zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc"

Transcriptie

1 zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1

2 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking Externe instanties Actiepunten Bijlagen 2

3 Intern Begeleider: Hilda Aben Hoofdstuk 1. Inleiding. Op onze school gaan we uit van het unieke van ieder kind. Goed onderwijs houdt volgens ons in dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen. We gebruiken die verschillen om kinderen van en met elkaar te laten leren. De eigenschappen, de achtergrond en de capaciteiten van ieder kind zijn anders. In een Jenaplanschool wordt geprobeerd kinderen op een rechtvaardige en positieve manier met deze verscheidenheid te leren omgaan. Op een Jenaplanschool krijgt elk kind de kans zich zo optimaal mogelijk in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Er is ruimte voor eigen keuzes en inbreng. In een Jenaplanschool worden kinderen gestimuleerd al het mogelijke uit zichzelf te halen. Wij werken aan de totale ontwikkeling van het kind. We zien de competenties en de expertise van de leerkrachten als wezenlijk onderdeel om de ontwikkelingen van kinderen goed te kunnen volgen. In het kader van het handelingsgericht werken is dit essentieel geworden. Leerkrachten zullen een onderscheid moeten kunnen maken tussen pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van kinderen om nog beter in staat te zijn onderwijs op maat aan te bieden. De vijf niveaus van zorg worden ingezet om optimale zorg te kunnen bieden en te waarborgen. Samen met het groepsplan en groepsoverzicht vormen zij de kern van onze zorgstructuur. De zorgstructuur zal steeds aangepast worden aan de nieuwste ontwikkelingen. Zo hebben wij ons de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld in het handelingsgericht werken, in het werken met groepshandelings- plannen. Op groepsniveau staat de cyclus handelingsgericht werken centraal. Deze cyclus bestaat uit zes stappen. - Verzamelen van gegevens van leerlingen in een groepsoverzicht en op basis hiervan evalueren van het vorige groepsplan. - Signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben - Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen die in stap twee gesignaleerd zijn. - Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoefte op een wijze dat zij van en met elkaar leren. - Opstellen van het groepsplan - Uitvoeren van het groepsplan. 3

4 In het groepsplan staat beschreven wat het onderwijsaanbod is voor een bepaalde periode en hoe de leerkracht omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Een groepsplan is doelgericht met hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen. Het groepsplan gaat uit van drie niveau s. - Instructie gevoelige leerlingen - Instructie afhankelijke leerlingen - Instructie onafhankelijke leerlingen Als een leerling herhaaldelijk onvoldoende profiteert van het aanbod zoals opgenomen in het groepsplan en de aanpak van de leerkracht niet toereikend is kan er voor deze leerling een apart plan opgesteld worden. Veel aspecten uit het handelingsplan zijn ook verwerkt in het groepsplan, waardoor het individuele handelingsplan vooral een verbijzondering is van het groepsplan. De aanvulling is bijvoorbeeld een beschrijving van een specifieke aanpak of specifieke voorziening die alleen voor leerling gelden. Het individuele handelingsplan is hierdoor vooral een bijlage van het groepsplan. De vorderingen van kinderen worden door middel van observaties en toetsen in kaart gebracht. Naast de methodegebonden toetsen maken wij ook gebruik van het cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen laten zien hoe een kind zich ontwikkelt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Schoolbesturen krijgen de zorgplicht voor alle leerlingen uit de regio. Passend onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs (basis)onderwijs bedoeld en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte. Bij het tot stand komen van het zorgplan van Elckerlyc worden de bovenschoolse afspraken van het samenwerkingsverband gevolgd.( zie bijlage ) 4

5 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de zorgniveaus. In hoofdstuk twee worden de niveaus van zorg beschreven. Er wordt beschreven hoe de niveaus zijn opgebouwd en wat aan de orde is bij elk zorgniveau. In een schema laten we zien wie wat doet en welke acties er worden ondernomen. Ons streven is altijd om na interventies de leerling weer terug te plaatsen in een voorgaand zorgniveau en zoveel mogelijk mee te laten doen met het aanbod van de groep Zorgniveau 1: Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep De leerkracht geeft kwalitatief goed passend onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie. NIVEAU 1 ALGEMENE ZORG NR. LEERKRACHT 1. Volgt leervorderingen van de leerlingen. 2. Groep 1/ 2 Pravoo tweejaarlijkse ontwikkelingslijst. Neemt methode gebonden toetsen af. Invullen van het stappenplan dyslexieprotocol. Invullen van het groepsoverzicht cyclus HGW IB-er Deze gegevens worden ingezet bij de voorbereiding en de bespreking van de groepsbespreking en de leerling-besprekingen. 3. Neemt LVS toetsen af. Afnemen van de DMT/AVI toetsen. Bij leerlingen met een dyslexie verklaring of een leerachterstand worden de toetsten apart afgenomen 4. Voert de toetsgegevens in in het CITO-LVS Beslissingsmoment niv.1of2 Volgt vorderingen leerlingen via Cito-LVS 5

6 Een leerling gaat naar zorgniveau 2 als de algemene zorg die op zorgniveau 1 geboden wordt voor deze leerling, op een specifiek gebied, ontoereikend is. Zorgniveau 2 Niveau 2: Extra zorg in de groep De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van observatie-/ signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen. De extra zorg heeft als functie de leerling(e n) d.m.v. efficiënt klassenmanagement en planmatig handelen terug te brengen naar zorgniveau 1. Eventuele acties worden beschreven in het groepsplan of in een plan van aanpak NIVEAU 2 EXTRA ZORG 5. Analyseert de toetsuitslagen op individueel- en groepsniveau Eventuele ondersteuning hierbij 6. Stelt vanuit deze analyse en leerling-gesprek(ken) de diagnose vast (wat is wezenlijk om nu extra aandacht aan te geven?) Beschrijft dit in het groepsplan en kijkt of er leerlingen geclusterd kunnen worden 7. Stelt eventuele korte specifieke hulp vast op individueel- en/of groepsniveau, waarbij eventueel de vakcoördinator geraadpleegd wordt 8. Bespreekt, op verzoek van de leerkracht, een eventuele nadere diagnose en biedt ondersteuning indien nodig 9. Informeert ouders over de extra begeleiding 10 Geeft extra begeleiding aan indiv. lln. of aan groepje lln. Beslissingsmoment niveau. 1 of 3 6

7 Als de geboden hulp ontoereikend is, vraagt de leerkracht een gesprek aan met de interne begeleider. De leerkracht kan de leerling inbrengen in de Leerling-bespreking. We hanteren de cyclus handelingsgericht werken, deze wordt nader beschreven in hoofdstuk 3. Groeps- en leerling-besprekingen Als de leerkracht weer vooruit kan blijft het kind in niveau 2 of kan terug naar niveau1. Als alle individuele vormen van hulp ontoereikend zijn, gaat de leerling naar niveau 3 Zorgniveau 3: Niveau 3: Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en/ of eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en andere interne en/of externe deskundigen op consultatieve basis. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de betrokkenen, samen een handelingsplan op dat aansluit bij het groepsplan, waarin specifiek wordt beschreven welke specifieke aanpak of interventies nodig zijn om aan de onderwijsbehoefte voor deze leerling te kunnen voldoen. De leerling speelt hierbij een belangrijke rol en zal het handelingsplan mede ondertekenen. Dit wordt als bijlage toegevoegd en ook door ouders ondertekend. De speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 2 NIVEAU 3 SPECIALE ZORG leerkracht 11. Stelt een leerlingbespreking voor INTERN Intern begeleider ONDERZOEK Kan leerkracht uitnodigen voor een tussentijdse leerlingbespreking. Bekijkt of er voldoende gegevens verzameld zijn voor de leerling-bespreking. 12. Bespreekt de lln. in de leerling-bespreking (deelteam). Bewaakt de procedure en werkt het leerling-dossier bij 13. Verzorgt verslaggeving van de leerling-bespreking Noteert afspraken die 7

8 gemaakt zijn in het leerlingjournaal 14. Stelt een handelingsplan op en informeert ouders evt. samen met de Iber. Ouders ondertekenen het handelingsplan Neemt ped/didact onderzoek af, of laat dit uitvoeren ( bv taal/leescoördinator,o&o Movare ) Observeert in de groep Consulteert een ambulante. Begeleider. Consulteert orthopedagoog, gericht op handelingsverlegenheid lkr. 15. Voert het HP uit 16. Evalueert het HP met de IB-er Evalueert het HP met de lkr en of ouders 17. Bepaalt met lkr. de verdere voortgang intern, of met medewerking van externe deskundigen 18. Bij externe bemoeienis de schoolleiding en de ouders informeren. 19. Beslist in overleg met IBer vervolghulp in niv. 2 of 4 Beslissingsmoment niv 2 of 4 IB-er neemt, na toestemming, contact op met extern deskundige Als de geboden hulp ontoereikend is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider, of de leerling naar niveau 4 gaat of teruggaat naar niveau 2. Leerkracht en intern begeleider maken een voorstel ten aanzien van het vervolgniveau en bespreken dit met de leidinggevende. 8

9 Zorgniveau 4 Niveau 4: Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een begeleidingstraject De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en andere interne en/of externe deskundigen en er wordt een coachingstraject gestart. Voor onze school zijn dit de consultatie gesprekken met O&O van Movare. Er wordt ook gebruik gemaakt van de ambulant begeleider van het speciaal basisonderwijs vanuit het samenwerkingsverband. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. Dit kan uiteindelijk leiden tot het opstellen van een individuele leerlijn-. Ontwikkelingprofiel. Onze school voert dit nog niet uit, is nog in ontwikkeling. De speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 3.. NIVEAU 4 SPECIALE ZORG EXTERNE 20. Vult Onderwijskundig rapport in BEMOEIENIS 21. Stelt hulpvraag en controleert Onderwijskundig Rapport/ doet event. verder vooronderzoek 22. Stelt mee het HP op of de individuele leerlijn/ontwikkelingsprofiel n.a.v. verslaggeving onderzoek Stelt mee het HP of individuele leerlijn / ontwikkelingsprofiel op. 23. Informeert de ouders over het HP of individuele leerlijn 24. Voert het HP of individuele leerlijn uit Eventuele coachende ondersteuning. 25. Evalueert het HP Evalueert het HP 26. Regelt vervolgonderzoek/traject door extern deskundige. 27. Regelt het vervolgtraject binnen de school. 9

10 28. Evaluatie interne hulp i.o. met IB en extern deskundige. Evaluatie interne hulp i.o. met deskundige 29. Beslissingsmoment i.o.m IBer en Ext. Hulpverlener Beslissingsmoment i.o.m Leerkracht en ext. hulpverlener IBer is gespreksleider Overleg met directeur Als de geboden hulp ontoereikend is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider, of de leerling naar niveau 5 gaat of teruggaat naar niveau 3. Leerkracht en intern begeleider maken een voorstel ten aanzien van het vervolgniveau en bespreken dit met de leidinggevende.. Niveau 5 Niveau 5: Externe ondersteuning of verwijzing NIVEAU 5 ZORG ELDERS ADVIES 30. Advies verwijzing bespreken met de ouders VERWIJZING Adviesverwijzing bespreken met de ouders 31. Vraagt goedkeuring ouders 32. Vult O.R. in met IB-er Vult O.R. in met lkr. 33. Stuurt O.R. op naar P.C.L. 34. Regelt verdere afwikkeling 10

11 Hoofdstuk 3. Groeps- en leerlingbesprekingen De groepsbesprekingen vormen een belangrijke schakel in de zorg aan de leerlingen. De groepsbesprekingen zijn een onderdeel van de cyclus handelingsgericht werken. Iedere cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking. Deze bespreking is tevens het begin van een nieuwe cyclus. Deze cyclus wordt drie keer per jaar doorlopen. De besprekingen vinden plaats in oktober en maart. De groepsoverdracht is in juni. Deze besprekingen zijn in de jaarplanning opgenomen. Voorafgaand aan de besprekingen ontvangt de intern begeleider het groepsoverzicht, waarin alle actuele leerling gegevens zijn opgenomen,ook de onderwijs behoefte van de leerlingen worden door de leerkracht beschreven in het groepsoverzicht. Aan de hand van deze gegevens kunnen de leerlingen geclusterd worden en ingedeeld worden in de verschillende niveau s. Bij de groepsbesprekingen staat het groepsoverzicht en het groepsplan centraal. Het is belangrijk om zicht te krijgen op eventuele risico leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van de cito uitslagen, methodegebonden toetsen en observaties. Er is ook informatie over het gedrag, de thuissituatie en de gezondheidsaspecten. Als een leerling herhaaldelijk onvoldoende profiteert van het aanbod zoals opgenomen in het groepsplan en de aanpak van de leerkracht niet toereikend is kan er voor deze leerling een apart plan opgesteld worden. Veel aspecten uit het handelingsplan zijn ook verwerkt in het groepsplan, waardoor het individuele handelingsplan vooral een verbijzondering is van het groepsplan. De aanvulling is bijvoorbeeld een beschrijving van een specifieke aanpak of specifieke voorziening die alleen voor deze leerling gelden. Het individuele handelingsplan is hierdoor vooral een bijlage van het groepsplan. In een individueel handelingsplan staat aangegeven hoe de komende periode aan de didactische en /of pedagogische onderwijsbehoefte van een leerling tegemoet gekomen wordt. Het handelingsplan is tijdelijk van aard en is erop gericht dat de leerling weer gaat profiteren van het groepsplan. Bij onvoldoende resultaat of voortgang wordt de leerling opnieuw aangemeld voor de leerling-bespreking. Dit besluit wordt genomen in de voorafgaande groepsbespreking. Er kunnen diverse redenen zijn om een leerling aan te melden voor een leerling-bespreking. - Een leerling profiteert herhaaldelijk onvoldoende van een groepsplan - De specifieke onderwijsbehoefte van een leerling blijven onduidelijk - Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is onzeker - Er zijn vermoedens of aanwijzingen van een ernstige stoornis of problematiek. Meestal is er sprake van handelingsverlegenheid en zal er op verzoek van de leerkracht of de intern begeleider gebruik gemaakt worden van de expertise van externen. Deze deskundigen zullen dan,naast de intern begeleider en de leerkracht ook aanwezig zijn tijdens de leerling-besprekingen. De ouders, zoals al eerder beschreven, zijn van alle ontwikkelingen op de hoogte en zijn een belangrijke partner in het opstellen van een begeleidingsplan. 11

12 Hoofdstuk 4. Externe instanties Wij zijn ons er steeds meer van bewust dat we van en met elkaar kunnen leren en van de expertise van andere deskundige gebruik kunnen maken om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Westelijke mijnstreek. Met ingang van de wet passend onderwijs, is de zorgtoewijzing beschreven in het schoolondersteuningplan. Er wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin dat gecoördineerd wordt door de gemeente. De verschillende disciplines zullen mee participeren in het MDO ( Multi disciplinair overleg ), indien de basisondersteuning niet meer toereikend is. Binnen ons bestuur ( Movare )is er een onderwijsbegeleidingsdienst opgesteld ( Domein Onderwijs ). Iedere school heeft een vaste begeleider die leerkrachten en de intern begeleider begeleidt en ondersteunt bij hun werkzaamheden De werkzaamheden omvatten onder andere; - Begeleiding schoolontwikkeling - Uitzetten van beleidsplan tav zorg - Organiseren studiedagen - Consultatie gesprekken - Klassen- consultaties - onderzoeken Tijdens de consultatie- gesprekken kunnen individuele leerkrachten hun werkproblemen van een individuele leerling of groep bespreken. Hiervoor worden de officiële formulieren ingevuld. De formulieren moeten een week voor de geplande consultatie bij de desbetreffende persoon aanwezig zijn. De ouders worden ervan in kennis gesteld dat er hulp gevraagd wordt aan een externe deskundige. Zij hoeven echter geen toestemming te geven: het gaat immers om een werkprobleem van de leraar. Bij dit gesprek is de Internbegeleider aanwezig. Het kan ook voorkomen dat in overleg met ouders gekozen wordt voor andere externe hulp. Externe instanties waar wij als school o.a mee samenwerken zijn: - Centrum voor jeugd en gezin - Amacura / Amalexis - gedragsproblematiek, autisme, dyslexie - RID Maastricht dyslexie - Orbis Autisme, gedragsproblematiek - Virenze - gedragsproblematiek - Adelante dyslexie Het samenwerkingsverband heeft een convenant opgesteld voor de samenwerking met externe partners en de scholen. Hierin staat beschreven hoe het traject verloopt en welke afspraken er zijn gemaakt in verband met de samenwerking 12

13 Hoofdstuk 5 : Actiepunten schooljaar We blijven er naar steven om met ons team ervoor te zorgen dat onze leerlingen alle zorg en begeleiding krijgen die nodig is om te kunnen groeien in hun ontwikkeling. Onderstaande actiepunten laten onder andere zien op welke manier wij daarmee bezig zijn. l Activiteiten beschreven in het jaarverslag Deelname aan studiebijeenkomsten van Movare Deelname bijeenkomsten samenwerkingsverband Afstemming zorgplan fases nieuwe zorgtoewijzing SWV Meer uniformiteit aanbrengen bij het invullen en het uitwerken van plannen van aanpak en handelingsplannen Opstellen ontwikkelingsperspectief Bijlage: Convenant Samenwerking en Zorg (SWV) zie website SWV Jaarverslag zie website Jenaplanschool Elckerlyc Schema nieuwe zorgtoewijzing SWV zie website SWV 13

14 14

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg

Zorgplan. Professor Casimirschool Van Deventerlaan TX Voorburg Zorgplan Professor Casimirschool Van Deventerlaan 16 2271 TX Voorburg 070-3860177 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute... 4 Zorgniveaus... 5 Zorgniveau 1 (algemene

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstruct van de Wiekslag Schooljaar 2017-2018 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag. Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstruct van de Wiekslag Schooljaar 2016-2017 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag. Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) De Medezeggenschapsraad (MR) De wet medezeggenschap in het onderwijs schrijft voor elke school een medezeggenschapsraad voor. De medezeggenschapsraad (kortweg MR) bestaat uit een personeelsgeleding (PMR)

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Ondersteuning op basisschool Bernadette

Ondersteuning op basisschool Bernadette Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738AH Mariahout Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl Leerlingondersteuning

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen.

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. De school heeft de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De school zet interne en externe

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

1 Passend Onderwijs Hoe wordt dit georganiseerd?

1 Passend Onderwijs Hoe wordt dit georganiseerd? Zorgplan 2016-2017 Inleiding In dit zorgplan staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op school op dit moment geregeld is. Met zorg wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan Handleiding Esis opstellen van een groepsplan december 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik Inhoud Werken met groepsplannen binnen Esis-B 3 Groepsoverzicht maken. 4 Groepsplan opstellen.. 11

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ZORGPLAN Februari

ZORGPLAN Februari ZORGPLAN Februari 2017 1 1 Inhoud 2 Inleiding... 3 3 Uitgangspunten... 6 4 Zorgstructuur... 7 5 Continuüm van zorg... 8 6 Schoolondersteuningsprofiel... 15 7 Inzet van de ondersteuning... 15 7.1 Interne

Nadere informatie

Zorgboek Basisschool Meander

Zorgboek Basisschool Meander Zorgboek Basisschool Meander Inhoudsopgave Blz 2 Blz 3 Blz 4 1. Missie en Visie 2. Zorgroute 3. Zorgniveaus Blz 5 Niveau 1 Algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep Blz 8 Niveau 2 Extra zorg

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen Plein Midden Twente Voorwoord De 1-zorgroute in de praktijk; 6 stappen Binnen alle zes stappen binnen de zorgroute geldt: het bieden van een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Januari 2017

Ondersteuningsplan Januari 2017 Ondersteuningsplan Januari 2017 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Ondersteuningsniveaus... 5 Ondersteuningsniveau 0... 5 Ondersteuningsniveau 1... 6 Ondersteuningsniveau 2... 7 Ondersteuningsniveau 3...

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken VASTGESTELD KADER OP OPBRENGSTGERICHT WERKEN VAN SKO WEST-FRIESLAND I WIJ WERKEN AAN DE BREDE ONTWIKKELING VAN HET KIND II WIJ STELLEN AMBITEUZE EN REALISTISCHE DOELEN III WIJ WERKEN

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

2013-2014 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan 24 7244 BB Barchem. Zorgplan

2013-2014 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan 24 7244 BB Barchem. Zorgplan 2013-2014 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan 24 7244 BB Barchem Zorgplan Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Zorgverbreding op groepsniveau 4 Extra ondersteuning 4 Meerbegaafden 4 Rugzakje 5 Zorgverbreding

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Schoolondersteuningsprofiel Imeldaschool Algemene gegevens School Imeldaschool BRIN 17UE Directeur Aziem Jarmohamed Adres Veurstraat 3-7 Telefoon 010-4652632 E-mail info@imeldaschool.nl Bestuur RVKO

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER Plaats : Amstenrade BRIN-nummer : 06SL Onderzoeksnummer : 118781 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie

Protocol Dyscalculie Protocol Dyscalculie Inhoud Inleiding... 2 Signaleren... 3 Interventies... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval door de leerkracht... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op rekenuitval

Nadere informatie