Zorgboek Basisschool Meander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboek Basisschool Meander"

Transcriptie

1 Zorgboek Basisschool Meander Inhoudsopgave Blz 2 Blz 3 Blz 4 1. Missie en Visie 2. Zorgroute 3. Zorgniveaus Blz 5 Niveau 1 Algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep Blz 8 Niveau 2 Extra zorg in de groep Blz 10 Niveau 3 Speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider Blz 13 Niveau 4 Speciale zorg met inzet van externen Blz 15 Niveau 5 Passend onderwijs met specialistische hulp 1

2 Missie en Visie Missie Meander is een kindcentrum waar kinderen tussen de 2,5 en 13 jaar opvang en onderwijs genieten. Het kindcentrum is gelegen in het Noord-Westen van de wijk Maaspoort te s- Hertogenbosch. Binnen het kindcentrum werken alle pedagogische en educatieve medewerkers en partners aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. Onze primaire taak is het bieden van opvang en educatie. Wij geven dat vorm aan de hand van een doorgaande leerlijn en doen dit in samenwerking met kinderen, medewerkers, ouders en externe partners. We hebben aandacht voor betrokkenheid en welbevinden, waardoor er een veilig klimaat ontstaat en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun cognitieve, creatieve en sociaalemotionele vaardigheden. Plezier voor leren, talentontwikkeling en ruimte voor kinderen zijn daarin belangrijke uitgangspunten binnen ons kindcentrum. Openheid, vertrouwen en veiligheid zijn de belangrijkste pijlers voor ons dagelijkse handelen en bepalen de sfeer in ons kindcentrum. Kinderen, ouders en teamleden benaderen elkaar vanuit betrokkenheid en met respect. Wij willen met ons kindcentrum op het gebied van educatie en opvang een onderscheidende positie in de wijk innemen, waarbij wij ons richten op het talent van het individuele kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Dit bereiken we door samen te leren in een transparante en uitdagende (leer)omgeving. Visie Wij zijn het 3 e Kindcentrum in het Bossche stadsdeel Maaspoort. Onze kinderen wonen voornamelijk in de buurt van de school. Het leerlingenaantal is dalend en bedraagt op de teldatum 1 oktober 2014 ongeveer 313 kinderen. Wij blijven de komende jaren investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en de samenwerking met ouders en onze pedagogische partners in ons Kindcentrum. Wij willen een Kindcentrum zijn met een prettig en veilig ontwikkelingsklimaat. Goede educatie begint met goed vakmanschap in een veilige en prettige leeromgeving. Het team is gevarieerd van samenstelling, deskundig en professioneel. Alle teamleden spelen in op specifieke ontwikkelingsbehoeften en kwaliteiten van kinderen en werken handelingsgericht. Er is een gedifferentieerd aanbod voor iedereen dat leidt tot talentontwikkeling voor leerlingen en medewerkers. Bij ons is ieder kind uniek. Onze kinderen komen met plezier naar ons Kindcentrum en zijn intrinsiek gemotiveerd. Er is een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig voelt en kan ontwikkelen. Er is ruimte voor reflectie en ontwikkeling en we stimuleren een houding van leven-lang leren. De leerlijnen zijn op elkaar afgestemd en bekend bij alle teamleden. Wij werken intensief samen met de verschillende pedagogische partners en werken vanuit vertrouwen aan een optimale samenwerking in alle geledingen. Ouders zijn tevreden en bevelen onze school aan. Goed onderwijs is de beste reclame en goed vakmanschap in een veilige en prettige leeromgeving is hiervoor de belangrijkste voorwaarde. Ons onderwijs is modern en eigentijds. Wij stellen voortdurend onze communicatie- en informatiebronnen af op de behoeftes van de kinderen en onze omgeving. Snelheid, openheid, transparantie en laagdrempeligheid zijn hierbij onze uitgangspunten. 2

3 Alle teamleden van onze school investeren voortdurend in hun eigen ontwikkeling en hebben een brede kijk op de wereld waarin onze kinderen leven. Ze weten wat de kinderen nodig hebben en waar hun interesses liggen. Wij stellen voortdurend doelen, zowel naar onze kinderen als naar ons onderwijs, evalueren hierop en durven de lat hoog te leggen. Dit bereiken we middels professionele communicatie en samenwerking binnen het team, met leerlingen, met ouders en externen. Team en directie kijken voortdurend vooruit en werken planmatig. Daarin staan zij open voor nieuwe ontwikkelingen die hun succes hebben bewezen en scholen zich, waar nodig. Onze onderwerpen, doelen en activiteiten staan uitgeschreven in een meerjarenplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en gecommuniceerd met alle betrokken geledingen binnen onze school. Het onderwijs op Meander is als volgt te omschrijven: Van ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw naar gedifferentieerd werken in de middenen bovenbouw volgens het GIP-model. Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatielijnen: wie praat met wie waarover Verslaglegging: wie legt waar vast en op welke manier N.B. Mocht een kind of zijn/ haar ouders extra begeleiding nodig hebben vanuit de schoolmaatschappelijk werker of de sociaal verpleegkundige dan kan dit besproken worden in het Zorgteam. Het Zorgteam kan in alle zorgniveaus worden ingezet. Dit zorgboek is opgeslagen op: Versie laatst bijgewerkt op

4 2. Zorgroute Op Meander werken we met 2 zorgperiodes: Periode 1: september-februari, met tussenevaluatie in november en eindevaluatie in februari. Periode 2: februari-juni, tussenevaluatie in april en eindevaluatie in juni. In elke zorgperiode vinden groepsbesprekingen plaats tussen lkr. en. De doorloopt de volgende 4 stappen: Stap 1: invullen groepsoverzicht door lkr. / evalueren groepsplan door de lkr. Stap 2: signaleren lln. met specifieke onderwijsbehoeften door lkr. Stap 3: benoemen van onderwijsbehoeften (wat en hoe?) door de lkr. Stap 4: clusteren lln. met vergelijkbare onderwijsbehoeften door de lkr. Tijdens de groepsbespreking komt het volgende aan bod: Evalueren vorige groepsplan Bespreken van het groepsoverzicht (stap 1-4) Voorzet nieuwe groepsplan. Stap 5: opstellen groepsplan door de lkr. Stap 6: uitvoeren groepsplan door de lkr. N.a.v de groepsbespreking kan en ib-er een afspraak maken over individuele leerlingen. Als blijkt dat kinderen achteruit zijn gegaan, blijven ze in hun zorgniveau. Er kan geanalyseerd worden wat de oorzaak hiervan is en vervolgens kan er een kortdurend handelingsplan worden opgesteld van 8 weken. Vervolgens opnieuw evaluatie dan opnieuw het zorgniveau bepalen. Zie voor verdere informatie: bijlage één-zorgroute in school. 4

5 Niveaus van zorg Zorgniveau 1/ Basisgroep Algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep In zorgniveau 1 zitten alle kinderen die de leerdoelen kunnen behalen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Het onderwijs op Meander wordt zo ingericht dat de uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht werken in de groepen 1 t/m 3 zijn te herkennen.. In de groepen 4 t/m 8 wordt er methodisch gewerkt volgens het leerstofjaarklassen systeem. De activiteiten zijn betekenisvol en de activiteiten in een thema zijn met elkaar verbonden. Basisvoorwaarden waaraan kinderen moeten voldoen om zich goed te kunnen ontwikkelen. o Zich veilig voelen en zelfvertrouwen hebben o Emotioneel vrij zijn o Nieuwsgierig zijn. Preventief zorg bieden aan kinderen. Handelen van staat centraal, is coach. Zorgniveau 2/ Intensief / Talent (+) Extra zorg in de groep Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waaraan in niveau 1 niet kan worden voldaan, dus kinderen die extra instructie en/of uitdaging behoeven. is coach om samen een passend antwoord te vinden (Consultatieve Begeleiding). Zorgniveau 3 Intensief en Talent + Speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, waarbij de extra hulp zoekt op schoolniveau d.m.v een leerlingbespreking zoals een gespecialiseerde collega, observatie Ib-er. Dit zijn kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zoals hoogbegaafdheid, problemen met capaciteit/ concentratie/ motivatie/ gedrag/ lees/ reken en/of spelling of andere problematiek. Zorgniveau 4 Speciale zorg met inzet van externen De school is handelingsverlegen en loopt bij het geven van hulp aan kinderen tegen grenzen aan. Er wordt hulp ingeschakeld via de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband. Samen met de schoolondersteuner wordt bekeken welke specifieke zorg er geboden kan worden (bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek, eigen leerlijn etc.) Zorgniveau 5 Passend onderwijs met specialistische hulp Indien er structureel ondersteuning nodig is voor de leerling o.b.v. een externe, dan kan er een arrangement worden opgesteld. De extra ondersteuning vindt plaats op de eigen school met behulp van een ambulant begeleider. Mocht de geboden hulp ondanks inzet van de zorgniveaus 2 t/m 4 niet toereikend zijn dan kan worden overgegaan tot plaatsing op een andere school binnen de wijk of eventueel s.b.o of s.o. 5

6 Zorgniveau 1 Algemene reguliere en preventieve zorg in de groep Inhoud In zorgniveau 1 zitten alle kinderen, die de leerdoelen kunnen behalen binnen het model van het leerstofjaarklassensysteem, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Deze kinderen zitten in de basisgroep van het groepsplan. De methodes en/of activiteiten bieden stof voor het gemiddeld niveau, met daarnaast ook extra oefen- en verrijkingsstof. De methodes geven aan wanneer welk doel behaald moet worden. Verondersteld wordt dat de de verschillende leerlijnen kent en bewust hiernaar handelt zodat er een doorgaande lijn is in het aanbod. Met name bij de basisvakken rekenen, taal en lezen wordt op aanwijzingen van de methode differentiatie toegepast, zowel in niveau als tempo. Minimum en plustaken. De volgende middelen zijn medebepalend voor de vorm van differentiatie: Kleutergroepen en groep 3 (onderbouw): handelingsgericht observeren vanuit de HOREBtermen (handelingsgericht observeren, registeren en evalueren van basisontwikkeling) Vanaf groep 3 De resultaten van de methodegebonden toetsen De toetsen van het Leerlingvolgsysteem(LOVS) Gegevens uit observaties en gesprekken. In de kleutergroepen vragen opvallendheden uit het kinderdagboek en vanaf groep 3 vragen ook opvallende toetsresultaten (zowel positief als negatief) om nadere bestudering; De maakt een analyse van opvallendheden (vaardigheidsgroei of gegevens uit methodegebonden toetsen), om zicht te krijgen waar eventuele knelpunten op groeps- en/of individueel niveau liggen. De lesstof en de wijze van instructie (inhoudelijk en organisatorisch) worden door de hierop aangepast. De voert de toetsen in Parnassys in en past het groepsoverzicht aan. Het groepsoverzicht wordt tijdens de groepsbespreking besproken met de intern begeleider. De ib-er neemt initiatief. Er kan worden overgegaan tot een kortdurend handelingsplan. De leerling krijgt dan gedurende 6-8 weken extra begeleiding aangeboden door de. Na deze periode volgt een evaluatie waaruit zal blijken of een leerling in zorgniveau 1 blijft of naar zorgniveau 2 gaat. Dit wordt in het groepsoverzicht en groepsplan opgenomen. Verantwoordelijkheid De is verantwoordelijk voor: de opzet en uitvoering van het groepsplan; de eventuele communicatie met de ouders; de inhoud en de voorbereiding op de groepsbespreking met de intern begeleider. Het aanvragen van individuele consultatie bij de intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor: het monitoren van de 'stand van zaken' (onderbouw) en de toetsmomenten van het LOVS; toetskalender bewaken, plant twee keer per jaar de groepsbesprekingen, november en maart. maakt twee keer per jaar trendanalyses (na de midden toetsen en na de eindtoetsen van CITO). Te nemen beslissingen hieromtrent worden door de s voorgelegd aan het MT. Het MT heeft de beslissingsbevoegdheid. 6

7 Communicatielijnen De : communiceert met de ouders over de voortgang tijdens de rapportbesprekingen. Deze vinden twee keer per jaar plaats; voert het gesprek met de ouders op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ieders verantwoordelijkheid (geen eenrichtingsverkeer). Legt de nadruk tijdens het gesprek op wat het kind wel kan. De neemt de ouders mee in het proces; zorgt ervoor dat er de gelegenheid is voor ouders om zich in te schrijven voor het spreekuur; Bespreekt 2 keer per jaar, tijdens een groepsbespreking het groepsplan. Maakt een tussenevaluatie van de groepsplannen in november en april. De eindevaluatie van zowel het groepsplan als het groepsoverzicht vindt plaats in januari en juni. Verslaglegging De : Maakt een groepsplan waar alle kinderen in staan; registreert in HOREB (onderbouw) en registreert de toetsen in Parnassys (methode en CITO); Maakt 3x per jaar een digitaal rapport dat naar de ouders gaat en slaat dit aan het einde van het schooljaar op in Parnassys; Maakt een notitie in Parnassys over bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie e.d.. Noteert start, frequentie, naam van behandelaar en einddatum; legt oudergesprekken in steekwoorden vast in een notitie in Parnassys: wanneer, met wie, korte inhoud besprokene, afspraken. Er wordt geen afschrift aan de ouders gegeven; Bij verhuizing: zorgt dat alle gegevens in Parnassys up to date zijn en geeft aan de ib er en administratie door dat er een digitale verhuizing plaats kan vinden naar de nieuwe school. De intern begeleider: maakt een verslag van de trendanalyses en bespreekt deze met het MT en in het team. 7

8 Zorgniveau 1 Algemene reguliere en preventieve zorg in de groep wie is de verantwoordelijke Start niveau 1 intern begeleider MT Leerling (1) wordt door de bewaakt d.m.v.: groepsbespreking: 2x per jaar Toetskalender LOVS Cito Gesprekken met ouders Observaties groeps Methode gebonden toetsen Gesprek met het kind De intern begeleider: Heeft met de de groepsbespreking Het MT: Trendanalyses op klassen- en schoolniveau. Opvallend heden? nee Leerkracht biedt leerling regulier programma (basisgroep) ja Leerkracht signaleert een probleem Acties : *Analyse werk lln / dossier, onderzoeken *Gesprek vorige *Stelt ouders op de hoogte, tel/mail Leerkracht biedt extra zorg in de klas Leerkracht biedt kortdurend handelingsplan aan voor 6-8 weken. nee na 6-8 weken Extra zorg geholpen? ja ouders op de hoogte stellen Zorgniveau 2 (intensieve groep) 8

9 Zorgniveau 2/Intensief/Talent Extra zorg in de groep Inhoud In zorgniveau 2 zitten alle kinderen met een versnelde (talent groep) of vertraagde (intensieve groep) ontwikkeling. Hieronder vallen ook de zittenblijvers. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling (toetsen en gegevens uit observaties en gesprekken). Zowel in de onder- als in de bovenbouw wordt de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied bijgehouden door middel van ZIEN en het groepsoverzicht Sociaal-emotioneel. In de onderbouw wordt hiervoor ook het observatiemodel van HOREB ingezet. De en gebruiken de toetsresultaten procesgericht. Leerlingen in zorgniveau 2, waarbij de doelen niet of ruim behaald zijn of worden, worden in het groepsplan ingedeeld in de intensieve groep. Leerlingen die de doelen ruim behalen (A+/ I), krijgen extra instructie op stof die hen uitdaagt. Leerlingen die de doelen niet behaald hebben krijgen intensieve begeleiding. Verantwoordelijkheid De is verantwoordelijk voor: de inhoud en de uitvoering van de extra zorg aan deze kinderen; indien nodig: het vragen van hulp aan de intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor: het bieden van ondersteuning van de bij de uitvoering d.m.v. coaching/consultatieve gesprekken en zal indien wenselijk ook aanwezig zijn tijdens gesprekken tussen en ouders. Communicatielijnen De : kan de intern begeleider consulteren indien nodig; bespreekt de extra zorg tijdens het rapportgesprek met ouders en eventueel tijdens het spreekuur; Verslaglegging De : maakt het groepsplan en legt de evaluaties hierin vast. Vermeld op het groepsoverzicht de pedagogische en didactische onderwijsbehoefte van de leerling. Maakt een notitie in Parnassys van belangrijke punten uit de eventuele oudergesprekken Mogelijk vervolg Een leerling gaat terug naar zorgniveau 1, of blijft in zorgniveau 2, als uit de evaluatie blijkt dat het gestelde doel bereikt is. Talentkinderen of zittenblijvers blijven in niveau 2 zitten. Een leerling gaat naar zorgniveau 3 als uit de evaluatie van het kortdurende handelingsplan blijkt dat het gestelde doel niet bereikt is. Kinderen die de doelen ruim behalen, krijgen extra instructie op stof die hen uitdaagt.dit gebeurt na overleg van de met de intern begeleider tijdens de groepsbespreking. 9

10 Zorgniveau 2 Extra zorg in de groep wie is de verantwoordelijke Start niveau 2 Leerkracht beschrijft onderwijsbehoeften in groepsoverzicht en vertaalt dit binnen de mogelijkheden van het groepsplan Leerkracht checkt de resultaten van de geboden zorg en noteert de voortgang op het groepsplan 2 x per jaar. Extra zorg geholpen? ja Leerkracht biedt het reguliere programma volgens zorgniveau 1 of 2 en zet begeleiding voort nee Leerkracht bespreekt de leerling met de IBer in de groepsbespreking. In overleg gaat de leerling naar niveau 3 of blijft in niv 2 Ouders op de hoogte stellen Zorgniveau 3 10

11 Zorgniveau 3 Speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider Inhoud In zorgniveau 3 zitten alle kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het zijn de kinderen, waarbij het werken met een groepsplan niet het beoogde resultaat heeft gehad. Er wordt door de extra hulp gezocht bij de intern begeleider. De heeft na uitvoering van de extra zorg een concrete hulpvraag. De bepaalt samen met de intern begeleider opnieuw de beginsituatie. Dit is de fase van de diagnostische analyse. Er vindt een gesprek met de ouders plaats. Samen wordt gekeken wat verder nodig is. Uitgangspunt is het kind, waarbij de kernvraag is: wat heeft deze leerling, met deze ouders op deze school, bij deze nodig? Van daaruit wordt gekeken wat de aan mogelijkheden heeft/nodig heeft om het handelingsplan uit te voeren. Er kan besloten worden extra onderzoek te doen zoals een observatie of diagnostische toetsing door. Er wordt een doel voor het handelingsplan gesteld, met als uitgangspunt dat het handelingsplan door de in de groep kan worden uitgevoerd. Mocht een kind of zijn/ haar ouders hierin meer begeleiding nodig hebben dan kan dit besproken worden in het zorgteam. Eventuele acties die genomen moeten worden, worden vastgelegd in Parnassys en indien nodig in een handelingsplan. Verantwoordelijkheid Op dit niveau is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van en intern begeleider. De is verantwoordelijk voor: het maken van het handelingsplan, samen met de intern begeleider; het formuleren van de concrete hulpvraag/probleem; het uitvoeren en evalueren van het handelingsplan in de groep. De intern begeleider is verantwoordelijk voor: het inzetten van specifieke expertise bij de diagnostische analyse; het maken van het handelingsplan, samen met de ; het zorgdragen voor de mogelijkheid van ondersteuning door scholing, begeleidingstraject; het in gesprek gaan met het MT over de mogelijkheid van genoemde ondersteuningsmiddelen. Communicatielijnen De : communiceert met de ouders over voortgang; de gemaakte afspraken met de ouders en de evaluatie worden vastgelegd op het handelingsplan. maakt een notitie van het gesprek met de ouders en bewaart dit in ParnasSys Verslaglegging De intern begeleider en de maken het handelingsplan (ParnasSys) Mogelijk vervolg: Een leerling gaat terug naar zorgniveau 1 als uit de evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde doel bereikt is. Een leerling gaat naar zorgniveau 4 als uit de evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde doel niet bereikt is en de zorg die op niveau 3 geboden wordt voor deze leerling op een bepaald gebied niet toereikend is. Dit gebeurt na overleg tussen de en de intern begeleider en ouders. De neemt het initiatief voor deze bespreking. 11

12 Zorgniveau 3 Speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider wie is de verantwoordelijke Start niveau 3 Leerkracht formuleert concreet de hulpvraag en bespreekt de hulpvraag met de. diagnosticeert waar nodig Leerkracht gaat in gesprek met ouders en en maken een handelingsplan aan de hand van het format uit Parnassys. Leerkracht voert HP uit, eventueel in samenwerking met RT. en Na 8 weken evalueren en de resultaten en bespreken dit met ouders. Doel behaald? ja Leerkracht biedt leerling regulier programma volgens zorgniveau 2 of 1 en nee Aanpassen HP qua tijd of inhoud eventueel voor 1 extra periode. Zorgniveau 4 (ouders geven schriftelijk toestemming) 12

13 Zorgniveau 4 Speciale zorg met inzet van externen Inhoud In zorgniveau 4 zitten alle kinderen, die zorgniveau 2 en 3 doorlopen hebben en waarbij de school tegen haar grenzen aanloopt qua aanpak en begeleiding. De geboden hulp is niet voldoende gebleken en de school is in handelingsverlegenheid. Er wordt hulp ingeschakeld via de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband. Samen met de schoolondersteuner wordt bekeken welke specifieke zorg er geboden kan worden (bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek, eigen leerlijn etc.). Afhankelijk van de zorgvraag kan een observatie/onderzoek uitgevoerd worden door de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Verantwoordelijkheid Op dit niveau is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De is verantwoordelijk voor: het uitvoeren van de begeleiding. De intern begeleider is verantwoordelijk voor: de procesbewaking en de algehele coördinatie van het externe traject; de ondersteuning van de bij de begeleiding van de leerling in de groep; de communicatie naar de, als het onderzoeksverslag is ontvangen; het plannen van de bespreking van het onderzoeksverslag met de betrokkenen. De intern begeleider en de zijn samen verantwoordelijk voor: het overleg met de ouders; het invullen van de rapportage en het versturen hiervan; De ouders zijn verantwoordelijk voor: de beslissing van het te volgen traject. Communicatielijnen De intern begeleider: communiceert samen met de met de ouders; bespreekt het vervolgtraject met de ouders; communiceert naar de dat het onderzoeksverslag is ontvangen; communiceert naar de betrokkenen (onderzoeker, ouders en ) over het tijdstip van bespreking van het onderzoeksverslag. De ouders: geven toestemming voor onderzoek; geven toestemming dat school bij het adviesgesprek aanwezig is. Verslaglegging Op dit niveau is de intern begeleider verantwoordelijk voor de rapportage. De intern begeleider: coördineert de invulling van de benodigde rapportage; zorgt voor een kopie van alle stukken en doet dit in het leerlingdossier; draagt zorg voor de verzending van de rapportage; draagt zorg voor de rapportage naar ouders. Mogelijk vervolg Een leerling gaat terug naar zorgniveau 2 of 3 met een handelingsplan dat is aangepast op basis de gegevens uit het onderzoek en wordt verder begeleid in de klas. Een leerling gaat naar zorgniveau 5 als blijkt dat de school de begeleiding die het kind nodig heeft niet kan uitvoeren. 13

14 Zorgniveau 4 Speciale zorg met inzet van externen wie is de verantwoordelijke Start niveau 4 bespreekt hulpvraag met schoolonderteuner van het SWV (met toestemming van ouders) voert overleg met externe samen met lkr externe óf Externe geeft handelingsadviezen Externe adviseert nader onderzoek bespreekt handelingsadviezen met en ouders Leerkracht en hebben een gesprek met ouders en geven schriftelijk toestemming voor onderzoek Leerkracht en maken handelingsplan op basis van adviezen van externe Doel gehaald? Leerkracht en vullen onderwijskundig rapport in en sturen de aanvraag op ja nee Onderzoek wordt uitgevoerd door externe Leerling gaat terug naar zorgniveau 2 of 1 Externe bespreekt de resultaten van het onderzoek met ouders, en Handelingsadviezen door externe Advies; eigen leerlijn, doorverwijzing of zorgniveau 5 Zorgniveau 5 14

15 Zorgniveau 5 Passend onderwijs met specialistische hulp Inhoud Indien er structureel ondersteuning nodig is voor de leerling o.b.v. een externe, dan zal een passend arrangement worden gemaakt in samenwerking met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. In het arrangement wordt vermeld wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. De extra ondersteuning vindt plaats op de eigen school door een ambulant begeleider. Mocht de geboden hulp ondanks inzet van de zorgniveaus 2 t/m 5 niet toereikend zijn dan kan worden overgegaan tot plaatsing op een andere school binnen de wijk of eventueel s.b.o of s.o. Passend onderwijs kan gerealiseerd worden: op de eigen school op een andere basisschool; op een school voor Speciaal Basisonderwijs; op een school voor Speciaal Onderwijs Speciaal Onderwijs kent verschillende scholen: Scholen voor blinde en slechtziende kinderen. Scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met andere communicatieproblemen. Scholen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Scholen voor kinderen met gedragsproblemen. Verantwoordelijkheid De eindverantwoordelijkheid is in handen van de directeur en de intern begeleider. De groeps: maakt samen met de orthopedagoog of ambulant begeleider het handelingsplan voor het werken met deze leerling in de groep; voert dit plan uit en stelt dit, indien nodig, bij; communiceert over het handelingsplan met de ouders, indien wenselijk samen met de orthopedagoog of ambulant begeleider De blijft verantwoordelijk voor het kind in de groep. De intern begeleider: draagt zorg voor de procesbewaking en de algehele coördinatie; is verantwoordelijk voor de bewaking van de uitvoering van het arrangement/handelingsplan door de ambulant begeleider en door de ; ziet erop toe, dat het arrangement/handelingsplan geëvalueerd wordt. maakt samen met de ambulant begeleider/ orthopedagoog het arrangement/handelingsplan en evalueert dit; De ambulant begeleider (degene, die het kind in het kader van de toegekende fte s extra individuele hulp geeft): het handelingsplan voor de individuele begeleiding en voert dit uit; communiceert tijdens de voortgangsgesprekken indien wenselijk samen met de met de ouders. maakt het verslag van het interdisciplinair overleg ('groot overleg'). 15

16 Communicatielijnen De communicatielijnen worden aan het begin van het schooljaar (of bij aanvang van de begeleiding tijdens het schooljaar) afgesproken tussen: intern begeleide ambulant begeleider orthopedagoog ouders De communiceert met de ouders over het begeleidingsplan en het handelingsplan. Dit vindt plaats tijdens het 'groot overleg' en tijdens de voortgangsgesprekken, indien dat nodig mocht blijken. Dit overleg vindt een aantal keren per jaar plaats. 16

17 Zorgniveau 5 Passend onderwijs met specialistische hulp Wie is de verantwoordelijke Start niveau 5 Toestemming wordt gevraagd door / aan ouders voor verwijzing of aanvraag arrangement nee Akkoord? ja stelt samen met orthopedagoog of ambulant begeleider arrangement op of verwijzen naar s.b.o of s.o. en/of directeur voeren gesprek met ouders Ouders kiezen voor arrangement of verwijzing ouders Ouders tekenen contract waarin zij akkoord gaan met de begeleidingsmogelijkheden van de school en ouders leggen hiermee het advies voor verwijzing naast zich neer 17

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

1 Passend Onderwijs Hoe wordt dit georganiseerd?

1 Passend Onderwijs Hoe wordt dit georganiseerd? Zorgplan 2016-2017 Inleiding In dit zorgplan staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op school op dit moment geregeld is. Met zorg wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dalton basisschool Confettti Schoolondersteuningsprofiel schooljaar 2015-2016 basisschool Confetti pag: 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Ondersteuning op basisschool Bernadette

Ondersteuning op basisschool Bernadette Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738AH Mariahout Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl Leerlingondersteuning

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Egelantier Soest 31 mei & 1 juni 2016 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Januari 2017

Ondersteuningsplan Januari 2017 Ondersteuningsplan Januari 2017 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Ondersteuningsniveaus... 5 Ondersteuningsniveau 0... 5 Ondersteuningsniveau 1... 6 Ondersteuningsniveau 2... 7 Ondersteuningsniveau 3...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17GU De Gong

Schoolondersteuningsprofiel. 17GU De Gong Schoolondersteuningsprofiel 17GU De Gong Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9 4 Vervolg

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie