Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006"

Transcriptie

1 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang het loon doorbetalen. Als de werknemer daarna nog niet hersteld is, kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering van het UWV. Daarvoor betaalt de werkgever elke maand premie. Maar volgend jaar kan dat ook anders. Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden en zelf bijvoorbeeld een verzekeraar kiezen. Per 1 januari 2007 veranderen de regels met betrekking tot het eigenrisicodragen. Hoe zit dat precies? De feiten op een rijtje. 1. De WIA De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is per 29 december 2005 in werking getreden. De wet voorziet in een tweetal regelingen bij arbeidsongeschiktheid: de Regeling inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn de Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die 35-80% arbeidsongeschikt zijn of tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn. De IVA-uitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon, met een maximum 70% van het maximumdagloon (op dit moment is het maximumdagloon 170,33 per dag, dat wil zeggen , - op jaarbasis.) De werknemer krijgt deze uitkering tot hij 65 jaar wordt of tot het moment dat hij niet meer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. De WGA-uitkering bestaat uit twee delen: de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering. Eigen risicodragen kan in 2007 voor de WGA, maar niet voor de IVA, daarom blijft de IVA in dit verhaal verder buiten beschouwing. 1.1 De loongerelateerde uitkering De werknemer komt voor een loongerelateerde uitkering in aanmerking als hij voldoet aan de wekeneis. Dat wil zeggen dat hij in de laatst 36 weken voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid in tenminste 26 weken moet hebben gewerkt. Tijdens de loongerelateerde uitkering ontvangt de werknemer 70% van het (gemaximeerde) dagloon (dit is het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd) als hij niet werkt. Dit dagloon wordt voor de uitkering omgerekend op maandbasis. Als hij tijdens de loongerelateerde fase werkt bedraagt zijn uitkering 70% van het verschil tussen het loon dat hij kreeg voor hij ziek werd en het nieuwe loon. De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, en bedraagt minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar. Recht op loongerelateerde uitkering ontstaan in 2006 en 2007 Leeftijd op de ingangsdatum jonger dan 23 jaar Duur van de loongerelateerde uitkering 6 maanden 23 t/m 27 jaar 9 maanden 28 t/m 32 jaar 1 jaar 33 t/m 37 jaar 1,5 jaar 38 t/m 42 jaar 2 jaar 43 t/m 47 jaar 2,5 jaar 48 t/m 52 jaar 3 jaar 53 t/m 57 jaar 4 jaar 57 jaar of ouder 5 jaar Vanaf 1 januari 2008 is duur van de loongerelateerde uitkering niet meer afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Vanaf die datum telt het arbeidsverleden volgens het systeem zoals dat vanaf 1 oktober 2006 voor de WW wordt gehanteerd. Kort gezegd betekent dit voor werknemers die wel aan

2 de weken-eis voldoen, maar niet aan de eis dat zij minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen, dat zij gedurende drie maanden recht hebben op een loongerelateerde uitkering. Voor werknemers die voldoen aan de weken-eis en die wel vier van de laatste vijf kalenderjaren over minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen geldt dat de uitkeringsduur van drie maanden vervolgens wordt verlengd met een maand voor ieder volledig kalenderjaar dat het arbeidsverleden de duur van drie kalenderjaren overstijgt. De totale uitkeringsduur bedraagt maximaal 38 maanden (drie jaar en twee maanden). 1.2 De vervolguitkering Na afloop van de loongerelateerde uitkering ontvangt de werknemer die minder dan 50% van zijn verdiencapaciteit benut, dat wil zeggen dat hij minder dan 50% verdient van wat hij nog zou kunnen verdienen, een vervolguitkering voor de verdere duur van zijn arbeidsongeschiktheid tot hij 65 wordt. De werknemer die niet aan de wekeneis voldoet krijgt geen loongerelateerde uitkering maar ontvangt direct een vervolguitkering. De vervolguitkering is gekoppeld aan het minimumloon. De werknemer ontvangt een percentage van het minimumloon dat afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsklasse Uitkeringspercentage 0 tot 35% 0% (geen uitkering) 35 tot 45% 28% 45 tot 55% 35% 55 tot 65% 42% 65 tot 80% 50,75% 80 tot 100% 70% 1.3 De loonaanvulling Als de werknemer in de vervolgfase na afloop van de loongerelateerde uitkering tenminste 50% van zijn verdiencapaciteit benut, dat wil zeggen dat hij 50% of meer verdient van wat hij nog zou kunnen verdienen, dan krijgt hij op grond van de WIA een loonaanvulling in plaats van een vervolguitkering. De hoogte van de loonaanvulling is gebaseerd op het loon dat de werknemer verdiende in het jaar voordat hij ziek werd. De loonaanvulling bedraagt 70% van het oude loon (het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd) min het loon dat de werknemer volgens het UWV nog zou kunnen verdienen. Op deze manier geldt voor de werknemer dat werken loont. Het totale inkomen van de werknemer stijgt naarmate hij meer werkt. Als de werknemer meer verdient dan hij op grond van zijn mate van arbeidsongeschiktheid verdient dan is de loonaanvullingsuitkering 70% van het oude maandloon minus zijn huidige loon. 2. Financiering van de WIA De WIA wordt in beginsel gefinancierd uit premies die de werkgever af moet dragen aan de Belastingdienst. Werkgevers betalen in 2006 een basispremie voor WAO/WIA en een gedifferentieerde premie WAO. In 2007 wordt de WIA premie opgesplitst in verschillende delen. De werkgever betaalt dan de volgende premies voor arbeidsongeschiktheidsregelingen: o Basispremie Aof (voor WAO/IVA/WGA); o Gedifferentieerde WGA-premie; o Gedifferentieerde WAO-premie o De hoogte van de Aof-premie voor 2007 wordt dit najaar vastgesteld 2.1 De gedifferentieerde WGA-premie De WGA-premie is in 2006 nog voor alle werkgevers gelijk. Maar in 2007 wordt deze premie rechtstreeks, per werkgever gekoppeld, aan de daadwerkelijke WGA-lasten van de werkgever. De werkgever kan 50% van deze gedifferentieerde premie verhalen op de werknemers.

3 Eigenrisicodrager De werkgever hoeft echter niet altijd de gedifferentieerde premie te betalen, hij kan er ook voor kiezen om eigen risicodrager te worden. Dat wil zeggen dat hij zelf het financiële risico van de WGA draagt. In dat geval draagt hij vanaf 1 januari 2007 voor de WGA uitsluitend de basispremie af aan de Belastingdienst. In 2006 betalen eigenrisicodragers WGA die hun risico bij een private verzekeraar hebben ondergebracht dubbel premie omdat ze, via de Belastingdienst, ook premie aan het UWV betalen. Dit komt omdat de automatiseringssystemen van de Belastingdienst in 2006 nog geen eigenrisicodragers WGA kunnen onderscheiden. De Belastingdienst kan dus in 2006 niet vaststellen of in voorkomende gevallen ten onrechte geen WGA-premie wordt afgedragen. Met ingang van 2007 is dit wel mogelijk en kunnen werkgevers die in 2006 eigenrisicodrager WGA waren, de betaalde WGA-premie (in ,09%) in mindering brengen op de basispremie. Publieke verzekering In 2007 gaan werkgevers die in het publieke bestel blijven, dat wil zeggen dat ze voor de WGA bij het UWV verzekerd zijn, gemiddeld ongeveer 0,7 procent premie betalen, waarbij de premie per werkgever kan verschillen. Volgens de meest recente gegevens zal de lastendekkende WGA-premie uitkomen op gemiddeld 0,28 procent. Daarbovenop komt een opslag die 0,47 procent bedraagt in Deze opslag is nodig voor gelijkwaardige concurrentiemogelijkheden tussen het UWV en particuliere verzekeraars. 2.2 De rentehobbeltoeslag De rentehobbel(toeslag) komt voort uit het verschil in financieringswijze tussen het publieke stelsel en het private stelsel. In het publieke stelsel wordt gewerkt met een zogenaamd omslagsysteem: de in een jaar te heffen premie dient voldoende te zijn om de uitkeringen die in dat jaar worden uitgekeerd te financieren. In het private stelsel geldt een geheel andere wijze van financieren. Indien een onderneming er voor kiest om eigenrisicodrager te worden en er tevens voor kiest dit risico bij een verzekeraar onder te brengen, dient de verzekeraar bij de premievaststelling uit te gaan van het zogenoemde rentedekkings- of kapitaaldekkingssysteem. Dat betekent dat alle (dus ook toekomstige!) schade van arbeidsongeschiktheid die in dat jaar ontstaat, in datzelfde jaar moet worden afgefinancierd. Stel dat de gemiddelde verblijfsduur per werknemer in de WGA 7 jaar is en het om een WGA-uitkering van ,- gaat, dan zal de verzekeraar hiervoor een premie vragen die overeenkomt met ongeveer 7 maal ,- is ,- (voor de overzichtelijkheid worden de rente-effecten buiten beschouwing worden gelaten). Het UWV hoeft in dat eerste jaar voor een vergelijkbare WGA-er slechts ,- aan premie te incasseren. Het premieniveau dat een verzekeraar de eerste jaren aan eigenrisicodragers in rekening moet brengen, zal dus veel hoger liggen dan het publieke premiepercentage. Dit verschil tussen de publieke en private WGA-premies zal na een aantal jaren verdwijnen. De publieke WGA-premie zal immers de komende jaren stijgen en de private WGApremie blijft constant (indien althans in- en uitstroom constant blijven). Feitelijk is het zelfs zo dat de structurele private WGA-premie op den duur wat lager zal zijn dan de publieke WGA-premie, doordat er privaat sprake is van voorfinanciering en er dus enige rentewinst wordt geboekt. Vanwege dit tijdelijke grote verschil in premies tussen privaat en publiek is besloten door middel van de rentehobbeltoeslag een level playing field te creëren. De rentehobbeltoeslag zal naar verwachting in 7 jaar worden afgebouwd. Werkgevers, zowel eigenrisicodragers als werkgevers die bij het UWV blijven, worden voor deze hogere premie gecompenseerd door een extra verlaging van de Aof-spremie. 2.3 Berekening van de gedifferentieerde WGA-premie Uitgangspunt voor de vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie is de gemiddelde premie. Vervolgens krijgt de werkgever afhankelijk van zijn WGA-lasten een korting of een opslag op de gemiddelde premie. Daarbij geldt voor zowel grote als kleine bedrijven een minimumpremie en een maximumpremie. Er wordt een maximumpremie vastgesteld omdat anders de kosten voor bepaalde werkgevers te hoog zouden kunnen uitvallen. Dit geeft bedrijfseconomische risico s. Een ander argument is dat een te grote schommeling in premies voor kleine bedrijven vermeden moet worden. Voor kleine werkgevers, dat wil zeggen werkgevers met een loonsom van minder dan per jaar (voor 2007), geldt een maximumpremie van driemaal de gemiddelde premie (2,10%). In deze gemiddelde premie is de opslag van 0,47% al verwerkt, zodat de werkgever feitelijk ook maximaal

4 ongeveer drie keer de opslag betaalt. Voor grote werkgevers geldt, net als bij Pemba, een maximum van viermaal de gemiddelde premie (2,80%). Doordat er een maximumpremie wordt gehanteerd is er een minimumpremie nodig om het tekort dat door het maximeren ontstaat te compenseren. Dit ligt ook voor de hand omdat ook werkgevers zonder WGA-instroom in het verleden een WGA-risico lopen. Om die reden zijn ook werkgevers met een zeer laag WGA-risico voor een private verzekering altijd een premie verschuldigd. Vanuit het streven naar gelijke concurrentiekansen is er daarom voor gekozen in alle gevallen een minimumpremie te hanteren. Verder wordt door de overheid het uitgangspunt gehanteerd dat de grote werkgevers alleen betalen voor de lasten van de grote werkgevers en de kleine werkgevers alleen betalen voor de lasten van de kleine werkgevers. Om dit te bereiken wordt de volgende systematiek gehanteerd. Voor grote werkgevers is de minimale premie gelijk aan het verschil tussen het rekenpercentage en het gemiddelde percentage. De minimumpremie bedraagt 0,05%. Voor grote werkgevers worden de kosten van de maximumpremie betaald door een verhoging van het rekenpercentage. Door deze verhoging in het rekenpercentage worden de kosten van de maximumpremie bij kleine werkgevers maar gedeeltelijk gedekt. Het overige deel van deze kosten wordt gedekt door een minimumpremie voor kleine werkgevers vast te stellen. Deze bedraagt 0,40% voor Hierdoor wordt bereikt dat de kleine werkgevers gezamenlijk alleen hun eigen lasten betalen; met andere woorden kleine werkgevers betalen niet mee aan de totale lasten van alle grote werkgevers. Voor startende kleine werkgevers is de gedifferentieerde premie gelijk aan de minimumpremie. Voor startende grote werkgevers is de gedifferentieerde premie gelijk aan het rekenpercentage. Kleine en grote werkgevers die hun eigenrisicodragerschap beëindigen en terug gaan naar het publieke domein (het UWV), moeten de minimale premie betalen. 3. Eigenrisicodragen voor de WGA Vanaf 29 december 2005 kunnen werkgevers ervoor kiezen het WGA-risico van hun werknemers bij het UWV te verzekeren of het voor eigen rekening te nemen. Deze mogelijkheid bestaat in 2006 alleen voor grote werkgevers. Dat betekent dat zij maximaal 4 jaar het risico dragen van de WGAuitkering die aan een zieke werknemer moet worden betaald. Vanaf 2007 bestaat de mogelijkheid voor alle werkgevers om uit het publieke bestel (het UWV) te stappen en eigenrisicodrager te worden. De duur van het eigenrisicodragerschap bedraagt vanaf jaar. Deze termijn van 10 jaar geldt ten aanzien van het alle werknemers die op of na 1 januari 2007 in de WGA komen. De eigenrisicodrager kan de uitkering zelf betalen of dit risico verzekeren bij een particuliere verzekeraar. In ruil voor het zelf dragen van het financiële risico hoeft de eigenrisicodrager geen gedifferentieerde WGA-premie te betalen. De eigenrisicodrager is gedurende de periode van 10 jaar verantwoordelijk voor de financiering van de uitkering en voor de reïntegratie van de werknemer. Ook brengt de WIA nieuwe administratieve verplichtingen met zich mee voor de eigenrisicodrager. 3.1 Financiële verplichtingen Eigenrisicodragen voor de WGA houdt in dat de werkgever verantwoordelijk wordt voor het risico van de betaling van de WGA-uitkeringen aan werknemers, die op de eerste ziektedag bij hem in dienst waren. De volgende WGA-uitkeringen vallen onder het eigenrisicodragerschap: de loongerelateerde uitkering; de vervolguitkering; de loonaanvulling voor het deel ter hoogte van de vervolguitkering. De eigenrisicodrager is niet verantwoordelijk voor de loonaanvulling voor het deel boven de vervolguitkering, de WGA-uitkeringen die langer duren dan tien jaar en de WGA-uitkeringen voor werknemers die direct voorafgaande aan de WGA een Ziektewetuitkering kregen. Deze uitkeringen worden gefinancierd uit de basispremie: De eigenrisicodrager kan er voor kiezen om zelf de uitkeringen uit te betalen of om deze door het UWV te laten betalen, waarna het UWV deze uitkeringskosten op de eigenrisicodrager verhaalt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het UWV de uitbetaling van WGA-uitkeringen verzorgt, tenzij de

5 eigenrisicodrager aangeeft zelf de uitkeringen te willen betalen. Als het UWV de uitkeringen betaalt, wordt het deel van de loonaanvullingsuitkering WGA, dat hoger is dan de WGA-vervolguitkering niet verhaald. Dit komt omdat de eigenrisicodrager alleen de kosten van de vervolguitkering hoeft te dragen. Als de eigenrisicodrager zelf de uitkeringsverstrekking verzorgt kan hij het deel van de loonaanvullingsuitkering dat uitstijgt boven de WGA-vervolguitkering verhalen op het UWV. 3.2 Verhaal van de WGA-premie/WGA-lasten De werkgever kan de helft van de gedifferentieerde WGA-premie verhalen op de werknemers. Voor eigenrisicodragers geldt dat zij óf de WGA-lasten (als zij geen private verzekering hebben) óf de verzekeringspremie (als zij wel een private verzekering hebben) voor maximaal de helft kunnen verhalen op de werknemers. Omdat de private verzekeringspremie ook meer kan omvatten dan alleen het WGA-risico (bijvoorbeeld ook uitkeringen bij ziekte of aanvullingen op de WIA-uitkering), kan alleen het deel van de premie dat betrekking heeft op het WGA-risico verhaald worden. Verzekeraars kunnen in die gevallen aan de werkgever aangeven welke deel van de premie daarop betrekking heeft. 3.3 Reïntegratieverplichtingen De eigenrisicodrager WGA is na de twee ziektejaren verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers gedurende de termijn van eigenrisicodragen (tien jaar). Deze verantwoordelijkheid geldt ook als de betreffende werknemer in deze periode uit dienst gaat. De kosten van reïntegratie, zoals inkopen van plaatsingstrajecten en eventueel scholing of opleiding, komen voor rekening van de eigenrisicodrager. Wel kan bij het UWV een vergoeding aangevraagd worden voor bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek. De (ex-)werknemer kan bij UWV vergoedingen aanvragen voor bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel, een jobcoach of een doventolk. Voor de eigenrisicodrager die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt geldt dat hij gebruik kan maken van de premiekortingsregeling. De eigenrisicodrager is niet, zoals het UWV, verplicht om voor de werknemer een reïntegratievisie op te stellen, maar hij moet zich wel aan alle poortwachterverplichtingen houden. Uitzondering is dat de eigenrisicodrager de werknemer niet al na 13 weken, maar pas na acht maanden hoeft ziek te melden bij het UWV. Wel moet het plan van aanpak, zoals dat is opgesteld tijdens de loondoorbetalingsperiode, periodiek worden geëvalueerd ook na de periode van twee jaar. Omdat de eigenrisicodrager gedurende 10 jaar verantwoordelijk is voor de reïntegratie, zowel intern als extern, moet hij gedurende deze periode periodiek contact houden met de werknemer. Dat geldt ook als de werknemer uit dienst is en bij een andere werkgever in dienst is getreden. Als de werknemer vervolgens weer uitvalt blijft de eigenrisicodrager, naast de nieuwe werkgever, verantwoordelijk voor de reïntegratie. 3.4 Administratieve verplichtingen Als een werknemer met een WGA-uitkering niet of onvoldoende meewerkt aan reïntegratie, kan een sanctie worden toegepast. De sanctie kan bestaan uit een maatregel (blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering) of een administratieve boete. De eigenrisicodrager is bevoegd om, net als het UWV, een WGA-sanctie op te leggen, alleen mag hij de uitkering niet blijvend weigeren. Door het opleggen van de sanctie kan hij de werknemer aansporen om (weer) voldoende reïntegratie-inspanningen te verrichten. De eigenrisicodrager moet de hoogte van de sanctie afstemmen op de ernst en de verwijtbaarheid van de gedraging. Als de eigenrisicodrager aan een (ex-)werknemer een sanctie oplegt, dan geldt dat tegen deze beslissing bezwaar en beroep mogelijk is. Omdat de eigenrisicodrager als hij een sanctie oplegt de WGA uitvoert wordt hij als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) aangemerkt. Dit betekent dat bepaalde bestuursrechtelijke vereisten gaan gelden. Zo moet de werkgever de sanctie schriftelijk vastleggen waarbij hij moet aangeven waarom hij deze maatregel neemt. Bovendien moet hij een bezwaar- en klachtenprocedure inrichten. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangegeven dat een eigenrisicodrager mag wachten met het inrichten van deze procedures tot het moment dat hij daadwerkelijk een sanctie heeft opgelegd. 3.5 Aanvragen eigenrisicodragerschap De Belastingdienst is vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de aanvragen en de beëindigingen van eigenrisicodragerschap in het kader van de WGA.

6 De werkgever kan jaarlijks op 1 januari of op 1 juli eigenrisicodrager voor de WGA worden of het eigenrisicodragerschap beëindigen. Een aanvraag daarvoor moet tenminste 13 weken voor de beoogde ingangsdatum bij de Belastingdienst worden ingediend. Voor startende werkgevers geldt dat zij vanaf de startdatum eigenrisicodrager voor de WGA kunnen worden. Voor het eigenrisicodragerschap gelden twee voorwaarden: de werkgever moet beschikken over een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar. Deze garantiestelling dient uiterlijk vijf weken na de opzegdatum te worden aangeleverd bij de Belastingdienst; de werkgever is in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest. Het aanvraagformulier en het model garantieverklaring zijn te downloaden van de site van de belastingdienst ( Zakelijk, Loonheffingen, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Eigenrisicodragerschap WGA). De aanvraag dient te worden ingediend bij belastingdienst/centrale Administratie (B/CA), postbus 2566, 6401DB Heerlen. Aan de aanvraag voor het verlenen van het eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn geen kosten verbonden. Omdat de tijd voor het indienen van een eerst aanvraag, dat wil zeggen tot 1 oktober 2006 kort is, lijkt het zinvol dat een werkgever, die in principe geïnteresseerd is om eigenrisicodrager te worden, zich alvast aanmeldt en eventueel later zijn aanvraag intrekt voordat de Belastingdienst een beslissing heeft genomen. Vooralsnog is niet bekend hoe de Belastingdienst hiermee zal omgaan. Ook bestaat de mogelijkheid om alvast een aanvraag in te dienen zonder dat de garantieverklaring wordt meegestuurd. De aanvrager heeft dan vervolgens vijf weken de tijd om alsnog een garantieverklaring op te sturen. Gedurende deze periode kan de aanvraag nog worden ingetrokken. Voor werkgevers die meer tijd nodig hebben om een afweging te maken is 1 juli 2007 de eerstvolgende gelegenheid om eigenrisicodrager te worden. 3.6 Inloop- en uitlooprisico De werkgever die eigenrisicodrager wil worden moet wel rekening houden met zijn inlooprisico en uitlooprisico. Bij het inlooprisico gaat het om de WGA-uitkeringslasten van werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden voor de datum waarop de werkgever eigenrisicodrager is geworden en die nog niet gedurende 10 jaar een WGA-uitkering hebben ontvangen. Bij het uitlooprisico gaat het om de WGAuitkeringslasten van werknemers, waarvan de eerste ziektedag ligt in de verzekerde periode, en waarvan de uitkeringen ingaan of doorlopen na beëindiging van het eigenrisicodragerschap. Zo is de werkgever, die per 1 januari 2008 het eigenrisicodragerschap beëindigt, verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringslasten van een werknemer, die in december 2007 ziek wordt en vervolgens in de WGA belandt. 3.7 Verhaalsrecht voor eigenrisicodragers In de WIA is geregeld dat de werkgever, die als eigenrisicodrager een WGA-uitkering moet betalen deze kan verhalen op een aansprakelijke derde. Dit betekent niet dat de werkgever ook alle kosten kan verhalen. Het verhaalsrecht is namelijk beperkt tot de netto-uitkering, dat wil zeggen dat loonbelasting en sociale premies niet kunnen worden verhaald. Wel mag de eigenrisicodrager de reïntegratiekosten verhalen op de aansprakelijke derde. 4. Waar moet een werkgever concreet rekening mee houden als hij eigenrisicodrager wil worden? Werkgevers die een afweging willen maken of het de moeite waard is om eigen risicodrager te worden kunnen de volgende aspecten meewegen in hun besluitvorming: financiële aspecten gezondheidsbeleid reïntegratieresultaten administratieve lasten De werkgever die eigenrisicodrager wil worden dient hierover advies te vragen aan de Ondernemingsraad. 4.1 Financiële aspecten

7 Bij de keuze of een werkgever eigenriscodrager zou moeten worden zullen veel werkgevers eerst naar het financiële aspect kijken. Levert het direct financieel voordeel op om uit het publieke bestel te stappen. Voor de WAO was het financieel aantrekkelijk om eigenrisicodrager te worden omdat werkgevers die bij het UWV verzekerd waren een opslag moesten betalen. Van deze opslag werd onder meer de WAO-uitkering betaald van werknemers van wie de werkgever inmiddels failliet is. Deze opslag, die 0,40% van het premieloon bedroeg, hoefden eigenrisicodragers niet te betalen. Zij hadden dus een direct financieel voordeel. Onder het nieuwe WIA-systeem is deze opslag meer in de premies verwerkt waardoor het directe financiële voordeel voor eigenrisicodragers veel minder groot lijkt. De opslag bedraagt voor 2007 slechts 0,05% en zou, volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uiteindelijk niet meer dan 0,10% bedragen. De werkgever die eigenrisicodrager wordt, en dus niet langer een publieke verzekering via bij het UWV heeft, kan zelf bepalen hoe hij wil omgaan met het financiële risico van gedeeltelijke arbeids(on)geschiktheid van zijn werknemers. Er zijn daarbij twee verschillende mogelijkheden: een polis afsluiten bij een private verzekeraar geen verzekering; de werkgever draagt zelf het financiële risico. Verzekeren De eigenrisicodrager betaalt zelf de WGA-uitkering van zijn (ex-)werknemers. Ook is hij verantwoordelijk en betaalt hij alle kosten voor reïntegratie. Omdat deze kosten kunnen op kunnen lopen verzekeren sommige werkgevers zich (deels) voor deze kosten bij een private verzekeraar. Voordeel is dat de werkgever niet onverwachts met een grote kostenstijging wordt geconfronteerd als één van zijn werknemers in de WGA terechtkomt, maar zijn WGA-lasten via periodieke premiebetaling op een meer geleidelijke manier kan financieren. Als een werkgever overweegt de risico s voor reïntegratie en WGA-uitkering bij een private verzekeraar te verzekeren, loont het de moeite om de voorwaarden en de prijzen van de verschillende verzekeraars goed te vergelijken. Verder kan het een voordeel zijn om een WGA-verzekering aan te laten sluiten op een reeds bestaande verzekering voor het risico van arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste twee ziektejaren. Niet verzekeren Als een werkgever eigenrisicodrager wordt, en besluit geen verzekering af te sluiten maar het risico zelf te dragen, moet hij vooraf goed weten wat de financiële risico s zijn. Op de korte termijn hoeft hij geen gedifferentieerde WGA-premie of andere verzekeringspremies te betalen, maar op de lange termijn kan hij voor hogere kosten komen te staan. Het is daarom van belang dat de werkgever zich goed laat adviseren over de mogelijke kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarbij moet in ieder geval rekening worden gehouden met de volgende zaken: De werkgever blijft maximaal tien jaar een WGA-uitkering betalen. Daarna neemt UWV de betaling over. De werkgever moet ook de WGA-uitkeringen betalen van werknemers die al ziek zijn op het moment dat hij eigenrisicodrager wordt; het zogenaamde inlooprisico. Als de werkgever besluit het eigenrisicodragerschap te beëindigen, blijft hij wel de WGA-uitkeringen betalen van werknemers die voor het beëindigen van zijn eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden; het zogenaamde uitlooprisico. De werkgever betaalt de reïntegratiekosten van alle deels arbeidsgeschikte werknemers, ook van de werknemers die al een uitkering kregen voordat hij eigenrisicodrager werd. Op het moment dat de werkgever het eigenrisicodragerschap beëindigt, betaalt UWV deze kosten weer. 4.2 Gezondheidsbeleid Steeds meer werkgevers voeren een actief gezondheidsbeleid om het ziekteverzuim in hun onderneming terug te dringen. Daarbij kan de werkgever er voor kiezen om zelf allerlei maatregelen op het gebied van preventie en reïntegratie uit te voeren, maar hij kan deze kennis ook inhuren. Niet alle werkgevers hebben namelijk de alle benodigde expertise in huis op het gebied van preventie en reïntegratie. Sommige werkgevers hebben ook het financiële risico van de eerste twee ziektejaren al bij een verzekeraar ondergebracht. In dat geval kan het de moeite waard zijn om eigenrisicodrager te worden en zo ook het risico over de periode na twee jaar bij de verzekeraar onder te brengen. Hiermee wordt niet alleen het financiële risico gedekt, maar kunnen ook betere afspraken worden gemaakt over reïntegratie. Zeker voor kleinere werkgevers geldt dat de verzekeraar zowel tijdens als na de eerste twee jaar ziekte doorgaans betere reïntegratieresultaten zal bereiken dan de werkgever.

8 Bovendien wordt voorkomen dat na twee jaar het dossier moet worden overgedragen aan het UWV. Dit betekent een knip in het reïntegratieproces. Voor grotere werkgevers die een eigen gezondheidsbeleid voeren en daarbij preventie en reïntegratie zelf (laten) uitvoeren geldt dat zij vaak zelf meer in staat zijn om de regie te voeren op dit gebied. 4.3 Reïntegratieaspecten De werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor de re:integratie van de werknemer gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. De inspanningen moeten erop gericht zijn de reïntegratie (intern of extern) in een zo vroeg mogelijk stadium te regelen. Keuze voor eigenrisicodragerschap betekent dat de werkgever na deze periode 10 jaar verantwoordelijk is voor de verdere reïntegratie. Deze verplichting geldt ook als de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt beeindigd. De eigenrisicodrager moet er rekening mee houden dat hij door de werknemer op zijn reïntegratieverantwoordelijkheid kan worden aansproken, bijvoorbeeld als de mate van arbeidsongeschiktheid veranderd of het werken bij een andere werkgever is mislukt. De werkgever moet zijn gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex-)werknemers dus blijven volgen. De werkgever zal daartoe zijn administratie en andere zaken op het gebeid van reïntegratie adequaat moeten inrichten. Uiteraard moet ook de werknemer alle mogelijke reïntegratieinspanningen verrichten en relevante wijzigingen doorgeven aan de werkgever. Laat hij dit na dan kan de werkgever een sanctie opleggen. 4.4 Administratieve lasten Eigenrisicodragerschap zal (extra) administratieve lasten met zich meebrengen, afhankelijk van de inrichting van het eigenrisicodragerschap. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de controle van de gegevens van het UWV en het volgen van de werknemer vanwege de 10 jarige reïntegratieverplichting. Wil de werkgever sancties kunnen opleggen dan zal hij een bezwaarprocedure moeten inrichten. Hoewel de eigenrisicodrager niet direct een dergelijke procedure hoeft op te starten dient hij er wel rekening mee te houden dat hij in de toekomst toch op enig moment een bezwaarprocedure moet inrichten. Meer info: Op deze site zijn onder meer rekenwijzers en een uitgebreid handboek te vinden.

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 1.4 1 februari 2007 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 September 2009 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

De risico s van de WIA

De risico s van de WIA De risico s van de WIA De Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal de WIA na het zomerreces behandelen. De verwachting is dat ook de Eerste

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Voorstel Eigenrisicodragerschap WGA

Voorstel Eigenrisicodragerschap WGA Voorstel Eigenrisicodragerschap WGA Opgesteld door: PROambt 06 524 11 666 info@proambt.nl 16 juli 2010 15 augustus 2010 Blad 1 van 18 Inhoudsopgave Voorstel Eigenrisicodragerschap WGA... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Augustus 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UW) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres UW Hoofdkantoor

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig WGA EBD 2007 NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig Doelstelling Bijeenkomst 1. Informeren over: Wet- en regelgeving WGA eigen risico dragen Het antwoord van NN voor Donatus 2 Wet- en regelgeving WGA EBD

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Reader WGA-EIGENRISICODRAGEN voor grote Bedrijven. Inhoudsopgave:

Reader WGA-EIGENRISICODRAGEN voor grote Bedrijven. Inhoudsopgave: Reader WGA-EIGENRISICODRAGEN voor grote Bedrijven Inhoudsopgave: 1. Inleiding p. 1 2. Wettelijke regeling eigenrisicodragen p. 1 3. Verzekeren voor eigenrisicodragen p. 3 4. Re-integratie p. 7 5. Eigen

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Financiële gevolgen van de WIA

Financiële gevolgen van de WIA SOCIALE VERZEKERINGEN THEMA: XXXXX PASSENDE ARBEID VAN GROOT BELANG Financiële gevolgen van de WIA Ook u kunt via een ongeluk van een van uw werknemers zomaar in aanraking komen met de WIA, de wet Werk

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013

Praktijkvoorbeelden WIA-oplossingen 2013 Rekenvoorbeelden per WIA-scenario De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is taaie materie, zelfs voor specialisten. Er zijn veel scenario s mogelijk, afhankelijk van het inkomen van de werknemer,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Protocol standaard WIA-WGA

Protocol standaard WIA-WGA Protocol standaard WIA-WGA Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Protocol standaard WIA-WGA 5 Eigen Risicodragen 5 Algemeen 6 Juridisch 7 Medisch 8 Arbeidskundig, re-integratie, loopbaanontwikkeling 9 Financieel

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie