Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815"

Transcriptie

1 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY

2 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe aan te vragen 4 Wat doet Delta Lloyd & wat verwachten wij van u? 5 Hoe keren we uit? 5 Contactgegevens team Claims WIA 5 Bijlagen Bijlage 1 format ziek- en herstelmeldingen Bijlage 2 format aanvraag mede-financiering XY Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2

3 Dit schadeprotocol geldt als extra leeswijzer bij de polisvoorwaarden van de Delta Lloyd collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U leest onder andere: - hoe wij omgaan met privacy en medische informatie; - wat u moet doen bij schade; - welke ondersteuning u van Delta Lloyd kunt verwachten en hoe u hier aanspraak op kunt maken; - wat wij van u verwachten als uw werknemer (langdurig) ziek is; - hoe wij de uitkeringen betalen. Is er een afwijking tussen de polisvoorwaarden en dit schadeprotocol? En hebben wij deze afwijking niet schriftelijk bevestigd? Dan zijn de polisvoorwaarden van toepassing. Privacy en Medische informatie Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent dat de claimbehandelaars van het team Claims WIA nooit naar informatie van medische aard vragen. De volgende gegevens zullen wij ook niet vragen: namen van een ziekte, specifieke klachten of pijnaandoeningen; informatie over een geestelijke gezondheidstoestand; gegevens over therapieën; afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen en dergelijke; inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld een plan van aanpak of een 1e jaarsevaluatie. Stuurt u ons ongevraagd toch medische informatie? Dan vernietigen we deze. Hebt u nog vragen? Hebt u na het lezen van dit protocol nog vragen? Bel dan met één van onze medewerkers van het team Claims WIA. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van uur op telefoonnummer of per Op uw verzoek is het mogelijk om voor uw bedrijf een vast aanspreekpunt te benoemen. Wij wijzen dan een medewerker aan waar u terecht kunt met uw eventuele (telefonische) vragen over het claimbehandelingsproces. Wilt u dit? Stuur dan een naar bovenstaand adres. Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker van het team Claims WIA contact met u op voor een telefonische kennismaking. Verzuim 1. Maandelijks stuurt u ons een overzicht van de verzuimmeldingen van zieke werknemers die 42 weken ziek zijn. U gebruikt hiervoor het digitale format dat als bijlage is opgenomen. Vermeld in dit format ook de hersteldata van eerder doorgegeven verzuimmeldingen. Is uw werknemer nog geen 42 weken ziek, maar gaat hij voor deze termijn uit dienst? Geef deze ziekmelding dan ook aan ons door. 2. Bent u toch vergeten de 42e week ziekmelding aan ons door te geven? Eens per kwartaal herinneren we u, via een , de ziek- en herstelmeldingen aan ons door te geven. Deze sturen wij naar de contactpersoon binnen uw bedrijf die verantwoordelijk is voor de meldingen aan de verzekeraar. Het adres van deze contactpersoon geeft u zo spoedig mogelijk na ingangsdatum van de polis door via onder vermelding van Contactpersoon WIA Tool Is er een derde partij aansprakelijk voor het verzuim of arbeidsongeschiktheid van de werknemer? Vermeld dit dan in het digitale format onder de noemer regres. 4. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten uit de Wet verbetering poortwachter en het regres tijdens het eerste en tweede ziektejaar. Met regres wordt het verhaal van schade bedoeld die is veroorzaakt door een derde partij. Deze is hiervoor dan verantwoordelijk. Uiteraard ondersteunen we u op het moment dat u vragen hebt. XY Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3

4 Begeleiding door een gekwalificeerde casemanager Delta Lloyd biedt u de mogelijkheid een gekwalificeerde casemanager in te schakelen om uw zieke werknemer optimaal te begeleiden. Dit kunt u vanaf 42 weken doen. De ervaring leert dat het loont om een casemanager al eerder in het begeleidingstraject in te schakelen. Deze gekwalificeerde specialist zet u in naast uw eigen casemanager die u zelf na 6 weken vanuit de Wet verbetering poortwachter aanstelt. Hierdoor profiteren ook uw eigen leidinggevenden van de specifieke kennis van deze gekwalificeerde casemanager. Daarnaast heeft u met de inzet van een gekwalificeerde casemanager een second opinion op het dossier. U blijft zelf verantwoordelijk voor de inzet van en afstemming met deze gekwalificeerde casemanager. Delta Lloyd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele loondoorbetaling in het derde ziektejaar. Gekwalificeerde specialisten Binnen uw bedrijf Heeft uw bedrijf of verzekeringsadviseur een gekwalificeerde casemanager in dienst? Of hebt u of uw verzekeringsadviseur een samenwerking met een gekwalificeerd casemanagement bureau? Vraag ons dan of u deze kunt inschakelen. Buiten uw bedrijf Delta Lloyd werkt met gekwalificeerde specialisten. Vanuit hun specialisme zorgen zij ervoor dat alle betrokken partijen doen wat zij moeten doen. Denk aan uzelf, uw werknemer, de arbodienst, het re-integratiebedrijf, zorgverleners en verzekeraar(s). Heeft u of uw verzekeringsadviseur geen samenwerking met een gekwalificeerd casemanagement bureau? Dan kunt u van ons een overzicht krijgen van gekwalificeerde partijen. Wat verstaat Delta Lloyd onder een gekwalificeerde casemanager? Iedereen met een afgeronde Crov (Casemanager regie op verzuim) of Rccm (Register case- en care manager) opleiding en ingeschreven bij RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Care managers). Wij belonen uw re-integratie inspanningen Vergoeding casemanagement Kiest u ervoor om een gekwalificeerde casemanager in te schakelen via uw verzekeringsadviseur of via Delta Lloyd? Dan vergoeden wij u 2 uur casemanagement per dossier met een maximum van 200 euro. Wij vergoeden geen BTW. Kunt u via uw eigen bedrijf of via uw verzekeringsadviseur een gekwalificeerde casemanager inschakelen? En kiest u hiervoor? Dan vergoeden wij 200 euro per dossier. Wij vergoeden alleen als uw werknemer minimaal 42 weken ziek is. De nota vergoeden wij rechtstreeks aan u. Vergoeding re-integratiekosten Kiest u voor gekwalificeerd casemanagement? Dan vergoeden wij tot 50% van de re-integratiekosten. De maximale vergoeding voor re-integratiekosten is euro per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed). Hebt u recht op een vergoeding uit een andere verzekering? Bijvoorbeeld een zorg- of verzuimverzekering of een WGA Eigenrisicodrager verzekering? Dan ontvangt u geen of minder vergoeding voor re-integratiekosten vanuit de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vergoeding voor werknemers van 58 jaar of ouder beoordelen we individueel. Alle eventuele vergoedingen betalen we na ontvangst van een originele nota rechtstreeks aan u. Wij accepteren alle gecertificeerde providers die zijn voorgesteld door de gekwalificeerde casemanager. Hoe aanvragen? Gekwalificeerd casemanagement Wilt u gebruik maken van gekwalificeerd casemanagement? Stuurt u dan een mail naar Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een mail met een overzicht van deze gekwalificeerde partijen. Vervolgens kunt u zelf een keus maken. XY Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 4

5 Mede-financiering Uw casemanager vraagt de vergoeding voor medefinanciering van re-integratiekosten vooraf aan bij het team Claims WIA. De startdatum van het in te zetten traject dient na onze goedkeuring te liggen. Vul hiervoor het formulier medefinanciering re-integratie WIA in en stuur dit naar Het format medefinanciering vindt u als bijlage bij dit protocol. Wat doet Delta Lloyd? Wij kunnen u helpen om bezwaar te maken tegen een UWV WIA beschikking Kan uw werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet of minder werken? Dan wordt hij door UWV gekeurd voor de WIA. UWV kijkt dan eerst hoeveel uw werknemer nog kan verdienen met werken. Dit wordt uitgedrukt in een arbeidsongeschiktheidspercentage. Ontvangt uw werknemer een WIA uitkering en bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunnen wij op uw verzoek bekijken of er mogelijkheden zijn om bezwaar te maken. Maar dit kunnen we alleen doen als u direct na ontvangst de beschikking naar ons toestuurt. Bezwaar is mogelijk tot 6 weken na afgifte van de beschikking. Wij blijven uw werknemer volgen tijdens de WIA Komt uw werknemer ondanks alle re-integratie inspanningen na twee jaar in de WIA? Ook dan blijven we hem volgen. Dit doen wij door periodiek de re-integratiekansen en de mogelijkheden op schadelastbeheersing te beoordelen. Dit doen wij ook als hij bij u uit dienst is. Verandert de situatie van uw werknemer? Dan kan UWV opnieuw beoordelen voor welk percentage hij arbeidsongeschikt is. Regres Is een derde partij aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer? Dan verhalen wij de door ons betaalde schadevergoeding op deze derde partij. Deze schade is dan ook niet van invloed op uw verzekeringspremie. Wat verwachten wij van u? Dat u; - uw wettelijke verplichtingen op het gebied van re-integratie nakomt; - zich maximaal inspant om uw werknemers buiten de WIA te houden; - de betrokken werknemer eerst probeert te re-integreren binnen uw bedrijf (spoor 1). Zijn er binnen het bedrijf geen mogelijkheden? Kijk dan of u uw werknemer buiten het eigen bedrijf kunt re-integreren (spoor 2); - er op toeziet dat uw arbodienst regelmatig contact heeft met de zieke medewerker; - het plan van aanpak periodiek evalueert; - regres opstart (gedurende de loondoorbetalingsplicht) en ons hiervan op de hoogte houdt. Hoe betalen wij de uitkeringen? Op moment dat het recht op schadevergoeding ontstaat, vragen wij uw werknemer aan wie de uitkering moet worden overgemaakt. - Maken wij de schadevergoeding over aan uw werknemer? Dan keren wij netto uit en zorgen wij voor de afdracht aan de belastingdienst. - Maken wij de schadevergoeding over aan u (de werkgever)? Dan keren wij bruto uit. U draagt dan zelf zorg voor de afdracht aan de belastingdienst. Delta Lloyd betaalt de schadevergoeding per maand achteraf in de eerste week van de nieuwe maand. Contactgegevens team Claims WIA Delta Lloyd Telefoon (026) (voor alle correspondentie behalve ziek/herstel) (alléén voor 42e week ziek- en herstelmeldingen) Adres Postbus 40000, 6803 GA Arnhem XY Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 5

6 Aanvraagformulier medefinanciering Aanvullende WIA-verzekering Gegevens casemanager Datum aanvraag Naam Casemanagementbureau Naam casemanager Telefoonnummer casemanager adres casemanager Werkgever Naam werkgever Polisnummer Werknemer Naam werknemer Geboortedatum werknemer Geslacht werknemer Man Vrouw BSN werknemer Eerste ziektedag Ziekmelding bekend bij Delta Lloyd? Ja, doorgegeven op Nee Gegevens interventietraject Soort traject eerste spoor tweede spoor derde spoor Startdatum traject Naam dienstverlener Kosten traject exclusief BTW Vergoeding vanuit andere verzekering/regeling Vergoeding vanuit zorgverzekering? Nee Ja, Vergoeding vanuit verzuimverzekering? Nee Ja, Vergoeding vanuit WGA-Eigenrisicoverzekering Nee Ja, Vergoeding vanuit andere WIA-verzekering Nee Ja, Vergoeding vanuit andere verzekering/regeling? Nee Ja, O Delta Lloyd Schadeverzekering NV BLAD Postbus / BA Amsterdam wis opslaan print

7 WIA Ziek- en herstelmelding Ingevulde formulieren kunt u mailen aan: Bedrijfsnaam Polis of relatienummer Contactpersoon ERD Verzekeraar* *Indien u verzekerd bent bij UWV, graag UWV invullen als ERD verzekeraar Burgerservice nummer Naam Adres Postcode en woonplaats M/V Voorletters Geboortedatum 1e Ziektedag Is werknemer gedeeltelijk aan het werk? J/N Datum volledig herstel (indien van toepassing) Regres* Ja/Nee Maakt u gebruik van een gekwalificeerde casemanager? Zo ja, vul hier de naam van de casemanager in. XY PAG. 1/1 wis opslaan print

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat verzekering O 03.2.40 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat verzekering O 03.2.40 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat verzekering O 03.2.40 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

informatie voor de werkgever

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Mét WerkImpulz Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Model Hibin 2014. SuperGarant Assuradeuren B.V. Veursestraatweg 98 2265CG Leidschendam 070-3204680

Model Hibin 2014. SuperGarant Assuradeuren B.V. Veursestraatweg 98 2265CG Leidschendam 070-3204680 Model Hibin 2014 Algemene voorwaarden verzekering Arbeidsongeschiktheid Collectief... 1 Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar(eigen risico in dagen)... 15 Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering WGA Gat

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie