Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA"

Transcriptie

1 Schadelastbeperking: Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Nationale Administrateursdag november 2016 Door Marjol Nikkels

2 De werkgever betaalt de rekening Van Pemba, via premiedifferentiatie WGA, naar BeZaVa Pemba ( ) werkgever werd 5 jaar financieel verantwoordelijk voor WAO o.b.v eigen werkgeversrisico Vanaf 2007 : premiedifferentiatie WGA-vast (structuur conform Pemba maar andere grenzen, klein - groot) Bezava regelt vanaf 2014 ook rekening flex voor werkgever en kleine bedrijven betalen weer sectorale premie 2

3 Kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werknemer Theo 1e jr. loondoorbetaling bij ziekte : e jr. loondoorbetaling bij ziekte : Re-integratie en arbokosten : WGA doorbelasting : 10 jaar - ca. : (*) Totaal : (**) WGA doorbelasting bestaat uit: 10 jaar lang het uitkeringsbedrag dat de (ex-)werknemer ontvangt in de LGU periode en de vervolguitkering Let op: Doorbelasting is gedurende een periode van 10 jaar, de uitkering loopt echter tot maximaal de pensioenleeftijd!! (*) Doorbelasting als gedifferentieerde premie of als premie eigenrisicodrager. (**) Daarnaast nog indirecte verzuimkosten, zoals vervangende kracht, productiviteitsverlies, omzetverlies 3

4 Welke rekening betaalt werkgever? Uitkering WGA Loongerelateerde uitkering Vervolguitkering Loonaanvullingsuitkering Last voor de werkgever Loongerelateerde uitkering Vervolguitkering (Fictieve) vervolguitkering Rekening gedurende maximaal 10 jaar (tenzij no-risk)! Loongerelateerde uitkering is lager indien persoon volledig zijn resterende verdiencapaciteit benut. Er mag geen negatieve re-integratie prikkel van toepassing zijn. Vandaar toerekening (fictieve) vervolguitkering wanneer de werknemer een loonaanvullingsuitkering krijgt De vervolguitkering die bij een WGA % dossier doorbelast wordt is 70% van het minimumloon: 70% * ,82 = ,17 4

5 Vraag: Waarom laten werkgevers zoveel geld liggen en worden publieke en private geldstromen nauwelijks gecontroleerd? Controleert uw organisatie de beschikking Werkhervattingskas (toerekening ZW- en WGA-uitkering) of de nota s aan de WGA-eigenrisicodrager? Benut u eventuele regres-mogelijkheden? Is bij de organisatie in beeld op welke werknemers de no-risk van toepassing is? 5

6 Is No-Risk voor iedereen in beeld? Maatregel Invulling maatregel No-Risk ZW No-Risk WIA Werkgevers hebben recht op Ziektewet via het UWV bij ziekte van een werknemer met structurele functionele beperkingen (SFB) of status arbeidsgehandicapte (AGH). Veelal binnen eerste vijf jaar van nieuwe dienstverband en gedurende vijf jaar na in dienst houden van werknemer die een WIA-uitkering toegekend heeft gekregen. Voor een Wajonger geldt onbeperkte no-risk. Ook kan no-risk verlengd zijn (nogmaals vijf jaar geldig). Bij WGA-instroom van een werknemer die aangenomen is met SFB of AGH en die binnen vijf jaar na dienstverband ziek is geworden, krijgt de werkgever NIET de WGA-lasten doorgerekend binnen het eigen risicodragerschap WGA of binnen de gedifferentieerde premie WGA. Voor een Wajonger geldt onbeperkte norisk. Ook kan no-risk verlengd zijn. 6

7 No risk en Ziektewetvangnet In dienst nemen No-risk Ziektewet vangnet Geen Toerekening WGA-lasten In dienst houden 7

8 Structureel functioneel beperkt (SFB) Een werknemer met een WGA-uitkering of een IVA-uitkering wordt beschouwd als iemand met structurele functionele beperkingen (SFB). Eindigt de uitkering bij een herbeoordeling, dan vervalt daarmee SFB! Een werknemer <35% a.o. is niet structureel functioneel beperkt tenzij na einde wachttijd: - de werknemer niet in dienst kon blijven bij de oude werkgever, niet zijn oude werkzaamheden kan doen, er 13 weken voor de WIA-keuring er nog geen nieuw dienstverband is gevonden; - De nieuwe werkgever neemt iemand aan met SFB en heeft recht op no-riskpolis en 3 jaar mobiliteitsbonus. 8

9 Indicatiestelling no-risk en premiekorting Door UWV Werkbedrijf: Het UWV Werkbedrijf verstrekt ook aan de gemeentelijke doelgroep (bijstand) indicatiestellingen op basis waarvan de no-risk en premiekorting geldt (art 29b lid 2 ZW); Een indicatiestelling is ook mogelijk wanneer het een onderwijsbeperking betreft (art. 29b lid 1 sub d en e ZW). 9

10 Breng no-riskrechten in kaart Werkgever mag twee maanden na start dienstverband vragen of werknemer een arbeidsgehandicaptenstatus heeft of structureel functioneel beperkt is (art. 38b ZW); Medische achtergronden of redenen hoeft werknemer niet te noemen; Resultaat: - Benut na uitvragen de no-riskpolis (controleer toerekeningen) - Benut de mobiliteitsbonus (= premiekorting) via de loonaangifte. 10

11 Totaal aantal a.o. uitkeringen dalen: WIA instroom nog te hoog m.n. door flex! 11

12 Bezava Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Middelgrote en grote werkgevers betalen vanaf 2014 naast WGA-vast ook een gedifferentieerde premie ZW Flex en WGA flex voor (tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan of die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking). Rekening over 12 jaar: ca ,- tot ,- 12

13 Bezava: modernisering van de Ziektewet Ontwikkeling aantal nieuwe WGA-uitkeringen (procenten van totaal) Vangnetter Geen vangnetter Bron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie cijfers 2010/2012 afgeleid uit informatie bij UWV-jaarverslag 2010 en 2012 Vangnetters kennen daarnaast een achterblijvende werkhervatting in de WGA (30% vs. 70%) 13

14 Gedifferentieerde premie Jaarlijks worden de gedifferentieerde premies vastgesteld door de Belastingdienst, op grond van de gegevens van het UWV. - UWV stuurt een brief naar de werkgever met daarin de gegevens van de uitkeringen welke voor het volgende jaar aan hem worden toegerekend - Gebaseerd op schadelast T-2 - De Belastingdienst stelt op basis van die gegevens de WGA en ZW-Flex premie vast. - Dus van groot belang dat jaarlijks de toerekening van het UWV en de Belastingdienst goed wordt gecontroleerd. 14

15 Flexmedewerker Einde contract Loondoorbetaling werkgever: art: 7:629 BW Uitkering Ziektewet Inkomen werknemer 104 weken Einde contract Activiteiten werkgever: WVP ERD: WVP UWV: WVP door UWW Re-integratieverplichtingen 104 weken 15

16 Ziek-uit-dienst-administratie Wordt er een ziek-uit-dienst-administratie bijgehouden? Meld zieke werknemer op laatste werkdag bij het UWV Verkort re-integratie verslag indien werknemer 6 10 weken ziek is Uitgebreid re-integratieverslag (arts stuurt medische deel) indien ziekte > 10 weken Let op dat bij onvoldoende re-integratie inspanning het UWV de ziekengelduitkering verhaalt op werkgever (verhaalsrecht UWV) 16

17 Gevolgen ZW-verzekerden: Eerstejaarskeuring Voor verzekerden met een eerste ziektedag op of na 1 januari 2013 is er na 52 weken een wijziging van zijn arbeid naar gangbare arbeid Gangbare arbeid is algemeen geaccepteerde arbeid Recht op Ziektewet vervalt als zieke werknemer vanaf 2e ziektejaar nog in staat is om tenminste 65% van het oude loon te verdienen Keuring volgens CBBS-systeem: kan verzekerde met gangbare arbeid meer dan 65% van zijn oude loon verdienen? Dezelfde wijze van keuren komt terug bij de WIA beoordeling! Gevolg: 40% uitstroom na 1 jaar Ziektewet en eerdere overgang naar Werkloosheidswet 17

18 Kosten (middel) grote werkgever WGA De uitkeringslasten komen 10 jaar voor rekening van de werkgever: Via een hogere gedifferentieerde WGA-premie (voor bedrijven die bij het UWV zijn) Als directe uitkeringslast: (voor bedrijven die eigenrisicodrager zijn en mogelijk een private verzekeringsdekking hebben) Let op: Bij regeling IVA geen marktwerking!! 18

19 19

20 Vaststelling premies Werkhervattingskas Sectorale premiedifferentiatie voor kleine werkgevers t.m. 10 maal de gemiddelde loonsom (tot en met ) Combinatie van sectorale en individuele premiedifferentiatie voor middelgrote werkgevers >10 t.m. 100 maal de gemiddelde loonsom (tussen t.m ) Individuele premiedifferentiatie voor grote werkgevers >100 maal de gemiddelde loonsom (boven ) 20

21 Verdeling sector premiedifferentiatie middelgroot Percentage individueel bepaalde premie naar werkgeversgrootte 21

22 Individueel werkgeversrisico over T-2 Jaar T is het jaar waarvoor de premie wordt vastgesteld T-2 is het refertejaar: uitkeringen in dat jaar bepalen hoogte van premie in jaar T Geldt voor zowel WGA-vast, WGA-flex als ZW-flex 22

23 Rekengrootheden Gemiddeld percentage Minimumpremie is 25% van gem. percentage. Maximumpremie is 400% van gem. percentage Rekenpercentage Gemiddelde percentage gecorrigeerd voor maximumpremie Gemiddelde werkgeversrisicopercentage uitgangspunt t-2: dus voor 2017 is dat 2015 Uitkeringen / premieplichtig loon Correctiefactor werkgeversrisico 23

24 Parameters Werkhervattingskas 2017 WGA totaal 2017 ZW-flex 2017 Rekenpercentage 0,76% 0,40% Gemiddelde percentage 0,74% 0,35% Maximumpremie 2,96% 1,4% Minimumpremie 0,18% 0,08% Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,39% 0,22% Correctiefactor 1,47 1,42 24

25 Gedifferentieerde premie Stap 1: Individueel werkgeversrisico berekenen (A.O.-lasten t-2 / gemiddelde loonsom t-6 t/m t-2) * 100 Stap 2: opslag of korting (Uitkomst stap 1 - gem. AO risico) * correctiefactor Stap 3: gedifferentieerde premie Rekenpercentage +/- uitkomst stap 2 Stap 4: controle of premie tussen minimum en maximum ligt 25

26 Groot bedrijf zonder WGA schade Individuele werkgeversrisicopercentage = 0% Premie WGA-totaal : 0,76% (rekenpercentage) + 1,47 * (0 0,39%) = 0,1867% afgekapt op twee decimalen naar beneden wordt dit 0,18%. OF eerst korting berekenen en van de rekenpremie afhalen: Korting 1,47 * (0 0,39%) = -0,5733% De korting halen we van de rekenpremie af, oftewel 0,76% minus 0,5733 = 0,1867% 0,18% 26

27 Groot bedrijf met WGA schade Gemiddelde premieplichtige loonsom : ,- Gedane WGA-uitkeringen in 2015: ,- Individueel werkgeversrisico is 1% (nl / * 100) Berekening opslag / korting : 1,47 * (1% - 0,39%) = 0,89% (uitkomst wordt naar beneden afgekapt) Totale gedifferentieerde premie: 0,76% (rekenpercentage) + 0,89% (opslag) = 1,65% Deze premie valt binnen de minimum- en maximumgrens. 27

28 ZW flex premieberekening WHK Gemiddelde premieplichtige loonsom ZW-flex uitkeringen in 2015: Individueel werkgeversrisico = 0,70% (berekening is / *100) Het individueel werkgeversrisico van 0,7% wordt afgezet tegenover het landelijk gemiddelde ZW-flex risico van 0,22%. Dit bedrijf krijgt een opslag omdat het individuele werkgeversrisico hoger is dan het landelijk gemiddeld werkgeversrisico. Het verschil wordt nog gecorrigeerd met de correctiefactor werkgeversrisico die gegeven is op 1,42. 28

29 Premieberekening Berekening opslag: 1,42 * (0,70% - 0,22%) = 0,6816% Gedifferentieerde premie: 0,40% (rekenpercentage) + 0,6816% (opslag) = 1,0816% De premie wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma dus 1,08% De premie valt binnen de minimum en maximumpremies voor het jaar

30 ZW flex premie groot bedrijf zonder schade Stel bedrijf had geen instromers gehad Ind. Werkgeversrisicopercentage = 0%. Berekening korting: 1,42 * (0,0% - 0,22%) = - 0,3124% Gedifferentieerde premie: 0,40% (rekenpercentage) minus 0,3124%) = 0,0876% - Premie wordt naar beneden afgekapt op twee decimalen achter de komma dus 0,08%. Dit is ook minimumpremie ZW in

31 Berekening wegingsfactor middelgrote bedrijven De wegingsfactor (C) = (Loonsom werkgever Loonsomgrens klein) / ( Loonsomgrens hoog Loonsomgrens klein) Stel loonsom is ,- ( )/ ( ) = 0,

32 Stel er is bij bouwbedrijf schade WGA Stel individueel bepaalde premie is max. van 2,96% Sectorale premie is 1,11% Individueel : 0,4064 * 2,96% = 1,202944% Sectoraal : (1-0,4064) * 1,11% = 0,658896% Totale WGA-WHK premie = 1,86184% Deze wordt afgekapt op twee decimalen achter de komma, oftewel de premie wordt 1,86% Als de loonsom nog steeds ,- bedraagt, dan is de premie 1,86% * = ,-. 32

33 Bepaalde tijd contract bij grote werkgever 33

34 Wat is hybride markt? Een keuzemogelijkheid voor zowel ZW als WGA Publiek (bij UWV) of privaat (eigen risicodragerschap) Publiek: gedifferentieerde premie Werkhervattingskas gebaseerd op T-2 Privaat met verzekering voor eigen risicodragerschap - Verzekering vrijwel altijd nodig bij WGA om borgstelling te verkrijgen (tenzij volledig overheid, dan geen borgstelling nodig) 34

35 Rentedekkingsstelsel versus omslagstelsel Omslagfinanciering mogelijk bij UWV: binnenkomende premies moeten genoeg zijn om uitkeringen voor dat jaar te doen Rentedekkingsstelsel bij private verzekeraar: verzekeraar moet premie berekening op de contante waarde van de toekomstige uitkeringen (premie in 1 jaar moet dekking geven voor 10 jaar uitkeringen) 35

36 ERD-schap WGA versus publiek 2014 : ca bedrijven eigen risicodrager : ca. 89 mrd loonsom = ca. 46% totale nat. loonsom 2015: ca bedrijven zijn eigen risicodrager met loonsom van ca. 84 miljard euro (=43% totale nationale loonsom). 2016: schatting verdere daling naar ca. 42% van de loonsom Grote terugkeer per met name ook van kleine bedrijven naar UWV 36

37 ZW ERD schap neemt juist toe Grote bedrijven zijn massaal eigenrisicodrager ZW geworden sinds 2014 In 2015 : werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van 61 miljard euro. In 2014 waren dit er met een loonsom van 47 miljard euro. Het marktaandeel van eigenrisicodragers ZW is gestegen van 24 procent van de loonsom in 2014 naar 31 procent van de loonsom in : verwachting stijging ZW ERD tot 36% van loonsom 37

38 Hybride markt WGA stond op klappen Aanvankelijke lage premie bij verzekeraar (ook inlooprisico te laag gecalculeerd) Veel schade voor verzekeraar door WGA % Premieverhogingen van wel 500% Forse verliezen bij verzekeraar (1,6 mrd) Terugtrekking uit WGA markt door private verzekeraars Geen concurrentie mogelijk indien terugkeer naar UWV mogelijk is vier jaar lang op minimumpremie en verzekeraars wel realistische risico s moesten dekken 38

39 Level playing field? Conclusie er is geen level playing field vandaar systeemwijziging: problemen voor verzekeraars: Door minimaal vier jaar op minimumpremie terug te keren naar UWV Verzekeraars hielden alle uitloopschade (brandende huizen) Verzekeraars afhankelijk van claimbeoordeling bij UWV Herbeoordelingen WGA vonden niet plaats Enorme instroom WGA % ipv IVA waardoor verzekeraars verkeerde premies hebben berekend Premiegaranties vijf jaar: bottleneck voor verzekeraar 39

40 Wet verbetering hybride markt WGA Aanpassing WFSV, WIA met ingangsdatum 2017 met o.a. Terugkeer WGA premie o.b.v. alle historische WGA-lasten i.p.v. op minimumpremie! Bij keuze ERD van publiek over naar privaat : staartlasten WGA (vast en flex) ontstaan voor 2017 blijven achter bij UWV ongeacht grootte! Bij terugkeer naar UWV op of na , dan geldt verplichting om 3 jaar te blijven (aanpassing anti duiventil maatregel). 40

41 Eerbiedigende werking situatie Eerbiedigende werking van gemaakte keuzes op 1 juli 2015 of eerder. Bij terugkeer in 2016 van privaat naar UWV geldt huidige structuur voor premiejaar 2016 (voor grote bedrijven de minimumpremie), vanaf 2017 is premievaststelling o.b.v. de eigen historische WGA-lasten (dus hogere premie). De (middel)grote werkgever die in 2016 uitstapt van publieke naar privaat (ERD) zal alleen de bestaande WGA-uitkeringslasten in 2016 zelf moeten financieren. - En vanaf 2017 hoeven ze dit niet meer zelf te financieren omdat staartlasten WGA van personen dan achter blijven bij UWV! Bedrijven gaan schoon over van publiek naar privaat. 41

42 Procedure eigen risico dragen WGA Aanvragen bij Belastingdienst, mogelijk per 1 januari / 1 juli van ieder jaar. Uiterlijk 13 weken vooraf aanvragen, dus voor 1 oktober / 1 april. Garantiestelling overhandigen! Garantie dat bij faillissement lasten niet worden afgewikkeld op publiek stelsel. Verzekeraar of bank financiert dan uitkeringen van ex werknemer van failliet bedrijf. 42

43 Controle van toerekening Klopt de UWV-nota / of de toerekening binnen gedifferentieerde premie? Controle op no-riskpolis Controle op ingangsdatum uitkering Controle op regres Controle of werknemer bekend is en eerste ziektedag binnen contractsperiode ligt 43

44 Afweging maken m.b.t. re-integratie! Re-integratieverantwoordelijkheid gedurende 10 jaar voor WGA-eigenrisicodrager! Regie op re-integratie bij werkgever of bij UWV Ook na 2 jaar dus voortzetting plan van aanpak (re-integratievisie opstellen) Werkgever moet voldoen aan Algemene Wet bestuursrecht (Awb) en wordt in dat kader aangemerkt als een Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) OR heeft adviesrecht bij afweging WGAeigenrisicodragerschap (artikel 25 WOR) 44

45 Premieverdeling wg er en wn er 50% premie door werknemers is vastgelegd bij Stichting van de arbeid al in 2004 (vanwege gezamenlijke belang om instroom te beperken) bij UWV is dat de voor het bedrijf geldende publieke premie (zowel van WGA-flex als WGA-vast) is private premie lager dan is dit voordelig voor werknemer Werkgever mag dit zonder overleg toepassen Doet werkgever het niet, dan wordt het niet als belast loonvoordeel gezien voor werknemer 45

46 WGA Flex en Vast: samenvoeging in 2017 Overgangssituatie zou eerst gelden tot 2016 maar is jaar uitgesteld tot 2017 (brief van 20 februari 2015) 2017: samenvoeging WGA-flex en WGA-vast tot 1 WGA-totaal In 2017: gedifferentieerde premie of eigenrisicodragerschap voor alle WGA-gevallen (incl. flex) Wet verbetering hybride markt WGA - Vanaf 2017 geldt bij overgang van publiek naar privaat dat staartlasten WGA achterblijven bij UWV - Bij teruggang van privaat naar UWV, geldt afrekening gedifferentieerde premie op historische schade 46

47 Cofinanciering bij interventies door private verzekeraar Verzekeraars zijn de financieel belanghebbende voor aansturing re-integratie Benut re-integratiesubsidies en co-financiering door verzekeraars! 47

48 Afweging ZW-eigenrisicodragerschap Zelf arbo- en re-integratiebegeleiding betekent meer grip op schadelast Let op het is een semi-eigenrisicodragerschap, want het UWV blijft eindverantwoordelijk Een werkgever is voor een officiële beschikking nog altijd gehouden om dit bij het UWV neer te leggen. Bijv. bij niet meewerken aan re-integratie zoals opschorten of tijdelijk of geheel stoppen van loon. UWV beoordeelt adviesaanvraag van werkgever en geeft vervolgens beschikking binnen 3 werkdagen af 48

49 Samenvatting regie geldstromen sociale zekerheid Controle op WIA beschikkingen (is wel of niet WGA % terecht) Controle op WGA beschikking gedifferentieerde premie of nota aan eigenrisicodrager. Controle op no-riskpolis gedurende vijf jaar (Ziektewet vangnet geen WIA risico) bij aannemen van persoon met AG status of SFB status Onbeperkte no-riskpolis voor Wajong er Let op Ziektewet vangnet gedurende vijf jaar (bij in dienst houden WGA-er) 49

50 Vragen? 50

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Actualiteiten sociale zekerheid

Actualiteiten sociale zekerheid Actualiteiten sociale zekerheid Marjol Nikkels CS Opleidingen B.V. Was u hier vorig jaar? Inventarisatie van de no-risker Is in beeld voor wie de no-risk polis van toepassing is? Is de beschikking Werkhervattingskas

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Disclaimer: Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er geen rechten aan worden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas berekend worden

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma Welkom op het VeReFi congres Schadelastbeperking Programma 13.00 uur - Welkom 13.10 uur - Joop van Zijl 14.00 uur - Rob Bakkenes 14.50 uur - Pauze 15.30 uur - Jeroen Breen 16.20 uur - Marjol Nikkels 16.45

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

Marktkansen WIA en casemanagement eigen risicodragerschap

Marktkansen WIA en casemanagement eigen risicodragerschap Marktkansen WIA en casemanagement eigen risicodragerschap Bijeenkomst voor de GSFD (Sociëteit voor Financiële Dienstverlening) en UPAC (Utrechtse Assurantieclub) Datum: 7 september 2011 Docent: Marjol

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Whitepaper de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA

Whitepaper de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Whitepaper de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA Disclaimer: Deze whitepaper gaat uit van informatie voor zover bekend op 27 juni 2016.Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer,

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer, N A W Steenwijk, datum Geachte mevrouw meneer, In uw opdracht hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn voor uw organisatie indien u besluit eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en of het verstandig

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Nationale Praktijkdag Knelpunten WIA

Nationale Praktijkdag Knelpunten WIA Nationale Praktijkdag Knelpunten WIA 8 maart2016 Hendrik Jan van Pelt Terugblik WGA 2006/2007: Start WIA met hybride markt Level playingfield: rentehobbel Desondanks private verliezen opgelopen tot ruim

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Fred Asbroek Kennismanager Wet & Regelgeving RAET Programma 1. De hybride markt 2. Eigenrisicodrager 3. Wijziging WGA 2017 4. Verleden, heden, toekomst

Nadere informatie

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Werkgeversadvies 2016 Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Waar zitten de kansen in 2016? Waar komen we vandaan sinds 2006 2006: 4 jaar WGA ER 2007: WGA ER naar

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45432 1 september 2016 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies 2016 De overheid heeft op 1 september de premies en parameters voor de Werkhervattingskas van het jaar 2016

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Augustus 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UW) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres UW Hoofdkantoor

Nadere informatie

Sociale Zekerheid volop in beweging

Sociale Zekerheid volop in beweging Sociale Zekerheid volop in beweging Kostbaar of juist kansen op besparing voor werkgever? Frits de Jong Rccm 22 oktober 2013 Sociale Zekerheid anno 2013 De vervuiler betaalt Loondoorbetaling, BeZaVa, WGA,

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

<Werkgever> Analyse en Advies Eigen risicodragerschap ZW en WGA. Vertrouwelijk. adviseur: <Plaats, Datum>

<Werkgever> Analyse en Advies Eigen risicodragerschap ZW en WGA. Vertrouwelijk. adviseur: <Plaats, Datum> Analyse en Advies Eigen risicodragerschap ZW en WGA Vertrouwelijk adviseur: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting van ons advies... 4 Inleiding... 5 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter Modernisering van de Ziektewet - Wat verandert er voor u? 1. Waarom een nieuwe Ziektewet? Per 1 januari 2013 wordt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Allianz Inkomensverzekeringen Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid.

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 September 2009 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres

Nadere informatie

WGA op zijn kop per 2014!

WGA op zijn kop per 2014! WGA op zijn kop per 2014! WGA- en ZW-premies 2014: een totaal vernieuwde financieringssystematiek Traditiegetrouw publiceert het UWV elk jaar in de eerste week van september de nieuwe WGA premies voor

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Hoofdstuk (blz. 22): Eenmaal per jaar aanvragen/beëindigen WGA eigen risicodragerschap

Hoofdstuk (blz. 22): Eenmaal per jaar aanvragen/beëindigen WGA eigen risicodragerschap Addendum oktober 2013 Hoofstuk 2.3.2 (blz. 20): Verbreding grondslag premiekortingen Door invoering van de wet Verzamelwet SZW 2012 zijn er wijzigingen in de premiekortingen ten behoeve van het sectorfonds.

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie