WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten"

Transcriptie

1 WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten

2 WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA Premie 3. Argument voor WGA Eigen Risicodragerschap 4. Specifieke regels voor ondernemingen met een loonsom vanaf Bijlage: Parameters en ontwikkeling Onder andere door stijgende gedifferentieerde premies zijn in de afgelopen jaren al veel werkgevers Eigen Risicodrager geworden voor de WGA. Met name voor bedrijven met langdurig zieke werknemers of WGA instroom is het essentieel om een afweging te maken. Na het lezen van dit document bent u op de hoogte van de voor- en nadelen van WGA Eigen Risicodragerschap en kunt u een inschatting maken voor uw eigen onderneming. WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 1 van 8

3 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Op 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de WIA. Bij de WIA staat werken naar vermogen centraal. Ofwel: Het gaat niet om wat uw werknemer niet meer kan, maar om wat uw werknemer nog wel kan. Als een werknemer ziek wordt, dan moet u er samen met hem alles aan doen om hem weer aan het werk te laten gaan. Als werkgever heeft u daar uiteraard alle belang bij, zeker omdat u ook verantwoordelijk bent voor de eerste 10 jaar van arbeidsongeschiktheid. Slaagt de reïntegratie binnen twee jaar, dan komen de kosten van een WGA-uitkering niet voor uw rekening. Is uw werknemer na twee jaar nog ziek, dan kan hij een WIA-uitkering krijgen. Een van de uitgangspunten van de WIA is dat werken, en dus ook weer of meer werken, lonend moet zijn. De WIA beoordeling kent een drietal uitkomsten: 2. WGA-premie De hoofdregel is dat het UWV deze uitkeringen uitvoert en de kosten voor rekening van u komen. U betaalt hiervoor WGA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van uw bedrijfsrisico. Het UWV maakt onderscheid tussen kleine en grote werkgevers. Voor 2011 wordt de indeling van uw bedrijf bepaald door de loonsom in Indien de loonsom in 2009 groter was dan , dan wordt u aangemerkt als grote werkgever. Er gelden verschillende premiegrondslagen voor kleine en grote werkgevers. Voor kleine werkgevers bedraagt de gedifferentieerde premie in 2011 minimaal 0,56% over de loonsom. Voor grote bedrijven is dit 0,07%. Kleine bedrijven betalen maximaal 1,65% over de loonsom. Grote bedrijven betalen maximaal 2,20%. Als een werknemer vervolgens recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze gedurende de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar wordt deze uitkering door UWV betaald. Deze wordt dan gefinancierd uit de basispremie. Heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan wordt deze ook betaald door UWV en gefinancierd uit de basispremie. WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 2 van 8

4 U kunt als werkgever Eigen Risicodrager worden voor de gedifferentieerde premie van de WGA. U kunt vervolgens dit risico verzekeren bij een private verzekeraar. In alle gevallen blijft het UWV verantwoordelijk voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid en het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Alle WGA-uitkeringen van werkgevers die in het publieke stelsel zitten, worden betaald vanuit de gedifferentieerde premie. In de afgelopen jaren hebben een groot aantal werkgevers ervoor gekozen om dit risico onder te brengen bij een private verzekeraar. Hierdoor wordt de groep werkgevers waarover de WGA-uitkeringen worden omgeslagen kleiner, waardoor de premie waarschijnlijk in de toekomst nog meer zal stijgen. Werkgevers die WGA Eigen Risicodrager zijn geworden, betalen alleen premie over hun individuele werkgeversrisico. 3. Argumenten om te kiezen voor WGA Eigen Risicodragerschap Er zijn een aantal argumenten om te besluiten om WGA Eigen Risicodrager te worden. Mogelijke afschaffing publieke stelsel In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over bezuinigingen bij het UWV. De komende regeerperiode moet er 30 tot 40 procent worden bezuinigd. De voorzitter van het UWV, Joop Linthorst, gaf in zijn nieuwjaarsspeech aan dat het nog niet helemaal duidelijk is op welke plekken er precies gesneden gaat worden. Wel voorziet hij dat het uitvoeringsbudget van het UWV in 2015 ongeveer 600 miljoen euro lager is dan nu. Er zijn plannen om de WGA volledig te privatiseren. U heeft dan niet langer de mogelijkheid om gedifferentieerde premie aan het UWV te betalen. Als dit gebeurt, betekent dit voor uw onderneming dat u het risico zelf moet dragen of bij een verzekeraar moet gaan verzekeren. De bestaande WGA-schadelast zal niet door verzekeraars worden overgenomen. U gaat hier dan mogelijk een extra restpremie voor betalen aan het UWV. De schattingen van deze premie liggen rond de 0,5% over de totale loonsom gedurende tien jaar! Kostenontwikkeling publieke WGA-premie De gemiddelde gedifferentieerde premie bij het UWV is de afgelopen jaren gestegen. Ook zijn een aantal parameters aangepast waardoor u bij instroom jaarlijks meer gaat betalen. Voor het berekenen van de premie bij het UWV wordt gewerkt met een correctiefactor. Deze factor bepaalt in welke mate WGA-instroom van uw werknemers wordt doorbelast in uw gedifferentieerde premie. Deze correctiefactor is de afgelopen jaren gestegen van 0,69 in 2009 tot 1,96 in Ook de komende jaren zal de gedifferentieerde WGA premie waarschijnlijk blijven stijgen. Premie onder druk door aantal uittreders Ieder half jaar treedt weer een grote groep bedrijven uit. Dit zorgt ervoor dat er steeds minder bedrijven bij het UWV blijven én ook voor een verdere premiestijging bij het UWV. Doordat het UWV werkt met een omslagstelsel is de premie veel gevoeliger voor schommelingen in het werknemersbestand. Op basis van het bovenstaande is het voor iedere onderneming in ieder geval zinvol een analyse te laten maken en een advies te krijgen over de verschillende opties. WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 3 van 8

5 4. Specifieke regels voor grote werkgevers Voor grote werkgevers (loonsom groter dan ) gelden een aantal specifieke regels op het gebied van WGA Eigen Risicodragerschap. Grote risico s bij WGA-instroom De bandbreedte tussen de minimum- en maximumpremie is bij grote werkgevers 2,13%. Met name door de correctiefactor van 1,96 wordt u als grote werkgever extra bestraft indien u WGA Instroom heeft. Maatwerkberekeningen mogelijk Voor grote werkgevers is het mogelijk om ook bestaande WGA-instroom en bestaande langdurig zieke werknemers mee te verzekeren bij een private verzekeraar. U betaalt voor dit instroomrisico een koopsom, die ook in de premie verwerkt kan worden. Doordat verzekeraars geen correctiefactor hanteren, bent u als grote werkgever met WGA instroom in veel gevallen voordeliger uit bij een verzekeraar. Daarnaast profiteert u bij een verzekeraar van een premiegarantie voor drie of vijf jaar. Dit tezamen met het eerder geschetste risico van afschaffing van het publieke stelsel, zorgt ervoor dat iedere grote werkgever in ieder geval een afweging (en berekening) zou moeten maken. Vergelijk Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs biedt van een groot aantal verzekeraars oplossingen voor het WGA Eigen Risicodragerschap. Op basis van een risico-inventarisatie vragen wij offertes op van verschillende private verzekeraars en vergelijken deze onderling en ten opzichte van het UWV. In veel gevallen is de premie bij een private verzekeraar lager dan bij het UWV. Het onderbrengen van het WGA-risico bij een private verzekeraar biedt daarnaast veel voordelen op het gebied van reïntegratie en preventie. WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 4 van 8

6 Bijlage 1 Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen; Besluit: Artikel 1 Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2011 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Gemiddelde premieplichtig loon Grens grote/kleine werkgever Gemiddelde percentage 0,55% 0,53% 0,49% Maximumpremie grote werkgevers 2,20% 2,12% 1,96% Maximumpremie kleine werkgevers 1,65% 1,59% 1,47% Minimumpremie kleine werkgevers 0,56% 0,59% 0,27% Minimumpremie grote werkgevers 0,07% 0,06% 0,00% Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,28% 0,36% 0,71% Rekenpercentage 0,62% 0,59% 0,47% Correctiefactor werkgeversrisico 1,96 1,47 0,69 Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever 1 jaar bekend 5,00 5,00 5,00 2 jaar bekend 2,50 2,50 2,50 3 jaar bekend 1,66 1,66 1,66 4 jaar bekend 1,25 1,25 1,25 Artikel 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Amsterdam, 2 augustus 2010 Voorzitter Raad van bestuur, J.M. Linthorst. WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 5 van 8

7 Toelichting Algemeen Op grond van artikel 38, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) stelt Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) een voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk rekenpercentage en gemiddelde percentage vast. In het Besluit Wfsv zijn regels gesteld over de wijze waarop het rekenpercentage en het gemiddelde percentage worden vastgesteld. Tevens zijn daarin regels gesteld over de wijze waarop de opslag of korting wordt berekend en regels over de percentages die ten hoogste aan een werkgever in rekening mogen worden gebracht en die ten minste in rekening moeten worden gebracht.op grond van het Besluit Wfsv stelt UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WGA voor de werkgever. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar Gemiddelde premieplichtige loon Het gemiddelde premieplichtige loon dient als basis voor het onderscheid tussen grote en kleine werkgevers. Kleine werkgever is de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar (2009) dat aan het premiejaar (2011) vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon ( ); grote werkgever is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Gemiddelde percentage Het gemiddelde percentage is het percentage bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel b, van de Wfsv, en artikel 2.8 van het Besluit Wfsv. Dit percentage is het totaalbedrag van de in 2011 verwachte lasten verminderd met de verwachte niet-premiebaten van de Werkhervattingskas, vermenigvuldigd met honderd, welke uitkomst wordt gedeeld door het totaalbedrag van het in het premiejaar verwachte premieplichtige loon én te betalen uitkeringen. Rekenpercentage Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv en artikel 2.7 van het Besluit Wfsv, wordt afgeleid van het gemiddelde percentage. Daarbij wordt gecorrigeerd voor het effect van de maximumpremie op de premieopbrengst en de verplichting om een voldoende reserve voor de Werkhervattingskas te vormen en in stand te houden. Maximumpremie Artikel 2.14, eerste lid, van het Besluit Wfsv bepaalt dat de gedifferentieerde premie voor grote werkgevers ten hoogste vier maal het gemiddelde percentage is en voor kleine werkgevers ten hoogste drie maal het gemiddelde percentage. Het maximum vloeit voort uit de vaststelling van het gemiddelde percentage. Minimumpremie In artikel 2.14, tweede lid, van het Besluit Wfsv is bepaald op welke wijze de minimumpremie wordt berekend. De minimumpremie voor grote werkgevers is ten minste nihil. Gemiddelde werkgeversrisicopercentage Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage is het percentage bedoeld in artikel 2.9, derde lid, van het Besluit Wfsv, en is kort gezegd het quotiënt van de uitkeringslasten WAO en WGA 2009, gedurende de periode van vijf jaar vanaf de dag van ingang, bedoeld in artikel 117 en artikel 117b Wfsv, dus ingegaan in de periode 2004 tot en met 2009, en het gemiddelde premieplichtige loon in de jaren 2005 tot en met WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 6 van 8

8 Correctiefactor werkgeversrisico De spreiding van de individuele werkgeversrisicopercentages wordt in lijn gebracht met het gemiddelde percentage door de afwijkingen van deze werkgeversrisicopercentages ten opzichte van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage te vermenigvuldigen met een correctiefactor.deze correctiefactor is in artikel 2.9, twaalfde lid, van de Wfsv gedefinieerd als een breuk met als teller het gemiddelde percentage en als noemer het gemiddelde werkgeversrisicopercentage. Correctiefactor ontbrekende jaren Voor werkgevers die niet gedurende de gehele periode die bepalend is voor het individueel en het gemiddelde werkgeversrisicopercentage (berekeningstijdvak) werkgever zijn geweest, is in artikel 2.12 van het Besluit Wfsv een correctie voorgeschreven op het individueel werkgeversrisicopercentage. De correctie doet zich voor indien de werkgever is gestart vóór 2009, maar niet gedurende de gehele periode van 2005 tot en met 2009 werkgever is geweest, of de werkgever heeft binnen de periode van 2005 tot en met 2009 een periode waarin hij geen werknemers heeft gehad en dus geen werkgever is geweest. In deze situaties kan een individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald over een onvolledige periode. Voor ieder ontbrekend jaar wordt een correctie toegepast. De correctiefactor is berekend door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over de periode van 2005 tot en met 2009 te delen door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over het aantal beschikbare jaren. Startende werkgever De grote werkgever die in 2009, 2010 of 2011 start, betaalt op grond van artikel 2.13 van het Besluit Wfsv, het rekenpercentage, de kleine werkgever die in 2009, 2010 of 2011 start, betaalt de minimumpremie voor kleine werkgevers. Er kan namelijk geen individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald. Aan de hand van de loonsom in het jaar waarin de werkgever is gestart wordt bepaald of de werkgever een grote of een kleine werkgever is. Opslagen/kortingen De individuele opslag of korting voor een werkgever is gelijk aan het individuele werkgeversrisicoper-centage, bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van het Besluit Wfsv, verminderd met het gemiddelde werkgeversrisicopercentage (art. 2.9, derde lid, Besluit Wfsv), vermenigvuldigd met de correctiefactor werkgeversrisico. Inwerkingtreding Het onderhavige besluit treedt in werking op 1 januari Voorzitter Raad van bestuur, J.M. Linthorst. WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 7 van 8

9 Een nadere kennismaking! Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Sinds de oprichting in 1959 is de Thoma Groep inmiddels uitgegroeid naar een onderneming met vestigingen in Borne, Brummen, Deventer, Doetinchem, Lochem en Rijssen. Met 6 vestigingen en 70 medewerkers is Thoma Assurantieen Pensioenadviseurs de grootste onafhankelijke speler in Oost- Nederland met een ruime ervaring in de financiële dienstverlening. We staan bekend om onze professionele analyse van pensioenen verzekeringspakketten, onze snelle, gedegen offertes en de voortvarende afhandeling. Zowel particulieren als bedrijven, waaronder beursgenoteerde ondernemingen, maken dankbaar gebruik van onze expertise. Deze expertise is terug te vinden in onze diverse specialistenbureaus; een Bedrijvenbureau voor zakelijke schadeverzekeringen; een Employee Benefitsbureau voor alle arbeidsongeschiktheid- en werknemersvoorzieningen; een Pensioenbureau voor alle inkomensvoorzieningen; en een Hypothekenbureau voor allerlei financieringen. Daarnaast is de Thoma Groep gevolmachtigde van diverse grote maatschappijen, waarmee de schadeafhandeling direct en rechtstreeks gedaan kan worden. Hierdoor kan de Thoma Groep zich met recht Regisseur in financiële zaken noemen. Vestigingen Lochem Borne Larenseweg 50 Grotestraat 216 Telefoon zakelijk Telefoon zakelijk Fax Fax Brummen Deventer Marktplein 11 Mr. H.F. de Boerlaan 22 Telefoon zakelijk Telefoon zakelijk Fax Fax Doetinchem Rijssen Plantsoenstraat 91 Enterstraat 28 Telefoon zakelijk Telefoon zakelijk Fax Fax Postadres Postbus 16, 7240 AA Lochem Website: WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven pagina 8 van 8

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture

Nadere informatie