Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier"

Transcriptie

1 Toelichting bij het gebruik van een eigen OPP formulier Inleiding Scholen van ons samenwerkingsverband SPPOH zijn vrij om eigen formulieren te gebruiken die bijdragen aan planmatig en handelingsgericht werken. Dat geldt voor het handelingsgericht werken op schoolniveau en ook voor het handelingsgericht arrangeren, dat plaatsvindt in overleg met ouders en externe deskundigen. Scholen kunnen een eigen formulier gebruiken voor bijvoorbeeld een groepsplan, groepsoverzicht, ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), formulieren voor een bijeenkomst van de schoolondersteuningscommissie (SOC) of voor een bijeenkomst van een multi disciplinair overleg (MDO). Scholen kunnen ook de formats benutten die als voorbeelddocument zijn opgesteld door het samenwerkingsverband. Deze documenten staan op de website ( Het enige document dat verplicht gebruikt moet worden door alle scholen is het Aanvraagformulier TLV. Deze toelichting bestaat uit drie paragrafen. Allereerst een overzicht van de wettelijke richtlijnen die gelden voor het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) door reguliere basisscholen. In de tweede paragraaf de wettelijke richtlijnen voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Alle OPP s in ons samenwerkingsverband moeten voldoen aan de wettelijke eisen die in deze eerste paragraaf staan genoemd. In de derde paragraaf staat een aantal tips voor de opzet en het gebruik van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Tevens een aantal aandachtspunten voor een MDO overleg. Deze tips zijn o.a. gebaseerd op de ervaringen van een groep scholen die mee heeft gedaan aan de Pilot arrangementen. 1. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor BAO Wettelijke eisen OPP, basisonderwijs Algemene informatie over het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is o.a. te vinden in de brochure van de PO-Raad: De afspraak is dat alle OPP-formulieren die scholen zelf gebruiken voldoen aan de wettelijke eisen. Volgens de Wet Primair Onderwijs moet elk OPP in ieder geval bestaan uit drie onderdelen: a. De verwachte uitstroombestemming van de leerling. Daarmee 1 wordt in het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs gedoeld op uitstroom naar één van de onderwijssoorten in het regulier voorgezet onderwijs dan wel uitstroom naar één van de uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. b. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. Deze onderbouwing bevat de samenhangende argumenten die relevant zijn voor het onderwijs en die daarmee de keuze onderbouwen voor een uitstroombestemming. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling in relatie tot de voor de uitstroombestemming vereiste kennis en vaardigheden. De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. Het gaat hier om kindgebonden factoren en omgevingsfactoren die het onderwijsproces kunnen beïnvloeden en die (mede) bepalen of een leerling een bepaalde uitstroombestemming kan bereiken, zoals bijvoorbeeld motivatie, doorzettingsvermogen, een stimulerende thuisomgeving en/of 1 De schuingedrukte toelichting op de drie verplichte onderdelen van het OPP komt uit de memo ontwikkelingsperspectief, PO-Raad. website versie 1, 17 mei

2 kenmerken van de leerling. Deze factoren vormen belangrijke bouwstenen in de onderbouwing van de keuze die wordt gemaakt voor de te verwachten uitstroombestemming van de leerling. Wanneer het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief voor de eerste keer na inschrijving vaststelt, zal de onderbouwing een weergave zijn van de voor de uitstroombestemming relevante gegevens in de beginsituatie van de leerling, zoals die bijvoorbeeld blijkt uit het onderwijskundig rapport indien de leerling eerder onderwijs heeft gevolgd. c. Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, in hoeverre wordt afgeweken van het (reguliere) onderwijsprogramma. In Bijlage 1 staat een concreet overzicht van zowel de verplichte als mogelijke aanvullende onderdelen van een OPP. Scholen kunnen aan de hand van bijlage 1 checken of het eigen OPP formulier voldoet aan de wettelijke eisen. Instemmingsrecht van ouders op het planningsdeel Voor de basisscholen wijzigt met ingang van 1 augustus 2017 de zeggenschap van de ouders over het planningsdeel (het gedeelte van het OPP waarin de ondersteuning en begeleiding staat beschreven). Vanaf die datum hebben ouders instemmingsrecht op het planningsdeel. Dit betekent dat de tekst op het OPP formulier aangepast moet worden (geen op overeenstemming gericht overleg, maar instemming). Binnen zes weken na inschrijving van een leerling die extra ondersteuning krijgt, moet de school het OPP vaststellen. 2. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor SBO en SO Wettelijke eisen OPP, speciaal (basis) onderwijs Algemene informatie over het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is o.a. te vinden in de brochure van de PO-Raad: Het OPP dat de sbo scholen voor hun leerlingen gebruiken bestaat uit dezelfde wettelijke drie onderdelen als het OPP dat basisscholen opstellen (zie hierboven). Voor het speciaal onderwijs veranderen de wettelijke voorschriften met ingang van 1 augustus Tot nu toe is het niet verplicht om een planningsdeel op te nemen in het OPP. Dat is vanaf deze datum wel het geval. Dat betekent dat een OPP voor een leerling op het speciaal onderwijs ook uit dezelfde drie onderdelen bestaat: a. De verwachte uitstroombestemming van de leerling. b. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. De onderbouwing bevat in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. c. Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en (indien aan de orde) de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma. Ook voor het speciaal (basis) onderwijs geldt dat de ouders nu instemmingsrecht hebben op het planningsdeel (onderdeel c.). Voor alle leerlingen op een s(b)o school moet een OPP worden opgesteld binnen zes weken na inschrijving. website versie 1, 17 mei

3 Deskundigenadvies In de wet is de verplichting opgenomen dat twee deskundigen het bestuur van het samenwerkingsverband moeten adviseren over een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor deze deskundigenverklaring is een standaardformulier ontwikkeld, dat door betrokken deskundigen ingevuld moet worden. Dit formulier kunt u vinden op de website. 3. Aandachtspunten (op basis van de pilot) bij het handelingsgericht arrangeren. 1. Maak gebruik van een toestemmingsformulier voor ouders. Vraag daarin de ouders om toestemming om de leerling te bespreken in een (multidisciplinair) overleg en vraag de ouders of ze akkoord zijn met het uitwisselen van gegevens/onderzoeksresultaten. Een alternatief is dat er een akkoordverklaring voor bespreking van de leerling en het uitwisselen van gegevens is opgenomen op het formulier dat als gespreksleidraad dient in het overleg. 2. Uit het OPP moet duidelijk blijken dat de school werkt volgens de principes van handelingsgericht werken, dat wil zeggen dat de school werkt vanuit overzicht, inzicht en uitzicht. In het OPP wordt zo concreet mogelijk beschreven wat de stagnerende ontwikkeling is van de leerling, welke interventies/aanpak de school al heeft geprobeerd om het leren en/of de ontwikkeling te bevorderen en wat de evaluaties hebben opgeleverd. Op basis daarvan wordt een nieuwe/vervolgaanpak/arrangement opgesteld. Met andere woorden: er wordt gewerkt van overzicht (wat weten we over de leerling en de onderwijsleersituatie, wat gaat goed en waar liggen de zorgen) naar inzicht (hoe komt het dat de situatie zo is) naar uitzicht (wat gaan we doen: welke doelen streven we na en wat gaan we doen om die doelen te bereiken (plan van aanpak)). 3. In het OPP (of als onderdeel van het groeidocument dat de school gebruikt) is een overzicht van belemmerende en bevorderende factoren een wettelijke eis. Beschrijf alleen die factoren die relevant zijn in de situatie van de leerling die wordt besproken. Het gaat om factoren in de leerling, in de onderwijsleersituatie en in de opvoedingssituatie die de ontwikkeling en het leren van de leerling bevorderen of belemmeren. 4. Niet alleen de vorderingen van de leerling volgen en afwachten waar de leerling uitkomt, maar juist doelgericht een aanbod plannen is een belangrijk uitgangspunt van het handelingsgericht werken. Hierbij redeneert de school terug van de uitstroombestemming naar leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende tussendoelen om het komende (half)jaar na te streven. 5. Uitgaan van hoge, maar wel realistische, verwachtingen en ambitieuze doelen. Binnen de mogelijkheden van de leerling legt de school de lat hoog. 6. Denk aan de samenhang tussen de doelen voor de leerling en de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouder(s). Wat heeft de leerling nodig van de leerkracht en ouders om die doelen te kunnen bereiken en wat is de inzet van de leerling zelf? 7. Betrek de leerling bij zijn/haar eigen ontwikkeling. Dat kan aan de hand van een kort gesprekje of een vaste vragenlijst. Daar zijn verschillende voorbeelden van in omloop binnen het swv. (voor een voorbeeld, zie ). 8. De begeleiding die wordt ingevuld in het planningsdeel is gericht op het behalen van de doelen die voor de leerling zijn geformuleerd. Als de leerkracht en de ouders niet zondermeer kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling, dan wordt in het planningsdeel ook ingevuld welke ondersteuning de leerkracht/ouder nodig heeft. Een leerkracht kan ondersteuning nodig hebben in de vorm van kennis, bepaalde vaardigheden, website versie 1, 17 mei

4 coaching, meer handen in de klas, bepaalde materialen, enz. Voor de ouder kan het gaan om afspraken rondom ouderbetrokkenheid en/of afspraken rondom ondersteuning van de leerling thuis. Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften kunnen scholen bijvoorbeeld gebruik maken van de bekende hulpzinnen van Noëlle Pameijer en/of het organisatiemodel IVO van Sardes (vijf velden: tijd/aandacht materialen/hulpmiddelen ruimtelijke omgeving de expertise samenwerking externe partners. 9. Zorg ervoor dat er een tekst in het OPP is opgenomen waaruit blijkt dat ouders hun instemming hebben gegeven op het planningsdeel (ruimte voor handtekening). 10. Als op basis van het ingevulde OPP een TLV aanvraag wordt ingediend, dan moet in het OPP niet alleen de handtekening staan van de ouders (instemming), maar ook van de directeur van de school die de TLV aanvraagt. 11. Als in het MDO wordt gesproken over het aanvragen van een TLV voor s(b)o, stel dan met elkaar vast dat: - De doelschool voldoende inzicht heeft in de (voorlopige) uitstroombestemming en de specifieke onderwijsbehoeften waarop deze leerling ondersteuning nodig heeft om deze uitstroombestemming te kunnen bereiken, - De doelschool binnen hun schoolspecifieke profiel een passend aanbod kan bieden voor de leerling en - De doelschool de ruimte heeft om de leerling binnen afzienbare tijd te kunnen plaatsen. 12. Mocht een aanvraag TLV niet naar aanleiding van een (geëvalueerd) OPP van de verwijzende school plaatsvinden, dan zal op andere wijze de nodige informatie moeten worden gedocumenteerd waarmee een aanvraag TLV volgens de geldende criteria kan worden verantwoord. Dit speelt bijvoorbeeld bij leerlingen die rechtstreeks instromen op 4-jarige leeftijd (onderinstroom). 13. Voor een TLV aanvraag wordt altijd gebruik gemaakt van het Aanvraagformulier TLV van ons swv SPPOH. Dit formulier staat apart op de website. Het Aanvraagformulier TLV maakt ook integraal onderdeel uit van het groeiwerkdocument (zie deel G). 14. Het bestuur van de sbo/so school is formeel verantwoordelijk voor de toelating van een leerling. 15. Op het ontwikkelingsperspectief is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De wet maakt het mogelijk dat in het OPP bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, zoals over iemands gezondheid. Houd de Wbp voor ogen bij het invullen van het OPP en beschrijf alleen wat relevant is voor de vragen over de ontwikkeling en het leren van de leerling. website versie 1, 17 mei

5 Bijlage 1. CHECKLIST ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF De dikgedrukte punten zijn verplicht (zie Brochure PO raad, bladzijde 13-14) Bron: Arjan Clijsen, Johanneke Jongbloed, Noëlle Pameijer; Ontwikkelingsdeel + -? 1.1. Het is duidelijk welke relevante factoren in de leerling momenteel de ontwikkeling en het leren belemmeren en bevorderen 1.2. Het is duidelijk welke relevante factoren in de onderwijsleersituatie momenteel de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen 1.3. Het is duidelijk welke relevante factoren in de opvoedingssituatie momenteel de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen 1.4. Er is up to date zicht op de leerontwikkeling van de leerling op basis van behaalde toetsresultaten 1.5. Er is up to date zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling Opmerkingen ontwikkelingsdeel: 2 Planningsdeel 2.1. De geplande uitstroombestemming is duidelijk onderbouwd en beargumenteerd 2.2. Bij een disharmonisch profiel is duidelijk wat de verschillende uitstroomniveaus per vakgebied zijn Didactisch (alleen als er afgeweken wordt van het reguliere programma) 2.3. Voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen zijn de leerdoelen bepaald in een te behalen functioneringsniveau en/of vaardigheidsscore? ( Zie b.v. OPP-trap/LVS grafiek ESIS/ Parnassys) 2.4. Voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen zijn de vakinhoudelijke tussendoelen bepaald die de komende periode nagestreefd worden. Duidelijk is op welke wijze is de keuze van deze doelen is onderbouwd De doelen zijn SMART (I) geformuleerd 2.6. Het aanbod om de gestelde doelen te bereiken is aansluitend bij de onderwijsbehoeften concreet en duidelijk geformuleerd 2.7. Duidelijk is wie, wat, wanneer doet. Het aanbod is uitvoerbaar qua instructie, begeleiding, organisatie en klassenmanagement 2.8. Het aanbod is uitvoerbaar qua instructie, begeleiding, organisatie en klassenmanagement Pedagogisch, alleen als afgeweken wordt van het reguliere programma: 2.9. Er zijn, indien nodig, vakoverstijgende doelen gesteld voor werkhouding, taakaanpak, leren leren, gedrag en/of sociaal emotioneel functioneren Deze doelen zijn SMART(I) geformuleerd Aansluitend bij de onderwijsbehoeften van de leerling is de aanpak om deze vakoverstijgende doelen te bereiken concreet en duidelijk geformuleerd website versie 1, 17 mei

6 2.11 Het is duidelijk wie, wat, wanneer doet. De aanpak is uitvoerbaar qua begeleiding, organisatie en klassenmanagement In alle gevallen: 2.12 De leerkracht is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het planningsdeel. De waarop is duidelijk Het planningsdeel is met ouders besproken Ouders stemmen in met het planningsdeel van het OPP 2.15 Er zijn afspraken met ouders gemaakt over de afstemming en samenwerking 2.16 Het planningsdeel is met de leerling besproken 2.17 Duidelijk is hoe de leerling actief is betrokken Opmerkingen planningsdeel: 3. Evaluatiedeel 3.1 Er is nagegaan of de leerling op koers zit qua uitstroomperspectief 3.2. Er heeft een analyse plaatsgevonden of de leerling zich ontwikkelt conform de verwachtingen 3.3 De geplande uitstroombestemming is (indien nodig naar boven of beneden) bijgesteld 3.4 Er is geëvalueerd of de geplande vaardigheidsscores en/of functioneringsniveaus zijn behaald 3.5 Op basis daarvan heeft een analyse plaatsgevonden over hoe nu verder 3.6 Er is geëvalueerd of de vakoverstijgende doelen bereikt zijn. 3.7 Op basis daarvan heeft een analyse plaatsgevonden over hoe nu verder 3.8 De evaluatie is met ouders besproken. 3.9 Er zijn afspraken gemaakt over hoe nu verder 3.10 Er zijn afspraken gemaakt met ouders over de samenwerking en afstemming 3.11 Duidelijk is op welke wijze de evaluatie met de leerling besproken is Opmerkingen evaluatiedeel: website versie 1, 17 mei

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Logo van de school Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Schooljaar:.-. Naam leerling: Geboortedatum: Huidige groep: Leerkracht(en):...-..-.. Met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt het onderwijs

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Groeiwerkdocument. A. Algemeen deel. B. Aanmelding MDO

Groeiwerkdocument. A. Algemeen deel. B. Aanmelding MDO Groeiwerkdocument Het groeiwerkdocument biedt scholen de mogelijkheid om het overleg over een leerling die (extra) ondersteuning nodig heeft overzichtelijk bij te houden. Het is een gespreksdocument en

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs In het Speciaal (Basis) Onderwijs wordt al langere tijd voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het basisonderwijs verwachtte

Nadere informatie

Werkwijze OPP. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Provincie Groningen. Bijlage bij OP D. 7a.

Werkwijze OPP. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Provincie Groningen. Bijlage bij OP D. 7a. Bijlage bij OP 2019-2023 D. 7a. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Provincie Groningen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 Stad Groningen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.02

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld 2 Format ontwikkelingsperspectief samenwerkingsverband

Praktijkvoorbeeld 2 Format ontwikkelingsperspectief samenwerkingsverband Praktijkvoorbeeld 2 Format ontwikkelingsperspectief samenwerkingsverband Samenwerkingsverbanden, besturen of scholen stellen zelf een format samen voor het opstellen van het OPP (zie de basiselementen

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Versie oktober 2017

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Versie oktober 2017 Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Versie oktober 2017 Binnen Passend Onderwijs heeft het OPP heeft een wettelijk kader en krijgt het een meer centrale rol binnen de ondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan A. Algemeen deel Leerling Naam leerling: Geboortedatum: Geslacht: Groep: Schoolloopbaan: Schooljaar: Datum aanmaak document: Datum aanpassing(en): Opvoedsituatie Naam ouder(s)/verzorger(s)/voogd:

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) Dossiernummer: {value:dossiernummer:owner} Ontvangen d.d.: {value:gd_ontvangen:owner} Loket d.d.: {value:loket:owner} School en ouders:

Nadere informatie

HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS

HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS Het groeidocument van RSV Breda is naast de word-versie ook te gebruiken in ParnasSys, waarvoor u hier de beschrijving vindt. De modulaire opbouw is voor het gebruik

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Spelling

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Spelling Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Spelling 08-10-2014 Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Pien Ide pide@hetabc.nl Programma Voor wie stel je een OPP op? Hoe stel je een OPP op? Groeidocument

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs In het Speciaal (Basis) Onderwijs wordt al langere tijd voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het basisonderwijs verwachtte

Nadere informatie

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer versie 1, 17 mei 2017 Dit formulier geeft een overzicht van de negen fasen/stappen in een MDO overleg. In de eerste kolom staan

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Een verzoek om deze formulieren bij het maken van een nieuwe arrangementsaanvraag of aanvraag toelaatbaarheid te gebruiken.

Een verzoek om deze formulieren bij het maken van een nieuwe arrangementsaanvraag of aanvraag toelaatbaarheid te gebruiken. Nieuwsmemo SWV Utrecht PO Januari 2015 In deze nieuwsmemo aandacht voor: - Aanvragen extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring met OPP - Onvolledige dossiers insturen - Gebruik van de juiste formulieren

Nadere informatie

C. WERKHOUDING (motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, zelfstandig werken e.d.)

C. WERKHOUDING (motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, zelfstandig werken e.d.) Ontwikkelingsperspectief Naam leerling: Nico van Soerland Geb.datum: 15-11- 1955 School: IB'er: Startdatum OPP Einddatum OPP OPP is gemaakt voor: Verwachte/geplande (voorlopige) uitstroombestemming V(S)O:

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Wat beschrijft een OPP? Wet- en regelgeving (per 1-8-2014) Verwachte uitstroombestemming

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

Handleiding groeidocument. Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften

Handleiding groeidocument. Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Deel 2: Handleiding groeidocument Versie november 2015 1 Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014 Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief 3 december 2014 Inhoud Verwachtingen en doelen Stand van zakenm.b.t. OPP Het kind en de ouders Van perspectief naar doel vooreenleerlingmet gedragsproblematiek?

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Even opfrissen Waarom een OPP? Wat is een OPP? De wetgeving. Waarom een OPP? Aandachtspunten

Even opfrissen Waarom een OPP? Wat is een OPP? De wetgeving. Waarom een OPP? Aandachtspunten Waarom een OPP? Even opfrissen Reflectie Wat is volgens jou de meerwaarde van een OPP? 20 oktober 2015 Wat heeft het kind eraan? Wat heeft leerkracht eraan? Janneke van Loon Nadine Machielsen Wat is een

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP)

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) Naam: Geboortedatum: Groepsverloop: OPP vastgesteld op dd: Vastgesteld door: LEERLINGGEGEVENS Handtekening: Specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van: Leergebiedspecifiek,

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

Groeidocument en OPP 09-03-2015 01-04-2015

Groeidocument en OPP 09-03-2015 01-04-2015 Groeidocument en OPP 09-03-2015 01-04-2015 Passend Onderwijs in SWV Rijn & Gelderse Vallei Van Handelingsgericht Werken (HGW) naar Handelingsgericht Arrangeren (HGA) 4 en 9 maart en 1 april 2015, 14.00-16.30

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Juni Handreiking bij het gebruik van het Groeidocument en het Ontwikkelingsperspectief

Juni Handreiking bij het gebruik van het Groeidocument en het Ontwikkelingsperspectief Juni 2018 Handreiking bij het gebruik van het Groeidocument en het Ontwikkelingsperspectief Aanleiding Wanneer en voor welke leerling moet een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld? En wanneer

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Inleiding Omdat LECSO verschillende vragen ontvangt naar voorbeelden van het ontwikkelingsperspectief (hoe hebben collega-scholen dit vormgegeven?)

Nadere informatie

Invulwijzer bij digitale groeidocument

Invulwijzer bij digitale groeidocument Invulwijzer bij digitale groeidocument In het kader van het aanvragen van een arrangement (TLV of Individueel Arrangement) dient het digitale groeidocument ingevuld te worden. In OT is een handleiding

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument Invulwijzer bij groeidocument In het kader van het aanvragen van een individueel arrangement dient het groeidocument ingevuld te worden. Hieronder volgt een aantal tips t.b.v. het invullen. I. Gegevens

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) INVULWIJZER

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) INVULWIJZER ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) INVULWIJZER Het is verplicht om een OPP op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning van het SWV ontvangen. Voor leerlingen die qua leerstofaanbod afwijken van

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Soepele overgang naar voortgezet onderwijs. Vooruitkijken met ontwikkelingsperspectief

PASSEND ONDERWIJS. Soepele overgang naar voortgezet onderwijs. Vooruitkijken met ontwikkelingsperspectief PASSEND ONDERWIJS Soepele overgang naar voortgezet onderwijs Vooruitkijken met ontwikkelingsperspectief Uitdagende doelen zijn goed voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig

Nadere informatie

GROEIDOCUMENT Looptijd:

GROEIDOCUMENT Looptijd: GROEIDOCUMENT Looptijd: Gegevens jongere, ouders, school en jeugdzorg Naam jongere geboortedatum Adres jongere (straat-postcode-woonplaats) Ouders/verzorgers: Namen, telefoonnummers en emailadressen School(naam)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief Ontwikkelingsperspectief Arjan Clijsen, Johanneke Jongbloed, Corine Vos & Noëlle Pameijer Bijeenkomst voor intern begeleiders 02-02-2016 09.00 12.30 uur t Visnet Huizen Programma 09.00 u Inloop en ontvangst

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor jonge kinderen/ kleuters. Intern Begeleiders en leerkrachten groep 1, 2, 3 27 september 2017 t Visnet -- Huizen

Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor jonge kinderen/ kleuters. Intern Begeleiders en leerkrachten groep 1, 2, 3 27 september 2017 t Visnet -- Huizen Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor jonge kinderen/ kleuters Intern Begeleiders en leerkrachten groep 1, 2, 3 27 september 2017 t Visnet -- Huizen Programma 14.45 Opening Johan Vroegindeweij 14.50 Uitleg

Nadere informatie

informatie over OPP gezamenlijk in dialoog: inzoomen op een voorbeeld vanuit ouder perspectief samenvatten / opbrengsten

informatie over OPP gezamenlijk in dialoog: inzoomen op een voorbeeld vanuit ouder perspectief samenvatten / opbrengsten informatie over OPP gezamenlijk in dialoog: inzoomen op een voorbeeld vanuit ouder perspectief samenvatten / opbrengsten Kan ik hier wat mee? Wat betekent dit voor mijn positie? Waar wil ik invloed op

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? december 2016 Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Inleiding Omdat LECSO verschillende vragen ontvangt naar voorbeelden van het ontwikkelingsperspectief (hoe hebben collega-scholen dit vormgegeven?)

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Handleiding aanvraag ondersteuningsarrangement m.b.v. LVS ParnasSys

Handleiding aanvraag ondersteuningsarrangement m.b.v. LVS ParnasSys Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen RSV Breda PO 30-03 Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout Tel: 076-5607778, email: po@rsvbreda.nl Handleiding aanvraag ondersteuningsarrangement m.b.v. LVS ParnasSys

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

Samenwerkingsverband PO

Samenwerkingsverband PO Samenwerkingsverband PO 31-02 07-10-2015 Het BTO bestaat uit vijf leden: 1. Coördinator OT Leudal - Thornerkwartier: Boy Mertens 2. Coördinator OT Echt Susteren: Martien Tonnaer 3. Coördinator OT Roermond

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

de C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van openbare basisschool D te B, verweerder

de C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van openbare basisschool D te B, verweerder 107500 - De Commissie kan een schoolbestuur niet verplichten een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de heer mr. H.J.

Nadere informatie

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek Mei 2018 Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek In het samenwerkingsverband is voor ieder kind een plek en krijgt het de gelegenheid zich binnen zijn/haar

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Passend onderwijs. onderwijs voor uw kind

Passend onderwijs. onderwijs voor uw kind Passend onderwijs Want u wilt het allerbeste onderwijs voor uw kind Over SKOzoK SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de regio s Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende,

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2

Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2 Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2 Het primaire doel van dit groeidocument is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van het kind staat voorop. Het groeidocument

Nadere informatie

Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs

Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs Bijlage 16 Procedures voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs De vier samenwerkingsverbanden in de regio (SWVZHW, SWV VO Delflanden, ICOZ en SWV VO Westland)

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Het groeidocument opnieuw uitgevonden

Het groeidocument opnieuw uitgevonden Het groeidocument opnieuw uitgevonden Werkgroep Groeidocument RSV Breda presentatie 1 Doel van vandaag Aanwezigen hebben kennis genomen van: De context van het groeidocument: HGW Het vernieuwde groeidocument

Nadere informatie

Handelingsgericht arrangeren (HGA)

Handelingsgericht arrangeren (HGA) Handelingsgericht arrangeren (HGA) Toewijzing van onderwijs en jeugdhulparrangementen, op basis van de behoeften van kind en opvoeders. Dit voorbeeld van een scenario voor ondersteuningstoewijzing is ontleend

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Stappen, procedures en routes versie november2015

Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Stappen, procedures en routes versie november2015 Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Deel 1: Stappen, procedures en routes versie november2015 1 Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland

Nadere informatie

GROEIDOCUMENT

GROEIDOCUMENT GROEIDOCUMENT 20-2-2014 AANMELDING LEERLING VOOR BESPREKING IN ZORGTEAM (ZT) School en ouders: U wordt verzocht gegevens over de leerling en de vragen 1 t/m 6 te beantwoorden, zodat we vraaggericht kunnen

Nadere informatie

Groeidocument t.b.v.: - Ontwikkelingsperspectiefplan - Aanvraag arrangement - Aanvraag TLV - Formuleren eigen leerroute

Groeidocument t.b.v.: - Ontwikkelingsperspectiefplan - Aanvraag arrangement - Aanvraag TLV - Formuleren eigen leerroute Groeidocument t.b.v.: - Ontwikkelingsperspectiefplan - Aanvraag arrangement - Aanvraag TLV - Formuleren eigen leerroute A. Algemene gegevens Gegevens Leerling Leerling Geboortedatum Groep Gegevens school/instelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Naam leerling Geboortedatum BSN Geslacht Huidige groep M / V Naam ouders/verzorgers Adres Postcode & woonplaats Contactpersoon, indien ouders/ verzorgers

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid

Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid Procesbeschrijving Bij het vormgeven aan het project Hoogbegaafdheid hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden, waaronder met andere samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Groeidocument/ontwikkelperspectief

Groeidocument/ontwikkelperspectief Groeidocument/ontwikkelperspectief INLEIDING Het digitale groeidocument is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken die door school en ouders worden ingevuld. Het groeidocument heeft verschillende functies,

Nadere informatie

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften In diverse (strategische) sessies van het samenwerkingsverband PO LHA en Samenwerkingsverband VO De Langstraat over

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Giessen Oudekerk

Schoolondersteuningsprofiel. Giessen Oudekerk Schoolondersteuningsprofiel Giessen Oudekerk 2017-2018 Stg. O2A5 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

West Fries Arrangeren

West Fries Arrangeren West Fries Arrangeren Handelingsgericht Arrangeren (HGA) in Ondersteuningsteam (OT) Voor intern begeleiders Bijeenkomst 1 & 2 van 3 Noëlle Pameijer (school- en kinderpsycholoog SWV Passend Onderwijs Unita)

Nadere informatie

Passend Onderwijs in SWV Rijn & Gelderse Vallei

Passend Onderwijs in SWV Rijn & Gelderse Vallei Passend Onderwijs in SWV Rijn & Gelderse Vallei Van Handelingsgericht Werken (HGW) naar Handelingsgericht Arrangeren (HGA) 4 en 9 maart en 1 april 2015, 14.00-16.30 uur Noëlle Pameijer (school/kinderpsycholoog

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes

AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes! Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Basisondersteuning. Preventieve en licht curatieve ondersteuning. Berséba - PO0001. School Plaats Directeur Datum

Basisondersteuning. Preventieve en licht curatieve ondersteuning. Berséba - PO0001. School Plaats Directeur Datum Preventieve en licht curatieve ondersteuning Berséba - PO0001 School Plaats Directeur Datum 1 HGW Handelingsgericht en preventief werken De school werkt handelingsgericht en preventief. De school signaleert

Nadere informatie

kwaliteitskaart Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so

kwaliteitskaart Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so kwaliteitskaart Omgaan met verschillen SO & SBO Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so Deze kwaliteitskaart gaat in op het verband tussen uitstroombestemmingen, uitstroomprofielen, tussendoelen,

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaringen

Toelaatbaarheidsverklaringen Toelaatbaarheidsverklaringen Het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen bij swv-vo-zk. 22-9-2017 Vastgesteld door directie SWV-VO-ZK Inleiding Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Inleiding Omdat LECSO verschillende vragen ontvangt naar voorbeelden van het ontwikkelingsperspectief (hoe hebben collega-scholen dit vormgegeven?)

Nadere informatie