken (HGW) richtinggevend voor het onderwijs-en ondersteuningsaanbod op OBS De Twirre geworden. Er wordt gewerkt met groepsplannen voor de verschillende vakgebieden (beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling). Het voorliggende Ondersteuningsplan is een werkdocument; gedurende de ontwikkelingen in het schooljaar zal het Ondersteuningsplan worden aangevuld en waar nodig gewijzigd. Het voorliggende Ondersteuningsplan is richtinggevend voor het onderwijs- en ondersteuningsaanbod op OBS De Twirre. 3

4 Hoofdstuk 1 Gegevens school Naam school: OBS De Twirre Brinnummer: 15MD Adres: Skeauwen 18 Postcode: 9247 BT Plaats: Ureterp Telefoon: Website: Identiteit: Openbaar onderwijs Directeur: Paulien Elberts Intern begeleider: Hiltsje Wieling Bevoegd gezag: Stichting PRIMO-Opsterland 4

5 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 4.1 Schoolvisie op ondersteuning OBS De Twirre, vallend onder de stichting PRIMO-Opsterland, stelt zich, passend bij het uitgangspunt Ruim baan voor ieders talent tot doel leerlingen, ongeacht hun afkomst of herkomst, in een veilig pedagogisch klimaat optimaal onderwijs te bieden. We gaan op OBS De Twirre dan ook voor onderwijs op maat. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen maximaal naar eigen kunnen presteren. De invoering van het handelingsgericht werken volgens de cyclus van de 1-zorgroute is richtinggevend voor het ondersteuningsaanbod op OBS De Twirre. 4.2 Cyclus handelingsgericht werken De leerkrachten en intern begeleider werken handelingsgericht volgens de cyclus van de 1-zorgroute. Jaarlijks wordt de cyclus vier maal doorlopen, op OBS De Twirre is het jaar verdeeld in 4 periodes. Onderwijsbehoeften worden steeds, cyclisch, in kaart gebracht en waar nodig bijgesteld en vormen het uitgangspunt voor het bieden van onderwijs op maat aan alle leerlingen. 5

6 Er worden jaarlijks twee groepsplannen opgesteld, voor een periode van een half jaar, welke tussentijds worden geëvalueerd en aangepast en aan het eind van de halfjaarlijkse periode worden afgesloten. Binnen de groepsplannen wordt onderscheid gemaakt tussen het basisaanbod, een verrijkings- en verdiepingsaanbod en een intensief aanbod. Het basisaanbod wordt afgestemd op de behoeften van het grootste deel van de groep. Leerlingen die structureel I+-scores op Cito-toetsen behaald hebben volgen een verrijkings- en verdiepingsaanbod. Zij werken aan de groepsdoelen van de betreffende periode, maar kunnen met minder instructie al snel zelfstandig aan de slag, soms met moeilijkere/extra opdrachten. Ook risicoleerlingen werken aan de groepsdoelen van de betreffende periode, zij worden structureel extra ondersteund door ze verlengde instructie te geven. Het gaat in ieder geval om leerlingen die een IV- of V-score op Cito-toetsen behaald hebben. Aanvullend wordt er gedurende iedere periode gewerkt met individuele hulpplannen voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Het gaat in ieder geval om leerlingen die een V-score op Cito-toetsen behaald hebben. Middels het werken aan een individueel hulpplan wordt er naar gestreefd leerachterstanden weg te werken, zodat de leerlingen over voldoende kennis en vaardigheden gaan en blijven beschikken om de lessen horend bij hun jaargroep te kunnen (blijven) volgen. Na iedere periode wordt een individueel hulpplan geëvalueerd en wordt bekeken of er wel dan geen nieuw plan opgesteld en uitgevoerd dient te worden. In specifieke gevallen wordt er voor leerlingen een individuele leerlijn opgesteld. Dit gebeurt, als leerlingen niet meer in staat blijken te zijn om, ondanks het volgen van een intensief aanbod en werken aan individuele hulpplannen, de lesstof horend bij hun jaargroep voor een vakgebied te volgen. Ten aanzien van de schoolloopbaan van leerlingen in zijn geheel en per leerjaar worden doelen geformuleerd, met als doel leerlingen een zo hoog mogelijk reëel uitstroomniveau te laten behalen. De individuele leerlijn wordt na iedere periode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor leerlingen die ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband (Passend Onderwijs Friesland) krijgen, wordt Ontwikkelings Perspectief Plan opgesteld. Ook hier geldt, dat er doelen ten aanzien van de schoolloopbaan van leerlingen in zijn geheel en per leerjaar worden geformuleerd, met als doel leerlingen een zo hoog mogelijk reëel uitstroomniveau te laten behalen. Ook het Ontwikkelings Perspectief Plan wordt na iedere periode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 6

7 In een laatste geval kan worden besloten leerlingen te laten doubleren, met als doel leerlingen een zo hoog mogelijk reëel uitstroomniveau te laten behalen. Wat de overgang van leerlingen van de ene naar de andere jaargroep betreft zijn schoolbreed afspraken gemaakt, welke in het document overgang te vinden zijn. Zowel tussentijds als aan het einde van de halfjaarlijkse periode vindt er zowel een groepsbespreking als een leerlingbespreking door de leerkracht met de intern begeleider plaats. 4.3 Ondersteuningsroute in 5 stappen Als onderdeel van 1-zorgroute hanteert de school de Ondersteuningsroute in 5 stappen. De ouder(s)/verzorger(s) worden intensief bij de Ondersteuningsroute in 5 stappen betrokken. Stap 1 t/m 4 zijn onderdeel van de1-zorgroute; over de registratie van de stappen zijn bovenschools richtinggevende afspraken gemaakt. Zie hoofdstuk 5. Stap 1: De leerkracht werkt handelingsgericht. Hij/zij neemt waar, signaleert, analyseert, begrijpt, plant en realiseert. De leerkracht doet zelf interventies naar aanleiding van eigen observaties en de (toets)resultaten van de leerlingen. Specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden geregistreerd op de groepskaart in ParnasSys. Vervolgens worden er groeps- en hulpplannen opgesteld en uitgevoerd. Ook deze gegevens worden geregistreerd in ParnasSys. Stap 2: Vier maal per jaar worden de plannen geëvalueerd en wordt de algehele gang van zaken in de groep besproken met de intern begeleider. Groepsbesprekingen worden door de leerkracht voorbereid in ParnasSys of door een formulier in te vullen. De intern begeleider zorgt voor verdieping en oplossingsgerichte coaching. Van de groepsbesprekingen worden verslagen toegevoegd aan ParnasSys. Individuele leerlingen worden door de leerkracht met de intern begeleider besproken. Het uitgangspunt voor deze leerlingbespreking is een concrete hulpvraag of begeleidingsvraag van de leerkracht. Ook informatie uit de leerlingbesprekingen wordt toegevoegd aan ParnasSys. Stap 3: Het traject van de HandelingsGerichte ProcesDiagnostiek (HGPD) wordt gestart. De ontwikkeling van de leerling wordt grondig in kaart gebracht en geanalyseerd, de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht worden geformuleerd. Er vindt een gesprek plaats waarbij ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en intern begeleider aanwezig zijn. 7

8 Stap 4: Wanneer de bovengenoemde stappen onvoldoende aanknopingspunten bieden voor verder handelen, of wanneer de aanpak onvoldoende resultaat heeft gehad, kan de school een beroep doen op de deskundigen van het samenwerkingsverband. Hiervoor is toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig. In stap 4 organiseert de school een overleg, waarbij ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, intern begeleider, een deskundige van het samenwerkingsverband en eventuele externe deskundigen aanwezig zijn. Het HGPD-traject wordt vervolgd. Als tijdens het overleg blijkt dat er nader onderzoek verricht dient te worden, kan dit. Stap 5: In het geval van ontoereikende zorg of handelingsverlegenheid wordt er gezocht naar een oplossing elders. Mogelijkheden zijn onder andere plaatsing van de leerling op een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, de aanvraag van leerlinggebonden financiering of hulp vanuit bijvoorbeeld Jeugdzorg. Aandachtspunten voor de school: Stap 1 t/m 5 worden genomen in nauw overleg tussen de basisschool en de ouder(s)/verzorger(s) van betreffende leerling(en). Stap 4 en 5 worden genomen in nauw overleg tussen de basisschool, de ouder(s)/verzorger(s) en deskundigen van het samenwerkingsverband. Registratie van gegevens vindt plaats in ParnasSys. 8

9 Hoofdstuk 3 Groepskaart in ParnasSys Gegevens en vorderingen worden op OBS De Twirre zoveel mogelijk ingevoerd en bijgehouden in ParnasSys. ParnasSys biedt op deze wijze een overzicht van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (middels KIJK en ZIEN) en behaalde toets-resultaten (van zowel methodegebonden-toetsen als Citotoetsen). Daarnaast houdt de school een 4-tal notities bij die een overzichtelijk beeld bieden van de ontwikkeling van de groep in het geheel en de individuele leerlingen in het bijzonder. De 4 notities zijn vastgesteld binnen het samenwerkingsverband en overgenomen door OBS De Twirre: 1. Diagnostiek Medische- en onderzoeksgegevens. 2. Specifieke onderwijsbehoeften 3. Gesprekken Opvallende zaken worden met de leerling besproken, gegevens worden opgenomen in ParnasSys. Gegevens uit collegiale consultatie. Gegevens uit gesprekken met ouder(s)/verzorger(s), schoolarts, overdracht van 4-jarige leerlingen, enz. 4. Handelingsgericht werken (intern begeleider) Verslagen van groepsbesprekingen inclusief de bespreking van Citoresultaten. Verslagen van leerlingbesprekingen. Verslagen van observaties. Verslagen van begeleidingsgesprekken met externen. Onderzoeksverslagen. Aanvullend worden groepsplannen, individuele hulpplannen en individuele leerlijnen opgesteld in ParnasSys, waarbij er consequent verslag wordt gedaan van de uitvoering van de ondersteuning die geboden wordt middels het uitvoeren van deze plannen, als basis voor evaluatie. Ontwikkelings Perspecief Plannen worden gemaakt op papier, zoals afgesproken is binnen het samenwerkingsverband. Het document wordt als bijlage toegevoegd aan ParnasSys. Alle informatie over leerlingen wordt op overzichtelijke wijze samengevat op de groepskaart in ParnasSys. 9

10 Bijlagen Openbare Basisschool De Twirre Skeauwen BT Ureterp Planning cyclus handelingsgericht werken Periode 1: Van week 37 t/m 47 (12 september t/m 25 november). Groeps- en leerlingbesprekingen in week 45 (op dinsdag 8 november). Periode 2: Van week 48 t/m 7 (28 november t/m 17 februari). Groeps- en leerlingbesprekingen in week 7 (op maandag 13 februari). Periode 3 Van week 9 t/m 19 (27 februari t/m 12 mei). Groeps- en leerlingbesprekingen in week 16 (op maandag 17 april). Periode 4 Van week 20 t/m 29 (15 mei t/m 20 juli). Groeps- en leerlingbesprekingen in week 27 (op maandag 3 juli). Voor in ParnasSys: Individuele Hulpplannen Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Groepsplannen Ronde 1: Ronde 2: 12 september t/m 25 november 28 november t/m 17 februari 27 februari t/m 12 mei 15 mei t/m 20 juli 12 september t/m 17 februari 27 februari t/m 20 juli Datums ondersteuningsteams: 19 september 12 december 13 maart 19 juni 10

11 Openbare Basisschool De Twirre Skeauwen BT Ureterp Toetskalender Methode-gebonden toetsen worden afgenomen volgends de planning zoals die in de handleidingen van de methodes vermeld staat. Aanvullend worden voor het vakgebied begrijpend lezen in de groepen 4 tot en met 8 in week 41 en 12 strategietoetsen en in week 46, 9 en 20 de toetsen informatieve/andere teksten afgenomen. Naast methode gebonden toetsen worden onderstaande methode-onafhankelijke toetsen afgenomen: Week 44: Tussentijds toetsmoment - KIJK (groep 1 en 2) en ZIEN (groep 3-8) - SIDI (groep 3 en 6) - Toetsen gerelateerd aan een intensief aanbod (AVI/DMT) en Individuele Hulpplannen. Week 5 en 6: CITO M-afname - Groep 1 en 2: Rekenen voor kleuters (voor groep 1 facultatief) Taal voor kleuters (voor groep 1 facultatief) - Groep 3-8: DMT en eventueel AVI Rekenen Wiskunde Spelling - Groep 4-8: Begrijpend lezen - Groep 8: Werkwoordspelling - Toetsen gerelateerd aan Individuele Hulpplannen. Week 15: Tussentijds toetsmoment - KIJK (groep 1 en 2) en ZIEN (groep 2-8) - Toetsen gerelateerd aan een intensief aanbod (AVI/DMT) en Individuele Hulpplannen. Week 24 en 25: CITO E-afname - Groep 1 en 2: Rekenen voor kleuters (voor groep 1 facultatief) Taal voor kleuters (voor groep 1 facultatief) - Groep 3-5: Begrijpend lezen - Groep 3-7: Rekenen Wiskunde Spelling - Groep 3-8: DMT en eventueel AVI - Groep 7: Werkwoordspelling - Leerlingen van groep 5-8 die een V-score op de CITO M-afname voor begrijpend lezen hebben gehaald, maken de M-toets nogmaals. Week 26: Tussentijds toetsmoment - Toetsen gerelateerd aan Individuele Hulpplannen Verder - Nieuwe leerlingen worden getoetst op meerbegaafdheid door binnen 6 weken na binnenkomst door SIDI in te vullen. - In groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. Bij leerlingen met een intensief aanbod of Individueel Hulpplan worden eventueel ook CITO E-toetsen afgenomen om hun vooruitgang te kunnen meten. 11

12 Openbare Basisschool De Twirre Skeauwen BT Ureterp Formulieren Ontwikkelings Perspectief Plan Handelingsgerichte Proces Diagnostiek Ontwikkelings Perspectief Plan Invulgegevens Datum opstellen OPP Opgesteld door datum Ontwikkelingsperspectief voor [kruis aan] technisch lezen spelling begrijpend lezen rekenen/wiskunde leergebieden overstijgend [sociale competentie, gedrag, werkhouding] Gegevens leerling Zie groeidocument HGPD Voorblad Uitkomsten onderzoek Vermeld, indien van toepassing, uitkomst/diagnose uit eerder onderzoek dat verricht is, met vermelding van datum en uitvoerder van onderzoek 12

13 Factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling bevorderen en belemmeren bij de uitvoering van het onderwijs Bevorderende en belemmerende factoren Zie 2. Groeidocument HGPD Leerlingbespreking 1 Geplande uitstroombestemming Leerrendementsverwachting =..% Uitstroomniveau = Uitstroomprofiel = Onderbouwing/opmerkingen Bijvoorbeeld disharmonisch uitstroomprofiel met grote verschillen in uitstroomniveau per leergebied 13

14 Schrijfwijzer OPP Optie 1 Schrijfwijzer OPP Optie 2 Het OPP beschrijft het aanbod van de reguliere methode op functioneringsniveau. Bijvoorbeeld een leerling in groep 7 volgt het methode-gebonden aanbod van groep 5. Wanneer het programma afwijkt van het aanbod van de reguliere methode, wordt in het OPP het volledige aanbod beschreven. Planningsdeel technisch lezen Toets-moment/ DL DMT Vaardigheids-score Niveau I-V DLE of functioneringsniveau Leerrendement % AVI Beheersings-niveau DLE of functioneringsniveau Leerrendement % M3/ 5 E3/ 10 M4/ 15 E4/ 20 M5/ 25 E5/ 30 M6/ 35 E6/ 40 M7/ 45 E7/ 50 B-M 8/ E8/ 60 Doelen en aanpak huidig schooljaar Onderwijsbehoeften Aanpak Oktober Doel Januari Doel April Doel Juni Doel 14

15 Schrijfwijzer OPP Optie 1 Het OPP beschrijft het aanbod van de reguliere methode op functioneringsniveau. Bijvoorbeeld een leerling in groep 7 volgt het methode-gebonden aanbod van groep 5. Schrijfwijzer OPP Optie 2 Wanneer het programma afwijkt van het aanbod van de reguliere methode, wordt in het OPP het volledige aanbod beschreven. Planningsdeel begrijpend lezen / DL M3/ 5 E3/ 10 M4/ 15 E4/ 20 M5/ 25 E5/ 30 M6/ 35 M7/ 45 B-M8/ Afgenomen toets Vaardigheids-score Niveau I-V DLE of functioneringsniveau Leerrendement % Doelen en aanpak huidig schooljaar Onderwijsbehoeften Aanpak Oktober Doel Januari Doel April Doel Juni Doel 15

16 Schrijfwijzer OPP Optie 1 Het OPP beschrijft het aanbod van de reguliere methode op functioneringsniveau. Bijvoorbeeld een leerling in groep 7 volgt het methode-gebonden aanbod van groep 5. Schrijfwijzer OPP Optie 2 Wanneer het programma afwijkt van het aanbod van de reguliere methode, wordt in het OPP het volledige aanbod beschreven. Planningsdeel spelling Toets-moment/ DL Afgenomen toets Vaardigheidsscore M3/ 5 E3/ 10 M4/ 15 E4/ 20 M5/ 25 E5/ 30 M6/ 35 E6/ 40 M7/ 45 E7/ 50 B- M8/ E8/ 60 Niveau I-V DLE of functioneringsniveau Leerrendement % Doelen en aanpak huidig schooljaar Onderwijsbehoeften Aanpak Oktober Doel Januari Doel April Doel Juni Doel 16

17 Schrijfwijzer OPP Optie 1 Het OPP beschrijft het aanbod van de reguliere methode op functioneringsniveau. Bijvoorbeeld een leerling in groep 7 volgt het methode-gebonden aanbod van groep 5. Schrijfwijzer OPP Optie 2 Wanneer het programma afwijkt van het aanbod van de reguliere methode, wordt in het OPP het volledige aanbod beschreven. Planningsdeel rekenen Toets-moment/ DL Afgenomen toets Vaardigheids-score Niveau I-V DLE of functioneringsniveau Leerrendement % M3/ 5 E3/ 10 M4/ 15 E4/ 20 M5/ 25 E5/ 30 M6/ 35 E6/ 40 M7/ 45 E7/ 50 B-M8/ E8/ 60 Doelen en aanpak huidig schooljaar Onderwijsbehoeften Aanpak Oktober Doel Januari Doel April Doel Juni Doel 17

18 Planningsdeel sociale competentie, gedrag, werkhouding Doelen en aanpak huidig schooljaar Onderwijsbehoeften Aanpak Oktober Doel Januari Doel April Doel Juni Doel 18

19 Afspraken met de ouder[s]/verzorger[s] en de leerling Opmerkingen van de ouder[s]/verzorger[s] en de leerling, bijvoorbeeld de verwachtingen van de ouder[s]/verzorger[s] m.b.t. uitstroomperspectief. Afspraken van school met de ouder[s]/verzorger[s] over samenwerking en over de datum volgend overleg. Conclusie Ontwikkelt de leerling zich volgens de verwachtingen? Bijstellen ontwikkelingsperspectief [vermeld datum en naam] Bijstellen van de geplande uitstroombestemming + reden en onderbouwing van dit besluit Is [vervolg]aanvraag extra ondersteuning nodig? Het tekenen van het ontwikkelings perspectief plan is onderdeel van de handelingsgerichte proces diagnostiek [stap 5]. 19

20 20

Ondersteuningsplan. Obs It Twaspan

Ondersteuningsplan. Obs It Twaspan 1 Beleidsterrein 9: Zorg & begeleiding 9.2 WMK-kaart Zorg en begeleiding Ondersteuningsplan Obs It Twaspan 2015-2016 Borging: - teamoverleg Cyclus: - vastgesteld: augustus 2015 - evaluatiecyclus: 1 jaar

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld 2 Format ontwikkelingsperspectief samenwerkingsverband

Praktijkvoorbeeld 2 Format ontwikkelingsperspectief samenwerkingsverband Praktijkvoorbeeld 2 Format ontwikkelingsperspectief samenwerkingsverband Samenwerkingsverbanden, besturen of scholen stellen zelf een format samen voor het opstellen van het OPP (zie de basiselementen

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 07-04-2017 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Versie oktober 2017

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Versie oktober 2017 Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Versie oktober 2017 Binnen Passend Onderwijs heeft het OPP heeft een wettelijk kader en krijgt het een meer centrale rol binnen de ondersteuning

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs In het Speciaal (Basis) Onderwijs wordt al langere tijd voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het basisonderwijs verwachtte

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs In het Speciaal (Basis) Onderwijs wordt al langere tijd voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het basisonderwijs verwachtte

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Interne begeleiding Mei 2017 Wat zijn de criteria voor overgang naar de volgende groep en de te nemen stappen

Nadere informatie

Groeidocument. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Naam:. 1. Invulgegevens. Schoolgegevens Naam van de school: Adres: Telefoonnummer:

Groeidocument. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Naam:. 1. Invulgegevens. Schoolgegevens Naam van de school: Adres: Telefoonnummer: Groeidocument Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Invulgegevens Datum opstellen perspectief: Versie: Schoolgegevens Naam van de school: Adres: Telefoonnummer: Leerlinggegevens Naam: Inschrijfdatum: Opgesteld

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Spelling

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Spelling Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Spelling 08-10-2014 Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Pien Ide pide@hetabc.nl Programma Voor wie stel je een OPP op? Hoe stel je een OPP op? Groeidocument

Nadere informatie

In het zorgplan wordt beschreven hoe er op de CBS De Ark invulling wordt gegeven aan de leerlingenzorg.

In het zorgplan wordt beschreven hoe er op de CBS De Ark invulling wordt gegeven aan de leerlingenzorg. Zorgplan In het zorgplan wordt beschreven hoe er op de invulling wordt gegeven aan de leerlingenzorg. Inleiding In onze missie staat beschreven dat wij op onze school het kind centraal stellen. Dit betekent

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL Werken met een eigen leerlijn & OPP op de basisschool Dienst Ambulante Begeleiding WSNS Uitgangspunten en visie Wat is een eigen leerlijn? Een leerling heeft een eigen leerlijn

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstruct van de Wiekslag Schooljaar 2017-2018 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag. Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde

Nadere informatie

Organisatie van de leerlingen zorg CBS De Akker

Organisatie van de leerlingen zorg CBS De Akker Organisatie van de leerlingen zorg CBS De Akker Juli 2019 Organisatie van de leerlingenzorg CBS De Akker Inhoud: De coördinatie van de leerlingenzorg op CBS De Akker... 3 De structuur van de leerlingenzorg

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

ZORGGids CBS TOERMALIJN FRANEKER

ZORGGids CBS TOERMALIJN FRANEKER ZORGGids CBS TOERMALIJN FRANEKER Inleiding In deze zorggids willen we de zorgstructuur van de Toermalijn uitleggen. U zult zicht krijgen op de afgesproken procedures rondom de leerlingenzorg. Leerlingenzorg

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Zorgplan PCBS Impuls

Zorgplan PCBS Impuls Zorgplan PCBS Impuls Zwijndrecht 07-02-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking blz. 7 6. Ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Juni Handreiking bij het gebruik van het Groeidocument en het Ontwikkelingsperspectief

Juni Handreiking bij het gebruik van het Groeidocument en het Ontwikkelingsperspectief Juni 2018 Handreiking bij het gebruik van het Groeidocument en het Ontwikkelingsperspectief Aanleiding Wanneer en voor welke leerling moet een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld? En wanneer

Nadere informatie

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen.

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen. 6. KWALITEITSZORG Het Leerlingvolgsysteem (LVS) Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de ontwikkeling van de leerling goed te volgen, gebruiken we een Leerlingvolgsysteem. Een goed LVS moet een

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier

Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier Inleiding Scholen van ons samenwerkingsverband SPPOH zijn vrij om eigen formulieren te gebruiken die bijdragen aan planmatig en handelingsgericht

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn. Informatieboekje voor ouders.

Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn. Informatieboekje voor ouders. Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn Informatieboekje voor ouders. 1 Inrichting van de zorgstructuur op basisschool De Toermalijn Voorwoord. Beste ouders, Naast het regulier onderwijsaanbod

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Draaiboek leerlingenzorg

Draaiboek leerlingenzorg Wanneer Actie / doel Betrokkenen Benodigde info/documenten juni Vaststellen OP s Ouders/ verzorgers/ leerkrachten/ ABS/ IB/Ortho Bijgewerkt OP Afgevinkte leerlijnen Uitgeprint leerlingenprofiel Verslagformulier

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Groeidocument t.b.v.: - Ontwikkelingsperspectiefplan - Aanvraag arrangement - Aanvraag TLV - Formuleren eigen leerroute

Groeidocument t.b.v.: - Ontwikkelingsperspectiefplan - Aanvraag arrangement - Aanvraag TLV - Formuleren eigen leerroute Groeidocument t.b.v.: - Ontwikkelingsperspectiefplan - Aanvraag arrangement - Aanvraag TLV - Formuleren eigen leerroute A. Algemene gegevens Gegevens Leerling Leerling Geboortedatum Groep Gegevens school/instelling

Nadere informatie

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014 Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief 3 december 2014 Inhoud Verwachtingen en doelen Stand van zakenm.b.t. OPP Het kind en de ouders Van perspectief naar doel vooreenleerlingmet gedragsproblematiek?

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, de Sokkerwei Ondersteuningsplan 2015-2016 Obs. de Sokkerwei Sokkerwei 4 1901KZ Castricum 0251-651554 www.sokkerwei.net Inhoud: Inleiding pagina

Nadere informatie

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden: Beleidsstuk ouderbetrokkenheid 3.0 In onderstaand document geven wij weer hoe we als school omgaan met oudercommunicatie en het weergeven van de behaalde resultaten van leerlingen. Dit beleidsstuk is geschreven

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstruct van de Wiekslag Schooljaar 2016-2017 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag. Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Algemeen 3. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5. Bronvermelding 9. Bijlagen 10.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Algemeen 3. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5. Bronvermelding 9. Bijlagen 10. Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 11 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS

HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS Het groeidocument van RSV Breda is naast de word-versie ook te gebruiken in ParnasSys, waarvoor u hier de beschrijving vindt. De modulaire opbouw is voor het gebruik

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Zorgplan

Zorgplan Zorgplan 2017-2018 1 Inhoudsopgave De zorg voor kinderen 3 Het zorgsysteem op groepsniveau 4 Signaleren Registreren Analyseren Diagnosticeren Handelen Het zorgsysteem op schoolniveau 5 Het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015)

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Op Daltonschool Neptunus willen we elk kind het onderwijs bieden dat het nodig heeft. Wij vormen ons onderwijs voor elk kind zo optimaal mogelijk,

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Dit protocol is vastgesteld op

Dit protocol is vastgesteld op Dit protocol is vastgesteld op 29-10-2018 0 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 2 2. Uitgangspunten ten aanzien van doublure... 2 3. Overgangscriteria... 3 3.1. Overgangscriteria voor groep 1 en 2... 3 3.2. Overgangscriteria

Nadere informatie

Beleid doorstroming van groep 1 t/m 8

Beleid doorstroming van groep 1 t/m 8 Beleid doorstroming van groep 1 t/m 8 Visie De visie van de Tweemaster met betrekking tot doorstroming van kinderen van alle groepen is dat we kijken naar het individuele kind en wat het kind nodig heeft

Nadere informatie

PROTOCOL DOUBLEREN & VERSNELLEN. Julianaschool Rijnsburg

PROTOCOL DOUBLEREN & VERSNELLEN. Julianaschool Rijnsburg PROTOCOL DOUBLEREN & VERSNELLEN Julianaschool Rijnsburg Inhoudsopgave: Woord vooraf: uitgangspunten doubleren of versnellen blz 3 Doublure blz 4 Procedure en tijdpad doubleren groep 1 (geen herfstkinderen)

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsplan/zorgplan 2014-2015

Ondersteuningsplan/zorgplan 2014-2015 Beleidsterrein 9: Zorg en begeleiding 1. Ondersteuningsplan 2014-2015 Ondersteuningsplan/zorgplan 2014-2015 Borging: - Evaluatie teamvergadering Cyclus: - vastgesteld: september 2014 - evaluatiecyclus:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) A. Algemene gegevens Gegevens Leerling Leerling Geboortedatum Groep Gegevens ouder(s)/verzorger(s) Naam Adres Postcode, woonplaats Telefoonnummer Gegevens school/instelling

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Het team van basisschool De Marinx heeft voor de schoolplanperiode 2015 2019 schoolambities vastgesteld voor: Het uitstroomprofiel

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Schoolhandleiding Parnassys 2012 Inhoudsopgave Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Toetsen en streefdoelen

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Protocol Methode-onafhankelijke toetsen

Protocol Methode-onafhankelijke toetsen Protocol Methode-onafhankelijke toetsen Sint Maartensschool Wijkerlaan 10 2271 EP Voorburg November 2016 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 METHODE-ONAFHANKELIJKE TOETSEN EN DE TOETSKALENDER.... 3 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Organisatie van de leerlingen zorg CBS De Akker

Organisatie van de leerlingen zorg CBS De Akker Organisatie van de leerlingen zorg CBS De Akker September 2018 Organisatie van de leerlingenzorg CBS De Akker Inhoud: De coördinatie van de leerlingenzorg op CBS De Akker... 3 De structuur van de leerlingenzorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Adaptief toetsen binnen de Kernprocedure LWOO/PRO

Adaptief toetsen binnen de Kernprocedure LWOO/PRO Adaptief toetsen binnen de Kernprocedure LWOO/PRO Eind groep 7 (juni 2019) Opmerking vooraf: Er zijn twee opties bij het adaptief toetsen op het E7 moment: Optie 1: Toets direct adaptief op basis van de

Nadere informatie

September Ondersteuningsplan Afspraken en protocollen R.K. Basisschool Willibrordus

September Ondersteuningsplan Afspraken en protocollen R.K. Basisschool Willibrordus September 2018 Ondersteuningsplan Afspraken en protocollen R.K. Basisschool Willibrordus 2018-2019 Inhoudsopgave Algemene inleiding 1. Inleiding 2. De doelen 2.1 Ondersteuningsniveaus 3. Ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Logo van de school Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Schooljaar:.-. Naam leerling: Geboortedatum: Huidige groep: Leerkracht(en):...-..-.. Met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt het onderwijs

Nadere informatie

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen.

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen. 6. KWALITEITSZORG Het Leerlingvolgsysteem (LVS) Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de ontwikkeling van de leerling goed te volgen, toetsen we leerlingen. Dat doen we toetsen uit de methode.

Nadere informatie

4. De zorg voor kinderen.

4. De zorg voor kinderen. 4. De zorg voor kinderen. 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school. Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, kan het groep 1 van onze school bezoeken. Tevoren ontvangt u een uitnodiging

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Leerlingenzorg op de Bataaf

Leerlingenzorg op de Bataaf Leerlingenzorg op de Bataaf Combinatiegroepen Op de Bataaf zijn alle groepen ingedeeld in combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere groep heeft twee leerkrachten, zij zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Handboek. Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

Handboek. Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Handelinggerichte Proces diagnos1ek (HGPD) Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt. Het doel van HGW is om het onderwijs

Nadere informatie

ROUTE A: LEERLING WORDT AANGEMELD BIJ EEN BASISSCHOOL

ROUTE A: LEERLING WORDT AANGEMELD BIJ EEN BASISSCHOOL ONDERSTEUNINGTOEWIJZINGSROUTE De toeleiding naar passende ondersteuning vindt plaats op basis van arrangeren. Arrangeren wordt gedefinieerd als het proces om te komen tot een match tussen onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan A. Algemeen deel Leerling Naam leerling: Geboortedatum: Geslacht: Groep: Schoolloopbaan: Schooljaar: Datum aanmaak document: Datum aanpassing(en): Opvoedsituatie Naam ouder(s)/verzorger(s)/voogd:

Nadere informatie

Lorentzschool. Ondersteuningswijzer Passend Onderwijs t/m

Lorentzschool. Ondersteuningswijzer Passend Onderwijs t/m Lorentzschool Ondersteuningswijzer Passend Onderwijs t/m 2018-2019 Voorwoord. Voorafgaand aan het herschrijven van de Zorgparagraaf tot Ondersteuningswijzer Passend Onderwijs heeft er een heroriëntatie

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur Op Kop Ondersteuningsstructuur Stichting Op Kop

Ondersteuningsstructuur Op Kop Ondersteuningsstructuur Stichting Op Kop Ondersteuningsstructuur Op Kop Pagina 1 van 24 Ondersteuningsstructuur Stichting Op kop Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 3 1.1 Visie op leerlingenzorg 3 1.2 Ondersteuningsstructuur Op Kop 5 1.3 Signaleren

Nadere informatie

Protocol. Doorstroom. CBS Mons Sinaϊ

Protocol. Doorstroom. CBS Mons Sinaϊ Protocol Doorstroom CBS Mons Sinaϊ versie 2014 Inhoudsopgave Overgangscriteria van groep 1 naar groep 2 Pag.3 Kinderen die instromen in groep 1 en geboren zijn in de periode 1 oktober 31 december Pag.6

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

1. Inleiding m.b.t. Passend onderwijs. 2. Samenwerkingsverband Amstelronde. 3. Ondersteuning op de Zwaluw

1. Inleiding m.b.t. Passend onderwijs. 2. Samenwerkingsverband Amstelronde. 3. Ondersteuning op de Zwaluw Zorgplan 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding m.b.t. Passend onderwijs 2. Samenwerkingsverband Amstelronde 2.1 Missie en visie van samenwerkingsverband Amstelronde 2.2 Ontwikkelingen in 2016-2017 3. Ondersteuning

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie