Modernisering Ziektewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modernisering Ziektewet"

Transcriptie

1 Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014 en verder Uit de onderzoeken naar de instroomcijfers van de WIA is gebleken dat instroom vanuit de Ziektewet onverminderd hoog is. De WIA-instroom vanuit werkgevers is aanzienlijk gedaald, sinds de invoering van alle nieuwe maatregelen tot nu toe. Op 23 april 2013 is daarom een wetsvoorstel ingediend om de aantallen WIA-instroom via de Ziektewet te beperken. De voorgestelde maatregelen in de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters richt zich daarmee op de vangnetters zonder werkgever en enkele maatregelen worden al per 1 januari 2013 van kracht. Sterker nog: de instroomcijfers van 2012 zijn al bepalend voor de premiestelling in Vangnetters Een belangrijke maatregel in deze wet is dat werkgevers financieel mede verantwoordelijk worden gemaakt bij wijze van een financiële prikkel bij instromende vangnetters waarbij de eerste ziektedag bij die werkgever heeft plaats gevonden. Echter, niet alle vangnetters worden toegerekend aan de werkgevers. Het betreft alleen de uitzendkrachten en geëindigde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De zogenaamde Flexwerkers. Aan de werkgevers wordt niet toegerekend de ziekte wegens zwangerschap of bevalling en ziekte wegens orgaandonatie. Belangrijk is ook te melden dat een ex-werknemer die eenmaal een WW-uitkering heeft aangevraagd bij ziekte niet meer wordt toegerekend aan de ex-werkgever. Financiële prikkel De financiële prikkel zien wij terug komen op een wijze die wij gelukkig al kennen: de geïndividualiseerde differentiatie van de premie aan inhoudingsplichtigen, zoals de huidige WGA-premie. Op basis van een bepaalde formule worden de uitkeringsgelden Ziektewet van een kalenderjaar terug (per 2014 de instroom van 2012) berekend tot een individuele premiehoogte aan die werkgever. Heeft een werkgever dus een medewerker de ziektewet in laten gaan, dan zal het tweede kalenderjaar erna het premiepercentage van deze werkgever stijgen. Werkgevers krijgen dus te maken met een extra premie in hun administratie: de Ziektewet Flex. En als de werkgever nou eens hoofdpijn krijgt van deze Ziektewet?

2 Maar er komt nóg een premie bij, voorlopig. Per 1 januari 2014 komt ook de WGA-Flex in de administratie. Namelijk, ook de eventueel volgende WGA-uitkeringen van Flexwerkers worden toegerekend aan de werkgevers. De premie WGA-Flex werkt ook op dezelfde wijze. Deze premie wordt per 2016 samengevoegd met de huidige WGA geïndividualiseerde premie. Hiermee wordt bereikt dat werkgevers net als bij gewone werknemers mede financieel geprikkeld worden voor de duur van 12 jaar (2 jaar ziektewet, 10 jaar WGA). Gaat de werkgever nu ineens meer premies betalen? Dat hoeft niet. Voor uw beeldvorming is het ook goed om te vertellen dat iedere werkgever voorheen ook wel meebetaalde aan deze categorie, namelijk een deel van de premie in het sectorfonds. Het premiepercentage sectorfonds zal dus dalen. Andere maatregelen Het is ook goed om te noemen dat er nog andere maatregelen in deze wet staan die voor werkgevers als positief kunnen worden ervaren. Voor uitzendbureaus vervalt bijvoorbeeld de verplichting om twee weken loon door te betalen bij uit dienst tredende zieke werknemers. De verplichting tot een garantieverklaring inzake eigen risicodragers voor de ziektewet komt te vervallen. Ook de verplichte koppeling voor eigen risico dragen voor de WGA met de Ziektewet vervalt. UWV krijgt een verruimde mogelijkheid om proefplaatsing tegenwoordig zes maanden te kunnen inzetten. UWV zal convenanten kunnen opzetten met werkgeversorganisaties (branches, sectoren, individuele grote werkgevers) om afspraken te maken over de samenwerking in deze gevallen. Maatregelen voor de vangnetter zelf Misschien een beetje onderbelicht in de nieuwsberichten tot nu toe, maar ook de vangnetter zelf krijgt een aantal beperkende maatregelen. Ten eerste wordt de definitie van ziekte gewijzigd bij alle ziektegevallen per en erna. Voorheen was je ziek als de vangnetter zijn eigen werk niet kon uitvoeren vanwege ziekte. Nu ben je alleen nog maar ziek als de vangnetter voor alle geaccepteerde arbeid (dus ook ander werk) niet in staat is te werken door ziekte. Ten tweede wordt de sollicitatieplicht en reintegratieverplichting verscherpt conform de WIA-regels. Handelingen in de praktijk De impact van deze maatregelen is groot. Het UWV bijvoorbeeld zal meer in overleg moeten treden met betreffende ex-werkgevers. UWV moet de premieberekeningen opmaken. Hierbij is de verwachting dat deze werkzaamheden afnemen doordat verwacht wordt dat werkgevers eigen risicodrager worden. De Belastingdienst wordt belast met de mededelingen en inhoudingen van de ZW-flex en de WGA-flex, maar per 2016 worden de huidige WGA gedifferentieerde premies en de WGAflex samen gevoegd. Per 2016 is er administratieve verlichting voor de Belastingdienst, omdat de kleine werkgevers dan niet meer individueel maar per sector een premievaststelling krijgen. De werkgevers zullen verschillende acties kunnen ondernemen om zelf grip te houden op de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Ten eerste is het belangrijk om te toetsen of de mededeling van de Belastingdienst en de toegestuurde overzichten van het UWV wel kloppen. De ervaringen tot zover zijn schrikbarend. Er worden onterecht Ziektewetuitkeringen in de premie doorgerekend, omdat dit bijvoorbeeld WAZO-gevallen zijn geweest, of Wajongers, of zelfs uitkeringen van personen die nooit gewerkt hebben voor de betreffende werkgever. Administreer dus vanaf 2012 de ziektegevallen en de aard van de betreffende werknemers en controleer deze met de informatie van Belastingdienst en UWV. Ook op het gebied van het vastleggen van afspraken met werknemers zal de werkgever aanvullingen willen treffen. Leg afspraken vast met de werknemers over de regels bij ziekmeldingen bij en na uitdiensttreding. De (na)zorg als werkgever bij ontslag van de werknemer wordt intensiever. Als u er voor zorgt dat de werknemer onmiddellijk de WW-uitkering aanvraagt en niet ziek uit dienst gaat, dan loopt de werkgever minder risico s. Maak afspraken met het UWV over de informatie-uitwisseling bij een zieke ex-werknemer, immers een melding bij het UWV van die zieke ex-werknemer moet zo snel mogelijk ook bij de ex-werkgever bekent zijn. De werkgever zal in combinatie met UWV de reintegratie-inspanningen gaan doen, waarbij wellicht uitbreiding van de dienstverlening van een eventuele arbodienst nodig is. Een werkgever kan het verzoek doen aan het UWV om de uitkering te verlagen in het geval de zieke ex-werknemer onvoldoende meewerkt aan de reintegratie-inspanningen. Immers, gezien de financiële prikkel heeft de ex-werkgever een groot belang in een snel herstel van de ex-werknemer. Werkgevers kunnen per 2014 wel eigen risico drager worden voor de ZW-flex, maar tot 2016 niet voor de WGA-flex. Als de werkgever eigen risico wil dragen voor de ZW-flex, dan moet deze melding voor 2 oktober 2013 bij de Belastingdienst binnen zijn. Werkgevers zullen offertes moeten opvragen voor de herverzekering van deze categorie.

3 Verzekeraars moeten producten maken voor deze categorie. Werkgevers willen voor oktober 2013 een verzekeringsvergelijking doen tussen de offertes en het publieke bestel. Er zijn momenteel berichten dat het de Belastingdienst niet gaat lukken om alle premie-mededelingen voor deze datum te verstrekken, waardoor vergelijking moeilijk wordt. De Belastingdienst geeft de mogelijkheid een proforma-aanvraag Eigen risicodragerschap te doen om vervolgens voor 1 december 2013 tot een feitelijke beslissing te komen. Dit is het geval als inderdaad niet alle informatie tijdig aanwezig kon zijn. Voor met name de kleine werkgevers (zie hieronder Premieberekening in de praktijk) zal de particuliere premie heroverwogen moeten worden, aangezien de premieberekening van het publieke bestel wijzigt. Op basis van de beschikbare para-meters (van premieberekening) kunnen we wel benaderen wat de publieke premie ongeveer zal zijn, mits de werkgever zijn instroomverleden bekent heeft. Werkgevers die nu al eigen risico drager zijn voor de WGA en dat straks ook voor de WGA-flex per 2016 willen, zullen hun verzekering en garantieverklaring moeten uitbreiden. Premieberekening in de praktijk Er gelden drie vormen van premieberekening in de ZW-flex en WGAflex per Er wordt onderscheid gemaakt in de omvang van de werkgeverschap. Een grote werkgever heeft volgens de regelgeving een loonsom van 100 maal het gemiddelde loonsom (2014: maal 100 is ) of meer. Een middelgrote werkgever is gedefinieerd tot deze grens en begint bij 10 maal de gemiddelde loonsom, dus vanaf Een kleine werkgever is gedefinieerd tot aan deze grens van 10 maal de gemiddelde loonsom. Een grote werkgever krijgt dan: een geïndividualiseerde premieberekening ZW-flex een geïndividualiseerde premieberekening WGA-flex (geen mogelijkheid tot ER tot 2016) een geïndividualiseerde premieberekening van de bestaande WGA-gedifferentieerd (met ER mogelijkheid) Per 2016 een geïndividualiseerde premieberekening ZW-flex Per 2016 een geïndividualiseerde premieberekening WGA-totaal Een middelgrote werkgever krijgt dan: een deels geïndividualiseerde en deels sectoraal bepaalde premieberekening ZW-flex een deels geïndividualiseerde en deels sectoraal bepaalde premieberekening WGA-flex (geen mogelijkheid tot ER tot 2016) een deels geïndividualiseerde en deels sectoraal bepaalde premieberekening van de bestaande WGA-gedifferentieerd Per 2016 een deels geïndividualiseerde en deels sectoraal bepaalde premieberekening ZW-flex Per 2016 een deels geïndividualiseerde en deels sectoraal bepaalde premieberekening WGA-totaal Een kleine werkgever krijgt dan: een volledig sectoraal bepaalde premieberekening ZW-flex een volledig sectoraal bepaalde premieberekening WGA-flex (geen mogelijkheid tot ER tot 2016) een volledig sectoraal bepaalde premieberekening van de bestaande WGA-gedifferentieerd Per 2016 een volledig sectoraal bepaalde premieberekening ZW-flex Per 2016 een volledig sectoraal bepaalde premieberekening WGA-totaal De premie parameters zijn per begin september bekent gemaakt. De rekenpremies zijn in 2014 voor: ZW-flex 0,34% WGA-flex 0,18% WGA-diff 0,51% Ook zijn er al criteria voor minimum en maximum grenzen aan deze premies, waarbij grote werkgevers tot ongeveer minimaal een kwart van deze premies en tot ongeveer maximaal 4 maal deze premies kan worden aangeslagen. In de bijlage is de publicatie uit de Staatscourant (nr 24667) toegevoegd waarop alle benodigde cijfers bekend zijn gemaakt. Gezien deze cijfers is de conclusie te trekken dat de fluctuatie tussen de laagste premies en de hoogste premies circa 3,5 procent is. Met name in de arbeidsintensieve sectoren / branches kan deze nieuwe wet aanzienlijke gevolgen hebben in de loonkosten en wellicht daarmee ook in hun concurrentiepositie. Bijvoorbeeld een werkgever met een loonsom van kan tussen laag en hoog een kostenverschil hebben van circa per jaar! Kortom, het loont om veel aandacht te besteden aan de beperking van flexwerkers en ziekte, omdat deze laatstgenoemde kosten door de werkgever te beïnvloeden zijn.

4 Markus Verbeek Praehep De opleidingspartner voor financiële professionals Korte cursussen & Permanente Educatie Financieel-economisch & Administratief Accountancy Fiscaal Payroll Management Internationaal

5 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr september 2013 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen; Besluit: Artikel 1 Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld: Gemiddelde premieplichtig loon Grens kleine/middelgrote werkgever Grens middelgrote/grote werkgever Artikel 2 Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor de premiecomponent WGA voor vaste dienstbetrekkkingen voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld: Rekenpercentage 0,51% Gemiddelde percentage 0,49% Maximumpremie werkgevers 1,96% Minimumpremie werkgevers 0,12% Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,27% Correctiefactor werkgeversrisico 1,44 Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever 1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend Sectorale premies 5,00 2,50 1,66 1,25 Bijlage Artikel 3 Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor de premiecomponent WGA voor flexibele dienstbetrekkingen voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld: Rekenpercentage 0,18% Gemiddelde percentage 0,17% Maximumpremie werkgevers 0,68% Minimumpremie werkgevers 0,04% Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,02% Correctiefactor werkgeversrisico 2,00 Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever 1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend Sectorale premies Voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven geldt een afwijkende maximumpremie van 3,28%. Artikel 4 Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2014 worden voor de premiecomponent ZW Bijlage 1 Staatscourant 2013 nr september 2013

6 voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld: Rekenpercentage 0,34% Gemiddelde percentage 0,31% Maximumpremie werkgevers 1,24% Minimumpremie werkgevers 0,07% Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,10% Correctiefactor werkgeversrisico 2,00 Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever 1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend Sectorale premies Voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven geldt een afwijkende maximumpremie van 7,77%. Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Whk Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Amsterdam, 20 augustus 2013 B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur Bijlage 2 Staatscourant 2013 nr september 2013

7 BIJLAGE SECTORALE PREMIES Sector WGA-vast WGA-flex ZW-flex 1 Agrarisch bedrijf 0,65 0,11 0,27 2 Tabakverwerkende industrie 0,42 0,14 0,04 3 Bouwbedrijf 0,89 0,27 0,52 4 Baggerbedrijf 0,10 0,03 0,08 5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 1,08 0,21 0,52 6 Timmerindustrie 0,76 0,37 0,58 7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,52 0,26 0,58 8 Groothandel in hout,zagerijen,schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,49 0,14 0,27 9 Grafische industrie 0,53 0,31 0,48 10 Metaalindustrie 0,33 0,09 0,12 11 Elektrotechnische industrie 0,24 0,07 0,06 12 Metaal-en technische bedrijfstakken 0,52 0,16 0,32 13 Bakkerijen 0,60 0,24 0,46 14 Suikerverwerkende industrie 0,75 0,16 0,21 15 Slagersbedrijven 1,19 0,34 0,60 16 Slagers overig 1,01 0,24 0,34 17 Detailhandel en ambachten 0,56 0,24 0,56 18 Reiniging 1,77 0,45 0,82 19 Grootwinkelbedrijf 0,79 0,20 0,38 20 Havenbedrijven 0,37 0,17 0,30 21 Havenclassificeerders 0,76 0,27 0,29 22 Binnenscheepvaart 0,51 0,14 0,45 23 Visserij 0,95 0,17 0,20 24 Koopvaardij 0,24 0,09 0,20 25 Vervoer KLM 0,06 0,02 26 Vervoer NS 0,61 0,06 0,04 27 Vervoer posterijen 0,61 0,12 0,25 28 Taxivervoer 0,94 0,70 1,58 29 Openbaar Vervoer 0,65 0,05 0,12 30 Besloten busvervoer 0,55 0,30 0,73 31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,04 0,06 0,24 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,55 0,24 0,51 33 Horeca algemeen 0,33 0,26 0,65 34 Horeca catering 1,13 0,38 0,67 35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,51 0,14 0,27 38 Banken 0,32 0,07 0,13 39 Verzekeringswezen 0,31 0,11 0,12 40 Uitgeverij 0,49 0,25 0,32 41 Groothandel I 0,29 0,11 0,22 42 Groothandel II 0,38 0,15 0,27 43 Zakelijke Dienstverlening I 0,26 0,08 0,14 44 Zakelijke Dienstverlening II 0,20 0,14 0,27 45 Zakelijke Dienstverlening III 0,27 0,17 0,31 46 Zuivelindustrie 0,34 0,06 0,14 47 Textielindustrie 0,97 0,34 0,22 48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,97 0,22 0,34 49 Chemische industrie 0,51 0,09 0,16 50 Voedingsindustrie 0,42 0,11 0,18 51 Algemene industrie 0,42 0,10 0,12 52 Uitzendbedrijven 0,14 0,82 4,44 53 Bewakingsondernemingen 0,85 0,37 0,60 54 Culturele instellingen 0,23 0,19 0,31 55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,65 0,23 0,46 56 Schildersbedrijf 0,91 0,28 0,69 57 Stukadoorsbedrijf 1,60 0,62 1,44 58 Dakdekkersbedrijf 0,90 0,28 0,91 3 Staatscourant 2013 nr september 2013

8 Sector WGA-vast WGA-flex ZW-flex 59 Mortelbedrijf 0,60 0,06 0,10 60 Steenhouwersbedrijf 1,18 0,16 1,03 61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,50 0,06 0,09 62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 0,35 0,05 0,02 63 Overheid, defensie 0,00 0,02 0,05 64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,44 0,04 0,06 65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,77 0,04 0,08 66 Overheid, overige instellingen 0,28 0,04 0,06 67 Werk en (re)integratie 2,13 0,47 1,01 68 Railbouw 0,66 0,03 0,02 69 Telecommunicatie 0,16 0,09 0,15 4 Staatscourant 2013 nr september 2013

9 TOELICHTING Algemeen Op grond van artikel 38, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) stelt Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) ten behoeve van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor alle takken van bedrijf en beroep een gelijk rekenpercentage en gemiddeld percentage vast. De gedifferentieerde premie Whk is opgebouwd uit drie premiecomponenten: WGA voor vaste dienstbetrekkingen, WGA voor flexibele dienstbetrekkingen en ZW voor flexibele dienstbetrekkingen. Ten behoeve van deze drie premiecomponenten worden drie rekenpercentages en drie gemiddelde percentages vastgesteld. In het Besluit Wfsv zijn regels gesteld over de wijze waarop de rekenpercentages en de gemiddelde percentages worden vastgesteld. Tevens zijn daarin regels gesteld over de wijze waarop de opslagen of kortingen worden berekend en regels over de percentages die ten hoogste aan een werkgever in rekening mogen worden gebracht en die ten minste in rekening moeten worden gebracht. Op grond van het Besluit Wfsv stelt UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WGA voor vaste dienstverbanden, de individuele premie WGA voor flexibele dienstverbanden en de individuele premie ZW. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar Het besluit heeft een naamswijziging ondergaan. Vorig jaar had het besluit de naam Besluit gedifferentieerde premie WGA 2013, dit jaar is de naam Besluit gedifferentieerde premie Whk Gemiddelde premieplichtige loon Het gemiddelde premieplichtige loon dient als basis voor het onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Kleine werkgever is de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar (2012) dat aan het premiejaar (2014) vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon ( ); middelgrote werkgever is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 10 maal en gelijk is aan of minder bedraagt dan 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon ( ); grote werkgever is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Gemiddelde percentage Het gemiddelde percentage is het percentage bedoeld in artikel 38, tweede lid, onderdeel b, van de Wfsv. Het gemiddelde percentage wordt voor elk van de drie premiecomponenten vastgesteld. In artikelen 2.11, 2.12 en 2.13 van het Besluit Wfsv zijn de regels voor de berekeningswijze voor de drie premiecomponenten vastgelegd. Het gemiddelde percentage wordt berekend door het totaalbedrag van de in 2014 verwachte lasten voor elk onderdeel verminderd met de verwachte niet-premiebaten van de Werkhervattingskas, te vermenigvuldigen met honderd, welke uitkomst wordt gedeeld door het totaalbedrag van het in het premiejaar verwachte premieplichtige loon én te betalen uitkeringen. Rekenpercentage Het rekenpercentage is het percentage bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv. Het rekenpercentage wordt voor elk van de drie premiecomponenten vastgesteld. In artikelen 2.11, 2.12, 2013 van het Besluit Wfsv zijn de regels voor de berekeningswijze voor de drie premiecomponenten vastgelegd. Het rekenpercentage is afgeleid van het gemiddeld percentage. Daarbij wordt gecorrigeerd voor het effect van de maximumpremie op de premieopbrengst en de verplichting om een voldoende reserve voor de Werkhervattingskas te vormen en in stand te houden. Maximumpremie Artikel 2.6, zesde lid, van het Besluit Wfsv bepaalt dat voor elke van de drie gedifferentieerde premiecomponenten voor grote werkgevers geldt dat deze ten hoogste vier maal het gemiddelde percentage bedraagt. Het maximum vloeit voort uit de vaststelling van het gemiddelde percentage. Voor elke premiecomponent wordt een maximumpremie vastgesteld. Voor werkgevers werkzaam in de sector Uitzendbedrijven (sector 52) geldt voor de gedifferentieerde premie WGA voor flexibele dienstverbanden en de gedifferentieerde premie ZW een afwijkend maximum van respectievelijk 4 maal de voor die sector geldende sectorale premie WGA-flex en 1,75 maal de voor die sector geldende sectorale premie ZW. 5 Staatscourant 2013 nr september 2013

10 Minimumpremie Artikel 2.6, zesde lid, van het Besluit Wfsv bepaalt dat voor elk van de drie gedifferentieerde premiecomponenten voor grote werkgevers geldt dat deze tenminste een kwart van het gemiddelde percentage bedraagt. Het minimum vloeit voort uit de vaststelling van het gemiddelde percentage. Voor elke premiecomponent wordt een minimumpremie vastgesteld. Gemiddelde werkgeversrisicopercentage De gemiddelde werkgeversrisicopercentages zijn de percentages bedoeld in artikel 2.11, derde lid, artikel 2.12, derde lid, en artikel 2.13, derde lid, van het besluit Wfsv. Deze percentages worden berekend door per premiecomponent de uitkeringslasten 2012, bedoeld in artikel 117 en artikel 117b Wfsv te delen door het premieplichtige loon in 2012 en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100. De uitkeringslasten 2012 betreffen voor de WGA-vast de lasten van uitkeringen ingegaan vanaf 1 januari 2007, voor de WGA-flex en ZW de lasten van uitkeringen ingegaan vanaf 1 januari Correctiefactor werkgeversrisico Voor elke van de drie premiecomponenten wordt de spreiding van de individuele werkgeversrisicopercentages in lijn gebracht met het gemiddelde percentage door de afwijkingen van dit werkgeversrisicopercentage ten opzichte van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage te vermenigvuldigen met een correctiefactor. De correctiefactoren zijn in artikel 2.11, zevende lid, artikel 2.12, zevende lid, en artikel 2.13, vierde lid, van de Wfsv per premiecomponent gedefinieerd als een breuk met als teller het rekenpercentage verminderd met de minimumpremie en als noemer het gemiddelde werkgeversrisicopercentage. De correctiefactor is voor de WGA-flex en ZW gemaximeerd op de waarde 2. Correctiefactor ontbrekende jaren Voor werkgevers die niet gedurende de gehele periode die bepalend is voor het individueel en het gemiddelde werkgeversrisicopercentage (berekeningstijdvak) werkgever zijn geweest, is in artikel 2.16 van het Besluit Wfsv een correctie voorgeschreven op het individueel werkgeversrisicopercentage. De correctie doet zich voor indien de werkgever is gestart vóór 2012, maar niet gedurende de gehele periode van 2008 tot en met 2012 werkgever is geweest, of de werkgever heeft binnen de periode van 2008 tot en met 2012 een periode waarin hij geen werknemers heeft gehad en dus geen werkgever is geweest. In deze situaties kan een individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald over een onvolledige periode. Voor ieder ontbrekend jaar wordt een correctie toegepast. De correctiefactor is berekend door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over de periode van 2008 tot en met 2012 te delen door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over het aantal beschikbare jaren. In 2014 is het aantal beschikbare jaren voor de WGA-flex en ZW maximaal 1. Startende werkgever De grote werkgever die in 2012, 2013 of 2014 start, betaalt op grond van artikel 2.17 van het Besluit Wfsv, het rekenpercentage, de kleine werkgever die in 2012, 2013 of 2014 start, betaalt de voor hem geldende sectorale premie. De middelgrote werkgever betaalt een gewogen gemiddelde van de voor hem geldende sectorale premie en het rekenpercentage. Opslagen/kortingen De individuele opslag of korting per premiecomponent voor een werkgever is gelijk aan het individuele werkgeversrisicopercentage, bedoeld in artikel 2.11, tweede lid, artikel 2.12, tweede lid, en artikel 2.13, tweede lid, van het Besluit Wfsv, verminderd met het gemiddelde werkgeversrisicopercentage (art. 2.11, derde lid, art. 2.12, derde lid, en art. 2.13, derde lid,besluit Wfsv), vermenigvuldigd met de correctiefactor werkgeversrisico. Sectorale premies De sectoraal bepaalde premies zijn de premies bepaald in artikel 2.10 van het Besluit Wfsv. Per premiecomponent wordt er per sector een premie berekend door de verwachte lasten in de sector in het premiejaar (2014) minus de niet-premiebaten te delen door de verwachte premieplichtige loonsom van de werkgevers in de sector in dat jaar. 6 Staatscourant 2013 nr september 2013

11 Inwerkingtreding Het onderhavige besluit treedt in werking op 1 januari B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur 7 Staatscourant 2013 nr september 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24667 2 september 2013 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27763 1 september 2015 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45432 1 september 2016 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49381 1 september 2017 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29917 28 oktober 2014 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2014, 2014-0000146890,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29792 25 oktober 2013 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17oktober 2013, 2013-0000140508,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36463 23 oktober 2015 Besluit goedkeuring premiepercentages sectorfondsen 2016 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58963 7 november 2016 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2016, 2016-0000228339,

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2015

WGA-instroom grote werkgevers in 2015 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 205 Instroomcijfers WGA 205 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wga. U kunt ook

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22294 2 november 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2012, nr. IVV/FB/2012/15572,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19630 2 november 2011 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2011, IVV/FB/11/19161,

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2014

WGA-instroom grote werkgevers in 2014 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 204 Instroomcijfers WGA 204 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Herplaatsing van de publicatie in de Staatscourant van 2 november 2011, nr.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Herplaatsing van de publicatie in de Staatscourant van 2 november 2011, nr. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19629 11 november 2011 Herplaatsing Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2011,

Nadere informatie

Hoofdstuk (blz. 22): Eenmaal per jaar aanvragen/beëindigen WGA eigen risicodragerschap

Hoofdstuk (blz. 22): Eenmaal per jaar aanvragen/beëindigen WGA eigen risicodragerschap Addendum oktober 2013 Hoofstuk 2.3.2 (blz. 20): Verbreding grondslag premiekortingen Door invoering van de wet Verzamelwet SZW 2012 zijn er wijzigingen in de premiekortingen ten behoeve van het sectorfonds.

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2014 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) ICT BSU 4 Gegevensdiensten en Data Integratie (ICT) Afdeling ICT Data Warehouse (DWH) Postadres

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Datawarehouse (DWH) Postadres Postbus

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013

WGA-instroom grote werkgevers in 2013 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Instroomcijfers WGA 2013 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2011

WGA-instroom grote werkgevers in 2011 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2011 Instroomcijfers WGA 2011 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

STAATSCOURANT. 25 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

STAATSCOURANT. 25 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 17975 25 november 2009 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2009, nr. IVV/FB/2009/25656,

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2012 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2012 Instroomcijfers WGA 2012 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Premies sociale verzekeringen

Premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen Per 1 juli 2004 De premieheffing voor de sociale verzekeringswetten vindt plaats over het brutoloon SV. U als werkgever moet de zogenaamde werkgeverspremies betalen. Voor

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2015. Let op! Als de werknemer in september 2015 65 is geworden,

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007 Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ) Datawarehouse Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam

Nadere informatie

bevordering reïntegratie (AMBER)

bevordering reïntegratie (AMBER) Lisv Besluit vaststelling budgetten 1998 loonsuppletie, loonkostensubsidie en inwerk- en begeleidingssubsidie en scholing Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, Gelet op artikel 76g ; Besluit:

Nadere informatie

Premievaststelling Sectorfondsen 2013

Premievaststelling Sectorfondsen 2013 Premievaststelling Sectorfondsen 2013 Uitvoering Werknemersverzekeringen, Amsterdam augustus 2012 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Financieel Economische Zaken afdeling Planning, Control

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2014

Premievaststelling. Sectorfondsen 2014 Premievaststelling Sectorfondsen 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 5 3. Sectorpremies 2014 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2016. Let op! Als de werknemer in juni 2016 65 is geworden,

Nadere informatie

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren 2014 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Planning Control & Analyse

Nadere informatie

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren

Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren Aanvullende informatie over sociale verzekeringen naar sectoren 2015 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Planning Control & Analyse

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies 2016 De overheid heeft op 1 september de premies en parameters voor de Werkhervattingskas van het jaar 2016

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Augustus 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UW) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres UW Hoofdkantoor

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2015

Premievaststelling. Sectorfondsen 2015 Premievaststelling Sectorfondsen 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 6 3. Sectorpremies 2015 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Disclaimer: Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er geen rechten aan worden

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas berekend worden

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

WGA op zijn kop per 2014!

WGA op zijn kop per 2014! WGA op zijn kop per 2014! WGA- en ZW-premies 2014: een totaal vernieuwde financieringssystematiek Traditiegetrouw publiceert het UWV elk jaar in de eerste week van september de nieuwe WGA premies voor

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

november 2016 de redactie

november 2016 de redactie VOORWOORD Sociaal Memo Actueel november 2016 geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid die in de afgelopen maanden bekend zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn de gewijzigde

Nadere informatie

Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012

Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.629 Besluiten premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WIA en WAO 2012 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2011, nr. 21409, d.d. 29.11.2011 (ZW) Staatscourant

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 1. Werkgevers en zieke werknemers 7 2. Berekening premies UWV 2018 9 2.1. Premies naar werkgeversgrootte

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Werkgeversadvies 2016 Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Waar zitten de kansen in 2016? Waar komen we vandaan sinds 2006 2006: 4 jaar WGA ER 2007: WGA ER naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43621 4 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, nr. 2015-0000287474,

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2015:306

ECLI:NL:RBZWB:2015:306 ECLI:NL:RBZWB:2015:306 Instantie Datum uitspraak 22-01-2015 Datum publicatie 17-02-2015 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer AWB - 14 _ 2831 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 September 2009 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres

Nadere informatie

Premievaststelling. Sectorfondsen 2017

Premievaststelling. Sectorfondsen 2017 Premievaststelling Sectorfondsen 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Totale fondsenontwikkeling sectorfondsen 9 3. Sectorpremies 2017 en enkele opvallende ontwikkelingen

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2016 7 2. Gevolgen voor individuele werkgevers in 2016 15 2.1. Werkgevers en eigenrisicodragerschap

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 223 Besluit van 16 juni 2014 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met het premiepercentage van de gedifferentieerde premie ten behoeve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27771 8 oktober 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2013, 2013-0000129397,

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

Offerte Aanvraagformulier

Offerte Aanvraagformulier Offerte Aanvraagformulier Verzuimverzekering 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:.. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie