Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten"

Transcriptie

1 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012

2 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging

3 Historisch perspectief politieke ontwikkelingen Tot begin 2010 bespreking Minister Donner met werkgevers, vakbonden en verzekeraars omtrent volledige privatisering en tussentijdse sluiting hybride stelsel Val van het vierde kabinet Balkenende 20 februari 2010 Rapport brede heroverwegingen werkgroep 9 Op afstand tot de arbeidsmarkt april 2010 Bericht Geen besluitvorming WGA demissionair kabinet april 2010 Rapport effecten hybride financiering WGA. Tussenevaluatie WGA april 2010 aan de Tweede Kamer verstuurd Oktober 2010 aantreden kabinet Rutte Rapport onderzoek evaluatie WIA voorjaar 2011 Bezuinigingsonderhandelingen Kabinet Rutte voorjaar 2012

4 Ontwikkelingen kabinet Rutte Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Doel van het wetsvoorstel is het beroep van vangnetters op een Ziektewetuitkering te verminderen en werkhervatting vanuit de Ziektewet te bevorderen door het versterken van de activerende werking van de Ziektewet. Tevens beoogt het voorstel de instroom te voorkomen in de Wet WIA van ZW-gerechtigden. Overeenkomstig de toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling zullen zo mogelijk al in dit wetsvoorstel de onlogische onderdelen die een gelijk speelveld voor het Ziektewetrisico in de weg staan uiterlijk 1 januari 2013 gerepareerd worden. Planning: Indiening tweede kwartaal 2012.

5 Uitdagingen kabinet Rutte

6 Private markt is ook in beweging Sommige verzekeraars treden terug Beperking loonsom Beperking risico Premiestijging Volledig (tijdelijk) verlaten van de markt Oorzaken Slechte beleggingsresultaten? Slechte schadecijfers, verkeerde inschatting risico? Verwerven marktaandeel belangrijker dan reële risicopremie? Sommige verzekeraars treden in de schijnwerpers Nieuwe spelers Nieuwe producten Nieuwe dienstverlening

7 Private markt kampt ook met uitdagingen Risico- en risicoperceptie ontwikkelen zich Oversluiters Volgende generatie werkgevers oriënteert zich op eigenrisicodragerschap WGA Verzekeraars Delen van regisseurschap Wie doet wat bij de re-integratie (En hoe?: zie Zembla) Europese aanbestedingplicht is nogal eens over het hoofd gezien.

8 UWV Blijft ook bij eigenrisicodragerschap een rol invullen Keuring Financieel-administratief Toepassen van sancties Publieke verzekeraar voor partijen die terugkeren Enz. UWV en eigenrisicodragerschap WGA door Frank Gevers

9

10 Eigenrisicodragen WGA Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Masterclass Eigenrisicodragen WGA 2.0 HR Financials Group Breukelen, 27 maart 2012

11 De klanten van UWV In ,2 miljoen uitkeringsgerechtigden ingeschreven werkzoekenden ca werkgevers; ca. 30% is ERD WGA ca arbeidsmarktprofessionals Gegevensafnemers Gemeenten 11

12 Aantallen x ,2 miljoen uitkeringen Ontwikkeling lopende uitkeringen per wet Jaar WAO WW Wajong ZW WAZ WIA Wazo 12

13 Ontwikkeling WAO & WIA WAO uitkeringen WIA uitkeringen WIA instroom 2010 IVA WGA waarvan toe te rekenen aan werkgevers

14 Wie betaalt de WIA? Werkgever betaalt Basispremie WAO/WIA WAO-uitkeringen > 5 jaar WGA-uitkeringen > 10 jaar Arbeidsongeschiktheidsfonds IVA-uitkeringen Uniforme premie WAO WAO-uitkeringen 5 jaar Arbeidsongeschiktheidskas (Vervallen per 1 januari 2011) Gedifferentieerde premie WGA WGA-uitkeringen 10 jaar Werkhervattingskas

15 WGA verzekering Hybride financiering WGA publiek verzekeren - premiebetaling aan Belastingdienst privaat verzekeren - eigenrisicodragen premiebetaling aan verzekeraar - zekerheidsstelling (bankgarantie)

16 Ontwikkelingen 2006 Wet werk & inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 2007 voornemen WGA op termijn volledig privaat uitvoeren 2009 tussenevaluatie WGA publiek versus privaat 2010 evaluatie WIA 2013 voorstel modernisering Ziektewet voorstel Wet Werken naar Vermogen

17 Onderzoek effecten hybride financiering WGA Geen verschil publiek en privaat verzekerde werkgevers WGA-risico preventie re-integratie Substantiële overgangskosten werkgevers bij privatisering Kostenvoordeel werkgevers op lange termijn onzeker Handhaven hybride stelsel 2011 stabiele premie in relatie tot gelijk speelveld

18 Verschil ERD en niet-erd WGA (1) Wie draagt de kosten van uitkering? niet ERD - eerste 10 jaar uitkering via gedifferentieerde premie ERD - eerste 10 jaar uitkering zelf of particulier verzekeren

19 Verschil ERD en niet-erd WGA (2) Hoe lang bent u verantwoordelijk voor re-integratie? niet ERD - werkgever eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid - UWV vanaf start WGA-uitkering ERD - werkgever eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid - werkgever vanaf start WGA-uitkering nog 10 jaar - UWV daarna verantwoordelijk voor uitvoering & kosten

20 Verschil ERD en niet-erd WGA (3) Wie betaalt de uitkering uit aan uw (ex-)werknemer? niet ERD - UWV betaalt de uitkering ERD - optie 1 UWV betaalt de uitkering en verhaalt deze op u - optie 2 (op verzoek) u betaalt de uitkering zelf

21 WGA-premie 2012 WGA rekenpercentage 0,55% UWV maakt premies en parameters Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september bekend voor het komende jaar Hulpmiddel bij keuze de premiewijzer WIA op uwv.nl geeft indicatie hoogte van de premie

22

23 Wat betaalt u aan premie? Publiek basispremie WAO/WIA gedifferentieerde premie WGA - de vervuiler betaalt - korting of opslag vaste opslag ( rentehobbel ) omslagstelsel - premie wordt bepaald door schade uit verleden

24 WGA premiedifferentiatie 2012 Korting / opslag op rekenpercentage (0,55%) Gemiddelde premie 0,53% Twee werkgeversklassen kleine werkgever - minimumpremie 0,48% - maximumpremie 1,59% grote werkgever - minimumpremie 0,13% - maximumpremie 2,12% grens grote/kleine werkgever

25 Premie-ontwikkeling UWV WAO/WIA basispremie 5,65% 5,70% 5,70% 5,10% 5,05% uniforme premie Aok 0,15% 0,15% 0,07% WGA rekenpercentage 0,57% 0,47% 0,59% 0,62% 0,55% inclusief rentehobbel 0,28% 0,15% 0,12% 0,09% 0,07% gemiddelde premie 0,58% 0,49% 0,53% 0,55% 0,53%

26 Wet werk & inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 104 weken loondoorbetaling 80% of meer (d) 35-80% 80% of meer (nd) < 35% IVA WGA dienstverband WW / WWB

27 Beoordeling/Betaling/Re-integratie Werkgever draagt risico uitkering helemaal zelf (deels) verzekerd UWV beoordeelt recht, hoogte, duur, soort UWV betaalt & verhaalt uitkering op eigenrisicodrager of informeert zelfbetalende eigenrisicodrager Eigenrisicodrager verantwoordelijk voor uitvoering re-integratie en betaalt de kosten

28 Re-integratie WGA UWV regulier traject individuele re-integratieovereenkomst (IRO) Eigenrisicodrager eigen (verzekeraar) traject - wettelijk vastgelegde re-integratieverplichting Eventueel deskundigenoordeel - verantwoordelijk voor alle kosten opzetten bezwaar en beroepsprocedure

29 Centraal Loket ERD-WGA (1) Uitbetalen Loonaanvulling boven Vervolguitkering Informeren werknemer/werkgever en beantwoorden vragen (o.a. potentieel risico) Maandelijkse overzichten aan zelfbetalende werkgevers Afhandelen uitstroom bij einde ERD

30 Centraal Loket ERD-WGA (2) Bepalen inlooprisico als potentiële ERD werkgever alle andere vragen UWV Telefoon

31 Informatie van UWV/Belastingdienst eigenrisicodragen voor WGA verschil ERD en niet-erd WGA uitvoeringshandleiding Eigenrisicodrager WGA WIA ERD-wijzer - premiewijzer WIA uitkeringswijzer zakelijk >personeel en loon>premies werknemersverzekeringen berekenen STECR Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA (verschijnt binnenkort)

32 Informatie UWV UWV telefoon werkgevers UWV telefoon werknemers Contactpersoon grote werkgevers

33

34 Loyalis en WGA ERD Patrick Janssen (Relatie Manager Inkomen) 27 maart 2012

35 Over Loyalis (onderdeel van APG Groep) Verzekeraar in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen Producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Niet voor de grote winsten, maar voor de klant. Exclusief voor mensen die werken in de sectoren overheid, onderwijs, bouw, schoonmaak, energie- en nutsbedrijven en universitair medische centra (zorg). Onze producten en diensten sluiten maximaal aan op de collectieve pensioenregelingen en cao-afspraken. 35

36 WGA ERD Productoplossingen Conventioneel Stop Loss Borgstelling 36

37 Productoplossingen: Conventioneel (1) Meest voorkomende verzekeringsvorm Voor werkgevers met voorkeur voor stabiele WGA-lasten Verzekerd zijn de WGA-lasten (vallend onder ERD) die werkgever doorbelast krijgt van UWV Premiegarantie gedurende contractsduur (3 of 5 jaar) 5% premiekorting in combinatie met WIA-aanvullingsverzekering Eventueel korting i.v.m. mantelafspraken (VNG, Bouwend Nederland) Verzekering is tevens borgstelling Garantieverklaring wordt door verzekeraar verstrekt 37

38 Productoplossingen: Conventioneel (2) Inlooprisico optioneel => geen verplichting! Optie alleen WGA gevallen en/of langdurig zieken (> 1 jaar) Op basis van koopsom of premie(-opslag) Premie-opslag beweegt mee met jaarlijks wijzigende premiegrondslag Uitlooprisico verzekerd Zieken en lopende WGA-uitkeringen op einddatum contract verzekerd Winstdeling mogelijk Grote(re) ondernemingen Inhoud winstdelingsregeling is maatwerk 38

39 Productoplossingen: Stop Loss (1) Verzekeringsvorm uitsluitend geschikt voor (zeer) grote werkgevers Verzekering voor de WGA-lasten die uitstijgen boven het eigen behoud (eigen risico) Premiegarantie contractsduur (3 of 5 jaar) Eigen behoud wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van loonsom Keuze uit laag, midden of hoog eigen behoud Naast WGA-lasten tellen ook re-integratiekosten (tot bepaald maximum) mee Schadelast wordt achteraf vastgesteld over de contractsduur Eventueel tussentijds een voorschot op eindafrekening Schadelast => WGA-uitkeringen (vallend onder ERD) toegekend tijdens contractsduur en de contante waarde van de uitloop. 39

40 Productoplossingen: Stop Loss (2) In-/uitlooprisico Inlooprisico => Zieken op ingangsdatum contract zijn verzekerd Uitlooprisico => Lopende WGA uitkeringen op einddatum zijn verzekerd Uitgesloten => lopende WGA-uitkeringen op ingangsdatum 5% premiekorting in combinatie met WIA-aanvullingsverzekering Eventueel korting i.v.m. mantelafspraken (VNG, Bouwend Nederland) Verzekering is tevens borgstelling Garantieverklaring wordt door verzekeraar verstrekt 40

41 Productoplossingen: Borgstelling WGA-lasten zijn niet verzekerd maar volledig voor eigen rekening werkgever Uitsluitend borgstelling bij faillissement Voor offerteaanmaak nodig; Jaarcijfers afgelopen 3 kalenderjaren nodig Cijfers verzuim en WGA-lasten 1-jaarscontracten, verlenging mogelijk Premie wordt jaarlijks herzien Op basis van cijfers solvabiliteit en rentabiliteit Op basis van actuele uitkeringslast WGA-gerechtigden In-/uitlooprisico niet van toepassing Geschikt voor grote(re) werkgevers Mits acceptabel faillissementsrisico voor Loyalis 41

42 Wat kunt u van Loyalis verwachten (1)? Overdracht van uw WGA-dossiers Pro-actieve aanpak! Monitoring en controle op het naleven van de re-integratieverplichtingen Ook voor de WGA-uitkeringen die u via het inlooprisico hebt meeverzekerd Herbeoordelingen WGA t.b.v. schadelastreductie Uitvoering van uw wettelijke verplichtingen als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Eventueel opleggen van een maatregel Bezwaar- en beroepsprocedures (Algemene wet bestuursrecht) Loyalis brengt voor deze extra service geen extra kosten in rekening. 42

43 Wat kunt u van Loyalis verwachten (2)? Bijdrage re-integratiekosten Tot 3.000,- per zieke werknemer per interventie Maximaal ,- per werknemer over de totale verzekeringsduur Al vanaf de 1 e ziektedag Vrije keuze re-integratiebedrijf bij werkgever Ook als langdurig verzuim dreigt (met verklaring bedrijfsarts) Voor vergoeding komt in aanmerking kosten van begeleiding door een re-integratiebedrijf kosten van specialistische dienstverleners in een re-integratietraject kosten van om - herscholing (geen vergoeding voor reis- en verblijfkosten) 43

44 Wat kunt u van Loyalis verwachten (3)? Gemak en geen gedoe! Declareren gaat simpel Maandelijks o.b.v. uitkeringsnota s UWV opsturen naar Loyalis Re-integratiekosten => rekeningen met aanvraagformulier reintegratiesubsidies opsturen naar Loyalis Personele wijzigingen hoeft u niet direct door te geven Nieuwe medewerkers zijn gewoon meeverzekerd Verrekening kalenderjaar in 1 e kwartaal nieuwe kalenderjaar Regres Aansprakelijkstelling voor geleden en te lijden schade Schadevergoeding claimen bij aansprakelijke partij Loon, re-integratiekosten, WGA lasten etc. verhalen 44

45 Wat verwacht Loyalis van de werkgever Relevante gebeurtenissen wél melden; Toekenning/wijziging WIA-uitkering Grote organisatorische veranderingen (fusie/overname) Vertrek/overlijden werknemer met WGA-uitkering Melding ongeval werknemer (i.v.m. verhaalsrecht geleden schade) 45

46 Vragen?

47 Maart 2012 Eigenrisicodragerschap WGA 2.0

48 Agenda Kennismaking Wie is Nedasco Verzekeringen Wat is GWP? Re-integratie dienstverlening Procedure WGA ERD Schadeproces WGA ERD Case-management Vergoeding van re-integratiekosten Ontwikkelingen 48

49 Kennismaking Christian Klein Specialist Inkomen (alg. nummer Inkomendesk) 49

50 Wie is Nedasco Verzekeringen Serviceprovider Alle verzekeraars in NL (30 volmachten) 115 miljoen premie tussenpersonen 120 medewerkers Sinds % dochter AEGON NL 50

51 Wat is GWP? Pakket met de belangrijkste negen inkomensmodules: Verzuimverzekering conventioneel, stop-loss Arbodienst (keuze uit: 365, MaetisArdyn, Perspectief en VerzuimVitaal) Verhaalsrechtsbijstand Grip & Regie (gratis) Online verzuimappplicatie (gratis) WGA Hiaatverzekering Uitgebreid WGA Eigen Risicodragerverzekering WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon WIA Excedentverzekering tot boven SV-loon WIA Bodemverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Ziekteverzuimverzekering voor de Ondernemer (DGA) Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV op Maat 51

52 Juryrapport Gouden Schild Het lukt Nedasco een lastig adviestraject met veel losse verzekeringen en verschillende belanghebbende in één pakket onder te brengen dat meer is dan een stapeltje polissen met een strik Juryrapport Gouden Schild Zorg- en Inkomenproduct van het jaar

53 Testimonial In het Gezond Werken Pakket van Nedasco zit het beste uit alle werelden, bijvoorbeeld de verzuimverzekering van de ene verzekeraar en de re-integratiedienst van de andere. Alles wat een werkgever nodig heeft, zit in het pakket. Mr. Hendrik Jan van Pelt, directeur ENgage Werkgeversadvies en columnist voor de Financiële Telegraaf 53

54 Re-integratie dienstverlening Partnership Nedasco regelt verzekering en schadeproces Werkgever regelt arbodienstverlening en verzuimbegeleiding Nedasco en haar providers ondersteunen bij re-integratie Praktische invulling Nedasco ontvangt schademelding voor schadeafhandeling Nedasco en haar providers zorgen voor begeleiding reintegratie 54

55 Procedure WGA ERD Schademeldingen Werkgever ontvangt formulier voor aanlevering schadegegevens Opgave werknemers die langer dan 26 weken ziek zijn Selectie Nedasco en haar provider selecteren Als er geen behoefte of noodzaak voor verdere ondersteuning is: Nedasco en/of een van haar providers monitoren bij 52 en 78 weken Als er wel behoefte of noodzaak verdere ondersteuning is: Overleg met werkgever Privacy bescherming Nedasco en haar providers krijgen gegevens waarover werkgever ook mag beschikken Aanlevering medische gegevens aan arts alleen na instemming werknemer door machtiging 55

56 Schadeproces WGA ERD Rol UWV Bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid Stelt dagloon en uitkeringsrecht vast Betaalt uitkering aan werknemer Declareert bedrag bij werkgever Declaratie per maand Eigenrisicodrager Ontvangt declaratie UWV Stuurt door aan verzekeraar Nedasco Geeft vergoeding voor UWV declaratie Betaling via werkgever Moet UWV betalen als werkgever failliet is 56

57 Case-management Ondersteuning op verzoek werkgever Uitwerken re-integratietraject Nazorg bij re-integratie Ondersteuning bij re-integratie Selecteren en contracteren van overige dienstverleners Motivatie- en vaardigheidstrainingen Leer- en scholingstrajecten Regelen bemiddeling naar andere werkgever (re-integratie 2e spoor) Ook na 104 weken de (ex)medewerker volgen 57

58 Vergoeding van reintegratiekosten Nedasco heeft mandaat voor verlening van vergoedingen Voorkomt bureaucratische aanvraagprocedures Nedasco maakt kosten/baten analyse Beslist zelfstandig over de hoogte van de toe te kennen vergoeding, die voor rekening Nedasco komt Kosten/baten analyse Afstemming op te verwachten besparing op schadelast Rekening houdend met: Bijdragen uit wettelijke subsidieregelingen Vergoedingen uit andere verzekeringen van de werkgever of de werknemer Vergoeding Ook al in eerste ziektejaren bijdragen mogelijk maar veelal via arbodienst vanuit verplichtingen Poortwachter Voorschot op subsidies is mogelijk na akkoord van risicodrager 58

59 Ontwikkelingen Sinds 2010 stijging WGA-ERD aanvragen Gunstige premie/schade verhouding Snel een maatwerk offerte (binnen 48 uur) Bredere providerboog Hoger re-integratie budget bij toename polissen in pakket Flexibiliteit Inkomensdesk 59

60 Resumé: 1 pakket 1 polis 1 aanspreekpunt 1 nota 1 - voud 1 winnaar 60

61 Bedankt voor uw aandacht 61

62 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Alternatieve financieringsvormen door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012

63 Inleiding Ontwikkeling verzekeringsproducten eigenrisicodragerschap WAO Conventioneel Stoploss Overgang eigenrisicodragerschap WAO naar WGA per 1 januari 2006 (van rechtswege) Aanpassing verzekeringsvoorwaarden Ontwikkeling verzekeringsproducten eigenrisicodragerschap WGA vanaf 1 januari 2007

64 Traditionele verzekeringsproducten Conventionele verzekering Voor- en nadelen Stoploss verzekering Voor- en nadelen

65 Ontwikkelingen verzekeringsproducten Inlooprisico niet of slechts gedeeltelijk meeverzekerd Uitsluitend garantstelling Mengvormen Winstdelingsconstructies

66 Inlooprisico niet of niet volledig verzekerd Bestaande (risico s op) WGA-uitkeringen uitzonderen van verzekeringsovereenkomst Wel volledige garantstelling door verzekeraar basisrisico Volledige revenuen succesvolle re-integratie

67 Volledig eigen beheer Uitsluitend garantstelling/faillissementsrisico Maatwerk met actuariële vaststelling van het toekomstige risico Financiële positie van de organisatie wordt doorgelicht Balansvoorziening toekomstige WGA-uitkeringslasten noodzakelijk

68 Recente ontwikkelingen Diverse branches onderzoeken mogelijkheid oprichting onderlinge waarborgmaatschappij Voor- en nadelen Voorwaarden Praktische invulling, verschil ten opzichte van mantelovereenkomst

69 Opletten bij overname of fusie! Het Loonheffingnummer is bepalend Ook gedeeltelijke Overgang van Onderneming is mogelijk Invloed bij recente overgang, overname of fusie

70 Volledige overgang van onderneming Van Naar Risico Betaling Re-integratie ERD 1 ERD 2 100% bij ontvangende partij Door ERD 2 Door ERD 2 ERD Publiek 100% bij ontvangende partij Door Publiek (betaalt als ERD!) Door Publiek (als ERD!) Publiek ERD 100% bij ontvangende partij Door ERD Door ERD Publiek 1 Publiek 2 100% bij ontvangende partij Door Publiek 2 Door Publiek 2

71 Gedeeltelijke overgang van onderneming Van Naar Risico Betaling Re-integratie ERD 1 ERD 2 100% bij afstotende partij Door ERD 1 Door ERD 1 ERD Publiek 100% bij afstotende partij Door ERD Door ERD Publiek ERD Deel% bij Ontvangende partij Door ERD Door ERD Publiek 1 Publiek 2 Deel% bij Ontvangende partij Door Publiek 2 Door Publiek 2

72 Kortom Scenario s goed bestuderen, anticiperen op de ontwikkelingen van het bedrijf en de wet. Zorg dat het bidboek straalt (workshop I) Er zijn veel meer invulmogelijkheden en maatwerk is nu zelfs beter verkrijgbaar. Schadelastbeperking blijft in alle gevallen noodzakelijk.

73 ERD WGA en schadelastbeperking, beleid en procesgang eigenrisicoperiode Verzekeraars hebben hinder van de beperkte resultaten die zij realiseren op het gebied van schadelastbeperking Rolverdeling bij re-integratie en bekostiging van reintegratie <104 weken en >104 weken is nog te vaak onduidelijk In de eerste 104 weken wordt het resultaat het sterkst beïnvloed: ERD WGA en schadelastbeperking, beleid en procesgang eigenrisicoperiode door Reijer Pille van Falke & Verbaan

74 Schadelastbeperking, beleid en procesgang ERD-periode Reijer Pille Falke & Verbaan 27 maart 2012

75 Recente ontwikkelingen Verzuim in Nederland is gemiddeld 4,3% (het laagst in Europa) Toename langdurig verzuim WIA-instroom zal toenemen Falke & Verbaan ( ) pag. 75

76 Toename langdurig verzuim in sectoren Zorg Schoonmaak Logistiek Falke & Verbaan ( ) pag. 76

77 Verzuimrisico neem toe door : Vergrijzing Economie Re-organisaties Veranderingen in de samenleving Falke & Verbaan ( ) pag. 77

78 Neveneffecten Toename < 35% gevallen Toename complexe problematiek Toename IVA-uitkeringen Falke & Verbaan ( ) pag. 78

79 % verzuim Damage Control Integraal Verzuimmanagement (gedragsmodel) Vroegsignalering / Preventie Schadelastbeheersing Risicobeheersing tijd Duurzame Inzetbaarheid Falke & Verbaan ( ) pag. 79

80 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Forumdiscussie 27 maart 2012

81 Inleiding Zes stellingen Mening deelnemers vooraf Rood oneens, groen eens Mening deelnemers na afloop Rood oneens, groen eens Afsluitende vraag

82 Stelling I Binnen nu en vijf jaar is elke werkgever in Nederland eigenrisicodrager WGA

83 Stelling II De prikkels tot werken naar vermogen uit de Wet WIA worden onvoldoende benut

84 Stelling III Het UWV speelt een cruciale rol bij het welslagen van eigenrisicodragerschap WGA

85 Stelling IV ERD WGA = goed werkgeverschap

86 Stelling V Niet de potentiële besparing bepaalt het toekomstig succes van eigenrisicodragerschap WGA, maar de mate waarin de organisatie er beleidsmatig, operationeel en administratief klaar voor is

87 Stelling VI Hoe meer WGA-risico s je in eigen beheer houdt, hoe groter de besparingsmogelijkheden

88 Vraag? Als je één verbetering zou mogen aanbrengen in de (werking van de) Wet WIA, welke zou dit zijn?

89 uur : Lunch Middagprogramma uur : Workshop I (kleine zaal) uur : Workshop II (grote zaal) uur : Pauze uur : Workshop III (kleine zaal) uur : Workshop IV (grote zaal) uur : Afsluiting (grote zaal)

90 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Workshop I door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012

91 Workshop I Eigenrisicodragerschap WGA voor publiek verzekerde werkgevers Bepaal of uw organisatie klaar is voor eigenrisicodragerschap WGA 2.0?

92 Inhoud Toe te rekenen WGA-uitkeringen Inlooprisico langdurig zieken Ontwikkeling huidige en toekomstige uitkeringslasten Berekeningswijze en ontwikkeling publieke premie Alternatieve financieringsoplossingen Inrichting organisatie Beleidsmatig Operationeel Administratief Rol medezeggenschap

93 Toe te rekenen WGA-uitkeringen Beschikking gedifferentieerde premie WGA van Belastingdienst Bijlage met specificatie WGA-schadelast BIER-lijsten van UWV

94 Inlooprisico langdurig zieken Focus ligt op: Langer dan een half jaar ziek No risk- en vangnetsituaties Re-integratieverwachting bij langer dan een jaar ziek

95 Ontwikkeling huidige- en toekomstige WGA-uitkeringslasten Parameters Werkhervattingskas Aannames ontwikkeling publieke premie Historische WAO- en WGA-instroom Verwachte WGA-uitkeringslasten op basis van huidige langdurig zieken

96 Berekeningswijze en ontwikkeling publieke premie Premies en parameters Werkhervattingskas Individueel werkgeversrisico Berekening gedifferentieerde premie WGA Actuele premieloonsom Autonome ontwikkeling publieke premie

97 Ontwikkeling Premies en parameters Werkhervattingskas Bij gelijkblijvend individueel werkgeversrisico van 0,5% Hoogte premie in vijf jaar verdrievoudigd Jaartal Premie 1,20% ,30% ,33% ,32% ,79% ,05% ,08% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%

98 Verzekeringstermen arbeidsongeschiktheidsrisico s Inlooprisico Huidige en toekomstige schadelast - uit te keren tijdens de verzekeringsperiode en/of daarna - van op het moment van aanvang van de verzekeringsperiode reeds bestaande (kansen op) uitkeringen. Basisrisico Alle schadelast - uit te keren tijdens de verzekeringsperiode en/of daarna - van tijdens de verzekeringsperiode te ontstane (kansen op) uitkeringen. Uitlooprisico Toekomstige schadelast - uit te keren na de einddatum van de verzekeringsperiode - van tijdens de verzekeringsperiode ontstane (kansen op) uitkeringen.

99 Verzekeringstermen arbeidsongeschiktheidsrisico s Ingangsdatum verzekeringsperiode Einddatum verzekeringsperiode Uitlooprisico Basisrisico Inlooprisico Inlooprisico Basisrisico Uitlooprisico

100 Alternatieve financieringsoplossingen Garantstelling/faillissementsdekking Stoploss verzekering Conventionele verzekering Uitgezonderd inlooprisico Inlooprisico huidige WGA-uitkeringen Inlooprisico toekomstige WGA-uitkeringen (zieken langer dan half jaar voorafgaand aan ingangsdatum)

101 Inrichting organisatie (beleidsmatig, operationeel, administratief) Rol HR Beleidsmatig Operationeel Rol Finance & Control Rol lijnmanagement Borging (administratieve) processen Dossiervorming WIA-beoordelingen Gedurende eerste 104 weken Na WIA-beoordeling

102 Rol medezeggenschap Adviesrecht art. 25.1m WOR Besluit eigenrisicodragerschap WGA Instemmingsrecht art. 27d WOR Een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid

103 Vervolg Verzorg een financieel-, juridisch- en operationeelhaalbaarheidsonderzoek om te kunnen bepalen of uw organisatie klaar is voor eigenrisicodragerschap WGA. Uitstapverzoek indienen bij Belastingdienst vóór 1 april 2012 of vóór 1 oktober Verklaring garantsteller toevoegen binnen 6 weken. Eigenrisicodragerschap WGA per 1 juli 2012 of 1 januari 2013; daarna waarschijnlijk eens per jaar.

104 Bedankt voor uw aandacht. Vragen, ondersteuningsbehoefte? T

105 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Workshop II Door Henk Steenge 27 maart 2012

106 Workshop II Schadelastbeperking, beleid en procesgang eigenrisicoperiode. Hoe kunt u als eigenrisicodrager WGA uw proces beter inrichten en tot verdere schadelastbeperking komen?

107 Doelstellingen eigenrisicodragerschap WGA Besparingen ten opzichte van stijgende publieke premie Beter re-integratieresultaat door aansluiting op en continuering van het verzuimbeleid de eerste twee ziektejaren Geen knip na de eerste 104 weken ziekte

108 Doelstellingen eigenrisicodragerschap WGA De initiële besparingsdoelstellingen lijken gehaald Preventie- en re-integratieactiviteiten alsmede werkhervattingsresultaten van eigenrisicodragers WGA wijken echter niet significant af van publiek verzekerde werkgevers Eigenrisicodragende werkgever niet in staat actief en succesvol invulling te geven aan re-integratieverplichting Daarmee blijven verdere besparingsmogelijkheden als eigenrisicodrager WGA onbenut

109 Oorzaken en aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen Wettelijk verankerde procesgang WGA eigenrisicoperiode ontbreekt Periodieke re-integratietoets inspanningen werkgever en werknemer door UWV ontbreekt Specialistische kennis ontbreekt UWV wettelijk niet verplicht tot periodieke herbeoordeling gezondheidssituatie uitkeringsgerechtigde Groot aandeel uitkeringsgerechtigden WGA % niet duurzaam Juridische relatie met werknemer wijzigt van arbeidsrechtelijk naar sociaal verzekeringsrechtelijk

110 Betrokkenen Intern HR Finance & Control Lijn Extern UWV Arbodienst Verzekeraar Re-integratiebedrijf

111 Borging (administratieve) processen Dossiervorming toekennings- en wijzigingsbeslissingen en onderliggende bijlagen Benutten bezwaarmogelijkheden toekenning en toerekening Beleidsvorming WGA-eigenrisicoperiode Controle uitkeringsspecificaties c.q. verhaalsbeslissingen Rolroute verzekeraar Declaratieproces 42e week meldingen Re-integratiebijdragen

112 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan Eigenrisicodrager WGA is gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie WGA-uitkeringsgerechtigde Is ook gebaat bij re-integratie Kan maatregelen nemen indien WGA-uitkeringsgerechtigde niet (voldoende) meewerkt aan re-integratie ERD WGA als ZBO Gedeeltelijke overname bevoegdheden UWV Opleggen sanctie/maatregel aan WGA-uitkeringsgerechtigde (ex-) werknemer bij onvoldoende medewerking aan re-integratie

113 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - plichten Plichten van de eigenrisicodrager WGA vastgelegd in WIA Bevorderen inschakeling in de arbeid Maatregelen gericht op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid van de verzekerde Evaluatie plan van aanpak Plichten van de verzekerde Informatieplicht en medewerking aan controle Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering Plichten gericht op vergroting van de mogelijkheden tot het verrichten van (passende) arbeid Plichten gericht op inschakeling in de arbeid Plichten voor de wettelijk vertegenwoordiger

114 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - sanctiemogelijkheden Wat is van belang? Vastlegging beleidsuitgangspunten (gebaseerd op wettelijk kader) Koppeling met (sanctie)beleid eerste 104 weken Informatievoorziening (ex-)werknemer Lik-op-stuk Goede afspraken maken met UWV/verzekeraar/re-integratiebedrijf Sancties Gedeeltelijke of gehele onthouding van een uitkering wegens het niet naleven van een wettelijke verplichting Regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen per 1 mei 2008 vastgelegd

115 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - sanctiemogelijkheden Verplichtingen ingedeeld in vier categorieën Gedefinieerd in Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten Hoogte en duur van de maatregelen afhankelijk van categorie Gedefinieerd in Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten Nadere invulling hoogte, duur, bijzonderheden en uitzonderingssituaties Beleidsregel maatregelen UWV

116 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - onderzoek AStri Inrichting bezwaarprocedure op voorhand niet verplicht WGA-uitkeringsgerechtigde, niet of onvoldoende medewerking aan reintegratie, wens ERD WGA tot opleggen sanctie Feitelijke doelgroep sanctionering beperkt (Ex-)werknemers van ERD WGA Volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt op arbeidskundige gronden Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en (nog) onvoldoende benutting restverdiencapaciteit Vrijwel alle ERD WGA s hebben private verzekering met dekking ondersteuning ZBO-rol en sanctionering Juridische ondersteuning, zelf of uitbesteed

117 Eigenrisicodrager WGA als Zelfstandig Bestuursorgaan - onderzoek AStri Feitelijke toepassing sanctioneringsmaatregelen zeer beperkt Schatting 200 per jaar Behoefte sanctionering ERD WGA s beperkt Reeds gelegenheid sanctionering eerste 104 weken Bezwaar tegen sancties wordt zeer laag ingeschat Mogelijkheid tot sanctionering speelt slechts geringe rol bij keuze werkgever tot ERD WGA Procedurele stukken AWB-conform

118 WGA eigenrisicodragerschap, werknemers en ondernemingsraad Communicatie (uitkeringsgerechtigde) (ex-)werknemers Eigenrisicodrager WGA Beleid Rechten, plichten en sanctionering Rol ondernemingsraad Advies Instemming

119 Bedankt voor uw aandacht. Vragen?

120 Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Workshop III Berekenen van toekomstige WGA-uitkeringslasten Door Bart Royen 27 maart 2012

121 Inhoud Waarom willen we rekenen? Wat kunnen we berekenen? Waarmee moeten we rekenen? Oefening Conclusies

122 Waarom willen we rekenen? - 1 De gemiddelde HR-functionaris heeft een gezonde weerstand tegen cijfers De gemiddelde controller heeft geen verstand van de wet WIA Geen van beiden heeft een glazen bol Bundelen van kennis en expertise

123 Waarom willen we rekenen? - 2 You cannot be certain about uncertainty (Frank Knight - Risk, Uncertainty, and Profit ) Risico is het kwantificeren van onzekerheid Meetbare onzekerheid versus onmeetbare onzekerheid

124 Waarom willen we rekenen? - 3 Berekenen van financiële gevolgen bij besluitvorming tot eigenrisicodragerschap WGA Berekenen van financiële gevolgen bij besluitvorming tot fusies en overnames Berekenen van financiële resultaat bij evaluatie keuze tot eigenrisicodragerschap WGA Berekening balansvoorziening toekomstige WGAuitkeringslasten Kosten-/batenanalyse re-integratie-interventie of inschakelen deskundig advies bij bezwaarprocedure

125 Wat kunnen we berekenen? Huidige en toekomstige WGA-uitkeringslasten Toe te rekenen aan werkgever gedurende toerekeningsperiode Kosten van de diverse financieringsoplossingen Kosten van re-integratie en advies

126 Waarmee moeten we rekenen? Feiten en aannames WGA-uitkeringslasten Hoogte en duur Werkgeverslasten Re-integratiekosten Administratiekosten Feiten en aannames financieringsoplossingen Premies en parameters Werkhervattingskas Premies diverse verzekeringsproducten Ontwikkeling premieloonsom Feiten en aannames re-integratie- en advieskosten

127 Oefening - berekening WGA-uitkeringslasten Maximale WGA-uitkeringslasten gedurende tien jaar toerekeningsperiode Toerekening daarvan aan publiek verzekerde werkgever (twee jaar vertraagd) of eigenrisicodrager (direct) Welke factoren kunnen dit bedrag - in welke mate en in welke fase - beïnvloeden?

128 Oefening - berekening WGA-uitkeringslasten Wat hebben we geleerd? Benutting restverdiencapaciteit levert met name in loongerelateerde fase besparing op voor werkgever (of verzekeraar) Verlaging van arbeidsongeschiktheidspercentage levert met name in de vervolgfase besparing op voor werkgever (of verzekeraar) Besparing voor werkgever (of verzekeraar) correspondeert over het algemeen met stijging inkomen van uitkeringsgerechtigde, mits restverdiencapaciteit wordt benut

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement 2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement Aon Hewitt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Definities... 1 2 Overeenkomst... 1 3 Implementatie van de dienstverlening... 1 4 Verzuimdossiers vanaf 42 weken...

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig WGA EBD 2007 NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig Doelstelling Bijeenkomst 1. Informeren over: Wet- en regelgeving WGA eigen risico dragen Het antwoord van NN voor Donatus 2 Wet- en regelgeving WGA EBD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Reader WGA-EIGENRISICODRAGEN voor grote Bedrijven. Inhoudsopgave:

Reader WGA-EIGENRISICODRAGEN voor grote Bedrijven. Inhoudsopgave: Reader WGA-EIGENRISICODRAGEN voor grote Bedrijven Inhoudsopgave: 1. Inleiding p. 1 2. Wettelijke regeling eigenrisicodragen p. 1 3. Verzekeren voor eigenrisicodragen p. 3 4. Re-integratie p. 7 5. Eigen

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Verzuim & WGA.IN CONTROL Voorwaarden Schadelastbeheersing Publiek VWIC-SCHP-2017-01 Op het overeenkomstenblad, de Pakketvoorwaarden, de Algemene dienstenvoorwaarden en deze Voorwaarden Schadelastbeheersing

Nadere informatie

Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie

Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie Programma 13.00 13.30 uur: Ontvangst met Lunch 13.30 13.45 uur: Welkomstwoord ZorgZijn Werkt 13.45 14.45

Nadere informatie

Optimaliseer uw adviestraject richting. H.J. van Pelt, ENgage Werkgeversadvies B.V.

Optimaliseer uw adviestraject richting. H.J. van Pelt, ENgage Werkgeversadvies B.V. Optimaliseer uw adviestraject richting het MKB H.J. van Pelt, ENgage Werkgeversadvies B.V. De adviseur Doel werkgever: realiseren van kostenbesparing Doel adviseur: Wil toegevoegde waarde voor werkgever

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Allianz Inkomensverzekeringen Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid.

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010 Privatisering van de WIA Dolf Kamermans, 12 november 2010 1 SZ-stelsel in Nederland Wetgeving: 1967: Invoering WAO 1973-1985: misbruik WAO 1987: Stelselherziening 1992: TBA 1993: TAV 1996: WULbZ 1998:

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb Janthony Wielink Inhoudelijk programma Doelstelling overheid Gevolgen werkgevers Gevolgen werknemers Verzuimbeleid wordt re integratiebeleid Toekomstplannen

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 De dekking ZW-Eigen risicodragen is een aanvulling op de ziekengeldverzekering. Voor de ziekengeldverzekering gelden de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Voor grote bedrijven vanaf 100 werknemers In deze brochure leest u welke ondersteuning u krijgt bij WGA en Ziektewet eigenrisicodragen. Ook leest u wat de

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie