Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten"

Transcriptie

1 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012

2 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging

3 Historisch perspectief politieke ontwikkelingen Tot begin 2010 bespreking Minister Donner met werkgevers, vakbonden en verzekeraars omtrent volledige privatisering en tussentijdse sluiting hybride stelsel Val van het vierde kabinet Balkenende 20 februari 2010 Rapport brede heroverwegingen werkgroep 9 Op afstand tot de arbeidsmarkt april 2010 Bericht Geen besluitvorming WGA demissionair kabinet april 2010 Rapport effecten hybride financiering WGA. Tussenevaluatie WGA april 2010 aan de Tweede Kamer verstuurd Oktober 2010 aantreden kabinet Rutte Rapport onderzoek evaluatie WIA voorjaar 2011 Bezuinigingsonderhandelingen Kabinet Rutte voorjaar 2012

4 Ontwikkelingen kabinet Rutte Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Doel van het wetsvoorstel is het beroep van vangnetters op een Ziektewetuitkering te verminderen en werkhervatting vanuit de Ziektewet te bevorderen door het versterken van de activerende werking van de Ziektewet. Tevens beoogt het voorstel de instroom te voorkomen in de Wet WIA van ZW-gerechtigden. Overeenkomstig de toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling zullen zo mogelijk al in dit wetsvoorstel de onlogische onderdelen die een gelijk speelveld voor het Ziektewetrisico in de weg staan uiterlijk 1 januari 2013 gerepareerd worden. Planning: Indiening tweede kwartaal 2012.

5 Uitdagingen kabinet Rutte

6 Private markt is ook in beweging Sommige verzekeraars treden terug Beperking loonsom Beperking risico Premiestijging Volledig (tijdelijk) verlaten van de markt Oorzaken Slechte beleggingsresultaten? Slechte schadecijfers, verkeerde inschatting risico? Verwerven marktaandeel belangrijker dan reële risicopremie? Sommige verzekeraars treden in de schijnwerpers Nieuwe spelers Nieuwe producten Nieuwe dienstverlening

7 Private markt kampt ook met uitdagingen Risico- en risicoperceptie ontwikkelen zich Oversluiters Volgende generatie werkgevers oriënteert zich op eigenrisicodragerschap WGA Verzekeraars Delen van regisseurschap Wie doet wat bij de re-integratie (En hoe?: zie Zembla) Europese aanbestedingplicht is nogal eens over het hoofd gezien.

8 UWV Blijft ook bij eigenrisicodragerschap een rol invullen Keuring Financieel-administratief Toepassen van sancties Publieke verzekeraar voor partijen die terugkeren Enz. UWV en eigenrisicodragerschap WGA door Frank Gevers

9

10 Eigenrisicodragen WGA Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Masterclass Eigenrisicodragen WGA 2.0 HR Financials Group Breukelen, 27 maart 2012

11 De klanten van UWV In ,2 miljoen uitkeringsgerechtigden ingeschreven werkzoekenden ca werkgevers; ca. 30% is ERD WGA ca arbeidsmarktprofessionals Gegevensafnemers Gemeenten 11

12 Aantallen x ,2 miljoen uitkeringen Ontwikkeling lopende uitkeringen per wet Jaar WAO WW Wajong ZW WAZ WIA Wazo 12

13 Ontwikkeling WAO & WIA WAO uitkeringen WIA uitkeringen WIA instroom 2010 IVA WGA waarvan toe te rekenen aan werkgevers

14 Wie betaalt de WIA? Werkgever betaalt Basispremie WAO/WIA WAO-uitkeringen > 5 jaar WGA-uitkeringen > 10 jaar Arbeidsongeschiktheidsfonds IVA-uitkeringen Uniforme premie WAO WAO-uitkeringen 5 jaar Arbeidsongeschiktheidskas (Vervallen per 1 januari 2011) Gedifferentieerde premie WGA WGA-uitkeringen 10 jaar Werkhervattingskas

15 WGA verzekering Hybride financiering WGA publiek verzekeren - premiebetaling aan Belastingdienst privaat verzekeren - eigenrisicodragen premiebetaling aan verzekeraar - zekerheidsstelling (bankgarantie)

16 Ontwikkelingen 2006 Wet werk & inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 2007 voornemen WGA op termijn volledig privaat uitvoeren 2009 tussenevaluatie WGA publiek versus privaat 2010 evaluatie WIA 2013 voorstel modernisering Ziektewet voorstel Wet Werken naar Vermogen

17 Onderzoek effecten hybride financiering WGA Geen verschil publiek en privaat verzekerde werkgevers WGA-risico preventie re-integratie Substantiële overgangskosten werkgevers bij privatisering Kostenvoordeel werkgevers op lange termijn onzeker Handhaven hybride stelsel 2011 stabiele premie in relatie tot gelijk speelveld

18 Verschil ERD en niet-erd WGA (1) Wie draagt de kosten van uitkering? niet ERD - eerste 10 jaar uitkering via gedifferentieerde premie ERD - eerste 10 jaar uitkering zelf of particulier verzekeren

19 Verschil ERD en niet-erd WGA (2) Hoe lang bent u verantwoordelijk voor re-integratie? niet ERD - werkgever eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid - UWV vanaf start WGA-uitkering ERD - werkgever eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid - werkgever vanaf start WGA-uitkering nog 10 jaar - UWV daarna verantwoordelijk voor uitvoering & kosten

20 Verschil ERD en niet-erd WGA (3) Wie betaalt de uitkering uit aan uw (ex-)werknemer? niet ERD - UWV betaalt de uitkering ERD - optie 1 UWV betaalt de uitkering en verhaalt deze op u - optie 2 (op verzoek) u betaalt de uitkering zelf

21 WGA-premie 2012 WGA rekenpercentage 0,55% UWV maakt premies en parameters Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september bekend voor het komende jaar Hulpmiddel bij keuze de premiewijzer WIA op uwv.nl geeft indicatie hoogte van de premie

22

23 Wat betaalt u aan premie? Publiek basispremie WAO/WIA gedifferentieerde premie WGA - de vervuiler betaalt - korting of opslag vaste opslag ( rentehobbel ) omslagstelsel - premie wordt bepaald door schade uit verleden

24 WGA premiedifferentiatie 2012 Korting / opslag op rekenpercentage (0,55%) Gemiddelde premie 0,53% Twee werkgeversklassen kleine werkgever - minimumpremie 0,48% - maximumpremie 1,59% grote werkgever - minimumpremie 0,13% - maximumpremie 2,12% grens grote/kleine werkgever

25 Premie-ontwikkeling UWV WAO/WIA basispremie 5,65% 5,70% 5,70% 5,10% 5,05% uniforme premie Aok 0,15% 0,15% 0,07% WGA rekenpercentage 0,57% 0,47% 0,59% 0,62% 0,55% inclusief rentehobbel 0,28% 0,15% 0,12% 0,09% 0,07% gemiddelde premie 0,58% 0,49% 0,53% 0,55% 0,53%

26 Wet werk & inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 104 weken loondoorbetaling 80% of meer (d) 35-80% 80% of meer (nd) < 35% IVA WGA dienstverband WW / WWB

27 Beoordeling/Betaling/Re-integratie Werkgever draagt risico uitkering helemaal zelf (deels) verzekerd UWV beoordeelt recht, hoogte, duur, soort UWV betaalt & verhaalt uitkering op eigenrisicodrager of informeert zelfbetalende eigenrisicodrager Eigenrisicodrager verantwoordelijk voor uitvoering re-integratie en betaalt de kosten

28 Re-integratie WGA UWV regulier traject individuele re-integratieovereenkomst (IRO) Eigenrisicodrager eigen (verzekeraar) traject - wettelijk vastgelegde re-integratieverplichting Eventueel deskundigenoordeel - verantwoordelijk voor alle kosten opzetten bezwaar en beroepsprocedure

29 Centraal Loket ERD-WGA (1) Uitbetalen Loonaanvulling boven Vervolguitkering Informeren werknemer/werkgever en beantwoorden vragen (o.a. potentieel risico) Maandelijkse overzichten aan zelfbetalende werkgevers Afhandelen uitstroom bij einde ERD

30 Centraal Loket ERD-WGA (2) Bepalen inlooprisico als potentiële ERD werkgever alle andere vragen UWV Telefoon

31 Informatie van UWV/Belastingdienst eigenrisicodragen voor WGA verschil ERD en niet-erd WGA uitvoeringshandleiding Eigenrisicodrager WGA WIA ERD-wijzer - premiewijzer WIA uitkeringswijzer zakelijk >personeel en loon>premies werknemersverzekeringen berekenen STECR Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA (verschijnt binnenkort)

32 Informatie UWV UWV telefoon werkgevers UWV telefoon werknemers Contactpersoon grote werkgevers

33

34 Loyalis en WGA ERD Patrick Janssen (Relatie Manager Inkomen) 27 maart 2012

35 Over Loyalis (onderdeel van APG Groep) Verzekeraar in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen Producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Niet voor de grote winsten, maar voor de klant. Exclusief voor mensen die werken in de sectoren overheid, onderwijs, bouw, schoonmaak, energie- en nutsbedrijven en universitair medische centra (zorg). Onze producten en diensten sluiten maximaal aan op de collectieve pensioenregelingen en cao-afspraken. 35

36 WGA ERD Productoplossingen Conventioneel Stop Loss Borgstelling 36

37 Productoplossingen: Conventioneel (1) Meest voorkomende verzekeringsvorm Voor werkgevers met voorkeur voor stabiele WGA-lasten Verzekerd zijn de WGA-lasten (vallend onder ERD) die werkgever doorbelast krijgt van UWV Premiegarantie gedurende contractsduur (3 of 5 jaar) 5% premiekorting in combinatie met WIA-aanvullingsverzekering Eventueel korting i.v.m. mantelafspraken (VNG, Bouwend Nederland) Verzekering is tevens borgstelling Garantieverklaring wordt door verzekeraar verstrekt 37

38 Productoplossingen: Conventioneel (2) Inlooprisico optioneel => geen verplichting! Optie alleen WGA gevallen en/of langdurig zieken (> 1 jaar) Op basis van koopsom of premie(-opslag) Premie-opslag beweegt mee met jaarlijks wijzigende premiegrondslag Uitlooprisico verzekerd Zieken en lopende WGA-uitkeringen op einddatum contract verzekerd Winstdeling mogelijk Grote(re) ondernemingen Inhoud winstdelingsregeling is maatwerk 38

39 Productoplossingen: Stop Loss (1) Verzekeringsvorm uitsluitend geschikt voor (zeer) grote werkgevers Verzekering voor de WGA-lasten die uitstijgen boven het eigen behoud (eigen risico) Premiegarantie contractsduur (3 of 5 jaar) Eigen behoud wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van loonsom Keuze uit laag, midden of hoog eigen behoud Naast WGA-lasten tellen ook re-integratiekosten (tot bepaald maximum) mee Schadelast wordt achteraf vastgesteld over de contractsduur Eventueel tussentijds een voorschot op eindafrekening Schadelast => WGA-uitkeringen (vallend onder ERD) toegekend tijdens contractsduur en de contante waarde van de uitloop. 39

40 Productoplossingen: Stop Loss (2) In-/uitlooprisico Inlooprisico => Zieken op ingangsdatum contract zijn verzekerd Uitlooprisico => Lopende WGA uitkeringen op einddatum zijn verzekerd Uitgesloten => lopende WGA-uitkeringen op ingangsdatum 5% premiekorting in combinatie met WIA-aanvullingsverzekering Eventueel korting i.v.m. mantelafspraken (VNG, Bouwend Nederland) Verzekering is tevens borgstelling Garantieverklaring wordt door verzekeraar verstrekt 40

41 Productoplossingen: Borgstelling WGA-lasten zijn niet verzekerd maar volledig voor eigen rekening werkgever Uitsluitend borgstelling bij faillissement Voor offerteaanmaak nodig; Jaarcijfers afgelopen 3 kalenderjaren nodig Cijfers verzuim en WGA-lasten 1-jaarscontracten, verlenging mogelijk Premie wordt jaarlijks herzien Op basis van cijfers solvabiliteit en rentabiliteit Op basis van actuele uitkeringslast WGA-gerechtigden In-/uitlooprisico niet van toepassing Geschikt voor grote(re) werkgevers Mits acceptabel faillissementsrisico voor Loyalis 41

42 Wat kunt u van Loyalis verwachten (1)? Overdracht van uw WGA-dossiers Pro-actieve aanpak! Monitoring en controle op het naleven van de re-integratieverplichtingen Ook voor de WGA-uitkeringen die u via het inlooprisico hebt meeverzekerd Herbeoordelingen WGA t.b.v. schadelastreductie Uitvoering van uw wettelijke verplichtingen als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Eventueel opleggen van een maatregel Bezwaar- en beroepsprocedures (Algemene wet bestuursrecht) Loyalis brengt voor deze extra service geen extra kosten in rekening. 42

43 Wat kunt u van Loyalis verwachten (2)? Bijdrage re-integratiekosten Tot 3.000,- per zieke werknemer per interventie Maximaal ,- per werknemer over de totale verzekeringsduur Al vanaf de 1 e ziektedag Vrije keuze re-integratiebedrijf bij werkgever Ook als langdurig verzuim dreigt (met verklaring bedrijfsarts) Voor vergoeding komt in aanmerking kosten van begeleiding door een re-integratiebedrijf kosten van specialistische dienstverleners in een re-integratietraject kosten van om - herscholing (geen vergoeding voor reis- en verblijfkosten) 43

44 Wat kunt u van Loyalis verwachten (3)? Gemak en geen gedoe! Declareren gaat simpel Maandelijks o.b.v. uitkeringsnota s UWV opsturen naar Loyalis Re-integratiekosten => rekeningen met aanvraagformulier reintegratiesubsidies opsturen naar Loyalis Personele wijzigingen hoeft u niet direct door te geven Nieuwe medewerkers zijn gewoon meeverzekerd Verrekening kalenderjaar in 1 e kwartaal nieuwe kalenderjaar Regres Aansprakelijkstelling voor geleden en te lijden schade Schadevergoeding claimen bij aansprakelijke partij Loon, re-integratiekosten, WGA lasten etc. verhalen 44

45 Wat verwacht Loyalis van de werkgever Relevante gebeurtenissen wél melden; Toekenning/wijziging WIA-uitkering Grote organisatorische veranderingen (fusie/overname) Vertrek/overlijden werknemer met WGA-uitkering Melding ongeval werknemer (i.v.m. verhaalsrecht geleden schade) 45

46 Vragen?

47 Maart 2012 Eigenrisicodragerschap WGA 2.0

48 Agenda Kennismaking Wie is Nedasco Verzekeringen Wat is GWP? Re-integratie dienstverlening Procedure WGA ERD Schadeproces WGA ERD Case-management Vergoeding van re-integratiekosten Ontwikkelingen 48

49 Kennismaking Christian Klein Specialist Inkomen (alg. nummer Inkomendesk) 49

50 Wie is Nedasco Verzekeringen Serviceprovider Alle verzekeraars in NL (30 volmachten) 115 miljoen premie tussenpersonen 120 medewerkers Sinds % dochter AEGON NL 50

51 Wat is GWP? Pakket met de belangrijkste negen inkomensmodules: Verzuimverzekering conventioneel, stop-loss Arbodienst (keuze uit: 365, MaetisArdyn, Perspectief en VerzuimVitaal) Verhaalsrechtsbijstand Grip & Regie (gratis) Online verzuimappplicatie (gratis) WGA Hiaatverzekering Uitgebreid WGA Eigen Risicodragerverzekering WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon WIA Excedentverzekering tot boven SV-loon WIA Bodemverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer (DGA) Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV op Maat 51

52 Juryrapport Gouden Schild Het lukt Nedasco een lastig adviestraject met veel losse verzekeringen en verschillende belanghebbende in één pakket onder te brengen dat meer is dan een stapeltje polissen met een strik Juryrapport Gouden Schild Zorg- en Inkomenproduct van het jaar

53 Testimonial In het Gezond Werken Pakket van Nedasco zit het beste uit alle werelden, bijvoorbeeld de verzuimverzekering van de ene verzekeraar en de re-integratiedienst van de andere. Alles wat een werkgever nodig heeft, zit in het pakket. Mr. Hendrik Jan van Pelt, directeur ENgage Werkgeversadvies en columnist voor de Financiële Telegraaf 53

54 Re-integratie dienstverlening Partnership Nedasco regelt verzekering en schadeproces Werkgever regelt arbodienstverlening en verzuimbegeleiding Nedasco en haar providers ondersteunen bij re-integratie Praktische invulling Nedasco ontvangt schademelding voor schadeafhandeling Nedasco en haar providers zorgen voor begeleiding reintegratie 54

55 Procedure WGA ERD Schademeldingen Werkgever ontvangt formulier voor aanlevering schadegegevens Opgave werknemers die langer dan 26 weken ziek zijn Selectie Nedasco en haar provider selecteren Als er geen behoefte of noodzaak voor verdere ondersteuning is: Nedasco en/of een van haar providers monitoren bij 52 en 78 weken Als er wel behoefte of noodzaak verdere ondersteuning is: Overleg met werkgever Privacy bescherming Nedasco en haar providers krijgen gegevens waarover werkgever ook mag beschikken Aanlevering medische gegevens aan arts alleen na instemming werknemer door machtiging 55

56 Schadeproces WGA ERD Rol UWV Bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid Stelt dagloon en uitkeringsrecht vast Betaalt uitkering aan werknemer Declareert bedrag bij werkgever Declaratie per maand Eigenrisicodrager Ontvangt declaratie UWV Stuurt door aan verzekeraar Nedasco Geeft vergoeding voor UWV declaratie Betaling via werkgever Moet UWV betalen als werkgever failliet is 56

57 Case-management Ondersteuning op verzoek werkgever Uitwerken re-integratietraject Nazorg bij re-integratie Ondersteuning bij re-integratie Selecteren en contracteren van overige dienstverleners Motivatie- en vaardigheidstrainingen Leer- en scholingstrajecten Regelen bemiddeling naar andere werkgever (re-integratie 2e spoor) Ook na 104 weken de (ex)medewerker volgen 57

58 Vergoeding van reintegratiekosten Nedasco heeft mandaat voor verlening van vergoedingen Voorkomt bureaucratische aanvraagprocedures Nedasco maakt kosten/baten analyse Beslist zelfstandig over de hoogte van de toe te kennen vergoeding, die voor rekening Nedasco komt Kosten/baten analyse Afstemming op te verwachten besparing op schadelast Rekening houdend met: Bijdragen uit wettelijke subsidieregelingen Vergoedingen uit andere verzekeringen van de werkgever of de werknemer Vergoeding Ook al in eerste ziektejaren bijdragen mogelijk maar veelal via arbodienst vanuit verplichtingen Poortwachter Voorschot op subsidies is mogelijk na akkoord van risicodrager 58

59 Ontwikkelingen Sinds 2010 stijging WGA-ERD aanvragen Gunstige premie/schade verhouding Snel een maatwerk offerte (binnen 48 uur) Bredere providerboog Hoger re-integratie budget bij toename polissen in pakket Flexibiliteit Inkomensdesk 59

60 Resumé: 1 pakket 1 polis 1 aanspreekpunt 1 nota 1 - voud 1 winnaar 60

61 Bedankt voor uw aandacht 61

62 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Alternatieve financieringsvormen door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012

63 Inleiding Ontwikkeling verzekeringsproducten eigenrisicodragerschap WAO Conventioneel Stoploss Overgang eigenrisicodragerschap WAO naar WGA per 1 januari 2006 (van rechtswege) Aanpassing verzekeringsvoorwaarden Ontwikkeling verzekeringsproducten eigenrisicodragerschap WGA vanaf 1 januari 2007

64 Traditionele verzekeringsproducten Conventionele verzekering Voor- en nadelen Stoploss verzekering Voor- en nadelen

65 Ontwikkelingen verzekeringsproducten Inlooprisico niet of slechts gedeeltelijk meeverzekerd Uitsluitend garantstelling Mengvormen Winstdelingsconstructies

66 Inlooprisico niet of niet volledig verzekerd Bestaande (risico s op) WGA-uitkeringen uitzonderen van verzekeringsovereenkomst Wel volledige garantstelling door verzekeraar basisrisico Volledige revenuen succesvolle re-integratie

67 Volledig eigen beheer Uitsluitend garantstelling/faillissementsrisico Maatwerk met actuariële vaststelling van het toekomstige risico Financiële positie van de organisatie wordt doorgelicht Balansvoorziening toekomstige WGA-uitkeringslasten noodzakelijk

68 Recente ontwikkelingen Diverse branches onderzoeken mogelijkheid oprichting onderlinge waarborgmaatschappij Voor- en nadelen Voorwaarden Praktische invulling, verschil ten opzichte van mantelovereenkomst

69 Opletten bij overname of fusie! Het Loonheffingnummer is bepalend Ook gedeeltelijke Overgang van Onderneming is mogelijk Invloed bij recente overgang, overname of fusie

70 Volledige overgang van onderneming Van Naar Risico Betaling Re-integratie ERD 1 ERD 2 100% bij ontvangende partij Door ERD 2 Door ERD 2 ERD Publiek 100% bij ontvangende partij Door Publiek (betaalt als ERD!) Door Publiek (als ERD!) Publiek ERD 100% bij ontvangende partij Door ERD Door ERD Publiek 1 Publiek 2 100% bij ontvangende partij Door Publiek 2 Door Publiek 2

71 Gedeeltelijke overgang van onderneming Van Naar Risico Betaling Re-integratie ERD 1 ERD 2 100% bij afstotende partij Door ERD 1 Door ERD 1 ERD Publiek 100% bij afstotende partij Door ERD Door ERD Publiek ERD Deel% bij Ontvangende partij Door ERD Door ERD Publiek 1 Publiek 2 Deel% bij Ontvangende partij Door Publiek 2 Door Publiek 2

72 Kortom Scenario s goed bestuderen, anticiperen op de ontwikkelingen van het bedrijf en de wet. Zorg dat het bidboek straalt (workshop I) Er zijn veel meer invulmogelijkheden en maatwerk is nu zelfs beter verkrijgbaar. Schadelastbeperking blijft in alle gevallen noodzakelijk.

73 ERD WGA en schadelastbeperking, beleid en procesgang eigenrisicoperiode Verzekeraars hebben hinder van de beperkte resultaten die zij realiseren op het gebied van schadelastbeperking Rolverdeling bij re-integratie en bekostiging van reintegratie <104 weken en >104 weken is nog te vaak onduidelijk In de eerste 104 weken wordt het resultaat het sterkst beïnvloed: ERD WGA en schadelastbeperking, beleid en procesgang eigenrisicoperiode door Reijer Pille van Falke & Verbaan

74 Schadelastbeperking, beleid en procesgang ERD-periode Reijer Pille Falke & Verbaan 27 maart 2012

75 Recente ontwikkelingen Verzuim in Nederland is gemiddeld 4,3% (het laagst in Europa) Toename langdurig verzuim WIA-instroom zal toenemen Falke & Verbaan ( ) pag. 75

76 Toename langdurig verzuim in sectoren Zorg Schoonmaak Logistiek Falke & Verbaan ( ) pag. 76

77 Verzuimrisico neem toe door : Vergrijzing Economie Re-organisaties Veranderingen in de samenleving Falke & Verbaan ( ) pag. 77

78 Neveneffecten Toename < 35% gevallen Toename complexe problematiek Toename IVA-uitkeringen Falke & Verbaan ( ) pag. 78

79 % verzuim Damage Control Integraal Verzuimmanagement (gedragsmodel) Vroegsignalering / Preventie Schadelastbeheersing Risicobeheersing tijd Duurzame Inzetbaarheid Falke & Verbaan ( ) pag. 79

80 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Forumdiscussie 27 maart 2012

81 Inleiding Zes stellingen Mening deelnemers vooraf Rood oneens, groen eens Mening deelnemers na afloop Rood oneens, groen eens Afsluitende vraag

82 Stelling I Binnen nu en vijf jaar is elke werkgever in Nederland eigenrisicodrager WGA

83 Stelling II De prikkels tot werken naar vermogen uit de Wet WIA worden onvoldoende benut

84 Stelling III Het UWV speelt een cruciale rol bij het welslagen van eigenrisicodragerschap WGA

85 Stelling IV ERD WGA = goed werkgeverschap

86 Stelling V Niet de potentiële besparing bepaalt het toekomstig succes van eigenrisicodragerschap WGA, maar de mate waarin de organisatie er beleidsmatig, operationeel en administratief klaar voor is

87 Stelling VI Hoe meer WGA-risico s je in eigen beheer houdt, hoe groter de besparingsmogelijkheden

88 Vraag? Als je één verbetering zou mogen aanbrengen in de (werking van de) Wet WIA, welke zou dit zijn?

89 uur : Lunch Middagprogramma uur : Workshop I (kleine zaal) uur : Workshop II (grote zaal) uur : Pauze uur : Workshop III (kleine zaal) uur : Workshop IV (grote zaal) uur : Afsluiting (grote zaal)

90 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Workshop I door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012

91 Workshop I Eigenrisicodragerschap WGA voor publiek verzekerde werkgevers Bepaal of uw organisatie klaar is voor eigenrisicodragerschap WGA 2.0?

92 Inhoud Toe te rekenen WGA-uitkeringen Inlooprisico langdurig zieken Ontwikkeling huidige en toekomstige uitkeringslasten Berekeningswijze en ontwikkeling publieke premie Alternatieve financieringsoplossingen Inrichting organisatie Beleidsmatig Operationeel Administratief Rol medezeggenschap

93 Toe te rekenen WGA-uitkeringen Beschikking gedifferentieerde premie WGA van Belastingdienst Bijlage met specificatie WGA-schadelast BIER-lijsten van UWV

94 Inlooprisico langdurig zieken Focus ligt op: Langer dan een half jaar ziek No risk- en vangnetsituaties Re-integratieverwachting bij langer dan een jaar ziek

95 Ontwikkeling huidige- en toekomstige WGA-uitkeringslasten Parameters Werkhervattingskas Aannames ontwikkeling publieke premie Historische WAO- en WGA-instroom Verwachte WGA-uitkeringslasten op basis van huidige langdurig zieken

96 Berekeningswijze en ontwikkeling publieke premie Premies en parameters Werkhervattingskas Individueel werkgeversrisico Berekening gedifferentieerde premie WGA Actuele premieloonsom Autonome ontwikkeling publieke premie

97 Ontwikkeling Premies en parameters Werkhervattingskas Bij gelijkblijvend individueel werkgeversrisico van 0,5% Hoogte premie in vijf jaar verdrievoudigd Jaartal Premie 1,20% ,30% ,33% ,32% ,79% ,05% ,08% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%

98 Verzekeringstermen arbeidsongeschiktheidsrisico s Inlooprisico Huidige en toekomstige schadelast - uit te keren tijdens de verzekeringsperiode en/of daarna - van op het moment van aanvang van de verzekeringsperiode reeds bestaande (kansen op) uitkeringen. Basisrisico Alle schadelast - uit te keren tijdens de verzekeringsperiode en/of daarna - van tijdens de verzekeringsperiode te ontstane (kansen op) uitkeringen. Uitlooprisico Toekomstige schadelast - uit te keren na de einddatum van de verzekeringsperiode - van tijdens de verzekeringsperiode ontstane (kansen op) uitkeringen.

99 Verzekeringstermen arbeidsongeschiktheidsrisico s Ingangsdatum verzekeringsperiode Einddatum verzekeringsperiode Uitlooprisico Basisrisico Inlooprisico Inlooprisico Basisrisico Uitlooprisico

100 Alternatieve financieringsoplossingen Garantstelling/faillissementsdekking Stoploss verzekering Conventionele verzekering Uitgezonderd inlooprisico Inlooprisico huidige WGA-uitkeringen Inlooprisico toekomstige WGA-uitkeringen (zieken langer dan half jaar voorafgaand aan ingangsdatum)

101 Inrichting organisatie (beleidsmatig, operationeel, administratief) Rol HR Beleidsmatig Operationeel Rol Finance & Control Rol lijnmanagement Borging (administratieve) processen Dossiervorming WIA-beoordelingen Gedurende eerste 104 weken Na WIA-beoordeling

102 Rol medezeggenschap Adviesrecht art. 25.1m WOR Besluit eigenrisicodragerschap WGA Instemmingsrecht art. 27d WOR Een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid

103 Vervolg Verzorg een financieel-, juridisch- en operationeelhaalbaarheidsonderzoek om te kunnen bepalen of uw organisatie klaar is voor eigenrisicodragerschap WGA. Uitstapverzoek indienen bij Belastingdienst vóór 1 april 2012 of vóór 1 oktober Verklaring garantsteller toevoegen binnen 6 weken. Eigenrisicodragerschap WGA per 1 juli 2012 of 1 januari 2013; daarna waarschijnlijk eens per jaar.

104 Bedankt voor uw aandacht. Vragen, ondersteuningsbehoefte? T

105 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Workshop II Door Henk Steenge 27 maart 2012

106 Workshop II Schadelastbeperking, beleid en procesgang eigenrisicoperiode. Hoe kunt u als eigenrisicodrager WGA uw proces beter inrichten en tot verdere schadelastbeperking komen?

107 Doelstellingen eigenrisicodragerschap WGA Besparingen ten opzichte van stijgende publieke premie Beter re-integratieresultaat door aansluiting op en continuering van het verzuimbeleid de eerste twee ziektejaren Geen knip na de eerste 104 weken ziekte

108 Doelstellingen eigenrisicodragerschap WGA De initiële besparingsdoelstellingen lijken gehaald Preventie- en re-integratieactiviteiten alsmede werkhervattingsresultaten van eigenrisicodragers WGA wijken echter niet significant af van publiek verzekerde werkgevers Eigenrisicodragende werkgever niet in staat actief en succesvol invulling te geven aan re-integratieverplichting Daarmee blijven verdere besparingsmogelijkheden als eigenrisicodrager WGA onbenut

109 Oorzaken en aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen Wettelijk verankerde procesgang WGA eigenrisicoperiode ontbreekt Periodieke re-integratietoets inspanningen werkgever en werknemer door UWV ontbreekt Specialistische kennis ontbreekt UWV wettelijk niet verplicht tot periodieke herbeoordeling gezondheidssituatie uitkeringsgerechtigde Groot aandeel uitkeringsgerechtigden WGA % niet duurzaam Juridische relatie met werknemer wijzigt van arbeidsrechtelijk naar sociaal verzekeringsrechtelijk

110 Betrokkenen Intern HR Finance & Control Lijn Extern UWV Arbodienst Verzekeraar Re-integratiebedrijf

111 Borging (administratieve) processen Dossiervorming toekennings- en wijzigingsbeslissingen en onderliggende bijlagen Benutten bezwaarmogelijkheden toekenning en toerekening Beleidsvorming WGA-eigenrisicoperiode Controle uitkeringsspecificaties c.q. verhaalsbeslissingen Rolroute verzekeraar Declaratieproces 42e week meldingen Re-integratiebijdragen

112 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan Eigenrisicodrager WGA is gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie WGA-uitkeringsgerechtigde Is ook gebaat bij re-integratie Kan maatregelen nemen indien WGA-uitkeringsgerechtigde niet (voldoende) meewerkt aan re-integratie ERD WGA als ZBO Gedeeltelijke overname bevoegdheden UWV Opleggen sanctie/maatregel aan WGA-uitkeringsgerechtigde (ex-) werknemer bij onvoldoende medewerking aan re-integratie

113 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - plichten Plichten van de eigenrisicodrager WGA vastgelegd in WIA Bevorderen inschakeling in de arbeid Maatregelen gericht op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid van de verzekerde Evaluatie plan van aanpak Plichten van de verzekerde Informatieplicht en medewerking aan controle Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering Plichten gericht op vergroting van de mogelijkheden tot het verrichten van (passende) arbeid Plichten gericht op inschakeling in de arbeid Plichten voor de wettelijk vertegenwoordiger

114 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - sanctiemogelijkheden Wat is van belang? Vastlegging beleidsuitgangspunten (gebaseerd op wettelijk kader) Koppeling met (sanctie)beleid eerste 104 weken Informatievoorziening (ex-)werknemer Lik-op-stuk Goede afspraken maken met UWV/verzekeraar/re-integratiebedrijf Sancties Gedeeltelijke of gehele onthouding van een uitkering wegens het niet naleven van een wettelijke verplichting Regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen per 1 mei 2008 vastgelegd

115 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - sanctiemogelijkheden Verplichtingen ingedeeld in vier categorieën Gedefinieerd in Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten Hoogte en duur van de maatregelen afhankelijk van categorie Gedefinieerd in Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten Nadere invulling hoogte, duur, bijzonderheden en uitzonderingssituaties Beleidsregel maatregelen UWV

116 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - onderzoek AStri Inrichting bezwaarprocedure op voorhand niet verplicht WGA-uitkeringsgerechtigde, niet of onvoldoende medewerking aan reintegratie, wens ERD WGA tot opleggen sanctie Feitelijke doelgroep sanctionering beperkt (Ex-)werknemers van ERD WGA Volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt op arbeidskundige gronden Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en (nog) onvoldoende benutting restverdiencapaciteit Vrijwel alle ERD WGA s hebben private verzekering met dekking ondersteuning ZBO-rol en sanctionering Juridische ondersteuning, zelf of uitbesteed

117 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - onderzoek AStri Feitelijke toepassing sanctioneringsmaatregelen zeer beperkt Schatting 200 per jaar Behoefte sanctionering ERD WGA s beperkt Reeds gelegenheid sanctionering eerste 104 weken Bezwaar tegen sancties wordt zeer laag ingeschat Mogelijkheid tot sanctionering speelt slechts geringe rol bij keuze werkgever tot ERD WGA Procedurele stukken AWB-conform

118 WGA eigenrisicodragerschap, werknemers en ondernemingsraad Communicatie (uitkeringsgerechtigde) (ex-)werknemers Eigenrisicodrager WGA Beleid Rechten, plichten en sanctionering Rol ondernemingsraad Advies Instemming

119 Bedankt voor uw aandacht. Vragen?

120 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Workshop III Berekenen van toekomstige WGA-uitkeringslasten Door Bart Royen 27 maart 2012

121 Inhoud Waarom willen we rekenen? Wat kunnen we berekenen? Waarmee moeten we rekenen? Oefening Conclusies

122 Waarom willen we rekenen? - 1 De gemiddelde HR-functionaris heeft een gezonde weerstand tegen cijfers De gemiddelde controller heeft geen verstand van de wet WIA Geen van beiden heeft een glazen bol Bundelen van kennis en expertise

123 Waarom willen we rekenen? - 2 You cannot be certain about uncertainty (Frank Knight - Risk, Uncertainty, and Profit ) Risico is het kwantificeren van onzekerheid Meetbare onzekerheid versus onmeetbare onzekerheid

124 Waarom willen we rekenen? - 3 Berekenen van financiële gevolgen bij besluitvorming tot eigenrisicodragerschap WGA Berekenen van financiële gevolgen bij besluitvorming tot fusies en overnames Berekenen van financiële resultaat bij evaluatie keuze tot eigenrisicodragerschap WGA Berekening balansvoorziening toekomstige WGAuitkeringslasten Kosten-/batenanalyse re-integratie-interventie of inschakelen deskundig advies bij bezwaarprocedure

125 Wat kunnen we berekenen? Huidige en toekomstige WGA-uitkeringslasten Toe te rekenen aan werkgever gedurende toerekeningsperiode Kosten van de diverse financieringsoplossingen Kosten van re-integratie en advies

126 Waarmee moeten we rekenen? Feiten en aannames WGA-uitkeringslasten Hoogte en duur Werkgeverslasten Re-integratiekosten Administratiekosten Feiten en aannames financieringsoplossingen Premies en parameters Werkhervattingskas Premies diverse verzekeringsproducten Ontwikkeling premieloonsom Feiten en aannames re-integratie- en advieskosten

127 Oefening - berekening WGA-uitkeringslasten Maximale WGA-uitkeringslasten gedurende tien jaar toerekeningsperiode Toerekening daarvan aan publiek verzekerde werkgever (twee jaar vertraagd) of eigenrisicodrager (direct) Welke factoren kunnen dit bedrag - in welke mate en in welke fase - beïnvloeden?

128 Oefening - berekening WGA-uitkeringslasten Wat hebben we geleerd? Benutting restverdiencapaciteit levert met name in loongerelateerde fase besparing op voor werkgever (of verzekeraar) Verlaging van arbeidsongeschiktheidspercentage levert met name in de vervolgfase besparing op voor werkgever (of verzekeraar) Besparing voor werkgever (of verzekeraar) correspondeert over het algemeen met stijging inkomen van uitkeringsgerechtigde, mits restverdiencapaciteit wordt benut

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

Sociale zekerheid; staat of privaat?

Sociale zekerheid; staat of privaat? Sociale zekerheid; staat of privaat? Leeswijzer Voor u ligt een omvangrijke brochure over een complexe materie: privatisering van de sociale zekerheid. Niet elke lezer zal zich even grondig willen verdiepen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie