1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1"

Transcriptie

1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools niveau worden logisch aan elkaar gekoppeld. Iedereen spreekt in één taal: die van de onderwijsbehoeften. Het team gaat handelingsgericht werken met groepsplannen. Onderwijsbehoeften Het centrale uitgangspunt bij de 1-zorgroute is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het volgende doel te bereiken. Het deficietdenken maakt binnen de 1-zorgroute plaats voor pedagogisch optimisme: kijken naar kansen. Werken met de 1- zorgroute betekent dus ook proactief handelen. Groepsplannen In de groep werken de leerkrachten met groepsplannen (handelingsgericht werken); individuele handelingsplannen worden alleen incidenteel opgesteld. Werken met groepsplannen betekent dat alle leerlingen aandacht verdienen, niet alleen de opvallende kinderen. Op schoolniveau betekent de 1-zorgroute dat er groepsbesprekingen georganiseerd worden en dat er een duidelijke lijn is naar de leerlingbespreking en/of het multidisciplinaire overleg (of zorgadviesteam). Cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen Het benoemen van de onderwijsbehoeften is een van de zes stappen in de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. De cyclus wordt per vak- of vormingsgebied tenminste drie keer per schooljaar doorlopen. 1. De eerste stap is het verzamelen van gegevens. Dit kunnen methode gebonden of methode overstijgende toetsen zijn. Of observaties, informatie uit gesprekken met leerlingen of analyses van gemaakt werk. 2. Op basis van deze gegevens selecteert de leerkracht (stap twee) welke leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben. 1 Betreft algemene informatie over 1-zorgroute, 1 stap verder met de 1-zorgroute en het onderwijscontinuüm. BRON: zorgplan WSNS-INOS

2 3. Als derde stap benoemt hij deze. De eerste drie stappen worden genoteerd in het groepsoverzicht. Hiermee wordt in een oogopslag helder hoe de groep er voor staat. 4. De vierde stap is het clusteren van leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften. Hierdoor ontstaan er subgroepen. Ook één leerling kan een subgroep zijn. Bij het bepalen van de onderwijsaanpak per subgroep wordt een afweging gemaakt tussen de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden in de praktijk. 5. Ten slotte stelt de leerkracht het groepsplan op (stap vijf). Dit beslaat een afgesproken periode. Elke leerling heeft hierin een plaats. 6. Bij de uitvoering van het groepsplan de zesde stap - worden nieuwe gegevens verzameld die de basis zijn voor de volgende cyclus.

3 De OC index Een heldere maat om datagestuurd opbrengstgericht passend onderwijs vorm te geven De OC index is een instrument dat gebruikt kan worden bij de invoering van het Onderwijscontinuüm CED Groep (OC). Het OC is er om datagestuurd en opbrengstgericht passend onderwijs vorm te geven in alle schoolsoorten. Met de OC index kunt u: a) leeropbrengsten vergelijken: - onafhankelijk van de periode van toetsafname - tussen vakgebieden, tussen groepen en tussen scholen b) heldere ambities formuleren c) de middenmoot van uw groep, uw school of uw regio aflezen d) opbrengsten en aanbod aan elkaar koppelen Een universele maat De OC index is een universele maat die wordt uitgedrukt op een schaal van 110 tot 230. Het gemiddelde is 200. De OC index is onafhankelijk van toets, leeftijd en moment van toetsafname. Bijna elke toetsscore kan worden omgerekend naar deze index. Een OC index van 185 voor rekenen in groep 3 betekent dat de leerling, als hij in groep 6 voor rekenen ook 185 scoort, wel vooruit is gegaan, maar dezelfde relatieve positie ten opzichte van leeftijdgenoten heeft gehouden. Eenvoudige vergelijking met de landelijke normen automatisch dat deze leerling tot de 25% best presterende leerlingen in Nederland behoort. Dat komt omdat de index altijd hetzelfde is: OC index Tabelkleur Landelijke standaarden Arrangement > 210 blauw 25% hoogst functionerende Verdiept leerlingen groen 50% gemiddeld functionerende Basis leerlingen (de middenmoot) geel 15% onder het gemiddelde Intensief functionerende leerlingen < 180 rood 10% laagst functionerende Zeer Intensief leerlingen Bij een OC index van 212 weet u Tabel OC index Heldere relatie tussen opbrengst en aanbod Elke groep leerlingen (25%, 50%, 15% en 10%) heeft haar eigen grenzen (schoolstandaarden) en een bijbehorend arrangement. Wilt u de leeropbrengsten in een van de groepen verhogen, dan drukt u uw ambitie uit in een score op de OC index. Bijvoorbeeld: u wilt uw minimum schoolstandaard op de OC index van 175 naar 180 brengen. U gaat dan uw intensieve arrangement verder intensiveren. Het mooie is dat áls de OC index inderdaad omhoog gaat, u dus óók het beste hebt gehaald uit uw zwakste leerling.

4 De landelijke norm, de schoolstandaarden en de verdeling van de groepen. Bepaling van de middenmoot Een leerkracht stemt haar instructie automatisch af op de middenmoot van de groep. Het is belangrijk om te weten waar deze ligt, omdat dit het uitgangspunt van het handelen is, de realiteit van de leerkracht. Van daaruit redeneert de leerkracht naar twee kanten: dit zijn mijn relatief sterke leerlingen en deze leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan gemiddeld. De groene balk op de OC index aan waar de middenmoot ligt. De vraag is of uw middenmoot op het niveau ligt dat gegeven de omstandigheden en kenmerken van u en uw school, verwacht mag worden. U kunt dan kiezen voor een vergelijking met landelijke norm of voor een benchmark (voor een specifieke scholengroep, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs). Er is geen ander instrument dat de middenmoot zo helder in beeld brengt. Vergelijking van groepen, scholen en vakgebieden. Met de universele maat die de OC index is, kunnen groepen, scholen en vakgebieden met elkaar worden vergeleken. Of met een benchmark die voor een groep scholen wordt vastgesteld. Hiermee kunt u op een betrouwbare basis uw school of regiobeleid vormgeven. Op basis van de spreiding van de resultaten kunt u zien of u voor elke leerling een passend arrangement in huis heeft. De landelijke norm, de standaarden van een samenwerkingsverband WSNS (SW*) en de schoolstandaarden van een basisschool en SBO school (N=136* respectievelijk N=201*).

5 Zicht op de spreiding van opbrengsten De breedte van elke balk geeft de spreiding van de opbrengsten aan. Door op deze manier naar de opbrengsten te kijken, kunt u nagaan hoe breed of smal uw aanbod moet zijn voor elke doelgroep leerlingen. Stel: de spreiding van de beste 25% van de leerlingen is heel gering. Dit betekent dat u uw verdiepte arrangement ook sterk kunt toespitsen op deze groep leerlingen. Is de spreiding groot, dan zult u uw aanbod in het talentarrangement juist moeten verbreden en eventueel zelfs een excellent arrangement kunnen creëren. In april 2012 vindt er een INOS-studiedag plaats, waar s middags 1 stap verder met 1 zorgroute op de agenda staat. 1 stap verder met 1-zorgroute Opbrengstgericht en efficiënt werken met de 1-zorgroute 1 stap verder met 1-zorgroute is het resultaat van een grote hoeveelheid praktijkwaarnemingen, nieuwe inzichten, eisen vanuit de overheid en de verworvenheden van het Onderwijscontinuüm. Zo is het nu... De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin benoemen leerkrachten eerst de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen en daarna clusteren ze deze. Op basis van de clusters wordt het groepsplan gemaakt. De denktrant is van specifiek (de individuele onderwijsbehoeften) naar algemeen (de subgroepen in het groepsplan). 1 stap verder met 1-zorgroute betekent: A. Redeneren van algemeen naar specifiek In de praktijk blijkt dat leerkrachten per vakgebied vrijwel altijd drie clusters samenstellen: een basisgroep, een instructiegroep en een uitdagingsgroep. Dat komt omdat onderwijsbehoeften van leerlingen zich vrij gemakkelijk in drie groepen laten verdelen; de middenmoot is hierbij de basis. Een tweede reden is dat het voor leerkrachten niet eenvoudig is om onderwijs aan meer dan drie groepen te organiseren. De redeneertrant in de 1-zorgroute kan dan ook worden omgedraaid: van algemeen naar specifiek. Op basis van uitslagen op methodeonafhankelijke toetsen kunnen leerlingen direct ingedeeld worden in een van de drie clusters. Daarna ga je gerichter kijken. Heeft de leerling voldoende groei doorgemaakt? Zijn er geen didactische hiaten ontstaan? Gedijt de leerling? Is het antwoord op een van deze vragen negatief, dan worden voor deze leerling de specifieke onderwijsbehoeften benoemd. Op grond hiervan wordt een individuele aanpassing op de standaardaanpak in het groepsplan gemaakt. Of: de leerling wordt in een ander cluster geplaatst. Het groepsplan maken we overigens twee keer per schooljaar met halverwege elke planperiode een evaluatiemoment. B. Sturen op opbrengsten Door uit te gaan van uitslagen op methodeonafhankelijke toetsen kunnen we sturen op opbrengsten. De originele 1-zorgroute heeft geen systeem van opbrengststuring in zich. 1 Stap verder met 1-zorgroute heeft dit nadrukkelijk wel. Het koppelt de ambities op schoolniveau (de schoolstandaarden) aan de groepsstandaarden en daarmee aan het handelen van de leerkracht. In het groepsplan worden de verbeteracties (bij te lage opbrengsten) en de borgingsacties (bij voldoende opbrengsten)beschreven. Met 1 Stap verder met 1-zorgroute is het handelen van een leerkracht in de groep direct gekoppeld aan het opbrengstenbeleid van de school. Dit beleid wordt geoperationaliseerd in zogeheten ambitie schoolstandaarden. Deze standaarden worden halfjaarlijks met de opbrengsten van elke groep leerlingen vergeleken. Deze vergelijking is de input voor onderwijskundige maatregelen die aan de orde komen in de groepsbespreking en worden vastgelegd in het groepsplan. Efficiënt Onderwijsbehoeften blijken in de praktijk niet zoveel te veranderen. Een leerkracht benoemt bij de meeste leerlingen door de tijd heen per vakgebied dezelfde onderwijsbehoeften. Dit kan worden vereenvoudigd. U kunt vertrouwen op een breed onderwijsaanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in de groep. Presteert een leerling naar verwachting, dan is het advies: doorgaan op dezelfde manier. Dat brede onderwijsaanbod wordt een Onderwijscontinuüm (OC) genoemd dat tenminste uit drie delen bestaat: een basisarrangement een verdiept arrangement (voor de talenten) een intensief arrangement (voor de zwakker presterende leerlingen) Groepsplan Het Onderwijscontinuüm verandert niet zoveel en kan elk schooljaar opnieuw worden toegepast. Een

6 groepsplan hoeft dan ook niet telkens opnieuw te worden opgesteld. Hiermee vermindert de administratieve last. Het groepsplan wordt aangepast indien de opbrengsten in de groep te laag zijn of indien er leerlingen zijn met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor een individuele maatregel moet worden genomen. De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn in omvang beperkt en zijn te herkennen aan: onvoldoende vaardigheidsgroei hiaten in de leerstofbeheersing of het zogeheten niet gedijen

Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets

Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets Wijnand Gijzen 2 / 28 Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets Inhoud 03 Inleiding: een alternatief 04 De denkomslag 05 Observatiesystemen

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie ZML en MG (cluster 3) - SO/VSO

Duiden en Doen. versie ZML en MG (cluster 3) - SO/VSO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en.. enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie