ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG"

Transcriptie

1 ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie. De leerkracht heeft inzicht in de na te streven minimumdoelen. De leerkracht past het continuüm van zorg toe (signaleren, analyseren, handelen, evalueren). De leerkracht past structureel observatie-/signaleringsmomenten in met de instrumenten die op schoolniveau zijn bepaald en die zijn vastgelegd in de toetskalender. De leerkracht zorgt voor een optimale taakgerichte leertijd en voor optimale gedifferentieerde instructie. De leerkracht gaat uit van verschillen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. De leerkracht houdt eigen deskundigheid en vaardigheden op peil d.m.v scholing, lezen van (vak)literatuur, collegiale consultatie, persoonlijk ontwikkelingsplan. De leerkracht (en IB er) beslissen op basis van observatie en signalering of een leerling doorgaat naar niveau 2. Dit wordt besproken tijdens het consultatiegesprek. Dossiervorming: De leerkracht is verantwoordelijk voor dossiervorming Acties en resultaten worden genoteerd volgens afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt. Deze zijn terug te vinden in de zorgmap en in de diverse beleidsstukken (ondertekenen handelingsplannen, dyslexiebeleid, rugzakbeleid, adviesprocedure voortgezet onderwijs, zittenblijven-overgaan) Groepsplannen worden besproken tijdens de consultatiegesprekken. Volgens afspraken op schoolniveau worden de bijgesteld Contacten De leerkracht onderhoudt het contact met de ouders. De leerkracht informeert de ouders over gedane acties en de daarbij behorende resultaten. Waar nodig informeert de leerkracht ouders over de maatregelen binnen het continuüm van zorg. Verantwoordelijkheden/competenties interne begeleider: De IB er draagt zorg voor een toegankelijke orthotheek in samenspraak met de zorgcoördinator/directie: 1. achtergrondinformatie; 2. de juiste middelen voor gebruik in de klas; 3. recente vakliteratuur. De IB er draagt zorg voor de juiste signalerings- en observatie-instrumenten op de eigen school in samenspraak met de zorgcoördinator De IB er zorgt voor een heldere opbouw van het dossier en groepsplan. Evaluatie van de groepsbesprekingen met de directie

2 Verantwoordelijkheden/competenties directie: Creëren van randvoorwaarden voor het professionaliseren van de leerkrachten door o.a. goed omschreven taakbeleid, budgetteren van nascholing/bijscholing. De zorgcoördinator houdt op groepsniveau de gemiddelde scores van de groep bij. Tevens volgt hij de spreiding in de verschillende niveaus Op afroep aanspreekbaar. Evaluatie van de groepsbesprekingen met de IB er. Verantwoordelijkheden externen: De GGD zorgt voor logopedische screening in groep 2. De schoolarts van de GGD zorgt voor periodiek onderzoek in groep 2 en 7. Overleg: De leerkracht en de IB er spreken alle leerlingen door in de 3x per jaar geplande groepsbesprekingen. De leerkracht geeft aan wat er in de klas is gedaan en formuleert de hulpvraag. Als de leerkracht behoefte heeft om individuele leerlingen door te spreken, is hier op verzoek ruimte voor. Evaluatie groepsbesprekingen door IB er en directie. - algemene ouderavond 2 keer per jaar voor een 15-minuten-gesprek - gesprek op verzoek Een leerling gaat naar niveau 2 als de algemene zorg die op niveau 1 geboden wordt voor deze leerling, op een specifiek gebied, ontoereikend is. 2. NIVEAU 2: EXTRA ZORG IN DE GROEP De leerkracht besteedt extra zorg aan leerlingen die op grond van het groepsplan de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren, of die fysiek of gedragsmatig opvallen. De leerkracht past het continuüm van zorg toe (signaleren, analyseren, handelen, evalueren) De leerkracht analyseert en interpreteert toets- en observatiegegevens De leerkracht maakt een groepsplan volgens het format dat op schoolniveau is bepaald samen met IB er en RT er. De leerkracht maakt een groepsplan dat gericht is op aanpassingen op het gebied van; - leerstrategieën - instructie - tempo - inhoud - sociaal-emotioneel. De leerkracht maakt met de IB er en RT er een handelingsplan voor kleine groepjes leerlingen of voor de gehele groep De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste middelen en materialen om invulling te kunnen geven aan het handelingsplan. De leerkracht beslist n.a.v. de evaluatie van het groepsplan in overleg of een leerling terug gaat naar niveau 1, doorgaat naar niveau 3 of dat er structurele aanpassingen volgen. Ouders informeren over extra zorg volgens afspraken op schoolniveau.

3 Verantwoordelijkheden/competenties interne begeleider: De IB er draagt in samenspraak met de zorgcoördinator en directie zorg voor een toegankelijke orthotheek om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan: 1. achtergrondinformatie 2. specifieke middelen 3. recente vakliteratuur De IB er draagt in samenspraak met de zorgcoördinator zorg voor de juiste signaleringsen analyse-instrumenten in de orthotheek. De IB er zorgt er in samenspraak met de zorgcoördinator voor dat procedures worden beschreven en worden overgedragen aan de leerkracht. De IB er houdt overzicht op het evaluatiemoment en de daarbij behorende resultaten; dit gebeurt tijdens de groepsbesprekingen. Ondersteuning van de leerkrachten. Eventueel aanvullend onderzoek. Verantwoordelijkheden/competenties directie: De directie creëert randvoorwaarden voor de leerkracht en de IB er (goed omschreven taakbeleid, budgetten voor nascholing/bijscholing, budget voor onderzoek, collegiale consultatie). Op afroep aanspreekbaar. Dossiervorming: De leerkracht en IB er zijn verantwoordelijk voor dossiervorming. Acties en resultaten worden door de leerkracht, IB er en RT er beschreven in het groepsplan. De groepsplannen en analyses van toetsen worden bewaard in de zorgmap. Contacten: De leerkracht of de IB er informeren de ouders over het groepsplan en maken hiervan een verslag in dot.com. De leerkracht en/of de IB er informeren de ouders over gedane acties en de daarbij behorende resultaten. Tijdens de groepsbesprekingen tussen de leerkracht en IB er worden leerlingen met structurele aanpassingen geëvalueerd. De intern begeleider informeert de directie. Ouders worden geïnformeerd volgens schoolafspraken. Ouder kan zelf initiatief nemen voor gesprek. Als de geboden hulp ontoereikend is, wordt op basis van het overleg afgesproken naar welk niveau van zorg de leerling gaat.

4 3. NIVEAU 3: SPECIALE ZORG IN OVERLEG MET DE INTERNE BEGELEIDER De leerkracht bespreekt de leerling met de interne begeleider. Op basis van verzamelde informatie stellen de leerkracht en IB er samen een handelingsplan op. De leerkracht maakt met de IB er een handelingsplan dat gericht is op aanpassingen op het gebied van; - leerstrategieën - instructie - tempo - inhoud - sociaal-emotioneel De leerkracht maakt een handelingsplan voor de individuele leerling of een groepsplan De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste middelen en materialen om invulling te kunnen geven aan het handelingsplan in overleg met de IB er. Verantwoordelijkheden/competenties interne begeleider(s) De IB er nodigt de leerkracht uit voor een consultatiegesprek waarin vervolgactiviteiten worden besproken. Mogelijke vervolgactiviteiten zijn - handelingsplan in de groep. - ondersteuning met hulp van RT er. - ondersteuning met hulp van Preventief Ambulant Begeleider - afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek door de IB er - observatie in de groep door IB er - consultatie met bv. Orthopedagoge, gericht op de handelingshulpvraag van de leerkracht De IB er beslist in overleg over de vervolgactiviteiten, daarbij blijft de leerkracht eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het handelingsplan. De IB er heeft een ondersteunende functie t.a.v. het toepassen van het continuüm van zorg. De IB er analyseert en interpreteert de toets- en observatiegegevens. De IB er heeft voldoende inhoudelijke kennis van de diverse problematieken. De IB er heeft kennis van de juiste aanpak over de besproken problematiek of wint daarover informatie in. De IB er beslist n.a.v. de evaluatie of een leerling terug naar niveau 2 gaat, doorgaat naar niveau 4 of dat er structurele aanpassingen volgen. De IB er is tijdens het oudergesprek(ken) gespreksleider. Verantwoordelijkheden/competenties directie; De directie creëert randvoorwaarden voor de leerkracht en de IB er. (goed omschreven taakbeleid, budgetten voor nascholing/bijscholing, collegiale consultatie) Dossiervorming: De IB er en leerkracht zijn verantwoordelijk voor dossiervorming De IB er noteert de afspraken van het consultatiegesprek. De IB er noteert de afspraken van het gesprek tussen leerkracht, de ouders en de interne begeleider in dot.com. De afspraken worden bewaard zoals op schoolniveau is afgesproken. Acties en resultaten worden door de leerkracht beschreven in het handelingsplan Structurele aanpassingen worden genoteerd volgens de afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt, het groepsplan wordt in de klassenmap bewaard.

5 Contacten: De leerkracht en de interne begeleider informeren de ouders over: gedane acties en de daarbij behorende resultaten het handelingsplan de uitkomst van de evaluatie en de vervolgafspraken. Dit wordt vastgelegd in dot.com. De interne begeleider informeert de directeur. bespreken, evalueren en ondertekenen handelingsplan. Toestemming geven voor onderzoek door externen. School informeren over relevante (onderzoeks)gegevens. Indien de geboden hulp ontoereikend is, beslist de interne begeleider, in overleg met de leerkracht of de leerling naar niveau 4 gaat. Leerkracht en intern begeleider nemen een besluit ten aanzien van het vervolgniveau en bespreken dit met de directie.. 4. NIVEAU 4: SPECIALE ZORG IN OVERLEG MET DE ORTHOPEDAGOGE De leerling wordt besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de interne begeleider, zorgcoördinator en orthopedagoge. De benodigde informatie is verzameld door de leerkracht en de IB er. De informatie moet helderheid verschaffen op het verloop binnen de niveaus van zorg van de betreffende zorgleerling. Het verder werken aan het handelingsplan of groepsplan. Verantwoordelijkheden/competenties interne begeleider De IB er is verantwoordelijk voor de inbreng van een leerling na besluit hierover in het consultatiegesprek van de betreffende groep. De intern begeleider nodigt de leerkracht uit voor een gesprek waarin vervolgactiviteiten worden besproken. Mogelijke vervolgactiviteiten zijn: - handelingsplan in de groep - ondersteuning met hulp van middelen vanuit LGF (= Leerling Gebonden Financiering ofwel rugzakje) - ondersteuning met hulp van Preventief Ambulant Begeleider - afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek - observatie in de groep door IB er - afwijkend groepsverloop De IB er zorgt voor het verspreiden van het aanmeldingsformulier en de daarbij behorende gegevens voor onderzoek of LGF De IB er is verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraken. De IB er is verantwoordelijk voor het monitoren van de afspraken. De IB er heeft inbreng vanuit de eigen professionaliteit. De IB er zorgt voor verspreiding van de gesprekverslagen naar de deelnemers van het gesprek en betreffende leerkrachten. De IB er heeft voldoende inhoudelijke kennis van de diverse problematieken. De IB er heeft kennis van de juiste aanpak over de besproken problematiek. De IB er is tijdens het oudergesprek gespreksleider en zorgt voor verslaglegging op een gespreksformulier. Verantwoordelijkheden/competenties directie; De directie zorgt voor budgettering van IB er, RT er en de orthopedagoge.

6 Verantwoordelijkheden/competenties externe deskundigen; Hij/zij heeft inbreng vanuit de eigen professionaliteit. Hij/zij verspreidt de onderzoeksverslagen en legt de gemaakte afspraken van het adviesgesprek vast. Dossiervorming; De IB er is verantwoordelijk voor dossiervorming De IB er maakt een verslag. De gespreksverslagen worden bewaard volgens afspraak die op schoolniveau zijn gemaakt. Indien er sprak is van een handelingsplan, worden acties en resultaten door de leerkracht beschreven. Structurele aanpassingen worden genoteerd volgens de afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt. De IB er beschrijft de eigen acties en de daarbij behorende resultaten en spreekt deze op korte termijn door met de leerkracht. De orthopedagoge beschrijft de eigen acties en de daarbij behorende resultaten. Contacten: De leerkracht en de interne begeleider informeren de ouders over gedane acties en de daarbij behorende resultaten. De orthopedagoge en de IB er informeren de ouders over de acties en de bevindingen van de orthopedagoge. De leerkracht en de IB er informeren de ouders over het handelingsplan of verder te volgen stappen De IB er overlegt met de directie over de uitkomst van de evaluatie indien de leerling doorgaat naar niveau 5. De vervolg activiteiten worden besproken. Mogelijke vervolg activiteiten zijn; - handelingsplan in de groep - ondersteuning met hulp van middelen vanuit LGF - ondersteuning met hulp van Preventief Ambulant Begeleider - afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek - observatie in de groep door IB er of orthopedagoge - een psychologisch onderzoek - einddoelen voor de leerling aanpassen en beschrijven - aanvraag rugzakje bij het CFI (=Centrale FinancieringsInstelling de uitvoeringsinstantie van het Ministerie van OCW) - Bao Bao verwijzing - Terugplaatsing SBO Bao - Ondersteuning van de huidige leerkracht door een gespecialiseerde IB er - Plaatsing in een tijdelijke voorziening - Schooloverstijgende intervisie - Inwinnen van advies bij externe instanties (maatschappelijke werk, GGD, Peuterspeelzaal, Kruiswerk, Politie, Bureau Jeugdzorg, GGZ) - Inschakelen van externe instanties (idem) - De interne begeleider informeert de directeur. - Eventueel aanmelden bij Zorg en Jeugd Indien de geboden hulp ontoereikend is, beslist het zorgteam in overleg met de directie of de leerling naar niveau 5 gaat.

7 5. NIVEAU 5: SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS De leerling wordt ingebracht in het PCL (= Permanente Commissie Leerlingenzorg) Er volgt een advies van het PCL De leerling wordt geplaatst in het speciaal (basis)onderwijs. Verantwoordelijkheden/competenties interne begeleider De IB er is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderwijskundig rapport. De IB er ondersteunt de ouders in hun keuze voor een geschikte school voor speciaal onderwijs. De IB er ondersteunt de ouders bij de aanmeldingsprocedure. De IB er onderhoudt contact met de betrokkenen. Verantwoordelijkheden directie: Delegeren en faciliteren Op afspraak aanspreekbaar Ondertekenen van het onderwijskundig rapport Bijwonen van het gesprek bij de PCL Ouders informeren hun zoon/dochter Aanmelden PCL/REC Aanmelden speciaal ( basis)onderwijs ONDERLIGGENDE RELEVANTE BELEIDSTUKKEN - Rugzakbeleid (beleidsmap, nr 9) - Adviesprocedure (beleidsmap, nr 10) - Zittenblijven-overgaan (beleidsmap, nr 12) - Afspraken m.b.t. de wijze van informeren van ouders bij extra zorg (protocollenmap, nr 8) - Groepsoverdracht (protocollenmap, nr 16) - Protocol dyslexie (protocollenmap, nr 20) - Zorgmap - Klassenmap

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg

Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg Zorgplan Professor Casimirschool Van Deventerlaan 16 2271 TX Voorburg 070-3860177 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute... 4 Zorgniveaus... 5 Zorgniveau 1 (algemene

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Januari 2017

Ondersteuningsplan Januari 2017 Ondersteuningsplan Januari 2017 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Ondersteuningsniveaus... 5 Ondersteuningsniveau 0... 5 Ondersteuningsniveau 1... 6 Ondersteuningsniveau 2... 7 Ondersteuningsniveau 3...

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

ZORGPLAN Februari

ZORGPLAN Februari ZORGPLAN Februari 2017 1 1 Inhoud 2 Inleiding... 3 3 Uitgangspunten... 6 4 Zorgstructuur... 7 5 Continuüm van zorg... 8 6 Schoolondersteuningsprofiel... 15 7 Inzet van de ondersteuning... 15 7.1 Interne

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Zorgplan. D n bogerd

Zorgplan. D n bogerd Zorgplan D n bogerd Maart2015 Inhoudsopgave: hfst onderwerp blz. 1 Inleiding 3 2 Passend onderwijs 4 3 Zorgstructuur 8 Niveau 1 8 Niveau 2 10 Niveau 3 12 Niveau 4 14 4 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Zorgplan. o.b.s. Spiegelhof Herwijnen

Zorgplan. o.b.s. Spiegelhof Herwijnen Zorgplan o.b.s. Spiegelhof Herwijnen Algemene doelstelling... 3 Het continuüm van zorg... 4 Niveau 0... 5 Niveau 1... 7 Niveau 2... 9 Niveau 3... 11 Niveau 4... 14 De ondersteuningsstructuur van EC-Rotonde...

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Ondersteuning op basisschool Bernadette

Ondersteuning op basisschool Bernadette Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738AH Mariahout Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl Leerlingondersteuning

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning.

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Leerlingen zorgstructuur Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Inhoudsopgave 1. Inleiding blz: 3 2. Stappenplan zorgstructuur blz: 4 Bijlage 1: De drie zorgdocumenten schematisch naast elkaar

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius.

Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius. Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius. Scholengroep Den Helder Noord. Functie van het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

1. Inleiding m.b.t. Passend onderwijs... 3

1. Inleiding m.b.t. Passend onderwijs... 3 Zorgplan 2013-2014 Inhoud 1. Inleiding m.b.t. Passend onderwijs... 3 2. W.S.N.S. Samenwerkingsverband Amstelzijde.... 4 2.1 Missie en visie van samenwerkingsverband Amstelzijde... 4 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 ZORGPLAN 2011-2012 Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 Zorgplan OBS meester G. Propschool 2011-2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Zorgverbreding

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Zorgplan 1 R.K. Daltonschool de Driesprong Evaluatie

Zorgplan 1 R.K. Daltonschool de Driesprong Evaluatie Zorgplan 1 R.K. Daltonschool de Driesprong 01-08-2014 Evaluatie 01-01-2017 A. Inleiding Zorg in zijn algemeenheid Vanaf het moment dat de leerling op school zit, is de leerling toevertrouwd aan de zorg

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4 ONDERSTEUNINGSPLAN LOCATIE RAAI CSG LIUDGER HERZIENE VERSIE NOVEMBER 2015 Inhoud Voorwoord 3 1. Visie en Uitgangspunten 4 2. Eerste lijnszorg 5 2.1. en en mentor 2.2. De teamleider en het team 2.3. Omschrijving

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie

Zorgplan. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

Zorgplan. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen Zorgplan Stichting Openbaar Onderwijs Kampen INLEIDING Gelukkig mogen wij les geven aan verschillende leerlingen. Al deze leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen op Basisschool St. Lambertus 2014-2015

Begeleiding van leerlingen op Basisschool St. Lambertus 2014-2015 Intern Begeleider-leerlingenzorg op Basisschool St.Lambertus Op basisschool St.Lambertus functioneren twee IB-ers. Een Ib-er onderbouw (groep 1 t/m 4) Een Ib-er bovenbouw (groep 5 t/m 8) Taken van de Intern

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen Plein Midden Twente Voorwoord De 1-zorgroute in de praktijk; 6 stappen Binnen alle zes stappen binnen de zorgroute geldt: het bieden van een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO-SCHOOL DE KRING ROTTERDAM. BRIN-nummer : 20KY Onderzoeksnummer :

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO-SCHOOL DE KRING ROTTERDAM. BRIN-nummer : 20KY Onderzoeksnummer : RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO-SCHOOL DE KRING ROTTERDAM School : De Kring Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 20KY Onderzoeksnummer : 101961 Datum schoolbezoek : 21 november 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn Zorgplan Openbare basisschool De Esdoorn Periode: 2011 2015 Vaststelling zorgplan Vaststelling Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van o.b.s. De Esdoorn in te stemmen met het zorgplan: Periode zorgplan

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie