Ondersteuningsplan/zorgplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan/zorgplan 2014-2015"

Transcriptie

1 Beleidsterrein 9: Zorg en begeleiding 1. Ondersteuningsplan Ondersteuningsplan/zorgplan Borging: - Evaluatie teamvergadering Cyclus: - vastgesteld: september evaluatiecyclus: 1 jaar - evalueren: juni 2015 Obs De Pols 8406 ES Tijnje tel

2 Inhoudsopgave ondersteuningsplan:... 1 Hoofdstuk 1 Gegevens school... 4 Hoofdstuk 2 Gegevens leerlingen Overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar : Schoolresultaten Cito Eindtoets: Gegevens door- en uitstroom... 5 Hoofdstuk 3 Taakverdeling ten aanzien van de ondersteuning Taken directeur met betrekking tot de leerlingenzorg & de groepsleerkracht: Taken directeur met betrekking tot de leerlingenzorg & de intern begeleider: Taken intern begeleider met betrekking tot de leerlingenzorg Taken groepsleerkrachten met betrekking tot de leerlingenzorg... 7 Hoofdstuk 4 De zorgprocedure Schoolvisie op zorg en begeleiding: Parnassys Handelingsgericht Werken Zorgroute in 5 stappen Typering zorgleerling Hoofdstuk 5 Toelatingsbeleid en voortgang Toelatingsbeleid Stappenplan inschrijven nieuwe leerlingen Stappenplan inschrijven zorgleerlingen met specifieke hulpvraag Voortgang Leertijd Voortgang (doublure of vervroegd doorgaan) Cruciale overgangen Kleuterverlenging Onderbouwing verlenging schooljaar Groep Eind groep

3 5.5.3 Groep Groep Groep 5 t/m Vervroegde doorstroming Overgang naar voortgezet onderwijs Tussentijdse uitstroom Hoofdstuk 6 Groepskaart in ParnasSys Hoofdstuk 7 Verwijsindex De Verwijsindex: één kind één plan Wat is de Verwijsindex Voor wie is de Verwijsindex Hoe werkt de Verwijsindex Rol van de Verwijsindex binnen het basisonderwijs in Opsterland Hoofdstuk 8 De Friese meldcode bij vermoeden kindermishandeling Bijlage 1 De planning en opzet HGW obs De Pols Bijlage 2 Planning en checklist groepsbespreking Bijlage 3 Formulier groepsbespreking Bijlage 4 Formulier leerlingbespreking Bijlage 5 Planning checklist bespreken CITO-resultaten Bijlage 6 Formulier bespreking resultaten CITO-resultaten Bijlage 7 Handelingsgerichte procesdiagnostiek Leerlingbespreking - deel Bijlage 8 Handelingsgerichte procesdiagnostiek Leerlingbespreking - deel Bijlage 9 Handtekeningen Bijlage 10 Handelingsgerichte procesdiagnostiek Vervolg leerlingbespreking Bijlage 11 Handtekeningen Bijlage 12 Handelingsgerichte procesdiagnostiek Ondersteuningsteam Bijlage 13 Handtekeningen Bijlage 14 Handelingsgerichte procesdiagnostiek -Vervolg Ondersteuningsteam Bijlage 15 Handtekeningen Bijlage 16 Dag/weekplanning Bijlage 17 Toetskalender Bijlage 18 Verlengde en extra instructie in groepsmap Bijlage 19 Diagnostisch gesprek Bijlage 20 Voortgangsrapport Bijlage 21 Sociale kaart

4 Hoofdstuk 1 Gegevens school Naam school: Brinnummer: Adres: Postcode: OBS De Pols 15 JO Master Roordawei 1A 8406 ES Telefoon: Website: Identiteit: Directeur: Intern begeleider: Bevoegd gezag: Openbaar onderwijs J. Lieuwes I. Poiesz Stichting Primo-Opsterland 4

5 Hoofdstuk 2 Gegevens leerlingen 2.1 Overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar : Gegevens Jaar Aantal Geen ,2 % weging weging % Overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar afgelopen schooljaar Leerjaar Totaal Aantal Schoolresultaten Cito Eindtoets: Schoolscore aantal llln Zonder gecorrigeerde uitslag correctie score LG van de ,9 voldoende van de ,5 536,4 voldoende van de 8 528,5 533,5 onvoldoende van de ,8 535,2 voldoende Gegevens CITO Eindtoets Gemiddeld percentage onderdeel taal Gecorrigeerd aantal goed Gemiddeld percentage onderdeel rekenen Gecorrigeerd aantal goed Gemiddeld percentage onderdeel studievaardigheden Gecorrigeerd aantal goed Gemiddeld percentage onderdeel Wereldoriëntatie Gecorrigeerd aantal goed Score schooljaar uitslag ,8 voldoende 38,5 onvoldoende 30,6 voldoende 64,0 voldoende 2.3. Gegevens door- en uitstroom Start Gegevens door- en uitstroom schooljaar Aantal zittenblijvers (groep 2 t/m 8) 0 Aantal leerlingen met een individuele leerlijn. 0 Aantal leerlingen met LGF (Rugzak) 1 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool 1 Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool 4 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (afspraken SWV) 0 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (Expertisecentra 1 t/m 4) 0 Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO 0 Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het VO 14 Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het PRO 0 Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd met LWOO 1 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO 7 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: HAVO/VWO 6 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Gymnasium 1 5

6 Hoofdstuk 3 Taakverdeling ten aanzien van de ondersteuning 3.1 Taken directeur met betrekking tot de leerlingenzorg & de groepsleerkracht: In overleg met de intern begeleider is de directeur eindverantwoordelijk voor het opstellen en borgen van afspraken met betrekking tot doelen, leerstof, registratie en hulp binnen het totale onderwijs- en zorgaanbod aan alle kinderen van de school De afspraken worden door de directeur opgenomen in het systeem voor kwaliteitszorg en eens per jaar door haar met het team geëvalueerd De directeur bewaakt de afspraken met betrekking tot het aanbod van het totale onderwijs- en zorgaanbod in de groepen: Zij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het programma door de groepsleerkrachten Zij is eindverantwoordelijk voor de [eventuele] begeleiding van de groepsleerkrachten Zij is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de groepsleerkrachten De afspraken zijn onderwerp van de klassenbezoeken door de directeur De afspraken zijn onderwerp van de functionering- en beoordelingsgesprekken door de directeur 3.2 Taken directeur met betrekking tot de leerlingenzorg & de intern begeleider: De directeur is verantwoordelijk voor het plannen van minimaal 2 data per jaar voor beleidsoverleg tussen beiden Zij maakt van dit gesprek een verslag Zij heeft wekelijks een gesprek met de intern begeleider wat betreft lopende zaken Zij zorgt er voor dat er voor de uitvoer van de IB-taken voldoende tijd beschikbaar is = 1 dagdeel per 50 leerlingen Zij zorgt er voor dat er voor de uitvoer van de IB-taken een werkplek beschikbaar is Zij zorgt er voor dat er voldoende budget voor de interne begeleiding beschikbaar is Zij bewaakt het budget voor interne begeleiding Zij evalueert de omvang van de formatie, de werkplek, de hoogte en besteding van het budget en de taakuitvoering met de intern begeleider 6

7 3.3 Taken intern begeleider met betrekking tot de leerlingenzorg De taak van de intern begeleider bestaat uit het I coördineren II begeleiden III innoveren wat betreft de zorg[leerlingen] I Coördinerende taken: 1. Opstellen van procedures en richtlijnen [bijv. Cito LOVS] 2. Coördineren van onderzoek en hulp 3. Bewaken procedures en afspraken 4. Plannen en afstemmen activiteiten 5. Voorbereiden en voorzitten leerling- en groepsbesprekingen [n.a.v. Cito LOVS] 6. Coördineren aanmelding en verwijzing [intern & extern] 7. Dossiervorming en beheer 8. Opstellen toetskalender methode onafhankelijke toetsen 9. Coördineren toetsafname 10. Verzamelen toetsgegevens/groepsoverzichten 11. Bijwonen IB-bijeenkomsten 12. Onderhouden externe contacten, waaronder ambulant begeleider, schoolbegeleider, logopediste, enz. 13. Updaten zorgprocedure 14. Informatie voor collega s toegankelijk maken 15. Wekelijks overleg met de directeur: lopende zaken 16. 2x per jaar beleidsmatig overleg met de directeur II Begeleidende taken: 1. Collegiale consultatie 2. Ondersteunen bij het afnemen van het Cito LOVS 3. Ondersteunen bij de verwerking en interpretatie van toetsgegevens 4. Ondersteunen en adviseren bij gebruik speciale hulpmiddelen/remediërend materiaal 5. Observeren van klassensituaties in het kader van de leerlingenzorg 6. Adviseren en begeleiden bij gedrags- en werkhoudingproblematiek 7. Ondersteunen en begeleiden bij het schrijven en de uitvoering van handelingsplannen door groepsleerkrachten 8. Opstellen afbuigende leerlijn [geïndiceerde TIQ <80 en/of bijkomende problematiek, bijvoorbeeld dyslexie of kinderen met Leerling Gebonden Financiering: de rugzak] 9. Ondersteunen en adviseren bij klassenmanagement in het kader van de leerlingenzorg 10. Informeren van leerkrachten en directie 11. In samenspraak met de groepsleerkrachten informeren, begeleiden en ondersteunen ouder[s]/verzorger[s] van zorgleerlingen [V scores op individuele toetsen van Cito LOVS en/of TIQ <80 en/of bijkomende problematiek] III Innoverende taken: 1. Signaleren, analyseren en evalueren sterke en zwakke punten van het onderwijs- en zorgaanbod 2. Doen van voorstellen die leiden tot verbetering van het onderwijs- en zorgaanbod 3. Bijhouden actuele ontwikkelingen op gebied van de zorgverbreding en deze kennis op collega s overdragen 4. Motiveren van leerkrachten 5. Bijscholing en lezen vakliteratuur 3.4 Taken groepsleerkrachten met betrekking tot de leerlingenzorg De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het totale onderwijs- en zorgaanbod aan alle kinderen. Zij volgen de gehanteerde methodes/methodieken volgens een jaarplanning, die per methode op bijbehorende handleiding is gebaseerd. Voor procedure zie hoofdstuk 4.5 en 4.6 7

8 Hoofdstuk 4 De zorgprocedure 4.1 Schoolvisie op zorg en begeleiding: We gaan op De Pols voor onderwijs op maat. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen maximaal naar eigen kunnen presteren. Door middel van observaties (Kijk, Zien), methode gebonden en ongebonden toetsen (CITO) volgen we onze leerlingen en passen we ons onderwijsaanbod en leerkrachtgedrag aan. 4.2 Parnassys Op de Pols werken we met het webbased programma van Parnassys: Op één scherm een overzicht van een leerling via de leerlingkaart. Op één scherm een cockpit voor de leerkracht via de groepskaart. Integratie van processen zoals 1-Zorgroute en groepsplan. Functies zoals het digitaal rapport / Overzichten zoals Vaardigheidsgroei. Gecertificeerd voor BRON en OSO. De volgende gegevens staan hierop: Zien Cito Methodegebonden toetsen (Groeps)plannen Notities 4.3 Handelingsgericht Werken We werken op De Pols volgens planning en opzet van het HGW (zie bijlage 1)Hierbij gebruiken we de groepskaart in Parnassys. De leerkrachten en intern begeleider werken handelingsgericht volgens de cyclus van de 1-zorgroute. 8

9 Jaarlijks wordt de cyclus vier maal doorlopen. Er worden twee groepsplannen opgesteld, voor een periode van een half jaar, welke tussentijds worden geëvalueerd en aangepast en aan het eind van de halfjaarlijkse periode worden afgesloten. Binnen de groepsplannen wordt onderscheid gemaakt tussen het basis-, plus- en verdiepingsarrangement Het basisaanbod aanbod staat omschreven in het basisarrangement. Leerlingen die extra aan kunnen hebben naast het basisarrangement een plus arrangement. Dit bestaat uit verrijkende en intensievere opdrachten. Leerlingen met een V-score op Cito komen in een intensief arrangement. Voor deze leerlingen wordt een individueel hulpplan geschreven. Dit is naast het basisaanbod. Als een leerling meer dan 2 jaar leerachterstand heeft wordt er een eigen leerlijn opgesteld, met als doel leerlingen een zo hoog mogelijk reëel uitstroomniveau te laten behalen. Een zorgleerling is voor ons een leerling die op enigerlei wijze in zijn ontwikkeling bedreigd wordt en ondersteuning nodig heeft. Zie verder hoofdstuk 4.5: typering zorgleerling. Op De Pols werken we volgens de uitgangspunten van het Handelings Gericht Werken (HGW), waarbij we kijken naar onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. We stemmen af op verschillen tussen leerlingen. Het gaat hier om instructie, leerinhoud, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd. Verlengde en extra instructies worden dagelijks op het gele zorgblad (bijlage 11) in de klassenmap geschreven. Voor de V leerlingen houden we wekelijks een logboek bij in ParnasSys (individueel GP). Zowel tussentijds als aan het einde van de halfjaarlijkse periode vindt er een groepsbespreking als een leerlingbespreking door de leerkracht met de intern begeleider plaats. Voor het borgen van de schoolinterne procedure worden de formats van de 1-zorgroute gebruikt, aanpast aan de wensen van de school. 4.4 Zorgroute in 5 stappen Als onderdeel van 1-zorgroute hanteert de school de Zorgroute in 5 stappen. De ouder(s)/verzorger(s) worden intensief bij de Zorgroute in 5 stappen betrokken. Stap 1 t/m 4 zijn onderdeel van de 1-zorgroute; over de registratie van de stappen zijn bovenschools richtinggevende afspraken gemaakt. Zie hoofdstuk 6. Stap 1: De leerkracht werkt handelingsgericht. Hij/zij neemt waar, signaleert, analyseert, begrijpt, plant en realiseert. De leerkracht doet zelf interventies naar aanleiding van eigen observaties en de (toets)resultaten van de leerlingen. Specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden geregistreerd op de groepskaart in ParnasSys. Vervolgens worden er groeps- en hulpplannen opgesteld en uitgevoerd. Ook deze gegevens worden geregistreerd in ParnasSys. Documenten: - Groepskaart/-plan Stap 2: Vier maal per jaar worden de plannen geëvalueerd en wordt de algehele gang van zaken in de groep besproken met de intern begeleider. Groepsbesprekingen worden door de leerkracht voorbereid door een formulier in te vullen. (bijlage 2 en 3) De intern begeleider zorgt voor verdieping en oplossingsgerichte coaching. Van de groepsbesprekingen worden verslagen toegevoegd aan ParnasSys. Vanuit de groepsplan bespreking/evaluatie kan een leerlingbespreking, volgens cyclus HGW, volgen. Document: - Gespreksformulier groepsplan bespreking 9

10 Stap 3; Leerkracht en IB+ Met het inbrengen van de leerling in de HGPD leerlingbespreking start het HGPD-traject. De leerkracht vult, eventueel met ondersteuning van de IB, ter voorbereiding op deze bespreking het Groeidocument HGPD Leerlingbespreking - deel 1 in. Er volgt een beknopte analyse van de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast brengt de leerkracht de vragen die er rondom de leerling zijn en zijn/haar eigen ondersteuningsvraag in kaart. Tijdens de HGPD Leerlingbespreking worden de bevindingen van de leerkracht besproken met de ouder[s]/verzorger[s]. Document: - Groeidocumenten HGPD Leerlingbespreking - Groeidocumenten HGPD bijlage Leerlingbespreking Stap 4; School met externen Als blijkt dat stap 3 [HGPD leerlingbesprekingen] onvoldoende heeft opgeleverd dan kan de IB met toestemming van ouder[s]/verzorger[s] een bespreking in het ondersteuningsteam initiëren [4 keer per jaar]. Aanwezig: ouder[s]/verzorger[s], leerkracht, IB, medewerker Passend Onderwijs Opsterland en evt. andere deskundigen. Tijdens deze bespreking wordt besproken wat er nodig is gekoppeld aan de mogelijk in te zetten vervolgacties. Als diagnostiek nodig blijkt te zijn dan tekenen ouder[s]/verzorger[s] voor toestemming. Documenten: - Groeidocumenten HGPD Ondersteuningsteam - Groeidocumenten HGPD bijlage Ondersteuningsteam Stap 5; ZAT In geval van ontoereikende ondersteuningsmogelijkheden en handelingsverlegenheid van de school kan de leerling aangemeld worden bij het ZAT [elke 3e maandag van de maand of indien noodzakelijk op afroep]. Aanwezig: orthopedagoog POO, tevens voorzitter, ouder[s]/verzorger[s], IB, leerkracht, gedragsspecialist en onderwijsadviseur POO, op uitnodiging ketenpartners CJG kernteam en evt. andere deskundigen. Het ZAT heeft een adviserende taak met betrekking tot EXTRA ondersteuning. Documenten: - Groeidocumenten HGPD ZAT - Groeidocumenten HGPD bijlage ZAT Aandachtspunten voor de school: Stap 1 t/m 5 worden genomen in nauw overleg tussen de basisschool en de ouder(s)/verzorger(s) van betreffende leerling(en). Stap 4 en 5 worden genomen in nauw overleg tussen de basisschool, de ouder(s)/verzorger(s) en deskundigen van het samenwerkingsverband. Registratie van gegevens horend bij stap 1 t/m 3 vindt plaats in ParnasSys, registratie van gegevens horend bij stap 3 t/m 5 vindt plaats op de formulieren horend bij het HGPDtraject. Naast de eerder genoemde groeps- en leerlingbesprekingen in het kader van het HGW, worden de resultaten en bevindingen van de CITO M- en E-afname van de groep en van individuele leerlingen door de intern begeleider met de leerkrachten besproken. Deze CITO-bespreking wordt door de groepsleerkrachten voorbereid op het daarvoor bestemde formulier (bijlage 6). Van de besprekingen van de CITO-resultaten wordt een verslag gemaakt door de interne begeleider en opgeslagen in ParnasSys. 10

11 4.5 Typering zorgleerling Een zorgleerling is een kind dat ondanks de goede basiszorg toch opvalt of uitvalt. Wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties spreken wij op op De Pols van een zorgleerling: de leerling heeft een Rugzak of een eigen leerlijn. de leerling haalt op een Cito toets een V score. de leerling haalt twee keer na elkaar een I+ score op een Cito-toets. de leerling heeft onvoldoende motorische vaardigheden, deze staan het onderwijsleerproces in de weg. de leerling heeft moeite op het gebied van spreken, horen, zien, deze staan het onderwijsleerproces in de weg. De volgende punten zijn leerlingen waar de typering zorgleerling moet worden overwogen in de groepsbespreking: de leerling haalt op een Cito-toets een IV-score. de leerling haalt 2x onvoldoende op methode-gebonden toetsen. de leerling zakt van I naar III op 2 of meerdere onderdelen. de leerling scoort zorgwekkend op Zien. de leerling scoort zorgwekkend op Kijk. de leerling heeft een vastgestelde stoornis of diagnose (ADHD, PDD NOS etc), deze stoornis staat het onderwijsleerproces in de weg. de leerling wordt extern begeleid door een fysiotherapeut of logopedist. de leerling waarvan de thuissituatie zorgelijk of instabiel is. de leerling dat concentratie en / of motivatieproblemen heeft. De leerkracht bespreekt deze kinderen met de IB-er in de groepsbespreking. Ouders zijn op de hoogte dat hun kind voor de school een zorgleerling is. In ParnasSys wordt een notitie gemaakt om welke reden(en)een kind een zorgleerling is en welke acties daaraan worden verbonden. 11

12 Hoofdstuk 5 Toelatingsbeleid en voortgang 5.1 Toelatingsbeleid Het bevoegd gezag van het basisonderwijs beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd. Bij leerlingen met een complexe zorgvraag of met een zgn. "rugzakje" (leerling gebonden financiering) zal de beslissing tot toelating geschieden op basis van een zorgvuldige afweging tussen het individueel belang van de leerling en het algemeen belang van de school. Bij die afweging, die op schoolniveau zal plaats vinden en waarbij de directeur met zijn teamleden een analyse moet maken, zal de aard en de ernst van de handicap, de leeftijd van de leerling en de mogelijkheden van de school en de interne en externe begeleiding aan de leerling een belangrijke rol spelen. In het bijzonder wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblematiek moet worden nagegaan of, en met welke voorwaarden, een kind in het reguliere basisonderwijs van een school, die onder de verantwoordelijkheid van PRIMO-Opsterland valt, geplaatst kan worden. In het Toelatingsbeleidsplan van Primo-Opsterland worden hiervoor de algemene uitgangspunten en de specifieke criteria aangegeven. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de toelatingsprocedure behoort te worden uitgevoerd. 5.2 Stappenplan inschrijven nieuwe leerlingen De ouders/verzorgers kiezen zelf een school voor het kind, ook als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van het kind tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school na overleg met de ouders/verzorgers een betere plek. Aanmelden voor de basisschool kan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar wordt. Het kind moet schriftelijk worden aangemeld minimaal 15 weken en uiterlijk 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Ouders geven bij aanmelding aan of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Na de schriftelijke aanmelding volgt een intakegesprek met de directeur van de school. De directeur vraagt toestemming om informatie op te vragen bij organisaties die iets over het kind kunnen vertellen. Bijvoorbeeld De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf De verpleegkundige van het consultatiebureau Medische gegevens (indien aanwezig) Onderzoeksgegevens (indien aanwezig) Vervolgens zal de school aan de hand van de verzamelde gegevens beoordelen of zij het kind de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig is Wanneer dit het geval is, zal de school het kind inschrijven. De leerkracht van groep 1/2 neemt vervolgens contact met de ouders, verzorgers op om afspraken over het proefdraaien te maken. Het kind mag vier dagdelen proefdraaien. De eerste keer dat het kind komt proefdraaien mag één ouder/verzorger erbij blijven. De eerste dag na de verjaardag van het kind is in principe de dag dat het kind voor het eerst echt naar school gaat. Wanneer blijkt dat het kind op basis van de verzamelde gegevens extra ondersteuning nodig is, dan zal de school de ouders, verzorgers hierover informeren en zal met de ouders, verzorgers een plan van aanpak worden opgesteld Wanneer blijkt dat de school het kind, op basis van de verzamelde gegevens, niet de ondersteuning kan bieden die hij of zijn nodig is, dan zal in overleg met de ouders, verzorgers een passende school voor het kind worden gezocht Welk besluit de school ook neemt, de ouders, verzorgers krijgen altijd een schriftelijke bevestiging van de beslissing door de school 12

13 Bij de overname van een leerling door een andere school zal de eerste school altijd volgens de wettelijke regels een onderwijskundig rapport aan de volgende school doen toekomen. Er vindt een uitwisseling van de wettelijke in- en uitschrijfformulieren plaats. Een leerling wordt pas uitgeschreven als het inschrijfbewijs van betreffende school is ontvangen. 5.3 Stappenplan inschrijven zorgleerlingen met specifieke hulpvraag. Bij aanmelding van een zorgleerling met specifieke hulpvraag door de ouders bij de schoolleiding volgt een zorgvuldige overweging volgens een stappenplan, zoals beschreven in het Toelatingsbeleid van Primo-Opsterland. Dit stappenplan is op de website van Primo-Opsterland (www.primo-opsterland.nl) in te zien. In dit protocol staat omschreven hoe we aan de hand van die geplande leerlingbespreking en de zorg voor jonge kinderen binnen onze school de doorstroom tussen groep 1, 2 & 3, 4&5, 6 t/m 8 en de doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs hebben geregeld. 5.4 Voortgang Leertijd Leertijd is de tijd die een kind nodig heeft om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Sommige kinderen verwerven de kennis en vaardigheden op andere wijze, de een heeft meer tijd nodig de ander minder. Zo zijn er kinderen die in een leerjaar meer kunnen leren dan andere kinderen. In dat geval moet er sprake zijn van verkorte leertijd of van versnellen. Sommige kinderen hebben meer leertijd nodig omdat ze: - het Nederlands niet als moedertaal hebben. - meer instructie nodig hebben. - meer oefening nodig hebben. - meer herhaling nodig hebben. - meer voorbereid moeten worden op het verwerven van kennis en vaardigheden. - een of meer leerstoornissen hebben. - gedragsproblemen hebben. - m.b.t. werkhouding, concentratie en sociaal emotioneel nog niet rijp zijn voor de vaardigheden die in groep 3 worden gevraagd. Concreet kan dit betekenen dat een kind een jaar langer in een groep blijft, omdat één of meer van de bovenstaande kenmerken van toepassing zijn. Vanuit bovenstaand gegeven hoeft een verlengde leertijd niet iets afkeurenswaardig te zijn, maar kan het juist een positieve bijdrage leveren om een kind met een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau de basisschool te laten verlaten Voortgang (doublure of vervroegd doorgaan) Bij de overweging vervroegd doorgaan naar een volgende groep of doubleren wordt dit zo vroeg mogelijk in het schooljaar met de ouders/verzorgers besproken. Vaak volgen er meerdere gesprekken. De overweging wordt genomen op grond van: toetsuitslagen, taakaanpak, concentratie, motivatie en het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind. Dit alles wordt vastgelegd in een voortgangsrapport (bijlage 13). De groepsleerkracht en/of de interne begeleider geven/geeft advies aan de ouders/verzorgers. Samen (ouders en school) wordt besproken de beste leerweg voor het kind is. Er wordt een verslag gemaakt van de gesprekken en na een besluit wordt een handtekening voor akkoord gevraagd aan de ouders. Het is wettelijk vastgelegd dat de school het laatste woord heeft en dus bepalend is. 13

14 5.4.3 Cruciale overgangen In onze school zijn de overgangen van 2 naar 3 en van groep 4 naar 5 cruciaal. Voor 2 naar 3 betreft dit de vorderingen van de aanvankelijke processen. Van 4 naar 5 is cruciaal of de aanvankelijke processen voldoende zijn gevorderd om de verbreding van het aanbod in groep 5 aan te kunnen Kleuterverlenging Kinderen die na 1 oktober geboren zijn bleven voorheen automatisch nog een jaar in groep 1: deze grens is wettelijk verschoven naar 1 januari. Dit kan betekenen dat er bij meer kleuters twijfels ontstaat over het doorgaan naar groep 2 of 3, vandaar dat wij er voor hebben gekozen de beslissing rond het verlengen volgens een vast protocol te laten verlopen. Zo willen we onze jonge kinderen, op grond van duidelijke criteria, dat onderwijs bieden waar ze gezien hun ontwikkeling recht op hebben. 5.5 Onderbouwing verlenging schooljaar Groep 1 Vanuit groep 1 volgt doorstroming naar groep 2. Hulpmiddelen om deze beslissing te nemen zijn observaties ( o.a. Schatkist en Kijk-registratiesysteem) en de sociaal emotionele ontwikkeling. Bij positieve observaties zal het kind doorschuiven. De ouders zijn door de leerkracht/ leerkrachten tijdens gesprekken (contactbesprekingen) steeds op de hoogte gehouden van de prestaties van hun kind. Bij de overweging van een verlenging vullen we het voorgangsrapport in (bijlage 13). Bij deze overweging nemen we de citokleutertoetsen af om het niveau van de leerling te bepalen aangaande de voorwaarden voor rekenen en taal Eind groep 2 Vanuit groep 2 volgt doorstroming naar groep 3. Hulpmiddelen om deze beslissing te nemen zijn observaties ( o.a. Schatkist, Kijk-registratiesysteem, ZIEN) en de Cito-toetsen (taal, rekenen). Tevens beschikken we over het vergroot ontwikkelingsonderzoek (zie kwaliteitszorg digitaal beleidsterrein 9), welke we afnemen bij twijfel. Bij positieve observaties en toetsgegevens zal het kind doorschuiven. De beslissing tot een extra jaar groep 2 wordt tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking genomen. Vervolgens stellen we de ouders hiervan op de hoogte. De ouders zijn door de leerkrachten tijdens gesprekken (contactgesprekken en indien gewenst het ondersteuningsteam) steeds op de hoogte gehouden over de prestaties van hun kind. Bij de overweging van een verlenging vullen we het voorgangsrapport in (bijlage 13) Groep 3 Na groep 3 volgt doorstroming naar groep 4. Hulpmiddelen om tot deze keuze te komen zijn; methode gebonden toetsten, observatie, sociaalemotionele factoren, de schoolloopbaan tot nu toe, werkhouding, cito- toetsen. Als er sprake is van matige of onvoldoende prestaties, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. In het groepsplan wordt een aanpak opgesteld om aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet te komen. In principe gaan de kinderen naar groep 4 om zich verder te ontwikkelen. 14

15 5.5.4 Groep 4 De overgang naar groep 5 is cruciaal. Bij de overgang van 4 naar 5 is de vraag: Kunnen de aanvankelijke processen omgezet worden in toepassing? Bij overgang van groep 4 naar groep 5, hanteren we een aantal criteria: - het leesniveau moet minimaal Avi 4 instructieniveau zijn - bij rekenen moeten de bewerkingen t/m 20 vlot geautomatiseerd zijn. - bij spelling moet 80% van de behandelende afspraken worden beheerst. - de methode gebonden toetsen moeten voor 80% voldoende zijn gemaakt. - bij het LVOS ( cito) moet de score op de meeste vakgebieden hoger zijn dan een V score In specifieke gevallen (dyslexie, handicap, aangetoonde belemmering op basis van onderzoek) kan afgeweken worden van bovenstaande criteria. De volgende aspecten worden meegenomen in het besluit: - sociaal-emotioneel - taakaanpak - concentratie - motivatie - cito-toetsuitslagen Bij twijfel over voortgang worden de ouders regelmatig betrokken. Samen met de ouders wordt bekeken wat het beste voor het kind is. Bij de overweging van een verlenging vullen we het voorgangsrapport in (bijlage 13). In april/mei wordt de keuze voor een doublure definitief gemaakt. De groepsleerkracht, de interne begeleider en de directeur van de school komen tot dit besluit. Ouders worden middels een gesprek op de hoogte gebracht (april/mei) Groep 5 t/m 8 Van groep 5 t/m 8 zijn de leerlijnen helder. Er is voortgang in de processen. Het is niet wenselijk om in deze groepen leerlingen te laten doubleren. Doubleren in de bovenbouw levert vaak weinig op. Specifieke onderwijsbehoeften worden omschreven op de groepskaart. In het groepsplan wordt een aanpak opgesteld om aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet te komen. Leerlingen die extra instructie nodig hebben volgen naast het basisarrangement, een intensief arrangement. Leerlingen, die in de onderbouw- of middenbouw zijn gedoubleerd kunnen na groep 7 de overgang maken naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben dan 8 jaar basisonderwijs genoten. Als echter blijkt dat de meerwaarde om wel groep 8 te doorlopen, groter is, is dat de juiste optie. Leerlingen die zijn gedoubleerd in de onder-of middenbouw kunnen uitstromen na 9 jaren basisschool. Na 9 jaar basisschool is uitstroom verplicht. Dit impliceert dat leerlingen, die twee maal zijn gedoubleerd uitstromen na groep Vervroegde doorstroming In principe schuiven leerlingen op De Pols niet vervroegd door naar een andere groep. In geval van meer- of hoogbegaafdheid kiezen we eerder voor compacting van het basisaanbod en daarnaast een plusarrangement met verdieping en verrijking. De beslissing wordt altijd door de leerkracht, de interne begeleider en de directie genomen. Bij elke beslissing worden de ouders betrokken 15

16 5.7 Overgang naar voortgezet onderwijs Vanaf werken alle scholen van Primair en Voortgezet onderwijs in Friesland met de Plaatsingswijzer, zo ook De Pols. De cito toetsen worden vanaf groep 6 in een matrix gezet, waaruit een advies over het niveau van de leerling volgt. Het advies Voortgezet onderwijs van de basisscholen is dan ook niet meer alleen gebaseerd op de scores van eind-cito toets (groep 8), maar op de resultaten van drie opeenvolgende jaren. Dit geeft een reëler beeld van het niveau van het kind. Ook de ervaringen van de leerkracht en de verwachtingen van de ouders en de kinderen worden meegenomen in het advies. Getracht wordt gezamenlijk tot een eensluidend advies te komen. Stapsgewijs ziet de keuze betreffende het voortgezet onderwijs er zo uit: Vanaf eind groep 6 wordt het voorlopige advies aan de hand van de CITO-toetsen in de Plaatsingswijzer op de contactavond met ouders gedeeld. Januari: afname reguliere CITO-toetsen Januari/februari/maart: ouders en leerlingen groep 8 bezoeken open dagen /voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door het voortgezet onderwijs. Informatie wordt door de school verstrekt en vermeld in de media (speciale krant). Ouders moeten zich zelf aanmelden voor voorlichtingsavonden. Opgave voor open dagen en/of doedagen gaan meestal via school. Indien mogelijk bezoekt de leerkracht samen met de leerlingen van groep 8 een open dag. Februari: bespreken keuze Voortgezet Onderwijs met ouders en betreffende leerling. Vergelijken keuzes leerkracht/leerling/ouders met het advies van de Plaatsingswijzer. Bepalen van de eindkeuze. Maart/april: Het schooladvies en de voorkeur van ouders en kind worden door middel van gestandaardiseerde aanmeldingsformulieren naar de vervolgschool verstuurd. De school voor voortgezet onderwijs is bepalend voor de definitieve plaatsing. April: afname eindtoets groep 8 (resultaat wordt niet meegenomen bij het advies. Indien de score van de eindtoets (veel) hoger uitvalt dan de plaatsingswijzer, kunnen ouders een herzieningsgesprek aanvragen bij de leerkracht van groep 8 ) Mei/juni: Op een aantal scholen zijn er meedraai-momenten. De kinderen maken dan kennis met de school en de nieuwe groep. De leerkracht van groep 8 heeft tenminste eenmaal in het daaropvolgende schooljaar een gesprek met de school voor voortgezet onderwijs. Tevens verstrekken de scholen voor voortgezet onderwijs het eerste jaar de rapportcijfers aan de basisschool. 5.8 Tussentijdse uitstroom In geval dat een leerling tussentijds onze school verlaat wordt er voor de ontvangende school een Onderwijskundig rapport opgesteld worden. Betreft het een leerling met specifieke onderwijsbehoeften, dan wordt een uitgebreider onderwijskundig rapport opgesteld. In beide gevallen wordt de betreffende informatie gelezen door ouders en pas na toestemming van ouders doorgestuurd naar de ontvangende school. 16

17 Hoofdstuk 6 Groepskaart in ParnasSys De Groepskaart in ParnasSys biedt een overzicht van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en behaalde toets-resultaten (van zowel methodegebonden-toetsen als CITO-toetsen). Daarnaast houdt de school een 5-tal notities bij die een overzichtelijk beeld bieden van de ontwikkeling van de groep in het geheel en de individuele leerlingen in het bijzonder. De 5 notitie categorieën zijn vastgesteld binnen het samenwerkingsverband en overgenomen door obs De Pols: 1. Diagnose Medische- en onderzoeksgegevens. 2. Specifieke onderwijsbehoeften 3. Gesprekken Opvallende zaken worden met de leerling besproken, gegevens worden opgenomen in ParnasSys. Gegevens uit collegiale consultatie. Gegevens uit gesprekken met ouder(s)/verzorger(s). 4. Handelingsgericht werken (intern begeleider) Verslagen van groepsbesprekingen. Verslagen van leerlingbesprekingen. Verslagen van besprekingen CITO-resultaten. Verslagen van begeleidingsgesprekken met hulp van externen. 5. Bijzonderheden Logboekfunctie bij opvallende en/of zorgelijke signalen Aanvullend zijn groepsplannen en individuele hulpplannen zichtbaar op de groepskaart, waarbij er consequent verslag wordt gedaan van de uitvoering van deze plannen, als basis voor evaluatie. 17

18 Hoofdstuk 7 Verwijsindex 7.1 De Verwijsindex: één kind één plan Gemeente Opsterland, dus ook onze school, heeft zich aangesloten bij de verwijsindex Fryslân. Onderstaande verkorte tekst, afkomstig van verwijsindex Fryslân, geeft uitleg over wat de verwijsindex is en wanneer hij gebruikt wordt. 7.2 Wat is de Verwijsindex De verwijsindex is een digitaal registratiesysteem waarin professionals uit het onderwijs, de zorg en het welzijnswerk een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken om een kind of jongere (in de leeftijd van 0-23 jaar). 7.3 Voor wie is de Verwijsindex Met de meeste kinderen en jongeren in Opsterland gaat het gelukkig goed. Maar soms ontstaat er een situatie die de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren tot een gezonde en zelfstandige volwassene in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan depressie, pesten, spijbelen, integratieproblematiek huiselijk geweld, andere problemen in het gezin Om deze kinderen/jongeren zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft de Gemeente Opsterland zich aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân. Professionals van o.a. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, GGD, Maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg kunnen in de Verwijsindex een signaal afgeven, wanneer zij zich zorgen maken om het welbevinden van kinderen/jongeren. 7.4 Hoe werkt de Verwijsindex Signalering in de Verwijsindex heeft als doel dat hulpverleners elkaar snel kunnen vinden om de zorg voor het kind/de kinderen goed op elkaar af te stemmen en wordt voorkomen dat er binnen één gezin meerdere hulpverleners werkzaam zijn. 7.5 Rol van de Verwijsindex binnen het basisonderwijs in Opsterland Alle basisscholen in Opsterland maken gebruik van de Verwijsindex. Wanneer de school zich zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind(eren) of wanneer er problemen in de thuissituatie zijn, wordt een signaal afgegeven in de Verwijsindex. Op De Pols doet de interne begeleider of de directeur de melding. Registratie van kind(eren) in de Verwijsindex wordt altijd gedaan nadat de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn gesteld. Verwijsindex Fryslân Centrum voor Jeugd en Gezin in Opsterland 18

19 Hoofdstuk 8 De Friese meldcode bij vermoeden kindermishandeling De Wet op de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2011) verplicht iedereen die werkt met kinderen, gezinnen of volwassenen bij een vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling gebruik te maken van de meldcode. De Friese meldcode ondersteunt bij het vroegtijding signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld en geeft aan wie, wanneer welke stappen zet. 5 stappenplan Stap 1: in kaart brengen van signalen Als een beroepskracht signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling, wordt van hem gevraagd om deze signalen in kaart te brengen. Hij legt deze signalen vast, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken die hij over de signalen voert, de stappen die hij zet en de besluiten die hij neemt. Ook de gegevens die de signalen weerspreken, worden vastgelegd. Bij het in kaart brengen van signalen volgt de beroepskracht de protocollen en aanwijzingen van zijn eigen organisatie of praktijk (bij ons bij notities Parnassys). Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld De tweede stap is het overleg over de signalen. Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie (CJG), of aan het zorg- en adviesteam van de school. Zo kan op basis van anonieme cliëntgegevens (daarnaast) ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld worden geraadpleegd. Bij een vermoeden van (dreigende) vrouwelijke genitale verminking of eergerelateerd geweld zal doorgaans een beroep moeten worden gedaan op specifieke expertise. Stap 3: Gesprek met de cliënt Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld, volgt een gesprek met de cliënt. Omdat openheid een belangrijke grondhouding is in de verschillende vormen van dienstverlening aan de cliënt, wordt in het stappenplan zo snel mogelijk contact gezocht met de cliënt (of met zijn ouders) om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan niet nodig. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet. In het gesprek met de cliënt gaat het er om dat de beroepskracht: 1. het doel van het gesprek uitlegt; 2. de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen die hij heeft gedaan, bespreekt; 3. de cliënt uitnodigt om daarop te reageren; 4. en pas na deze reactie zo nodig komt tot een interpretatie van wat hij heeft gezien en gehoord en wat hem in reactie daarop verteld is. 19

20 Geen gesprek met de cliënt/ouders: Er kan afgezien worden van een gesprek als door het voeren van het gesprek de veiligheid van één van de betrokkenen in het geding zou komen. Ook kan worden afgezien van een gesprek als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daardoor de contacten met de beroepskracht zal verbreken, waardoor de cliënt uit het zicht raakt. Gesprek met kinderen: Ook als de cliënt jong is, is het van belang dat de beroepskracht het gesprek met hem aangaat, tenzij dat vanwege zijn jeugdige leeftijd echt niet mogelijk of te belastend voor hem is. De beroepskracht beoordeelt zelf of een gesprek zinvol en mogelijk is, zo nodig in overleg met een collega of met Advies-en Meldpunt Kindermishandeling. NB: Het kan van belang zijn om een kind even alleen te spreken, zonder dat zijn ouders daarbij aanwezig zijn, zodat het kind zich vrij kan uiten. De beroepskracht hanteert hiervoor de regels die op zijn eigen sector van toepassing zijn. Zo zal een docent zonder veel omhaal gewoon een gesprek met een van zijn leerlingen aan kunnen knopen. Maar bij een uitnodiging aan een kind van 10 jaar voor een gesprek met de jeugdarts ligt dit anders. Als uitgangspunt geldt dat de ouders hierover vooraf behoren te worden geïnformeerd. Maar in verband met de veiligheid van het kind, van de beroepskracht, of die van anderen, kan ook in deze sector worden besloten om toch een eerste gesprek met het kind te voeren zonder dat de ouders hierover van te voren worden geïnformeerd. Op De Pols zal de leerkracht, de vertrouwenspersoon of de directeur het gesprek voeren. Dit gaat in goed overleg. Stap 4: Inschatting risico, aard en ernst van geweld of mishandeling Bij stap 4 maak je als beroepskracht een afweging op basis van de beschikbare informatie. Je maakt een inschatting van het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling en van de aard en de ernst hiervan. Ondersteuning en advisering kan door aandacht functionaris (CJG), AMK of het ASHG. Stap 5: Organiseer hulp of doe een melding Telefoonnummers: CJG (Marian Hettinga) ASHG AMK of Noodsituaties Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw cliënt of zijn gezinslid daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan het Advies - en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of aan het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Komt men daar op basis van de signalen tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen. Zo kunnen op korte termijn de noodzakelijke acties in gang worden gezet. Acuut gevaar : 112 Politie : AMK : ASHG :

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

HET ZORGPLAN 2011-2015

HET ZORGPLAN 2011-2015 HET ZORGPLAN 2011-2015 c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs.... 3 1.1 Basis Zorgprofiel.... 3 1.2 Plus Zorg profiel.... 4 2. Zorg voor alle leerlingen.... 4 3. Niveaus

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

DE ZORG VOOR KINDEREN

DE ZORG VOOR KINDEREN HOOFDSTUK 4 DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1. De Zorgstructuur van de school De coördinatie van de leerlingenzorg en het leerlingvolgsysteem is in handen van de intern begeleiders en zij geven vorm en inhoud

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest zorggids 2014-2015 Inhoud Aanleiding en doel... 2 Hoofdstuk 1: Handelingsgericht werken... 4 Hoofdstuk 2: Passend onderwijs... 5 Hoofdstuk 3: Waarnemen... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring. een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent

Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring. een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent 1 Voorwoord Voorliggend document bevat het ondersteuningsprofiel van de Antoniusschool

Nadere informatie

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008.

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. I believe it s a Montessori-school Asvo-school Frederiksplein 371017XL Amsterdam 020-6269005 asvo@tiscali.nl www.asvo.nl Schoolplan Asvo Montessori afdeling 2004-2008

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 23-24 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Boven Westerdiep 10 9641 LJ Veendam Postadres: Postbus 449 9640 AK Veendam Telefoon: 0598-612063 Internet: www.monnereau.picto.nl Email: monnereau@picto.nl Sbo Wim Monnereau-school maakt onderdeel

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

1 Algemeen 4. 1.1 Inleiding 4 1.2 Zorgplan in samenhang 4 1.3 Visie op leerlingenzorg 4 1.4 Evalueren en bijstellen 5.

1 Algemeen 4. 1.1 Inleiding 4 1.2 Zorgplan in samenhang 4 1.3 Visie op leerlingenzorg 4 1.4 Evalueren en bijstellen 5. Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Zorgplan in samenhang 4 1.3 Visie op leerlingenzorg 4 1.4 Evalueren en bijstellen 5 2 Organisatie 6 2.1 Organisatie structuur binnen de zorg 6 2.2 Overlegstructuur

Nadere informatie