De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar"

Transcriptie

1 De Zorgstruct van de Wiekslag Schooljaar

2 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag. Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde instructie plaats vindt voor kinderen met meer mogelijkheden én voor kinderen met minder potentie. Er vindt een basisinstructie (niveau 2), korte instructie (niveau 1) en verlengde instructie (niveau 3) plaats. Er wordt gewerkt met weektaken (op maat). Leerlingen werken op vaste momenten zelfstandig aan hun taak. Met ondersteuning van het werkblokje en de time timer. Er vinden observaties plaats / gesprekken met individuele leerlingen over hoe het kind zich voelt op school, samen een oplossing zoeken voor een probleem. Twee keer per jaar worden niet- methodegebonden toetsen (Cito) afgenomen tijdens een vastgestelde toetsperiode (rondom jan/febr. en mei/juni). In groep 8 worden de M-toetsen in jan/febr en de eindtoets in april afgenomen. Groep 7 doet mee aan de entreetoets in april. Leerkrachten maken twee keer per jaar een analyse van hun groep n.a.v. de behaalde resultaten op de toetsen. Twee keer per jaar wordt er tijd vrij gemaakt om in teamverband de groepsanalyses te maken. Twee keer per jaar wordt er door directeur en IB een uitgebreide schoolanalyse gemaakt n.a.v. de resultaten op de Cito M/E toetsen. Analyse wordt binnen het team besproken Er wordt vier keer per jaar een overzicht afstemming onderwijs gemaakt n.a.v. analyse toetsen voor de basisvakken: rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. In groep 1 en 2 wordt vier keer per jaar een overzicht afstemming onderwijs gemaakt voor: taal voor kleuters en rekenen. Daarnaast wordt het leerlingvolgsysteem KIJK met regelmaat ingevuld. Wanneer na een analyse blijkt dat een leerling kortdurend extra hulp nodig heeft om weer op niveau te komen, kan over gegaan worden op het inzetten van een individueel hulpplan. In het hulpplan staat een omschrijving van het probleem, het doel van het plan, hoe het plan kan worden behaald, termijn en de uitvoering van het plan. Tot slot vindt er een evaluatie van het plan plaats. Hulpplannen zullen o.a..bij leerlingen waarbij het vermoede van dyslexie is, ingezet worden.(volgens dyslexieprotocol) Het hulpplan beslaat een afgebakende periode (max 8 weken). Dit plan wordt doorgenomen met ouders en ondertekend. Op het overzicht afstemming onderwijs wordt onderaan de individuele hulpplannen per leerling vermeld. Er kan sprake zijn van een hardnekkigheid van de leerproblemen en geringe leerbaarheid op het achterblijvende terrein: er zijn nauwelijks vorderingen. Leerkracht vult (eventueel samen met IB er) HGW formulier voor gedeelte in. De belemmerende en beschermende factoren worden in beeld gebracht. Op grond hiervan volgt er een voorlopige probleemverklaring en worden handelingsgerichte acties geformuleerd. Leerkracht neemt samen met ouders de rest van het HGW formulier door en vult aan. Op het overzicht afstemming onderwijs wordt onderaan de lopende HGW per leerling vermeld. Er vinden drie keer per jaar Algemeen Leerlingen Overleggen(ALO) plaats n.a.v. de groepsanalyses en het overzicht afstemming onderwijs Intervisie momenten in teamvergadering n.a.v. ALO (nov., febr. en juni) N.a.v. het ALO heeft de IB-er een beeld van de zaken die spelen in de school. Intervisie kan gaan over gedrag van leerlingen maar ook over organisatie in de klas, afstemming met ouders etc. Twee keer per jaar vindt er een groepsbezoek door IB-er plaats. Groepsbezoek is onderdeel van het ALO. Groepsbezoek moet een beeld geven van de groep zodat er niet over papieren groepen gesproken wordt. (sept, maart). Individuele leerlingbesprekingen op verzoek van leerkracht met IB Leerlingen waarover de leerkracht extra wil sparren en/of ondersteuning nodig heeft worden besproken met de IB-er. Vijf keer per jaar is er een ondersteuningsteam aanwezig op school. In het OT zitten de volgende vaste personen: IB-er, onderwijscoach, schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, de leerkracht van het kind en de ouders. Het OT is bedoeld om samen naar de zorg rondom een kind te kijken vanuit verschillende invalshoeken, wanneer de basisondersteuning niet meer voldoende is, om vervolgens afspraken voor de aankomende tijd te kunnen maken. Zo kan er afgesproken worden dat er een observatie binnen de groep wordt gedaan, huisbezoek door maatschappelijk werk, verder onderzoek op gedrag of intelligentie of zelfs naar een andere vorm van onderwijs. 2

3 Jaaroverzicht Cito afname Groep 2 t/m 8 Estafette Week 35 Afnemen controle taken groep 4,t/m 7 Tussentoetsen: DMT/ AVI/ PI Kanvas (observatieljist) KIJK Groep 1 en 2 Wekelijks op rooster Afstemming onderwijs Groeps Bezoek IBzorg Algemene leerlingen overleg (ALO) Groeps analyse n.a.v. Cito september oktober november december januari februari maart april mei juni juli. Week 4 Week 5 Week 22 Afname M- Afname M- Eind-toetsen toetsen toetsen week 36 Maken voor. 1e periode Week en 28 september Week en 12 oktober Bespreken onderwijs afstemming Week 45 Alle leerlingen lezen, (spelling) Week 4 zorgleerlingen score op techn. Leestoets(niv Week 47 1 e afname Groep 3 t/m 8 Week 47 Week 4 observatie voor rapport week 47 Maken voor 2 e periode Week 5 zorgleerlingen score op techn. Leestoets(niv Week 5 Observatie voor rapport Week 6 7 en 8 febr Bespreken Cito midden toetsen en onderwijs afstemming Week 6 10 februari Week 10 Maken voor 3 e periode Week en 29 maart n.a.v onderwijs afstemming Week 16 Gr 7 entreetoets Gr 8 eindtoets Week 14 Alle leerlingen lezen, (spelling) Week 21 2 e afname Groep 3 t/m 7 Week 22 Week 22 en 23 Eind-toetsen (groep 2; uitgezonderd lln met > II op M2 toets) Week 22 en 23 zorgleerlingen score op techn. Leestoets(niv observatie voor rapport Week juni Voorbereiding nieuwe schooljaar Week en 14 juni Bespreken cito eind toetsen Week juni Onder- Week 40 Week 50 Week 7 Week 14 Week 24 3

4 steuningsteam Ouder gesprekken IB directie overleg Week 36 5 en 6 september Informatie avond Week sept 4 oktober e bespreking Week en 27 oktober 1 e gesprekken Op uitnodiging Week okt Week november 13 december e bespreking Week 49 7 december 2 e gesprekken Op intekening 14 februari e bespreking Week 8 21 en 23 februari 3 e gesprekken op uitnodiging Week 6 7 februari Week maart 4 april e bespreking Week april 4 e gesprekken Op intekening Week mei Advies Gesprek groep 7 13 juni e bespreking Week juni 5 e gesprekken op intekening Week 23 6 juni 4

5 Zorgroute WSNS IJssel/ Berkel en Wiekslag Stap omschrijving uitvoerders ouders 1 leerkracht in de groep observeert, signaleert en werkt handelingsgericht leerkracht Verzamelen van gegevens van leerlingen in een overzicht afstemming onderwijs Drie keer per jaar: periode: begin schooljaar t/m oktober november t/m maart maart t/m eind schooljaar Clusteren van leerlingen, die de komende periode extra aandacht nodig hebben in de vorm van voorinstructie, verlengde instructie of juist kleine aanpassingen in het standaard leerstof aanbod zoals extra oefenstof op uitvalgebieden n.a.v. gemaakte analyses, leerlingen die binnen de basisinstructie vallen en clusteren van leerlingen, die hoger scoren dan gemiddeld en minder instructie nodig hebben dan de rest. Zorgen voor uitdagend werk. - Als blijkt dat de methodegebonden toetsen onvoldoende gemaakt worden en/of het kind niveau IV of V scoort in het CITO LOVS dan biedt de leerkracht extra hulp en oefenstof aan binnen de groep (verlengde instructie). Leerlingen, die naar verwachting (veel) lager scoren op Cito worden extra gevolgd met als doel terug naar verwachte vaardigheid. Ook voor leerlingen, die niet in een risico groep vallen maar bijvoorbeeld van een I of II naar een lage III gaan. Leerlingen, die twee keer achtereenvolgens een niveau I+ of hoge I hebben gescoord, vallen onder korte instructie en kunnen meer uitgedaagd worden in de leerstof. Leerkracht informeert ouders over Handelingsgericht werken en de Zorgroute. Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. 2 De leerkracht overlegt met collega(s), leerlingbespreking/ intercollegiale consultatie (basispakket onderwijs en zorg op en door school) Als de leerkracht bij sociaal- emotionele problematiek een handelingsverlegenheid ervaart, zal ook daar aandacht voor moeten zijn en kan dat worden vastgelegd in een hulpplan soc/em. Leerkracht overlegt met collega s/ leerlingbespreking (intervisie) Leerkracht brengt onderwijsbehoeften in kaart Leerkracht maakt (individueel)hulpplan In deze stap gaat de leerkracht op collegiaal niveau op zoek naar reflectie en feedback om oplossingen te zoeken voor gestelde problemen Wanneer na een analyse blijkt dat een leerling kortdurend extra hulp nodig heeft om weer op niveau te komen, kan over gegaan worden op het inzetten van een hulpplan. In het hulpplan staat een omschrijving van het probleem, het doel van het plan, hoe het plan kan worden behaald, termijn en de uitvoering van het plan. Tot slot vindt er een evaluatie van het plan plaats. Hulpplannen zullen o.a..bij leerlingen waarbij het vermoede van dyslexie is, ingezet worden.(volgens dyslexieprotocol) Leerkracht ( collega s en ouders) Leerkracht gaat in gesprek met ouders: zorg delen, uitwisselen ervaringen en afstemmen van aanpak. Hulpplannen worden doorgenomen en ondertekend.. Er kan sprake zijn van een hardnekkigheid van de leerproblemen en geringe leerbaarheid op het achterblijvende terrein: er zijn nauwelijks vorderingen. Mocht de leerling nu reeds een leerrendement (LR) van 40 50% (bv. didactische leeftijd 16 maanden, dle 8 maanden/ voortdurend (twee keer achter elkaar) E of V-scores) dan dient besproken te worden hoe de nabije toekomst eruit ziet, het achterhalen van mogelijke oorzaken (verminderde begaafdheid of een leerstoornis) voor de problemen en het schetsen van een reëel ontwikkelingsperspectief. Zie tabellen uit Parnassys met leerrendement. 5

6 3 Leerkracht overlegt met interne begeleider. Leerlingbespreking. (basispakket onderwijs en zorg op en door school) 4 Inschakelen externe expertise op school (aanvullende schoolnabije zorg: op school aangevuld met externe zorg) Onderwijsbehoeften bespreken en eventueel aanpassen. HGW formulier invullen Inventariseren wie of wat er verder nodig is binnen de school Inventariseren wie of wat er verder nodig is buiten de school Ouders betrekken bij de HGW gesprekken. Leerkracht vult (eventueel samen met IB er) HGW formulier voor gedeelte in. De belemmerende en beschermende factoren worden in beeld gebracht. Op grond hiervan volgt er een voorlopige probleemverklaring en worden handelingsgerichte acties geformuleerd. Leerkracht neemt samen met ouders de rest van het HGW formulier door en vult aan. Er wordt bekeken welke andere expertise (extern) eventueel nodig is om verder te kunnen met dit kind (ondersteuning orthopedagoog, maatschappelijk werk en/ of schoolverpleegkundige maar ook een dyslexiespecialist, ambulant begeleider cluster ¾ ed) Afspraken worden vastgelegd in HGW formulier. De daar genoemde acties kunnen dan verder worden uitgewerkt in een hulpplan. Wanneer de genoemde acties geen gewenst resultaat laten zien, wordt dit met ouders besproken en gaan we over naar stap 4. Interne begeleider (leerkracht) regelt met toestemming van ouders het ondersteuningsteam (OT overleg). Vijf keer per jaar staan de ondersteuningsteam overleggen gepland in het jaaroverzicht. Met daarbij de inzet van in ieder geval: - de onderwijscoach - schoolmaatschappelijk werk - schoolverpleegkundige Aangevuld met eventueel andere relevante professionals Leerkracht en IB Leerkracht IB er regelt ondersteuningsteam overleg. Leerkracht informeert ouders over HGW en wisselt ervaringen uit. Ouders worden actief betrokken bij het invullen van het HGW formulier en krijgen uitleg over het specifieke van een HGW traject. Ouders zullen toestemming moeten geven voor een eventueel vervolg (bespreking in Ondersteuningsteam) door middel van ondertekening HGW formulier Leerkracht vraagt toestemming aan ouders In stap 4 wordt van buiten de school extra expertise ingeschakeld die kan worden ingezet in en op de school zelf. De leerling wordt besproken door de leerkracht en/of de IB er tijdens het ondersteuningsteam overleg. Ouders zijn bij voorkeur aanwezig. De leerkracht vult het HGW ondersteuningsteam- formulier in. Ondersteuningsteam overleggen zijn voor een heel schooljaar ingepland en vinden bij voorkeur plaats onder schooltijd om de leerkracht te ontlasten. Tijdens dit overleg wordt met name gekeken hoe de leerkracht handelingsgericht verder kan op de werkvloer. Alle betrokken zoeken vanuit hun discipline naar bruikbare oplossingen om het gestelde probleem samen aan te pakken o.a. - kan er besloten worden tot nader (deel) onderzoek, waar dat zinvol is en beter inzicht geeft in het functioneren van het kind. - een observatie in de groep - invullen van een gedragsvragenlijst - inzetten van preventieve ambulante begeleiding - huisbezoek door SMW - arrangement op maat aanvragen: 2-20 kan direct door ondersteuningsteam worden toegekend Wanneer ondersteuning in het regulier onderwijs niet meer geboden kan worden, wordt een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gedaan. 6

7 5 Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring Voor sommige kinderen is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. De belangrijkste punten op een rij: De aanvraag van een TLV wordt voorbereid door het ondersteuningsteam. Naast de vaste deelnemers (school, ouders, onderwijscoach en gezinscoach) dient bij de aanvraag van een TLV ook de orthopedagoog vanuit het SWV betrokken te zijn. Ouders ontvangen vooraf van de school en/of de orthopedagoog van het SWV inzage in/een afschrift van de stukken welke de school aan het SWV verstrekt ten behoeve van de aanvraag. De school stt het ondertekende aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen op naar de betrokken orthopedagoog van het SWV. De toewijzingscommissie beoordeelt de aanvraag van een TLV op basis van procedurele en inhoudelijke criteria. In het geval de aanvraag is goedgekeurd, stelt het SWV een TLV op. Wij versturen de TLV (inclusief kopie voor de nieuwe school) binnen 5 werkdagen naar ouders (zowel per als per post) en een afschrift naar de aanvragende school. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij een school voor S(B)O en geven kopie TLV af. De zorgplicht gaat over naar de nieuwe school. De school voor S(B)O plaatst het kind zo snel mogelijk nadat een TLV is afgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en de school van herkomst om het kinddossier (inclusief deskundigenadvies) over te dragen naar de nieuwe school. Interne begeleider doet vanuit school aanvraag 7

8 Toets kalender: Toets kalender schooljaar groep 1 en 2: Toets Sept Okt Nov Dec Jan Febr Maart april mei juni Rekenen voor kleuters M2 ( alleen bij leerlingen score (lage III, E 1 en E2 Taal voor kleuters KIJK- Gedurende het hele jaar worden observaties uitgevoerd. op E1. M 2 ( alleen bij leerlingen score (lage III, op E1. Invullen van de observaties E 1 en E 2 Invullen van de observaties 8

9 Toets kalender Cito groep 3 t/m 8 schooljaar oktober November december januari februari maart April Mei Juni Veilig leren lezen toetsen Groep 3 Herfst signalering Winter signalering Lente signalering Eind signalering Technisch lezen M3 M8 M3 M8 E3 E6 AVI, DMT en PI LOVS Begrijpend 3.0 Lezen LOVS Begrijpend Lezen Afnemen alle lln DMT en AVI (als DMT laag is) Afnemen DMT en AVI (bij kinderen, die laag scoren op technisch leestoets niv Afnemen alle lln DMT en AVI (als DMT laag is) Afnemen DMT en AVI (bij kinderen, die laag scoren op technisch leestoets niv M 4 - M 6 M 4 - M 6 E3 E6 M 7 - M 8 M 7 - M 8 LOVS spelling 3.0 M 3 - M 6 M 3 - M 6 E 3 E 6 LOVS spelling M 7 - M 8 M 7 - M 8 E 7 LOVS woordenschat M 3 en M 8 M 3 en M 8 E 3 E 6 LOVS Rekenen-wiskunde 3.0 M3 M6 M3 M6 E3 E6 LOVS Rekenen-wiskunde M 7 M 8 M 7 M 8 E 7 Entree toets groep 7 Week 16 Eindtoets groep 8 Basisonderwijs Klepel Brus (voor dyslexie aanvraag) Voor leeszwakke kinderen Week 16 Voor leeszwakke kinderen. Kanvas 1 e afname 2 e afname 9

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstruct van de Wiekslag Schooljaar 2017-2018 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag. Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen Plein Midden Twente Voorwoord De 1-zorgroute in de praktijk; 6 stappen Binnen alle zes stappen binnen de zorgroute geldt: het bieden van een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag Schooljaar De Zorgstructuur van de Wiekslag Schooljaar 2012-2013 1 1. Adaptief onderwijs. Er wordt adaptief onderwijs gegeven wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde instructie plaatsvindt voor kinderen met meer

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

Zorgplan 2013-2014. Zorgplan Versie: 1.0. OBS de Krullevaar Sperwerstraat 53 6971 VW Brummen

Zorgplan 2013-2014. Zorgplan Versie: 1.0. OBS de Krullevaar Sperwerstraat 53 6971 VW Brummen Zorgplan 2013-2014 Zorgplan Versie: 1.0 OBS de Krullevaar Sperwerstraat 53 6971 VW Brummen Inhoud 1. Algemeen gedeelte... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Missie visie van de school... 2 2. Leerlingenzorg... 3 2.2

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer versie 1, 17 mei 2017 Dit formulier geeft een overzicht van de negen fasen/stappen in een MDO overleg. In de eerste kolom staan

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 Inhoudsopgave DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011... 3 1 Inleiding... 3 2 Vergoedingsregeling Dyslexie... 3 3 Interventies en hulp in de klas bij (vermoeden van ) dyslexie... 4 4 Signaleringslijst

Nadere informatie

Hieronder volgt een uitleg van de doelgroep met de daarbij horende aanpassingen.

Hieronder volgt een uitleg van de doelgroep met de daarbij horende aanpassingen. Protocol aangepaste toets afname. Ten aanzien van de standaardprocedure die gehanteerd wordt bij de afname van de methode gebonden toetsen en de CITO toetsen kunnen een aantal aanpassingen gemaakt worden.

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst.

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaren: Planningssysteem a. Leerlingvolgsysteem (LVS) b. Instroom leerlingen Anja van Manen en Marian Brands Doel a. Het signaleren en registreren van de vorderingen

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Versie 13-10-10 Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTA A-B TTA - C TTA D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Passend onderwijs Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond... 3

Inhoud Inleiding Passend onderwijs Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond... 3 een school van Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 1. Passend onderwijs... 3 1.1 Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond... 3 1.2 Passend onderwijs op CBS Het Kompas... 3 1.3 Handelingsgericht

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max.

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE 2011-2012. JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. 43) Ad Kappen In het schooljaar 2011-2012 zijn de scholen behorend bij het

Nadere informatie

Opbrengstrapportage SKO Flevoland en Veluwe

Opbrengstrapportage SKO Flevoland en Veluwe Opbrengstrapportage SKO Flevoland en Veluwe School: De Lispeltuut Schooljaar: 206-207 (Midden) Datum: 08 03 207 Voorafgaand aan deze rapportage: Op De Lispeltuut werken we als team aan zo goed mogelijk

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS en schooljaar 015-016 KONINGIN JULIANASCHOOL School Koningin Julianaschool Ingevuld door Martine Spreeuw en Jan van Ommen Analysekaart Schoolanalyse Parnassys

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Naam leerling Geboortedatum BSN Geslacht Huidige groep M / V Naam ouders/verzorgers Adres Postcode & woonplaats Contactpersoon, indien ouders/ verzorgers

Nadere informatie

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen.

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. De school heeft de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De school zet interne en externe

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012 tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 2015 tot en met 2017: Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding

Nadere informatie

Uw kind, onze zorg Ouderavond Rehobothschool 12 januari 2015

Uw kind, onze zorg Ouderavond Rehobothschool 12 januari 2015 Uw kind, onze zorg Programma 1) Welkom 2) Uitleg Cito LOVS (leerling Onderwijs Volg Systeem) 3) CITO op het rapport (leeswijzer) 4) Vernieuwingen leerlingzorg 5) Gelegenheid tot vragen stellen 6) Afsluiting

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie